Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 202 sõna

e-Bibliothek » e-teavikute kogu ja e-teenuste ühtne, integreeritud süsteem

E-mail » kirjavahetus arvutivõrgu kaudu edastatavate sõnumite kujul

E-Mail-Adresse » sõnumi sihtkoha identifikaator elektronpostisüsteemis

e-Publikation » levitamiseks määratud e-dokument

eBook » litsentsi alusel kasutatav või vaba juurdepääsuga digitaalteavik, mis ei ole jadaväljaanne ja milles on ülekaalus otsingut võimaldav tekst ja mis on trükitud raamatu (monograafia) analoog

MÄRKUS 1. Elektrooniliste raamatute kasutamine sõltub sageli eriseadmetest ja/või lugemiseks või visuaalseks esitamiseks mõeldud tarkvarast.

MÄRKUS 2. Elektroonilisi raamatuid saab laenutada kas kaasaskantavail seadmeil (e-raamatu luger) või kantakse nende sisu piiratud ajaks kasutaja personaalarvutisse või muule seadmele.

MÄRKUS 3. Hõlmab ka elektroonilisi doktoriväitekirju.

MÄRKUS 4. Hõlmab ka raamatukogus digiteeritud teavikuid.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

eckige Klammern » kandilised sulud [ ]; kasutusel teksti lisatu märkimiseks, kirjes väljastpoolt põhiallikat saadud andmete eristamiseks

Editionstechnik » käsikirja trükiks ettevalmistamise võtted, meetodid ja viisid

EDV-Dienstleistungen » arvutikasutusel põhinevad teenused

EDV-Katalog » ühe või mitme raamatukogu kogusid peegeldav interaktiivne arvutipõhine andmebaas; sageli integreeritud raamatukogusüsteemi osa

EDV-Verbuchungssystem » raamatukoguautomaatika süsteem v integreeritud raamatukogusüsteemi moodul arvutipõhiseks lugejate ja laenutuste arvestuseks

EDV-Verbuchungssystem mit Strichcodeetiketten » automatiseeritud laenutussüsteem, mille puhul laenutused ja tagastused registreeritakse teaviku ja lugejapileti vöötkoodi lugeva seadme abil

Eigenkatalogisierung » teaviku kohta de visu kataloogikirje koostamine, kasutamata varasemaid sama teaviku kirjeid

Eigenname » mingi objekti individuaalne, teda teistest objektidest eristav keeleline tähistus, nt kohanimi, eesnimi

Eigentumskennzeichnung » templijäljend, nimekirjutis, eksliibris vm, mis näitab raamatu kuuluvust raamatukogule, asutusele, isikule vm

Eigentumsvermerk » templijäljend, nimekirjutis, eksliibris vm, mis näitab raamatu kuuluvust raamatukogule, asutusele, isikule vm

Ein- und Ausgabe » omane sisestuses ja väljastuses osalevale seadmele, protsessile v andmetele

Einband » kaante vahele raamatuks kokku õmmeldud v liimitud trükipoognad

Einbanddeckel » eeslehele v tiitellehele eelnev ja tagalehele järgnev tugevamast materjalist (papist, kartongist) katteleht

einbändige Ausgabe » teos, mis on raamatuna ühes köites

Einbandkunst » köite kujundamisega tegelev tarbekunstiharu; õpetus raamatuköitmisest

Einbandtitel » köitmisel köitele märgitud andmed

einbinden » poognaid või lehti kaante vahele ühendama

Einblattdruck » üheleheline ja ühele küljele trükitud trükis, nt plakat, müürileht vm

einfache Suche » infootsing ühe otsitunnuse (nt autori, pealkirja) või määratlemata funktsiooniga sõna(de) järgi (sõnaotsing)

einfacher Index » liigituse põhitabeli määrajateta indeks

einfaches Schlagwort » ühest komponendist (sõnast või sõnaühendist) koosnev märksõna

Einfarbendruck » trükkimine ühe värviga, musta v mõne teisega

Einfassung » kaunistus lehekülje veeristel teksti raamistusena

Einfügemodus » funktsioon v režiim, mis võimaldab kasutajal viia senise teksti sisse lisatekst, mille sobitamiseks senine tekst paigutatakse automaatselt ümber

Einführung » teose osa, mis tutvustab teemat, allikaid, meetodeid vm teose otstarvet

Eingabe » infotöötlussüsteemi mingisse koostisossa andmete vastuvõtmine

Eingabe » omane sisestusega seotud andmetele, olekutele v protsessidele

Eingabe » infotöötlussüsteemi teatud koostisossa vastuvõetud andmed

Eingabe-Ausgabe » omane sisestuses ja väljastuses osalevale seadmele, protsessile v andmetele

Eingabedaten » infotöötlussüsteemi teatud koostisossa vastuvõetud andmed

Eingabegerät » seade, millega saab andmeid sisestada, nt klaviatuur, hiir, skanner

eingebundener Umschlag » taasköitmisel raamatusse köidetud originaalkaas

eingebundenes Buch » kinnitatud poognatega ja kaantega raamat

eingechnittenes Register » raamatu kasutamise hõlbustamiseks eeslõikesse tehtud sälkudesse märgitud tähestik, numbrid, sõnad vm

eingekleidete Überschrift » teksti lõikuv pealkiri, lao välisäärde tühikusse paigutatud marginaal v pealkiri

eingesägte Bände » nöörmed, mille jaoks raamatuploki selga on saetud sooned, nii et seljal pole nöörmeid näha

eingetragener Benutzer » isik või asutus, kes on raamatukogus registreeritud eesmärgiga kasutada selle kogu ja/või teenuseid raamatukogu ruumides või väljaspool raamatukogu

MÄRKUS 1. Kasutajaid võib registreerida nende soovi alusel või automaatselt, juhul kui nad liituvad asutusega, mille kõik liikmed saavad automaatselt registreeritud kasutajaiks.

MÄRKUS 2. Registreerimist tuleb regulaarselt kontrollida (minimaalselt iga kolme aasta tagant), et mitteaktiivsed kasutajad registrist eemaldada.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Einhängen » raamatuploki kinnitamine kaante vahele

Einheitssachtitel » teosele (nt anonüümsele klassikalisele teosele, muusikateosele) antud pealkiri, et ühendada sama teose eri pealkirjade all ilmunud väljaanded. Nt piibel

Einkleber » raamatusse kleebitud leht illustratsioonide, kaartide, tabelite vm täiendusega tekstile, tavaliselt väljaspool leheküljenummerdust

Einlage » raamatusse kleebitud leht illustratsioonide, kaartide, tabelite vm täiendusega tekstile, tavaliselt väljaspool leheküljenummerdust

Einleitung » teose osa, mis tutvustab teemat, allikaid, meetodeid vm teose otstarvet

einlogen » arvuti- v võrguseanssi alustama

einmalige Auskunft » vastus päringule

einordnen » üksusi millegi alusel järjekorda seadma, nt tähestikkataloog: kaardid järjestatakse tähestikuliselt

Einordnungstitel » kataloogija moodustatud pealkiri kirjes, juhul kui kirjeandmete põhiallikais pealkirja ei leidu

Einrichtung » arvutisüsteemi riistvarakomponent, nt sisendseade, välisseade

Einrücken » rea lühendamine trükilaos kas ühelt v kahelt poolt

Einzelband » üks eraldi köide mitmeköitelisest väljaandest

Einzeldarstellung » mingit ainet, probleemi v isikut ammendavalt käsitlev ja iseseisva väljaandena avaldatud teaduslik uurimus

Einzelexemplar » komplektist lahus üksik eksemplar: irdköide, irdanne, irdnumber, irdvihik

Einzelkabine » ühe lugejakohaga ruum raamatukogus

Einzelnachweis » arvestus üksikteavikute kaupa inventariraamatus, arvestuskataloogis, arvutifailis jm

Einzelnummer » ajakirja, ajalehe vm eraldi number

Einzelwerk » Teos, mis on kavas realiseerida ühe väljendusena või sisu sulandamisega üheks selgepiiriliseks väljenduseks.

[RDA]

Einziehen » rea lühendamine trükilaos kas ühelt v kahelt poolt

einzige Ausgabe » teose ainuke trükk

einziges Exemplar » ainuke teaviku eksemplar raamatukogus (v mujal)

Einzug » tühi ruum taandrea alguses

Ektypographie » pimedate kirja reljeeftrükk

electronisches Publizieren » arvuti ja kirjastusprogrammide kasutamine trükiste trükiks ja multimeediatoodete paljunduseelseks ettevalmistuseks; hõlmab tekstisisestuse, piltide digiteerimise ja töötluse, toimetamise, küljenduse, korrektuuri ning failide salvestamise trükivormi valmistamiseks, teose arvutivõrku paigutamiseks v kompaktkettale kandmiseks sobival kujul

Elefantenfolio » eriti suurte mõõtmetega foolio, raamatu kõrgus üle 45 cm

Elektrographie » originaalist elektrilisel v elektromagnetilisel teel koopiate valmistamine

elektrographischer Druck » originaalist elektrilisel v elektromagnetilisel teel koopiate valmistamine

elektronische Auskunft » informatsioon, mida talletatakse andmetena arvutiloetaval andmekandjal

elektronische Auskunftsdienst » infoteenuse pakkumine, ilma et kasutaja peaks raamatukokku kohale minema.

elektronische Dienstleistung » kohalikust serverist või võrgu kaudu pakutav elektrooniline raamatukoguteenus

MÄRKUS 1. Elektroonilised raamatukoguteenused hõlmavad e-kataloogi, raamatukogu veebisaiti, e-teavikute kogu, elaenutust, elektroonilist dokumendiedastust (vahendatud), elektroonilist infoteenindust, kasutajakoolitust e-õppena, mseadmete teenuseid, interaktiivseid teenuseid (sh suhtlusvõrgustike teenused) ja raamatukogu kaudu pakutavat pääsu Internetti.

MÄRKUS 2. See ei hõlma füüsiliste teenuste, näiteks raamatukogu ruumide või ekskursioonide broneerimist elektroonilisel teel.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

elektronische Dokumentenlieferung » dokumentide kättetoimetamine andmesidevõrgu kaudu, nt tellitud artiklikoopiate saatmine elektronpostiga

elektronische Dokumentlieferung (vermittelt) » teaviku või selle osa elektrooniline edastamine raamatukogu kogust kasutajale raamatukoguhoidja vahendusel (mitte tingimata teise raamatukogu kaudu)

MÄRKUS 1. Hõlmab teavikute elektroonilist edastamist teenindatavatele. Ei hõlma faksi teel saatmist.

MÄRKUS 2. Edastamise võib jaotada kasutajale tasuta või tasuliseks edastamiseks.

MÄRKUS 3. Ei hõlma kasutajapoolset vahendamata allalaadimist raamatukogu elektrooniliste teavikute kogust.

MÄRKUS 4. Selles standardis määratletud laenutus- ja edastusteenuste liigid on esitatud tabelis 1.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

elektronische Dokumentlieferung (vermittelt) » teaviku või selle osa elektrooniline edastamine raamatukogu kogust kasutajale raamatukoguhoidja vahendusel (mitte tingimata teise raamatukogu kaudu)

MÄRKUS 1. Hõlmab teavikute elektroonilist edastamist teenindatavatele. Ei hõlma faksi teel saatmist.

MÄRKUS 2. Edastamise võib jaotada kasutajale tasuta või tasuliseks edastamiseks.

MÄRKUS 3. Ei hõlma kasutajapoolset vahendamata allalaadimist raamatukogu elektrooniliste teavikute kogust.

MÄRKUS 4. Selles standardis määratletud laenutus- ja edastusteenuste liigid on esitatud tabelis 1.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

elektronische Post » kirjavahetus arvutivõrgu kaudu edastatavate sõnumite kujul

elektronische Publikation » levitamiseks määratud e-dokument

elektronische Ressource » infoallikas või tarkvara, mille kasutamiseks on vaja arvutit, nt andmebaas, organisatsiooni digihoidla, veebisait, e-raamat, e-ajakirjade kogu, arvutiprogramm

elektronische Veröffentlichung » arvuti ja kirjastusprogrammide kasutamine trükiste trükiks ja multimeediatoodete paljunduseelseks ettevalmistuseks; hõlmab tekstisisestuse, piltide digiteerimise ja töötluse, toimetamise, küljenduse, korrektuuri ning failide salvestamise trükivormi valmistamiseks, teose arvutivõrku paigutamiseks v kompaktkettale kandmiseks sobival kujul

elektronische Zeitschrift » ajakiri e-dokumendi kujul; võib olla iseseisev v trükivariandi rööpväljaanne

elektronische Zeitschrift » jadaväljaanne, mis on avaldatud ainult elektrooniliselt või nii elektrooniliselt kui ka mõnes teises vormis

MÄRKUS 1. Hõlmab kohapeal hoitavaid jadaväljaandeid ja kaugressursse, millele on omandatud kasutusõigus vähemalt teatud ajavahemikuks.

MÄRKUS 2. Hõlmab ka raamatukogus digiteeritud jadaväljaandeid.

MÄRKUS 3. Vabakasutusajakirju vaadeldakse kui vaba juurdepääsuga Interneti-allikaid (vt jaotis 2.3.23).

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

elektronischer Bestand » kõik raamatukogu kogusse kuuluvad digitekkelised või digiteeritud ressursid

MÄRKUS 1. Elektrooniline kogu hõlmab andmebaase, e-jadaväljaandeid ja digitaalteavikuid. Eraldi arvestust tuleb pidada vaba juurdepääsuga Interneti-allikate kohta, mille raamatukogu on katalooginud oma elektronkataloogi või andmebaasi (vt jaotis 6.3.15).

MÄRKUS 2. Ressursid võivad olla võrgus, installitud eraldiseisvatele tööjaamadele või salvestatud füüsilistele andmekandjatele.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

elektronisches Archiv » mäluseadmes hoitav dokumentide kogu pikaajaliseks säilitamiseks

elektronisches Buch » litsentsi alusel kasutatav või vaba juurdepääsuga digitaalteavik, mis ei ole jadaväljaanne ja milles on ülekaalus otsingut võimaldav tekst ja mis on trükitud raamatu (monograafia) analoog

MÄRKUS 1. Elektrooniliste raamatute kasutamine sõltub sageli eriseadmetest ja/või lugemiseks või visuaalseks esitamiseks mõeldud tarkvarast.

MÄRKUS 2. Elektroonilisi raamatuid saab laenutada kas kaasaskantavail seadmeil (e-raamatu luger) või kantakse nende sisu piiratud ajaks kasutaja personaalarvutisse või muule seadmele.

MÄRKUS 3. Hõlmab ka elektroonilisi doktoriväitekirju.

MÄRKUS 4. Hõlmab ka raamatukogus digiteeritud teavikuid.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

elektronisches Einkaufen » arvutivõrgu kaudu toimuv kaubandustegevus

elektronisches Handel » arvutivõrgu kaudu toimuv kaubandustegevus

elektronisches Media

elektronisches Postfach » mäluala, mille kaudu pöördutakse siseneva ja väljuva e-posti poole

Element der Titelaufnahme » Sõna, fraas või märgirühm, mis esindab bibliograafiaandmete eraldi üksust ja moodustab osa bibliokirje alast. (ISBD)

Elzevir » kirjastajate ja trükkalite Elzevieride trükikodades Leidenis ja Amsterdamis XVI-XVIII saj elseviirkirjas (liik antiikvat) trükitud raamat

Emendation » tekstivigade parandus tekstikriitilisel alusel

Emigrantenliteratur » väljaspool kodumaad loodud kirjandus

empfehlende Annotation » lugejaile (kasutajaile) suunatud annotatsioon; märkus v kommentaar, mis kasutajaid silmas pidades annab teosele hinnangulise iseloomustuse

empfehlende Bibliographie » lugejaile suunatud, kirjandust valiv ja soovitav ning valiku kaudu lugejate silmaringi avardada taotlev bibliograafia

Emulation » andmetöötlussüsteemi kasutamine teise andmetöötlussüsteemi imiteerimiseks: imiteeriv süsteem võtab vastu samu andmeid, täidab samu programme ja saab samu tulemusi, mis imiteeritav süsteem

End-Benutzer » infosüsteemi või sellest saadavat teavet kasutav isik

Endbenutzersuche » raamatukogu lugeja kui lõppkasutaja tehtud infootsing

Endgerät » üldisemalt: igasugune sisend-väljundseade, mille kaudu kasutaja suhtleb arvutiga; koosneb põhiliselt klaviatuurist ja kuvarist;
kitsamalt: välismäluseadmeteta kasutajaliidesega seade, mis on ühenduses eemal asuva arvutiga

endgültige Ausgabe » autori viimset tahet järgiva tekstiga trükk

enger Satz » tihe trükiladu; reavahedeta ladu

englische Brochüre » brošeerimisviis, mille puhul trükita paberkaantele pannakse ümber trükitud kaaneümbris

entcodieren » kodeeritud andmeid kodeerimiseelsele kujule tagasi teisendama

Entität » Materiaalsete või mõisteliste asjade abstraktne klass inimühiskonna diskursuses.

[RDA]

entlasten

entlasten » käsu täitmisest v tehtud valikust loobuma

entleihen » raamatukogu teavikut ajutiseks kasutamiseks saama

Entleiher » isik v juriidiline isik, kes saab raamatukogust teaviku ajutiseks kasutamiseks

Entleihungsverbot » laenamisõiguse tühistamine

entpacken » taastama pakitud andmetest andmete algkuju

entschlüsseln » krüptogrammi avatekstiks taastama

Entwurf » esialgne viimistlemata käsikiri vm paberile pandu

Enzyklopädie » teatmeteos, mis annab kokkuvõtliku ülevaate kõigist ainevaldkondadest (üldentsüklopeedia) v mõnest üksikalast (erialaentsüklopeedia) tähestikulises v süstemaatilises järjestuses, esitatud märksõnaartiklitena

Ephemeriden » tabelid, milles on taevakehade ettearvestatud asendid taevasfääril kellaaja järgi; laiemas mõttes ka igasugused teosed, mis registreerivad sündmusi kronoloogiliselt (päevikud, ajalehed)

Epigramm » pilkeluuletus, lühike satiiriline luuletus

Epigraph » raidkiri, pealiskiri

Epigraphik » ajaloo abiteadus, mis uurib vanu raidkirju

Epilog » ulatusliku kirjandusteose lõpposa kokkuvõtte v järellooga

Epimikrokarte » mikrokaart kujutisega läbipaistmatul mikrofišš põhimikul, mikrovormi liik

Epistel » kirjanduslikus vormis kiri

Epistolographie » kirjakirjutamiskunst; kirjakirjutamisjuhiste kogu

Epitaph » hauakiri v hauakirjaga mälestussammas; mälestustahvel; mälestusluuletus

Epitaphium » hauakiri v hauakirjaga mälestussammas; mälestustahvel; mälestusluuletus

Epitome » suurema teose väljavõte v kokkuvõte; mingi ala lühiülevaade

Epochenbibliographie » mingil ajavahemikul ilmunud v mingit kindlat ajajärku peegeldavat kirjandust loetlev bibliograafia

Epopöe » suur eepiline teos, nt eepos, romaanisari vm

Epos » ulatuslik värsivormis jutustav teos, sageli kangelaslauludest koosnev

EPUB » levinud e-raamatute vorming, mille faili sisu kohandub ekraani suurusega. Lühend ingliskeelsest electronic publication

Erfassung des Bestandes » kogude suuruse ja koostise statistika

Erfindungsbeschreibung » patenditava leiutise lühike tehniline kirjeldus

ergänzende Titelaufnahme » kataloogi v kartoteeki lülitatav lisakirje, mis hõlbustab kirjeldatava leidmist põhikirjest erineva järjestussõna abil

ergänzte Auflage » kordustrükk, mida on eelmis(t)ega võrreldes millegi poolest täiendatud

Ergänzungen » põhiteksti täiendavad andmed

Ergänzungsband » mitmeköitelise teose põhiköidetele lisanduv täiendavate andmetega köide

Ergänzungsexemplar » täiendavalt juurdehangitud eksemplar

Erinnerung » teade lugejale tagastustähtaja ületanud teaviku tagastamiseks

Erinnerungen » talletatud meenutused isiku elust, tema kaasaegseist isikuist ja sündmustest

erklärendes Wörterbuch » sõnade tähendusi selgitav sõnastik

erläuternde Bibliographie » annoteeritud kirjetega bibliograafia; kommentaaridega varustatud bibliograafia

Erläuterung » selgitav või tõlgendav märkus mingi teksti juurde

erledigte Bestellung

Ersatzblatt » leht, mis on trükitud selleks, et asendada vigadega v vananenud lehte

Ersatzexemplar » kaotsiläinud füüsilist teavikut asendav või korvav identne või samaväärne eksemplar

Erscheinen » trükisena vm kujul üldsusele kättesaadavaks jõudma

Erscheinungsdatum » teaviku ilmumise aeg, tavaliselt märgitud ilmumisaastana, vahel ka kuu v kuupäevana

Erscheinungsfrequenz » ajavahemik perioodikaväljaande numbrite ilmumise vahel, nt kord kuus, 2 korda aastas

Erscheinungsjahr » teaviku ilmumisaja aastanumber

Erscheinungsort » teose ilmumise koht

Erscheinungsvermerk » andmed teaviku ilmumiskoha, -aja, väljaandja, trükisel ka trükkimise kohta

Ersetsung » funktsioon v režiim, mis võimaldab kasutajal viia teksti senise teksti määratud osa asemele

ersetzen » kaotatud v rikutud teavikut samaväärsega korvama

Erstanschaffung » esmane komplekteerimine raamatukogu avamiseks

Erstausgabe » teose esimene trükiväljaanne

erste Bestellung

erste Verweisung » mingile teosele esmakordsel viitamisel esitatud andmed, kordusviitest täielikumad

Ersterwerbung » esmane komplekteerimine raamatukogu avamiseks

Erstexemplar

erweiterndes Werk » Liitev teos, mis lisab keskse teose väljendusele ühe või mitme täiendava teose väljendused.

[RDA]

erweiterte Auflage » kordustrükk, mida on eelmis(t)ega võrreldes millegi poolest täiendatud

erweiterte Suche » otsitunnuste teadlikul kombineerimisel põhinev infootsing andmebaasist, nt märksõna, teaviku keele ja asukoha järgi

erweitertes Werk » Teos, mis on realiseeritud väljendusena, millega on liidetud üks või mitu täiendavate teoste väljendust.

[RDA]

Erweiterungsggregat » Kehastus, mis kujundab üksuseks kahe või enama teose kaks või enam väljendust, kus üht teost on täiendatud ühe või mitme teise teosega.

[RDA]

erwerben » kogu looma, plaanipäraselt ja süstemaatiliselt täiendama vastavalt profiilile

Erwerbung » teavik või arvestusüksus, mis on lisandunud raamatukogu kogusse aruandeperioodil

MÄRKUS. Lisandumise viisideks võivad olla nt ost, litsents, sundeksemplar, digiteerimine, annetus või vahetus.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Erwerbung

Erwerbungsabteilung

Erwerbungsbibliothekar

Erwerbungsetat

Erwerbungsgrundsätze

Erwerbungskosten » teavikute hankimiseks tehtud kulutused

Erwerbungsplan » dokument, mis määrab kindlaks hangitavate teavikute hulga, laadi, keele, sisu ja tüübid

Erwerbungsprofil » raamatukogu ülesannetest ja lugejanõudlusest lähtuv teavikute valiku eripära komplekteerimisel

Erwerbungsquelle » asutus, organisatsioon, eraisik vm, kellelt saadakse teavikuid kogude täiendamiseks

Erwerbungsstatistik » komplekteerimise käsitlemine ja kajastamine arvandmete kaudu

Erwerbungsthematik

Erwerbungstiefe

Erzählung » keskmise pikkusega proosateos

Eselsohr » lohakast kasutamisest kõverdunud ja kahekorra murdunud lehenurk raamatus

Espartopapier » paks ja kerge kõrgtrükipaber, valmistatakse halfa- ehk espartorohust (kasvab Põhja-Aafrikas ja Hispaanias)

Essai » lühem üldmõistetav teadusliku v kirjandusliku sisuga kirjutis kunstipärases vormis ja vaimukas sõnastuses

Essay » lühem üldmõistetav teadusliku v kirjandusliku sisuga kirjutis kunstipärases vormis ja vaimukas sõnastuses

Et-Zeichen » märk &, ladina "et" (ja) lühend

etymologisches Wörterbuch » sõnade päritolu seletav sõnastik

ewiger Kalender » kalender, mis oma seadistusega v tabelite kaudu võimaldab leida suvalisele kuupäevale vastava nädalapäeva

Executivsystem » tarkvara, mis juhib programmide täitmist ning võib korraldada ressursijaotust, sisestust, väljastust jms; süsteem võib sisaldada ka riistvarakomponente

Exemplar » Üksikobjekt või kehastuse üksikjuht.

[RDA]

Exemplar » sama trükise iga üksik teisik

Exemplar mit Autograph » omakäelise tekstiga eksemplar

Exemplarvermerk » nummerdatud väljaande igale eksemplarile märgitud number; sama trükise eksemplaridele antavad numbrid, et eristada arvestusüksusi

Exlibris » raamatusse kleebitav graafiliselt kujundatud omaniku nimemärk

Exlibrisfreund » eksliibriste koguja ja uurija

Exlibrisist » eksliibriste koguja ja uurija

Exlibrisistik » eksliibriste kogumine ja uurimine

Exlibriskunde » eksliibriste kogumine ja uurimine

Expertensystem » teadmussüsteem, mis aitab eksperdi tasemel lahendada teatava valdkonna v rakendusala probleeme

Explikation » kaardil, plaanil, joonisel vm kasutatud tingmärkide seletus

Expression » Teose intellektuaalne või kunstiline realisatsioon tähtnumbrilise, muusikalise või koreograafilise notatsioonina, helina, pildina, esemena, liikumisena vms vormis või nende kombinatsioonina.

[RDA]

externe Datenbank » väljaspool kasutaja seadet või sisevõrku asuv andmebaas

externe Dienstleistungsstelle » väljaspool raamatukoguhoonet asuv üksus, kus pakutakse regulaarselt teatud kindlat teenust

MÄRKUS 1. See hõlmab ka kohti (nt vanadekodud, piirkondlikud kultuurikeskused, haiglad), kuhu deponeeritakse raamatukogu teavikuid teatud kasutajarühma tarbeks, pakkumata teisi raamatukoguteenuseid.

MÄRKUS 2. Hõlmab teeninduspunkte, mis pakuvad e-teenuseid, aga mitte trükiste kogudega seotud teenuseid.

MÄRKUS 3. Rändraamatukogusid ja nende peatuspunkte ei loeta välisteeninduspunktideks.

MÄRKUS 4. Arvutiühendust kohaga väljaspool raamatukogu (nt üliõpilaste ühiselamu) ei arvestata välisteeninduspunktina.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

externe Dokumentvermittlung » trükis või e-teavik (või nende osa), mille saadab RVL-i süsteemi mittekuuluv tarnija väljastpoolt raamatukogu, kusjuures raamatukogu osaleb kättetoimetamises või teenuse eest tasumises

MÄRKUS 1. Ei ole tähtis, kas saadetiste eest makstakse ühekaupa või on teatud arvu saadetiste eest tehtud ettemaks.

MÄRKUS 2. Selles standardis määratletud laenutus- ja edastusteenuste liigid on esitatud tabelis 1.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

externer Speicher » mäluseade, millele protsessoril on juurdepääs ainult sisend-väljund-kanalite kaudu, nt kõvaketta- ja diskettseadmed ning optilised mälud

Extrablatt » ajalehe v ajakirja number, mis on pühendatud mingile sündmusele, teemale vm, vahel väljaspool nummerdust

eZeitung » ajaleht e-dokumendi kujul; võib olla iseseisev v trükivariandi rööpväljaanne

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018