Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 235 sõna

darstellen » esitama andmeid nähtavalt ekraanil v muul kuvapinnal

Data-Mining » mahukate andmete automaatne analüüs uute seaduspärasuste ja ootamatute seoste leidmiseks

Datei » arvutis ühtse tervikuna salvestatav ja töödeldav nimega andmekogum

Dateitransfer » failina salvestatud andmete edastus võrgu kaudu ühest arvutist teise

Dateiübertragungsprotokoll » TCP/IP- protokollil põhinev protokoll failide edastuseks

Daten » kogumist, töötlemist, säilitamist ja edastamist võimaldavad märgid või nende kogumid, millel puudub iseseisev tähendus väljaspool konteksti

Datenaufbau » andmetöötlust toetav füüsiline v loogiline seos andmeelementide vahel andmebaasis

Datenautobahn » 1990ndatel kasutusele võetud termin, mis tähistas elektrooniliste võrkude kogum, mis võimaldab kiiret infoedastust ja -kasutust riistvara ja võrgutehnoloogia vahendusel

Datenbank » ühise kasutajaliidese ja andmete otsingut ning käitlust võimaldava tarkvaraga varustatud elektrooniliselt talletatud kirjete ja/või e-sisuüksuste (faktid, täistekstid, pildid ja heli) kogum

MÄRKUS 1. Üksused või kirjed on kogutud kindla eesmärgiga ja seotud teatud teemaga. Andmebaasi võib välja anda CDROM- il, disketil või muul otsepöördust võimaldaval andmekandjal või tarkvaraüksusena, mis on juurdepääsetav kas sideliinide või Interneti kaudu.

MÄRKUS 2. Litsentsi alusel kasutatavaid andmebaase arvestatakse igaühte eraldi, isegi kui juurdepääs mitmele litsentsiandmebaasile toimub sama kasutajaliidese abil.

MÄRKUS 3. Kirjastaja või tarnija pakutavat ühist liidest, mis võimaldab juurdepääsu jadaväljaannete või digitaalteavikute kogumile, tuleb ka arvestada andmebaasina. Üksikuid jadaväljaaandeid või digitaalteavikuid tuleb arvestada jadaväljaannete või digitaalteavikutena.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Datenbank » kindlate otsitunnuste järgi otsingut võimaldav loogiliselt seotud andmete kogum, mis toetab mingit rakendusvaldkonda

Datenbank » failide või andmebaaside kogum koos hoiu- ja otsingusüsteemidega

Datenbankverwaltungssystem » tarkvarasüsteem andmebaaside loomiseks, haldamiseks ja kasutamiseks

Datenbasis » kindlate otsitunnuste järgi otsingut võimaldav loogiliselt seotud andmete kogum, mis toetab mingit rakendusvaldkonda

Dateneingabe » andmete arvutiloetavale kandjale panemine, nt bibliograafiaandmete sisestamine kõvakettale

Datenelement » andmeüksus, mis teatud kontekstis loetakse jagamatuks; üks erijuhtumeid on kirjeelement

Datenerfassung » andmete kogumine ja sisestus

Datenerfassung

Datenerfassung » asjassepuutuvate andmete eraldamine teatavast toimingust v operatsioonist selle käigus, nt laenutuste registreerimisel osa andmete eraldamine statistikanäitajate arvutamiseks

Datenfeld » andmebaasi andmeobjekt, sageli kirje osa

Datenhighway » 1990ndatel kasutusele võetud termin, mis tähistas elektrooniliste võrkude kogum, mis võimaldab kiiret infoedastust ja -kasutust riistvara ja võrgutehnoloogia vahendusel

Datenintegrität » andmete omadus, mis näitab, et neid ei ole volitamatult muudetud ega hävitatud

Datenmodell » andmete struktureerimise viis andmebaasis

Datennetz » andmesidet võimaldav vahendite kogum

Datenpaket » edastusüksus andmesides

Datenschutz » meetmete rakendamine kaitsmaks andmeid nende volitamatu sihiliku või juhusliku avalikustamise, muutmise või hävitamise eest

Datensichtstation » üldisemalt: igasugune sisend-väljundseade, mille kaudu kasutaja suhtleb arvutiga; koosneb põhiliselt klaviatuurist ja kuvarist;
kitsamalt: välismäluseadmeteta kasutajaliidesega seade, mis on ühenduses eemal asuva arvutiga

Datenstruktur » andmetöötlust toetav füüsiline v loogiline seos andmeelementide vahel andmebaasis

Datenträger » ese andmete salvestamiseks, nt magnetketas, mikrovorm, paber

Datenübermittlung » reeglipärane andmete teisaldus arvutisüsteemide vahel

Datenübertragung » andmete teisaldus sidevahenditega signaalidena mingist punktist teise v mitmesse punkti

Datenübertragung » reeglipärane andmete teisaldus arvutisüsteemide vahel

Datenverarbeitung » andmete salvestamine, kodeerimine, sortimine, kuvamine jms süstemaatilised operatsioonid

Datenverarbeitungssystem » informatsiooni kogumise, säilitamise ja väljastamise vahendite kogum; põhiosad on infokogum (andmebaas), töötluseeskirjad (programmid) ning tehnilised vahendid (riistvara)

Datenverkehr » info edastamine ja vastuvõtt

Datenverwaltung » andmetele juurdepääsu andvad, salvestust sooritavad ning sisend-väljund-operatsioone juhtivad funktsioonid andmetöötlussüsteemis

Datenvisualisierung » numbrilise, geograafilise vm info piltlik (graafiline) kujutamine parema arusaadavuse huvides

datierte Veröffentlichung » ilmumisaja andmetega väljaanne; ilmumisaeg on väljaandel näidatud v muul teel kindlaks tehtud

Datierung » ajaline määratlus, nt kuupäev, aasta, sajand

Datum

Datum der Veröffentlichung » raamatu ilmumisaeg, kui täpset ilmumisaastat ei leita; nt vanade raamatute puhul

Datum des Druckes » andmed aja kohta, millal raamat on trükitud

Daumenregister » raamatu kasutamise hõlbustamiseks eeslõikesse tehtud sälkudesse märgitud tähestik, numbrid, sõnad vm

de visu » nägemise järgi, vahetult teaviku enda järgi

Deckblatt » illustratsiooni kaitsev siid- v läbipaistvast paberist nummerdamata leht; vahel ka seletustega pildi kohta

Deckel mit Kanten » kantidega kaas, mille servad ulatuvad üle raamatuploki

Deckelbeschlag » metallkilbike köite kaane kaitseks ja ehteks

Deckelbild » kaane kujundamisel kasutatud illustratsioon

Deckelinnenseite » esi- ja tagakaane sisemine pool

Decker » illustratsiooni kaitsev siid- v läbipaistvast paberist nummerdamata leht; vahel ka seletustega pildi kohta

Deckname » vabalt valitud nimi, mida autor kasutab oma teos(t)e avaldamisel

decodieren » kodeeritud andmeid kodeerimiseelsele kujule tagasi teisendama

Dedikation » raamatu algusse trükitud tekst, mis näitab isikut v sündmust, kelle austuseks v mille tähistamiseks on raamat tehtud

defektes Exemplar » kasutamist takistavate vigadega eksemplar (lehed rebitud, illustratsioonid v tabelid puuduvad jne)

Definitionswörterbuch » sõnade tähendusi selgitav sõnastik

Deleaturzeichen » korrektuuri kustutusmärk, millega osutatakse ülearustele tähtedele, sõnadele jm nende eemaldamiseks

Demonym » pseudonüümina kasutatud üldmõiste, nt Vaatleja, Rändur

Denkschrift » kellegi v millegi mälestusele pühendatud teos

Depositarbibliothek » raamatukogu, kuhu teavikud on teatavatel tingimustel deponeeritud, nt rahvusvaheliste organisatsioonide väljaanded, sundeksemplarid ja ametlikud väljaanded USA-s jne

Depotbibliothek » raamatukogu, kuhu teavikud on teatavatel tingimustel deponeeritud, nt rahvusvaheliste organisatsioonide väljaanded, sundeksemplarid ja ametlikud väljaanded USA-s jne

Desideratum » raamatukogus puuduv, kuid soovitud teavik

Deskriptionszeichen » kirjemärgistuseks kasutatavad märgid

deskriptive Bibliographie » kirjeist koosnev ilma annotatsioonideta, referaatideta jms bibliograafia

Deskriptor » infootsikeele sõnaüksus, s.o sõna või sõnaühend dokumendi sisu ja päringu kirjeldamiseks

Deskriptorensprache » deskriptoritel põhinev infootsikeel

Deskriptorsprache » deskriptoritel põhinev infootsikeel

Deskriptorverzeichnis » deskriptorite ja nende sünonüümide tähestikloetelu

Desktop Publishing » elektronkirjastamine mikroarvuti abil

Determinante » vokaali asendav abimärk tähe juures heebrea jt konsonantkirjades, et hõlbustada kirjutatu lugemist

Dexiographie » kirjutamine suunaga vasemalt paremale

Dezimalklassifikation » kümnendjaotusel põhinev liigitus (rahvusvaheliselt tuntuimad on Dewey kümnendliigitus ning universaalne kümnendliigitus UDK)

Dia » klaasile, tselluloidile vm läbipaistvale materjalile tehtud foto, mida vaadatakse peamiselt ekraanile projitseerituna

Diabetrachter » aparaat diapositiivide ja diafilmide vaatamiseks v projitseerimiseks ekraanile

Diabildwerfer » aparaat diapositiivide ja diafilmide vaatamiseks v projitseerimiseks ekraanile

Diafilm » diapositiivide rida filmilindil kaadrite kaupa näitamiseks

Diagonallesen » teksti lugemine diagonaalis, üks kiirlugemise viise

Diagramm » suuruste ja nende muutumise graafiline kujutis: joon-, tulp-, sektor- jm diagramm

diakritisches Zeichen » tähe põhijoonise lisamärk, nt katus, täpid, tilde

Dialektatlas » murdekeelendite levikut näitav atlas

Dialektdichtung » murdes kirjutatud kirjandusteosed (luuletused, jutud jne)

Dialektwörterbuch » murde v murraku keelendeid esitav sõnastik

Dialog » kahe osalise vastastikune kõnelus, nt näidendis

Dialogarbeitsweise » tööviis, mille puhul vahelduvad kasutaja sisestused ja arvutisüsteemi reaktsioonid; kasutaja saab süsteemilt pidevat tagasisidet

Dialogbox » hüpikaken andmete sisestuseks

Dialogfeld » hüpikaken andmete sisestuseks

Dialogfenster-Menü » menüü, mis ilmub hiireklõpsu peale kursori asukohta, kaob pärast menüüst valiku tegemist v hiireklõpsu väljaspool menüü pinda

Diamant » 4-punktine trükikiri

Diamikrokarte » mikrokujutisi (kaadrivälju) kandev läbipaistva põhimikuga kaart (tavaliselt 105x148 mm), mikrovormi liik

Diarium » päevik; kalendermärkmik

Diaskop » aparaat diapositiivide ja diafilmide vaatamiseks v projitseerimiseks ekraanile

Diastreifen » diapositiivide rida filmilindil kaadrite kaupa näitamiseks

Diazokopie » läbipaistvast kujutisest saadud koopia diasopaberil v diasofilmil

Diazotypie » diasoühendite valgustundlikkusel põhinev kopeerimismenetlus läbipaistvate kujutiste paljundamiseks

Dichtung » värsskõne, teksti erilise liigenduse ja rütmil rajaneva struktuuriga sõnakunst

die Leihfrist überschreiten

Dienstkatalog » ainult raamatukogu sisetööks tarvitatav kataloog

Dienstleistungsstelle » koht väljaspool raamatukogu ruume, kus teenindatakse lugejaid

differenzierte Leserbedienung » lugeja või lugejagrupi erivajadusi arvestav lugejateenindus, nt puuetega inimeste teenindamine, parlamendi teenindamine

differenzierter Benutzungsdienst » lugeja või lugejagrupi erivajadusi arvestav lugejateenindus, nt puuetega inimeste teenindamine, parlamendi teenindamine

Diffusionsnetz » võrk, kus andmetöötlus võib toimuda eri paikades

digital » omane andmetele, mis koosnevad numbritest, võimalikest erimärkidest ja tühikutest, ning neid andmeid kasutavatele protsessidele ja seadmetele

digital darstellen » analoogandmeid digitaalkujule viima

Digital Humanities » humanitaarteaduse ja infotehnoloogia kokkupuutevaldkond, mille eesmärk on arendada digikogude ja infotehnoloogiliste vahendite kasutamist humanitaarteaduslikus uurimis- ja õppetöös

Digitale Beschränkungsverwaltung » kaitsemehhanism, mida kirjastajad kasutavad oma toodangu tasuta levitamise ja piraatluse piiramiseks. Nt e-teavikule lisatakse e-vesimärk, mis aitab levitaja tuvastada, või krüptograafiline kaitse, mis laseb vaid ostjal e-teavikut kasutada

digitale Bibliothek. » arvutivõrgu vahendusel otsitavatest ja kasutatavatest e-teavikutest koosnev raamatukogu

digitale Daten » andmed, mis on esitatud arvude 0 ja 1 jadadena ehk binaarkujul ehk digitaalkujul

digitale Kompetenz » suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas. Digipädevuse 5 osaoskust:info haldamine, suhtlemine digikeskkondades, sisuloome, turvalisus kasutamisel, sobivate digivõtete ja –vahendite kasutamine.

Digitale Rechteverwaltung » kaitsemehhanism, mida kirjastajad kasutavad oma toodangu tasuta levitamise ja piraatluse piiramiseks. Nt e-teavikule lisatakse e-vesimärk, mis aitab levitaja tuvastada, või krüptograafiline kaitse, mis laseb vaid ostjal e-teavikut kasutada

digitale Schriftkundigkeit » suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas. Digipädevuse 5 osaoskust:info haldamine, suhtlemine digikeskkondades, sisuloome, turvalisus kasutamisel, sobivate digivõtete ja –vahendite kasutamine.

digitale Unterschrift » dokumendifailile elektroonselt lisatav krüptitud andmekogum, mis idendib dokumendi saatja; tavaallkirja vaste

Digitaler Objektbezeichner » püsiv identifikaator, mida kasutatakse objekti (mis ise võib olla füüsiline või digitaalne) üheselt identimiseks digikeskkonnas

digitales Archiv » mäluseadmes hoitav dokumentide kogu pikaajaliseks säilitamiseks

digitales Bild » digiteeritud või digitaalseadmes loodud pilt

digitales Dokument » piiritletud sisuga digitekkeline või digiteeritud informatsiooniüksus, mis on loodud või digiteeritud raamatukogus või komplekteeritud raamatukogu kogusse digitaalkujul

MÄRKUS 1. Hõlmab elektroonilisi raamatuid ja elektroonilisi patendikirjeldusi, võrgu kaudu kättesaadavaid auviseid ning muid digitaalteavikuid (nt aruandeid, kaardi- ja nooditeavikuid, trükifaile jne). Digitaalteavikute hulka ei kuulu andmebaasid ja elektroonilised jadaväljaanded.

MÄRKUS 2. Andmebaasides sisalduvad üksused kuuluvad jaotise 2.3.10 alla.

MÄRKUS 3. Digitaalteavik võib koosneda ühest või enamast failist.

MÄRKUS 4. Digitaalteavik koosneb ühest või mitmest e-sisuüksusest. Raamatukogu peab enne digiteerimist otsustama, milliseid sisuüksusi pärast otsida saab, nt jadaväljaannete artiklid või plaadil olevad laulud.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

digitales Dokument » andmekogumi kujul arvutisüsteemi mällu salvestatud dokument

digitales Kulturerbe » digiteeritud või digitekkeline (digitaalselt sündinud) kultuuripärand

digitales Objekt » digitaalsel kujul esitatud terviklik andmekogum

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

digitales Wasserzeichen » digitaalne kopeerimiskaitse. E-teaviku ostja andmed lisatakse faili, et oleks lihtne levitaja tuvastada

digitalisieren » analoogandmeid digitaalkujule viima

digitalisiert » analoogobjektist digiteerimise teel saadud

Digitalkarte » arvuti abil valmistatud ja esitatud kaart

Digitalrechner » sisemiselt talletatud programmidega juhitav digitaalandmeid töötlev seade

Digitalträger » andmekandja (nt CD, DVD, diskett, kõvaketas), millele on salvestatud andmed digitaalkujul

Diglotte » sama teksti kahes keeles rööbiti esitav raamat

Digraph » ühe hääliku tähistus kahe tähega, nt inglise sh, th, prantsuse ou, saksa ch

Dilogie » sama autori kaks teost, mis moodustavad terviku

Diptychon » vahaga kaetud kaheks kokkumurtud kirjutustahvel Vana-Kreekas ja -Roomas

direkt » 1. omane arvuti otsesel juhtimisel töötava seadme käitusele
2. omane dialoogrežiimis töötavatele süsteemidele ja protsessidele

Direktion » lihtsustatud partituur, mida kasutatakse dirigeerimisel; sisaldab juhtpilli täieliku noodistiku ja teiste meloodiate põhiosa

direktive Ausgabe » kehtivaid dokumente (seadused, määrused, käskkirjad, otsused jm) ametliku tegevusjuhendina esitav väljaanne

Direktzugriffspeicher » keskseadmesse kuuluv mäluseade, kuhu saab andmeid kirjutada ja neid sealt lugeda; töömälu, kust andmed kustuvad arvuti väljalülitamisel

Diskette » õhuke painduv kaitseümbrises magnetketas tüüpläbimõõduga 3,5 v 5,25 tolli

Diskettenlaufwerk » magnetketaste pöörlemist juhtiv seade

Diskographie » helisalvestiste kirjeldamine kataloogide ja nimestike tarbeks; helisalvestiste nimestik

Display-Einheit » ekraaniga varustatud kuvaseade, mis võimaldab kasutajal arvutiga suhelda; põhitüübid on elektronkiirekuvar ja vedelkristallkuvar

Dissertation » doktorikraadi saamiseks tehtud uurimus

Dissertationsbestand

Dokument » andmetöötluses: nimega, struktureeritud tekstiüksus, mis võib sisaldada pilte ning mida saab eraldi üksusena salvestada, redigeerida, otsida ja edastada

Dokument » üksusena käsitletav salvestis või materiaalne objekt

[ALLIKAS: ISO 5127:2001, määratlus 1.2.02]

MÄRKUS. Teavikute vorm ja omadused võivad erinevad olla.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Dokument » mis tahes materiaalne objekt, millele on talletatud informatsioon, nt trükis, foto, heliplaat, kompaktketas

Dokumentarausgabe » allikmaterjale publitseeriv väljaanne

Dokumentarliteratur » reaalseid sündmusi ja isikuid nende õigete nimedega kujutav (ilu)kirjandus

Dokumentation » süstematiseeritud dokumendikogum

Dokumentationsdienst » ühekordsele või pikemaajalisele infovajadusele vastav informatsiooni pakkumine ja inforessursside kättesaadavaks tegemine

Dokumentenmanagement » dokumentide loomise, saamise, kasutamise ning säilitamise korraldamine ning selleks loodud süsteem

Dokumentverwaltung » dokumentide loomise, saamise, kasutamise ning säilitamise korraldamine ning selleks loodud süsteem

Domäne » Interneti hostinimede hierarhia ülatase, nt .ee, .edu, .com

Donat » Aelius Donatuse IV saj kirjutatud ladina keele grammatika järgi saadud nimetus ladina keele grammatikaraamatuile

Doppelaufnahme » põhikirjega, kuid lisaindeksiga kataloogikaart süstemaatilises kataloogis

Doppelbuchstabe » liittäht, kahe tähe ühendamisel saadud tähemärk, nt saksa ß; trükitehnikas ühele jalale valatud kahe tähega trükitüüp

Doppeleintragung » põhikirjega, kuid lisaindeksiga kataloogikaart süstemaatilises kataloogis

Doppelheft » kahe numbri v ande materjali sisaldav ja kahe numbriga tähistatud jadaväljaande üksus

Doppellieferung » kahe numbri v ande materjali sisaldav ja kahe numbriga tähistatud jadaväljaande üksus

Doppelname » kaks sidekriipsuga ühendatud ees- v perekonnanime, nt Mari-Liis, Joliot-Curie

Doppelname » kahest v rohkemast nimest koosnev nimi, vahel ühendatud sidekriipsuga v ühendava sõnaga (liiteesnimi, liitperekonnanimi)

Doppelnummerierung » perioodikaväljaande rööbitine aasta- ja üldnummerdus, nt 11 (104), 306 (2111)

Doppelpaginierung » kahekordne lehekülgede nummerdus, nt rööbiti üldine ja iga artikli eraldi nummerdus

Doppelpunkt » kirjavahemärk : ; kasutuses ka kirjemärgina

Doppelstück » ühe ja sama teaviku teine, kolmas jne eksemplar

Doppeltafel » kahest lehest tahvel, illustratsioon asub kahel vastakleheküljel

Doppeltitel » kahel leheküljel, enamasti vastaklehekülgedel asetsev tiitel

Doppeltitel » lisatiitel sarjaandmetega

Doppeltitelseite » kaheleheküljeline tiitelleht, koosneb enamasti vastaklehekülgedest

Dorfbibliothek

Doublure » kaunistused kaane sisekülgedel, eriti bibliofiilseil raamatuil

downloaden » teisaldama arvutist välisseadmesse, serverilt tööjaama v teisest süsteemist oma süsteemi

Drahtheftung » trükise poognate traadiga kinnitamine seljalt v küljelt

Drahtrückenheftung » õhukese brošüüri (1-2 poognat) kinnitamine läbi selja (poogna murrust)

Drahtrundbindung » mehaaniline köide, mille puhul rida auke puuritakse läbi lehtede ja kaante ning pidev spiraali keeratud traat tõmmatakse läbi aukude

Drama » kirjandusteos, mis on kirjutatud näitlemiseks määratud vormis

Dramatisierung » jutustava teose (romaani, jutustuse) töötlus draamavormiks

Drechbuch » filmi (ka tseremoonia, etenduse vms) üksikasjaline kava ja tekst

drehbarer Katalog » kataloog, kus lehed (kaardid kirjetega) on kinnitatud telje ümber pöörlevale alusele – turnikeele

Drehkatalog » kataloog, kus lehed (kaardid kirjetega) on kinnitatud telje ümber pöörlevale alusele – turnikeele

Druchdruck » trükimenetlus, mille puhul värv kantakse trükitavale matejalile läbi raamile pingutatud (siid)võrgu

Druck » trükimenetlus; trükkimise tulemus, jäljend trükivormist trükkimiseks kasutatud materjalil (paberil vm)

Druckberichtiger » kirjastuse v trükikoja töötaja, kes teeb korrektuuri

Druckbogen » trükise mahu arvestusühik

Druckdatei

Druckdatum » andmed aja kohta, millal raamat on trükitud

Druckeinheit » iga ilmunud trükis: raamat, brošüür, ajakirja- v ajalehenumber, noot jne; ka annete v köidetena ilmunud teose iga osa

drucken » trükimenetlusega tõmmiseid saama, trükiseid valmistama

drucken » printeri abil püsikoopiat valmistama

Drucker » väljundseade, mis jäädvustab andmed punktide kujul püsikoopiana paberile vm andmekandjale peamiselt teksti v graafilise kujutisena

Drucker » elukutseline trükkija; ajalooliselt ka trükikoja omanik

Druckerei » raamatuid, ajakirju, ajalehti jm trükkiv ettevõte

Druckereiwesen » trükiste valmistamisega tegelev tehnika- ja tööstusharu

Druckerfarbe » trükkimisel kasutatav värv, nt trükimust

Druckerkunst » trükiste valmistamise oskus

Druckerlaubnis » trükkimiseks antud luba v vastav märkus käsikirjal v korrektuurpoognail

Druckermarke » raamatusse trükitud graafiline kujutis trükikoja embleemina, sageli trükkali (trükikoja) nime v initsiaalidena

Druckerschwärze » trükkimisel kasutatav värv, nt trükimust

Druckerzeichen » raamatusse trükitud graafiline kujutis trükikoja embleemina, sageli trükkali (trükikoja) nime v initsiaalidena

Druckerzeugnis » trükitehnika vahenditega valmistatud toode, nt raamat, ajakiri, ajaleht, kaart, noot vm

Druckfarbe » trükkimisel kasutatav värv, nt trükimust

Druckfehler » trükiteksti sattunud viga

Druckfehlerverzeichnis » pärast trükkimist märgatud ja parandatud vigade loetelu, tavaliselt raamatu lõpus v eraldi lehel

Druckform » trükimasinasse paigutatav ladu (kõrgtrüki puhul) v trükiplaat (lame- ja sügavtrüki puhul)

Druckgenehmigung » trükkimiseks antud luba v vastav märkus käsikirjal v korrektuurpoognail

Druckgesetz » seadus, mis reeglistab raamatute jm trükiste avaldamise, trükkimise, levitamise jne

Druckjahr » trükise trükkimise aasta

Druckmaschine » masin, millega trükitakse tõmmiseid raamatute, ajakirjade jm tootmiseks

Druckort » trükise trükkinud trükikoja asukoht

Druckpapier » trükkimiseks määratud paber; otstarbelt jaotatakse: ajalehe-, kõrgtrüki-, sügavtrüki-, ofsetpaber jne

Druckplatte » trükimasinasse paigutatav ladu (kõrgtrüki puhul) v trükiplaat (lame- ja sügavtrüki puhul)

Druckpresse » masin, millega trükitakse tõmmiseid raamatute, ajakirjade jm tootmiseks

Druckproduktion » ilmunud trükiste kogum

Drucksache » trükitehnika vahenditega valmistatud toode, nt raamat, ajakiri, ajaleht, kaart, noot vm

Drucksatz » ladumine; ladumise tulemus

Druckschrift » trükkimise teel valmistatud raamat

Druckstock » söövitamise v graveerimise teel valmistatud kõrgtrükiplaat, peamiselt illustratsioonide trükkimiseks

Drucktype » trükkimisel kasutatav metall-, puit- v plastmasspulgake, mille otsal on tähe vm märgi reljeefne kujutis

Druckvermerk » trükise tootmistehniline andmestik toimetajate, trükkimise, formaadi kohta

Druckwerk » trükitehnika vahenditega valmistatud toode, nt raamat, ajakiri, ajaleht, kaart, noot vm

Druckwerkstatt » raamatuid, ajakirju, ajalehti jm trükkiv ettevõte

Druckzeichen » trükkimisel kasutatav märk (täht, number, kirjavahemärk, sümbol vm)

Druckzettel » keskkataloogitud ning trükitud kirjega kataloogikaart

Dualziffer » kahendsüsteemis esitatud arv

Dublette » ühe ja sama teaviku teine, kolmas jne eksemplar

Dublettenbestand

Dünndruckpapier » väga tugev õhuke läbipaistmatu paber, kasutatakse piiblite, sõnastike, entsüklopeediate jms trükkimiseks

Duodez-Format » kaheteistkümnendikformaat (12°), mille puhul paberipoogen on murtud kaheteistkümneks ja moodustab 24 lehekülge

Duodezformat » kaheteistkümnendikformaat (12°), mille puhul paberipoogen on murtud kaheteistkümneks ja moodustab 24 lehekülge

duplizieren » kopeerima lähte-andmekandjalt siht-andmekandjale, millel on samasugune füüsiline kuju, nt ühelt disketilt teisele disketile

Duplizierung » originaalist kahe v enama jäljendi valmistamine kopeerimise teel

durchblättern » raamatut temast ettekujutuse saamiseks põgusalt siit-sealt vaatama

Durchdruckverfahren » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul pliiatsi v kriidiga tehtud joonistus kantakse läbi õhukese krobelise paberi rasva sisaldava pehme lakiga kaetud plaadile ja söövitatakse
2. selles tehnikas graafikateos

durchgehende Paginierung » lehekülgede ühtne nummerdus läbi mitme füüsilise üksuse, nt läbi ajakirja ühe aasta numbrite

durchgesehene Auflage » kordustrükk, mille tekst on üle vaadatud ja tehtud vajalikud täpsustused ja täiendused

durchlaufende Numerierung » ajakirja v ajalehe numbrite nummerdus, mis jätkub aastast aastasse

Durchschiessen » raamatu lehtede vahele märkuste ja täienduste jaoks puhaste lehtede kinnitamine (köitmine)

Durchschuss » vahele köidetud, vahele pandav lisaleht (näiteks raamatus, margialbumis)

Durchschuss » tühi ruum ridade vahel

DV-System » ühest v mitmest arvutist, välisseadmetest ja tarkvarast koosnev süsteem, mis töötleb andmeid

dynamisches Skalieren » pildi mõõtmete sujuv muutmine vaatleja poole v temast eemale liikumise mulje loomiseks

Dyslexie » haiguslik rohkete vigadega lugemine, lugemisvõime kaotus

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018