Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 43 sõna

vade-mecum » taskuraamatu formaadis teatmeraamat

variation de focale » pildi mõõtmete sujuv muutmine vaatleja poole v temast eemale liikumise mulje loomiseks

vedette de collectivité-auteur » kirje, mille pealdises on asutuse, organisatsiooni vm nimetus (mitte isikunimi) kollektiivautorina

vedette d`auteur » pealdis, milleks on individuaal- v kollektiivautori nimi

vedette matière simple » ühest komponendist (sõnast või sõnaühendist) koosnev märksõna

vedette-matière » infoallika v selle osa ainestikku tähistav sõna v sõnaühend; kasutatakse nt teatmeteoses artikli algussõnana märksõnakataloogis ja registris jaotusüksusena, andmebaasis otsitunnusena

veille médiatique » meediakanalite kaudu üldsusele kättesaadava info regulaarne kindlakstegemine, analüüs ja seiriste koostamine kindlaksmääratud teemal

vélin » õhuke pehme valge vasikanahast pärgament

vélin » vana- ja keskaja kirjutusmaterjal, kasutatud ka köitmiseks; tavaliselt noorloomade (lamba-, kitsetalled, vasikad, eeslivarsad) eriliselt pargitud nahk

vendeur » raamatukogudele teavikuid vahendav ettevõte või eraisik

vérificateur d`ortographe » programm, mis kontrollib teksti sõnade õigekirja, tekstiprotsessori osa

vers » luulerida, luuleteose üks rida

verse runique » soome ja karjala rahvalaul

version » tarkvaratoote v faili variant

verso » avatud raamatu vasakpoolne lehekülg, kannab üldjuhul paarisnumbrit

verso de la page de titre » tiitellehe tagakülg, sisaldab sageli tiitellehte täiendavaid andmeid

vidéoconférence » telekonverents, kus lisaks kõne, teksti ja graafika edastusele edastatakse ka osalejate reaalajas kujutisi

vignette » graafiline kaunistus tiitellehel, algus- v lõppleheküljel, peatüki lõpul vm, pole seotud teose sisuga

vignette de front » tiitellehele trükitud vinjett

vignette du frontispice » tiitellehele trükitud vinjett

vinyle longue durée » üks mahukas või paljude muusikapaladega heliplaat; analoogheli salvestusformaat; kasutusel ka inglise lühend LP

violation du droit d’auteur » autoriõigusega kaitstud teose kasutamine (sh reprodutseerimine, tõlkimine, töötlemine, eksponeerimine, avalik esitamine, levitamine) ilma õiguste omajate nõusolekuta või vastuolus kasutusõiguse ulatusega

virgule » kirjavahemärk , ; kasutuses ka kirjemärgina

virgule » kaldkriips / kirjavahemärgina vanades (kuni XVII saj) teostes praeguse koma, semikooloni v punkti asemel

virtuel » omane funktsionaalüksusele, mis näib olevat reaalne, kuid mille funktsioonid täidetakse teiste, tegelike vahenditega

virus informatique » enamasti kahju tekitav programm, mis turvasüsteemi puudujääke kasutades paljundab end arvutisüsteemides, lülitudes teiste programmide koosseisu

visite virtuelle » kasutaja tegevuste katkematu seanss raamatukogu veebisaidil muu IP-aadressiga kui raamatukogu oma (tavaliselt väljaspool raamatukogu), olenemata vaadatud lehtede või elementide arvust

MÄRKUS 1. Veebikülastuse alguseks loetakse tavaliselt seda, kui kasutaja avab raamatukogu veebisaidi pärast välise lehe külastamist. Külastus lõpeb, kui määratud aja jooksul (maksimaalselt 30 minutit) ei ole ühtegi tegevust toimunud. Järgmine pöördumine pärast pikemat intervalli algatab uue külastuse.

MÄRKUS 2. Veebi külastaja tuleb tuvastada vähemalt unikaalse küpsise ja/või kasutaja IP-aadressi ning brauseri stringi (kasutajaagendi) unikaalse kombinatsiooni abil. Arvestamata jäetakse kogumisrobotite külastused.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

visualisation de données » numbrilise, geograafilise vm info piltlik (graafiline) kujutamine parema arusaadavuse huvides

visualisation sur écran » informatsiooni ajutine väljastis kuuldaval või nähtaval kujul, nt kuva ekraanil

vitesse de lecture » näitaja, mis iseloomustab, kui kiiresti suudetakse lugeda: mitu sõna v tähte mingis ajavahemikus

vocabulaire » kindlas järjestuses (tähestikus, mõistete rühmituses vm) sõnavarakogum tõlkevastete, tähenduse seletuste, õigekeelsuse juhiste, etümoloogia v muuga

vocabulaire des homonymes » homonüüme paaride v rühmadena loetlev sõnastik

vocabulaire des néologismes » uuemaid sõnu ja väljendeid tutvustav sõnastik

vocabulaire toponymique » kohanimede sõnastik

voix » ühele instrumendile, lauljale v häälerühmale ettenähtud osa mitmehäälses helitöös, partituuri osa

volume » mitmest raamatust koosneva teose üks raamat, ka perioodika- v jätkväljaande kokkukuuluvad numbrid

volume » trükise füüsiline üksus, milles on kaante vahele koondatud teatud arv lehti ja mis moodustab terviku või osa sellest

MÄRKUS. Kohandus standardist ISO 5127:2001.

EE MÄRKUS. Eesti statistikas loetakse eksemplare.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

volume de publication » raamatu vm trükise suurus trükipoognais v lehekülgedes

volume dépairellé » üks eraldi köide mitmeköitelisest väljaandest

volume du livre » raamatu (trüki-, arvestus- v autori-) poognate, lehtede v lehekülgede arv

volume supplémentaire » mitmeköitelise teose põhiköidetele lisanduv täiendavate andmetega köide

volumen » vanaaegse raamatu vorm: pikk papüürusriba, millele kirjutatud teksti keritakse lugemisel edasi

volumen » rullikujuline papüüruskäsikiri

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018