Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 209 sõna

Fabel » harilikult loomtegelastega allegooriline õpetuslugu

Facette » omadus või aspekt, mille alusel dokumenti liigitada

Facettenformula » kindlaksmääratud kord fassettide järjestamiseks liigituse vormistamisel

Fach

Fach » üldmõiste jaotise kohta liigitustabelis

Fachausdruck » erialakeele kindla tähendusega sõna

Fachbibliographie » üht eriala, teadus- v tegevusala hõlmav bibliograafia

Fachbibliographie » kindlal teemal koostatud bibliograafia, ainealane bibliograafia

fachbibliographisches Verzeichnis » üht eriala, teadus- v tegevusala hõlmav bibliograafia

Fachbibliothek » raamatukogu, mille kogu koostis on määratletud ühe v mitme erialaga, nt meditsiiniraamatukogu, ajalooraamatukogu, tehnikaraamatukogu

Fachbibliothekar » raamatukogutöötaja, kes on saanud raamatukogunduse ja/või infoteaduse alase ettevalmistuse ja kelle töö nõuab kutsealast koolitust või kogemust

MÄRKUS. See ettevalmistus võib tähendada vastavat ametlikku haridust või pikemaajalist töötamist raamatukogus kogenud raamatukogutöötaja juhendamisel.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Fachbuchverlag » ühele v mitmele erialale spetsialiseerunud kirjastus

Fachenzyklopädie » kitsama v laiema alaga piiratud sisuga entsüklopeedia

Fachinformation

Fachinformation » üht või mitut teadus- või tegevusala hõlmav informatsioon

Fachlesesaal » mingi(te)le eriala(de)le (nt tehnika, meditsiin jne) spetsialiseeritud lugemissaal vastava kogu ja teenindusega

Fachliteratur » mingit teadus- v eriala käsitlev kirjandus

Fachliteraturbestand » erialateavikute kogu

Fachreferent » mingi(te)le eriala(de)le spetsialiseerunud raamatukogutöötaja

Fachsparche » kirjakeele allkeel teadus, kunsti-, tootmis- jm alade tarbeks

Fachwort » erialakeele kindla tähendusega sõna

Fachwörterbuch » sõnastik, mis esitab mingi eriala termineid, tavaliselt koos tõlgete ja seletustega

Fachzeitschrift » tehnikat tervikuna v mõnda selle ala käsitlev ajakiri

Fachzeitschrift » mingit teadus- v eriala käsitlev ajakiri

Fachzeitung » mingit teadus- v eriala käsitlev ajaleht, enamasti nädalaleht

Fadenheftung » brošüüri õmblemine niidiga

fadenlose Bindung » ilma õmbluseta köide seljalt kokkukleebitud üksiklehtedest

fadenlose Heftung » ilma õmbluseta köide seljalt kokkukleebitud üksiklehtedest

Fahne » trükilaolt veergudena tehtud tõmmis esimeseks korrektuuriks

Fahnenabzug » korrektuuri lugemine küljendamata lao veergudena

Fahnenkorrektur » korrektuuri lugemine küljendamata lao veergudena

Fahrbibliothek » raamatukogu, mõnikord rahvaraamatukogu koosseisus, mis kasutab sõidukit, et viia teavikuid ja teenuseid kasutajani, s.o alternatiivne võimalus raamatukogu ruumidele

MÄRKUS. Kohandus standardist ISO 5127:2001.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Fahrbibliothek » liikuv raamatukogu lugejate teenindamiseks piirkondades, kus raamatukogu puudub, nt autoraamatukogu, raamatubuss jne

fahren » tegevuses, käigus pidama, ekspluateerima

Faksimile » trükise, käsikirja või joonise originaali sisu, vormi ja välimuse võimalikult täpne koopia

Faksimileausgabe » faksiimilena avaldatud trükis

Faksimiledruck » faksimileerimine, faksiimile trükkimine

Faksimileeinband » köide, mis täpselt jäljendab esialgset (kirjastus)köidet

Faksimileexemplar » käsikirja, pildi, trükise originaali täpse jäljendi — faksiimile eksemplar

Faksimiletitel » trükise varasema trüki faksiimilena esitatud tiitel

Faktendatenbank » faktinformatsiooni, nt majandusnäitajaid v seadmete ja materjalide andmeid sisaldav andmebaas

Fakteninformation » fakti v fakte esitav teadis; vastus faktipäringule

Faktenrecherchesystem » infosüsteem faktiinformatsiooni säilitamiseks ja leidmiseks

faktographische Anfrage » päring fakti(de) kindlakstegemiseks

faktographische Auskunft » fakti v fakte esitav teadis; vastus faktipäringule

faktographische Information » teaduse, tehnika ja muude valdkondade fakte esitav informatsioon

faktographische Recherche » otsing fakti(de) kindlakstegemiseks

faktographische Recherchesystem » infosüsteem faktiinformatsiooni säilitamiseks ja leidmiseks

fakultative Aufnahmeelement » kirjeelement, mis kirjereeglite järgi ei ole kohustuslik, kuid võimaldab teavikut täpsemalt kirjeldada, nt rööppealkiri, trükikoda

Fakultätsbibliothek

falsche Bünde » nöörmete imitatsioon raamatu seljal

Faltblatt » kokkuvolditav pisitrükis

Faltbuch » Ida-Aasiast pärit raamatuvorm, mille puhul trükk on paberi ühel küljel ja lehed on kahekorra kokku volditud

Faltkarte » kokkuvolditud kaart

Faltprospekt » kokkuvolditav pisitrükis

Falttafel » raamatu kaustast suurem kaart, tabel, diagramm vm, mis on volditud kausta suuruseks

Faltung » trükipoognate kokkumurdmine lehtedeks

falz » köite selja ja kaane vaheline süvend, mis hõlbustab raamatu avamist

Falzen » trükipoognate kokkumurdmine lehtedeks

Falzung » trükipoognate kokkumurdmine lehtedeks

Familie » Isikud, kes on omavahel seotud sünni, abielu, lapsendamise, kooselu või muu õigusliku aluse põhjal või esitlevad ennast muul viisil perekonnana.

[RDA]

Familienblatt » üldsisuline mitmesuguste kirjutiste ja piltidega ajakiri, mis pakub midagi kõigile pereliikmeile

Familienname » vanemailt lapsele kanduv nimi, asetseb tavaliselt eesnime järel

Familienzeitschrift » üldsisuline mitmesuguste kirjutiste ja piltidega ajakiri, mis pakub midagi kõigile pereliikmeile

Fanfarenstil » XVI saj lõpul ja XVII saj levinud iluköide, kaunistatud ovaalse keskme ümber keerduvate joonte ja väänkasvudega

Fantastik » kirjandusžanr, mille alla kuuluvad teaduslik fantastika e teadusulme, fantaasiakirjandus e imeulme ja õuduskirjandus e õudusulme

fantastische Literatur » ulmekirjanduse liik: ilukirjandusteosed, mis sisaldavad maagiat, üleloomulikkust, imetegelasi, -sündmusi, -seiklusi

Farbdruck » trükkimine mitme värviga

Farbensteindruck » värviline litograafia

Farbenstiftzeichnung » musta v värvilise kriidiga tehtud joonistus

Farbschnitt » raamatuploki värvitud lõige, nt kuldlõige, marmorlõige

Farbtafel » raamatusse kleebitud tahvel mitmevärvilise kujutisega

Fassung » dokumendi variant, oluliste erinevustega teksti teisend; mõtte väljenduslik vorm, formuleering

Fazetie » naljatlev jämedavõitu lugu, eriti renessansiajastul

Federname » vabalt valitud nimi, mida autor kasutab oma teos(t)e avaldamisel

Federzeichnung » joonistus sulega ja tindi v tušiga

Feedback » kasutaja hinnang raamatukoguteenusele, mida kogutakse teenuse paremaks muutmiseks

Fehler » programmi täitmisel v riistvara rikkest tekkinud tõrge arvutisüsteemi töös

Fehlererkennung » arvutisüsteemi töö tõrke põhjuste otsimine ja leidmine

Fehlermeldung » arvutisüsteemi tekitatud teade tarkvara vea v riistvara rikke kohta

Feld » andmekandjal v mäluseadmes ala, mida kasutatakse teatud klassi kuuluvate andmeelementide talletamiseks

Fenster » kindlapiiriline ekraaniosa, milles on näha töötav programm v dokument v kataloogi, disketi vms sisu

Fenstertechnik » akende kasutamine eri andmete korraga kuvamiseks v eri rakenduste juhtimiseks

Fern- » omane failidele, seadmetele jt ressurssidele, millele kasutajal on juurdepääs andmesidevõrgu kaudu

ferne Datenbank » väljaspool kasutaja seadet või sisevõrku asuv andmebaas

ferner Zugriff » mingi teise arvutisüsteemi kasutamine andmesidevõrgu kaudu

Fernkopie » kaugside kaudu saadud koopia

Fernleihdienst » lugejate teenindamine kaugsidevahendite kaudu

Fernleihe » laenutusviis, mille puhul teavikud saadetakse kasutajale koju, pakiautomaati vm

Fernleihe » lugejateeninduse üks vorme, mis seisneb raamatukogus puuduva teaviku (v selle koopia) tellimises teisest raamatukogust

Fernleihe » originaalvormis teaviku laenutamine või teaviku (või selle osa) koopia edastamine ühest raamatukogust teise raamatukokku, mis ei ole sama juhtkonna alluvuses

MÄRKUS 1. Elektrooniliste teavikute vahendatud edastust arvestatakse elektroonilise dokumendiedastusena.

MÄRKUS 2. Selles standardis määratletud laenutus- ja edastusteenuste liigid on esitatud tabelis 1.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Fernsprechbuch » maa, paikkonna, linna, ametkonna, asutuse vm telefoninumbrite loetelu

Fernsprechverzeichnis » maa, paikkonna, linna, ametkonna, asutuse vm telefoninumbrite loetelu

Fernübertragung » mistahes signaalide, helide, kujutiste, andmete jms ülekanne sidesüsteemide kaudu

Fernzugriff » mingi teise arvutisüsteemi kasutamine andmesidevõrgu kaudu

fester Rücken » köitmisel raamatuploki külge kleebitud selg

Festplatte » magnetketas, mis asub hermeetilises kestas arvuti korpuses

Festschrift » kellelegi pühendatud, kellegi auks loodud teos

Festschrift » asutuse, organisatsiooni v isiku juubeli puhul välja antud raamat, sageli artiklikogumik

Fettdruck » trükikiri, millel tähesisene tühi pind on tähe põhijoontest kitsam

fette Schrift » trükikiri, millel tähesisene tühi pind on tähe põhijoontest kitsam

Feuilleton » ajalehes lehekülje allosas tavaliselt joonega eraldatud tekst, enamasti veste v järjejutt

Feuilleton » satiirilise v humoristliku laadiga kirjutis ajakirjanduses

Fibula » metallist, nahast vm kinnis raamatu kaante eesservade küljes (peamiselt vanaaegsetel köidetel)

File » arvutis ühtse tervikuna salvestatav ja töödeldav nimega andmekogum

Film » ekraaniteos

Film » fotomaterjal painduval läbipaistval põhimikul

Filmbibliographie » filmide bibliograafia, nimestik

Filmographie » filmide bibliograafia, nimestik

Filmothek

Filmverzeichnis » filmide bibliograafia, nimestik

Filmwerk » Teos, mis on realiseeritud kolmemõõtmelise liikuva pildina või kahemõõtmelise liikuva pildina.

[RDA]

Filter » filtreeriv seade v programm; filtreerimisreeglistik

fingierter Titel » kataloogija moodustatud pealkiri kirjes, juhul kui kirjeandmete põhiallikais pealkirja ei leidu

Firewall » funktsionaalüksus kohtvõrgu kaitseks volitamatu sissetungi eest

Firmenbibliothek » tööstus- või äriettevõtte raamatukogu, mida rahastab ettevõte ja mille ülesanne on selle töötajate infovajaduste rahuldamine

MÄRKUS. Hõlmab ka info- ja juhtimiskonsultantide, tootmis- ja teenindusettevõtete ning õigusbüroode raamatukogusid.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Firmenbibliothek

Firmenkatalog » tööstus- vm tooteid tutvustav kataloog

Flachdruck » trükkimisviis, mille puhul trükivormi trükkivad (trükivärvi ülekandvad) ja mittetrükkivad osad asetsevad ühel ja samal tasandil, trükivärvi jagunemine toimub rasva ja vee vastastikuse tõukumise printsiibil

flacher Rücken » kumerdamata ja nöörmetega väljadeks jaotamata selg

Flachkartei » kartoteek, kus selleks vastava seadeldisega kapis on laekais kaardid lamavas asendis kinnitatud üksteise peale ja ülaread on nähtavad ilma sirvimata

Fleuron » vinjett lehekülje ülaosas, nt peatüki alguses

flexible Bindung » köide, mille puhul õmblemiseks ja kaante valmistamiseks kasutatud materjalid võimaldavad raamatul täielikult avaneda

flexibler Einband » painduvate kaantega köide

Flexodruck » kõrgtrükimenetlus, mille puhul kasutatakse elastseid (kummi-, plastmass- vm) trükivorme ja piirituses lahustuvaid värve

Flexographie » kõrgtrükimenetlus, mille puhul kasutatakse elastseid (kummi-, plastmass- vm) trükivorme ja piirituses lahustuvaid värve

fliegendes Blatt » raamatu esimesele ja viimasele poognale kleebitud v õmmeldud ühe murruga leht; eeslehed ühendavad raamatuplokki kaantega

Fliegerkopf » trükilaosse kummuli sattunud trükitäht, nii et trükib trükitüübi jalg, mitte tähe kujutis

Florilegium » lillede pilte ja kirjeldusi esitav raamat

Flugblatt » tavaliselt ühele küljele trükitud tekstiga väikeses formaadis leht, mis informeerib v reklaamib v agiteerib ja mida levitatakse käest kätte

Flugschrift » tavaliselt ühele küljele trükitud tekstiga väikeses formaadis leht, mis informeerib v reklaamib v agiteerib ja mida levitatakse käest kätte

Folge » nummerdatud annetena, kuid normimata ajavahemike järel ja määramata annete arvuga ilmuv väljaanne

Folgekarte » kataloogikaart, millel jätkub eelmisel kaardil alustatud kirje

Folgezeiger » vanades raamatutes (käsikirjades) lehekülje lõpul eraldi real asuv järgmise lehekülje esimene silp v sõna, mis hõlbustab üleminekut järgmisele leheküljele ja määrab nummerdamata lehekülgede järjestuse

Foliant » suureformaadiline, poolkaustas raamat

Foliation » paberipoogna kaheks murdmine; raamatu lehtede nummerdamine

Folio » kahendikformaat (2°), mille paberipoogen on murtud kaheks ja moodustab 4 lehekülge; kasutatakse kaartide jm suureformaadiliste trükiste väljaandmisel

Folioformat » kahendikformaat (2°), mille paberipoogen on murtud kaheks ja moodustab 4 lehekülge; kasutatakse kaartide jm suureformaadiliste trükiste väljaandmisel

Folklore » rahva pärimuslik suuline vaimulooming: rahvalaulud, muinasjutud, muistendid, naljandid, mõistatused, vanasõnad, kõnekäänud

Folksonomie » meetod sisu märgendamiseks ja kategoriseerimiseks kasutajate poolt vabalt valitud ning koostöös hallatavate märksõnade abil

Förderkorb » mehaaniline seade raamatute transportimiseks raamatukogus, tavaliselt hoidla korruste vahel

formale Aufstellung » paigutus formaalse tunnuse (mõõtmed, inventarinumber, autori nimi ja teose pealkiri, keel jne) järgi

Formalerschließung » kataloogimise osa, mille käigus esitatakse kirjeldavad andmed ja sisukirjeldusse mittepuutuvad otsielemendid

Formalkopf » tinglikult formuleeritud pealdis, mis koosneb riigi nimest ja teavikut iseloomustavast sõnast, mis võimaldab koondada iga maa seadusandlike jm dokumentide kirjeid

Formaltitel » Koondpealkiri, mida kasutatakse eelispealkirjana ühe tegija mitme teose kogumiku puhul või ühe teose mitme osa puhul.

[RDA]

Format » trükise mõõtmed (laius ja kõrgus), tavaliselt sentimeetrites. Trükise kausta märgitakse ka leppemärgiga, mis näitab, mitmeks on paberipoogen voltimisel murtud

Format » andmete esitus-, struktureerimis- ja paigutusviis, nt teksti asetus ja ilme dokumendis, andmete paiknemine failis, ketta sektorjaotus

formatieren » vormingut looma v kohandama; erijuhul: ketast salvestuseks ette valmistama

Formatkennzeichen » formaati näitav märk, nt 2°, 4°, 8°, 16° jne

fortlaufende Numerierung » ajakirja v ajalehe numbrite nummerdus, mis jätkub aastast aastasse

fortlaufende Paginierung » lehekülgede ühtne nummerdus läbi mitme füüsilise üksuse, nt läbi ajakirja ühe aasta numbrite

fortlaufende Publikation » jadaselt ilmuv väljaanne: jätk-, perioodika- v sariväljaanne, nt ajakiri, ajaleht, raamatusari

fortlaufende Veröffentlichung » nummerdatud annetena, kuid normimata ajavahemike järel ja määramata annete arvuga ilmuv väljaanne

fortlaufendes Werk » Järgteos, mis on kavas realiseerida paljude eraldi liitvate väljendustena määramata ajavahemiku jooksul.

[RDA]

Fortsetzung » jätkartikli vm teose järgnev osa

Fortsetzungsartikel » artikkel, mille avaldamine on jaotatud mitme ajakirjanumbri (jätkväljaande vihiku, ajalehenumbri) vahel

Fortsetzungsgeschichte » ajakirjas v ajalehes osadena ilmuv lugu (romaan vm)

Fortsetzungswerk » nummerdatud annetena, kuid normimata ajavahemike järel ja määramata annete arvuga ilmuv väljaanne

Fortsetzungszettel » kataloogikaart, millel jätkub eelmisel kaardil alustatud kirje

Foto » päevapilt, fotograafilisel teel saadud kujutis

fotografisches Werk » Teos, mis on seotud fotograafiaga.

[RDA]

Fotographie » päevapilt, fotograafilisel teel saadud kujutis

Fotokopie » fotograafilisel teel valmistatud koopia

Fotokopieren » koopiate valmistamine fotograafilisel teel

Fotosatz » trükilao valmistamine fotograafiamenetluste abil

Fotothek

Fototypie » lametrükimenetlus, mille puhul trükivormiks on valgustundliku kromatiinželatiiniga kaetud plaat

Frachtbrief » dokument (akt, arve, saateleht), mille alusel võetakse raamatukogus vastu v antakse üle teavikuid

Fragezeichen » kirjavahemärk ? küsiva lause lõpul; ka muude küsitavuste märkimiseks

Fragment » osa, tükk mingist teosest v teavikust

Fraktur » gooti kirja pooleldi ümarate pooleldi murtud tähe kaartega variant XV saj lõpust

Franzband » täisnahkköide, mille seljal on nöörmed kõrgemate vöötidena nähtavad ning selja ja kaante vahel on sügav kooldnurk

Franzeinband » täisnahkköide, mille seljal on nöörmed kõrgemate vöötidena nähtavad ning selja ja kaante vahel on sügav kooldnurk

französischer Band » täisnahkköide, mille seljal on nöörmed kõrgemate vöötidena nähtavad ning selja ja kaante vahel on sügav kooldnurk

Frauenliteratur » eelkõige naislugejatele suunatud ajaviitekirjandus

Frauenzeitschrift » mitmekesise sisuga naistele mõeldud ajakiri

frei zugängliche Regale » lugejatele vahetu juurdepääsu ja kasutamisvõimalusega riiulid

freie Übersetzung » algtekstist suuremate v väiksemate kõrvalekalletega tõlge

Freiexemplar » eksemplar, mille autor saab teose ilmumisel kirjastuselt tasuta

Freigabe » tarkvaratoote uuendus sama versiooni piires

Freihandaufstellung » teavikute avariiulitele paigutamise ja vastava teeninduse viis

Freihandbestand » lugejaile vahetu juurdepääsu ja kasutamisvõimalustega kogu

Freihandmagazin » lugejaile vahetu juurdepääsu ja kasutamisvõimalustega kogu

Freistück » kirjastuse v autori poolt tasuta levitatav eksemplar kingituseks, retsenseerimiseks jne

Freitextsuche » otsing dokumendi v kirje kogu tekstist, mitte ainult valitud osadest; kasutatakse peamiselt täistekstiandmebaasides

Freiwillige » inimene, kes töötab raamatukogu heaks selle eest tasu saamata

MÄRKUS. Vabatahtlikud võivad saada sümboolset hüvitist või kuluraha.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Fremdkatalogisierung » kataloogimismeetod, mille puhul teaviku sageli mujal koostatud kirje kopeeritakse ja kohandatakse oma vajadustega; produktiivne eriti elektronkataloogimisel, kui on olemas juurdepääs teiste raamatukogude kataloogidele ja kirjete allalaadimise vahendid

Fremdwort » keele struktuurile võõras sõna

Fremdwörterbuch » võõrsõnu ja nende seletusi, vahel ka etümoloogiat esitav sõnastik

Fristkarte » laenutusel lugejale antav või raamatusse kleebitav tagastuskuupäevaga sedel

Fristzettel » laenutusel lugejale antav või raamatusse kleebitav tagastuskuupäevaga sedel

Frontispiz » tiitellehe vastaklehekülg, millel on illustratsioon v autori portree

Frühdruck » trükikunsti algusaegadel (kuni 1550) trükitud raamat; vene raamat kuni ilmaliku kirja kasutuselevõtuni XVIII saj algul

Frühdruck » aastatel 1501-1550 trükitud raamat

frühe Karte » enne maa-ala täpset topograafilist mõõdistamist valmistatud kaart (Euroopas ca enne 1800).

FTP-Protokoll » TCP/IP- protokollil põhinev protokoll failide edastuseks

Führer » teatmik mingi maakoha, linna, muuseumi vm kohta

Führungspunkte » täpistik, punktide rida ................, nt trükitud plangil täitmist nõudvail kohtadel

Füllzeichen » märk täidise moodustamiseks

Fundstelle » koht teavikus vm, kust saadakse infot kirje koostamiseks: tiitelleht, kaas, plaadi etikett, ümbris vm

Funktioneinheit » teatud otstarbe täitmiseks võimeline riistvara-, tarkvara- v nende ühismoodustis

Funktionstaste » eriklahvid F1-F12, mille tähendus sõltub programmist

Fussleiste » lehekülje allservas asuv ehisliist

Fussnote » märkus lehekülje allservas teksti täiendamiseks v seletamiseks v allikate ja kirjanduse loetlemiseks ja viitamiseks

Fussnotezeichen » number, tärn vm märk tekstis, mis viitab märkusele joone all

Fusssteg » lehekülje tühi serv teksti all

Fusstitel » maakaardi allservas raamis esitatud kaardi tiitel

Futhark » ruunikirja tähestik, nimetatud tähestiku esimeste tähtede järgi

Futteral » papist, kartongist vm materjalist kaitseümbris teavikule

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018