Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 243 sõna

rabat » kaaneümbrise sissekeeratud osa kaane ja raamatuploki vahel

rabot du livre » höövelseade, raamatuploki servade lõikamiseks köitmisel

Radio-identification » raadiolainesageduse tuvastamisel põhinev turva- ja kodeerimissüsteem

rangement » teavikute asetusviis riiulil (vertikaalne, formaadiline, süstemaatiline, tähestikuline jne)

rapport » konverentsil vm üritusel esitamiseks koostatud tekst, sisaldab uurimistööde tulemusi vm

rapport » teose sisu lühikokkuvõte; ülevaatlik ettekanne mingil teemal avaldatud allika(te) põhjal

rapport de surveillance » info- või meediaseire protsessis tellijale regulaarselt edastatav kindlat ajavahemikku hõlmav ülevaade

rapport scientifique » teadusliku uurimistöö tulemusi tutvustav ettekanne

rayon

rayonnage » puidust v metallist seadis laudidega, milledele saab paigutada esemeid, nt raamatuid

réalité virtuelle » matkitud reaalsus; multimeediarakendus inimese ja masina vahel, mitut meelt hõlmava liidesega

réception » teose, autori loomingu, kunstisuuna vm vastuvõtt oma või mõne teise maa kultuuris, sotsiaalse rühmituse poolt jne

recherche » spetsiifiline mõtestatud päring, mis on tavaliselt võrdsustatud raamatukogu pakutud võrguteenuse etteantud otsinguvormi kasutamisega

MÄRKUS 1. Kohandus väljaandest COUNTER code of practice, Release 4, 2012.

MÄRKUS 2. Otsing registreeritakse iga kord, kui serverisse esitatakse päring.

MÄRKUS 3. Ei hõlma kohe toimuvaid kordusotsinguid, topeltklõpse ja muud, mis viitab kasutaja tahtmatule käitumisele.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

recherche » andmeelementide kogumi uurimine teatud omadus(t)ega elementide leidmiseks; paljude andmetöötlusoperatsioonide osa

recherche avancée » otsitunnuste teadlikul kombineerimisel põhinev infootsing andmebaasist, nt märksõna, teaviku keele ja asukoha järgi

recherche avec une mot-matière » otsing teavikute sisu või vormi iseloomustavate märksõnade järgi

recherche avec une vedette-matière » otsing teavikute sisu või vormi iseloomustavate märksõnade järgi

recherche bibliographique » bibliograafiaandmete kindlakstegemine v täpsustamine; bibliograafiainfo otsing

recherche bibliographique exhaustive » süsteemne, täielik otsing vastuseks bibliograafiapäringule, sisaldab ka täpsustusotsingu

recherche de chaîne

recherche de faits » otsing fakti(de) kindlakstegemiseks

recherche de l`information » toimingud, meetodid ja protseduurid talletatud andmetest informatsiooni saamiseks etteantud teemal

recherche de mots-clés » otsing andmebaasis paiknevates kirjetes või täistekstides leiduvate üksiksõnade järgi

recherche de phrase » kindla sõnade järjekorraga lause või fraasi otsimine, sageli tuleb fraas kirjutada jutumärkidesse

recherche en texte integral » otsing dokumendi v kirje kogu tekstist, mitte ainult valitud osadest; kasutatakse peamiselt täistekstiandmebaasides

recherche par chaînes de caractères

recherche plein texte » otsing dokumendi v kirje kogu tekstist, mitte ainult valitud osadest; kasutatakse peamiselt täistekstiandmebaasides

recherche rétrospective » mingil teemal minevikus avaldatud info otsing

recherche simple » infootsing ühe otsitunnuse (nt autori, pealkirja) või määratlemata funktsiooniga sõna(de) järgi (sõnaotsing)

recherche thématique » bibliograafiaandmete või info otsing mingil teemal

récit » mingi loo taasesitus jutustaja sõnastuses

récit » keskmise pikkusega proosateos

réclame » vanades raamatutes (käsikirjades) lehekülje lõpul eraldi real asuv järgmise lehekülje esimene silp v sõna, mis hõlbustab üleminekut järgmisele leheküljele ja määrab nummerdamata lehekülgede järjestuse

recoinnaissance des formes » kuju, vormi v piirjoonte tuvastamine automaatsete vahenditega

récolement permanent » register, mis on arhiivide ja dokumentide üldine teatmestu osa ja annab viite nende asukohale

récolte de données

récolte de données » asjassepuutuvate andmete eraldamine teatavast toimingust v operatsioonist selle käigus, nt laenutuste registreerimisel osa andmete eraldamine statistikanäitajate arvutamiseks

reconnaissance de caractères » märkide tuvastamine automaatsete vahenditega

reconnaissance optique de caractères » kirjamärkide tuvastamine optiliste vahenditega

recto » avatud raamatu parempoolne lehekülg, kannab üldjuhul paaritut numbrit

recueil » ühte väljaandesse koondatud ühe v mitme autori iseseisvad tööd

recueil de poésies » ühte raamatusse koondatud luuletused

recueil de résymés » referaatide kogumik eraldi raamatuna

recueil des articles » artiklid raamatuna v jätkväljaande ühe andena

recueil des documents » allikmaterjale publitseeriv väljaanne

recueil des problemes » matemaatika vm aine õppimiseks kasutatav ülesannete kogumik

recueil d`un auteur » kogumik ühe autori teoseid

recueil périodique » perioodiliselt ilmuv artiklite vm kogumik

rédacteur » teost avaldamiseks ettevalmistav, avaldamist korraldav, avaldamise eest vastutav töötaja

rédacteur artistique » raamatu toimetamisel isik, kes hoolitseb raamatu kunstilise külje eest

rédacteur en chef » kirjastuse v toimetuse tööd juhtiv isik

rédacteur responsable » trükise (eriti perioodikaväljaande) väljaandmise eest vastutav isik

rédacteur scientifique » teadustöö sisu- ja vorminõuete järgimise eest vastutav toimetaja

rédaction » teose avaldamiseks ettevalmistamine (käsikirja sisu, keele ja stiili parandamine ja viimistlemine) ja avaldamise korraldamine

rédaction » teavikute (eriti ajakirjade ja ajalehtede) tekstide kogumise, redigeerimise ja trükkimiseks ettevalmistamisega tegelev kollektiiv

rédaction » dokumendi variant, oluliste erinevustega teksti teisend; mõtte väljenduslik vorm, formuleering

rédaction critique » teose toimetamine arvestades tekstikriitika nõudeid

rédaction du catalogue » kataloogi läbivaatamine koos selles vajalike paranduste (täienduste, muudatuste, eemalduste) tegemisega

redaction scientifique » teadustöö trükkitoimetamine järgides selle sisu, vormistuse jm vastavust teadusnõudeile

réduction pour piano » sümfoonia, ooperi vm teose koondnoodistus klaverile

réduire en icône » akent ikooniga asendama

reédition » sama teose uue laoga trükk

réemboîtage » lagunenud raamatu uuesti köitmine

référence » andmed tekstis kasutatud allika kohta; ühest kohast teise juhatav märge

référence bibliographique » kasutatud (tsiteeritud, vaadeldud) trükisele (teavikule) joone all, tekstis v teksti lõpus tehtud viide

référence bibliographique analytique » viide artiklile v teose osale

référence de page » viide allika leheküljele

référence en bas de page » viide kirjandusele vm allikale märkusena teksti all

référence par écrit » kirjalikult vormistatud vastus päringule

refoncement » rea lühendamine trükilaos kas ühelt v kahelt poolt

register des fichiers de données » andmekogumite loetelu koos nende sisu ja otstarbe kirjeldusega

registre » loetelu, mis hõlbustab ainestiku leidmist, nt trükisest v andmebaasist

registre d'entrée » kõikide tulmete register kronoloogilises korras

registre des acquisitions » arvelevõetavate ja kustutatavate teavikute arvestuse kataloog raamatukogus

registre des brevets » patenditaotluste ja patentide ning nende kehtivuse ja omandiõiguse kohta käivate andmete register

registre des citations » raamatu, artikli v peatüki lõppu koondatud bibliograafiaviited

règles de recherche » reeglid, mis võimaldavad kujundada otsingukriteeriume, et aidata kasutajatel leida infot vastavalt konkreetsetele kategooriatele

régles d`intercalation alphabétique » juhised, mis täpsustavad kirjete, kaartide jm tähestikulise järjestamise

réimpression » kordustrükk ilma uue trükilaota, tavaliselt fotomehaaniliselt

réimpression » varemilmunud trükiteose täpne kordustrükk, mis tehakse uue trükilaoga

réimpression anastatique » taastustrükk, menetlus vanemate trükiste paljundamiseks lametrükis

réimpression en fac-similé » faksimileerimine, faksiimile trükkimine

relation de voyage » teaduslik, populariseeriv v kirjanduslik reisisündmuste ja -muljete esitus

relieur » raamatute köitmise erioskustega töötaja

relieure architectonique » köide (eriti renessansiajal), mille kaanel on kaunistuseks reljeeftrükis arhitektuurimotiive

reliure » poognaid või lehti kaante vahele ühendama

reliure » kaante vahele raamatuks kokku õmmeldud v liimitud trükipoognad

reliure a dos brisée » köide, mille selg ei ole kleebitud raamatuploki selja külge ning raamatu avamisel jääb selja ja ploki vahele õõs

reliure à dos de caoutchouc » ilma õmbluseta köide seljalt kokkukleebitud üksiklehtedest

reliure à greque » köide, mida iseloomustab sissesaetud nöörmetega tasaselg ja raamatuplokiga tasa lõigatud kaaned

reliure à la fanfare » XVI saj lõpul ja XVII saj levinud iluköide, kaunistatud ovaalse keskme ümber keerduvate joonte ja väänkasvudega

reliure à la main » raamatule käsitsi valmistatud köide

reliure à l`anglaise » brošeerimisviis, mille puhul trükita paberkaantele pannakse ümber trükitud kaaneümbris

reliure â queue » keskaja raamatuköite vorm: köidet kattev nahk on kaante servas pikendusega, nii et sellest on võimalik raamatut hoida ja kanda

reliure à ressort » klamberseadisega ühendatud lehed hõlpsasti lahtivõetava köitena

reliure â spirale » mehaaniline köide, mille puhul rida auke puuritakse läbi lehtede ja kaante ning pidev spiraali keeratud traat tõmmatakse läbi aukude

reliure anglaise » painduvate kaantega köide

reliure annelée » rõngasmehhanismiga köidetav raamat, mille lehti saab hõlpsasti lisada v eemaldada

reliure brisée » köide, mille selg ei ole kleebitud raamatuploki selja külge ning raamatu avamisel jääb selja ja ploki vahele õõs

reliure cartonnée » kartongi köidetud raamat, millel kaaned on lõigatud tasa raamatuplokiga

reliure de luxe » kaunilt kujundatud köide

reliure de velours » köide, mille selja ja kaante kattematerjaliks on samet

reliure demipeau » köide, mille selg ja kaante nurgad on nahast, kaaned on kaetud muu materjaliga

reliure du maroquin » köide, mille selja ja kaante kattematerjaliks on safian

reliure dure » kõvade kaantega köide

reliure d`amateur » bibliofiili soovi kohaselt tehtud köide

reliure d`éditeur » köide, mille raamat saab trükikojas kirjastuse tellimisel

reliure en aumonière » keskaja raamatuköite vorm: köidet kattev nahk on kaante servas pikendusega, nii et sellest on võimalik raamatut hoida ja kanda

reliure en bois » puulaudadest kaantega köide

reliure en calico » köide, mille kaante ja selja katteks on kalingur

reliure en cuir » köide, mille selja ja kaante kattematerjaliks on nahk

reliure en fac-similé » köide, mis täpselt jäljendab esialgset (kirjastus)köidet

reliure en parchemin » köide, millel kaante ja selja katteks on pärgament

reliure en peau » köide, mille selja ja kaante kattematerjaliks on nahk

reliure en peigne » mehhaaniline köide, mille puhul plastikust selja küljes olevad kumerad harud kinnituvad lehtedes ja kaantes olevatesse piludesse

reliure en soie » köide, millel selja ja kaante katteks on siidriie

reliure en toile » köide, mille kaante ja selja katteks on riie, nt sametköide ja kalingurköide

reliure en veau » täisnahkköide, mille seljal on nöörmed kõrgemate vöötidena nähtavad ning selja ja kaante vahel on sügav kooldnurk

reliure en velours » köide, mille selja ja kaante kattematerjaliks on samet

reliure flexible » painduvate kaantega köide

reliure industrielle » köide, mille raamat saab trükikojas kirjastuse tellimisel

reliure mécanique » masinate abil valmistatud köide vastandina käsitsiköitele

reliure mécanique » köitmismeetod, mille puhul lehtede kooshoidmiseks kasutatakse mehaanilisi vahendeid niidi või liimi asemel

reliure métallique » ohtrasti kaunistatud metallkaantega köide, käibel eriti XIV ja XV saj

reliure mobile » Lahtistest lehtedest koosnev, köitmata raamat. (ISBD)

reliure monastique » peamiselt kloostreis valmistatud keskaegne täis- v poolnahkköide

reliure mosaique » nahkköide, mille kujunduses on kasutatud mosaiiki

reliure originale » köide, mille raamat saab trükikojas kirjastuse tellimisel

reliure plastique » plastist selja ja kaantega köide

reliure pleine » köide, mille selg, kaaned ja nurgad on kõik kaetud sama materjaliga

reliure pleine-toile » lõuendist selja- ja kaanekattega köide

reliure pour les bibliothèques » raamatukogu raamatule valmistatud spetsiaalne vastupidav köide

reliure provisoire » vihikute v poognate esialgne kokkupanu, mis hiljem asendatakse lõpliku köitega

reliure sans couture » ilma õmbluseta köide seljalt kokkukleebitud üksiklehtedest

reliure soupe » painduvate kaantega köide

reliure souple » köide, mille puhul õmblemiseks ja kaante valmistamiseks kasutatud materjalid võimaldavad raamatul täielikult avaneda

reliure spirale » mehaaniline köide, mille puhul rida auke puuritakse läbi lehtede ja kaante ning pidev spiraali keeratud traat tõmmatakse läbi aukude

reliure trois-quart » poolköitele sarnane köide, mille puhul esimene materjal ulatub kolmveerandi või pooleni kaanepappide laiusest

remarque » põhitekstile lisatud selgitus, täiendus, viide; kirjeelement, mis sisaldab lühitäiendust v -seletust teaviku iseärasuste kohta

remarque » 1. märkus, ääremärkus
2. draamateoses autori nõuandev märkus näitlejale, lavastajale v lugejale

remboîtage » lagunenud raamatu uuesti köitmine

remettre » programmi täitmise jätkamine pärast veaparandust, kasutades vea-eelseid andmeid

remorquer » objekte osutusseadisega ekraanil ümber paigutama

remplacer » funktsioon v režiim, mis võimaldab kasutajal viia teksti senise teksti määratud osa asemele

remplissage » sisutu märk v märgijada, mis lisatakse andmetele nõutava vormingu andmiseks

renfoncement » tühi ruum taandrea alguses

renforcement du pouvoir des usager » raamatukogukasutaja suutlikkuse kujundamine ja arendamine

renouvellement » teaviku laenuperioodi pikendamine tavaliselt kasutaja algatusel

MÄRKUS. Hõlmab automaatseid laenutähtaja pikendamisi, mille sooritab raamatukogusüsteem kasutaja sekkumiseta.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

renseignement » tähenduslikku vormi ehk konteksti asetatud andmed, millel on reaalne või oletatav väärtus vastuvõtja jaoks

renseignement bibliographique » teadis bibliograafiaandmetega, vastus bibliograafiapäringule

rentrée » tühi ruum taandrea alguses

renvoi » andmed tekstis kasutatud allika kohta; ühest kohast teise juhatav märge

renvoi » märkus lehekülje allservas teksti täiendamiseks v seletamiseks v allikate ja kirjanduse loetlemiseks ja viitamiseks

renvoi à l`aide de abréviation » viide allika pealkirja lühendi abil, nt EE 9, lk 666

renvoi muette » ekslik viitamine: viidatud kohas pole otsitavat nime, teksti, andmeid vm

renvoi nominal » allikaviide autori nime abil, nt Künnap, lk 11

renvoi numérique » allikaviide teose numbrile viiteloetelus, nt 53, 221 (viidatud teos 53, lehekülg 221)

renvoi primaire » mingile teosele esmakordsel viitamisel esitatud andmed, kordusviitest täielikumad

répertoire » struktuuriüksus failide süstematiseerimisel; tavaline hierarhia on ketas-kataloog-alamkataloog-fail

répertoire à encoches » raamatu kasutamise hõlbustamiseks eeslõikesse tehtud sälkudesse märgitud tähestik, numbrid, sõnad vm

replique » draamateose teksti osa, ühe tegelase ütlus v vastus

réponse pertinente » otsisüsteemis päringule saadud relevantne vastus

reportage » ajakirjandusžanr: vahetute muljetena esitatud sündmuse kirjeldus

repoussage » trükkimisviis, mille puhul jäljendid saadakse reljeefse kõrgendusena

reprende » programmi täitmise jätkamine pärast veaparandust, kasutades vea-eelseid andmeid

reprise » programmi täitmise jätkamine pärast veaparandust, kasutades vea-eelseid andmeid

reproduction » trükitehnilisel, fotograafilisel vm teel tehtud koopia pildist, joonisest vm kujutisest, eriti kunstiteosest

reproduction » originaalist kahe v enama jäljendi valmistamine kopeerimise teel

reproduction » Kehastuse või eksemplari sisu täpne koopia, mis on tehtud mehaaniliste või elektrooniliste vahenditega.

[RDA]

reproduction d`art » trükitehnilisel, fotograafilisel vm teel tehtud koopia pildist, joonisest vm kujutisest, eriti kunstiteosest

reproduction photomechanique » koopiate valmistamine fotograafilisel teel

reproduire » teosest ükskõik millises objektiivselt tajutavas vormis, k.a elektroonilises, koopiat või koopiaid tegema

reprographie » trükiste, käsikirjade jm dokumentide kopeerimine ja koopiate paljundamine täpsete jäljendite saamiseks mitmesugustel menetlustel

réseau » sidekanalitega ühendatud arvutid ja seadmed, mis hõlbustavad kasutajatevahelist suhtlust ja võimaldavad kasutajatel ressursse ning teenuseid jagada

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

réseau » sõlmede ja neid ühendavate harude kogum

réseau de transmission de données » andmesidet võimaldav vahendite kogum

réseau distribué » võrk, kus andmetöötlus võib toimuda eri paikades

réseau d`information » infotöötlussüsteem, milles informatsiooni töötlus ja jagamine toimub hajutatult andmesidevahenditega ühendatud sõlmedes

réseau géographique » meridiaanide ja paralleelide jooned kaardil, mille abil saab määrata punktide geograafilisi koordinaate

réseau informatique » sidekanalitega ühendatud arvutid ja seadmed, mis hõlbustavad kasutajatevahelist suhtlust ja võimaldavad kasutajatel ressursse ning teenuseid jagada

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

réseau local » kasutaja territooriumil piiratud alal asuv arvutivõrk

réseau métropolitain » lähestikku asuvaid kohtvõrke ühendav võrk

réseau réparti » võrk, kus andmetöötlus võib toimuda eri paikades

réservation » järjekorda panemise toiming juhul, kui kasutaja soovib teavikut, mis kuulub raamatukogu kogusse või on töötluses, ent ei ole sel ajal kättesaadav

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

résolution » kujutise kvaliteedi näitaja; printeri ja skanneri puhul mõõdetakse punktides tolli kohta rõht- ja püstsuunas (nt 300x300 dpi), kuvaril pikselites rõht- ja püstsuunas (nt 800x600 pikselit)

ressource électronique » infoallikas või tarkvara, mille kasutamiseks on vaja arvutit, nt andmebaas, organisatsiooni digihoidla, veebisait, e-raamat, e-ajakirjade kogu, arvutiprogramm

ressource gratuite de l'internet » piiramatu (vaba) juurdepääsuga Interneti-ressurss, mille kasutamise eest ei pea maksma

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

restant d`édition » raamatu trükist (tiraažist) müümata v levitamata jäänud eksemplarid

restauration » toimingud, mille eesmärk on taastada halvas olukorras või kahjustatud dokumendi algne seisukord nii täpselt kui võimalik

MÄRKUS. Arhiveerimiseks restaureerimisel ei üritata taasluua puuduvat teksti jne ja kogu restaureerimine peab olema selgelt nähtav.

[ALLIKAS: ISO 5127:2001, määratlus 6.1.04]

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

résultat de la recherche » otsisüsteemis päringule saadud vastuste loend

résumé » millegi lühike, ainult kõige tähtsamat sisaldav esitus

resumé » raamatu, loengu vm kokkuvõte

résumé » lühike kokkuvõtlik ülevaade mingi probleemi, teadusala vm kohta

résumé d`auteur » autori enda koostatud referaat oma teosest, nt dissertatsiooni autoreferaat

résumé d`auteur » autori enda koostatud resümee teose kohta

résumé indicatif » lühireferaat, mis esitab kõige olulisema refereeritavast

résumé informatif » üksikasjalik referaat, mis esitab refereeritava töö meetodid, probleemid, järeldused jne

retrait » teavik või üksus, mis on aruandeperioodi jooksul kogust kustutatud

MÄRKUS. Kustutamine võib toimuda nt loovutamise või kogust eemaldamise tõttu; elektroonilise teaviku puhul faili(de) kustutamise või litsentside tühistamise tõttu.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

retrait » vananenud, liigsete, ebaprofiilsete jms teavikute eemaldamine kogust ja kogude arvestusest

revers » avatud raamatu vasakpoolne lehekülg, kannab üldjuhul paarisnumbrit

révision » viimane korrektuur enne trükkimist

revision » eri infoallikates leiduvate materjalide väljaselgitamise, analüüsi ja sünteesi tulemusel koostatud struktureeritud tekst konkreetse teema kohta

revue » mingi teema lühike üldkäsitlus; algdokumentide alusel koostatud vahendusinformatsioon

revue » regulaarselt (vähemalt kaks korda aastas), ühesuguses kujunduses ja formaadis numbritena ilmuv perioodikaväljaanne

revue annuelle de synthése » aasta jooksul toimunut (nt ilmunud kirjandust) vaatlev kirjutis eraldi trükisena v ajakirjas, aastaraamatus vm

revue bibliographique » kokkuvõtlik käsitlus mingil ajal (nt aastaülevaade) v mingil alal ilmunud kirjandusest

revue des médias » eri meediakanalites leiduvate materjalide väljaselgitamise, analüüsi ja sünteesi tulemusel koostatud struktureeritud tekst konkreetse teema kohta

revue d`analyses » mingi ala referaate avaldav ajakiri

revue électronique » ajakiri e-dokumendi kujul; võib olla iseseisev v trükivariandi rööpväljaanne

revue hebdomadaire » kord nädalas ilmuv ajakiri

revue illustrée » ajakiri, milles piltidel on oluline osa

revue littéraire » kokkuvõtlik käsitlus mingil ajal (nt aastaülevaade) v mingil alal ilmunud kirjandusest

revue littéraire » ilukirjandusele ja kirjandusteadusele pühendatud ajakiri

revue mensuelle » üks kord kuus ilmuv ajakiri

revue professionelle » mingit teadus- v eriala käsitlev ajakiri

revue semimensuelle » üle nädala v kaks korda kuus ilmuv ajakiri

revue spécialisée » mingit teadus- v eriala käsitlev ajakiri

revue trimestrielle » neli korda aastas ilmuv ajakiri

RFID » raadiolainesageduse tuvastamisel põhinev turva- ja kodeerimissüsteem

robot d’archivage » tarkvarasüsteem kindlatele tunnustele vastavate veebisaitide ja veebilehtede otsimiseks veebist, nende kopeerimiseks, indekseerimiseks ja talletamiseks veebiarhiivis

rognement » raamatuploki lõikamine servadest, nii et poognavoldid lõigatakse lahti

rogner » raamatuploki servade tasalõikamine (puhastamine)

roman » ulatuslik proosateos mitmeti areneva sündmustikuga

roman a mysteres

roman à suivre » ajakirjas v ajalehes osadena ilmuv lugu (romaan vm)

roman biographique » romaan, milles ilukirjanduslikus vormis on käsitletud ühe isiku elu

roman chevaleresque » keskaja õukonnakirjanduse eepikažanr, uusaja seiklusromaani eelkäija

roman de chevalier » keskaja õukonnakirjanduse eepikažanr, uusaja seiklusromaani eelkäija

roman d`aventures » seiklusliku sündmustikuga romaan

roman en vers » luulevormis romaan; on ka värssdraamasid, värssjutustusi, värssmuinasjutte jt

roman policier » liik seikluskirjandust, mille aineks on kuriteo avastamine

roman-feuilleton » ajakirjas v ajalehes osadena ilmuv lugu (romaan vm)

romancier » romaane kirjutav kirjanik

roto » trükimasin, milles nii trükivorm kui ka paber pöörlevad trükkimise ajal silindril

rotula » vanaaegse raamatu vorm: pikk papüürusriba, millele kirjutatud teksti keritakse lugemisel edasi

roue des livres » seade keskaja raamatukogus, mis võimaldas ühes kohas istudes kasutada mitut raamatut korraga

rouleau de papyrus » rullikujuline papüüruskäsikiri

rouleau en parchemin » rullikeeratud pärgament; rullikujuline pärgamentkäsikiri

roulette » rullikujuline tempel kaunistuste trükkimiseks köiteile

routeur » funktsionaalüksus marsruutimiseks

ruban-signet » raamatu ülakaptaali külge otsapidi kinnitatud pael lugemisjärje näitamiseks

rubrique » kataloogi v kartoteegi jaotis, millesse kuuluvaid kirjeid ühendab mingi tunnus: indeks, teema, märksõna

rúeau général » laia geograafilist ala kattev võrk, milles arvutid on ühendatud sidesüsteemide kaudu

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018