Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 187 sõna

machine à polycopier » sõeltrükil põhinev paljundusseade, olnud kasutusel peamiselt kirjutusmasinal kirjutatu paljundamiseks

machine d`imprimer » masin, millega trükitakse tõmmiseid raamatute, ajakirjade jm tootmiseks

machine virtuelle » virtuaalne andmetöötlussüsteem, mis näib olevat ainuüksi kasutaja käsutuses, kuid mille funktsioonid täidetakse tegeliku andmetöötlussüsteemi ressursside ühiskasutusega

macrone » diakriitik (horisontaalkriips tähe peal) hääliku pikkuse näitamiseks, nt läti Rîga

maculature » vanapaber, sh paberi tootmisel v trükkimisel tekkinud praakpaber; ülekantud tähenduses - väärtusetu kirjandus

magasins fermés » hoidla, mis ei ole kasutajatele avatud

MÄRKUS Antonüüm: avatud hoidla.

[ALLIKAS: ISO/TR 11219:2012, määratlus 3.19]

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

magasins ouverts » hoidla, mis on kasutajatele avatud

MÄRKUS. Antonüüm: kinnine hoidla.

[ALLIKAS: ISO/TR 11219:2012, määratlus 3.54]

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

magazine » regulaarselt (vähemalt kaks korda aastas), ühesuguses kujunduses ja formaadis numbritena ilmuv perioodikaväljaanne

magazine des modes » piltide ja joonistega illustreeritud moodi tutvustav ajakiri

magazine d`évasion » ajaviiteks ja lõbustuseks määratud ajakiri, nt pildiajakiri

magazine illustrée » ajakiri, milles piltidel on oluline osa

magazine professionel » mingit teadus- v eriala käsitlev ajakiri

main » 1. käsitsi kirjutatud tekst (raamat, ürik vm);
2. käsitsi, kirjutusmasinal v arvutil kirjutatud tekst avaldamiseks

maison d`édition » teavikuid väljaandev asutus, kes vastutab nende sisu ja vormi eest

maison d`édition spécialisée » ühele v mitmele erialale spetsialiseerunud kirjastus

maîtrise de l'information » teadmised ja oskused, kuidas infovajadust tunnetada, informatsiooni tulemuslikult otsida, kriitiliselt hinnata ja valida ning eetiliselt ja õiguslikult kasutada

majuscule » suurtäht vastandina väiketähele, kasutatakse lause alguses, pärisnimede ja pealkirjade alguses

malédiction du livre » vanasti raamatusse kirjutatud needusvormel kaitseks raamatuvarguse ja rikkumise eest

manchette » veerisele trükitud pealkiri

manchette » teksti lõikuv pealkiri, lao välisäärde tühikusse paigutatud marginaal v pealkiri

manchette bibliographique » numbri sisu avav veerg perioodikaväljaandes

manchette brochant sur le texte » teksti lõikuv pealkiri, lao välisäärde tühikusse paigutatud marginaal v pealkiri

manette de jeu » liigutatava hoovaga osutusseadis; kasutatakse peamiselt arvutimängudes

manière noire » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul vask- v tsinkplaat esmalt karestatakse, seejärel kujutist plaadile kandes kaabitakse kujutise heledamaks jäävad kohad madalamaks
2. selles tehnikas graafikateos

manifestation » Teose väljenduse materiaalne teostus.

[RDA]

manifestation » korraldatud tegevused, millel on kultuuriline, hariduslik, sotsiaalne, poliitiline, teaduslik või muu eesmärk

NÄIDE. Näitused, kohtumine kirjanikega, kirjanduslikud arutelud, töötoad.

MÄRKUS 1. Kohandus tehnilisest aruandest ISO/TR 28118:2009.

MÄRKUS 2. Hõlmab vaid üritusi, mille on korraldanud raamatukogu või raamatukogu koostöös teiste asutustega ja mis toimuvad raamatukogu ruumides või väljaspool. Ei hõlma üritusi, mis toimuvad raamatukogu ruumides, aga mille on korraldanud teised asutused ilma raamatukogu osaluseta.

MÄRKUS 3. Ei hõlma kasutajakoolitust ja raamatukogu ekskursioone.

MÄRKUS 4. Hõlmab ka jätkuvaid programme. Programmi iga osa arvestatakse eraldi.

MÄRKUS 5. Hõlmab ka virtuaalüritusi.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

manifestation autodescriptive » Kehastus, mis sisaldab identifitseerivat infot.

[RDA]

manifestation non autodescriptive » Kehastus, mis ei sisalda identifitseerivat infot.

[RDA]

manifestation virtuelle » elektrooniline üritus, mis on loodud osalemiseks veebi kaudu

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

manifeste » valitsuse pidulik kirjalik pöördumine elanikkonna poole; partei vm organisatsiooni v rühmituse programmiline avalik teadaanne

manuel » raamat mingi aine süsteemipärase esitusega selle omandamiseks vastavalt õppekavale

manuel » käsiraamat ettekirjutuste, reeglite ja õpetustega

manuel » mingi ala süstemaatililine esitus raamatuna, erialane teatmeteos

manuel de conversation » võõrkeeles vestlemiseks kõige vajalikumaid sõnu ja lauseid sisaldav sõnastik

manuel de cuisine » toiduvalmistamise õpetuse ja retseptide raamat

manuel pour autodidaxie » õpik iseseisvaks õppimiseks, nt keeleõpik

manuel programmé » ainekava järgi kindlas järjestuses ja väikestes annustes õppematerjali esitav õpik

manufacture des livres

manuscrit » originaalteavik, mis on kirjutatud käsitsi, masina- või arvutikirjas

MÄRKUS. Köidetud eksemplaride ja teiste üksuste (katkendite, rullraamatute, autograafide jne) kohta võib pidada eraldi arvestust.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

manuscrit original » teose algne, autori kirjutatud käsikiri

manuscrit sur fiches » originaalkäsikiri kaartidel, nt bibliograafianimestik

maquette » tulevase trükise v selle osa näidis

maquette » kolmemõõtmeline maa või muu taevakeha pinda esitav mõõtkavaline mudel

marché de livres » raamatukaubanduse ostu- ja müügitehingute süsteem, mis põhineb pakkumise ja nõudluse vahekorral

marge » trükipinnast vaba ruum lehekülje servadel

marge de fond » veeris raamatu lehekülje seljapoolsel serval

marge de tete » lehekülje tühi serv ülalpool teksti

marge extérieur » veeris lehekülje välisserval

marge intérieur » lehekülje tühi serv teksti all

marge supérieur » lehekülje tühi serv ülalpool teksti

marginale » 1. märkus raamatu valgel äärel, ääremärkus
2. esseistika väikevorm: lühikirjutis, mõttekild v kommentaar

maroquin » raamatute köitmiseks kasutatav õhuke värvitud kitse- v lambanahk

marquage » teksti tähtsamate osade (nimed, terminid, definitsioonid jne) trükitehniline esiletõst, kasutades selleks sõrendust, teist kirja (kursiiv, poolpaks), suurtähti vm

marque » tootja tähis tootel v pakendil

marque de préference » salvestatud märgis, mis võimaldab kiiresti uuesti leida dokumenti v kohta dokumendis; kasutatakse nt tekstiprotsessorites ja brauserites

marque de proprieté » templijäljend, nimekirjutis, eksliibris vm, mis näitab raamatu kuuluvust raamatukogule, asutusele, isikule vm

marque du rayon » riiulile kinnitatud etikett, mis iseloomustab sellele riiulile paigutatud raamatuid

marque d`éditeur » väljaande kaanele, tiitellehele vm trükitav kirjatuse embleem (logo)

marque d`imprimeur » raamatusse trükitud graafiline kujutis trükikoja embleemina, sageli trükkali (trükikoja) nime v initsiaalidena

marque typographique » raamatusse trükitud graafiline kujutis trükikoja embleemina, sageli trükkali (trükikoja) nime v initsiaalidena

martyrologie » pühakute ja märtrite loetelu koos nende lühikeste elulugudega

matériel » infotöötlussüsteemi esemelised komponendid, nt arvutid ja välisseadmed

matériel périphérique » kõik seadmed, mida juhib keskseade ja mis suudavad sellega suhelda, nt välismäluseadmed ja printer

matrice » süvenditega vorm trükitähtede valmistamiseks; ladumismasina valuvorm, millega saadakse trükiladu; trükilaolt pehmesse massi pressitud jäjend, mille abil valatakse stereotüüp

matricule » ametlik nimestik mingisse kollektiivi kuuluvaist isikuist; ka nimestikku kandmise tunnistus

matronyme » ema nimi isikunime osana

maxime » mõttetera, vaimukas mõte

maxime » tarkussõna, käitumisreegel, elutarkus lühilausena

média » keskkond, kus toimub infoedastus, info avaldamine ja/või massikommunikatsioon

média électrónique

médias audiovisuels » kuulmise ja nägemise abil tajutav meedia

médias sociaux » inimeste suhtlemiseks ja info vahetamiseks loodud veebikeskkonnad, mille sisu loovad kasutajad ise virtuaalsete kogukondade ja suhtlusvõrgustikena (nt Facebook, Twitter, Youtube, blogid)

médiathèque » kogu mitmel viisil salvestatud tekste, pilte ja helisid, mille taasesitamine toimub tehniliste seadmete abil (nt filmid, heliplaadid jt); koht eelnimetatu hoidmiseks ja kasutamiseks.

mélanges » kogu mitmesuguse sisuga kirjutisi

mélanges offerte à ... » kellelegi pühendatud, kellegi auks loodud teos

melotypie » nootide trükkimine vastavaist trükimärkidest laotud trükivormiga

mémoire » seade, kuhu saab andmeid paigutada, kus neid saab hoida ja kust neid saab võtta

mémoire » kogu adresseeritav käskude täitmiseks kasutatav talletusruum keskseadmes jt sisemäludes

mémoire à accès sélectif » keskseadmesse kuuluv mäluseade, kuhu saab andmeid kirjutada ja neid sealt lugeda; töömälu, kust andmed kustuvad arvuti väljalülitamisel

mémoire externe » mäluseade, millele protsessoril on juurdepääs ainult sisend-väljund-kanalite kaudu, nt kõvaketta- ja diskettseadmed ning optilised mälud

mémoire principale » sisemälu osa, kuhu laaditakse käsud ja andmed nende täitmiseks v töötlemiseks; arvuti keskne mäluseade

mémoires » talletatud meenutused isiku elust, tema kaasaegseist isikuist ja sündmustest

mémoriser » andmeid mäluseadmes hoidma

mention de proprieté » templijäljend, nimekirjutis, eksliibris vm, mis näitab raamatu kuuluvust raamatukogule, asutusele, isikule vm

menu » valikuvõimaluste loetelu, mille kuvab andmetöötlussüsteem ja millest kasutaja saab valida käivitatava toimingu

menu déroulant » menüü, mis kuvatakse kasutaja valikul menüüriba alla

menu flash » menüü, mis ilmub hiireklõpsu peale kursori asukohta, kaob pärast menüüst valiku tegemist v hiireklõpsu väljaspool menüü pinda

menu principal » programmi käituse algul kasutajale kuvatav menüü, millest tavaliselt hargnevad alammenüüd

méridien origine » meridiaan, millest alates mõõdetakse geograafilist pikkust. 1884. aastast kokkuleppeliseks algmeridiaaniks Greenwichi meridiaan

mesiage » lühiteade ajakirjanduses

message » teadaanne, teatamine millestki

message » lühike mingist sündmusest, nähtusest, toimingust informeeriv teade ajalehes

message d`erreur » arvutisüsteemi tekitatud teade tarkvara vea v riistvara rikke kohta

message-guide » kuuldav v nähtav teade, millega programm teatab valmisolekust käske vastu võtta, nt teatud string käsurea alguses

messagerie électronique » kirjavahetus arvutivõrgu kaudu edastatavate sõnumite kujul

methode de la bibliographie » bibliograafiategevuse korraldamise viis v võte

métonomasie » nime muutmine (nt pseudonüümiks) tõlkimise teel teise keelde, nt Bauer = Agricola, Holzmann = Xylander

métrage de rayonnage » riiuli mahutavusvõime

metre lineaire » mõõtühik raamatukogustatistikas (pikkus 1 m, mahutab 35 köidet raamatuid v 14 ajakirjaköidet)

metteur en page » raamatuid kunstiliselt kujundav kunstnik

mettre à jour » 1. andmeid faili lisama, seal muutma v sealt kustutama
2. kuvatud andmeid uuesti otsima ja kuvama, et nt andmebaasi registris v kausta sisus ilmneksid vahepeal tehtud muudatused

mettre en pages » teaviku lehekülgi või lehti nummerdama, nende järjekorda määrama

mezzo-tinte » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul vask- v tsinkplaat esmalt karestatakse, seejärel kujutist plaadile kandes kaabitakse kujutise heledamaks jäävad kohad madalamaks
2. selles tehnikas graafikateos

micro-ordinateur » digitaalarvuti, mille keskseade koosneb ühest v mitmest mikroprotsessorist, mäluseadmest ja sisend-väljundvahenditest

microcarte » mikrokujutist kandev kaardikujuline dokumendikoopia

microcopie » originaali vähendatud koopia mikrovormina

microcopie » trükistest ja dokumentidest mikrosuuruses koopiate valmistamine

microédition » elektronkirjastamine mikroarvuti abil

microfiche » mikrokujutisi (kaadrivälju) kandev läbipaistva põhimikuga kaart (tavaliselt 105x148 mm), mikrovormi liik

microfiche opaque » mikrokaart kujutisega läbipaistmatul mikrofišš põhimikul, mikrovormi liik

microfilm » mikrokujutist kandev film, mikrovormi liik; ka selleotstarbeline fotomaterjal

microfilm en bande » tükk mikrofilmi, mida hoitakse tasafilmina, mitte rullina

microfilmage » mikrofilmide valmistamine

microfilme en rouleau » rullina hoitav mikrofilm

microfilmographie » mikrofilmide bibliograafiline kirjeldamine; mikrofilmide bibliograafia

microformat » palja silmaga loetamatut kujutist kandev dokument, saadakse originaaldokumenti tugeva vähendusega pildistades v mikrovormväljastuse teel arvutist

microforme » palja silmaga loetamatut kujutist kandev dokument, saadakse originaaldokumenti tugeva vähendusega pildistades v mikrovormväljastuse teel arvutist

microforme » fotograafiline teavik, mis nõuab kasutamisel suurendamist

MÄRKUS 1. Kohandus standardist ISO 5127:2001.

MÄRKUS 2. Hõlmab mikrofišše ja mikrofilme.

MÄRKUS 3. Slaide ja muid selletaolisi teavikuid loetakse auvisteks.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

micrographie » palja silmaga loetamatute dokumendikoopiate valmistamine ja kasutamine

microphotographie » mikroskoobi ja fotokaamera abil saadud foto üliväiksest objektist

microplaquette » pooljuhtmaterjali tükike, mis sisaldab omavahel ühendatud elektroonilisi elemente

microprocesseur » protsessor, mille elemendid on vähendatud üheks v mitmeks integraallülituseks

microproduction » trükistest ja dokumentidest mikrosuuruses koopiate valmistamine

micropublication » mikrovormis väljaanne

mignon » 7-punktine trükikiri

miméographe » vahapaberist trafareti abil tõmmiseid valmistav endisaegne paljundusaparaat

mini-ordinateur » funktsionaalselt mikroarvuti ja suurarvuti vahepealne digitaalarvuti

miniateurist » raamatute kirjutaja ja maalija keskajal

miniature » punase värviga (minium) maalitud initsiaal v pealkiri keskaja käsikirjas, hiljem ka kaunistav joonistus; ilukirjanduse väikevorm - pisipala

miscellanées » kogu mitmesuguse sisuga kirjutisi

mise en forme bibliographique » kirjete parandamine, toimetamine, kohendamine vastavalt kirjereeglitele

mise en pages » laoridadest, -veergudest, joontest, klišeedest jm trükivormi koostamine soovitud suuruse ja kujundusega lehekülgede saamiseks

mise en place » teavikute asetusviis riiulil (vertikaalne, formaadiline, süstemaatiline, tähestikuline jne)

mise sur ordinateur » teatud eluvaldkonna või kogu riigi elu korraldamine kõrgtasemel infotehnoloogia ja -tehnika rakendamise abil

mises en valeur » teksti tähtsamate osade (nimed, terminid, definitsioonid jne) trükitehniline esiletõst, kasutades selleks sõrendust, teist kirja (kursiiv, poolpaks), suurtähti vm

missel » jumalateenistuse eeskirju esitav raamat, eriti katoliku kirikus

missel » 48-punktine trükikiri

missive » kirjanduslikus vormis kiri

mode » seadme v programmi tööviis

mode conversationel » tööviis, mille puhul vahelduvad kasutaja sisestused ja arvutisüsteemi reaktsioonid; kasutaja saab süsteemilt pidevat tagasisidet

mode de lecteur » lugemise meetod, mis sõltub teksti laadist, lugemise eesmärgist, lugeja ettevalmistusest jm

mode d`insertion » funktsioon v režiim, mis võimaldab kasutajal viia senise teksti sisse lisatekst, mille sobitamiseks senine tekst paigutatakse automaatselt ümber

mode interactif » tööviis, mille puhul vahelduvad kasutaja sisestused ja arvutisüsteemi reaktsioonid; kasutaja saab süsteemilt pidevat tagasisidet

modèle » 1. arvutustabelite ja andmebaasikirjete tühi vorm, mis näitab võimalikke väljasid, nende asukohta ja pikkust
2. näidis, mis sisaldab teatud tüüpi dokumentide püsivaid osi ja vormingut, nt kirjamall

modem » seade v programm, mis võimaldab edastada digitaalsignaale analoogtelefoniliinide kaudu

modes spéciales de la littérature technique » tehnikakirjanduse spetsiifilise sisuga väljaanded, nt standardid, patendikirjeldused, tootekataloogid, hinnakirjad

module » tark- v riistvara suhteliselt sõltumatu koostisosa

molescine » köitmisel naha asemel kasutatav tehismaterjal

moniteur » ametliku väljaandena ilmuv ajaleht

moniteur » ekraaniga varustatud kuvaseade, mis võimaldab kasutajal arvutiga suhelda; põhitüübid on elektronkiirekuvar ja vedelkristallkuvar

monodrame » ühe kõneleva tegelasega näidend

monographie » trükitud või muu väljaanne, mis on tervikuna ühes köites või mille terviku moodustab kindel arv köiteid

[ALLIKAS: ISO 5127:2001, määratlus 2.4.02]

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

monographie » mingit ainet, probleemi v isikut ammendavalt käsitlev ja iseseisva väljaandena avaldatud teaduslik uurimus

monologue » näidendis vm kirjandusteoses pikem kõne iseendaga v publiku poole pöördudes

monotype » tähtede kaupa trükiladu valmistav ladumismasin

monotypie » 1. graafikatehnika, mille puhul metall-, klaas-, vm plaadile kantakse õlivärvidega pilt, millest saadakse üksainus tõmmis
2. selles tehnikas graafikateos

monte-livres » mehaaniline seade raamatute transportimiseks raamatukogus, tavaliselt hoidla korruste vahel

morceau » osa, tükk mingist teosest v teavikust

morceaux choisis » mingi kavatsusega välja valitud kogu, valimise tulemus, nt novellivalimik

mordu informatique » tehniliselt oskuslik arvutientusiast

morphologie du livre » raamatuteaduse osa, mis uurib raamatute füüsilist ehitust ja teksti paigutust

mot » keele mõisteline algüksus

mot clé » otsivõtmeks olev üksiksõna; täisteksti- ja bibliograafiaandmebaasides on võtmesõnaks tavaliselt kogu kirjest v selle teatud väljadest automaatselt eraldatud üksiksõnad

mot de passe » salastatud märgijada, mis identifitseerib volitatud kasutaja, lubades tal siseneda süsteemi

mot de recherche » otsingul päringu tingimuseks antav märgistring; võib olla sõna, fraas, number jms

mot étranger » keele struktuurile võõras sõna

mot imprimé » trükised, kirjasõna

mot matière » infoallika v selle osa ainestikku tähistav sõna v sõnaühend; kasutatakse nt teatmeteoses artikli algussõnana märksõnakataloogis ja registris jaotusüksusena, andmebaasis otsitunnusena

mot sigle » sõnaühendi algustähtedest moodustatud sõnana häälduv lühend, nt UNESCO, ENE

mot souche » infoallika v selle osa ainestikku tähistav sõna v sõnaühend; kasutatakse nt teatmeteoses artikli algussõnana märksõnakataloogis ja registris jaotusüksusena, andmebaasis otsitunnusena

mot vedette » infoallika v selle osa ainestikku tähistav sõna v sõnaühend; kasutatakse nt teatmeteoses artikli algussõnana märksõnakataloogis ja registris jaotusüksusena, andmebaasis otsitunnusena

mot-à-mot » sõnade otseseid tõlkevasteid ja algteksti lausekonstruktsioone järgiv tõlge

motif de lecture » sisemine v väline tegur lugeja lugema suunamiseks

motif de lire » sisemine v väline tegur lugeja lugema suunamiseks

mouillure » niiskusest raamatusse tekkinud jälg

moulin à papier » paberivabriku endisaegne nimetus

moyen bibliographique » korrastatud bibliograafiakirjete kogu (bibliograafianimestik, -kartoteek vms)

moyen visuel » õppe- v õpivahend, mis esitab oma sisu kujundi v pildi kujul

moyens électróniques de diffusion de l`information

MTP » kaitsemehhanism, mida kirjastajad kasutavad oma toodangu tasuta levitamise ja piraatluse piiramiseks. Nt e-teavikule lisatakse e-vesimärk, mis aitab levitaja tuvastada, või krüptograafiline kaitse, mis laseb vaid ostjal e-teavikut kasutada

multimédia » heli, piltide, animatsiooni, video ja teksti põimimine ühte rakendusse

multiplication à l`aide de hectographe » hektograafilisel menetlusel saadud väljaanne

multiposte » omane riist- v tarkvarale, mida saab kasutada mitu kasutajat korraga v kordamööda, nt ühiskasutuslik kataloogimissüsteem, ühisprinter

musée du livre » muuseum, mis kogub, korraldab ja uurib raamatuid jm trükiseid

musique » noodikiri, nooditekst, nii käsikirjaline, trükitud kui ka elektrooniline

musique » väljaanne, milles ülekaalus on nooditekst

mythe » tõestisündinud loona esitatud rahvajutt, mis on seotud kindla koha, isiku v sündmusega

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018