Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 256 sõna

table alphabétique des matières » tähestikjärjestuses register trükises v andmebaasis

table auxiliaire » liigitustabel, mis sisaldab üldisi alljaotisi (üldmäärajaid) ning juhiseid indeksite kombineerimiseks

table cumulative » register, mida täiendatakse vahepeal lisandunud andmetega

table cumulative » mitme eri registri ühendamisel saadud register

table de classification » tabelina vormistatud liigitussüsteem või selle osa

table de classification adaptée » kindla raamatukogu, raamatukogutüübi või andmebaasi vajadustele kohandatud, enamasti lühendatud ja lihtsustatud liigitustabel

table des auteurs » autorinimede register (kogu)teose, bibliograafia vms lõpus v bibliograafiaandmebaasis

table des collectivités » trükises v andmebaasis esinevate ettevõtete, asutuste, organisatsioonide jm kollektiivide register

table des illustrations » illustratsioonide nimestik raamatu alguses v lõpus

table des matières » raamatu osade, peatükkide jne loetelu koos viidetega lehekülgedele

table des matières annuelle » perioodikaväljaande aastakäigu sisukord

table des noms propres » trükises v andmebaasis esinevate isikunimede register

table des titres » teoste pealkirju loetlev register trükises v andmebaasis

table des vedettes-matières » märksõnade korrastatud loetelu

table d`institution » trükises v andmebaasis esinevate ettevõtete, asutuste, organisatsioonide jm kollektiivide register

table générale » register, millesse on ühendatud märksõnad, isikunimed, kohanimed, v mis käib mitmes köites teose kõigi köidete kohta

table principale » liigitustabel, mis sisaldab süstemaatiliselt korrastatud loetelu liigitussüsteemi pealiikidest ja nende alljaotistest

table systématique » mingi süsteemi järgi, liigiti korraldatud register

table thématique » ainealade, teemade järgi korraldatud register

tableau » tasapinnale tehtud kujutis mingist esemest, isikust, sündmusest vms

tableau » veergude ja ridadena paigutatud numbriline v sõnaline andmestik

tableau d`assemblage » kokkuseadeleht, mis annab ülevaate mitmel lehel v atlases leiduvaist kaartidest

tablette de cire » vahaga kaetud puittahvel, millele kirjutati metallkrihvli v elevandiluust stiilusega

tablette d`argil » savist tahvel, mis pärast sellele kirjutamist on põletatud; eriti tuntud on kiilkirjaga savitahvlid Mesopotaamiast

tableur » programm arvutustabelite koostamiseks ja töötlemiseks

tabulature » noodimärgistik XIV sajandist, kasutas märke, tähti ja numbreid

tàche » loogiliselt tervikliku otstarbega programm v selle osa, mis parajasti kasutab operatsioonisüsteemi ressursse

tachygraphie » antiikajal kasutatud kiirkiri

taille » puupulk kauba, töö vm arvestamiseks sisselõigatud märkide abil

taille-douce » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul kujutis graveeritakse vaskplaadile
2. selles tehnikas graafikateos

Talmud » usuliste, eetiliste ja juriidiliste eeskirjade kogu juutidel

tatouage numérique » digitaalne kopeerimiskaitse. E-teaviku ostja andmed lisatakse faili, et oleks lihtne levitaja tuvastada

tautogramme » luuletus, ütlus vm, mille kõik sõnad algavad ühe ja sama tähega

tautologie » samasõnasus, sama sõna v sama tähendusega sõna tarbetu kordus, nt katseline eksperiment, visuaalne vaatlus

taux de rappel » infootsisüsteemist saadud relevantsete vastuste hulk kõigist süsteemis olevatest andmetest, mis on päringu suhtes relevantsed

taux de silence » infootsisüsteemis leiduvatest relevantsetest andmetest leidmata jäänud osa

teblette

technique de copie carbone » tehnika, mille käigus dokumendi koopia on tehtud originaaliga samaaegselt, kasutades selleks õhukest spetsiaalset dokumendi lehtede vahele paigutatud kopeerpaberit. Koopia tekib kas pliiatsi survel või trükimasinas trükkides.

technique de lecture » meetodid ja võtted raamatute teksti kiireks ja heaks vastuvõtuks (omandamiseks)

technique du calgue » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul pliiatsi v kriidiga tehtud joonistus kantakse läbi õhukese krobelise paberi rasva sisaldava pehme lakiga kaetud plaadile ja söövitatakse
2. selles tehnikas graafikateos

technologie de l`information » informatsiooni automaatse töötluse ja edastuse meetodid ja menetlused

technologies de l'information et de la communication » andmete töötlemise, salvestamise ja edastamise tehniliste vahendite, meetodite ning võtete koondnimetus, infotehnoloogia mõiste laiendus, mis rõhutab ühtsete sidevõrkude osatähtsust arvutite, andmemassiivide, audiovisuaalsüsteemide, kaugsidevahendite jms koondumises

téléachats » arvutivõrgu kaudu toimuv kaubandustegevus

téléachats » ostutehingute sooritamine andmesidevõrgu kaudu

téléchargement » edukalt lõppenud sisuüksuse päring raamatukogu pakutud võrguteenuse või muu Interneti-teenuse sisuüksuse poole

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

télécharger » teisaldama arvutist välisseadmesse, serverilt tööjaama v teisest süsteemist oma süsteemi

télécharger vers l`amont » teisaldama välisseadmest arvutisse, tööjaamast serverile v oma süsteemist teise süsteemi

télécommunications » mistahes signaalide, helide, kujutiste, andmete jms ülekanne sidesüsteemide kaudu

téléconférence » eri kohtades asuvate osalejate interaktiivne suhtlus sidevahendite abil

télédécharger » teisaldama arvutist välisseadmesse, serverilt tööjaama v teisest süsteemist oma süsteemi

télématique » informaatikat ja sidetehnoloogiat ühendav tehnikavaldkond

téléréunion » eri kohtades asuvate osalejate interaktiivne suhtlus sidevahendite abil

télétravail » väljaspool asutuse või ettevõtte ruume tehtav töö, millega kaasneb andmete või dokumentide vahetus tööandjaga andmesidevõrgu kaudu

telonisnyme » autori nime lõpptäht v lõpptähed pseudonüümina

temps d`accès » ajavahemik mälu poole pöördumise algushetkest andmete teisaldamise lõpuni

terme bibliographique » bibliograafiaalane oskussõna (väljend)

terme de recherche » otsimootorisse sisestatud sõna või sõnade kombinatsioon, et tähistada otsitavat mõistet

terme d`indexation » infootsikeele sõnaüksus, s.o sõna või sõnaühend dokumendi sisu ja päringu kirjeldamiseks

terme générique » tesauruse märksõna, mis tähistab laiemat mõistet kui teine märksõna, millega ta on alanevas hierarhiasuhtes

terme spécifique » tesauruse märksõna, mis tähistab kitsamat mõistet kui teine märksõna, millega ta on ülenevas hierarhiasuhtes.

terminal » üldisemalt: igasugune sisend-väljundseade, mille kaudu kasutaja suhtleb arvutiga; koosneb põhiliselt klaviatuurist ja kuvarist;
kitsamalt: välismäluseadmeteta kasutajaliidesega seade, mis on ühenduses eemal asuva arvutiga

terminologie » oskussõnaõpetus; terminite kogum, oskussõnavara

tete » raamatuploki lõigatud ülaserv

téte de la revue » ajakirja päistiitel

téte du journal » ajalehe päistiitel

tête-bêche » väljaanne, mille tekst ja lehekülgede nummerdus algavad vastaskülgedelt ning mis on köidetud nii, et teose lõpud on köite keskel vastamisi

tétralogie » sama autori neli teost, mis moodustavad terviku

texte » mõtete kirjalik väljendus

texte » andmed märkide, sümbolite, sõnade, fraaside, lõikude, lausete, tabelite vm märgistruktuuride kujul, mille tõlgendamine põhineb mingi loomuliku v tehiskeele tundmisel

texte adapté » keeleliselt lihtsustatud ja konkreetsele lugejaskonnale jõukohasemaks muudetud tekst; nt kohandatud tekst õpiraskustega lastele, täiskasvanuile määratud teose seade lastele lugemiseks, algupärase sõnastuse lihtsustus osalise keeleoskusega inimestele keeleõppeks, vanade kroonikate tekstid

texte canonique » mingi teose üldtunnustatud, normiks kujunenud v kuulutatud tekst

texte en clar » krüpteerimata tekst v andmed

texte imprimé » trükitud tekst erinevalt käsikirjalisest v suulisest tekstist

texte normal » krüpteerimata tekst v andmed

texte original » mingi teksti esimene v originaalne variant, esimene üleskirjutis

texte sténographé » mingi kõne, arutluse vm teksti täpne üleskirjutis

textologie » filoloogia haru, mis uurib kirjandustekstide ja ajalooürikute ehtsust ja ajalugu ning püüab selgitada nende algset kuju

théorie de la bibliographie » bibliograafia kui tegevusala teoreetiline käsitlus

théorie de la bibliographie » infoteaduse valdkond, mis uurib bibliograafia teooriat, metoodikat ja ajalugu

theórie de l`information » informatsiooni kvantitatiivsete omadustega tegelev teadusharu

thermocopie » termograafia teel saadud koopia

thermographie » koopiate valmistamine spetsiaalsel soojustundlikul paberil vastava aparaadi abil

thésaurus » 1. sõnastik, mis taotleb keele sõnavara ammendada
2. mõisteline sõnastik
3. deskriptoreid ja nendevahelisi seoseid esitav sõnastik info töötlemiseks ja otsimiseks

thèse » mõte, väide, mille õigsust autor põhjendab

thèse » doktorikraadi saamiseks tehtud uurimus

TIC » andmete töötlemise, salvestamise ja edastamise tehniliste vahendite, meetodite ning võtete koondnimetus, infotehnoloogia mõiste laiendus, mis rõhutab ühtsete sidevõrkude osatähtsust arvutite, andmemassiivide, audiovisuaalsüsteemide, kaugsidevahendite jms koondumises

tilda » diakriitik, laineline märk tähe kohal, nt eesti õ; sõnastikes asendusmärgina: raamat, ~u, ~ut, ~ute, ~uid

timbrage » tugevdatud survega kõrgtrükk, mille puhul tähed v kujutis saadakse reljeefse süvendina

tirage » ühe ja sama trükilaoga trükitud eksemplaride arv

tirage â part » jadaväljaandes v kogumikus ilmunud artikkel eraldi trükisena, kuid sama laoga

tirage additionel » teose esialgsele tiraažile sama laoga lisaks trükitud osa

tirage annuel » ajakirja v ajalehe eksemplaride summa (kogutiraaž) aasta jooksul

tirage global » tiraažide summa, nt kirjastuse v trükikoja toodang, autori teoste kõik trükid vm

tirage limité » väikeses trükiarvus ilmunud trükis

tirage préliminaire » uurimuse eelväljaanne enne lõplikku trükki

tirage réservé » väljaanne, mille kasutamine on ametkonna v ametiülesannetega piiratud; sageli nummerdatud eksemplaridega

tirage spécial » väljaanne, mille kasutamine on ametkonna v ametiülesannetega piiratud; sageli nummerdatud eksemplaridega

tirage supplémentaire » teose esialgsele tiraažile sama laoga lisaks trükitud osa

tiré â part » jadaväljaandes v kogumikus ilmunud artikkel eraldi trükisena, kuid sama laoga

tirer » trükimenetlusega tõmmiseid saama, trükiseid valmistama

tiret » kirjavahemärk — , kasutatakse ka kirjemärgina

titre » iga omaette tiitliga teavik

titre » dokumendi alguses olevad sõnad, mis seda dokumenti identifitseerivad ja üldjuhul teistest eristavad

[ALLIKAS: ISO 5127:2001, määratlus 4.2.1.4.01]

MÄRKUS. Mõõtmise otstarbel tähistab „nimetus“ teavikut, mis moodustab eristava pealkirjaga terviku, mis on välja antud ühe või mitme füüsilise üksusena. Siin ei arvestata teaviku raamatukogus säilitatavate eksemplaride arvu.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

titre » teose nimi

titre » tiitellehele kirjutatu v osa sellest: teose autor ja pealkiri andmetega lugejamäärangu, žanri, köite numbri, kordustrüki jm kohta; sageli ka pealkirja tähenduses

titre à bas » maakaardi allservas raamis esitatud kaardi tiitel

titre abregé » kokkuleppeliselt lühendatud pealkiri, vahel ainult suurtähtlühend

titre abrégé de périodique » lühend ajakirja pealkirjast, koosneb sageli algustähtedest

titre abrégé du journal » lühend ajalehe pealkirjast, koosneb sageli algustähtedest

titré alternatif » Kahest võrdväärsest osast koosneva ehk- v või-sidendiga (v selle vastega teises keeles) ühendatud põhipealkirja teine osa. (ISBD)

Nt „Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimased päevad”

titre artificiel » kataloogija moodustatud pealkiri kirjes, juhul kui kirjeandmete põhiallikais pealkirja ei leidu

titre au dos » raamatu seljale trükitud andmed (autor, pealkiri jm)

Titre au dos » pealkiri raamatu seljal (võib erineda tiitellehel olevast pealkirjast)

titre bâtarde » eestiitellehel leiduvad andmed: raamatu v sarja pealkiri, vahel ka autor, ilmumisandmed v kirjastuse märk

titre blanc » raamatu kaanele trükitud andmed (autor, pealkiri jm)

titre blanc » Väljaande (esialgsele) esikaanele trükitud pealkiri. (ISBD)

titre clé » jadaväljaandele koos ISSN-iga omistatud täis- v lühipealkiri

titre collectif » Liitumi kehastuse pealkiri.

MÄRKUS.Koondpealkiri tavaliselt erineb liitumina teostatud väljenduste ja teoste pealkirjadest.

[RDA]

titre collectif » Mitut teost sisaldava väljaande ühine pealkiri. (ISBD)

Nt Richard Roht, „Neli juttu”

titre collectif conventionnel » Koondpealkiri, mida kasutatakse eelispealkirjana ühe tegija mitme teose kogumiku puhul või ühe teose mitme osa puhul.

[RDA]

titre complète » teaviku täielik pealkiri

titre conditionel » kataloogija moodustatud pealkiri kirjes, juhul kui kirjeandmete põhiallikais pealkirja ei leidu

titre courant » leheküljel tekstist ülalpool olev rida, nt autor, pealkiri, peatüki number v pealkiri, sõnastikus esimene ja viimne sõna

titre courant » eestiitellehel leiduvad andmed: raamatu v sarja pealkiri, vahel ka autor, ilmumisandmed v kirjastuse märk

titre dans le texte » teksti mingit osa iseloomustav pealkiri

titre de chapitre » leheküljel tekstist ülalpool olev rida, nt autor, pealkiri, peatüki number v pealkiri, sõnastikus esimene ja viimne sõna

titre de collection » sarja kõigi osade ühine pealkiri

titre de collection » mitmekeelse v -köitelise teose, jätkväljaande vm tiitlist vasakul asetsev tiitel

titre de colonne » veeru kohal lehekülje ülaveerisel asuv tiitel

titre de couverture » Väljaande (esialgsele) esikaanele trükitud pealkiri. (ISBD)

titre de couverture » kaaneümbrisele trükitud andmed (autor, pealkiri jm)

titre de couverture » kaaneümbrisele trükitud pealkiri

titre de départ » päises paiknev tiitel; tiitelleheta trükise, nt ajalehe ja ajakirja esileheküljel olev tiitel

titre de la longueur » seljatiitel kas ülalt alla v alt üles

titre de l`original » algupärandi pealkiri vastandina tõlke pealkirjale

titre de reliure » köitmisel köitele märgitud andmed

titre de série » mitmekeelse v -köitelise teose, jätkväljaande vm tiitlist vasakul asetsev tiitel

titre distinctif » Muusikateose pealkiri, mis on midagi muud kui ainult vormi või muusikažanri tähistav sõna, tempomärge, esitajate arv või liturgilise teksti liik.

[RDA]

titre en dos de la couverture » raamatu kaaneümbrise seljaosale trükitud andmed

titre en double page » kahel leheküljel, enamasti vastaklehekülgedel asetsev tiitel

titre en fac-similé » trükise varasema trüki faksiimilena esitatud tiitel

titre extérieur » raamatu kaanele trükitud andmed (autor, pealkiri jm)

titre factice » kataloogija moodustatud pealkiri kirjes, juhul kui kirjeandmete põhiallikais pealkirja ei leidu

titre gravé » gravüürina kujundatud tiitelleht

titre intermédiaire » pealkiri (vahel ka muud andmed) eraldi lehel (vahetiitellehel)

titre intérne » tiitel, mis on raamatus tagapool tiitellehte, nt tiitel osale raamatust

titre inverse » tiitellehe pöördel olevad andmed

titre marginal » veerisele trükitud pealkiri

titre modèle » üldine väljend, mis osutab väljaande tüübile, nt toimetised, aruanne; ei identifitseeri teavikut

titre modifié » teosele antud uus pealkiri, nt kordustrükis

titre original » Tõlketeose algupärandi pealkiri. (ISBD)

titre original » algupärase väljaande tiitellehe tekst

titre parallèle » tiitel teis(t)es keel(t)es

titre partial » mitmeosalise teose ühe osa või jätkväljaande ühe köite/numbri eristav pealkiri

titre particulier » teose osa tiitel; mitmes köites teosel igal köitel üldtiitli kõrval; ühte köitesse kogutud teoseil iga osa kohta raamatus eri lehel

titre particulier » mitmeosalise teose ühe osa või jätkväljaande ühe köite/numbri eristav pealkiri

titre partiel » kokkuleppeliselt lühendatud pealkiri, vahel ainult suurtähtlühend

titre partiel » teose osa tiitel; mitmes köites teosel igal köitel üldtiitli kõrval; ühte köitesse kogutud teoseil iga osa kohta raamatus eri lehel

titre premier » esimes(t)e trük(k)i(de) pealkiri, mis hiljem on muudetud

titre sur la gouttière » eeslõikele kirjutatud tiitel

titre uniforme » teosele (nt anonüümsele klassikalisele teosele, muusikateosele) antud pealkiri, et ühendada sama teose eri pealkirjade all ilmunud väljaanded. Nt piibel

titronym » pseudonüümina kasutatud tiitel v ametinimetus

titulaire d’un droit d’auteur » isik, kellele kuuluvad autori varalised õigused

tom-pouce » väikese formaadiga raamat (kõrgus kuni 10 cm)

tomaison » mitmeköitelise teose v jadaväljaande köitele antud number

tome » mitmest raamatust koosneva teose üks raamat, ka perioodika- v jätkväljaande kokkukuuluvad numbrid

tome » teose jaotis, sageli numbri ja eri pealkirjaga

tome annuel » perioodikaväljaande ühe aasta numbrid kokku köidetuna

tome de registre » mitmeköitelise väljaande, nt entsüklopeedia sisu avav eraldi köide registritega

tonneau des livres » vaat, milles trükikunsti algusajal transporditi raamatuid köitmata trükipoognatena

topokaart » võimalikult täpselt maapinna füüsilisi omadusi peegeldav suuremõõtkavaline kaart (1:10 000 kuni 1:200 000), mis kujutab reljeefi, veekogusid, taimkatet, asulaid, teid, majandusobjekte, kommunikatsioone ja halduspiire

touche » klaviatuuri põhielement

touche de fonction » eriklahvid F1-F12, mille tähendus sõltub programmist

touche virtuelle » kuvaelement, mille aktiveerimisel osutusseadisega käivitatakse mingi funktsioon

traceur » väljundseade, mis püsijoontega jäädvustab andmeid graafiliselt nt paberile v kilele; kasutatakse erilist täpsust, suurust v säilimiskindlust nõudvate jooniste puhul

traducteur » teksti vahendaja ühest keelest teise

traduction » teksti esitus mingis teises keeles

traduction abregée » tõlge, milles on algupärandiga võrreldes kärpeid ja väljajätte

traduction automatique » tarkvara abil ühest keelest teise tõlkimine; sellisel viisil tõlgitud tekst või kõne

traduction autorisée » autori heakskiidetud tõlge

traduction en estonien » tõlge eesti keelde

traduction interlinéaire » rea alla kirjutatud sõnasõnaline tõlge, nt luuleteksti toortõlge

traduction juxtalinéaire » algtekstiga kõrvuti esitatav tõlge

traduction libre » algtekstist suuremate v väiksemate kõrvalekalletega tõlge

traduction littérale » sõnade otseseid tõlkevasteid ja algteksti lausekonstruktsioone järgiv tõlge

traduction mot-à-mot » sõnade otseseid tõlkevasteid ja algteksti lausekonstruktsioone järgiv tõlge

traduction officielle » võimalikult täpne tõlge, mis on saanud kinnituse ametlikelt organeilt, nt seaduste jm juriidiliste dokumentide tõlked

traduction par l`auteur » autori enda tehtud tõlge oma teosest

traductionyme » varjunimi, mis on saadud nime tõlkimisel teise keelde, nt Bauer = Agricola, Kreutzwald = Ristmets

tragédie » traagilise sündmustiku ja lõpuga näidend

traid fundamental » tähe tugev ülalt-alla joon

trait d`union » kirjavahemärk -

trait suspensif » kirjavahemärk — , kasutatakse ka kirjemärgina

traité » mingi üksikküsimuse teaduslik käsitlus, eriti varasemas teaduskirjanduses

traité » teemaga määratud teaduslik uurimistöö; selle tulemused kirjapandud teosena

traitement de l`information » süsteemne operatsioonide sooritamine informatsiooniga

traitement de texte » tekstiga sooritavad andmetöötlusoperatsioonid, nt sisestus, sortimine, salvestus ja printimine

traitement des données » andmete salvestamine, kodeerimine, sortimine, kuvamine jms süstemaatilised operatsioonid

traitement d`image » piltidega sooritatavad andmetöötluse operatsioonid, nt pildi konstrueerimine, korrigeerimine, taastamine

traitement d`images » piltidega sooritatavad andmetöötluse operatsioonid, nt pildi konstrueerimine, korrigeerimine, taastamine

traitement graphique de l`information » meetodid ja menetlused objektide ja andmete piltesituste loomiseks, töötluseks, talletuseks ja kuvamiseks arvuti abil; kujutised võivad olla kahe- v kolmemõõtmelised

traitement par lots » kogutud andmete, tehingute vms töötlus rühmiti inimese sekkumiseta

traitment des livres a l’entrée » tegevused, millega valmistatakse raamat ette hoiustamiseks ja kasutamiseks: inventeerimine, tembeldamine, kataloogimine, kohaviidastamine jne

trame » toonillustratsioonide (foto jm) trükkimisel kasutatav joonvõrk, mille abil punktelementideks jaotamisega ja neile mitmesuguse suuruse andmisega saadakse rasterklišee

tranche » raamatuploki lahtilõigatud üla-, all- v eesserv

tranche antiquée » raamatuploki gofreeringuga kaunistatud lõige

tranche argentée » raamatuploki hõbetatud lõige

tranche blanche » värvi v mustrita raamatuploki lõige

tranche brunie » raamatuploki läikima poleeritud lõige

tranche ciselée » raamatuploki gofreeringuga kaunistatud lõige

tranche dorée » raamatuploki kullatud lõige

tranche ébarbée » lõikamata raamatuploki serv

tranche en couleurs » raamatuploki värvitud lõige, nt kuldlõige, marmorlõige

tranche jaspée » raamatuploki marmormustriga kaunistatud lõige

tranche lisse » raamatuploki sile lõige

tranche marbrée » raamatuploki marmormustriga kaunistatud lõige

tranche mouchettée » raamatuploki täkitud lõige

tranche non coupée » lõikamata raamatuploki serv

tranche non rognée » lõikamata raamatuploki serv

tranche ornée » raamatuploki kaunistatud lõige

tranche peinte » eeslõikele joonistatud v värvitud kujutis

tranche peinte invisible » eeslõikemaaling, mis on nähtav alles raamatu avamisel, kui lehed pisut üksteiselt nihkuvad

tranche pointillée » raamatuploki täkitud lõige

tranche polie » raamatuploki läikima poleeritud lõige

tranche rouge » raamatuploki punaseks värvitud lõige

tranche rouge dorée » raamatuploki punaseks värvitud ja siis kullatud lõige

tranchefile » raamatuploki selja otstesse kleebitud (värviline) pael köite tugevdamiseks

tranchefile inférieure » raamatuploki allserva kinnitatud kaptaal

tranchefile supérieure » raamatuploki ülaserva kinnitatud kaptaal

transaction » terviklik andmeoperatsioon, nt kirje eemaldamine v muutmine

transcription » ühes kirjasüsteemis teksti häälduspärane edasiandmine teises kirjasüsteemis; keeleuurimises v -õpetuses kasutatav kõne täpne ülesmärkimisviis tähtede ja diakriitikute abil

transcription phonétique » teaduslik häälduspärane kirjaviis

transférer » saatma andmeid ühest mälupesast teise

transfert de fichiers » failina salvestatud andmete edastus võrgu kaudu ühest arvutist teise

translittération » sõnade tähttäheline ülekandmine ühest kirjasüsteemist teise

transmission de données » andmete teisaldus sidevahenditega signaalidena mingist punktist teise v mitmesse punkti

transmission de données » reeglipärane andmete teisaldus arvutisüsteemide vahel

travail bibliographique » bibliograafiainfo kogumine, korrastamine ja vahendamine

travail de réseau » võrguks v võrguga ühendamine

travaux » ülikoolide, teadusasutuste, seltside jt jätkväljaandena v sarjana avaldatud teadustööd

travaux de ville » rakendusliku iseloomuga juhutrükitöö, nt kutsekaart, plank, pilet, kuulutus, teatri- v kontserdikava, etikett, prospekt jne

tréma » diakriitik, kaksikpunkt tähe kohal, nt ä, ö, ü

trier » üksusi etteantud kriteeriumide järgi rühmitama

trigraphe » ühe hääliku tähistus kolme tähega, nt saksa sch

trilogie » sama autori kolm teost, mis moodustavad terviku

trimestriel » neli korda aastas ilmuv ajakiri

triptique » kolmest vahatahvlist koosnev koodeks

turnaway » raamatukogu pakutud litsentsitud võrguteenuse päring, mis ebaõnnestub üheaegsete kasutajate limiidi ületamise tõttu

MÄRKUS. Ei hõlma päringu ebaõnnestumist, mille põhjus on vale parooli sisestamine.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

type » ühesuguse kirjapildiga trükikiri, nt kursiiv, antiikva, fraktuur

type d`édition » teavikute jaotusüksus infokandja, salvestusviisi, ilmumissageduse ja mahu alusel, nt raamat, ajaleht, kaart, auvis, pisitrükis, e-teavik

type d`édition » teavikute jaotusüksus neis sisalduva info otstarbemäärangu alusel, nt ilukirjandus, õppeteavik, teadusteavik

typograph » trükinduse spetsialist

typographie » trükkimisviis, mille puhul trükivärv kantakse paberile trükivormi kõrgema osaga

typographie » trükiste valmistamise oskus

typologie de livres » õpetus, mille alusel raamatud jaotatakse tüüpidesse nende väljaandmisviisi, otstarbe, ülesehituse vm tunnuse alusel

typologie des lecteurs » lugejate klassifitseerimine nende omaduste järgi

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018