Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 188 sõna

saga » islandi muistendite rahvusvaheliselt levinud nimetus; germaani muistne kangelaslaul

saisie des données » andmete arvutiloetavale kandjale panemine, nt bibliograafiaandmete sisestamine kõvakettale

scanner » kujutist skanneri abil sisestama; üldisemalt: andmeid süstemaatiliselt läbi vaatama

scanner » optiline sisendseade kujutise ridahaaval teisendamiseks digitaalkujule

scannériser » kujutist skanneri abil sisestama; üldisemalt: andmeid süstemaatiliselt läbi vaatama

scanneur » optiline sisendseade kujutise ridahaaval teisendamiseks digitaalkujule

scénario » filmi (ka tseremoonia, etenduse vms) üksikasjaline kava ja tekst

scénonyme » lavanimi, näitleja pseudonüüm

schéma » mingi seadme, probleemi, sündmustiku vm kogumi siseseoste tinglik lihtsustatud kujutis

schéma d’encodage de vocabulaire » Nimega struktureeritud loetelu, mis sisaldab elementide kindlaksmääratud väärtusi.

MÄRKUS.Leksikaalne märkimissüsteem on näiteks RDA terminiloend või sellele vastav väärtuste sõnastik RDA Registris, ISO koodide loend, standardterminoloogia, normikontrolli süsteem jms. Ei hõlma lihtsat võtmesõnaregistrit.

[RDA]

science de l`information » sotsiaalteadus, mis uurib informatsiooni vahendamist ja kasutamist, selgitades välja gruppide ja indiviidide infopädevuse, infovajaduse, infokäitumise ja inforessurssidele optimaalse juurdepääsu tegureid ja seaduspärasusi sotsiaal-kultuurilises kontekstis. Hõlmab ka raamatukoguteaduse, raamatuteaduse, bibliograafia-, dokumendi- ja arhiiviteaduse

science des incunables » raamatuteaduse osa, mis uurib inkunaableid ja XV saj trükikunsti

science des livres » infoteaduse valdkond, mis uurib traditsioonilist ja digitaalset raamatut, selle kirjastamist, levitamist ja arengut

science-fiction » ulmekirjanduse liik: ilukirjandusteosed, mis toetuvad teaduse ja tehnika tõelistele või kujutletud saavutustele, kirjeldavad nende mõju inimkonnale, alternatiivseid maailmu, utoopiaid

scrinium » tavaliselt silinderjas puidust v kivist kast rullraamatute hoidmiseks v kandmiseks

scriptorium » keskaja kloostri ruum, kus kirjutati ümber käsikirju

se déconnecter » arvuti- v võrguseanssi lõpetama

section » taandrea v reavahega algav tekstiosa

section cartographique » ruumiinfokandjaist (kaart, atlas, gloobus jne) koosnev kogu raamatukogus või muus asutuses, kus neid säilitatakse ja kirjeldatakse

section reserve aux enfants » lapsi teenindav osakond raamatukogus

sécurité de l’information » tegevused ja meetmed teabe turvalisusega seotud riskide maandamiseks, sealhulgas andmekaitseks

sécurité des données » meetmete rakendamine kaitsmaks andmeid nende volitamatu sihiliku või juhusliku avalikustamise, muutmise või hävitamise eest

sélection bibliographique » vajaliku teema v tunnuse alusel (bibliograafiaks) väljavalitud teavikud, artiklid vms

semiparenthèses » poolikud nurksulud

sentence » mõttetera, vaimukas mõte

séquence » üksusi millegi alusel järjekorda seadma, nt tähestikkataloog: kaardid järjestatakse tähestikuliselt

série depareillée » perioodika- v jätkväljaande (ka sarja v mitmeköitelise teose) kogum, millest on puudu numbreid, andeid, köiteid

série des articles » ajakirjas vm avaldatud sari artikleid, mis on omavahel seotud sisu jätkuvuse v muuga

série d`auteur » ühe autori teoseist koosnev sari

série incomplète » perioodika- v jätkväljaande (ka sarja v mitmeköitelise teose) kogum, millest on puudu numbreid, andeid, köiteid

sérigraphie » trükimenetlus, mille puhul värv kantakse trükitavale matejalile läbi raamile pingutatud (siid)võrgu

sermon » usuline kõne, kristliku jumalateenistuse osa

serveur » programm v seade, mis annab andmesidevõrgu kaudu tööjaamadele v muudele üksustele ühiskasutuslikke teenuseid, nt andmebaasi-, faili-, meiliserver

service bibliographique » bibliograafiateeninduse osa, üksikjuhtum, -akt

service d'information » kasutaja infovajaduse rahuldamiseks toimuva tegevuse, infoteeninduse tulemus

service de bibliothèque interactif » sotsiaaltarkvara hõlmav raamatukogu võrguteenus, mis hõlbustab teabe kahesuunalist vahendamist kasutajate või kasutajate ja raamatukogu vahel

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

service de promotion » infoteenuste pakkumine kasutajaile väljaspool tavalist teeninduspiirkonda, harilikult seal, kus teised infoteenused pole kättesaadavad, või juhul, kui infokasutajad ei saa külastada info- ja dokumendiasutust

service de référence » päringutele vastamine ja nõustamine info- ja dokumendiasutuse poolt vastusena päringule

[ALLIKAS: ISO 5127:2001, määratlus 5.5.06]

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

service de renseignements » ühekordsele või pikemaajalisele infovajadusele vastav informatsiooni pakkumine ja inforessursside kättesaadavaks tegemine

service de renseignements » bibliograafiateadiste andmine vastavalt päringu(te)le

service d`information » ühekordsele või pikemaajalisele infovajadusele vastav informatsiooni pakkumine ja inforessursside kättesaadavaks tegemine

service électronique » kohalikust serverist või võrgu kaudu pakutav elektrooniline raamatukoguteenus

MÄRKUS 1. Elektroonilised raamatukoguteenused hõlmavad e-kataloogi, raamatukogu veebisaiti, e-teavikute kogu, elaenutust, elektroonilist dokumendiedastust (vahendatud), elektroonilist infoteenindust, kasutajakoolitust e-õppena, mseadmete teenuseid, interaktiivseid teenuseid (sh suhtlusvõrgustike teenused) ja raamatukogu kaudu pakutavat pääsu Internetti.

MÄRKUS 2. See ei hõlma füüsiliste teenuste, näiteks raamatukogu ruumide või ekskursioonide broneerimist elektroonilisel teel.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

service en réseau » teenus, mida pakutakse ja kasutatakse (avalike) andmesidevõrkude, enamasti Interneti kaudu

service enfantine » lastele suunatud raamatukoguteenindus

service sur les réseaux sociaux » e-teenus, mis võimaldab kasutajatel luua isikliku või organisatsiooni profiili ning võtta suhtlemiseks, koostöö tegemiseks ja/või sisu jagamiseks ühendust teiste kasutajatega

MÄRKUS 1. Kasutajad võivad olla üksikisikud või asutused, näiteks raamatukogud.

MÄRKUS 2. Enamik teenuseid võimaldab kasutajatel piirata profiiliteabe nähtavust ainult teenuse registreeritud kasutajate, kindlas kontaktide loendis olevate kasutajate või teenuse kasutajate teatud rühmadega.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

session » terviklik töötsükkel, nt sidusotsingul v andmesides

sidérographie » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul kujutis graveeritakse terasplaadile
2. selles tehnikas graafikateos

sidéronyme » mingi taevakeha nimetusest saadud pseudonüüm

SIG » organisatsiooni tegevust ja arengut toetav infosüsteem

sign de longueur » diakriitik (horisontaalkriips tähe peal) hääliku pikkuse näitamiseks, nt läti Rîga

signal » andmete esituseks kasutatav füüsikalise suuruse variatsioon andmeedastuses

signature » omakäeline nimekirjutus

signature » trükipoogna järjenumber raamatus iga poogna esimesel (priim) ja kolmandal (sekund) leheküljel vasemal allnurgas, hõlbustab trükipoognate kokkuvõtmist köitmiseks v brošeerimiseks

signature numérique » dokumendifailile elektroonselt lisatav krüptitud andmekogum, mis idendib dokumendi saatja; tavaallkirja vaste

signe » andmetöötluses: element andmete esituseks, korralduseks v juhtimiseks, nt täht, number, vormingumärk

signe alphanumerique » andmetöötluses kasutatav täht, number, vahemärk vm kirjamärk

signe de brévité » diakriitik (kaareke tähe peal) vokaali lühiduse näitamiseks

signe de emploi » kasutamise laadi v kasutajaskonda piiritlev märge raamatul

signe de note intrapaginale » number, tärn vm märk tekstis, mis viitab märkusele joone all

signe de percentage » märk %, tähendab sajandikku e protsenti

signe de référence » märk (number, täht, tärn) tekstis, mis osutab allikale joone all v viiteloetelus

signe de relieur » köitja tähis (etikett, tempel vm) raamatus v kaanel

signe de renvoi » märk (number, täht, tärn) tekstis, mis osutab allikale joone all v viiteloetelus

signe diacritique » tähe põhijoonise lisamärk, nt katus, täpid, tilde

signe du format » formaati näitav märk, nt 2°, 4°, 8°, 16° jne

signe d`égalité » märk = , kasutusel ka kirjemärgina

signe graphique » kirja üksik element: täht, number vm märk

signe typographique » trükkimisel kasutatav märk (täht, number, kirjavahemärk, sümbol vm)

signes astronomiques » sümbolid astronoomiakirjanduses, nt sodiaagimärgid ja kuufaasid

signes astronomiques » kalendris kasutatavad tingmärgid, millega märgitakse nädalapäevi, kuufaase jt astronoomilisi nähtusi, pühi jne

signes conventionels » kaardil kasutatavad tingmärgid, mis tähistavad kujutatavaid objekte

signes de correction » tingmärgid vigade parandamiseks

signes de ponctuation » lausete, lauseosade, sõnade v sõnaosade vahel kirjas mõtteselguse huvides kasutatavad märgid: punkt, koma, mõttekriips jt

signes mathématiques » sümbolid matemaatiliste tehete kirjapanekuks

signet » raamatu vahele pandav kartongist, nahast vm materjalist riba lugemisjärje osutamiseks

signet fixe » raamatu ülakaptaali külge otsapidi kinnitatud pael lugemisjärje näitamiseks

silo de stockage » raamatukogu, mille peamine funktsioon on talletada teiste administratiivüksuste vähekasutatavaid teavikuid

MÄRKUS 1. Ei hõlma hoiuraamatukogusid, mis kuuluvad teise raamatukogu (nt rahvusraamatukogu või piirkonnaraamatukogu) juurde või valitsemisalasse.

MÄRKUS 2. Ei hõlma raamatukogusid, mille kogud jäävad hoiule andvate raamatukogude omandisse. Eelmainitud kogude ja nende kasutamise üle peetakse arvestust hoiule andvas raamatukogus.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

similigravure » läbi rastri pildistamisel saadud negatiivi kopeerimisel valmistatud klišee, mille trükielemendid koosnevad erisuguse suurusega punktidest

similigravure » kõrgtrükis rakendatav toonoriginaalidest (nt fotodest) klišeede valmistamise menetlus; ka sel teel valmistatud tõmmis

simulation » andmetöötlussüsteemi kasutamine reaalse v abstraktse süsteemi valikuliste käitumuslike omaduste esituseks; modelleerimise liik

simulation virtuelle » matkitud reaalsus; multimeediarakendus inimese ja masina vahel, mitut meelt hõlmava liidesega

sinistrographie » kirjutamine suunaga paremalt vasemale

site de la bibliothèque » iseseisev domeen Internetis, mis koosneb raamatukogu avaldatud veebilehtedest või veebilehtede kogum teenindatava asutuse domeenil pakkumaks juurdepääsu raamatukogu teenustele ja ressurssidele

MÄRKUS 1. Veebisaidi lehed on tavaliselt hüpertekstilinkide abil ühendatud.

MÄRKUS 2. Ei hõlma teavikuid, mis kuuluvad e-kogu määratluse alla, ega vaba juurdepääsuga Interneti-allikaid, mis on lingitud raamatukogu veebisaidilt.

MÄRKUS 3. Ei hõlma raamatukogu domeeni veebiteenuseid, mis toimivad teiste organisatsioonide nime all.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

slam de poésie » omaloomingulise varem avaldamata luule lugemise võistlus

sobriquet » ametliku nime asemel v selle täienduseks inimesele omistatud nimi

société de la connaissance » 1980ndatega alanud aeg, mida iseloomustab info- ja sidetehnoloogia kiire areng ning informatsiooni tähtsuse kasv ühiskonnas

sociéte de l`information » informatsiooni tähtsustav ja seda kõigis eluvaldkondades maksimaalselt kasutav (hankiv, tootev, talletav, levitav) ühiskond

société fondée sur la connaissance » teadmisi väärtustav ja neid kõigis elu valdkondades optimaalselt kasutav ühiskond

sociologie de lecture » sotsioloogia haru, mis uurib trükisõna osa ühiskonnas

sociologie du livre » raamatute levikut, kasutamist, lugemise mõju jm uuriv sotsioloogia haru

solandre » karp paberite, brošüüride, raamatute hoidmiseks, kujundatud nagu paks raamat, nimetuse saanud Daniel Solanderi järgi

sommaire » millegi lühike, ainult kõige tähtsamat sisaldav esitus

sommaire » raamatu osade, peatükkide jne loetelu koos viidetega lehekülgedele

sommaire annuel » perioodikaväljaande aastakäigu sisukord

sonnet » 14-realine kindla vormiga luuletus

sortes des moyens bibliographiques » bibliograafiavahendid nende koostamise viisi, ülesannete ja kujunduse järgi

sortie » omane väljastusega seotud andmetele, olekutele v protsessidele

sortie » infotöötlussüsteemi mingis koostisosas andmete tekitamine

source » algupärane väljaanne, algdokument

source bibliographique » teavik, millest on saadud bibliograafiaandmed

source d`information » allikas informatsiooni saamiseks või infootsinguks (nt ajakiri, andmebaas, spetsialist vm)

source original » dokument, mida autor on kasutanud ja/või millele viidanud

souris » laual libistatav nuppudega osutusseadis

sous-série » Seeria, mis on teise nummerdatud seeria (põhiseeria) osa. Allseerial võib olla iseseisev või põhiseeria pealkirjale alluv sõltuvpealkiri. (ISBD)

sous-titre » põhipealkirjale järgnev seda täpsustav ja teaviku sisu selgitav pealkiri

souscription » tellimus korduvate, pidevate v tähtajaliste teenuste saamiseks; sh ajalehed, ajakirjad, raamatud jms

souscription » keskaja käsikirja v inkunaabli lõppu märgitud andmed autori, pealkirja, ümberkirjutaja v trükkija, koha ja aja kohta

souscription annuelle » ajakirja v ajalehe eeltellimus terveks aastaks

souscrire » korduvate, pidevate v tähtajaliste teenuste saamiseks tellimust esitama; ajalehti, ajakirju, raamatuid tellima enne nende ilmumist

soutien d`un système » süsteemi kasutamiseks ja täiustamiseks vajalike teenuste ja materjalide pidev andmine

spécialiste de l`information » infotööga tegeleja

spécialiste de l’information » informatsiooni kogumise, töötlemise, säilitamise ja vahendamisega tegelev, sellekohase väljaõppe saanud töötaja

spécimen » kirjastuse v autori poolt tasuta levitatav eksemplar kingituseks, retsenseerimiseks jne

stand » alus (konstruktsioon) raamatute, muuseumieksponaatide vms demonstreerimiseks

standard » üld- ja korduvkasutuseks mõeldud tegevusjuhiseid sisaldav normdokument

station de travail » 1. kindla rakendusvaldkonnaga terminal v mikroarvuti, nt graafikatööjaam
2. serveri teenindatav arvuti kohtvõrgus

statistique de la presse » trükitoodangut arvestav statistika

statistique du livre » raamatute ilmumise, leviku jne kohta käiv statistika

statute » asutuse, ühingu vms tegevuse eesmärke, ülesandeid, töökorraldust jm reguleeriv õigusdokument

stencil » õhukese vahakihiga paber teksti ja jooniste paljundamiseks

sténographie » erimärkide ja lühenditega kirjutusviis suulise kõne kiireks ülesmärkimiseks

stéréotype » algse trükilao v klišee järgi valmistatud monoliitne trükivorm

stichométrie » värsside (ridade) nummerdus, eriti kasutusel klassikaliste teoste trükkimisel

stigmonyme » pseudonüüm kolme punkti kujul

stock » süstemaatiliselt korraldatud teavikute kogum

stratégie d'information » tegevuskava ühiskonna või organisatsiooni informatiseerimiseks

stratégie de recherche » otsivõtmete kasutamise ja otsingu teostamise plaan

strophe » omaette värsirühma moodustav kompositsiooniline üksus luuleteoses

structuration de données » andmetöötlust toetav füüsiline v loogiline seos andmeelementide vahel andmebaasis

structure de données » andmetöötlust toetav füüsiline v loogiline seos andmeelementide vahel andmebaasis

style » terava otsaga krihvel kirjutamiseks kivile, vahatahvlile vm materjalile Vana-Kreekas ja -Roomas

subvention spéciale » ühekordne sihtotstarbeline rahaline toetus projektide rahastamiseks (või osaliseks rahastamiseks)

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

suite » nummerdatud annetena, kuid normimata ajavahemike järel ja määramata annete arvuga ilmuv väljaanne

suite

suite » jätkartikli vm teose järgnev osa

super libros » köitmisel raamatukaanele (nt nahka) pressitud märk omaniku tunnusena (nimi, monogramm, vapp vm)

super-ordinateur » vaadeldava aja kohta ülisuure jõudlusega arvuti teadus- ja tehnikaprobleemide lahendamiseks

supercherie littéraire » illegaalselt avaldatud väljaanne (nt raamat, ajakiri), mis on peidetud legaalselt ilmunud väljaandesse (nt viimase kaante, tiitel- ja lõpppoognate vahele)

supercherie littéraire » illegaalselt avaldatud teos, mis on peidetud legaalse raamatu kujunduse vahele

superexlibris » köitmisel raamatukaanele (nt nahka) pressitud märk omaniku tunnusena (nimi, monogramm, vapp vm)

supplément » teose osa - illustratsioonid, kaardid, skeemid jm - väljaande lõpus, kleebistena v eraldi kaasandena

supplément » mitmeköitelise teose põhiköidetele lisanduv täiendavate andmetega köide

supplément » perioodikaväljaande juurde kuuluv iseseisev lisa

supplément illustré » raamatu tekstile eraldi lisatud illustratsioonid

supplément littéraire » ajakirja kirjandusliku sisuga kaasanne

supplément promotionnelle » ajalehe või ajakirjaga kaasnev ainult reklaame sisaldav väljaanne

supplément publicitaire » ajalehe või ajakirjaga kaasnev ainult reklaame sisaldav väljaanne

supplément séparé » teose juurde kuuluv lahtine lisa, milleks võib olla nt plaat, album vm

support de données » ese andmete salvestamiseks, nt magnetketas, mikrovorm, paber

support de stockage » Materjal või aine, millele on salvestatud info või kunstiline sisu.

[RDA]

support d`information » andmekandja, millele on jäädvustatud informatsioon

support matériel » Materiaalne meedium, millele on salvestatud andmed, heli, pildid ja muud liiki sisu.

MÄRKUS. Teatud tüüpi kehastuste puhul koosneb kandja salvestusmeediumist ning plastist, metallist vm materjalist kaitsekattest, mis on üksuse lahutamatu osa.

[RDA]

support pour livres » abivahend raamatu seadmiseks lugemiseks või eksponeerimiseks sobivasse asendisse

surcharge informationnelle » üksikisiku taju, et infovooga seotud tööülesannete maht on suurem kui see, millega oleks võimalik efektiivselt toime tulla. Infoüleküllus on põhjustatud liigsest seotusest meedia, tehnoloogia ja informatsiooniga.

surcharge informationnelle » informatsiooni sisust või selle mahust tulenev ebaadekvaatset reaktsiooni ja valeotsuseid põhjustav psüühiline seisund

surface de la composition » küljendatud lehekülje trükiosa; lehekülg koosneb laopinnast ja veeristest

surface de plancher brute » kogu hoone põrandate üldpindala

MÄRKUS. Hõlmab kasulikku pinda, laenutusala, tehnilisi ja abiruume ning pinda hoone ehituslike osade all (sambad, siseseinad jne).

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

surface de prêt » raamatukogu teeninduspiirkond, kus saab raamatuid ja muid meediume laenutada ning tagastada

[ALLIKAS: ISO/TR 11219:2012, määratlus 3.39]

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

surface utile » põrandapinna osa, mida kasutatakse hoone põhieesmärgi täitmiseks

MÄRKUS 1. Hõlmab lugejateeninduseks (sh puhke- ja vestlemisalad), hoidlateks, raamatukogu haldamiseks ja tehnilisteks teenusteks, ürituste, näituste ja koosolekute korraldamiseks jne kasutatavat pinda, seadmete ala, vahekäike, tualette ja koristaja ruume ning kõiki muid ruume, mida kasutatakse raamatukogu ressursside ja teeninduse jaoks.

MÄRKUS 2. Välja arvatud liikumiseks mõeldud ala (koridorid, trepid, liftišahtid ja sõidukite liiklusmaa).

MÄRKUS 3. Välja arvatud tehnilised ja abiruumid, kus asuvad hoone töötamiseks vajalikud seadmed (nt reoveepuhastusseadmed, kütteseadmed, konveier).

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

surfer » võrguressursse kindla eesmärgita sirvima

surinformation ou infobésité » üksikisiku taju, et infovooga seotud tööülesannete maht on suurem kui see, millega oleks võimalik efektiivselt toime tulla. Infoüleküllus on põhjustatud liigsest seotusest meedia, tehnoloogia ja informatsiooniga.

surnom » meelespidamise hõlbustamiseks objektile antud lühem nimi

surnom » ametliku nime asemel v selle täienduseks inimesele omistatud nimi

surnom » Vana-Rooma isikute poolt ees- ja perekonnanime järel kasutatud nimi, nt Publius Ovidius Naso, Quintus Horatius Flaccus

surseur de défilement » kerimisribal asuv liikuv ala, mis näitab aknas kuvatavate andmete v pildi suhtelist asukohta

surveillance des informations » eelnevalt määratud infoallikates avaldatud info regulaarne väljaselgitamine, analüüs ja seiriste koostamine kindlaksmääratud teemal

survoler » andmebaasi kirjeid v registris olevaid otsitunnuseid läbi vaatama üldise tutvumise v nende hulgast sobiva leidmise eesmärgil; tekstitöötluses: kuvatavat teksti kerides kiiresti läbi vaatama

suscription » teksti mingit osa iseloomustav pealkiri

suspendre » protsessi, nt programmi täitmist enneaegselt lõpetama

symbole » mõiste graafiline esitus, mille tähendus sõltub kontekstist; koosneb ühest v mitmest märgist

symbols chimiques » elemendisümbolid jt tingmärgid keemiat käsitlevates tekstides

synopsis » raamatu, loengu vm kokkuvõte

système d'information géographique » omavahel seotud kogum tarkvarast ja andmetest, mida kasutatakse ruumiandmete kogumiseks, vaatamiseks ja haldamiseks, ruumiliste seoste analüüsimiseks ning ruumiliste protsesside modelleerimiseks.

système de catalogues » ühe v mitme raamatukogu kataloogid, mis koordineeritult peegeldavad raamatukogu(de) koostist

système de gestion de base de données » tarkvarasüsteem andmebaaside loomiseks, haldamiseks ja kasutamiseks

système de recherche de l`information » infotöötlussüsteem informatsiooni säilitamiseks ja vajaliku kiireks leidmiseks

système de recherche documentaire » infotöötlussüsteem informatsiooni säilitamiseks ja vajaliku kiireks leidmiseks

système de récupération de l`information » infotöötlussüsteem informatsiooni säilitamiseks ja vajaliku kiireks leidmiseks

système de traitement de données » informatsiooni kogumise, säilitamise ja väljastamise vahendite kogum; põhiosad on infokogum (andmebaas), töötluseeskirjad (programmid) ning tehnilised vahendid (riistvara)

système de traitement de l’information » ühest või mitmest andmetöötlussüsteemist jt seadmetest, nt büroo- ja sideseadmetest koosnev süsteem, mis sooritab infotöötlust

système du prêt » raamatukoguautomaatika süsteem v integreeritud raamatukogusüsteemi moodul arvutipõhiseks lugejate ja laenutuste arvestuseks

système d`exploitation » tarkvara, mis juhib programmide täitmist ning võib korraldada ressursijaotust, sisestust, väljastust jms; süsteem võib sisaldada ka riistvarakomponente

système d`information » informatsiooni kogumise, säilitamise ja väljastamise vahendite kogum; põhiosad on infokogum (andmebaas), töötluseeskirjad (programmid) ning tehnilised vahendid (riistvara)

système d`ortographe » ajalooliselt kujunenud õigekirjatava

système expert » teadmussüsteem, mis aitab eksperdi tasemel lahendada teatava valdkonna v rakendusala probleeme

système expert » infotöötlussüsteem, mis aitab lahendada teatud valdkonna v rakendusala probleeme, tehes järeldusi teadmusbaasist

système informatique » informatsiooni kogumise, säilitamise ja väljastamise vahendite kogum; põhiosad on infokogum (andmebaas), töötluseeskirjad (programmid) ning tehnilised vahendid (riistvara)

système intégré de gestion » organisatsiooni tegevust ja arengut toetav infosüsteem

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018