Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 175 sõna

icone » ekraanil kuvatav graafiline sümbol, mida kasutaja saab teatud funktsiooni v tarkvararakenduse valimiseks osutada seadisega, nt hiirega

iconographie » maastike, isikute, sündmuste vms kunstiliste kujutiste (maal, skulptuur, foto vm) loetlemine, kirjeldamine, uurimine; vastav bibliograafia, nimestik, loetelu

identifiant d'objet numérique » püsiv identifikaator, mida kasutatakse objekti (mis ise võib olla füüsiline või digitaalne) üheselt identimiseks digikeskkonnas

identificateur » üks v mitu märki, mida kasutatakse andmeelemendi vm objekti tuvastamiseks v nimetamiseks; võib tähistada ka objekti teatud omadusi

identificateur d'objet numérique » püsiv identifikaator, mida kasutatakse objekti (mis ise võib olla füüsiline või digitaalne) üheselt identimiseks digikeskkonnas

idex d'orientation » Dewey kümendliigituse (DDC) märksõnaregistri nimi

illettré » kirjaoskamatu

illuminateur » vanade käsikiriraamatute ja inkunaablite kaunistaja

illustrateur » raamatu vm teksti juurde illustratsioone valmistanud kunstnik, illustreerija

illustration » teksti selgitav v kaunistav pilt, joonis, foto vm

illustration en pleine page » lehekülg, millel on ainult illustratsioon

illustrer » teksti illustratsioonidega varustama

image » andmete nähtav esitus ekraanil vm kuvapinnal

image » tasapinnale tehtud kujutis mingist esemest, isikust, sündmusest vms

image numérique » digiteeritud või digitaalseadmes loodud pilt

image numerische » arvuti abil valmistatud ja esitatud kaart

imagette » ekraanil kuvatav graafiline sümbol, mida kasutaja saab teatud funktsiooni v tarkvararakenduse valimiseks osutada seadisega, nt hiirega

importer » andmete võtmine teisest süsteemist v rakendusest

imposition » tühi ruum raamatu osa, peatüki vm jaotise alguslehekülje ülaosas, vahel kunstiliselt kujundatud

impression » trükiteose kõik eksemplarid, mis on trükitud sama laoga

impression » mehhaanilise surve abil saadud kujutis mingil materjalil, nt trükitekst v trükipilt, pitser, graafikateos

impression » trükimenetlus; trükkimise tulemus, jäljend trükivormist trükkimiseks kasutatud materjalil (paberil vm)

impression à plat » trükkimisviis, mille puhul trükivormi trükkivad (trükivärvi ülekandvad) ja mittetrükkivad osad asetsevad ühel ja samal tasandil, trükivärvi jagunemine toimub rasva ja vee vastastikuse tõukumise printsiibil

impression ancienne » trükikunsti algusaegadel (kuni 1550) trükitud raamat; vene raamat kuni ilmaliku kirja kasutuselevõtuni XVIII saj algul

impression de circonstance » üksiksündmusele pühendatud trükis, nt konverentsikutse, koosolekukava, pulmatrükis

impression des musiques » nootide trükkimine vastavate trükimärkidega

impression en couleurs » trükkimine mitme värviga

impression en plusieurs couleurs » trükkimine mitme värviga

impression en relief » trükkimisviis, mille puhul trükivärv kantakse paberile trükivormi kõrgema osaga

impression en relief » trükkimisviis, mille puhul jäljendid saadakse reljeefse kõrgendusena

impression en relief pour les aveugles » reljeefsetest punktikombinatsioonidest, reljeefsetest tähedest vm märkidest koosnev kiri, mida loetakse sõrmedega

impression en taille-douce » trükkimisviis, mille puhul trükivärv kantakse paberile trükivormi süvendite abil

impression gauffreé » tugevdatud survega kõrgtrükk, mille puhul tähed v kujutis saadakse reljeefse süvendina

impression lithographique » 1. lametrükitehnika, mille puhul trükialusena kasutatakse peenekristallilisi lubjakiviplaate
2. selles tehnikas graafikateos

impression monochromique » trükkimine ühe värviga, musta v mõne teisega

impression par contact » trükkimisviis, mille puhul trükivärv kantakse paberile trükivormiga vahetul kokkupuutumisel (kõrg-, lame-, sügavtrükk)

impression planographique » trükkimisviis, mille puhul trükivormi trükkivad (trükivärvi ülekandvad) ja mittetrükkivad osad asetsevad ühel ja samal tasandil, trükivärvi jagunemine toimub rasva ja vee vastastikuse tõukumise printsiibil

impression sans contact » trükkimisviis, mille puhul trükivärv kantakse paberile elektromagnetilisel teel

impression sur offset » lametrükimenetlus, mille puhul värv kantakse trükivormilt paberile elastse kattega silindri abil, nt kummi-, pleki-, rotaprinditrükk

imprimante » väljundseade, mis jäädvustab andmed punktide kujul püsikoopiana paberile vm andmekandjale peamiselt teksti v graafilise kujutisena

imprimante à jet d`encre » printer, milles märgid moodustatakse värviosakeste v -piiskade paiskamisega paberile

imprimante à laser » printer, mis loob valgustundlikule pinnale suunatud laserkiirega nähtamatu kujutise, mis seejärel tehakse tooneriga nähtavaks, kantakse paberile ja kinnistatakse

imprimante de réseau » ühisprinter kohtvõrgus

imprimante matricielle » printer, mis trükib punktidest moodustatud märke v pilte

imprimante par points » printer, mis trükib punktidest moodustatud märke v pilte

imprimante thermique » printer, milles märgid tekitatakse kuumade elementide toimega termotundlikule paberile v värvi sulatamisega värvilindilt tavalisele paberile

imprimatur » trükkimiseks antud luba v vastav märkus käsikirjal v korrektuurpoognail

imprimé » trükitehnika vahenditega valmistatud toode, nt raamat, ajakiri, ajaleht, kaart, noot vm

imprimé hors commerce » eratoimetusel ilmunud seaduse vm dokumendi väljaanne

imprimer » trükimenetlusega tõmmiseid saama, trükiseid valmistama

imprimer » printeri abil püsikoopiat valmistama

imprimerie » raamatute valmistamine trükkimise teel

imprimerie » trükiste valmistamisega tegelev tehnika- ja tööstusharu

imprimerie » raamatuid, ajakirju, ajalehti jm trükkiv ettevõte

imprimerie clandestine » salaja, ebaseaduslikult tegutsev trükikoda

imprimerie particuculière » eraisikule kuuluv trükikoda

imprimerie privée » eraisikule kuuluv trükikoda

imprimes » printeri abil valmistatud püsikoopia

imprimés » ilmunud trükiste kogum

imprimés d`édition » kirjastustegevuse tulemusena ilmunud raamatud jm trükised

imprimeur » elukutseline trükkija; ajalooliselt ka trükikoja omanik

in-dix-huit » kaheksateistkümnendikformaat (18°), mille puhul paberipoogen on murtud 18-ks ja moodustab 36 lehekülge

in-douze » kaheteistkümnendikformaat (12°), mille puhul paberipoogen on murtud kaheteistkümneks ja moodustab 24 lehekülge

in-folio » kahendikformaat (2°), mille paberipoogen on murtud kaheks ja moodustab 4 lehekülge; kasutatakse kaartide jm suureformaadiliste trükiste väljaandmisel

in-folio » suureformaadiline, poolkaustas raamat

in-octavo » formaat, mille puhul paberipoogen on murtud kaheksaks ja moodustab 16 lehekülge; väike oktaav on kuni 18,5 cm, suur oktaav kuni 25 cm

in-seize » kuueteistkümnendikformaat (16°), mille puhul paberipoogen on murtud kuueteistkümneks ja moodustab 32 lehekülge

in-sex » kuuendikformaat (6°), mille puhul paberipoogen on murtud kuueks ja moodustab 12 lehekülge

in-trente-deux » kolmekümnekahendikformaat (32°), mille puhul paberipoogen on murtud 32-ks ja moodustab 64 lehekülge

in-trente-six » kolmekümnekuuendikformaat (36°), mille puhul paberipoogen on murtud 36-ks ja moodustab 72 lehekülge

in-vingt-quatre » kahekümneneljandikformaat (24°), mille puhul paberipoogen on murtud 24-ks ja moodustab 48 lehekülge

incident » programmi täitmisel v riistvara rikkest tekkinud tõrge arvutisüsteemi töös

incunable » trükikunsti leiutamisest kuni aastani 1500 (incl.) trükitud raamat, v.a plokiraamat. Ka kaardid enne 1550. aastat.

indépendant » omane seadme talitusele, mis leiab aset sõltumatult arvuti põhitalitusest v sellega rööbiti

index » korrastatud nimestik või otsisüsteemi osa, mis võimaldab juurdepääsu selle mingile teistmoodi korraldatud osale, dokumendi aadressile või dokumendile endale

index » loetelu, mis hõlbustab ainestiku leidmist, nt trükisest v andmebaasist

index » raamatu osade, peatükkide jne loetelu koos viidetega lehekülgedele

index » struktuuriüksus failide süstematiseerimisel; tavaline hierarhia on ketas-kataloog-alamkataloog-fail

index alphabétique » tähestikjärjestuses register trükises v andmebaasis

index alphabétique » tähestikjärjestuses bibliograafia(väljaanne)

index annuel » perioodikaväljaande aastakäigu register

index bibliographique » süsteemne, nõuetekohaste kirjetega, kindlail põhimõtteil üles ehitatud ja enamasti registritega varustatud bibliograafiavahend

index bibliographique cumulatif » pidevalt andmestikku koondav bibliograafia: igal järgneval avaldamisel kajastub kõik varasem koos vahepeal lisandunud uuega; üks koondbibliograafia erijuhtumeid

index bibliographique de personalia » ühe isiku elu, tegevust ja töid käsitlevat kirjandust ning tema loomingut loetlev bibliograafia ilma autori põhjalikuma tutvustuseta

index bibliographique général » üldise sisuga, kõigilt aladelt, kõigis laadides ja kõigis keeltes teavikuid registreeriv bibliograafia

index bibliographique local » mingi piirkonna v maakoha kohta ja seal ilmunud kirjandust ning seal elanud autorite töid loetlev bibliograafia

index bibliographique par matières » bibliograafia, milles kirjed on korrastatud märksõnade järgi

index bibliographique prospectif » nimestik teoseist, mis on kavandatud ilmuma lähitulevikus

index bibliographique régional » mingit piirkonda (regiooni) käsitleva kirjanduse loetelu.

index bibliographique spécialisée » üht eriala, teadus- v tegevusala hõlmav bibliograafia

index chronolgique » ajajärjestuses midagi loetlev register, nt teosed ilmumisjärjestuses

index cumulatif » register, mida täiendatakse vahepeal lisandunud andmetega

index de la presse locale » mingis kohas (nt linnas) ilmunud trükiste bibliograafia

index de mots-clés » andmebaasis paiknevate kirjete või täistekstide üksiksõnadest moodustatud register sõnaotsingu jaoks

index des auteurs » autorinimede register (kogu)teose, bibliograafia vms lõpus v bibliograafiaandmebaasis

index des citations » viidete abil dokumente seostav register

index des citations » raamatu, artikli v peatüki lõppu koondatud bibliograafiaviited

index des collectivités » trükises v andmebaasis esinevate ettevõtete, asutuste, organisatsioonide jm kollektiivide register

index des institutions » trükises v andmebaasis esinevate ettevõtete, asutuste, organisatsioonide jm kollektiivide register

index des lignes premières » luuletuste (laulude) esimeste värsside tähestikloetelu

index des livres prohibées » ametivõimude koostatud loetelu keelustatud trükistest

index des matières » märksõnade tähestikjärjestuses register trükises v andmebaasis

index des moyens bibliographiques » erinevaid bibliograafiaväljaandeid, manusbibliograafiaid jne loetlev nimestik (bibliograafia)

index des noms de lieu » trükises v andmebaasis esinevate kohanimede register

index des noms propres » trükises v andmebaasis esinevate nimede (isiku-, koha-, kollektiivinimede) register

index des vedettes-matières » märksõnade tähestikjärjestuses register trükises v andmebaasis

index en chaîne » liikide sümbolite ahelanalüüsi teel loodud märksõnaregister

index général » register, millesse on ühendatud märksõnad, isikunimed, kohanimed, v mis käib mitmes köites teose kõigi köidete kohta

index géographique » trükises v andmebaasis esinevate kohanimede register

index postcoordonné » register, mille liitainestik on indekseerimise ajal analüüsitud põhimõisteteks, kuid neid mõisteid ei kombineerita enne infootsingut ega kasutata ka liikide või terminite kindlat korda

index précoordonné » register, milles liitainestik on indekseerimise ajal analüüsitud põhielementideks ning need elemendid on kombineeritud määratud korras, kasutades kindla liikide ja terminite järjestusega indekseerimiskeeli

index récapitulatif » mitme eri registri ühendamisel saadud register

index structurés » struktureeritud indeks

index systématique » mingi süsteemi järgi, liigiti korraldatud register

index-dictionnaire » kombineeritud register, nt nimesid ja märksõnu ühises tähestikjärjestuses esitav register

indexation automatique » teavikute sisu iseloomustamine ja otsitavaks tegemine teaviku teksti automaatse analüüsi põhjal

indexation matières automatique » teavikute märksõnastamine arvutiprogrammi abil

indexation personnelle » meetod sisu märgendamiseks ja kategoriseerimiseks kasutajate poolt vabalt valitud ning koostöös hallatavate märksõnade abil

indexer » 1. raamatut, andmebaasi vms registritega varustama 2. liigitustabelite järgi liigiindeksit määrama ja seda teavikule või bibliokirjesse märkima 3. teavikute sisu ja vormi kokkuvõtlikult mingis indekseerimiskeeles väljendama (liigitama ja/või märksõnastama)

indexer » andmebaasi registrit koostama

indicateur » mingit sündmust v olekut näitav vahend v andmeelement; MARC-vormingus muutpikkusega välja algul paiknev andmeelement, mis interpreteerib v täiendab välja andmeid

indication des sources » kasutatud andmestiku (allika) näitamine tekstis, joonealuse märkusena, viiteloetelus

indice » number, mis on reajoonest kõrgemal, nt viitemärk, astmenumber

indice d`exemplaire » nummerdatud väljaande igale eksemplarile märgitud number; sama trükise eksemplaridele antavad numbrid, et eristada arvestusüksusi

indice numérique » ainult numbreist koosnev liigiindeks

industrie de l`information » elektrooniliste andmete ja teadustehniliste toodete valmistamine, müük, vahendus ja neid puudutavad teenused

industrie des livres » raamatute tootmine (kirjastamisest ilmumiseni)

industrie du contenu » info-, turundus- või meelelahutustooteid tootvad, omandavad ja peamiselt digitaalmeedia kaudu vahendavad ettevõtted

industries graphique » trükiste valmistamisega tegelev tehnika- ja tööstusharu

inférieure » number, mis on reajoonest madalamal, nt keemiavalemites

infographique » meetodid ja menetlused objektide ja andmete piltesituste loomiseks, töötluseks, talletuseks ja kuvamiseks arvuti abil; kujutised võivad olla kahe- v kolmemõõtmelised

information » tähenduslikku vormi ehk konteksti asetatud andmed, millel on reaalne või oletatav väärtus vastuvõtja jaoks

information analytique » informatsioon referaatide kujul

information bibliographique

information électronique » informatsioon, mida talletatakse andmetena arvutiloetaval andmekandjal

information publique » mistahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites

[Avaliku teabe seadus]

information redondante » üleküllane, mõistmise seisukohast mitte hädavajalik informatsioon

informatique » teadus, mis hõlmab meetodite ja tehniliste lahenduste loomist informatsiooni töötlemiseks; varasemal ajal ka infoteadus

informatique » omane meetodile v protsessile, milles osa tööd teeb arvuti

informatisation » inforessursside loomine, säilitamine, vahendamine ja kasutamine, mis rajaneb info- ja sidetehnoloogia rakendamisel

informatisé » omane meetodile v protsessile, milles osa tööd teeb arvuti

inforoute » 1990ndatel kasutusele võetud termin, mis tähistas elektrooniliste võrkude kogum, mis võimaldab kiiret infoedastust ja -kasutust riistvara ja võrgutehnoloogia vahendusel

infrastructure de l’information » inimesed, protsessid, menetlused, vahendid, rajatised ja tehnoloogiad, mis toetavad informatsiooni loomist, kogumist, töötlemist, kasutamist, edastamist, säilitamist ja hävitamist

initiale » nime esimene täht; ka peatüki, lõigu, luuletuse vm esimene täht

initiale ornée » dekoratiivse kujundusega algustäht, kasutatud eriti vanades raamatutes

installer » riistvara üles seadma ja arvutisüsteemi ühendama; tarkvara töökeskkonda paigutama ja häälestama

instruction » eeskiri mingi töö tegemiseks v ülesande täitmiseks

intelligence artificielle » arvutisüsteemi võime täita funktsioone, mida üldiselt seostatakse inimmõistusega, nt arutleda ja õppida

intelligence artificielle » tavaliselt informaatika haruks loetav interdistsiplinaarne valdkond, mis käsitleb mudeleid ja süsteeme selliste ülesannete täitmiseks, mida üldiselt seostatakse intellektiga, nt arutlemine ja õppimine

intercalage » raamatusse kleebitud leht illustratsioonide, kaartide, tabelite vm täiendusega tekstile, tavaliselt väljaspool leheküljenummerdust

interdiction du livre » ametivõimu poolt raamatu trükkimise, levitamise, omamise vm keeld

intérêt de lecture » lugeja kalduvus valida lugemiseks kirjandust eelistatavalt mingitest liikidest, laadidest, žanritest jne

intérêt du lecteur » lugeja kalduvus valida lugemiseks kirjandust eelistatavalt mingitest liikidest, laadidest, žanritest jne

interface » kahe koostööd tegeva funktsionaalüksuse ühispiir

interface de navigation » rakendusprogramm veebis leiduva informatsiooni otsinguks ja kuvamiseks kasutaja ekraanil, nt Netscape, Internet Explorer

interfoliation » raamatu lehtede vahele märkuste ja täienduste jaoks puhaste lehtede kinnitamine (köitmine)

intérieur d`un livre » kokkuõmmeldud ja kaitselehtedega varustatud trükipoognad

interligne » tühi ruum ridade vahel

Internet » ülemaailmne võrgustik, mis kasutab andmeedastuseks ühtset protokollistikku

internet des objets » interneti kaudu ühendtud asjade (objektide) võrk, kus esemed vahetavad üksteise ja inimesega infot ja täidavad teatud ülesannet; esemed võivad olla näiteks nutitelefonid, köögitehnika, autod, meditsiiniseadmed, hooned jms

interopérabilité » funktsionaalüksuste võime omavahel suhelda, programme täita v andmeid teisaldada nii, et kasutaja ei pea tundma nende üksuste eriomadusi

interruption » protsessi, nt programmi täitmise peatamine välise sündmuse toimel nii, et protsess saab hiljem jätkuda

interview » ajakirjandusžanr, milles käsitletakse teemat küsimuste ja vastuste vormis

intitulé » tiitellehele kirjutatu v osa sellest: teose autor ja pealkiri andmetega lugejamäärangu, žanri, köite numbri, kordustrüki jm kohta; sageli ka pealkirja tähenduses

intranet » firma- või asutusesisene kohtvõrk, kus kasutatakse Internetiga ühilduvaid protokolle ja programme

introduction » teose osa, mis tutvustab teemat, allikaid, meetodeid vm teose otstarvet

introduction de données » andmete arvutiloetavale kandjale panemine, nt bibliograafiaandmete sisestamine kõvakettale

inventaire analytique » samasse sarja või liiki kuuluvate või eri päritolu samalaadsete üksikdokumentide tavaliselt kronoloogiline loend koos iga dokumendi kokkuvõtliku kirjeldusega

inversion » ümberpööre, ebaharilik sõnajärjestus, nt märksõna kujul "keemia, anorgaaniline"

invite » kuuldav v nähtav teade, millega programm teatab valmisolekust käske vastu võtta, nt teatud string käsurea alguses

ironyme » iroonilise tähendusega pseudonüüm

isponibilité » andmete, süsteemi, seadme vm kättesaadavus ja kasutajakõlblikkus

italique » paremale kaldu asetsevate tähtedega kiri, kus tähemärgi kalle on ca 15º

item » Üksikobjekt või kehastuse üksikjuht.

[RDA]

itinéraire » teos andmetega teatava teekonna jaoks

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018