Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 249 sõna

l'index simple » liigituse põhitabeli määrajateta indeks

laboratoire ouvert » tööruum koos seadmetega, mida raamatukogu pakub mingiks arendavaks, eelkõige käeliseks tegevuseks

lambris » köite selja osa, mis asub kahe nöörme vahel

laminateur » kiletamisaparaat, mille abil kaetakse paberilehed õhukese läbipaistva kilega

lancement » tarkvaratoote uuendus sama versiooni piires

langage de descripteurs » deskriptoritel põhinev infootsikeel

langage de programmation » tehiskeel programmide väljendamiseks

langage de recherche » otsingute tehiskeel, mis on sageli kombineeritud indekseerimiskeelest ja tarkvarasüsteemi menüüdest või käskudest

langage de recherche documentaire » tehiskeel jäädvustatud informatsiooni kirjeldamiseks ja otsimiseks, nt UDK, Eesti üldine märksõnastik

langage d`indexation » deskriptoritel põhinev infootsikeel

langage d’indexation » teaviku sisu või vormi iseloomustamiseks loodud tehiskeel, nt UDK, Eesti üldine märksõnastik

langage écrit » 1. reeglitega korrastatud keel
2. kirjutatud keel vastandina suulisele

langage naturel » keel, mille reeglid põhinevad käibival kasutusel

langue artificielle » keel, mille reeglid on kehtestatud enne kasutamist, nt UDK, HTML

langue de traduction » keel, millesse v millest tekst on tõlgitud

laps de temps » Ajaline ulatus, millel on algus, lõpp ja kestus.

[RDA]

le catalogue des publications de l´art » raamatukogus leiduvate kunstiteavikute loetelu

le PAO » elektronkirjastamine mikroarvuti abil

le patrimoine immateriel » kogukonna või rühma teadmised, oskused, kombed ja tavad, mida antakse põlvest põlve edasi ja mis on sellele kogukonnale või rühmale omased ja olulised ka tulevikus

le patrimoine materiel » inimese loodud või inimese ja looduse koosmõjust tekkinud esemed ja paigad, millel on aja- ja kultuurilooline või esteetiline väärtus

lecture » suusõnaline esinemine mingil teemal, tavaline ülikooli õppevorm

lecture » lugemisaine, eriti kindla ülesande huvides, nt keeleõppimiseks

lecture » kirjutatud v trükitud teksti nägemismeele kaudu mõtestamine teksti sisu tajumiseks ja vastuvõtuks

lecture autodidactique » lugemine eneseharimise eesmärgil, autodidaktiline lugemine

lecture des épreuves » teksti parandamine laotõmmisel, väljatrükil v kuvaril

lecture récréative » kergloetav kirjandus, mida loetakse ajaviiteks ja puhkuseks, enamasti ilma olulise kunstiväärtuseta: põnevusjutud, seiklus-, kriminaal-, armastusromaanid jms

lecture récréative » puhkuseks ja lõbustuseks ilma teadmiste hankimise ja eneseharimise eesmärgita lugemine

lecture sélective » raamatu üksikute kohtade lugemine temaga tutvumiseks

lederine » tehisnahk, köitematerjalina kasutatav erilise nitrokihiga kaetud puuvillriie

légenda d`une illustration » pildi vm illustratsiooni juurde selgituseks lisatud tekst

legendarie » legendiraamat, kogumik legende pühakuist

légende » kaardil, plaanil, joonisel vm kasutatud tingmärkide seletus

légende » rahvajutt kellegi elust v mingist sündmusest

légende » tõestisündinud loona esitatud rahvajutt, mis on seotud kindla koha, isiku v sündmusega

légende d`une illustration » seletus illustratsiooni juures

leporello » lõõtsana kokkuvolditav trükis

lettre » pöördumise vormis kellelegi suunatud sõnum vm tekst

lettre » trükkimisel kasutatav metall-, puit- v plastmasspulgake, mille otsal on tähe vm märgi reljeefne kujutis

lettre » kirjamärk, mida üksikuna v koos teistega kasutatakse eeskätt suulise kõne mingi helielemendi esituseks

lettre à queque de dessus » täht, millel on ülapikend: b, d, f, h, k, l, t

lettre à queue de dessous » täht, millel on allpikend: g, j, p, q, y

lettre bas de casse » väike täht vastandina suurtähele

lettre capitale » suurtäht vastandina väiketähele, kasutatakse lause alguses, pärisnimede ja pealkirjade alguses

lettre initiale » nime esimene täht; ka peatüki, lõigu, luuletuse vm esimene täht

lettre longue » pikendiga trükitäht, nt b, d, f, g, h, j jt

lettre minuscule » väike täht vastandina suurtähele

lettre ornée » kunstiliselt kujundatud täht

lettre ouverte » publitsistlik esinemine ajalehes, ajakirjas vm, et selle kaudu juhtida üldsuse tähelepanu millelegi ja väljendada oma seisukohta selle kohta

lettres » sõnaline vaimulooming kirjapanduna v trükituna

lettres bloquées » trükilaosse kummuli sattunud trükitäht, nii et trükib trükitüübi jalg, mitte tähe kujutis

lettrines » täht teatmeteose lehekülje ülaserval tähestiku järgi otsimise hõlbustamiseks

lexicographie » sõnaraamatute koostamise teooria ja praktika

lexique » 1. sõnaraamat, harilikult seletussõnaraamat
2. üldine, erialane v bibliograafiline teatmeteos, milles artiklid on järjestatud tähestikuliselt

lexique biobibliographique » mitme isiku elu, tegevust ja töid käsitlevat kirjandust ning nende loomingut loetlev ja nende elulooülevaateid sisaldav teatmeteos

lexique biographique » elulugudest koosnev teatmeteos, tavaliselt nimede tähestikjärjestuses

lexique des descripteurs » deskriptorite ja nende sünonüümide tähestikloetelu

liaison » funktsionaalüksuste vahel andmeedastuseks tekitatud seos

liaison hypertexte » aktiveerimisel sihtobjektiga asenduv objektiviide hüpertekstis v hüpermeedias

libelle » väike raamat; laimav v satiiriline kirjutis; kaebekiri, laimukiri

liberté d'information » igaühe õigus ilma takistusteta vastu võtta, töödelda ning edastada üldiseks kasutuseks mõeldud informatsiooni. Väljendub avaliku teabe ligipääsetavuses, tsensuuri puudumises, sõna- ja väljendusvabaduses, piirangutes jälitustegevusele ning eraelu puutumatuse kaitses.

liberté de la presse » õigus vabalt väljendada oma vaateid ja arvamusi trükisõnas

libraire » raamatukaupleja, isik, kes müüb raamatuid

librairie » kauplus raamatute müügiks

librairie commissionaire » raamatute müük komisjonitasu eest müükiandja (komitendi) ülesandel

librairie dépositaire » raamatute müük komisjonitasu eest müükiandja (komitendi) ülesandel

librairie d`occasion » eelkõige vanade ja haruldaste trükiste (anikvaarsed jm tarvitatud raamatud) ning käsikirjade, kuid ka kunstiesemete ostu ja müügiga tegelev kauplus

libre accès » piiramatu juurdepääs teabele, teavikutele või infoteenindusele

[ALLIKAS: ISO 5127:2001, määratlus 5.2.11]

MÄRKUS. Kitsamas mõttes tähendab see, et teave tehakse Interneti kaudu vabalt kättesaadavaks.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

libre-service » raamatukogu kasutamine raamatukogutöötaja vahenduseta

libretto » muusikalise lavateose (ooper, operett, oratoorium jm) tekst; ka balleti stsenaarium

licence ouverte » luba, millega autor annab teose kasutajale õiguse teostada oma isiklikke või varalisi õigusi litsentsis toodud tingimustel; enamasti kuulub siia õigus teost kohandada, kopeerida ja levitada, nt Creative Commons (CC)

license de libre diffusion » luba, millega autor annab teose kasutajale õiguse teostada oma isiklikke või varalisi õigusi litsentsis toodud tingimustel; enamasti kuulub siia õigus teost kohandada, kopeerida ja levitada, nt Creative Commons (CC)

lien » funktsionaalüksuste vahel andmeedastuseks tekitatud seos

lien d`hypertexte » aktiveerimisel sihtobjektiga asenduv objektiviide hüpertekstis v hüpermeedias

lien hypertexte » aktiveerimisel sihtobjektiga asenduv objektiviide hüpertekstis v hüpermeedias

lieu » Teatud kindel ruumiulatus.

[RDA]

lieu d`édition » teose ilmumise koht

lieu d`impression » trükise trükkinud trükikoja asukoht

ligature » liittäht, kahe tähe ühendamisel saadud tähemärk, nt saksa ß; trükitehnikas ühele jalale valatud kahe tähega trükitüüp

ligne » teksti osa, mille moodustavad samale joonele kirjutatud v trükitud tähed, numbrid jm märgid

ligne creuse » lõigu viimane rida, võib olla poolik

ligne de points » täpistik, punktide rida ................, nt trükitud plangil täitmist nõudvail kohtadel

ligne pointillée » täpistik, punktide rida ................, nt trükitud plangil täitmist nõudvail kohtadel

lino gravure » 1. kõrgtrükitehnika, mille puhul trükiplaat valmistatakse linoleumist
2. selles tehnikas graafikateos

linotype » ridade kaupa trükiladu valmistav ladumismasin

lipogramme » teos (luuletus, jutuke), milles kõik sõnad algavad sama tähega

lire » võtma andmeid mäluseadmest v andmekandjalt

lire en diagonal » teksti lugemine diagonaalis, üks kiirlugemise viise

liseuse » elektrooniline seade, mis on mõeldud peamiselt e-raamatute ja elektrooniliste perioodikaväljaannete lugemiseks

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

liseuse » raamatu vahele pandav kartongist, nahast vm materjalist riba lugemisjärje osutamiseks

lisibilité » hinnang, kui kergesti on tähed, kiri, tekst loetav ja mõistetav

lisible par ordinateur » andmete ja andmekandjate omadus, mis võimaldab neid töödelda arvutiga

liste bibliographique » millegi juurde kuuluv, mitte iseseisev viidatud, kasutatud, soovitatava vms kirjanduse loetelu (raamatus, artikli järel); lühike lihtsa struktuuriga bibliograafianimestik

liste bibliographique annotée » annoteeritud kirjetega bibliograafia; kommentaaridega varustatud bibliograafia

liste cumulative » pidevalt andmestikku koondav bibliograafia: igal järgneval avaldamisel kajastub kõik varasem koos vahepeal lisandunud uuega; üks koondbibliograafia erijuhtumeid

liste de diffusion » elektronpostiaadresside loend, mis võimaldab sõnumit saata paljudele aadressidele korraga

liste de livres recommandés » soovitava suunitlusega nimestik valitud kirjandusest

liste de prix courant » toodete v kaupade loetelu koos hindadega

liste des citations » raamatu, artikli v peatüki lõppu koondatud bibliograafiaviited

liste des illustrations » illustratsioonide nimestik raamatu alguses v lõpus

liste d`abréviations » teoses kasutatud lühendite loetelu täissõnastuses vastetega

liste d`errata » pärast trükkimist märgatud ja parandatud vigade loetelu, tavaliselt raamatu lõpus v eraldi lehel

lithographie en couleurs » värviline litograafia

lithograpie » 1. lametrükitehnika, mille puhul trükialusena kasutatakse peenekristallilisi lubjakiviplaate
2. selles tehnikas graafikateos

littératie numérique » suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas; digipädevuse 5 osaoskust:info haldamine, suhtlemine digikeskkondades, sisuloome, turvalisus kasutamisel, sobivate digivõtete ja –vahendite kasutamine

littératur d`enseignement » raamatud jm väljaanded, mis on koostatud õppimiseks ja õpetamiseks: õpikud, õppekavad, metoodikavahendid jne

littérature » sõnaline vaimulooming kirjapanduna v trükituna

littérature appliquée » rakendusliku sisuga kirjandus

littérature camouflée » illegaalselt avaldatud teos, mis on peidetud legaalse raamatu kujunduse vahele

littérature clandestine » trükised, mis on arvatud kehtivate seadustega vastuolus olevaks ning mille trükkimine ja/või levitamine toimub salaja

littérature d'anticipation » ulmekirjanduse liik: ilukirjandusteosed, mis toetuvad teaduse ja tehnika tõelistele või kujutletud saavutustele, kirjeldavad nende mõju inimkonnale, alternatiivseid maailmu, utoopiaid

littérature de bas étage » vähese väärtusega kirjandus, vähenõudlik lugemisvara

littérature de l'imaginaire » kirjandusžanr, mille alla kuuluvad teaduslik fantastika e teadusulme, fantaasiakirjandus e imeulme ja õuduskirjandus e õudusulme

littérature de référence » raamatud vm trükised, kust leiab hõlpsasti vajaminevaid teatmeid: entsüklopeediad, leksikonid, sõnaraamatud, teatmikud, bibliograafiad jne

littérature de vulgarisation scientifique » üldarusaadavas vormis teadust tutvustav kirjandus

littérature des emigrants » väljaspool kodumaad loodud kirjandus

littérature des faits » tõeliselt toimunut kirjeldavad teosed: mälestused, elulood, päevikud, kirjad, reisikirjad, reportaažid, kroonikad jm

littérature dialectale » murdes kirjutatud kirjandusteosed (luuletused, jutud jne)

littérature didactique » koondmõiste, mis sisaldab teadus-, tarbe-, õppe-, teatme-, aime- jm kirjanduse

littérature documentaire » reaalseid sündmusi ja isikuid nende õigete nimedega kujutav (ilu)kirjandus

littérature d`agitation » trükised, eriti brošüürid, lendlehed, plakatid, ajakirjandus, mis on määratud mõjutama rahvahulki

littérature d`aventures » seiklusliku sündmustikuga kirjandus

littérature d`enfer » üldiseks kasutamiseks kirjandus, mille võimuorganid on keelanud

littérature d`évasion » kergloetav kirjandus, mida loetakse ajaviiteks ja puhkuseks, enamasti ilma olulise kunstiväärtuseta: põnevusjutud, seiklus-, kriminaal-, armastusromaanid jms

littérature enfantine » lastele kirjutatud ilukirjandus, ka lastepärases vormis populaarteaduslikud raamatud

littérature étrangère » mitte-eesti ilukirjandus; välisriikides kirjastatud väljaanded

littérature jaune » vähese väärtusega kirjandus, vähenõudlik lugemisvara

littérature locale » kohalikku piirkonda käsitlev kirjandus

littérature méthodique » kirjandus mingi aine õpetamise, teadusliku töö meetodite, mingi tootmisala v töö meetodite kohta

littérature mondiale » kõigi rahvaste kõigi aegade kirjandus kokku vastandina rahvuskirjandustele

littérature nonbelletristique » koondmõiste, mis sisaldab teadus-, tarbe-, õppe-, teatme-, aime- jm kirjanduse

littérature obscène » seksuaaltoiminguid kajastava sisuga kirjandus, mille eesmärk on tekitada sugulist erutust

littérature périodique » perioodikaväljaannete kogunimetus

littérature politique » poliitikat käsitlev kirjandus

littérature pornographique » seksuaaltoiminguid kajastava sisuga kirjandus, mille eesmärk on tekitada sugulist erutust

littérature pour femmes » eelkõige naislugejatele suunatud ajaviitekirjandus

littérature pour les jeunes » kirjandus, mis oma sisult ja käsitluslaadilt on lugemiseks eelkõige noortele

littérature professionelle » mingit teadus- v eriala käsitlev kirjandus

littérature prohibée » üldiseks kasutamiseks kirjandus, mille võimuorganid on keelanud

littérature propagandiste » vaadete, arvamuste, seisukohtade tutvustamiseks ja levitamiseks avaldatud trükised

littérature scientifique » teadusprobleeme käsitlevad teosed (uurimused, monograafiad, artiklikogumikud, väitekirjad jt)

littérature scientifique vulgarisée » üldarusaadavas vormis teadust tutvustav kirjandus

littérature spécialisée » mingit teadus- v eriala käsitlev kirjandus

littérature surannée » teaduse, tehnika, tootmise ja ühiskonna arengust mahajäänud teosed, esijoones tarbe- ja tootmist käsitlevad raamatud

littérature technique » tehnikat (tehnikaalasid) käsitlev kirjandus

littérature traduisée » teistest keeltest tõlgitud kirjandus

livraison » suurema teose, sarja v jätkväljaande osa

livraison électonique de documents » dokumentide kättetoimetamine andmesidevõrgu kaudu, nt tellitud artiklikoopiate saatmine elektronpostiga

livre » trükitud ja köidetud teavik, mis ei ole jadaväljaanne

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

livre » trükitud v käsitsi kirjutatud kaante vahele köidetud iseseisev väljaanne mahuga 49 ja enam lehekülge

livre à feuillets mobiles » Lahtistest lehtedest koosnev, köitmata raamat. (ISBD)

livre a peinture » lasteraamat, milles joonistatud pildid tuleb lapsel endal värvida

livre à succès » lühikese aja jooksul suurel hulgal müüdav raamat

livre à système » tavaliselt laste pildiraamat, mis avatuna esitab kujutised ruumiliselt nagu teatris dekoratsioonid

livre acéphale » vana raamat, millel alguslehed on kaotsi läinud

livre ancien » alates käsikirjalistest kuni 19. saj. keskpaigani (1850-1860) või kuni 1900. a ilmunud raamatud (piir erineb riigiti). Eesti puhul võib vanaraamatuks nimetada kuni 1944. aastani ilmunud (eesti) raamatuid.

livre ancien » enne 1800. aastat välja antud raamat või uuem raamat, mis on hinnaline piiratud väljaande, köite, pühenduste või muude sarnaste omaduste tõttu

MÄRKUS. Sellised nimetused kuuluvad tavaliselt erikogudesse, neil on spetsiaalsed kohaviidad ja need on paigutatud turvalisse piiratud juurdepääsuga ruumi.

EE MÄRKUS. Eestis on rariteedid enne 1861. aastat ilmunud eestikeelsed ja enne 1831. aastat ilmunud võõrkeelsed trükised ja käsikirjad, millel on ajalooline ja kultuuriväärtus.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

livre animé » tavaliselt laste pildiraamat, mis avatuna esitab kujutised ruumiliselt nagu teatris dekoratsioonid

livre antidaté » raamat, mis on varustatud tegelikust varasema ilmumisajaga

livre au rabais » nominaalhinnast odavamalt müügil olev raamat

livre au-dessus des dimensions moyennes » mõõtmetelt tavaraamatust suurem trükis, mis ei mahu riiulisse

livre audible » helikandja, millele on salvestatud (kirjanduslik) tekst

livre avec texte parallel » raamat, kus sama teos esitatakse mitme tekstina: originaal ja tõlge, algtekst ja redigeering vm

livre broché » paber- v kartongkaantega lihtsalt köidetud raamat

livre broché » paberkaantega köide

livre cartonné » pappkaantega köide

livre cartonné » paber- v kartongkaantega lihtsalt köidetud raamat

livre clérical » kiriku tegevuses kasutusel olevad raamatud (jutluseraamat, meetrikaraamat, kirikukirjad) jm kiriklikud (käsi)raamatud ning registrid

livre de bibliophile » raamat, mis mingi omaduse poolest (sisu, kujundus, köide, autograafid, päritolu vm) on bibliofiilide huviobjektiks

livre de carton » papile trükitud, tavaliselt väikelastele määratud raamat

livre de chant » vaimulike laulude kogumik

livre de chant » protestantlike kirikulaulude kogumik tekstide ja nootidega

livre de chevet » subjektiivse hinnangu järgi enim meeldinud raamat

livre de cuisine » toiduvalmistamise õpetuse ja retseptide raamat

livre de lecture » kergestiloetav proosateos (ka reisikiri, mälestused jm)

livre de parchemin » raamat, mis on kirjutatud v trükitud pärgamendile

livre de prières » palvetekstidega raamat

livre de référence manuel » korraldatud (ja trükitud) andmekogumik

livre de vulgarisation scientifique » populaarteadusliku sisuga raamat

livre défendu » raamat, mille võimuorganid on keelanud

livre déplient » kokkuvolditav pisitrükis

livre des chansons » trükitud v käsitsi kirjutatud laulutekstide ja nootide kogumik

livre des modes » moode esitav raamat, milles oluline osa on piltidel ja joonistel

livre des morts » Vana-Egiptuses surnule hauda kaasa antud papüürus tekstiga, mis pidi aitama pääseda surnuteriiki

livre des sermons » jutlusi sisaldav raamat

livre du loch » kindlavormiline laevapäevik

livre d`adresses » süstemaatilis-tähestikuline isikute ja organisatsioonide loetelu koos aadressidega

livre d`art » kunsti käsitlev (illustreeritud) raamat

livre d`étude » raamat mingi aine süsteemipärase esitusega selle omandamiseks vastavalt õppekavale

livre d`exercises » väljaanne, mis õppevahendina sisaldab harjutusi ja ülesandeid mingi aine omandamiseks

livre d`heures » palveraamat vastavalt päevaajale peetavate palvetega, sageli kaunilt kujundatud

livre d`hommage » kellelegi pühendatud, kellegi auks loodud teos

livre d`images » raamat, mis sisaldab pilte v pilte koos lühitekstiga

livre d`occasion » kasutatud raamat

livre d`or » asutuse, organisatsiooni v isiku juubeli puhul välja antud raamat, sageli artiklikogumik

livre elimine » raamatukogust eemaldatud ja arvestusest kustutatud teaviku eksemplar

livre en feuilles » raamat (eksemplar), mille trükipoognad on voltimata ja õmblemata, s.o köitmata

livre en format de poche » taskuformaadis raamat

livre enchaîné » ketiga lugemispuldi v riiuli külge kinnitatud raamat, esijoones keskaja raamatukogudes

livre épuisé » raamat, mille trükk on otsas

livre fantome » raamat, mis arvatakse olevat ilmunud, kuid pole suudetud leida; kirjastaja väljakuulutatud, kuid ilmumata jäänud raamat

livre imprimé » trükkimise teel valmistatud raamat

livre interdit » raamat, mille võimuorganid on keelanud

livre jou-jou » lastele määratud raamat, millel on mänguasja omadusi: kujutab midagi/kedagi ruumiliselt vm

livre main » väikese formaadiga raamat (kõrgus kuni 10 cm)

livre manuscrite » käsitsi kirjutatud raamat, tuntud peamiselt enne trükikunsti leiutamist

livre miniature » väikese formaadiga raamat (kõrgus kuni 10 cm)

livre modèle » tulevase trükise v selle osa näidis

livre non relié » lahtistes poognates raamat

livre nonbelletristique » mitteilukirjanduslik raamat

livre numérique » litsentsi alusel kasutatav või vaba juurdepääsuga digitaalteavik, mis ei ole jadaväljaanne ja milles on ülekaalus otsingut võimaldav tekst ja mis on trükitud raamatu (monograafia) analoog

MÄRKUS 1. Elektrooniliste raamatute kasutamine sõltub sageli eriseadmetest ja/või lugemiseks või visuaalseks esitamiseks mõeldud tarkvarast.

MÄRKUS 2. Elektroonilisi raamatuid saab laenutada kas kaasaskantavail seadmeil (e-raamatu luger) või kantakse nende sisu piiratud ajaks kasutaja personaalarvutisse või muule seadmele.

MÄRKUS 3. Hõlmab ka elektroonilisi doktoriväitekirju.

MÄRKUS 4. Hõlmab ka raamatukogus digiteeritud teavikuid.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

livre par souscription » raamat vm väljaanne, mida on võimalik tellida enne ilmumist

livre parlé » helikandja, millele on salvestatud (kirjanduslik) tekst

livre périodique » ajakirjana ilmuv ja levitatav raamat, nt ""Loomingu" Raamatukogu"

livre plié » Ida-Aasiast pärit raamatuvorm, mille puhul trükk on paberi ühel küljel ja lehed on kahekorra kokku volditud

livre pop-hop » tavaliselt laste pildiraamat, mis avatuna esitab kujutised ruumiliselt nagu teatris dekoratsioonid

livre pop-up » tavaliselt laste pildiraamat, mis avatuna esitab kujutised ruumiliselt nagu teatris dekoratsioonid

livre populaire » sisult, kujunduselt ja hinnalt laiale lugejaskonnale määratud raamat; eriti XVIII ja XIX saj välja antud õpetliku ja ajaviitelise sisuga lugemisvara

livre postdaté » raamat, mis on varustatud tegelikust hilisema ilmumisajaga

livre pour les aveugles » mõnes pimedate kirjas raamat

livre pour les enfants » lastele kirjutatud raamat

livre pour les jeunes » raamat, mis on määratud eelkõige noortele

livre prohibé » raamat, mille võimuorganid on keelanud

livre proscrit » raamat, mille võimuorganid on keelanud

livre rare » vähestes eksemplarides säilinud, vanuse, kujunduse, köite, sisu vm põhjusel haruldane teavik. Kõik käsipressil ajavahemikus u. 1455 – u. 1830 Euroopas trükitud raamatuid. Eestikeelsete trükiste rariteetsuse piiriks on võetud aasta 1860.

livre relié » kinnitatud poognatega ja kaantega raamat

livre rogné » raamat, mille raamatuplokk on kolmest küljest (lõikest) tasaseks lõigatud

livre saisi » võimude poolt käigust kõrvaldatud ja hävitamisele määratud trükiteos

livre scientifique » teadusliku sisuga raamat

livre sur feuilles de palmier » palmilehtedele kirjutatud raamat (levinud Ees- ja Taga-Indias)

livre sur olles » palmilehtedele kirjutatud raamat (levinud Ees- ja Taga-Indias)

livre usagé » kasutatud raamat

livre xylographique » algselt puutahvlitrükis raamat, levinud eriti XV saj

livres circulant sous le manteau » trükised, mis on arvatud kehtivate seadustega vastuolus olevaks ning mille trükkimine ja/või levitamine toimub salaja

livres pour femmes » eelkõige naislugejatele suunatud ajaviitekirjandus

livret » muusikalise lavateose (ooper, operett, oratoorium jm) tekst; ka balleti stsenaarium

local » omane failidele, andmetele jt ressurssidele, millele kasutajal on vahetu juurdepääs

logiciel » infotöötlussüsteemi programmid, protseduurid, reeglid ja nendega seotud dokumentatsioon

logiciel d`application » tarkvara v programm, mis annab lõppkasutajale teatud teenuseid, nt tekstiprotsessor, meiler

logiciel réseau » andmesidevahendid ja tarkvara andmesidevõrgu loomiseks

logiciel système » rakendusest sõltumatu tarkvara, mis toetab rakendustarkvara käitust

logique » füüsilisest teostusest v asukohast sõltumatu, nt loogiline ketas, loogiline kirje

logogramme » täht, märk, sümbol, mis tähistab sõna, nt t° = temperatuur

logotype » trükitüüp, millel on terve sõna v silp

loi de la presse » seadus, mis reeglistab raamatute jm trükiste avaldamise, trükkimise, levitamise jne

loi sur le droit d’auteur » seadus, mis käsitleb autorite õigusi nende loomingule

lointain » omane failidele, seadmetele jt ressurssidele, millele kasutajal on juurdepääs andmesidevõrgu kaudu

louboc » lühikese, sageli värsivormis tekstiga puulõiketehnikas pilt vene rahvakunstis

loxodrome » kindla asimuudiga teekonnajoon maakera pinnal

l’ISBD(PM) » rahvusvaheline nooditrükiste kirjeldamise reegleid sisaldav standard, mis käsitleb nooditrükiste kirjeldamisele ja identifitseerimisele esitatavaid nõudeid, kirjeelementide järjestust, kirjemärgistust

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018