Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 455 sõna

Abbildung » teksti selgitav v kaunistav pilt, joonis, foto vm

Abbildungsverzeichnis » illustratsioonide nimestik raamatu alguses v lõpus

abbrechen » käsu täitmisest v tehtud valikust loobuma

abbrechen » protsessi, nt programmi täitmist enneaegselt lõpetama

Abbreviatur » sõna v sõnaühend lühendatud kujul

ABC-buch » kirjaoskuse algõpik

Abdruck » mehhaanilise surve abil saadud kujutis mingil materjalil, nt trükitekst v trükipilt, pitser, graafikateos

Abdruck » trükimenetlus; trükkimise tulemus, jäljend trükivormist trükkimiseks kasutatud materjalil (paberil vm)

Abendblatt » ajaleht, mis ilmub õhtuks (õhtupoolikul)

Abendzeitung » ajaleht, mis ilmub õhtuks (õhtupoolikul)

Abenteuerliteratur » seiklusliku sündmustikuga kirjandus

Abenteuerroman » seiklusliku sündmustikuga romaan

Abfallpapier » vanapaber, sh paberi tootmisel v trükkimisel tekkinud praakpaber; ülekantud tähenduses - väärtusetu kirjandus

Abfragesprache » otsingute tehiskeel, mis on sageli kombineeritud indekseerimiskeelest ja tarkvarasüsteemi menüüdest või käskudest

Abgang » teavik või üksus, mis on aruandeperioodi jooksul kogust kustutatud

MÄRKUS. Kustutamine võib toimuda nt loovutamise või kogust eemaldamise tõttu; elektroonilise teaviku puhul faili(de) kustutamise või litsentside tühistamise tõttu.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

abgeänderter Titel » teosele antud uus pealkiri, nt kordustrükis

abgekürzter Titel » lühend ajakirja pealkirjast, koosneb sageli algustähtedest

abgeschlossene Bibliographie » bibliograafia, mille koostamine on lõpetatud, millesse ei lisandu enam andmeid

abgeschlossene Sammlung » kogu, mida enam ei täiendata

abgestimmte Erwerbung

abgetrennt » omane seadme talitusele, mis leiab aset sõltumatult arvuti põhitalitusest v sellega rööbiti

Abhandlung » teemaga määratud teaduslik uurimistöö; selle tulemused kirjapandud teosena

Abhandlungen » ülikoolide, teadusasutuste, seltside jt jätkväljaandena v sarjana avaldatud teadustööd

Abhörkabine » audiotehnikaga varustatud ühele lugejale mõeldud ruum v vaheseintega eraldatud lugemissaali osa raamatukogus

Abhörsaal » audiotehnikaga varustatud ruum raamatukogus

Abklatsch » trükilaolt tehtud tõmmis paranduste tegemiseks

Abkürzung » sõna v sõnaühend lühendatud kujul

Abkürzungstaste » klahv v klahvikombinatsioon sageli kasutatavate funktsioonide kiireks käivitamiseks

Abkürzungsverzeichnis » teoses kasutatud lühendite loetelu täissõnastuses vastetega

Abkürzungswörterbuch » lühendeid ja nende täissõnastuses vasteid loetlev sõnastik

ablaufen » tegevuses, käigus pidama, ekspluateerima

ablegen » üksusi millegi alusel järjekorda seadma, nt tähestikkataloog: kaardid järjestatakse tähestikuliselt

abmelden » arvuti- v võrguseanssi lõpetama

Abonnement » tellimus korduvate, pidevate v tähtajaliste teenuste saamiseks; sh ajalehed, ajakirjad, raamatud jms

Abonnent » eeltellimuse esitaja

abonnieren » korduvate, pidevate v tähtajaliste teenuste saamiseks tellimust esitama; ajalehti, ajakirju, raamatuid tellima enne nende ilmumist

Abreisskalender » kalender, kust on võimalik eemaldada möödunud päeva, nädala v kuu leht

Abriss » ulatusliku teadustöö v uurimuse kokkuvõtlik esitus; kokkuvõtlik käsiraamat

abrufen » ressursi kasutamist alustama, nt andmete lugemiseks v kirjutamiseks mälu poole pöörduma

Absage » lugeja tellimuse täitmatajätmine juhul, kui teavikut raamatukogus ei ole, teavik on välja laenutatud vm põhjusel

Absatz » tühi ruum taandrea alguses

Absatz » taandrea v reavahega algav tekstiosa

Abschnitt » taandrea v reavahega algav tekstiosa

abschreiben » originaalist jäljendit valmistama; teksti ümber kirjutama; lugema andmeid lähte-andmekandjalt neid muutmata ning kirjutamata samad andmed mingile siht-andmekandjale, mis võib erineda lähte-andmekandjast, nt magnetlindilt magnetkettale

Abschreiber » kopeerija, ümberkirjutaja, eriti keskaja kloostris käsikirjade kopeerija

Abschreibungsbeleg für ausgeschiedene Literatur » dokument teavikute kogust kustutamiseks

Abschriftfehler » kirjalikku teksti sattunud viga

abstasten » kujutist skanneri abil sisestama; üldisemalt: andmeid süstemaatiliselt läbi vaatama

Abtaster » optiline sisendseade kujutise ridahaaval teisendamiseks digitaalkujule

Abteilung » teose jaotis, sageli numbri ja eri pealkirjaga

Abteilung der Kunst » spetsialiseeritud osakond, mis korraldab lugejate teenindamist kunstiväljaannetega

Abteilung der Musik » raamatukogu osakond muusikakirjanduse, nootide ning heli- ja videosalvestiste jaoks

Abzug » trükivormilt trükivärvi abil paberile vm materjalile tehtud jäljend

Abzug » originaali jäljend (ka suurendatud ja vähendatud kujul) v ümberkirjutis

Achatschnitt » raamatuploki läikima poleeritud lõige

Adapter » arvuti kasutusvõimalusi laiendav sobitusseade v -programm, nt videoadapter, mälulaienduskaart, võrguadapter

adaptierte Ausgabe » keeleliselt lihtsustatud ja jõukohane väljaanne konkreetsele lugejaskonnale; nt väiksema arusaamisvõimega inimeste jaoks kohandatud teos, klassikateosed lastele, piibliraamatud lastele

adaptierte Klassifikationstafel » kindla raamatukogu, raamatukogutüübi või andmebaasi vajadustele kohandatud, enamasti lühendatud ja lihtsustatud liigitustabel

adaptierter Text » keeleliselt lihtsustatud ja konkreetsele lugejaskonnale jõukohasemaks muudetud tekst; nt kohandatud tekst õpiraskustega lastele, täiskasvanuile määratud teose seade lastele lugemiseks, algupärase sõnastuse lihtsustus osalise keeleoskusega inimestele keeleõppeks, vanade kroonikate tekstid

Adressbuch » süstemaatilis-tähestikuline isikute ja organisatsioonide loetelu koos aadressidega

Adresse » seadme, mälupesa, võrguobjekti vm identifikaator, võib olla nimi, number vm märgistring

Affiche » ühele paberiküljele trükitud kuulutus vm tekst nähtavasse kohta ülespanemiseks

Agenda » 1. kirikutalituste käsiraamat
2. kalendaariumiga märkmik

Agende » 1. kirikutalituste käsiraamat
2. kalendaariumiga märkmik

Aggregat » Kehastus, mis kujundab üksuseks liitva teose ja ühe või mitu ühe või mitme teose väljendust, mis moodustavad kavakohase ühenduse.

[RDA]

aggregierende Expression » Väljendus, mis realiseerib liitva teose, mis valib ja korrastab ühe või mitme teose väljendused ja teostab need liitumis.

[RDA]

aggregierendes Werk » Teos, mille kavaks on valida ja korrastada ühe või mitme teose üks või mitu väljendust ja teostada need liitumis.

[RDA]

Agitationsliteratur » trükised, eriti brošüürid, lendlehed, plakatid, ajakirjandus, mis on määratud mõjutama rahvahulki

akademische Ausgabe » mingi teose, sageli ühe autori teoste kogu teaduslikult kontrollitud ja toimetatud, kommentaaride ning lisadega varustatud väljaanne

akademische Schrift » akadeemiliste asutuste tegevust ja töö tulemusi kajastavad väljaanded (väitekirjad, toimetised jne)

Akkolade » kaartega sulud { }

Akronym » sõnaühendi algustähtedest moodustatud sõnana häälduv lühend, nt UNESCO, ENE

Akrophonie » piltkirjast lähtunud konsonanttähtede nimetused, mis algavad tähtede esihäälikutega, nt b - beth, d - daleth, g - gimel jne

Aktendeckel » kaaned trükiste, käsikirjade vms hoidmiseks; selline ümbris koos seesolevaga; käepidemeta õhuke portfell

Aktenmappe » kaaned trükiste, käsikirjade vms hoidmiseks; selline ümbris koos seesolevaga; käepidemeta õhuke portfell

Aktentasche » kaaned trükiste, käsikirjade vms hoidmiseks; selline ümbris koos seesolevaga; käepidemeta õhuke portfell

Akteur » Üks isik või mitu isikut, kes on võimelised tegutsema üksusena.

[RDA]

aktiver Benutzer » registreeritud kasutaja, kes on aruandeperioodil raamatukogu külastanud või kasutanud selle teenuseid või vahendeid

MÄRKUS 1. Hõlmab laenajaid.

MÄRKUS 2. Võib hõlmata raamatukogu e-teenuste kasutamist, kui ühe kasutaja e-kasutust ja virtuaalkülastusi on võimalik tuvastada või kui andmed kogutakse uuringuga.

MÄRKUS 3. Kui raamatukogu tuvastab registreerimata aktiivseid kasutajaid, nt uuringu kaudu, tuleb neid eraldi arvestada.

[EVS-ISO 2789:2014, EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

aktiver Bestand » raamatukogu kogud, mis on lugejaile kasutamiseks vastandina vahetus- ja varukogudele

aktiver Entleiher » registreeritud kasutaja, kes on aruandeperioodil laenanud vähemalt ühe teaviku

MÄRKUS. See näitaja alahindab aktiivsete kasutajate arvu, aga on siiski mitme raamatukogu jaoks ainus kontrollitav meede.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

aktualisieren » 1. andmeid faili lisama, seal muutma v sealt kustutama
2. kuvatud andmeid uuesti otsima ja kuvama, et nt andmebaasi registris v kausta sisus ilmneksid vahepeal tehtud muudatused

akustisches Dokument » heli kujul informatsiooni kandev dokument, kasutamine rajaneb kuulmismeelel, nt helilint, heliplaat, laserplaat

Akut » diakriitik rõhu vm hääldusseiga näitamiseks, nt Mérimée (kaldkriips paremalt vasakule tähe peal)

Akzent » rõhk; rõhumärk, diakriitik tähe peal

Akzentzeichen » rõhk; rõhumärk, diakriitik tähe peal

akzessionieren » teavikuid inventariraamatus (arvutifailis) registreerima nende varaliseks arvestamiseks ja inventarinumbri omistamiseks

Akzessionsjournal » arvestusdokument (arvutifail) teavikute üksikarvestuseks

Akzessionskatalog » arvelevõetavate ja kustutatavate teavikute arvestuse kataloog raamatukogus

Akzessionsnummer » üksikteavikule inventeerimisel omistatav järjenumber (inventariraamatus, arvutifailis)

Akzessionsordnung » paigutus inventarinumbrite järjestuses

Akzidenz » rakendusliku iseloomuga juhutrükitöö, nt kutsekaart, plank, pilet, kuulutus, teatri- v kontserdikava, etikett, prospekt jne

Akzidenzdruck » rakendusliku iseloomuga juhutrükitöö, nt kutsekaart, plank, pilet, kuulutus, teatri- v kontserdikava, etikett, prospekt jne

Akzidenzdruckarbeit » rakendusliku iseloomuga juhutrükitöö, nt kutsekaart, plank, pilet, kuulutus, teatri- v kontserdikava, etikett, prospekt jne

Album » trükis, mis sisaldab kunstiteoste, jooniste ja fotode reproduktsioone koos lühikese tekstiga

Albumformat » raamatuformaat, mille laius on suurem kui kõrgus

Aldinen » Veneetsia trükkali Aldus Manutiuse ja tema järglaste XV saj lõpus ja XVI saj trükitud raamatud, suur osa neist kreeka ja rooma klassikute teosed, oma aja parimaid trükikunsti saavutusi

alfabetische Aufstellung » teavikute paigutus autorite ja pealkirjade tähestikjärjestuses

Alfapapier » paks ja kerge kõrgtrükipaber, valmistatakse halfa- ehk espartorohust (kasvab Põhja-Aafrikas ja Hispaanias)

Algraphie » lametrükk alumiiniumplaatidelt

Alinea » tekstilõigu esimene rida, mis on vasakult mõne täheruumi võrra järgmistest lühem

Allgemeinbibliographie » üldise sisuga, kõigilt aladelt, kõigis laadides ja kõigis keeltes teavikuid registreeriv bibliograafia

Allgemeinbibliothek » raamatukogu, mis sisaldab teavikuid kõigilt (teadus)aladelt, nt ülikooliraamatukogu

allgemeine Anhängezahlen » UDK abitabelites esitatud notatsioonisümbolid põhimõtteliselt kõikides liikides korduda võivate tunnuste (teemade, mõistete) tähistamiseks

allgemeine Anhängezahlen der Beziehungen¸ Prozesse und Tätigkeiten » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse mõistetevahelisi suhteid ning üldisi protsesse ja tegevusi

allgemeine Anhängezahlen der Dokumentenform » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse teaviku laadi, välistunnuseid, käsitluse laadi, žanri, lugejamäärangut jms

allgemeine Anhängezahlen der Eigenschaften » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse nähtuste omadusi ja tunnuseid

allgemeine Anhängezahlen der menschlichen Abstammung¸ ethnischer Gruppen und Nationalität » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse rahvuslikke või etnilisi aspekte

allgemeine Anhängezahlen der Personen und ihrer persönlichen Merkmale » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse isikuid ja isikute rühmi mingi rolli või ühendava tunnusjoone alusel

allgemeine Anhängezahlen der Sprache » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse teaviku keelt

allgemeine Anhängezahlen der Zeit » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse daatumeid, ajalooperioode, kestust, geoloogilisi ja arheoloogilisi ajastuid jms

allgemeine Anhängezahlen des Ortes » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse paiknevust, kohta üldiselt, kõige sagedamini maailmajagusid, riike ja riikide haldusüksusi

Allgemeine Anhängezahlen für Material » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse materjale ja koostisosi, millest esemed ja tooted on valmistatud

allgemeine Annotation » väljaande, artikli vm lühitutvustus, sisaldab sisu ja vormi lühiiseloomustuse, vahel ka lugejamäärangu; märkus töö sisu v vormi kohta

allgemeine Bibliographie » üldise sisuga, kõigilt aladelt, kõigis laadides ja kõigis keeltes teavikuid registreeriv bibliograafia

allgemeine Enzyklopädie » kõiki alasid hõlmav entsüklopeedia

allgemeiner Hauptbestand » kõigilt ainealadelt teavikuid sisaldav kogu

allgemeiner Titel » pealkiri ajalehes, mille alla on koondatud teemalt seotud lühiartikleid, sõnumeid, kirju jm

Allgemeines » kõiki v paljusid ainevaldkondi käsitlevad teosed

allgemeines bibliographisches Verzeichnis » üldise sisuga, kõigilt aladelt, kõigis laadides ja kõigis keeltes teavikuid registreeriv bibliograafia

Allgemeinschrift » mingil elu- v teadusalal kasutatav loomulikust keelest sõltumatu märgisüsteem, nt noodikiri

Allonge » raamatu kaustast suurem kaart, tabel, diagramm vm, mis on volditud kausta suuruseks

Allonym » pseudonüümina kasutatud teise isiku nimi

Almanach » mitmekesise sisuga peamiselt kirjanduse ja kunsti koguteos, sageli jätkuvalt ilmuv

Alphabet » kokkuleppeliselt järjestatud märgistik; erijuhuna loomuliku keele tähestik

Alphabet » mingi keele teksti kirjapanemiseks kasutatavad tähed sellele keelele tavapärases järjestuses

alphabetische Bibliographie » tähestikjärjestuses bibliograafia(väljaanne)

alphabetische Ordnung » teavikute paigutus autorite ja pealkirjade tähestikjärjestuses

alphabetische Ordnung » sõnade, nimede, kirjete, kaartide vm tähestikuline järjestuskord

alphabetische Reihenfolge » sõnade, nimede, kirjete, kaartide vm tähestikuline järjestuskord

alphabetischer Katalog » kataloog, milles kirjed on järjestatud pealdiste järgi tähestikuliselt

alphabetisches bibliographisches Verzeichnis » tähestikjärjestuses bibliograafia(väljaanne)

alphabetisches Inhaltsverzeichnis » tähestikjärjestuses register trükises v andmebaasis

alphabetisches Register » tähestikjärjestuses register trükises v andmebaasis

alphabetisches Sachregister » märksõnade tähestikjärjestuses register trükises v andmebaasis

alphabetisches Verzeichnis » tähestikjärjestuses bibliograafia(väljaanne)

alphabetisches Zeichen » kirjamärk, mida üksikuna v koos teistega kasutatakse eeskätt suulise kõne mingi helielemendi esituseks

alphabetisieren » tähestiku järjestuses järjestama

alphanumerisches Zeichen » andmetöötluses kasutatav täht, number, vahemärk vm kirjamärk

als Handschrift gedruckt » piiratud kasutajaskonnale mõeldud trükis (nt dissertatsioonide autoreferaadid, õppejõudude loengute konspektid), mida ei retsenseerita ega levitata müügivõrgus. Trükisel on harilikult märge 'käsikirja õigustes'.

Altareinband » keskaegne iluköide altaril hoitavail liturgiaraamatuil

Altbuchhändler

Altbuchhändler » vanade haruldaste esemetega, piltidega, eriti trükistega kaupleja

alte Karte » oma esialgse operatiivse tähenduse kaotanud kaart, mis pakub huvi ajaloolisest seisukohast

Alternativsachtitel » Kahest võrdväärsest osast koosneva ehk- v või-sidendiga (v selle vastega teises keeles) ühendatud põhipealkirja teine osa. (ISBD)

Nt „Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimased päevad”

Alternativtitel » Kahest võrdväärsest osast koosneva ehk- v või-sidendiga (v selle vastega teises keeles) ühendatud põhipealkirja teine osa. (ISBD)

Nt „Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimased päevad”

altes Buch » alates käsikirjalistest kuni 19. saj. keskpaigani (1850-1860) või kuni 1900. a ilmunud raamatud (piir erineb riigiti). Eesti puhul võib vanaraamatuks nimetada kuni 1944. aastani ilmunud (eesti) raamatuid.

altes Buch » alates käsikirjalistest kuni 19. saj. keskpaigani (1850-1860) või kuni 1900. a ilmunud raamatud (piir erineb riigiti). Eesti puhul võib vanaraamatuks nimetada kuni 1944. aastani ilmunud (eesti) raamatuid.

Altpapier » vanapaber, sh paberi tootmisel v trükkimisel tekkinud praakpaber; ülekantud tähenduses - väärtusetu kirjandus

Aluminiumdruck » lametrükk alumiiniumplaatidelt

amtliche Druckschrift » riigiasutuse korraldusel ja kulul avaldatav väljaanne

amtliche Veröffentlichung » riigiasutuse korraldusel ja kulul avaldatav väljaanne

amtliches Dokument » teavik, mille väljaandmise sätestab seadus või rahvusvaheline organisatsioon (nt ÜRO, Euroopa Liit, UNESCO) või rahastab ametiasutus

MÄRKUS. Patendikirjeldused kuuluvad jaotise 2.3.42 alla. Teiste ametlike väljaannete arvestus toimub vastavalt nende vormile (vt A.3.3).

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Amtsblatt » ametliku väljaandena ilmuv ajaleht

Amtsdrucksache » riigiasutuse korraldusel ja kulul avaldatav väljaanne

Analekten » valimik kreeka ja ladina tekste; kogumik valitud luuletusi, katkendeid, kirjutisi, mõtteteri

analog » omane pidevatena muutuvatele füüsikalistele suurustele v pideval kujul esitatud andmetele ning neid andmeid kasutavatele protsessidele ja seadmetele

Analogträger » andmekandja (nt paber, filmilint, vinüülplaat, magnetlint, diapositiiv, kileleht, VHS), millele on salvestatud andmed analoogkujul

Analphabet » kirjaoskamatu

Analyse des Lesens » lugeja loetud kirjanduse vaatlus ja jaotamine liikide, žanride, lugemisotstarbe jm järgi järelduste tegemiseks lugemishuvide kohta

analytische Annotation » teose ühe osa (nt peatüki, artikli) annotatsioon

analytische Aufnahme » teose osa (sissejuhatuse, peatüki), samuti kogumiku v perioodikaväljaande üksikosa (artikli) kirje

analytische Bibliographie » raamatuis, perioodika- v jätkväljaandeis ilmunud tööde (ka teose osade) bibliograafia

analytische bibliographische Beschreibung » artiklitele jm väljaande osadele kirjete koostamine

analytische bibliographische Kartei » artiklite jms bibliograafiakaarte (kirjeid) sisaldav kartoteek

analytische Titelaufnahme » teose osa (sissejuhatuse, peatüki), samuti kogumiku v perioodikaväljaande üksikosa (artikli) kirje

analytische Überprüfung » eri infoallikates leiduvate materjalide väljaselgitamise, analüüsi ja sünteesi tulemusel koostatud struktureeritud tekst konkreetse teema kohta

analytischer bibliographischer Hinweis » viide artiklile v teose osale

analytisches Bibliographieren » artiklite jm väljaande osade bibliografeerimine

Ananym » lõpust ettepoole kirjutatud nimi, nt Voldemar Panso pseudonüüm Osnap

anastatischer Druck » taastustrükk, menetlus vanemate trükiste paljundamiseks lametrükis

anastatischer Wiederabdruck » taastustrükk, menetlus vanemate trükiste paljundamiseks lametrükis

Anathema » vanasti raamatusse kirjutatud needusvormel kaitseks raamatuvarguse ja rikkumise eest

anatomischer Atlas » raamat organismide ehitust kujutavaist pilditahvleist koos selgitava tekstiga

Anecdote » lühike koomilise sisu ja üllatusliku lõpuga lugu

Anepigraphon » pealkirjata kirjutis v teos

Anfangsbuchstabe » nime esimene täht; ka peatüki, lõigu, luuletuse vm esimene täht

Anforderung » soov informatsiooni saamiseks

Anfrage » soov informatsiooni saamiseks

Anführung » sõnasõnaline väljavõte tekstist, enamasti esitatud koos viitega autorile v allikale

Anführungszeichen » kirjavahemärgid " ", mille vahele pannakse tekstis otsene kõne, tsitaadid, pealkirjad jm

angeblicher Verfasser » isik, kelle autorsus on vaid oletatav ega ole kuidagi dokumenteeritud

angeführtes Werk » teos, millest on võetud tsitaat; ladinakeelne lühend op. cit. (opus citatum)

angekettetes Buch » ketiga lugemispuldi v riiuli külge kinnitatud raamat, esijoones keskaja raamatukogudes

angewandte Literatur » rakendusliku sisuga kirjandus

Anhang » teose osa - illustratsioonid, kaardid, skeemid jm - väljaande lõpus, kleebistena v eraldi kaasandena

Anhang » raamatus põhitekstile järgnevad osad: kommentaarid, lisad, bibliograafia jms

Anhängezahlen » UDK tabelites esitatud notatsioonisümbolid paljudes liikides korduvate tunnuste (teemade, mõistete) tähistamiseks, liigitamisel lisatakse põhiindeksile

Anilindruck » kõrgtrükimenetlus, mille puhul kasutatakse elastseid (kummi-, plastmass- vm) trükivorme ja piirituses lahustuvaid värve

Animation » paigalpüsivate objektide liikumisillusiooni loomise tehnika

anklicken » osutusseadise, nt hiire nuppu vajutama ja vabastama osutiga näidatava ala v objekti valimiseks

Anmeldeformular » formular lugeja registreerimiseks

Anmeldungstheke » lett või laud lugejate registreerimiseks

anmelien » arvuti- v võrguseanssi alustama

Anmerkung » põhitekstile lisatud selgitus, täiendus, viide; kirjeelement, mis sisaldab lühitäiendust v -seletust teaviku iseärasuste kohta

Anmerkungszeichen » märk (number, täht, tärn) tekstis, mis osutab allikale joone all v viiteloetelus

Annalen » kronoloogiliselt aastate järjestuses peetud ülestähendused, vanim ajalookirjutamise vorm

Annonce » teade ajalehes, ajakirjas v mujal millegi üldiselt teatavaks tegemiseks

Annotation » väljaande, artikli vm lühitutvustus, sisaldab sisu ja vormi lühiiseloomustuse, vahel ka lugejamäärangu; märkus töö sisu v vormi kohta

Annotator » annotatsioonide koostaja; annoteeriv bibliograaf

annotieren » annotatsioone koostama ja neid väljaandele v kirjele lisama

annotierte Bibliographie » annoteeritud kirjetega bibliograafia; kommentaaridega varustatud bibliograafia

annotierter Katalog » kataloog, milles kirjed on varustatud annotatsioonidega

annotierter Zettel » annotatsiooniga varustatud (bibliograafia)kaart

annotierter Zetteldruck » annotatsiooniga varustatud trükikaart

annotiertes bibliographisches Verzeichnis » annoteeritud kirjetega bibliograafia; kommentaaridega varustatud bibliograafia

annulieren » käsu täitmisest v tehtud valikust loobuma

Anonym » autorinimeta teos

anonyme Schrift » väljaanne, millel pole autorinime

anonymer Verfasser » oma nime varjav autor

anonymes Werk » autorinimeta teos

Anonymus » oma nime varjav autor

anopistographischer Druck » trükis (enamasti vana raamat), mis on trükitud paberi ühele küljele, nt plokiraamat

anschaffen » kogu looma, plaanipäraselt ja süstemaatiliselt täiendama vastavalt profiilile

Anschaffung

Anschauungsmittel » õppe- v õpivahend, mis esitab oma sisu kujundi v pildi kujul

Anschlag » ühele paberiküljele trükitud kuulutus vm tekst nähtavasse kohta ülespanemiseks

Anschlag » kunstiliselt kujundatud müürileht vähese tekstiga v hoopis ilma

Anschluss » 1. liides, mille kaudu saab ühendada välisseadmeid arvutiga
2. lõpp-punkt, mille kaudu signaalid sisenevad võrku v väljuvad sealt

Ansetzfalz » painduv koht raamatu selja- ja kaaneköite vahel

Ansichtspostkarte » postkaart pildiga (joonistus, foto, reproduktsioon vm)

ansprachen » ressursi kasutamist alustama, nt andmete lugemiseks v kirjutamiseks mälu poole pöörduma

Anstaltenregister » trükises v andmebaasis esinevate ettevõtete, asutuste, organisatsioonide jm kollektiivide register

Anstaltenverzeichnis » trükises v andmebaasis esinevate ettevõtete, asutuste, organisatsioonide jm kollektiivide register

antedatiertes Buch » raamat, mis on varustatud tegelikust varasema ilmumisajaga

Anthologie » ilukirjandusteoste, eelkõige luuletuste ja novellide valimik

Anti-Viren-Programm » utiliit arvutiviiruste avastamiseks ja kõrvaldamiseks

Anti-Virus » tarkvaralise viirusetõrjevahendi üldnimetus

Antidotarium » keskaegne arstimite raamat, retseptide kogu, vastumürkide loetelu

Antiphonar » katoliku kirikulaulude tekstide ja viiside raamat, omistatud algselt Gregorianusele

Antiqua » ladina kirjast XV saj võrsunud trükikiri, gooti kirjast ümaramate joontega

Antiquar » vanade haruldaste esemetega, piltidega, eriti trükistega kaupleja

Antiquariat » eelkõige vanade ja haruldaste trükiste (anikvaarsed jm tarvitatud raamatud) ning käsikirjade, kuid ka kunstiesemete ostu ja müügiga tegelev kauplus

Antiquariatsbuchhandel » raamatukaubandusharu, mis kaupleb antikvaarsete raamatutega

Antiquariatsbuchhandlung » eelkõige vanade ja haruldaste trükiste (anikvaarsed jm tarvitatud raamatud) ning käsikirjade, kuid ka kunstiesemete ostu ja müügiga tegelev kauplus

Antiquariatskatalog » antikvariaadis müüdavate raamatute kataloog

antiquarisches Buch » vana ja väärtuslik raamat

Antonymenwörterbuch » vastandsõnade sõnastik, vastandliku tähendusega sõnu paariti loetlev sõnastik

Anweldungssoftware » tarkvara v programm, mis annab lõppkasutajale teatud teenuseid, nt tekstiprotsessor, meiler

Anwendung » lõppkasutaja infoprobleemi lahendavate vahendite kogum

Anwendungsprofil » Rakenduses kasutatavate metaandmete detailne kirjeldus.

MÄRKUS.Kirjelduses võib määrata kasutatavad olemid, elemendid ja leksikaalsed märkimissüsteemid ning elementide kohustuslikkuse ja korratavuse.

[RDA]

Anwortzeit » aeg, mis kulub arvutisüsteemile antud korralduse lõpust reaktsiooni alguseni

Anzeige » teade ajalehes, ajakirjas v mujal millegi üldiselt teatavaks tegemiseks

Anzeigebild » andmete nähtav esitus ekraanil vm kuvapinnal

Anzeigeeinrichtung » ekraaniga varustatud kuvaseade, mis võimaldab kasutajal arvutiga suhelda; põhitüübid on elektronkiirekuvar ja vedelkristallkuvar

Anzeigegerät » ekraaniga varustatud kuvaseade, mis võimaldab kasutajal arvutiga suhelda; põhitüübid on elektronkiirekuvar ja vedelkristallkuvar

anzeigen » esitama andmeid nähtavalt ekraanil v muul kuvapinnal

Aphorismensammlung » mõtteterade kogumine

Aphorismus » mõttetera, lühike vaimukas teritatud vormis lausung

Apographum » täpne ärakiri originaalkäsikirjast

Apostroph » reajoonest kõrgemal asuv koma, mis eraldab v näitab väljajättu, nt O`Neill ja sull` = sulle

Appendix » teose osa - illustratsioonid, kaardid, skeemid jm - väljaande lõpus, kleebistena v eraldi kaasandena

Aquatinta » 1. sügavtrükitehnika, mille abil on võimalik saavutada toonivarjundeid, mis tekivad metallplaadi eri osade eri kestusega söövitamisel
2. selles tehnikas graafikateos

Arabeske » ka raamatuillustratsioonina kasutatud taimornament, peamiselt lehtede ja väänlate põiming

arabische Ziffern » meil üldtarvitatavad numbrimärgid, kümnendnumbrite graafilised kujutised; pärit Indiast ja araablaste vahendusel jõudnud Euroopasse

Arbeitsfenster » andmete v käsu sisestamiseks valmis aken

Arbeitskabine » ühe lugejakohaga ruum raamatukogus

Arbeitskarte » suuremas või väiksemas mahus vajalikke andmeid sisaldav kaart, mis on aluseks uute kaartide koostamisel

Arbeitsplatz

Arbeitsweise » seadme v programmi tööviis

Archäographie » kirjalike mälestiste kogumise, kirjeldamise ja trükis avaldamisega tegelev ajaloo abiteadus

Architektureinband » köide (eriti renessansiajal), mille kaanel on kaunistuseks reljeeftrükis arhitektuurimotiive

Archivbestand » alatise säilitusväärtusega trükiste, helisalvestiste, filmide kogu

Archivbibliothek » raamatuid jm teavikuid alatiselt säilitav raamatukogu

Archivexemplar » alatise säilitusväärtusega trükis, helisalvestis, film vms

Archivierungsroboter » tarkvarasüsteem kindlatele tunnustele vastavate veebisaitide ja veebilehtede otsimiseks veebist, nende kopeerimiseks, indekseerimiseks ja talletamiseks veebiarhiivis

Archivsammlung » alatise säilitusväärtusega trükiste, helisalvestiste, filmide kogu

Aristonym » aadlitiitel varjunimena

Armarium » raamatukapp, eriti antiikajal ja keskaja kloostris

Armarius » raamatukoguhoidja keskaja kloostris

Armeebibliothek » sõjaväelastele mõeldud raamatukogu

Armorial » vappide pilte ja kirjeldusi esitav raamat

Artefaktbestand » kirjeldatud ja arvelevõetud esemete (nt mälestusmedalid) kogu

Arten der bibliographischen Mittel » bibliograafiavahendid nende koostamise viisi, ülesannete ja kujunduse järgi

Artikel » mingit teemat käsitlev arutlev kirjutis koguteoses, ajakirjas, ajalehes vm

Artikelserie » ajakirjas vm avaldatud sari artikleid, mis on omavahel seotud sisu jätkuvuse v muuga

Artothek » osakond raamatukogus, kuhu hangitakse ja kust laenutatakse kunstiteoseid (graafikat, maale)

Arzneibuch » ravimite valmistamise, säilitamise ja kontrollimise viise esitav ametlik käsiraamat

Assoziationsexemplar » väljaande väärindatud eksemplar, mida saab seostada konkreetse isiku või isikutega pühenduse, signeeringu, omanikumärkmete, eksliibrise, sissekleebitud lisamaterjalide vms kaudu

Asteriskus » viitemärk *

Asteronym » pseudonüüm, mis koosneb ühest v mitmest tärnikesest (ka koos muu märgiga)

astronomische Karte » taevasfääri või selle osi kujutav kaart, näiteks ka taevagloobus, taevaatlas ja tähegloobus, täheatlas

astronomische Tabellen » tabelid, milles on taevakehade ettearvestatud asendid taevasfääril kellaaja järgi; laiemas mõttes ka igasugused teosed, mis registreerivad sündmusi kronoloogiliselt (päevikud, ajalehed)

astronomische Zeichen » sümbolid astronoomiakirjanduses, nt sodiaagimärgid ja kuufaasid

Atlas » kaartide süstemaatiline kogu, mis on avaldatud raamatu v mapina

Atlasformat » suures formaadis raamat, mille lehed on voltimata poognad

Attrappe » abivahend, mis tähistab riiulist väljavõetud teaviku asukohta

Ätzdruck » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul joonistus söövitatakse metallplaati
2. selles tehnikas graafikateos

Ätzung » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul joonistus söövitatakse metallplaati
2. selles tehnikas graafikateos

Audiodatei » helisalvestist sisaldav fail

Audiodeskription » Inimese või kõnesünteesirakenduse etteloetav jutustav tekst, milles kokkuvõtlikult selgitatakse nähtavaid üksikasju, mis ei ilmne väljenduse kuuldavatest elementidest.

[RDA]

Audioformat » digitaalsete heliandmete failivorming, mis määrab kindlaks andmete struktuuri ja mida kasutatakse audiosignaali töötlemisel, edastamisel, salvestamisel helikandjale ja taasesitamisel

Audiokarte » seade arvutis, mis võimaldab helisignaale salvestada, töödelda ja taasesitada

audiovisuelle Medien » kuulmise ja nägemise abil tajutav meedia

audiovisuelles Dokument » kuulmis- ja nägemismeelega spetsiaalseadmete abil tajutav info mingil kandjal

audiovisuelles Dokument » teavik, milles valdava osa moodustavad heli ja/või pilt ning mida saab vaadata ja/või kuulata eriseadmetega

MÄRKUS 1. Kohandus standardist ISO 5127:2001.

MÄRKUS 2. Siia kuuluvad: 1) audioteavikud (heliplaadid: vinüül- ja laserplaadid, helilindid, helikassetid, heli-CD-d, DVD-d, heli- ehk audiofailid); 2) visuaalteavikud (diapositiivid, diafilmid, lüümikud); 3) kombineeritud auvised (helifilmid, videosalvestised, arvutimängud).

MÄRKUS 3. Siia ei kuulu mikrovormid.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Aufbau » andmete esitus-, struktureerimis- ja paigutusviis, nt teksti asetus ja ilme dokumendis, andmete paiknemine failis, ketta sektorjaotus

aufbereiten » andmeid edasisteks operatsioonideks ette valmistama, nt ümber paigutama, lisama v vormingut muutma

Aufbewahrung » kõik meetmed (sh finants- ja strateegilised otsused), mida võetakse tarvitusele dokumentide või kogude terviklikkuse säilitamiseks ja eluea pikendamiseks

[ALLIKAS: ISO 5127:2001, määratlus 6.1.01]

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Aufforderungsmeldung » kuuldav v nähtav teade, millega programm teatab valmisolekust käske vastu võtta, nt teatud string käsurea alguses

Aufführung » Sulam, mis seisneb muusika- või draamateose mängimises või ettekandmises.

[RDA]

Auffüllen » sisutu märk v märgijada, mis lisatakse andmetele nõutava vormingu andmiseks

Aufgabe » loogiliselt tervikliku otstarbega programm v selle osa, mis parajasti kasutab operatsioonisüsteemi ressursse

Aufgabensammlung » matemaatika vm aine õppimiseks kasutatav ülesannete kogumik

Aufgehörte Ausgabe

Aufklapp-Bilderbuch » tavaliselt laste pildiraamat, mis avatuna esitab kujutised ruumiliselt nagu teatris dekoratsioonid

Aufklappmenü » menüü, mis kuvatakse kasutaja valikul menüüriba alla

Aufklebzettel » raamatu kaanele v seljale kleebitud lipik kohaviida vm andmetega

Auflage » trükiteose kõik eksemplarid, mis on trükitud sama laoga

Auflagenhöhe » ühe ja sama trükilaoga trükitud eksemplaride arv

Auflagenrest » raamatu trükist (tiraažist) müümata v levitamata jäänud eksemplarid

Auflagenummer » number, mis osutab, mitmenda (kordus)trükiga on tegemist

Auflageziffer » ühe ja sama trükilaoga trükitud eksemplaride arv

Auflösung » kujutise kvaliteedi näitaja; printeri ja skanneri puhul mõõdetakse punktides tolli kohta rõht- ja püstsuunas (nt 300x300 dpi), kuvaril pikselites rõht- ja püstsuunas (nt 800x600 pikselit)

Aufnahme » päevapilt, fotograafilisel teel saadud kujutis

Aufnahmeelement » Sõna, fraas või märgirühm, mis esindab bibliograafiaandmete eraldi üksust ja moodustab osa bibliokirje alast. (ISBD)

Aufsatz » mingit teemat käsitlev arutlev kirjutis koguteoses, ajakirjas, ajalehes vm

Aufsatzfolge » ajakirjas vm avaldatud sari artikleid, mis on omavahel seotud sisu jätkuvuse v muuga

Aufsatzsammlung » artiklid raamatuna v jätkväljaande ühe andena

Aufstellung des Bestandes » teavikute asetusviis riiulil (vertikaalne, formaadiline, süstemaatiline, tähestikuline jne)

Aufstellung nach dem Format » teaviku mõõtmetest (kõrgus, laius) lähtuv paigutus

Aufstellung nach Sprachen » teavikute paigutus keelest lähtuvalt (keel+tähestik jne)

Auftrag » vormikohane sooviavaldus teaviku laenamiseks vm teenuse saamiseks

Auftragsveröffentlichung » asutuse v organisatsiooni poolt kirjastajalt tellitud väljaanne

Aufzeichnung » informatsioon, mis on talletatud andmekandjasse või andmekandjale

Auktionskatalog » oksjonil müüdava loetelu koos alghindadega

Ausdruck » printeri abil valmistatud püsikoopia

ausdrucken » printeri abil püsikoopiat valmistama

ausführliche bibliographische Recherche » süsteemne, täielik otsing vastuseks bibliograafiapäringule, sisaldab ka täpsustusotsingu

ausführliches Referat » üksikasjalik referaat, mis esitab refereeritava töö meetodid, probleemid, järeldused jne

Ausführungspunkte » täpistik, punktide rida ................, nt trükitud plangil täitmist nõudvail kohtadel

Ausgabarate » infootsisüsteemist saadud relevantsete vastuste hulk kõigist süsteemis olevatest andmetest, mis on päringu suhtes relevantsed

Ausgabe » omane väljastusega seotud andmetele, olekutele v protsessidele

Ausgabe » infotöötlussüsteemi mingis koostisosas andmete tekitamine

Ausgabe » üldnimetus levitamiseks määratud teose v teaviku kohta

Ausgabe » trükiteose kõik eksemplarid, mis on trükitud sama laoga

Ausgabe aus dem Nachlass » pärast autori surma avaldatud väljaanne

Ausgabe erster Hand » teose esimene trükiväljaanne

Ausgabe erster Hand » autori käsikirjast trükitud ja autori enese läbivaadatud väljaanne

Ausgabe in Kartenform » kindla suuruse ja kujundusega kaartidel, tavaliselt mappi koondatud trükis

Ausgabe letzer Hand » autori viimset tahet järgiva tekstiga trükk

Ausgabedaten » infotöötlussüsteemi mingis koostisosas tekitatavad andmed

Ausgabeeinheit » seade, millega saab andmeid arvutist väljastada, nt kuvar v printer

Ausgabeform » teavikute jaotusüksus infokandja, salvestusviisi, ilmumissageduse ja mahu alusel, nt raamat, ajaleht, kaart, auvis, pisitrükis, e-teavik

Ausgabegerät » seade, millega saab andmeid arvutist väljastada, nt kuvar v printer

Ausgangszeile » lõigu viimane rida, võib olla poolik

Ausgeben » infotöötlussüsteemi mingis koostisosas andmete tekitamine

ausgebildeter Spezialist » raamatukogutöötaja, kes on saanud ettevalmistuse mingil muul erialal kui raamatukogundus ja/või infoteadus

MÄRKUS. See ettevalmistus võib tähendada vastavat ametlikku haridust või pikemaajalist töötamist kogenud spetsialisti juhendamisel sellistel erialadel nagu raamatupidamine, infotehnoloogia, personalijuhtimine, köitmine jne.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

ausgeliehen » määrang teaviku kohta, mis on lugejale ajutiseks kasutamiseks antud

ausgewählte Werke » autori teoseist tehtud valimik, sisaldab tavaliselt parima ja olulisima osa

Aushang » ühele paberiküljele trükitud kuulutus vm tekst nähtavasse kohta ülespanemiseks

Aushängeexemplar » kirjastuse v autori poolt tasuta levitatav eksemplar kingituseks, retsenseerimiseks jne

Auskunft » tähenduslikku vormi ehk konteksti asetatud andmed, millel on reaalne või oletatav väärtus vastuvõtja jaoks

Auskunftsdienst » infoteeninduse liik, mille ülesanne on teatmestu vahendamine ja päringutele vastamine

Auskunftsdienst » ühekordsele või pikemaajalisele infovajadusele vastav informatsiooni pakkumine ja inforessursside kättesaadavaks tegemine

Auskunftsplatz » infoteenindaja töökoht

Auskunftstheke » infoteenindaja töökoht

Auslage » väikesele pinnale tutvumiseks, ülevaate andmiseks ja kohe laenamiseks väljapandud teavikud

ausländische Literatur » mitte-eesti ilukirjandus; välisriikides kirjastatud väljaanded

Auslassungspunkte » kirjavahemärk ..., tähistab mõtte poolelijäämist v väljajättu; kasutusel ka kirjemärgina

Auslassungszeichen » reajoonest kõrgemal asuv koma, mis eraldab v näitab väljajättu, nt O`Neill ja sull` = sulle

Ausleihabteilung » raamatukogu struktuuriüksus, mille ülesandeks on laenutuse korraldamine ja arvestus

Ausleihautomat » teavikute laenutamist võimaldav iseteenindusterminal

Ausleihbedingungen » reeglite kogum, mille alusel laenutatakse

Ausleihberechtigung » laenamiseesõigus

Ausleihbereich » lett v laud laenutuse vormistamiseks

Ausleihbeschränkung » ettekirjutus, mille kohaselt teaviku kasutamist selle suure nõudluse, erilise väärtuse vm tõttu ajaliselt v ruumiliselt kitsendatakse

Ausleihbestand

Ausleihbestimmungen » reeglite kogum, mille alusel laenutatakse

Ausleihbibliothek » kojulaenutusega raamatukogu

Ausleihbibliothekar » raamatukoguhoidja, kes vahendab ja vormistab laenutuse ja tagastuse

Ausleihdata » andmed laenutatud teaviku, laenaja ja tagastuse kohta

Ausleihdatei » laenutatud teavikute register (kartoteek v fail) laenutusandmetega

Ausleihdatum » laenutuse toimumise kuupäev

Ausleihe » füüsilisel kandjal teaviku (nt raamat, CD-ROM-il) või muul seadmel (nt e-raamatu lugeril) e-teaviku otsene laenutamine või kättetoimetamine või elektroonilise teaviku (nt e-raamatu) edastamine ühele kasutajale kindlaks ajavahemikuks

MÄRKUS 1. Ei hõlma laenutähtaja pikendamisi, aga neid võib eraldi arvestada.

MÄRKUS 2. Laenutuse alla kuuluvad raamatukogus tehtud registreeritud laenutused (laenutus kohalkasutuseks).

MÄRKUS 3. Laenutusteks arvestatakse ka originaalteavikute asemel (ka faksi teel) edastatud koopiaid ja raamatukogu personali poolt kasutaja jaoks tehtud elektrooniliste teavikute väljatrükke.

MÄRKUS 4. Hõlmab ka füüsilises vormis teavikute laenutamist kaugkasutajatele.

MÄRKUS 5. Teavikute elektroonilist edastust loetakse elektrooniliseks dokumendiedastuseks juhul, kui teavikuid on lubatud kasutada piiramatu aja jooksul. See hõlmab edastamist teenindatavatele.

MÄRKUS 6. Selles standardis määratletud laenutus- ja edastusteenuste liigid on esitatud tabelis 1.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Ausleihe » raamatukogu teaviku vahendamine lugejale ajutiseks kasutamiseks; selle tegevuse üksikjuhtum

Ausleihe an Korporativbenutzer » laenutuse liik, mille puhul laenajaks on kollektiiv (asutus, organisatsioon vm juriidiline isik)

Ausleihe ausser Haus » laenutus, mille puhul lugejal on õigus laenatud teavik raamatukogu ruumidest välja viia

Ausleiheinheit » arvestusüksus (nt eksemplar, köide, aastakäik), mille alusel arvestatakse laenutusi

ausleihen » raamatukogu teavikut lugejale ajutiseks kasutamiseks andma

Ausleihexemplar

Ausleihgebühr » teenustasu laenutuse eest

Ausleihkartei » laenutatud teavikute register (kartoteek v fail) laenutusandmetega

Ausleihkontrolle

Ausleihordnung » reeglite kogum, mille alusel laenutatakse

Ausleihrecht

Ausleihstatistik » laenutusandmete kogumine ja töötlemine; töödeldud arvulised laenutusandmed

Ausleihstelle » koht raamatukogus, kus toimub laenutamine

Ausleihtheke » lett v laud laenutuse vormistamiseks

Ausleihtresen » lett v laud laenutuse vormistamiseks

Ausleihverbuchungssystem » laenutuste vormistamise ja arvestuse viis

Ausleihverbuchungssystem mit einer Negativdatei » laenutussüsteem, mille puhul laenutusandmed kantakse laenutusindikaatorisse

Auslese » ilukirjandusteoste, eelkõige luuletuste ja novellide valimik

Ausrufungszeichen » kirjavahemärk ! hüüd-, käsk-, soovlause lõpus, vahel ka imestuse näitamiseks

ausscheiden » vananenud, mitteprofiilseid, defektseid jne teavikuid kogust eemaldama ja arvestusdokumentidest maha kandma

ausschneiden und einfügen » funktsioon, mis võimaldab kasutajal teisaldada ja kopeerida teksti v graafikat dokumendist lõikepuhvrisse kasutamiseks samas v teises dokumendis

Aussenrand » veeris lehekülje välisserval

Aussenspeicher » mäluseade, millele protsessoril on juurdepääs ainult sisend-väljund-kanalite kaudu, nt kõvaketta- ja diskettseadmed ning optilised mälud

aussondern » vananenud, mitteprofiilseid, defektseid jne teavikuid kogust eemaldama ja arvestusdokumentidest maha kandma

Aussonderung

Aussonderung » vananenud, liigsete, ebaprofiilsete jms teavikute eemaldamine kogust ja kogude arvestusest

Aussprachewörterbuch » sõnade õiget hääldust esitav sõnastik

ausstellen » esitama andmeid nähtavalt ekraanil v muul kuvapinnal

Ausstellung

Austauschbestand » vahetuseks määratud teavikute kogu

ausverkauftes Buch » raamat, mille trükk on otsas

Auswahl » mingi kavatsusega välja valitud kogu, valimise tulemus, nt novellivalimik

Auswahlbibliographie » ilmunud kirjandust valikuliselt kindlate tunnuste alusel loetlev bibliograafia

auswählende Bibliographie » ilmunud kirjandust valikuliselt kindlate tunnuste alusel loetlev bibliograafia

Auswahllesen » raamatu üksikute kohtade lugemine temaga tutvumiseks

Auswahlstab » perfokaartide sortimisel kasutatav varras

Auswahlverzeichnis » ilmunud kirjandust valikuliselt kindlate tunnuste alusel loetlev bibliograafia

auswärtiger Benutzer » piiratud õigustega lugeja väljastpoolt teeninduspiirkonda

Auswechselblatt » leht, mis on trükitud selleks, et asendada vigadega v vananenud lehte

Auszeichnung » teksti tähtsamate osade (nimed, terminid, definitsioonid jne) trükitehniline esiletõst, kasutades selleks sõrendust, teist kirja (kursiiv, poolpaks), suurtähti vm

authentische Ausgabe » autori käsikirjast trükitud ja autori enese läbivaadatud väljaanne

authentische Übersetzung » võimalikult täpne tõlge, mis on saanud kinnituse ametlikelt organeilt, nt seaduste jm juriidiliste dokumentide tõlked

authentizieren » isiku v protsessi identsust kontrollima ja tõendama, nt parooli abil

Autobibliographie » autori koostatud personaalbibliograafia

Autobiographie » isiku enda kirjutatud elulookirjeldus

Autobücherei

Autogramm » omakäeline nimekirjutus

Autograph » kirjutaja omakäeline tekst, nt käsikiri, kiri, pühendus

Autographensammlung

Autographie » käsikirjutuste (autograafide), joonistuste vm kujutiste trükkimine koopiatena litograafia vm menetlusel

autographiertes Exemplar » omakäelise tekstiga eksemplar

Autolithographie » litograafia, mille puhul kujutise kannab kivile autor ise

Automation » 1. teaduse ja tehnika haru, mis tegeleb protsesside ja seadmete automaatseks muutmise vahendite ja meetoditega
2. automatiseerimise tulemus

Automation » protsessi või seadmestiku automaatseks muutmine; sageli kasutatakse tähenduses 'arvutistamine'

automatisch » omane protsessile v seadmestikule, mis etteantud tingimustel funktsioneerib inimese sekkumiseta

automatische Indexieren » teavikute sisu iseloomustamine ja otsitavaks tegemine teaviku teksti automaatse analüüsi põhjal

automatische Indexieren » teavikute märksõnastamine arvutiprogrammi abil

automatische Klassifizierung » teavikute jaotamine arvutiprogrammi abil mingi tunnuse alusel rühmadesse

automatisiertes Verbuchungssystem » raamatukoguautomaatika süsteem v integreeritud raamatukogusüsteemi moodul arvutipõhiseks lugejate ja laenutuste arvestuseks

Automatisierung » protsessi või seadmestiku automaatseks muutmine; sageli kasutatakse tähenduses 'arvutistamine'

Autor » teose looja, teostaja

Autoren- und Sachregister » teoste autoreid ja pealkirju loetlev register

Autorenannotation » autori koostatud annotatsioon oma tööle

Autorenbogen » käsikirja v trükitud teose mahu mõõtühik autori, tõlkija, toimetaja jt töö arvestamiseks: 40000 täheruumi v 700 rida luuleteksti v 3000 cm² illustratsioone

Autorenexemplar » eksemplar, mille autor saab teose ilmumisel kirjastuselt tasuta

Autorenkatalog » tähestikkataloog, milles kirjed on järjestatud autorinimede järgi

Autorenkollektiv » mitu isikut, kes ühiselt autoritena on kirjutanud teose

Autorenreferat » autori enda koostatud referaat oma teosest, nt dissertatsiooni autoreferaat

Autorenregister » autorinimede register (kogu)teose, bibliograafia vms lõpus v bibliograafiaandmebaasis

autorisierte Ausgabe » autori heakskiidetud väljaanne

autorisierte Übersetzung » autori heakskiidetud tõlge

autorisierter Arbeitsplatz » arvutiterminal, mis on mõeldud juurdepääsupiirangutega e-teavikute (näiteks litsentseeritud ajakirjad, digitaalsed säilituseksemplarid) kohalkasutuseks ja mida kasutades on tehniliste ja füüsiliste vahenditega välistatud nende teavikute üldsusele kättesaadavaks tegemine ning kopeerimine igal kujul (salvestamine, printimine)

Autorkorrektur » autori enda loetud korrektuur

Autorreferat » autori enda koostatud referaat oma teosest, nt dissertatsiooni autoreferaat

Autorresümee » autori enda koostatud resümee teose kohta

Autorschaft » mingi teose autoriks olemine

Autorverbesserung » autori enda tehtud parandus tekstis

Autotypie » kõrgtrükis rakendatav toonoriginaalidest (nt fotodest) klišeede valmistamise menetlus; ka sel teel valmistatud tõmmis

AV-Materialen » kuulmise ja nägemise abil tajutav meedia

AV-Medien » kuulmise ja nägemise abil tajutav meedia

azephalisches Buch » vana raamat, millel alguslehed on kaotsi läinud

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018