Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 71 sõna

narration de voyage » teaduslik, populariseeriv v kirjanduslik reisisündmuste ja -muljete esitus

navigateur » rakendusprogramm veebis leiduva informatsiooni otsinguks ja kuvamiseks kasutaja ekraanil, nt Netscape, Internet Explorer

naviguer » otsima võrgus v andmebaasis objektidevaheliste seoste abil

nécrologue » kirjutis äsja surnud isiku mälestuseks

nerfs » paelad (nöörid), mille külge köitmisel õmmeldakse raamatu poognad, neist tekivad reljeefsed ristvöödid raamatu seljal

nervures » paelad (nöörid), mille külge köitmisel õmmeldakse raamatu poognad, neist tekivad reljeefsed ristvöödid raamatu seljal

nétiquette » võrgusuhtluses aktsepteeritava käitumise reeglistik

nom composé » kahest v rohkemast nimest koosnev nimi, vahel ühendatud sidekriipsuga v ühendava sõnaga (liiteesnimi, liitperekonnanimi)

nom de famille » vanemailt lapsele kanduv nimi, asetseb tavaliselt eesnime järel

nom de plume » vabalt valitud nimi, mida autor kasutab oma teos(t)e avaldamisel

nom double » kaks sidekriipsuga ühendatud ees- v perekonnanime, nt Mari-Liis, Joliot-Curie

nom d`auteur » nimi (perekonnanimi, pseudonüüm), mille all on autori teosed ilmunud

nom d`hôte » hostile antud nimi (aadress), mis eristab teda teistest võrku ühendatud arvutitest

nom d`utilisateur » nimi, mis identifitseerib arvutisüsteemi kasutaja; kasutatakse pääsu reguleerimiseks

nom propre » mingi objekti individuaalne, teda teistest objektidest eristav keeleline tähistus, nt kohanimi, eesnimi

nombre classificateur » liigitussüsteemis liigile omistatud tinglik leppemärk

nombre compose » indeks, mis on saadud põhitabelite indeksi kombineerimisel määraja(te)ga

nombre des pages » trükise mahu arvuline väljendus

nomen » Tähistus, mis osutab RDA olemile. Tähistused on nimi, pealkiri, otsielement, identifikaator ning liigiindeksid ja märksõnad.

MÄRKUS. Tähistused on nimi, pealkiri, otsielement, identifikaator ning liigiindeksid ja märksõnad.

[RDA]

non connecté » omane seadme talitusele, mis leiab aset sõltumatult arvuti põhitalitusest v sellega rööbiti

nonpareille » 6-punktine (2,265 mm) trükikiri

norme d`imprimerie » raamatu autori nimi ja/või (lühendatud) pealkiri iga trükipoogna esimese lehekülje vasakus allnurgas signatuuri kõrval

notation » märgisüsteem mingi kindla ala mõistete tähistamiseks; nt muusika, male, UDK vm notatsioon

note » väljaande, artikli vm lühitutvustus, sisaldab sisu ja vormi lühiiseloomustuse, vahel ka lugejamäärangu; märkus töö sisu v vormi kohta

note » põhitekstile lisatud selgitus, täiendus, viide; kirjeelement, mis sisaldab lühitäiendust v -seletust teaviku iseärasuste kohta

note » lühiteade ajakirjanduses

note » märk, millega tähistatakse heli vältust ja kõrgust

note au bas de la page » märkus lehekülje allservas teksti täiendamiseks v seletamiseks v allikate ja kirjanduse loetlemiseks ja viitamiseks

note collective » mitme sisult seotud teose ühine annotatsioon

note de pied » märkus lehekülje allservas teksti täiendamiseks v seletamiseks v allikate ja kirjanduse loetlemiseks ja viitamiseks

note intrapaginale » märkus lehekülje allservas teksti täiendamiseks v seletamiseks v allikate ja kirjanduse loetlemiseks ja viitamiseks

note marginale

notes » noodikiri, nooditekst, nii käsikirjaline, trükitud kui ka elektrooniline

notice analytique » teose osa (sissejuhatuse, peatüki), samuti kogumiku v perioodikaväljaande üksikosa (artikli) kirje

notice bibliographique » reeglipäraselt esitatud bibliograafiaandmete kogum, mis võimaldab kirjeldatavat dokumenti täielikult identifitseerida

notice catalographique » kindlas kogus asuva teavikuga seotud bibliokirje kataloogis (ISO 5127)

notice d’autorité » normitud andmeelemendi kohta koostatud kirje; normandmefaili struktuuriüksus

notices bibliographiques » teavikut identifitseerivad andmed: autor, pealkiri, vastutusandmed, ilmumiskoht, -aeg, lehekülgede arv jne

notions d`information » arvuti kasutamiseks vajalikud teadmised ja vilumused; ei hõlma oskust programmeerida

nouvelle » lühiteade ajakirjanduses

nouvelle » lühike mingist sündmusest, nähtusest, toimingust informeeriv teade ajalehes

nouvelle » teadaanne, teatamine millestki

nouvelle » väike proosateos, mis on keskendatud ühele sündmusele ja tavaliselt üllatusliku lõpuga

nouvelle qui donne titre » novellikogule pealkirja andnud novell

nouvelles » värsket informatsiooni pakkuv perioodika- vm väljaanne

nouvellette » väike novell, pisipala

numération continue » ajakirja v ajalehe numbrite nummerdus, mis jätkub aastast aastasse

numérique » omane andmetele, mis koosnevad numbritest, võimalikest erimärkidest ja tühikutest, ning neid andmeid kasutavatele protsessidele ja seadmetele

numérisation » füüsilisel kandjal teavikute digitaalkujule viimise protsess

MÄRKUS 1. Ei hõlma raamatukogu kogu digiteerimist dokumendivahetuseks kasutaja või asutusega.

MÄRKUS 2. Hõlmab digiteerimist säilitamise eesmärgil.

MÄRKUS 3. Hõlmab massdigiteerimist.

MÄRKUS 4. Ei hõlma elektrooniliste eksemplaride ostmist trükitud eksemplaride asendamiseks.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 14639:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

numérisé » analoogobjektist digiteerimise teel saadud

numériser » analoogandmeid digitaalkujule viima

numéro » ajakirja, ajalehe vm jadaväljaande üksikväljaanne

numéro » märk arvu märkimiseks kirjas

numéro de colonne » veerule (mitte leheküljele) antud järjenumber

numéro de la page » lehekülgede järjestuse number

numéro de la revue » ajakirja eraldi trükisena ilmunud üksik- v mitmiknumber

numéro de l`édition » number, mis osutab, mitmenda (kordus)trükiga on tegemist

numéro de l`opus » helilooja teose v väikeste teoste kogu järjekorranumber

numéro de série » nummerdatud sarja kuuluvale raamatule antud järjenumber

numéro de sous-série » köite (ande, vihiku) järjenumber allsarja nummerduses

numèro du fascicule » andeis v vihikutena ilmunud teose andele antud järjenumber

numéro du journal » ajalehe iga eraldi ilmunud üksiknumber, vahel harva kaksiknumber

numéro d`un feuillet » lehtede järjestuse number

numéro extraordinaire » ajalehe v ajakirja number, mis on pühendatud mingile sündmusele, teemale vm, vahel väljaspool nummerdust

numéro international normalisé de la musique » noodiväljaandele antud 13kohaline number, mis aitab väljaannet identifitseerida ja kergendab selle tellimist ning levitamist

numéro multiple » suurema mahu ja mitme numbriga tähistatud jadaväljaande üksus, nt number 6-8

numéro separé » ajakirja, ajalehe vm eraldi number

numéro spécial » ajalehe v ajakirja number, mis on pühendatud mingile sündmusele, teemale vm, vahel väljaspool nummerdust

numéro spécimen » näidis uuest ilmuma hakkavast ajalehest, ajakirjast vm selle tutvustamiseks

numérotage annuel » perioodikaväljaande ühe aasta üksiknumbrite nummerdus, algab igal aastal uuesti

numérotage double » perioodikaväljaande rööbitine aasta- ja üldnummerdus, nt 11 (104), 306 (2111)

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018