Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 582 sõna

Balkencode » 1. kodeerimissüsteem, mis esitab märke erineva paksuse ja sammuga rööpkriipsude kogumitena, mida loetakse optiliselt põikisuunas skaneerimisega; kasutatakse laialdaselt kaubanduses, raamatukogudes jm 2. info kodeeritud esitus selles süsteemis

Band » mitmest raamatust koosneva teose üks raamat, ka perioodika- v jätkväljaande kokkukuuluvad numbrid

Band » trükise füüsiline üksus, milles on kaante vahele koondatud teatud arv lehti ja mis moodustab terviku või osa sellest

MÄRKUS. Kohandus standardist ISO 5127:2001.

EE MÄRKUS. Eesti statistikas loetakse eksemplare.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Bandangabe » mitmeköitelise teose v jadaväljaande köitele antud number

Bände » paelad (nöörid), mille külge köitmisel õmmeldakse raamatu poognad, neist tekivad reljeefsed ristvöödid raamatu seljal

Bandkarte » lineaarset nähtust (teed, jõed, piirid jms) kujutav pikiformaadis kaarditeavik

Bandkatalog » raamatukujuline trükikataloog

Bandnummer » mitmeköitelise teose v jadaväljaande köitele antud number

Bauchbinde » reklaamtekstiga paberriba raamatu köite ümber

bearbeiten » teavikuid arvele võtma, kataloogima, liigitama ja tehniliselt vormistama

bearbeitete Auflage » kordustrükk, milles on tehtud suuremaid muudatusi ja parandusi

Bearbeitung » teksti muutmine mõistetavamaks lihtsustamise v kärpimise teel

Bedeutungswörterbuch » sõnade tähendusi selgitav sõnastik

Bedienungsbereich » kohustusliku lugejateeninduse ala — geograafiline v administratiivne üksus, nt linn, küla, õppeasutus

Bedienungsfeld » juhtprogramm, millega saab häälestada arvutisüsteemis osi parameetrite määramise teel

bedienungsfreundlich » inimestele hõlbus ja mugav kasutada, nt graafiline kasutajaliides

Befehlvorrat » täielik kogum käske, millest protsessor aru saab

Begleitmaterial » teose juurde kuuluv lahtine lisa, milleks võib olla nt plaat, album vm

Begleitword » teose põhitekstile eelnev kirjutis, mis selgitab teose eesmärki, saamislugu, ülesehitust vms

Begrenzer » üks v mitu märki, mida kasutatakse (märgi)stringi alguse v lõpu tähistamiseks, nt MARC-vormingus püstkriips v dollarimärk alamvälja alguse tähistamiseks

Begrenzungszeichen » üks v mitu märki, mida kasutatakse (märgi)stringi alguse v lõpu tähistamiseks, nt MARC-vormingus püstkriips v dollarimärk alamvälja alguse tähistamiseks

Begriffswörterbuch » sõnade tähendusi selgitav sõnastik

Behördenbibliothek

Behördenbibliothek » raamatukogu, mille ülesanne on teenindada avaliku halduse asutusi: parlamenti, valitsus- ja riigiasutusi, k.a rahvusvahelisi ja kohalikke (piirkondlikke) valitsusasutusi

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Behördendruck » ametkonna, asutuse, ettevõtte v organisatsiooni tegevust dokumenteeriv väljaanne (juhend, otsus, aruanne vm), mida kasutatakse peamiselt ametkonnas endas ja mida levitatakse piiratult

Behördendrucksache » valitsuse dokumente jm sisaldav valitsuse poolt avaldatud trükis

Behördenregister » trükises v andmebaasis esinevate ettevõtete, asutuste, organisatsioonide jm kollektiivide register

Behördenveröffentlichung » ametkonna, asutuse, ettevõtte v organisatsiooni tegevust dokumenteeriv väljaanne (juhend, otsus, aruanne vm), mida kasutatakse peamiselt ametkonnas endas ja mida levitatakse piiratult

Behördenveröffentlichung » valitsuse dokumente jm sisaldav valitsuse poolt avaldatud trükis

behördliche Bibliographie » ametkonna, asutuse, ettevõtte, organisatsiooni vm väljaandeid, samuti selle kollektiivi liikmete töid loetlev bibliograafia

Beiblatt » perioodikaväljaande juurde kuuluv iseseisev lisa

Beiheft » perioodikaväljaande korralistele numbritele lisaks ilmunud vihik

Beilage » teose osa - illustratsioonid, kaardid, skeemid jm - väljaande lõpus, kleebistena v eraldi kaasandena

Beilage » perioodikaväljaande juurde kuuluv iseseisev lisa

Beilage » funktsioon v režiim, mis võimaldab kasutajal viia senise teksti sisse lisatekst, mille sobitamiseks senine tekst paigutatakse automaatselt ümber

Beiname » ametliku nime asemel v selle täienduseks inimesele omistatud nimi

Beiname » Vana-Rooma isikute poolt ees- ja perekonnanime järel kasutatud nimi, nt Publius Ovidius Naso, Quintus Horatius Flaccus

Beistrich » kirjavahemärk , ; kasutuses ka kirjemärgina

Bekanntmachung » teadaanne, teatamine millestki

Beleg » mis tahes materiaalne objekt, millele on talletatud informatsioon, nt trükis, foto, heliplaat, kompaktketas

belehrende Literatur » koondmõiste, mis sisaldab teadus-, tarbe-, õppe-, teatme-, aime- jm kirjanduse

Belesenheit » lugemise, kirjanduse tundmise ulatus

Belletristik » sõnaline kunstilooming

bemalte Schnitt » raamatuploki värvitud lõige, nt kuldlõige, marmorlõige

Bemerkung » põhitekstile lisatud selgitus, täiendus, viide; kirjeelement, mis sisaldab lühitäiendust v -seletust teaviku iseärasuste kohta

Benutzer » raamatukoguteenuste tarbija

[ALLIKAS: ISO 11620:2008, määratlus 2.43]

MÄRKUS 1. Tarbijaks võib olla üksikisik või asutus, sh raamatukogud.

MÄRKUS 2. Raamatukoguteenused hõlmavad e-teenuseid, füüsilisi teenuseid ja raamatukogu külastamist.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Benutzer » isik v programm, kes v mis annab andmetöötlussüsteemile käske v teateid v võtab infotöötlussüsteemilt teateid vastu

Benutzer » raamatukogu kasutamisõigusega isik, raamatukoguteenuste kasutaja

Benutzeranmeldung

Benutzerausweis » registreeritud lugejale välja antud dokument, mis annab raamatukogu kasutamisõiguse

Benutzerbereich » lugejaile kasutamiseks mõeldud ruumid raamatukogus

Benutzercode » lugejat tähistav kood lugejapiletil

Benutzerdatei » lugejakaartidest koosnev kartoteek

Benutzerdienst » kõik raamatukogu poolt lugejate vajaduste rahuldamiseks pakutavad teenused

Benutzerforschung

benutzerfreundlich » inimestele hõlbus ja mugav kasutada, nt graafiline kasutajaliides

Benutzergruppe » mingi ühendava tunnusega (sotsiaalne kuuluvus, vanus, tegevusala jne) lugejaskonna osa

Benutzerkarte » lugejaandmetega kaart lugejakartoteegis laenutuste vormistamiseks

Benutzerkatalog » raamatukogu kasutajatele mõeldud kataloog

Benutzername » nimi, mis identifitseerib arvutisüsteemi kasutaja; kasutatakse pääsu reguleerimiseks

Benutzernummer » lugejat identifitseeriv (ka lugejapileti ja lugejakaardi) number

Benutzeroberfläche » tugiprogramm v operatsioonisüsteemi laiend, mis tekstiliste ja graafiliste kujunduselementide abil hõlbustab arvutisüsteemi kasutamist

Benutzerrecherche » raamatukogu lugeja kui lõppkasutaja tehtud infootsing

Benutzerregister » raamatukogu lugejate andmeid sisaldav kartoteek või andmebaas

Benutzerschaft » raamatukogu kasutajad

Benutzerschnittstelle » tugiprogramm v operatsioonisüsteemi laiend, mis tekstiliste ja graafiliste kujunduselementide abil hõlbustab arvutisüsteemi kasutamist

Benutzerschulung » raamatukogu- ja teiste infoteenuste kasutamise õpetus vastava koolituskava alusel

MÄRKUS 1. Kasutajakoolitust võib pakkuda raamatukogu tutvustava ekskursioonina, vastavasisuliste õppetundidena või võrgupõhise teenusena.

MÄRKUS 2. Õppetundide kestus ei ole oluline.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Benutzerschulung » raamatukogu võimaluste tutvustamine ja kasutamise õpetamine lugejaile (individuaal- ja rühmakoolitused)

Benutzerstatistik » arvandmete kogumine lugejate kohta ja nende töötlemine

Benutzerterminal » raamatukogu lugejatele infootsinguks mõeldud terminal; tavaliselt ühenduses lugejakataloogiga

Benutzung » hinnang teaviku lugemise sageduse kohta, nt suure loetavusega või väikese loetavusega ehk väheloetav teavik

Benutzungsbereich » lugejaile kasutamiseks mõeldud ruumid raamatukogus

Benutzungsdienst » kõik raamatukogu poolt lugejate vajaduste rahuldamiseks pakutavad teenused

Benutzungsfrequenz » mingi perioodi jooksul toimunud laenutuste ja raamatukogu teavikute arvu suhe

Benutzungsfrequenz » statistiline näitaja: laenutuste arv lugeja kohta mingi ajavahemiku jooksul

Benutzungsführer » raamatukogu ja selle kasutamist tutvustav trükis

Benutzungsgebühr » lugeja tasu teenuse eest

Benutzungsordnung » raamatukogu kasutamise reeglistik

berechtige Ausgabe » autori heakskiidetud väljaanne

bereinigte Ausgabe » väljaanne tekstiga, millest on välja jäetud tsensuuri keelatud, moraali vm pärast ebasobivaks peetud osad

Bereitmeldung » kuuldav v nähtav teade, millega programm teatab valmisolekust käske vastu võtta, nt teatud string käsurea alguses

Berichte » ülikoolide, teadusasutuste, seltside jt jätkväljaandena v sarjana avaldatud teadustööd

Berichtigungsblatt » pärast trükkimist märgatud ja parandatud vigade loetelu, tavaliselt raamatu lõpus v eraldi lehel

Berichtigungsbogen » küljendatud trükilaolt tehtud tõmmis korrektuuri lugemiseks

berührungssensitiver Bildschirm » kuvar, mis võimaldab kasutajal suhelda andmetöötlussüsteemiga ekraani teatud ala puudutamise teel; kasutatakse nt sülearvutites ja avalikes kohtades üles seatud teabesüsteemides

beschaffen » kogu looma, plaanipäraselt ja süstemaatiliselt täiendama vastavalt profiilile

beschaffen » raamatukogusid teavikutega varustama

Beschaffung

Beschäftigter in einer Bibliothek » inimene, kes töötab raamatukogus tasu eest

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Beschilderungssystem » suunavad tähised raamatukogus orienteerumiseks

Beschlag » metallkilbike köite kaane kaitseks ja ehteks

beschlagnahmtes Buch » võimude poolt käigust kõrvaldatud ja hävitamisele määratud trükiteos

Beschneiden » raamatuploki servade tasalõikamine (puhastamine)

Beschneiden » raamatuploki lõikamine servadest, nii et poognavoldid lõigatakse lahti

beschnittener Schnitt » värvi v mustrita raamatuploki lõige

beschnittenes Buch » raamat, mille raamatuplokk on kolmest küljest (lõikest) tasaseks lõigatud

beschnittenes Buchblock » raamat, mille raamatuplokk on kolmest küljest (lõikest) tasaseks lõigatud

beschränkte Auflage » väikeses trükiarvus ilmunud trükis

beschreibende Bibliographie » kirjeist koosnev ilma annotatsioonideta, referaatideta jms bibliograafia

Besitzvermerk » templijäljend, nimekirjutis, eksliibris vm, mis näitab raamatu kuuluvust raamatukogule, asutusele, isikule vm

besondere Anhängezahlen » notatsioonisümbolid ühe liigi piires korduvate tunnuste (teemade, mõistete) tähistamiseks, esitatud selle liigi alguses, mille alaliikides neid võib kasutada

Besprechung » teose, käsikirja, raamatu, lavastuse, filmi vm analüüs ja hinnang kirjutisena v trükitud artiklina

Besprechungsexemplar » arvustamiseks saadetav eksemplar

Besprechungsstück » arvustamiseks saadetav eksemplar

Bestand » nende teavikute arv laadide (nt raamatud ja jadaväljaanded, mikrovormid, elektroonilised jadaväljaanded) kaupa, mida hoitakse kohapeal või kasutatakse kaugressursina, millele on vähemalt teatud ajavahemikuks omandatud kasutusõigus

MÄRKUS. Seis fikseeritakse aruandeperioodi lõpus.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Bestand » süstemaatiliselt korraldatud teavikute kogum

Bestand an Kleinschrifttum

Bestand an regionaler Drucken

Bestand audiovisueller Materialien

Bestand landeskundlicher Literatur » paikkonda käsitlevate teavikute kogu; kodulookirjanduse kogu

Bestandsanalyse » kogu analüüs bibliograafilise, analüütilise, sotsioloogilise, statistilise vm meetodi abil

Bestandsbewegung » kogu omadus muutuda, täieneda ja uueneda nii koostise, struktuuri kui korralduse poolest

Bestandsbildung » kogude planeerimine, rajamine, täiendamine, puhastamine

Bestandseinheit » üksikteavik v teavikute kogum, mida käsitletakse iseseisva füüsilise üksusena (köide, ajakirja aastakomplekt, kassett jmt)

Bestandsergänzung » hankimine kogu lünkade kõrvaldamiseks (teavikud puuduvad, vähe eksemplare)

Bestandserhaltung » kogu pikaajalist säilitamist ja kasutamist kindlustavad meetmed: ratsionaalne paigutus, optimaalsete füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste tingimuste loomine, kasutamiseeskirjade järgimine jne

Beständsgröße » teavikute koguhulk arvestusüksustes

Bestandshygiene » teavikute kaitse kahjulike mõjude (niiskus, tolm, kahjurid jm) eest nende säilivuse tagamiseks

Bestandskontrolle » raamatukogus arvele võetud teavikute olemasolu kontroll

Bestandslücke » vajalike teavikute puudumine kogus (nt sarjast puudub mõni köide jne)

Bestandsmodell » kogu koostise adekvaatne esitus (matemaatiline, graafiline, skemaatiline, kirjeldav)

Bestandsorganisation » kogu nõuetekohast funktsioneerimist ja säilimist kindlustav arvestus, tehniline töötlus, paigutus, hoid jms

Bestandspflege » teavikute kaitse kahjulike mõjude (niiskus, tolm, kahjurid jm) eest nende säilivuse tagamiseks

Bestandsprofil » kogu temaatiline, kronoloogiline, keeleline eripära

Bestandsprüfung » raamatukogus arvele võetud teavikute olemasolu kontroll

Bestandsrevision » raamatukogus arvele võetud teavikute olemasolu kontroll

Bestandssicherung » kogu terviklikkuse kindlustamine; meetmed teavikute varguse, rikkumise, kaotamise jms vastu

Bestandsstruktur » kogu vormiline ja sisuline ülesehitus

Bestandsstruktur » kogu iseloomustavad näitajad: teavikute tüüp, laad, keel, sisu, väärtus, eksemplaarsus jms

Bestandssystem » ühe v mitme raamatukogu omavahel seotud ja üksteist täiendavate koordineeritult koostatud ja kasutatav fondide kogum

Bestandsüberprüfung » raamatukogus arvele võetud teavikute olemasolu kontroll

Bestandsumfang » teavikute koguhulk arvestusüksustes

Bestandsverwaltung » kogude koostamise, täiendamise, hooldamise ja kasutamisega seotud tegevused

bestellen » teaviku laenamiseks vm teenuse saamiseks vormikohast sooviavaldust esitama

Bestellschein » formular laenusoovi vormistamiseks

Bestellschein im Leihverkehr » lugeja poolt täidetav spetsiaalne formular teaviku tellimiseks (ka rahvusvahelise) raamatukogudevahelise laenutuse kaudu

Bestellung » vormikohane sooviavaldus teaviku laenamiseks vm teenuse saamiseks

Bestiarium » loomade pilte ja kirjeldusi esitav raamat

Bestseller » lühikese aja jooksul suurel hulgal müüdav raamat

Besuch » ühekordne käik raamatukokku

Besucherfrequenz » suhtarv, mis näitab raamatukogu külastamise sagedust: mingi ajavahemiku külastuste ja raamatukogu lugejate arvuline suhe

Besucherkarte » ühekordne v ajutine pääse raamatukokku

Besucherzahl » suhtarv, mis näitab raamatukogu külastamise sagedust: mingi ajavahemiku külastuste ja raamatukogu lugejate arvuline suhe

Beteiligungskultur » demokratiseerunud kultuur, kus inimestel on võimalus osaleda kultuuriloomise protsessis

Betrachtungssoftware » rakendusprogramm veebis leiduva informatsiooni otsinguks ja kuvamiseks kasutaja ekraanil, nt Netscape, Internet Explorer

Betriebsausgaben » raamatukogu toimimisega seotud kulud

MÄRKUS. Raha, mis kulutatakse personalile ja regulaarselt kasutatavatele ja uuendatavatele ressurssidele (vt ISO 11620). Hõlmab tööjõu- ja komplekteerimiskulusid; kulusid rendile, litsentsidele, köitmisele, arvutivõrgu käitamisele ja hooldusele, sidele, hoonete haldusele, kommunaalkulusid (elekter, vesi, kanalisatsioon, küte jne), olemasoleva mööbli ja seadmete parandamisele ning väljavahetamisele jne. See võib olla ka jooksev või perioodiline kulu. Sisaldab ka ostumüügitehingutelt makstavaid kohalikke ja riiklikke makse (nt käibemaks).

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Betriebssystem » tarkvara, mis juhib programmide täitmist ning võib korraldada ressursijaotust, sisestust, väljastust jms; süsteem võib sisaldada ka riistvarakomponente

Betriebsweise » seadme v programmi tööviis

Betriebszeitung » mingi asutuse v ettevõtte väljaandel oma töötajate jaoks ilmuv ajaleht

Beutelbuch » keskaja raamatuköite vorm: köidet kattev nahk on kaante servas pikendusega, nii et sellest on võimalik raamatut hoida ja kanda

Bewegung » terviklik andmeoperatsioon, nt kirje eemaldamine v muutmine

bezahlte Dienstleistungen

Bezeicher » üks v mitu märki, mida kasutatakse andmeelemendi vm objekti tuvastamiseks v nimetamiseks; võib tähistada ka objekti teatud omadusi

Bezeichner digitaler Objekte » püsiv identifikaator, mida kasutatakse objekti (mis ise võib olla füüsiline või digitaalne) üheselt identimiseks digikeskkonnas

Bezugsdruckbogen » trükise mahu arvestusühik: trükipoogen formaadis 60x90 cm

Bezugspreis

Bibel » kristlaste pühakiri, ristiusu õpetuse aluseks olevate tekstide kogumik

Bibelpapier » väga tugev õhuke läbipaistmatu paber, kasutatakse piiblite, sõnastike, entsüklopeediate jms trükkimiseks

Bibliochrome » raamat, mille osad on trükitud eri värvi pabereile

Bibliognosie » raamatute hulgas orienteerumine, nende sisu, kujunduse, kasutamisvõimaluste jm tundmine

Bibliognost

bibliografische Information

Bibliograph » bibliograafia eriteadlane; bibliograafia alal töötaja; bibliograafiavahendite koostaja; ametikoht raamatukogus v teadusasutuses

Bibliographie » infoteaduse valdkond, mis uurib bibliograafia teooriat, metoodikat ja ajalugu

Bibliographie » esialgu käsikirjade (maha)kirjutamine;
tänapäeval: 1) teavikute uurimine nende süstematiseerimise ja sisu avamise seisukohalt ning nende kasutamist hõlbustavate nimestike koostamine; tegevusala, mille ülesanne on varustada infokasutajaid bibliograafiavahenditega, võimaldades teavikute (trükised, käsikirjad, mikrokoopiad, helisalvestised jne) kohta vajaliku (bibliograafia)info leidmist; teadusala, mis annab infonõudlejaile bibliograafiavahendeid ja teadiseid ning võimaldab teavikute kohta tunnusliku info hankimist
2) kirjanduse loetelu, teoste nimestik vm teavikute kindlate tunnuste alusel korrastatud kirjete kogum

Bibliographie der Aufsätze » ajakirjades, ajalehtedes, kogumikes jm avaldatud kirjutiste bibliograafia

Bibliographie der Bibliographien » erinevaid bibliograafiaväljaandeid, manusbibliograafiaid jne loetlev nimestik (bibliograafia)

Bibliographie der Dissertationen » väitekirju loetlev bibliograafia

Bibliographie der kartographischen Materialien » maakaarte loetlev bibliograafia

Bibliographie der Mikrofilme » mikrofilmide bibliograafiline kirjeldamine; mikrofilmide bibliograafia

Bibliographie der Nachschlagewerke » teatmeteoseid loetlev bibliograafia

Bibliographie der örtlichen Druckerzeugnisse » mingis kohas (nt linnas) ilmunud trükiste bibliograafia

Bibliographie der Periodika » perioodikaväljaandeid loetlev bibliograafia

Bibliographie der Rezensionen » kogumikes, perioodika- ja jätkväljaandeis ilmunud arvustusi loetlev bibliograafia

Bibliographie der Rezensionen und Referate » kogumikes, perioodika- ja jätkväljaandeis ilmunud retsensioone ja referaate loetlev bibliograafia

Bibliographie ersten Grades » autopsial põhinev vahetult bibliografeeritavate tööde järgi koostatud bibliograafia

Bibliographie zweiten Grades » erinevaid bibliograafiaväljaandeid, manusbibliograafiaid jne loetlev nimestik (bibliograafia)

Bibliographie-Werbung » bibliograafia levitamisele ja kasutamisoskuste süvendamisele suunatud tegevus, reklaam

Bibliographieausbildung » bibliograafia-alane eriharidus

Bibliographiekunde » bibliograafia-alane eriharidus

Bibliographieren » bibliograafiainfo kogumine, kirjeteks vormistamine ja bibliograafiavahendiks korraldamine; bibliograafianimestike jm bibliograafiavahendite koostamine

bibliographieren » bibliograafiaandmeid otsima, välja valima ning kirjeid koostama; bibliograafiaid koostama

Bibliographierer » bibliograafia eriteadlane; bibliograafia alal töötaja; bibliograafiavahendite koostaja; ametikoht raamatukogus v teadusasutuses

Bibliographiewissenschaft » infoteaduse valdkond, mis uurib bibliograafia teooriat, metoodikat ja ajalugu

bibliographisch » bibliograafiaga seotud, bibliograafiasse puutuv

bibliographische Abteilung » bibliograafiavahendite koostamise, bibliograafilise nõustamise ja bibliograafiainfo vahendamisega tegelev osakond raamatukogus

bibliographische Anfrage » päring bibliograafiaandmete saamiseks

bibliographische Angaben » teavikut identifitseerivad andmed: autor, pealkiri, vastutusandmed, ilmumiskoht, -aeg, lehekülgede arv jne

bibliographische Angaben » kirjes esitatavad andmed

bibliographische Arbeit » bibliograafiainfo kogumine, korrastamine ja vahendamine

bibliographische Aufnahme » reeglipäraselt esitatud bibliograafiaandmete kogum, mis võimaldab kirjeldatavat dokumenti täielikult identifitseerida

bibliographische Ausbildung » bibliograafia-alane eriharidus

bibliographische Ausgabe » eraldi väljaandena ilmunud bibliograafianimestik vm bibliograafiainfot esitav teavik

bibliographische Auskunft » teadis bibliograafiaandmetega, vastus bibliograafiapäringule

bibliographische Auskunftserteilung » bibliograafiateadiste andmine vastavalt päringu(te)le

bibliographische Auswahl » vajaliku teema v tunnuse alusel (bibliograafiaks) väljavalitud teavikud, artiklid vms

bibliographische Beschreibung » teaviku kirje koostamine kirjereeglite kohaselt

bibliographische Daten » teavikut identifitseerivad andmed: autor, pealkiri, vastutusandmed, ilmumiskoht, -aeg, lehekülgede arv jne

bibliographische Datenbank » elektrooniliselt talletatud formaalsete ja sisuliste tunnuste alusel korrastatud bibliograafia- ja (ka) kataloogiandmete süsteem

bibliographische Datenbasis » bibliograafiaandmeid sisaldav andmebaas

bibliographische Druckschrift » eraldi väljaandena ilmunud bibliograafianimestik vm bibliograafiainfot esitav teavik

bibliographische Einheit » teavikute bibliograafilise arvestuse üksus: bibliograafiliselt kirjeldatav töö, mis kirjeobjektina annab kirje (raamat vm trükis tervikuna, artikkel, novell, luuletus, osa vm analüütilise kirjena, mitmeköiteline teos koondkirjes)

bibliographische Erfassung » täielike bibliograafiakirjete koostamine eesmärgiga bibliograafiliselt registreerida kõik avaldatud väljaanded vastavalt kehtestatud kriteeriumidele (nt rahvusbibliograafias väljaande keel, ilmumiskoht)

bibliographische Ermittlung » bibliograafiaandmete kindlakstegemine v täpsustamine; bibliograafiainfo otsing

bibliographische Fachausdruck » bibliograafiaalane oskussõna (väljend)

bibliographische Heuristik » bibliograafiaotsingu metoodika, põhimõtete ja vajalike võtete valimine infootsinguks

bibliographische Identifikation » teaviku kindlaksmääramine bibliograafiaandmete alusel

bibliographische Identifizierung » teaviku kindlaksmääramine bibliograafiaandmete alusel

bibliographische Kartei » bibliograafianimestik kaartidel; bibliograafiakaartidest koosnev kartoteek, võib sisaldada ka raamatukogus mitteleiduvate teavikute kirjeid

bibliographische Karteikarte » bibliograafiakirjega kartoteegikaart

bibliographische Kontrolle » täielike bibliograafiakirjete koostamine eesmärgiga bibliograafiliselt registreerida kõik avaldatud väljaanded vastavalt kehtestatud kriteeriumidele (nt rahvusbibliograafias väljaande keel, ilmumiskoht)

bibliographische Liste » millegi juurde kuuluv, mitte iseseisev viidatud, kasutatud, soovitatava vms kirjanduse loetelu (raamatus, artikli järel); lühike lihtsa struktuuriga bibliograafianimestik

bibliographische Methode » bibliograafiategevuse korraldamise viis v võte

bibliographische Periodika » perioodiliselt (ka jätkväljaandeina) ilmuvad bibliograafiad; kõige laiemas mõttes bibliograafiaga seotud perioodika

bibliographische Quelle » teavik, millest on saadud bibliograafiaandmed

bibliographische Quellenangabe » kasutatud (tsiteeritud, vaadeldud) trükisele (teavikule) joone all, tekstis v teksti lõpus tehtud viide

bibliographische Recherche » bibliograafiaandmete kindlakstegemine v täpsustamine; bibliograafiainfo otsing

bibliographische Redaktion » kirjete parandamine, toimetamine, kohendamine vastavalt kirjereeglitele

bibliographische Schrift » eraldi väljaandena ilmunud bibliograafianimestik vm bibliograafiainfot esitav teavik

bibliographische Schulung » süstemaatiline bibliograafiateadmiste ja -oskuste õpetamine, bibliograafiahariduse andmine (ka täienduskoolituse vormis)

bibliographische Tätigkeit » bibliograafiainfo kogumine, korrastamine ja vahendamine

bibliographische Übersicht » kokkuvõtlik käsitlus mingil ajal (nt aastaülevaade) v mingil alal ilmunud kirjandusest

bibliographische Veröffentlichung » eraldi väljaandena ilmunud bibliograafianimestik vm bibliograafiainfot esitav teavik

bibliographische Zeitschrift » bibliograafia-alane ajakiri; ajakirjana ilmuv bibliograafia

bibliographischer Apparat » teatmeandmete kogu (kataloogid, kartoteegid, bibliograafiad, teatmekogu jmt) raamatukogus

bibliographischer Auskunftsdienst » bibliograafiateadiste andmine vastavalt päringu(te)le

bibliographischer Dienst » bibliograafiateeninduse osa, üksikjuhtum, -akt

bibliographischer Handapparat » teatmeandmete kogu (kataloogid, kartoteegid, bibliograafiad, teatmekogu jmt) raamatukogus

bibliographischer Handapparat » kõik joonealused allikaviited; kõigi töös esinevate viidete kogum, nt viiteloeteludena

bibliographischer Nachweis » kasutatud (tsiteeritud, vaadeldud) trükisele (teavikule) joone all, tekstis v teksti lõpus tehtud viide

bibliographischer Umfang » bibliograafianimestikus vm -vahendis kirjeldatud bibliograafiaüksuste ilmumisaegade piirid

bibliographisches Apparat » põhiteksti täpsustavad andmed raamatus (kommentaarid, selgitavad märkused, registrid, tabelid jms)

bibliographisches Jahrbuch » aastabibliograafiat sisaldav väljaanne

bibliographisches Literaturverzeichnis » süsteemne, nõuetekohaste kirjetega, kindlail põhimõtteil üles ehitatud ja enamasti registritega varustatud bibliograafiavahend

bibliographisches Mittel » korrastatud bibliograafiakirjete kogu (bibliograafianimestik, -kartoteek vms)

bibliographisches Nachschlagewerk » korrastatud bibliograafiakirjete kogu (bibliograafianimestik, -kartoteek vms)

bibliographisches Retrieval » bibliograafiaandmete kindlakstegemine v täpsustamine; bibliograafiainfo otsing

bibliographisches Verzeichnis » süsteemne, nõuetekohaste kirjetega, kindlail põhimõtteil üles ehitatud ja enamasti registritega varustatud bibliograafiavahend

bibliographisches Zentrum » bibliograafiatööd koordineeriv keskus; asutus v koht, kus toimub keskbibliografeerimine

Biblioklasm » raamatute rikkumine, purustamine, hävitamine

Biblioklast » raamatute rikkuja, purustaja, hävitaja

Bibliokleptoman

Bibliolatrie » raamatute jumaldamine, kummardamine kirjatähe ees; ka ebausklik piibliteksti austamine

Bibliolith » vulkaanilaava alla jäänud ja kivistunud käsikirjad, nt Pompejis ja Herculaneumis

Bibliolyth » kindla kavatsusega teadlikult raamatuid hävitav isik

Bibliolythie » kindla kavatsusega teadlikult raamatute hävitamine poliitilistel, usulistel vm põhjustel

Bibliomane » raamatuhull, kirglik raamatute koguja

Bibliomanie » haiglane raamatukogumiskirg

Bibliomantie » ennustamine raamatu avamisel juhuslikult ette sattunud sõnade, nt piiblisalmi järgi

Bibliometrie » statistiliste ja matemaatiliste võtete kasutamine raamatute ja raamatukogude uurimisel

Bibliopeg » raamatuköitja; köitekunsti eriteadlane

Bibliopegie » köite kujundamisega tegelev tarbekunstiharu; õpetus raamatuköitmisest

Bibliophage » kirglik lugeja, raamatuneelaja

Bibliophile » isik, kes kollektsioneerib raamatuid lähtudes kindlatest kriteeriumidest (kujundus, vanus, sisu jne)

bibliophile Ausgabe » bibliofiilidele pakutav hea kujundusega trükis, tavaliselt väikese trükiarvuga, vahel nummerdatud eksemplaridega

Bibliophilenausgabe » bibliofiilidele pakutav hea kujundusega trükis, tavaliselt väikese trükiarvuga, vahel nummerdatud eksemplaridega

Bibliophilenbuch » raamat, mis mingi omaduse poolest (sisu, kujundus, köide, autograafid, päritolu vm) on bibliofiilide huviobjektiks

Bibliophileneinband » bibliofiili soovi kohaselt tehtud köide

Bibliophilie » haruldaste ja väärtuslike raamatute kogumine

Bibliophob » raamatuvaenlane; isik, kes suhtub põlgavalt ja eitavalt raamatuisse

Bibliophobie » raamatuvaenulikkus

Bibliopola » raamatukaupleja, isik, kes müüb raamatuid

Bibliopolie » raamatute müügiga tegelev kaubandusharu

Bibliotaph » raamatukoguja, kes oma raamatuid ei kasuta ega laena teistele

Bibliothek » 1. asutus, mille ülesandeks on trükiste ja muude infokandjate kogumine, töötlemine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine lugejaile;
2. trükiste korrastatud kogu

Bibliothek » organisatsioon või selle osa, mille põhieesmärk on võimaldada selliste infoallikate, -teenuste ja -vahendite kasutamist, mis on nõutavad hariduslike ja teaduslike ning info-, kultuuriliste või meelelahutuslike vajaduste rahuldamiseks

MÄRKUS 1. Vajalike infoallikate pakkumiseks võib koostada ja säilitada kogu ja/või organiseerida juurdepääsu infoallikatele.

MÄRKUS 2. Need on raamatukogule esitatavad põhinõuded, mis ei välista tema põhieesmärgiga mitteseotud ressursside olemasolu ega teenuste osutamist.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Bibliothek einer Berufs- oder Wissenschaftsinstitution oder -vereinigung » teadusasutuse, kutseühingu, teadusliku seltsi, ametiühingu ja teiste selliste organisatsioonide raamatukogu, mille põhieesmärk on teenindada oma liikmeid ja kindla kutse või eriala esindajaid

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Bibliothek eines Medienunternehmens » raamatukogu, mis teenindab meedia- ja kirjastusettevõtteid ning -organisatsioone, k.a ajalehetoimetused, kirjastused, ringhäälingu-, filmi- ja teleettevõtted ning -organisatsioonid

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Bibliothekar » raamatukogunduslik elukutse ja sellele vastav ametikoht raamatukogus

Bibliothekarausbildung

bibliothekarische Anfrage » päring teaviku olemasolu ja asukoha kohta

bibliothekarische Ausbildung

bibliothekarische Auskunft » vastus leidumuspäringule

bibliothekarische Bearbeitung » tegevused, millega valmistatakse raamat ette hoiustamiseks ja kasutamiseks: inventeerimine, tembeldamine, kataloogimine, kohaviidastamine jne

bibliothekarische Fachhochschule

bibliothekarische Fachschule

bibliothekarische Fachzeitschrift » raamatukogunduse erialaajakiri

bibliothekarische Recherche » otsing teaviku olemasolu ja asukoha määramiseks

bibliothekarische Vermerke » raamatukogule vajalikud andmed kataloogikaardil: inventarinumber, kataloogiindeksid ning märked täiendkirjete koostamise ja märksõnade kohta

Bibliothekarverein

Bibliotheks- und Dokumentationswissenschaft » raamatukogu- ja infospetsialiste ettevalmistava eriala nimetus

Bibliotheksangebote

Bibliotheksanlage » raamatukogutöö hõlbustamiseks mõeldud spetsiaalsed vahendid

Bibliotheksausgabe » nimelt raamatukogude jaoks tehtud teose väljaanne

Bibliotheksbestand » süstemaatiliselt korraldatud teavikute kogum

Bibliotheksbestand » kõik teavikud, mida raamatukogu pakub oma kasutajaile

MÄRKUS 1. Hõlmab kohapeal hoitavaid infoallikaid ja kaugressursse, millele on omandatud kasutusõigus.

MÄRKUS 2. Kasutusõiguse võib raamatukogu omandada ise, konsortsiumi kaudu ja/või välisrahastaja abiga.

MÄRKUS 3. Komplekteerimine tähendab teaviku teadlikku valikut, kasutusõiguse tagamist ja teaviku kajastamist elektronkataloogis või raamatukogu teistes andmebaasides. See ei hõlma RVL-i ja dokumendiedastust.

MÄRKUS 4. Ei hõlma linke Interneti-allikatele, millele raamatukogu ei ole taganud kasutusõigust seaduse, litsentsi, koostöölepingu ja/või muu kokkuleppe alusel. Eraldi arvestust tuleb pidada vaba juurdepääsuga Interneti-allikate kohta, mille raamatukogu on katalooginud oma elektronkataloogi või andmebaasi (vt jaotis 6.3.15).

MÄRKUS 5. Ei hõlma organisatsiooni digihoidlates olevaid teavikuid, kui raamatukogu tegeleb nimetuste kogumise ja/või arhiveerimisega, neid tuleb arvestada eraldi (vt A.3.6).

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Bibliotheksbesuch » üksikisiku sisenemine raamatukogusse

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Bibliotheksdienstleistungen

Bibliothekseinband » raamatukogu raamatule valmistatud spetsiaalne vastupidav köide

Bibliothekseinführung » raamatukogu, selle kogusid ja teenuseid tutvustav koolitus, mille eesmärk on arendada raamatukogukasutajate infootsingu oskusi

Bibliotheksführer » raamatukogu ja selle kasutamist tutvustav trükis

Bibliotheksgeschichte

Bibliotheksgesetz » õigusakt, mis sätestab raamatukogu õigused ja kohustused, tema koha ühiskonnas, juhtimise ja finantseerimise korra jm

Bibliothekskollektor » raamatukaubandusasutus, mis varustab raamatukogusid raamatutega

Bibliotheksmöbel » raamatukogu funktsioonidele vastav mööbel, nt kompaktriiul, kataloogikapp jne

Bibliotheksnetz » territoriaalse v haldusliku ühtekuuluvuse, raamatukogutüübi vm alusel moodustunud raamatukogude süsteem

Bibliothekspersonal

Bibliotheksschrift » trükikirjaga sarnanev käsitsikiri raamatukogutöös

Bibliotheksschule

Bibliotheksschulung » raamatukogu, selle kogusid ja teenuseid tutvustav koolitus, mille eesmärk on arendada raamatukogukasutajate infootsingu oskusi

Bibliothekssiegel » raamatukogu tinglik lühendatud nimetus, nt RR - Eesti Rahvusraamatukogu, SK - Saare Maakonna Keskraamatukogu

Bibliothekssignatur » tingmärk (numbrid, tähed) teavikul tema asukoha määramiseks riiulil

Bibliotheksstatistik » raamatukogude tegevuse käsitlemine ja kajastamine arvandmete kaudu

Bibliothekstagebuch » formular (raamatu v vihikuna) raamatukogu töö (lugejad, laenutused, üritused jm) arvestamiseks päevade kaupa

Bibliothekstechnologie » raamatukogus kasutatavad töövõtted ja -vahendid

Bibliothekstyp

Bibliothekstypologie » õpetus, mille järgi raamatukogud jaotatakse tüüpidesse nende koostise, ülesannete, lugejate, alluvuse jm alusel

Bibliotheksverband » raamatukogusid ühendav vabatahtlik organisatsioon

Bibliothekswerbung » tegevus, mille eesmärgiks on raamatukogu ja selle kasutamise propageerimine ja lugejaskonna laiendamine (näitused, kirjandusõhtud, konverentsid jms)

Bibliothekswesen » raamatukogude tegevus- ja ainevaldkond

Bibliothekswissenschaft » infoteaduse valdkond, mis uurib raamatukogusid ja nende tegevust

Bibliotherapie » psühhoteraapia kirjanduse abil

Bibliozid » massiline raamatute hävitamine lähtudes mingist ideest

biegsamer Einband » painduvate kaantega köide

Big Data » keeruliste seostega andmehulkade kogu, mida on raske töödelda traditsiooniliste andmebaasimootorite ja rakendustega nende suure mahu ja/või keerukuse tõttu

Bild » tasapinnale tehtud kujutis mingist esemest, isikust, sündmusest vms

Bild » andmete nähtav esitus ekraanil vm kuvapinnal

Bildband » kunsti käsitlev (illustreeritud) raamat

Bilddatei » pilti sisaldav fail

Bilddatenbank » piltinformatsiooni, nt fotosid, jooniseid v kaarte sisaldav andmebaas

Bilddatenverarbeitung » piltidega sooritatavad andmetöötluse operatsioonid, nt pildi konstrueerimine, korrigeerimine, taastamine

Bilddokument » trükis, milles domineerib piltkujutis

MÄRKUS. Selline teavik on vormilt pigem pildiline kui keeleline, muusikaline või kartograafiline. See hõlmab trükipilte, kunstiteoste originaale ja reproduktsioone, fotosid, plakateid, proovitõmmiseid, tehnilisi jooniseid jm. Siia ei kuulu graafikateavikud, mis on avaldatud köitena, mikrovormina, auvisena või elektroonilisel kujul.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

bildende Literatur » koondmõiste, mis sisaldab teadus-, tarbe-, õppe-, teatme-, aime- jm kirjanduse

Bilderbeilage » raamatu tekstile eraldi lisatud illustratsioonid

Bilderbogen » raamatu poogen (sageli paremal paberil), millel on teksti juurde kuuluvad pildid

Bilderbuch » raamat, mis sisaldab pilte v pilte koos lühitekstiga

Bilderkatalog » piltidega illustreeritud kataloog lastele

Bildfibel » aabits, milles piltidel on eriti oluline osa

Bildkarte » kaart, millel on leppemärkide asemel kasutatud objektide pilte

Bildlauffeld » kerimisribal asuv liikuv ala, mis näitab aknas kuvatavate andmete v pildi suhtelist asukohta

Bildlaufleiste » riba ekraani v akna serval, millega juhitakse kerimist ja kus näidatakse kuvatavate andmete v pildi suhtelist asukohta

Bildlaufpfeil » kerimisriba mõlemas otsas asuv noolega nupp, mida klõpsates keritakse aknas kuvatavaid andmeid v pilti ühe rea v veeru kaupa noolega näidatud suunas; mõnes programmis on kerimisosutid ka leheküljekaupa kerimiseks

Bildreproduktion » trükitehnilisel, fotograafilisel vm teel tehtud koopia pildist, joonisest vm kujutisest, eriti kunstiteosest

Bildschirm » kuvari osa, millele arvuti väljastab visuaalse kujutise

Bildschirmgerät » ekraaniga varustatud kuvaseade, mis võimaldab kasutajal arvutiga suhelda; põhitüübid on elektronkiirekuvar ja vedelkristallkuvar

Bildschirmschoner » programm kuvari kineskoobi säästmiseks v andmete peitmiseks: teatud aja möödudes kasutaja viimasest toimingust kuvatakse ekraanile pimenduspilt v valitud kujutis

Bildstock » söövitamise v graveerimise teel valmistatud kõrgtrükiplaat, peamiselt illustratsioonide trükkimiseks

Bildtafel » illustratsioonidega kleebis raamatus väljaspool leheküljenummerdust

Bildtitel » seletus illustratsiooni juures

Bildunterschrift » pildi vm illustratsiooni juurde selgituseks lisatud tekst

Bildverarbeitung » piltidega sooritatavad andmetöötluse operatsioonid, nt pildi konstrueerimine, korrigeerimine, taastamine

Bildwörterbuch » sõnastik, kus tähenduse selgitamisel on määrav pilt, joonis vm illustratsioon

Bilingue » kakskeelne rööptekst

billige Ausgabe » suures tiraažis ja odavas kujunduses väljaanne

Binärziffer » kahendsüsteemis esitatud arv

binden » poognaid või lehti kaante vahele ühendama

Bindestrich » kirjavahemärk -

Biobibliographie » ühe isiku elu, tegevust ja töid käsitlevat kirjandust ning tema loomingut loetlev ja tema elulooülevaadet sisaldav bibliograafia

biobibliographisches Lexicon » mitme isiku elu, tegevust ja töid käsitlevat kirjandust ning nende loomingut loetlev ja nende elulooülevaateid sisaldav teatmeteos

biobibliographisches Wörterbuch » mitme isiku elu, tegevust ja töid käsitlevat kirjandust ning nende loomingut loetlev ja nende elulooülevaateid sisaldav teatmeteos

Biographie » teaduslik v populaarne teos, mis kirjeldab ühe isiku elu ja tegevust

biographische Sammlung » kogu, mis sisaldab materjale isiku elu ja tegevuse kohta, nt Tiit Kuusiku kogu

biographischer Roman » romaan, milles ilukirjanduslikus vormis on käsitletud ühe isiku elu

biographisches Lexikon » elulugudest koosnev teatmeteos, tavaliselt nimede tähestikjärjestuses

bis » kirjavahemärk /, nt kirjes vastutusandmete ees

Bit » number 0 v 1 kahendsüsteemis kasutatuna; kõige väiksem andmeüksus, mida arvuti suudab tuvastada

Blatt » formaati lõigatud paber; trükise koostisosa

blättern » raamatut temast ettekujutuse saamiseks põgusalt siit-sealt vaatama

Blattfilm » filmileht v -riba vastandina rullfilmile

Blattgold » õhuke (kuni 0,0001 mm) kuld trükkimiseks raamatu köitele ja raamatu lõike kuldamiseks

Blatthüter » vanades raamatutes (käsikirjades) lehekülje lõpul eraldi real asuv järgmise lehekülje esimene silp v sõna, mis hõlbustab üleminekut järgmisele leheküljele ja määrab nummerdamata lehekülgede järjestuse

Blattzahl » lehtede järjestuse number

Blattzählung » lehtede nummerdus, mis määrab nende järjekorra

Bleistiftzeichnung » pliiatsiga tehtud joonistus, reprodutseerituna ka raamatuillustratsioon

Blinddruck » värvita suru- v reljeeftrükk, nt raamatu köitele ilma kulla vm värvita tähtede ja mustrite sissepressimine

blinde Verweisung » ekslik viitamine: viidatud kohas pole otsitavat nime, teksti, andmeid vm

Blindenbibliothek

Blindenbuch » mõnes pimedate kirjas raamat

Blindendruck » reljeefsetest punktikombinatsioonidest, reljeefsetest tähedest vm märkidest koosnev kiri, mida loetakse sõrmedega

Blindenschrift » reljeefsetest punktikombinatsioonidest, reljeefsetest tähedest vm märkidest koosnev kiri, mida loetakse sõrmedega

Blindprägung » värvita suru- v reljeeftrükk, nt raamatu köitele ilma kulla vm värvita tähtede ja mustrite sissepressimine

Blindpressung » värvita suru- v reljeeftrükk, nt raamatu köitele ilma kulla vm värvita tähtede ja mustrite sissepressimine

Blockade » trükilaosse kummuli sattunud trükitäht, nii et trükib trükitüübi jalg, mitte tähe kujutis

Blockbuch » algselt puutahvlitrükis raamat, levinud eriti XV saj

Blockchain » kumulatiivne hajusandmete kogum, milles kõik tehingud on ajalises järjestuses, kõigi osaliste poolt kinnitatud ja salvestatud nii, et midagi ei saa muuta ega võltsida; plokiahel tagab andmete usaldusväärsuse ja tervikluse. Plokiahela tehnoloogial põhineb näiteks krüptoraha

Blockheftung » raamatuplokiks köitmine seljaveerisest läbiõmblemise v -traatimise teel

Blockschema » struktuuri graafiline kujutis, kus on näidatud elemendid ja nende seosed

Bogen » trükise mahu arvestusühik kirjastuses ja trükinduses; paberileht, millele trükitakse

Bogenabzug » trükimasinast ühe läbilaskega saadud tõmmis, trükitoodangu arvestusüksus

Bogenbezeichnung » trükipoogna järjenumber raamatus iga poogna esimesel (priim) ja kolmandal (sekund) leheküljel vasemal allnurgas, hõlbustab trükipoognate kokkuvõtmist köitmiseks v brošeerimiseks

Bogenformat » paberilehe (trükipoogna) suurus

Bogengrösse » paberilehe (trükipoogna) suurus

Bogensatz » raamatuploki osa, mille moodustab üks volditud poogen, tavaliselt 8, 16, 32 lehekülge

Bogensignatur » trükipoogna järjenumber raamatus iga poogna esimesel (priim) ja kolmandal (sekund) leheküljel vasemal allnurgas, hõlbustab trükipoognate kokkuvõtmist köitmiseks v brošeerimiseks

Bogenteil » voltimisel tekkiv osa paberipoognast: 1/2, 1/4, 1/8 jne

Bogentitel » raamatu autori nimi ja/või (lühendatud) pealkiri iga trükipoogna esimese lehekülje vasakus allnurgas signatuuri kõrval

Bogenzählung » raamatu poognate nummerdamine signatuuride abil

Bogenziffer » trükipoogna järjenumber raamatus iga poogna esimesel (priim) ja kolmandal (sekund) leheküljel vasemal allnurgas, hõlbustab trükipoognate kokkuvõtmist köitmiseks v brošeerimiseks

Bookmark » salvestatud märgis, mis võimaldab kiiresti uuesti leida dokumenti v kohta dokumendis; kasutatakse nt tekstiprotsessorites ja brauserites

Boole`sche Operator » loogikatehtes sooritatavat toimingut esitav sümbol, nt AND, OR, NOT; kasutatakse nt programmeerimisel ja andmebaasipäringute sõnastamisel

Bordüre » kaunistus lehekülje veeristel teksti raamistusena

Borgis » 9-punktine (3,384 mm) trükikiri

Bosse » ümara kujuga metallnupp raamatu kaane nurkadel (vanadel köidetel) köite kaitseks ja ilustuseks

Boulevardblatt » sensatsiooni ja kõmu levitav ajakirjandusväljaanne

Boulevardliteratur » vähese väärtusega kirjandus, vähenõudlik lugemisvara

Boulevardpresse » sensatsiooni ja kõmu levitav ajakirjandusväljaanne

Boulevardpresse

Bouquinist

Bourgeous » 9-punktine (3,384 mm) trükikiri

Boustrophedon » kirjutusviis paremalt vasakule ja vasakult paremale vahelduvate ridadena vanakreeka keeles

Brachygraphie » kiirkirjasüsteemide üldnimetus

Braille-Schrift » sõrmedega loetav reljeefsetest punktikombinatsioonidest koosnev kiri, mis on mõeldud nägemispuudega inimestele ning mida looja järgi nimetatakse ka Braille’ [brai] kirjaks

Breitformat » raamatuformaat, mille laius on suurem kui kõrgus

breitrandige Ausgabe » raamat, mis on trükitud suurtele poognatele, nii et veerised on tavalisest laiemad

Brett

Brettkapazität » riiuli mahutavusvõime

Breviar » 1. lühike ülevaade, väljavõtete kogu
2. katoliiklaste tunnipalveraamat

Breviarium » 1. lühike ülevaade, väljavõtete kogu
2. katoliiklaste tunnipalveraamat

Brevier » 1. lühike ülevaade, väljavõtete kogu
2. katoliiklaste tunnipalveraamat

Brevis » diakriitik (kaareke tähe peal) vokaali lühiduse näitamiseks

Brief » pöördumise vormis kellelegi suunatud sõnum vm tekst

Briefbuch » kirjakirjutamise õpetus, raamat kirjade näidistega

Briefsteller » kirjakirjutamise õpetus, raamat kirjade näidistega

Brillant » 3-punktine (1,128 mm) trükikiri Inglismaal ja 4-punktine Ameerikas

Brilliant » 3-punktine (1,128 mm) trükikiri Inglismaal ja 4-punktine Ameerikas

Broschieren » trükiste lihtne köitmine (kokkutraatimine) paber- v kartongkaantesse

broschiertes Buch » paber- v kartongkaantega lihtsalt köidetud raamat

Broschüre » kerges köites v köitmata väikesemahuline (5-48 lk) mitteperioodiline trükis

browsen » andmebaasi kirjeid v registris olevaid otsitunnuseid läbi vaatama üldise tutvumise v nende hulgast sobiva leidmise eesmärgil; tekstitöötluses: kuvatavat teksti kerides kiiresti läbi vaatama

Browser » rakendusprogramm veebis leiduva informatsiooni otsinguks ja kuvamiseks kasutaja ekraanil, nt Netscape, Internet Explorer

Bruchstück » osa, tükk mingist teosest v teavikust

Buch » trükitud ja köidetud teavik, mis ei ole jadaväljaanne

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Buch » trükitud v käsitsi kirjutatud kaante vahele köidetud iseseisev väljaanne mahuga 49 ja enam lehekülge

Buch in losen Bogen » raamat (eksemplar), mille trükipoognad on voltimata ja õmblemata, s.o köitmata

Buch in Rohbogen » raamat (eksemplar), mille trükipoognad on voltimata ja õmblemata, s.o köitmata

Buch mit Paralleltext » raamat, kus sama teos esitatakse mitme tekstina: originaal ja tõlge, algtekst ja redigeering vm

Buch ohne Einband » lahtistes poognates raamat

Buchankauf

Buchanzeige » kuulutus, mis teatab raamatu(te) ilmumisest v pakub neid

Buchaufstellung » teavikute asetusviis riiulil (vertikaalne, formaadiline, süstemaatiline, tähestikuline jne)

Buchauktion » raamatute müük enampakkumisega

Buchausstattung » raamatute kunstilise ja tehnilise kujundamise võtete kogum

Buchausstellung » uudisteoste v teatud teemal valitud raamatute väljapanek vitriinis v stendil (teemanäitus, uudiskirjanduse näitus jne)

Buchaustausch » raamatukogu üks komplekteerimisviise

Buchband » reklaamtekstiga paberriba raamatu köite ümber

Buchbeschlag » metallkilbike köite kaane kaitseks ja ehteks

Buchbesitzer » isik, asutus, organisatsioon, raamatukogu vm, kellele raamat kuulub

Buchbestand

Buchbeutel » keskaja raamatuköite vorm: köidet kattev nahk on kaante servas pikendusega, nii et sellest on võimalik raamatut hoida ja kanda

Buchbinde » reklaamtekstiga paberriba raamatu köite ümber

Buchbinder » raamatute köitmise erioskustega töötaja

Buchbinderei » töökoda, kus köidetakse trükiseid jm

Buchbindergold » õhuke (kuni 0,0001 mm) kuld trükkimiseks raamatu köitele ja raamatu lõike kuldamiseks

Buchbinderkunst » köite kujundamisega tegelev tarbekunstiharu; õpetus raamatuköitmisest

Buchbinderpresse » köitmisel raamatuploki valmistamiseks ja kaante kinnitamiseks kasutatav seade

Buchbindertitel » köitmisel köitele märgitud andmed

Buchbinderzeichen » köitja tähis (etikett, tempel vm) raamatus v kaanel

Buchblock » kokkuõmmeldud ja kaitselehtedega varustatud trükipoognad

Buchbündel » palmilehtedele kirjutatud raamat (levinud Ees- ja Taga-Indias)

Buchdeckel » eeslehele v tiitellehele eelnev ja tagalehele järgnev tugevamast materjalist (papist, kartongist) katteleht

Buchdrama » oma ülesehituse v pikkuse tõttu pigem lugemiseks kui laval esitamiseks sobiv näidend

Buchdruck » raamatute valmistamine trükkimise teel

Buchdrucker » elukutseline trükkija; ajalooliselt ka trükikoja omanik

Buchdruckerei » raamatuid, ajakirju, ajalehti jm trükkiv ettevõte

Buchdruckerkunst » trükiste valmistamise oskus

Buchdruckerkunst » raamatute valmistamine trükkimise teel

Buchdruckerzeichen » raamatusse trükitud graafiline kujutis trükikoja embleemina, sageli trükkali (trükikoja) nime v initsiaalidena

Buchentstehung

Bücheraufstellung » teavikute asetusviis riiulil (vertikaalne, formaadiline, süstemaatiline, tähestikuline jne)

Bücheraufzug » mehaaniline seade raamatute transportimiseks raamatukogus, tavaliselt hoidla korruste vahel

Bücherausstellung » uudisteoste v teatud teemal valitud raamatute väljapanek vitriinis v stendil (teemanäitus, uudiskirjanduse näitus jne)

Bücherbedarf » väljendatud vajadus raamatute järele, nt lugejati ja liigiti

Bücherbrett

Bücherdruck » raamatute valmistamine trükkimise teel

Bücherei » 1. asutus, mille ülesandeks on trükiste ja muude infokandjate kogumine, töötlemine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine lugejaile;
2. trükiste korrastatud kogu

Büchereihandschrift » trükikirjaga sarnanev käsitsikiri raamatukogutöös

Bücherfass » vaat, milles trükikunsti algusajal transporditi raamatuid köitmata trükipoognatena

Bücherfluch » vanasti raamatusse kirjutatud needusvormel kaitseks raamatuvarguse ja rikkumise eest

Bücherfresser » kirglik lugeja, raamatuneelaja

Bücherfreund » isik, kes kollektsioneerib raamatuid lähtudes kindlatest kriteeriumidest (kujundus, vanus, sisu jne)

Büchergestell

Bücherkenntnis » raamatute hulgas orienteerumine, nende sisu, kujunduse, kasutamisvõimaluste jm tundmine

Bücherkunde » infoteaduse valdkond, mis uurib traditsioonilist ja digitaalset raamatut, selle kirjastamist, levitamist ja arengut

Bücherkundiger

Bücherladen » kauplus raamatute müügiks

Bücherliebhaber » isik, kes kollektsioneerib raamatuid lähtudes kindlatest kriteeriumidest (kujundus, vanus, sisu jne)

Bücherliebhaberei » haruldaste ja väärtuslike raamatute kogumine

Büchermagazin » spetsiaalselt teavikute hoidmiseks sisustatud ruum või arvutisüsteem raamatukogus

Büchermarkt » raamatukaubanduse ostu- ja müügitehingute süsteem, mis põhineb pakkumise ja nõudluse vahekorral

Büchernarr » raamatuhull, kirglik raamatute koguja

Bücherplakat » raamatut reklaamiv plakat

Bücherrad » seade keskaja raamatukogus, mis võimaldas ühes kohas istudes kasutada mitut raamatut korraga

Bücherregal

Büchersammler » raamatuharrastaja, kes kogub raamatuid mingeil põhimõtteil oma huvide järgi

Büchersammlung » kindlate valikuprintsiipide järgi kogutud raamatud

Büchersatzkosten » makse kaotatud v rikutud teaviku korvamiseks

Bücherschenkung

Bücherschrank

Bücherspeicher » spetsiaalselt teavikute hoidmiseks sisustatud ruum või arvutisüsteem raamatukogus

Büchertausch » raamatukogu üks komplekteerimisviise

Büchertrödler

Bücherverbreitung » raamatu jõudmine lugejateni müügi, raamatukogude jm kaudu

Bücherversteigerung » raamatute müük enampakkumisega

Bücherzahl pro Einwohner » arvestusüksuste arv raamatukogus teeninduspiirkonna ühe elaniku (v lugeja) kohta

Buchetikette » raamatu kaanele v seljale kleebitud lipik kohaviida vm andmetega

Buchform » raamatu väline kuju: formaat, paksus, köitmisviis jne

Buchfutteral » kartongist vm materjalist kaitsekarp raamatule

Buchgeschichte » raamatu tekkimist, arengut, levikut, mõju ühiskonnas jmt uuriv teadusharu

Buchgestalter » raamatu toimetamisel isik, kes hoolitseb raamatu kunstilise külje eest

Buchgestaltung » raamatu ülesehitus (kujundus, kirjade valik, alajaotused, kaaned, formaat jne)

Buchgestaltung » raamatute kunstilise ja tehnilise kujundamise võtete kogum

Buchgewerbe » raamatute tootmine (kirjastamisest ilmumiseni)

Buchgraphik » raamatukunstiharu, mis kasutab raamatute illustreerimisel graafikatehnikaid (puulõige, vaselõige, litograafia jt)

Buchhandel » raamatute müügiga tegelev kaubandusharu

buchhändelerische Bibliographie » müügilolevat kirjandust loetlev bibliograafia

Buchhandelsbibliographie » müügilolevat kirjandust loetlev bibliograafia

Buchhandelskatalog » raamatukaubanduses (kaupluses) müügilolevaid raamatuid tutvustav kataloog

Buchhandelsklassifikation » raamatukaubanduses kasutatav kirjanduse liigitamise skeem

Buchhändler » raamatukaupleja, isik, kes müüb raamatuid

Buchhandlung » kauplus raamatute müügiks

Buchherstellung » ilmunud raamatute kogum

Buchhobel » höövelseade, raamatuploki servade lõikamiseks köitmisel

Buchhülle » lugemise ajaks raamatule ümber pandav nahast, riidest, plastikust vm kaitse

Buchkapsel » kartongist vm materjalist kaitsekarp raamatule

Buchkarte » raamatu andmetega (kohaviit, autor, pealkiri) kaart, kuhu märgitakse laenutusandmed

Buchkartenecke » kaarditasku raamatu kaane siseküljel

Buchkartentasche » kaarditasku raamatu kaane siseküljel

Buchkartenverfahren » laenutussüsteem, mille puhul laenutus vormistatakse raamatukaardile

Buchkassette » kartongist vm materjalist kaitsekarp raamatule

Buchkasten » kartongist vm materjalist kaitsekarp raamatule

Buchkauf

Buchkörper » kokkuõmmeldud ja kaitselehtedega varustatud trükipoognad

Buchkunde » infoteaduse valdkond, mis uurib traditsioonilist ja digitaalset raamatut, selle kirjastamist, levitamist ja arengut

Buchkundiger

Buchkunst » raamatute kujundamisega tegelev kunstiharu, mis hõlmab illustreerimise, kirja-, trüki- ja köitekujunduse

Buchkünstler » raamatuid kunstiliselt kujundav kunstnik

Buchladen » kauplus raamatute müügiks

Buchmaler » vanade käsikiriraamatute ja inkunaablite kaunistaja

Buchmarkt » raamatukaubanduse ostu- ja müügitehingute süsteem, mis põhineb pakkumise ja nõudluse vahekorral

Buchmesse » laiaulatuslik raamatute näitusmüük müügi- ja kirjastuslepingute sõlmimiseks, nt Leipzigi raamatumess

Buchmessekatalog » raamatumessi korraldust ja osalejaid tutvustav väljaanne

Buchmobil

Buchmuseum » muuseum, mis kogub, korraldab ja uurib raamatuid jm trükiseid

Buchornament » raamatu kunstilise kujunduse element (initsiaal, ääris, päisliist, vinjett jm)

Buchpreis » hind, mille eest raamat müüakse-ostetakse; hinnad võivad olla erinevad: alandatud, eeltellimis-, antikvariaadi-, oksjoni- jne hind

Buchproduktion » ilmunud raamatute kogum

Buchpropaganda » sihikindel tegevus raamatute vastu huvi tekitamiseks

Buchrücken » raamatu osa, mis hoiab koos kaasi ja plokki ning kaitseb raamatu tagaserva (nt kõva selg, pehme selg, lame selg)

Buchsammlung » kindlate valikuprintsiipide järgi kogutud raamatud

Buchschleife » reklaamtekstiga paberriba raamatu köite ümber

Buchschliesse » metallist, nahast vm kinnis raamatu kaante eesservade küljes (peamiselt vanaaegsetel köidetel)

Buchschmuck » raamatu kunstilise kujunduse element (initsiaal, ääris, päisliist, vinjett jm)

Buchschnitt » raamatuploki lahtilõigatud üla-, all- v eesserv

Buchsicherungsanlage » abinõude kogum, mis takistab raamatute vargust raamatukogust; kitsamas tähenduses selle ülesandega elektrooniline süsteem

Buchsoziologie » raamatute levikut, kasutamist, lugemise mõju jm uuriv sotsioloogia haru

Buchspange » metallist, nahast vm kinnis raamatu kaante eesservade küljes (peamiselt vanaaegsetel köidetel)

Buchstabe » kirjamärk, mida üksikuna v koos teistega kasutatakse eeskätt suulise kõne mingi helielemendi esituseks

Buchstabe mit Oberlänge » täht, millel on ülapikend: b, d, f, h, k, l, t

Buchstabe mit Unterlänge » täht, millel on allpikend: g, j, p, q, y

Buchstabe nach Buchstabe » tähestikjärjestus, mille puhul järjestamisel ei arvestata sõnavahesid

Buchstabenpaginierung » lehekülgede märkimine tähtede abil tähestikjärjestuses

Buchstand » alus (konstruktsioon) raamatute, muuseumieksponaatide vms demonstreerimiseks

Buchständer » abivahend raamatu seadmiseks lugemiseks või eksponeerimiseks sobivasse asendisse

Buchstatistik » raamatute ilmumise, leviku jne kohta käiv statistika

Buchstreifen » reklaamtekstiga paberriba raamatu köite ümber

Buchstruktur » raamatu ülesehitus (kujundus, kirjade valik, alajaotused, kaaned, formaat jne)

Buchstütze » tugi raamatute püstihoidmiseks riiulil

Buchstütze » abivahend raamatu seadmiseks lugemiseks või eksponeerimiseks sobivasse asendisse

Buchtyp

Buchtypologie » õpetus, mille alusel raamatud jaotatakse tüüpidesse nende väljaandmisviisi, otstarbe, ülesehituse vm tunnuse alusel

Buchumfang » raamatu (trüki-, arvestus- v autori-) poognate, lehtede v lehekülgede arv

Buchumschlag » kaitse- v ehiskate raamatu kaante ümber

Buchverbot » ametivõimu poolt raamatu trükkimise, levitamise, omamise vm keeld

Buchverbreitung » raamatute tutvustamine ja kättesaadavaks tegemine müügi, laenutuse jm teel

Buchverein » raamatuhuvilisi ühendav organisatsioon; raamatute levitamise ja reklaamiga tegelev (ühiskondlik) organisatsioon

Buchverkäufer » raamatukaupleja, isik, kes müüb raamatuid

Buchvertrieb » raamatute tutvustamine ja kättesaadavaks tegemine müügi, laenutuse jm teel

Buchwerbung

Buchwesen » raamatu tootmise, levitamise ja kasutamisega seotud tegevus

Buchwissenschaft » infoteaduse valdkond, mis uurib traditsioonilist ja digitaalset raamatut, selle kirjastamist, levitamist ja arengut

Buchwissenschaftler » raamatu uurimisega tegelev eriteadlane

Buchzeitschrift » ajakirjana ilmuv ja levitatav raamat, nt ""Loomingu" Raamatukogu"

Buckel » ümara kujuga metallnupp raamatu kaane nurkadel (vanadel köidetel) köite kaitseks ja ilustuseks

Bühnenbearbeitung » jutustava teose (romaani, jutustuse) töötlus draamavormiks

Bündel » ajakirjade, ajalehtede vm kaante vahele v mappi kinnitatud (nt seotud, kuid köitmata) komplekt

Bundsteg » veeris raamatu lehekülje seljapoolsel serval

Bürge » (alaealise) lugeja kohustuste täitmise tagaja; selle eest materiaalselt vastutav isik v asutus

Bürgschaft » materiaalne vastutus lugeja kohustuste täitmise tagamiseks asutuse v teise isiku poolt

Büroautomatisierung » bürootegevuste integratsioon infotöötlussüsteemi abil; hõlmab peamiselt teksti, kõne, piltide ja video töötlust ja edastust

Büttenpapier » nõrerestil käsitsi valmistatud paber iseloomulike servade, joonte ja vesimärgiga

Byline » vene eepiline kangelaslaul

Byte » teatavast arvust, tavaliselt 8 bitist koosnev string, mis enamasti esitab märki v selle osa

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018