Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 51 sõna

obituaire » kirjutis äsja surnud isiku mälestuseks

objet de musée » muuseumis arvele võetud kultuuriväärtusega asi

MÄRKUS: kohandus "Muuseumiseadusest"

objet numérique » digitaalsel kujul esitatud terviklik andmekogum

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

octet » teatavast arvust, tavaliselt 8 bitist koosnev string, mis enamasti esitab märki v selle osa

oeuvre » Piiritletud intellektuaalne või kunstilooming, s.o intellektuaalne või kunstiline sisu.

[RDA]

oeuvre » kirjandusliku, teadusliku vm loomingu tulemus

oeuvre cité » teos, millest on võetud tsitaat; ladinakeelne lühend op. cit. (opus citatum)

oeuvre des sources » algallikaks olev teos

oeuvres choisies » autori teoseist tehtud valimik, sisaldab tavaliselt parima ja olulisima osa

oeuvres complètes » ühe- v mitmeköitelisse väljaandesse koondatud autori kõik teosed

oeuvres d`imagination » sõnaline kunstilooming

oeuvres posthumes » kirjanikust, teadlasest jne järele jäänud tööd, käsikirjad, märkmed, visandid jm

oléographie » 1. liik kromolitograafiat, mille puhul trükivärvi asemel kasutatakse erilist õlivärvi
2. selles tehnikas graafikateos

ompacter » andmeid salvestuskandjal kompaktsele kujule konvertima nii, et saab taastada nende algse kuju

onglet » perfokaardi (eriti nn ratsurkaardi) külge kinnitatav indikaator (sildike, värviline märgike vm)

ontologie » informaatikas: mingi valdkonna jaoks oluliste mõistete hulk koos nende mõistete omavaheliste seostega, millega modelleeritakse valdkonna teadmust masinloetaval kujul

opalographe » paljundusaparaat, milles tõmmis saadakse mattklaasplaadilt, kuhu on kirjutatud erilise tušiga

opistographie » käsikiri v trükis, mis on kirjutatud v trükitud papüüruse, pärgamendi, paberi kahele küljele

opus » helilooja teos, mis on märgitud järjekorranumbriga; kirjanduslik, teaduslik vm teos (van)

or en feuilles » õhuke (kuni 0,0001 mm) kuld trükkimiseks raamatu köitele ja raamatu lõike kuldamiseks

ordinateur » sisemiselt talletatud programmidega juhitav digitaalandmeid töötlev seade

ordinateur central » ulatuslike võimaluste ja ressurssidega, tavaliselt arvutuskeskuses asuv arvuti, millega saab ühendada teisi arvuteid tema vahendite ühiskasutuseks

ordinateur hôte » 1. arvutisüsteem, millel on vähemalt üks Interneti aadress
2. teist arvutit v terminali teenindav peaarvuti, nt server

ordinateur personnel multimédia » personaalarvuti, mis sisaldab multimeediarakendusteks vajalikke komponente

ordinateur portatif » patareitoitega kandearvuti, mis on piisavalt väike ja kerge süles kasutamiseks

ordonner » üksusi millegi alusel järjekorda seadma, nt tähestikkataloog: kaardid järjestatakse tähestikuliselt

ordre

ordre agglutiné » tähestikjärjestus, mille puhul järjestamisel ei arvestata sõnavahesid

ordre alphabétique » sõnade, nimede, kirjete, kaartide vm tähestikuline järjestuskord

ordre des lettres » tähestikjärjestus, mille puhul järjestamisel ei arvestata sõnavahesid

ordre des mots » tähestikjärjestus, mille puhul iga sõna on arvestatud järjestamisel eraldi üksusena

ordre discontinu » tähestikjärjestus, mille puhul iga sõna on arvestatud järjestamisel eraldi üksusena

oreille d`âne » lohakast kasutamisest kõverdunud ja kahekorra murdunud lehenurk raamatus

orientalia » Idamaade (ja nende kohta käiv) kirjandus

original » teos oma algkeeles, nii nagu autor on selle kirjutanud; vastand tõlkele

original » algupärane väljaanne, algdokument

ornement au trait » köitele joonrauaga pressitud geomeetriline ornament

orthophoto » fotogramm-meetrilisel töötlemisel teisendatud aerofoto, kus on kõrvaldatud reljeefist ja kaldenurgast tingitud moonutused

ouvrage » kirjandusliku, teadusliku vm loomingu tulemus

ouvrage anonyme » autorinimeta teos

ouvrage collectif » eri autorite töödest koosnev kindla suunitlusega kogumik

ouvrage de référence » korraldatud (ja trükitud) andmekogumik

ouvrage de référence » mingi ala süstemaatililine esitus raamatuna, erialane teatmeteos

ouvrage d`imprimerie » trükitehnika vahenditega valmistatud toode, nt raamat, ajakiri, ajaleht, kaart, noot vm

ouvrage en collaboration » mitme autori (autorite rühma) ühiselt kirjutatud ja koostatud teaduslik v kirjanduslik teos

ouvrage en fascicules » annete kaupa ilmuv väljaanne, mis alles pärast lõppande ilmumist on tervik

ouvrage en plusieurs volumes » teos, mis on välja antud kahes v enamas köites kindlaksmääratud köidete arvuga ning moodustab sisult ühtse terviku

ouvrage imprimé » trükitehnika vahenditega valmistatud toode, nt raamat, ajakiri, ajaleht, kaart, noot vm

ouvrage scientifique » teadusliku uurimistöö tulemusena valminud teos: artikkel, väitekiri, monograafia vm

ouvrages généraux » kõiki v paljusid ainevaldkondi käsitlevad teosed

ouvrir une session » arvuti- v võrguseanssi alustama

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018