Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 39 sõna

habitude de lecture » harjumus järjekindlalt lugeda raamatuid, ajakirjandust jm trükiseid

hagiographie » pühakuid käsitlev kirjandus ja uurimistöö; pühakute elulood

hagionyme » pühaku nimi pseudonüümina

hardware » infotöötlussüsteemi esemelised komponendid, nt arvutid ja välisseadmed

hauteur du volume » raamatu mõõde seljalt ülalt alla, määrab raamatu koha formaatpaigutuse puhul

hauteur typographique » trükitüübi tähepildi kõrgus, arvestatakse tüpograafilistes punktides v kvadraatides

hebdomadaire » kord nädalas ilmuv ajaleht

hectographie » dokumentide paljundamise menetlus, mille puhul tekst v joonis kantakse eritindi v värvilindi abil paberile ning viiakse siis erikihiga kaetud plaadile; sellelt saadakse kuni 100 tõmmist; tänapäeval kasutatakse harva

héritage » kirjanikust, teadlasest jne järele jäänud tööd, käsikirjad, märkmed, visandid jm

herméneutique » vanade tekstide, kunstiteoste jm tõlgendamise ja selgitamise õpetus

hétérogramme » kirjamärk kasutusest kadunud keelest

heuristique bibliographique » bibliograafiaotsingu metoodika, põhimõtete ja vajalike võtete valimine infootsinguks

hiéronyme » pühaks peetud nimi pseudonüümina

histoire » keskmise pikkusega proosateos

histoire de la bibliographie » bibliograafia kui tegevusvaldkonna tekkimist, kujunemist, arengut jms uuriv teadusharu

histoire de la littérature » teadus, mis uurib kirjandus(t)e ajaloolist arenemist ning kirjanike elu ja loomingut

histoire du livre » raamatu tekkimist, arengut, levikut, mõju ühiskonnas jmt uuriv teadusharu

histoire littéraire » teadus, mis uurib kirjandus(t)e ajaloolist arenemist ning kirjanike elu ja loomingut

histoire populaire » rahvaloominguline jutustus

histoire terrible

historique des recherches » päringu või päringuseansi jooksul tehtud otsingute salvestis

hit » otsisüsteemis päringule saadud relevantne vastus

home page » isiku v organisatsiooni veebilehtede süsteemi avaleht

hommage à l`auteur » kirjastuse v autori poolt tasuta levitatav eksemplar kingituseks, retsenseerimiseks jne

homme de paille » ajalooline termin: formaalselt vastutavaks toimetajaks nimetatud isik väljaandele, mida ähvardab repressioon

homogramme » sõnad, mis kirjutatakse ühtviisi, kuid eri tähendustes häälduvad erinevalt, nt palk (palgi) ja palk (palga)

homographe » sõnad, mis kirjutatakse ühtviisi, kuid eri tähendustes häälduvad erinevalt, nt palk (palgi) ja palk (palga)

homonyme » samakujulised eritähenduslikud sõnad, nt matt (vaibake) ja matt (läiketa)

homophone » sõnad, mis kirjutatakse erinevalt, kuid häälduvad ühesuguselt, nt ball ja pall

horaires d'ouverture » tavanädala tundide arv, mille jooksul raamatukogu füüsilised põhiteenused (nt info- ja laenutusteenused, lugemissaalid) on kasutajaile kättesaadavad

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

horaires d’ouverture sans personnel » aeg, mil raamatukogu või selle teatud ala on kasutajatele avatud iseteeninduseks personali kohalolekuta

MÄRKUS. Juurdepääs võib olla piiratud kindlate teenindatavatega, nt teadlased ja magistrandid/doktorandid.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

horreur » ulmekirjanduse liik: ilukirjandusteosed, milles kirjeldatavate jubedate, kohutavate, võigaste tegude, sündmuste, nähtuste eesmärk on tekitada lugejas õuduselamust

hôte » 1. arvutisüsteem, millel on vähemalt üks Interneti aadress
2. teist arvutit v terminali teenindav peaarvuti, nt server

humanités numériques » humanitaarteaduse ja infotehnoloogia kokkupuutevaldkond, mille eesmärk on arendada digikogude ja infotehnoloogiliste vahendite kasutamist humanitaarteaduslikus uurimis- ja õppetöös

hygiène de lecture » lugemisel tervise huvides silmaspeetavad reeglid ja tingimused (valgustus, vaikus jne)

hymne » pidulik luuletus v kiituslaul; riikliku v seltsiühtsuse sümbolina tunnustatud pidulik laul

hyperlien » aktiveerimisel sihtobjektiga asenduv objektiviide hüpertekstis v hüpermeedias

hypermédia » tehnoloogia teksti, piltide, heli, video, programmide jm seostamiseks assotsiatiivsete viidetega; hüperteksti põhimõtte laiendus

hypertext » meetod, mille puhul teksti osad ja/v eri tekstid on seotud assotsiatiivsete viidetega (hüperseostega), võimaldades mittelineaarset lugemist ja liikumist ühelt tekstilt teisele; kasutatakse kõige rohkem veebis, aga ka nt abiinfo tekstides

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018