Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 234 sõna

e-bibliothèque » e-teavikute kogu ja e-teenuste ühtne, integreeritud süsteem

e-book » litsentsi alusel kasutatav või vaba juurdepääsuga digitaalteavik, mis ei ole jadaväljaanne ja milles on ülekaalus otsingut võimaldav tekst ja mis on trükitud raamatu (monograafia) analoog

MÄRKUS 1. Elektrooniliste raamatute kasutamine sõltub sageli eriseadmetest ja/või lugemiseks või visuaalseks esitamiseks mõeldud tarkvarast.

MÄRKUS 2. Elektroonilisi raamatuid saab laenutada kas kaasaskantavail seadmeil (e-raamatu luger) või kantakse nende sisu piiratud ajaks kasutaja personaalarvutisse või muule seadmele.

MÄRKUS 3. Hõlmab ka elektroonilisi doktoriväitekirju.

MÄRKUS 4. Hõlmab ka raamatukogus digiteeritud teavikuid.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

eau-forte » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul joonistus söövitatakse metallplaati
2. selles tehnikas graafikateos

échange d’information » info edastamine ja vastuvõtt

échelle linéaire » sirgjoonena esitatud mõõtkava, mille jaotistele on märgitud neile looduses vastavad pikkused

échelle numerique » suhtarvuna näidatud kaardimõõt, nt 1:600 000

écran » kuvari osa, millele arvuti väljastab visuaalse kujutise

écran à contact sensitif » kuvar, mis võimaldab kasutajal suhelda andmetöötlussüsteemiga ekraani teatud ala puudutamise teel; kasutatakse nt sülearvutites ja avalikes kohtades üles seatud teabesüsteemides

écrire » registreerima andmeid püsivalt v ajutiselt mäluseadmes v andmekandjal

écrit » kirjutatu

écrit » mingit teemat käsitlev arutlev kirjutis koguteoses, ajakirjas, ajalehes vm

écrit anonyme » autorinimeta teos

écrit clandestine » ebaseaduslikult trükitud ja levitatud trükis

écrit illégal » ebaseaduslikult trükitud ja levitatud trükis

écriteau » kunstiliselt kujundatud müürileht vähese tekstiga v hoopis ilma

écritoire » keskaja kloostri ruum, kus kirjutati ümber käsikirju

écriture » 1. käsitsi kirjutatud tekst (raamat, ürik vm);
2. käsitsi, kirjutusmasinal v arvutil kirjutatud tekst avaldamiseks

écriture » märgisüsteem keelelise väljenduse ülesmärkimiseks ning ruumis ja ajas edastamiseks

écriture à la machine » kirjutusmasinal kirjutatud kiri

écriture braille » sõrmedega loetav reljeefsetest punktikombinatsioonidest koosnev kiri, mis on mõeldud nägemispuudega inimestele ning mida looja järgi nimetatakse ka Braille’ [brai] kirjaks

écriture cyrillique » IX saj kreeka majuskleist kujunenud vanim slaavi kiri, XII saj sai aluseks hilisemale slaavi tähestikule

écriture gothique » XIII-XV saj välja kujunenud kitsaste kõrgete teravatipuliste tähtedega kiri

écriture quadrante » heebrea keele märkimiseks enim kasutatud kirjavorm; trükikirjana tänapäeval kasutuses ka ivriidi, jidiði, espanjooli jaoks

écrivain » ilukirjandust loov autor

ectypographie » pimedate kirja reljeeftrükk

éditer » andmeid edasisteks operatsioonideks ette valmistama, nt ümber paigutama, lisama v vormingut muutma

éditer » trükiste jm publikatsioonide avaldamist korraldama ja sellega seotud kulusid kandma

éditeur » teaviku ilmumise ettevalmistaja ja korraldaja

éditeur » trükiste jm publikatsioonide väljaandmisega tegelev isik v institutsioon

éditeur de texte » tekstitöötlust võimaldav tarkvarapakett

édition » trükiste jm publikatsioonide väljaandmine

édition » üldnimetus levitamiseks määratud teose v teaviku kohta

édition » trükiteose kõik eksemplarid, mis on trükitud sama laoga

édition a tirage limité » väikeses trükiarvus ilmunud trükis

édition abrégée » kordustrükk, mille aluseks olnud trüki tekstist on osa välja jäetud

édition adaptée » keeleliselt lihtsustatud ja jõukohane väljaanne konkreetsele lugejaskonnale; nt väiksema arusaamisvõimega inimeste jaoks kohandatud teos, klassikateosed lastele, piibliraamatud lastele

édition amplifiée » kordustrükk, mida on eelmis(t)ega võrreldes millegi poolest täiendatud

édition annotée » kommentaaridega varustatud väljaanne

édition anopistographe » trükis (enamasti vana raamat), mis on trükitud paberi ühele küljele, nt plokiraamat

édition approuvée » ametliku hinnanguga väljaanne, nt Haridusministeeriumi kinnitusega kooliõpik

édition augmentée » kordustrükk, mida on eelmis(t)ega võrreldes millegi poolest täiendatud

édition authentique » autori käsikirjast trükitud ja autori enese läbivaadatud väljaanne

édition autorisée » autori heakskiidetud väljaanne

édition autorisée par licence » litsentsi alusel avaldatud väljaanne

édition cartographique » levitamiseks määratud kaarditeavik koos lisamaterjaliga. Näiteks gloobus koos nimeloendiga, kaart ümbrisega, seinakaart

édition contrefaitée » teose trükkimine või paljundamine autori loata

édition corrigée » kordustrükk, mille tekstis on tehtud parandavaid ja täpsustavaid muudatusi

édition critique » teose väljaanne, mis tekstikriitiliselt toimetatuna püüab esitada teksti autori viimse tahte kohaselt, võib sisaldada variante ja kommentaare

édition de bibliophile » bibliofiilidele pakutav hea kujundusega trükis, tavaliselt väikese trükiarvuga, vahel nummerdatud eksemplaridega

édition de luxe » teose eriti hoolikas kujunduses ja väga heal paberil, piiratud (tihti nummerdatud) eksemplaride arvus väljaanne

édition de luxe » kaunilt kujundatud trükis

édition de poche » taskuformaadis raamat

edition de supports électroniques » arvuti ja kirjastusprogrammide kasutamine trükiste trükiks ja multimeediatoodete paljunduseelseks ettevalmistuseks; hõlmab tekstisisestuse, piltide digiteerimise ja töötluse, toimetamise, küljenduse, korrektuuri ning failide salvestamise trükivormi valmistamiseks, teose arvutivõrku paigutamiseks v kompaktkettale kandmiseks sobival kujul

édition définitive » autori viimset tahet järgiva tekstiga trükk

édition directive » kehtivaid dokumente (seadused, määrused, käskkirjad, otsused jm) ametliku tegevusjuhendina esitav väljaanne

édition du vivant » autori elu ajal ilmunud väljaanne

édition d`art » tekstita v lühikese tekstiga graafikateavik: plakat, eksliibris, kunsti pisitrükis, piltpostkaart jms

édition d`auteur » autor ise teose kirjastaja, trükkitoimetaja ja levitajana

édition d`épreuve » teose esialgne variant arvamuste saamiseks enne lõplikku ilmumist

édition électronique » arvuti ja kirjastusprogrammide kasutamine trükiste trükiks ja multimeediatoodete paljunduseelseks ettevalmistuseks; hõlmab tekstisisestuse, piltide digiteerimise ja töötluse, toimetamise, küljenduse, korrektuuri ning failide salvestamise trükivormi valmistamiseks, teose arvutivõrku paigutamiseks v kompaktkettale kandmiseks sobival kujul

édition en fac-similé » faksiimilena avaldatud trükis

édition en fascicules » annete kaupa ilmuv väljaanne, mis alles pärast lõppande ilmumist on tervik

édition en souscription » raamat vm väljaanne, mida on võimalik tellida enne ilmumist

édition en suite » nummerdatud annetena, kuid normimata ajavahemike järel ja määramata annete arvuga ilmuv väljaanne

édition expurgée » väljaanne tekstiga, millest on välja jäetud tsensuuri keelatud, moraali vm pärast ebasobivaks peetud osad

édition illustrée » illustratsioonidega väljaanne

édition interne » väljaanne, mis on määratud levimiseks ja kasutamiseks ainult mingi asutuse, ettevõtte, organisatsiooni piires

édition lithographique » kivitrükis, litograafia teel saadud trükis

édition nationale » kõik riigis ilmunud teavikud olenemata vormist

MÄRKUS. Hõlmab kaubanduslikke ja mittekaubanduslikke väljaandeid.

[ALLIKAS: ISO/TR 28118:2009, määratlus 2.37]

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

édition non changée » kordustrükk, milles ei ole tehtud muudatusi (peale vigade parandamise)

édition nouvelle » sama teose uue laoga trükk

édition originale » teose esimene väljaanne

édition polyglotte » sama sisu mitmes keeles esitav raamat

édition populaire » suures tiraažis ja odavas kujunduses väljaanne

édition posthume » pärast autori surma avaldatud väljaanne

édition pour les bibliothèques » nimelt raamatukogude jaoks tehtud teose väljaanne

édition pour les enfants » teose lastele kohandatud väljaanne, nt Eno Raua "Kalevipoeg"

édition pour les masses » suures tiraažis ja odavas kujunduses väljaanne

édition préliminaire » uurimuse eelväljaanne enne lõplikku trükki

édition première » teose esimene trükiväljaanne

édition privée » eratoimetusel ilmunud seaduse vm dokumendi väljaanne

édition publicitaire » reklaami otstarbel välja antud trükis vm teavik

édition revisée » kordustrükk, mille tekstis on tehtud parandavaid ja täpsustavaid muudatusi

édition revisée » kordustrükk, milles on tehtud suuremaid muudatusi ja parandusi

édition revisée » kordustrükk, mille tekst on üle vaadatud ja tehtud vajalikud täpsustused ja täiendused

édition revue » kordustrükk, milles on tehtud suuremaid muudatusi ja parandusi

édition revue » kordustrükk, mille tekst on üle vaadatud ja tehtud vajalikud täpsustused ja täiendused

édition scientifique » mingi teose, sageli ühe autori teoste kogu teaduslikult kontrollitud ja toimetatud, kommentaaride ning lisadega varustatud väljaanne

édition scolaire » õppeotstarbeline väljaanne, sageli lihtsustatud ning lühendatud teksti ja seletustega

édition spéciale » teose erilise kujundusega, teatud tähtpäevaks vm poolest tavalisest erinev väljaanne

édition stéréotypée » stereotüüpide abil trükitud väljaanne

édition supposée » raamat, mis arvatakse olevat ilmunud, kuid pole suudetud leida; kirjastaja väljakuulutatud, kuid ilmumata jäänud raamat

édition sur grand papier » raamat, mis on trükitud suurtele poognatele, nii et veerised on tavalisest laiemad

édition unique » teose ainuke trükk

éditions » teavikuid väljaandev asutus, kes vastutab nende sisu ja vormi eest

éditique » elektronkirjastamine mikroarvuti abil

éditorial » mingit aktuaalset probleemi käsitlev, harilikult esiküljel avaldatud artikkel ajalehes v ajakirjas

éditorial » ajalehe- v ajakirjaartikkel, mis väljendab toimetuse arvamust

effacer » kõrvaldama andmeid andmekandjalt; tekstitöötluses: kõrvaldama sisestatud teksti v selle osa

effacer » käsu täitmisest v tehtud valikust loobuma

effet de loupe » pildi mõõtmete sujuv muutmine vaatleja poole v temast eemale liikumise mulje loomiseks

éfiler » kuva püst- v rõhtsihis nihutama, et vaadelda andmeid, mis ei ole ekraani v akna piires nähtaval

égalité » märk = , kasutusel ka kirjemärgina

électrographie » originaalist elektrilisel v elektromagnetilisel teel koopiate valmistamine

elément binaire » number 0 v 1 kahendsüsteemis kasutatuna; kõige väiksem andmeüksus, mida arvuti suudab tuvastada

éliminer » kõrvaldama andmeid andmekandjalt; tekstitöötluses: kõrvaldama sisestatud teksti v selle osa

elzévir » kirjastajate ja trükkalite Elzevieride trükikodades Leidenis ja Amsterdamis XVI-XVIII saj elseviirkirjas (liik antiikvat) trükitud raamat

em dash » kirjavahemärk — , kasutatakse ka kirjemärgina

emboîtage » raamatuploki kinnitamine kaante vahele

emboîtage du fond » brošeerimisviis, mille puhul trükita paberkaantele pannakse ümber trükitud kaaneümbris

émendation » tekstivigade parandus tekstikriitilisel alusel

emplacement de mémoire » aadressiga üheselt määratud koht mäluseadmes

empreinte » mehhaanilise surve abil saadud kujutis mingil materjalil, nt trükitekst v trükipilt, pitser, graafikateos

empreinte dorée » trükkimine kullaga, kasutusel eriti kirjade ja kaunistuste trükkimiseks köitele

emprunt sur place » teavik, mis on väljastatud enamasti hoidlast, kasutamiseks raamatukogu ruumides

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

emprunteur actif » registreeritud kasutaja, kes on aruandeperioodil laenanud vähemalt ühe teaviku

MÄRKUS. See näitaja alahindab aktiivsete kasutajate arvu, aga on siiski mitme raamatukogu jaoks ainus kontrollitav meede.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

émulation » andmetöötlussüsteemi kasutamine teise andmetöötlussüsteemi imiteerimiseks: imiteeriv süsteem võtab vastu samu andmeid, täidab samu programme ja saab samu tulemusi, mis imiteeritav süsteem

en connecté » 1. omane arvuti otsesel juhtimisel töötava seadme käitusele
2. omane dialoogrežiimis töötavatele süsteemidele ja protsessidele

en différé » omane seadme talitusele, mis leiab aset sõltumatult arvuti põhitalitusest v sellega rööbiti

en feuilles » raamat (eksemplar), mille trükipoognad on voltimata ja õmblemata, s.o köitmata

en ligne » 1. omane arvuti otsesel juhtimisel töötava seadme käitusele
2. omane dialoogrežiimis töötavatele süsteemidele ja protsessidele

encadrement » kaunistus lehekülje veeristel teksti raamistusena

encartage » raamatusse kleebitud leht illustratsioonide, kaartide, tabelite vm täiendusega tekstile, tavaliselt väljaspool leheküljenummerdust

encoder » andmeid kodeerimissüsteemi kasutades konvertima nii, et neid on võimalik konvertida tagasi algkujule

encre d`imprimerie » trükkimisel kasutatav värv, nt trükimust

encyclopédie » teatmeteos, mis annab kokkuvõtliku ülevaate kõigist ainevaldkondadest (üldentsüklopeedia) v mõnest üksikalast (erialaentsüklopeedia) tähestikulises v süstemaatilises järjestuses, esitatud märksõnaartiklitena

encyclopédie générale » kõiki alasid hõlmav entsüklopeedia

encyclopédie par images » sõnastik, kus tähenduse selgitamisel on määrav pilt, joonis vm illustratsioon

encyclopèdie personelle » elulugudest koosnev teatmeteos, tavaliselt nimede tähestikjärjestuses

encyclopédie spéciale » kitsama v laiema alaga piiratud sisuga entsüklopeedia

endossure » köitmise protseduur, millega selg saab ümmarguse ja eeslõige õõnsa kuju

endossure » raamatuploki selg, mis on köitmisel kumerdatud, nii et eeslõige jääb õõnsaks

enluminure » käsikiriraamatute ja inkunaablite kaunistamine värviliste initsiaalide ja joonistustega

enregistrement » informatsioon, mis on talletatud andmekandjasse või andmekandjale

enregistrement de la vidéo » kujutise (koos heliga v ilma) salvestis videolindil v videoplaadil

enregistrement descriptif » standardvormingus arvutitöödeldud bibliograafiline või muu üksikkirje, mis viitab ja/või kirjeldab mis tahes füüsilisel kujul teavikut või e-sisuüksust

MÄRKUS 1. Kirjete kogum avaldatakse tavaliselt andmebaasina.

MÄRKUS 2. Kirje sisaldab tavaliselt selliseid elemente nagu pealkiri, autor, märksõnad, referaat, ilmumisaeg.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

enregistrement du son » heli jäädvustamine hilisema taasesitamise eesmärgil; tuntakse mehhaanilist, fotograafilist, magnetilist ja digitaalset helisalvestust

enregistrement numérique » heli, pildi, või mingi muu teabe jäädvustus digitaalsel kujul

enregistrement sonore » heli jäädvustamine hilisema taasesitamise eesmärgil; tuntakse mehhaanilist, fotograafilist, magnetilist ja digitaalset helisalvestust

ensemble de données » sarnaste või seotud andmete loogiline kogu või rühm, mis on moodustatud andmete säilitamiseks või uurimustööks

MÄRKUS. Need võivad olla arvandmed, tekstipõhised, audiovisuaalsed või kombineeritud andmed.

[EVS-ISO 2789:2014]

entité RDA » Inimühiskonna diskursuse olulisimate mõisteliste objektide abstraktne klass, mis on ressursside leidmise süsteemis RDA metaandmete kasutajate huvikeskmes.

MÄRKUS. RDA olemid on tegija, kollektiiv, asutus, väljendus, perekond, eksemplar, kehastus, nomen, isik, koht, ajavahemik ja teos.

[RDA]

entre-ligne » tühi ruum ridade vahel

entrée » üksikisiku sisenemine raamatukogusse

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

entrée » infotöötlussüsteemi mingisse koostisossa andmete vastuvõtmine

entrée de dictionnaire » sõnastikus ühe sõna (mis määrab järjestuse) järel esitatud andmed: seletus, tõlked, muutevormid jne

entrée-sortie » omane sisestuses ja väljastuses osalevale seadmele, protsessile v andmetele

entrer » andmeid arvutiloetavale andmekandjale panema

éphémérides » tabelid, milles on taevakehade ettearvestatud asendid taevasfääril kellaaja järgi; laiemas mõttes ka igasugused teosed, mis registreerivad sündmusi kronoloogiliselt (päevikud, ajalehed)

épigramme » pilkeluuletus, lühike satiiriline luuletus

épigraphe » tsitaat, vanasõna, aforism vm ütlus raamatu, peatüki vm ees autori suhtumisele v teksti mõttele viitamiseks

épigraphe » raidkiri, pealiskiri

épigraphie » ajaloo abiteadus, mis uurib vanu raidkirju

épilogue » ulatusliku kirjandusteose lõpposa kokkuvõtte v järellooga

épistolographie » kirjakirjutamiskunst; kirjakirjutamisjuhiste kogu

épitaphe » hauakiri v hauakirjaga mälestussammas; mälestustahvel; mälestusluuletus

épitome » suurema teose väljavõte v kokkuvõte; mingi ala lühiülevaade

épître dédicatoire » raamatu algusse trükitud tekst, mis näitab isikut v sündmust, kelle austuseks v mille tähistamiseks on raamat tehtud

épopée » ulatuslik värsivormis jutustav teos, sageli kangelaslauludest koosnev

épopée » suur eepiline teos, nt eepos, romaanisari vm

épreuve » küljendatud trükilaolt tehtud tõmmis korrektuuri lugemiseks

épreuve » teksti parandamine laotõmmisel, väljatrükil v kuvaril

épreuve » trükivormilt trükivärvi abil paberile vm materjalile tehtud jäljend

épreuve de tirage » tõmmis, mille põhjal tehakse enne trükkimist veel parandusi

épreuve d`auteur » autori enda loetud korrektuur

épreuve d`écran » informatsiooni ajutine väljastis kuuldaval või nähtaval kujul, nt kuva ekraanil

épreuve d`imprimerie » trükilaolt tehtud tõmmis paranduste tegemiseks

épreuve en feuilles » küljendatud trükilaolt tehtud tõmmis korrektuuri lugemiseks

épreuve en placard » trükilaolt veergudena tehtud tõmmis esimeseks korrektuuriks

épreuve en placard » korrektuuri lugemine küljendamata lao veergudena

épreuve en premiére » trükilaolt veergudena tehtud tõmmis esimeseks korrektuuriks

épreuve en seconde » küljendatud trükilaolt tehtud tõmmis korrektuuri lugemiseks

errata » pärast trükkimist märgatud ja parandatud vigade loetelu, tavaliselt raamatu lõpus v eraldi lehel

erreur de plume » kirjalikku teksti sattunud viga

erreur typographique » trükiteksti sattunud viga

espace » ühe täheruumi laiune vahe tekstis; andmetöötluses: tühja täheruumina esitatav erimärk

espace de travail » 1. kindla rakendusvaldkonnaga terminal v mikroarvuti, nt graafikatööjaam
2. serveri teenindatav arvuti kohtvõrgus

espace entre mots » tühik, tühi ruum sõnade vahel

espacement » sõre kiri, mille puhul sõna v lause esiletõstmiseks trükilaos tähtede vahele jäetakse ülejäänud tekstiga võrreldes laiemad vahed

espacement de caractère » ühe trükimärgi v tühiku ruum reas; autoripoognas on 40 000 täheruumi

esperluète » märk &, ladina "et" (ja) lühend

esquisse des moeurs » publitsistlik-kirjanduslik proosateos kaasaja inimestest ja sündmustest

essai » lühem üldmõistetav teadusliku v kirjandusliku sisuga kirjutis kunstipärases vormis ja vaimukas sõnastuses

estampage » tugevdatud survega kõrgtrükk, mille puhul tähed v kujutis saadakse reljeefse süvendina

estampage à froid » värvita suru- v reljeeftrükk, nt raamatu köitele ilma kulla vm värvita tähtede ja mustrite sissepressimine

estampage en relief » trükkimisviis, mille puhul jäljendid saadakse reljeefse kõrgendusena

et abrégé » märk &, ladina "et" (ja) lühend

et commercial » märk &, ladina "et" (ja) lühend

état » süstemaatiliselt korraldatud teavikute kogum

étendue bibliographique » bibliograafianimestikus vm -vahendis kirjeldatud bibliograafiaüksuste ilmumisaegade piirid

étiquette du rayon » riiulile kinnitatud etikett, mis iseloomustab sellele riiulile paigutatud raamatuid

étiquettes accessibles » Puutekeeles selgitav tekst, mis on lisatud taktiilsele pildile, kaardile või joonisele.

[RDA]

étude » teemaga määratud teaduslik uurimistöö; selle tulemused kirjapandud teosena

étui » papist, kartongist vm materjalist kaitseümbris teavikule

étui » seadet välismõjude eest kaitsev kest, nt arvuti v printeri korpus

étui » kartongist vm materjalist kaitsekarp raamatule

étui » lahtise seljaga kaitsekarp raamatute, paberi vms jaoks

évangéliar » raamat nelja evangeeliumiga Piiblist (Matteuse, Markuse, Luuka ja Johannese evangeelium)

ex-libris » raamatusse kleebitav graafiliselt kujundatud omaniku nimemärk

ex-libris armorial » vapi kujutisega eksliibris, sageli supereksliibrisena

exemplaire » sama trükise iga üksik teisik

exemplaire annoté » väljaande väärindatud eksemplar, mida saab seostada konkreetse isiku või isikutega pühenduse, signeeringu, omanikumärkmete, eksliibrise, sissekleebitud lisamaterjalide vms kaudu

exemplaire au rabais » nominaalhinnast odavamalt müügil olev eksemplar

exemplaire avec autographe » omakäelise tekstiga eksemplar

exemplaire avec envoi autographe » autori allkirjaga eksemplar

exemplaire de censeur » tsensorile kohustuslikult esitatatud eksemplar

exemplaire de dédicace » autori pühendusega eksemplar

exemplaire de luxe » eksemplar, mis millegi poolest on teistest sama trüki eksemplaridest silmapaistvam: iluköide, eriti hea paber, ebatavaline trükivärv vm

exemplaire de presse » arvustamiseks saadetav eksemplar

exemplaire de publicité » tutvustuseks mõeldud eksemplar

exemplaire de tête » trükise esimene eksemplar, mille läbivaatamise alusel antakse trükisele ilmumisluba

exemplaire défectueux » tootmisvigadega eksemplar

exemplaire du dépôt legal » valmistaja v sissetooja poolt raamatukogudele üldjuhul tasuta loovutatav trükise, auvise, elektrondokumendi eksemplar

exemplaire d`auteur » eksemplar, mille autor saab teose ilmumisel kirjastuselt tasuta

exemplaire d`hommage » autori pühendusega eksemplar

exemplaire graduit » kirjastuse v autori poolt tasuta levitatav eksemplar kingituseks, retsenseerimiseks jne

exemplaire magnifique » harilikust paremale paberile trükitud eksemplar, trükitud põliseks säilitamiseks vm eriotstarbeks

exemplaire numéroté » väljaandja poolt nummerdatud eksemplar (nt ametkondlik väljaanne)

exemplaire pour compte rendu » arvustamiseks saadetav eksemplar

exemplaire separé » komplektist lahus üksik eksemplar: irdköide, irdanne, irdnumber, irdvihik

exemplaires de passe » tellitud trükiarvust rohkem trükitud eksemplarid

exemplaires hors tirage » tellitud trükiarvust rohkem trükitud eksemplarid

exlibrisiste » eksliibriste koguja ja uurija

exlibrisistique » eksliibriste kogumine ja uurimine

explication » kaardil, plaanil, joonisel vm kasutatud tingmärkide seletus

explication des signes » kaardil, plaanil, joonisel vm kasutatud tingmärkide seletus

explorateur » optiline sisendseade kujutise ridahaaval teisendamiseks digitaalkujule

exploration de données » mahukate andmete automaatne analüüs uute seaduspärasuste ja ootamatute seoste leidmiseks

exposé » konverentsil vm üritusel esitamiseks koostatud tekst, sisaldab uurimistööde tulemusi vm

exposé » mingi loo taasesitus jutustaja sõnastuses

exposition » objektide eksponeerimine piiratud aja jooksul, mille on korraldanud või mida on aidanud korraldada raamatukogu

MÄRKUS. Näitused võivad toimuda raamatukogu ruumides või väljaspool.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

exposition » väikesele pinnale tutvumiseks, ülevaate andmiseks ja kohe laenamiseks väljapandud teavikud

exposition digitale » digitaalsel kujul esitatud näitus, võib asuda nii veebis kui ka füüsilises ruumis

exposition virtuelle » digitaalsel kujul esitatud näitus, võib asuda nii veebis kui ka füüsilises ruumis

expression » Teose intellektuaalne või kunstiline realisatsioon tähtnumbrilise, muusikalise või koreograafilise notatsioonina, helina, pildina, esemena, liikumisena vms vormis või nende kombinatsioonina.

[RDA]

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018