Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 212 sõna

date

date de censure » tsensori poolt avaldamisloa andmise kuupäev, vahel trükitud ka raamatusse

date de publication » teaviku ilmumise aeg, tavaliselt märgitud ilmumisaastana, vahel ka kuu v kuupäevana

date de publication approximative » raamatu ilmumisaeg, kui täpset ilmumisaastat ei leita; nt vanade raamatute puhul

date d`impression » andmed aja kohta, millal raamat on trükitud

de visu » nägemise järgi, vahetult teaviku enda järgi

décaler » saatma andmeid ühest mälupesast teise

déchiffrer » krüptogrammi avatekstiks taastama

décomprimer » taastama pakitud andmetest andmete algkuju

déconderser » taastama pakitud andmetest andmete algkuju

décoration des livres » raamatu kunstilise kujunduse element (initsiaal, ääris, päisliist, vinjett jm)

décoration des tranches » raamatu lõike ilustus, mis on saadud värvimise v mustri kandmisega lõikele

dédicace » raamatu algusse trükitud tekst, mis näitab isikut v sündmust, kelle austuseks v mille tähistamiseks on raamat tehtud

dékoder » kodeeritud andmeid kodeerimiseelsele kujule tagasi teisendama

deleatur » korrektuuri kustutusmärk, millega osutatakse ülearustele tähtedele, sõnadele jm nende eemaldamiseks

délit informatique » riistvara, tarkvara v andmete kasutamine, muutmise v hävitamisega sooritatud kuritegu

demand par écrit » kirjalikult vormistatud päring

demande bibliographique » päring bibliograafiaandmete saamiseks

demande d'information » raamatukogu personalile esitatud töökorraldusalased küsimused

MÄRKUS 1. Hõlmab näiteks töötajate või ruumide otsingut, küsimusi lahtiolekuaegade, registreerimise või seadmete, nt lugejaprinterite või arvutiterminalide kasutamise kohta.

MÄRKUS 2. Küsimus võib olla esitatud isiklikult, telefonitsi, postiga, faksiga või elektrooniliselt (e-posti, raamatukogu veebisaidi jt võrgusidevahendite kaudu).

MÄRKUS 3. Infopäringute kohta vt jaotist 2.2.26.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

demi-reliure » köide, mille selg on kaetud ühe materjaliga ja kaanepapid teisega

demi-reliure à coins » köide, mille selg ja kaante nurgad on kaetud ühe, kaaned teise materjaliga, nt poollõuendköide, poolnahkköide

demi-reliure en peau » poolnahkköide, mille seljal on nöörmed kõrgemate vöötidena nähtavad ning selja ja kaante vahel on sügav kooldnurk

demi-volume » mitmes köites teose osa, kui köide on jagatud veel kaheks

démonstration » arvutiprogrammi vm objekti mittetäielik versioon, mida demonstreeritakse v jagatakse võimalikele tellijatele; selle objekti demonstreerimine

demonyme » pseudonüümina kasutatud üldmõiste, nt Vaatleja, Rändur

département de littérature et art » spetsialiseeritud osakond, mis korraldab lugejate teenindamist kunstiväljaannetega

département de musique » raamatukogu osakond muusikakirjanduse, nootide ning heli- ja videosalvestiste jaoks

départment de bibliographie » bibliograafiavahendite koostamise, bibliograafilise nõustamise ja bibliograafiainfo vahendamisega tegelev osakond raamatukogus

dépenses d'investissement » kulud, mille tulemus on põhivara omandamine või lisandumine

MÄRKUS. Hõlmab kulusid ehituskruntidele, uutele ehitistele ja juurdeehitistele, sisustusele ja uute ning laiendatud ehitiste seadmetele, arvutisüsteemide riist- ja tarkvarale jne. Sisaldab ka ostu-müügitehingutelt makstavaid kohalikke ja riiklikke makse (nt käibemaks).

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

dépenses de fonctionnement » raamatukogu toimimisega seotud kulud

MÄRKUS. Raha, mis kulutatakse personalile ja regulaarselt kasutatavatele ja uuendatavatele ressurssidele (vt ISO 11620). Hõlmab tööjõu- ja komplekteerimiskulusid; kulusid rendile, litsentsidele, köitmisele, arvutivõrgu käitamisele ja hooldusele, sidele, hoonete haldusele, kommunaalkulusid (elekter, vesi, kanalisatsioon, küte jne), olemasoleva mööbli ja seadmete parandamisele ning väljavahetamisele jne. See võib olla ka jooksev või perioodiline kulu. Sisaldab ka ostumüügitehingutelt makstavaid kohalikke ja riiklikke makse (nt käibemaks).

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

dépenses ordinaires » raamatukogu toimimisega seotud kulud

MÄRKUS. Raha, mis kulutatakse personalile ja regulaarselt kasutatavatele ja uuendatavatele ressurssidele (vt ISO 11620). Hõlmab tööjõu- ja komplekteerimiskulusid; kulusid rendile, litsentsidele, köitmisele, arvutivõrgu käitamisele ja hooldusele, sidele, hoonete haldusele, kommunaalkulusid (elekter, vesi, kanalisatsioon, küte jne), olemasoleva mööbli ja seadmete parandamisele ning väljavahetamisele jne. See võib olla ka jooksev või perioodiline kulu. Sisaldab ka ostumüügitehingutelt makstavaid kohalikke ja riiklikke makse (nt käibemaks).

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

dépliant » kokkuvolditav pisitrükis

déplicat » raamatu kaustast suurem kaart, tabel, diagramm vm, mis on volditud kausta suuruseks

dépôt » tehniline lahendus digiobjektide pikaajaliseks säilitamiseks ja haldamiseks

dépôt d’archives ouvertes » digitaalne arhiiv, mis on loodud ja mida hallatakse, et tagada kõigile vaba juurdepääs teabele

MÄRKUS 1. Tavaliselt haldab arhiivi kõrgharidus- või uurimisasutus uurimis- ja teadustöö hõlbustamiseks.

MÄRKUS 2. Arhiiv võib sisaldada ka selliseid materjale, millele on juurdepääs vähemalt mingil perioodil piiratud.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

dépôt institutionnel d'archives ouvertes » avatud juurdepääsuga digihoidla organisatsiooni või organisatsioonide rühma väljaannete hoidmiseks, mille hulka kuuluvad näiteks e-väljaanded (nt teadusartiklid, konverentsiväljaanded, tehnilised aruanded, väitekirjad, õppematerjalid)

EE MÄRKUS. Digihoidla võib sisaldada ka piiratud juurdepääsuga väljaandeid.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

dépôt numerique » tehniline lahendus digiobjektide pikaajaliseks säilitamiseks ja haldamiseks

dépouillement des articles » artiklite jm väljaande osade bibliografeerimine

dernier numéro » ajakirja vm jadaväljaande viimati ilmunud number

dérouler » kuva püst- v rõhtsihis nihutama, et vaadelda andmeid, mis ei ole ekraani v akna piires nähtaval

descripteur » infootsikeele sõnaüksus, s.o sõna või sõnaühend dokumendi sisu ja päringu kirjeldamiseks

description » Andmekogum, millega registreeritakse ja identifitseeritakse RDA olem.

[RDA]

description audio » Inimese või kõnesünteesirakenduse etteloetav jutustav tekst, milles kokkuvõtlikult selgitatakse nähtavaid üksikasju, mis ei ilmne väljenduse kuuldavatest elementidest.

[RDA]

Description bibliographique internationale normalisée pour la musique imprimée » rahvusvaheline nooditrükiste kirjeldamise reegleid sisaldav standard, mis käsitleb nooditrükiste kirjeldamisele ja identifitseerimisele esitatavaid nõudeid, kirjeelementide järjestust, kirjemärgistust

description de brevet » patenditava leiutise lühike tehniline kirjeldus

description d`invention » patenditava leiutise lühike tehniline kirjeldus

description d’image » Kuulatav või puutekeeles kirjeldav tekst, mis on lisatud taktiilsele pildile, kaardile või joonisele või tarnitakse koos sellega.

[RDA]

dessin » sirkli v joonlauata käsitsi pliiatsi, tuši, söe, kriidiga vm tehtud pilt, võib olla koloreeritud

dessin â la plume » joonistus sulega ja tindi v tušiga

dessin à l`encre de Chine » tušiga tehtud joonistus, kasutatud ka raamatuillustratsioonina

dessin au craych » pliiatsiga tehtud joonistus, reprodutseerituna ka raamatuillustratsioon

dessin au crayon gras » musta v värvilise kriidiga tehtud joonistus

dessin au fusain » pehme puusöega tehtud joonistus

dessin au pastel » pastellkriitidega tehtud joonistus

dessin de couverture » kaane kujundamisel kasutatud illustratsioon

dessin technique » tehnilise eseme (masina, detaili jm) graafiline kujutis, kasutatakse teksti illustratsiooni v tehnilise dokumendina

détection d'erreurs » arvutisüsteemi töö tõrke põhjuste otsimine ja leidmine

détenteur d’un droit d’auteur » isik, kellele kuuluvad autori varalised õigused

déterminant » vokaali asendav abimärk tähe juures heebrea jt konsonantkirjades, et hõlbustada kirjutatu lugemist

deux-points » kirjavahemärk : ; kasutuses ka kirjemärgina

devise » raamatusse trükitud graafiline kujutis trükikoja embleemina, sageli trükkali (trükikoja) nime v initsiaalidena

déxiographie » kirjutamine suunaga vasemalt paremale

diagramme » suuruste ja nende muutumise graafiline kujutis: joon-, tulp-, sektor- jm diagramm

dialogue » kahe osalise vastastikune kõnelus, nt näidendis

diamant » 4-punktine trükikiri

diapositive » klaasile, tselluloidile vm läbipaistvale materjalile tehtud foto, mida vaadatakse peamiselt ekraanile projitseerituna

diapositive sur film » diapositiivide rida filmilindil kaadrite kaupa näitamiseks

diascope » aparaat diapositiivide ja diafilmide vaatamiseks v projitseerimiseks ekraanile

diazocopie » läbipaistvast kujutisest saadud koopia diasopaberil v diasofilmil

diazographie » diasoühendite valgustundlikkusel põhinev kopeerimismenetlus läbipaistvate kujutiste paljundamiseks

diazotypie » diasoühendite valgustundlikkusel põhinev kopeerimismenetlus läbipaistvate kujutiste paljundamiseks

dictionnaire » raamatukujuline sõnastik

dictionnaire analogique » sõnaraamat, mis esitab sõnu järjestatuna nende mõistelise sisu järgi

dictionnaire bilingue » teises keeles tõlkevastetega sõnastik

dictionnaire de fréquences » sõnastik, milles keele sõnad esitatakse nende kasutamissageduse järjekorras

dictionnaire de mots étrangeres » võõrsõnu ja nende seletusi, vahel ka etümoloogiat esitav sõnastik

dictionnaire de poche » taskuformaadis sõnastik

dictionnaire de synonymes » sünonüüme esitav ja seletav sõnastik

dictionnaire de traduction » sõnastik ühe v mitme keele sõnadest tõlgetega teise keelde

dictionnaire des antonymes » vastandsõnade sõnastik, vastandliku tähendusega sõnu paariti loetlev sõnastik

dictionnaire des locutions idiomatiques » mingi keele püsiühendeid jm omapärasusi seletav ja/või tõlkiv sõnaraamat

dictionnaire des néologismes » uuemaid sõnu ja väljendeid tutvustav sõnastik

dictionnaire des paronymes » häälikuliselt lähedaste, kuid erineva tähendusega sõnade sõnastik, nt teade-teate, teade-teatme

dictionnaire des rimes » sõnastik, mis loetleb sõnu rühmitatult nende riimumise järgi

dictionnaire dialectique » murde v murraku keelendeid esitav sõnastik

dictionnaire d`abréviations » lühendeid ja nende täissõnastuses vasteid loetlev sõnastik

dictionnaire d`un écrivain » mingi kirjaniku kasutatud sõnavara loetlev sõnastik

dictionnaire étymologique » sõnade päritolu seletav sõnastik

dictionnaire inverse » sõnastik, kus sõnad on tähestikjärjestuses, arvestades sõna viimast, eelviimast jne tähte

dictionnaire multilingue » mitmes keeles tõlkevastetega sõnastik

dictionnaire normatif » kehtivate normide kohast keelt esitav sõnaraamat

dictionnaire onomastique » pärisnimesid loetlev ja seletav sõnaraamat

dictionnaire orthoepique » sõnade õiget hääldust esitav sõnastik

dictionnaire orthographique » kirjakeele õigekeelsusnormidele vastavat kirjutusviisi esitav sõnastik

dictionnaire orthologique » kirjakeele õigekeelsusnormidele vastavat sõnavara esitav sõnastik

dictionnaire phonétique » sõnade õiget hääldust esitav sõnastik

dictionnaire phraséologique » fraseologisme ja nende seletusi ning tõlkeid esitav sõnastik

dictionnaire polyglotte » mitmes keeles tõlkevastetega sõnastik

dictionnaire raisonnée » sõnade tähendusi selgitav sõnastik

dictionnaire scolaire » kooliõpilaste jaoks koostatud sõnastik

dictionnaire spécialisée » sõnastik, mis esitab mingi eriala termineid, tavaliselt koos tõlgete ja seletustega

dictionnaire terminologique » sõnastik, mis esitab mingi eriala termineid, tavaliselt koos tõlgete ja seletustega

dicton » õpetliku v üldistava sisuga lühiütlus, rahvaluule lühivorme

diffusion du livre » raamatu jõudmine lugejateni müügi, raamatukogude jm kaudu

diffusion en continu » digitaalne audio- ja videosignaali ülekanne interneti kaudu, kusjuures vastuvõtt toimub ülekandmise ajal sedamööda, kuidas arvuti puhvrisse andmed jõuavad

[Lembit Abo "Elektroonika ja infotehnika leksikon" (2010)]

diffusion en flux » digitaalne audio- ja videosignaali ülekanne interneti kaudu, kusjuures vastuvõtt toimub ülekandmise ajal sedamööda, kuidas arvuti puhvrisse andmed jõuavad

[Lembit Abo "Elektroonika ja infotehnika leksikon" (2010)]

digital » omane andmetele, mis koosnevad numbritest, võimalikest erimärkidest ja tühikutest, ning neid andmeid kasutavatele protsessidele ja seadmetele

digitaliser » analoogandmeid digitaalkujule viima

digitalizzare » analoogandmeid digitaalkujule viima

diglotte » sama teksti kahes keeles rööbiti esitav raamat

digramme » ühe hääliku tähistus kahe tähega, nt inglise sh, th, prantsuse ou, saksa ch

digraphe » ühe hääliku tähistus kahe tähega, nt inglise sh, th, prantsuse ou, saksa ch

dilogie » sama autori kaks teost, mis moodustavad terviku

dimension de la composition » küljendatud lehekülje trükiosa; lehekülg koosneb laopinnast ja veeristest

diplomatique » ajaloo abiteadus, mis tegeleb ajalooliste dokumentide uurimisega nende ehtsuse, koostamisaja usaldusväärsuse jne selgitamiseks

diptyque » vahaga kaetud kaheks kokkumurtud kirjutustahvel Vana-Kreekas ja -Roomas

direct » 1. omane arvuti otsesel juhtimisel töötava seadme käitusele
2. omane dialoogrežiimis töötavatele süsteemidele ja protsessidele

directement exploitable » andmete ja andmekandjate omadus, mis võimaldab neid töödelda arvutiga

direction » lihtsustatud partituur, mida kasutatakse dirigeerimisel; sisaldab juhtpilli täieliku noodistiku ja teiste meloodiate põhiosa

direction d`écriture » kirjamärkide järgnevus kirjutamisel, nt vasakult paremale, paremalt vasakule v ülalt alla

discographie » helisalvestiste kirjeldamine kataloogide ja nimestike tarbeks; helisalvestiste nimestik

discours » suusõnaline esinemine kuulajatele, ka trükis avaldatud kõnetekst

dispositif de pointage » sümboli v kursori ekraanil liigutamiseks kasutatav instrument

disposition » dokumendi teksti ja piltide paigutus ning vormindus

disque » lameda ümarplaadi kujuline andmekandja, mis pannakse andmete lugemiseks v kirjutamiseks pöörlema

disque » kettakujuline plastikust vm materjalist infokandja, millel on salvestatud helivõnkumine (vinüül-, laserplaat)

disque compact » 120 mm läbimõõduga optiline ketas, peamiselt personaalarvutites kasutatav andmekandja; käibel palju eri tüüpe, nt:
audio CD, laserplaat, saab kuulata ka laserplaadimängijaga;
CD-ROM, ainult loetav laserketas;
CD-E, kustutatav laserketas, võimaldab korduvat kirjutust;
CD-R, kirjutatav laserketas;
CD-RW, korduvalt ülekirjutatav laserketas;
DVD, eriti suure mahuga laserketas

disque compact non inscriptible » arvutipõhine informatsiooni talletamist ja taasesitamist võimaldav kandja, mis põhineb lasertehnoloogial ja sisaldab informatsiooni teksti ja/või multimeediumi vormis

MÄRKUS. CD-ROM-e arvestatakse ainult nendele talletatud informatsiooni järgi kas andmebaasi, digitaalteaviku või elektroonilise jadaväljaandena.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

disque dur » magnetketas, mis asub hermeetilises kestas arvuti korpuses

disque local » kasutaja arvutis asuv kõvaketas

disque magnétique » magnetkihiga kaetud lame ümarplaat, mille ühele v mõlemale küljele saab talletada andmeid

disque magnéto-optique » laser- ja magnetsalvestuse kombinatsioonil põhinev andmekandja

disque moulé » kettakujuline plastikust vm materjalist infokandja, millel on salvestatud helivõnkumine (vinüül-, laserplaat)

disque numérique polyvalent » laserkettaga samas mõõdus, kuid oluliselt suurema salvestusmahuga optiline andmekandja

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

disque optique » 120 mm läbimõõduga optiline ketas, peamiselt personaalarvutites kasutatav andmekandja; käibel palju eri tüüpe, nt:
audio CD, laserplaat, saab kuulata ka laserplaadimängijaga;
CD-ROM, ainult loetav laserketas;
CD-E, kustutatav laserketas, võimaldab korduvat kirjutust;
CD-R, kirjutatav laserketas;
CD-RW, korduvalt ülekirjutatav laserketas;
DVD, eriti suure mahuga laserketas

disque optique » ketas, millel on optiliste meetoditega loetavad digitaalandmed

disque optique compact » arvuti andmekandjana kasutatav (ainult loetav) laserketas

disque vinyle longue durée » üks mahukas või paljude muusikapaladega heliplaat; analoogheli salvestusformaat; kasutusel ka inglise lühend LP

disquette » õhuke painduv kaitseümbrises magnetketas tüüpläbimõõduga 3,5 v 5,25 tolli

dissémination des livres » raamatute tutvustamine ja kättesaadavaks tegemine müügi, laenutuse jm teel

dissertation académique » doktorikraadi saamiseks tehtud uurimus

dissertation inaugurale » ülikoolis loengupidamisõigust andev teadustöö

divers mélanges » kogu mitmesuguse sisuga kirjutisi

division » sidekriips rea lõpus, mis näitab sõnaosa kandmist järgmisele reale

divisions » UDK tabelites esitatud notatsioonisümbolid paljudes liikides korduvate tunnuste (teemade, mõistete) tähistamiseks, liigitamisel lisatakse põhiindeksile

divisions communes de forme » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse teaviku laadi, välistunnuseid, käsitluse laadi, žanri, lugejamäärangut jms

divisions communes de groupes humains¸ d’ethnies et de nationalités » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse rahvuslikke või etnilisi aspekte

divisions communes de langue » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse teaviku keelt

divisions communes de lieu » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse paiknevust, kohta üldiselt, kõige sagedamini maailmajagusid, riike ja riikide haldusüksusi

divisions communes de matériaux » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse materjale ja koostisosi, millest esemed ja tooted on valmistatud

divisions communes de personnes et caractéristiques personnelles » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse isikuid ja isikute rühmi mingi rolli või ühendava tunnusjoone alusel

divisions communes de propriétés » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse nähtuste omadusi ja tunnuseid

divisions communes de relations¸de processus et d'opérations » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse mõistetevahelisi suhteid ning üldisi protsesse ja tegevusi

divisions communes de temps » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse daatumeid, ajalooperioode, kestust, geoloogilisi ja arheoloogilisi ajastuid jms

divisions communes generales » UDK abitabelites esitatud notatsioonisümbolid põhimõtteliselt kõikides liikides korduda võivate tunnuste (teemade, mõistete) tähistamiseks

divisions spéciales » notatsioonisümbolid ühe liigi piires korduvate tunnuste (teemade, mõistete) tähistamiseks, esitatud selle liigi alguses, mille alaliikides neid võib kasutada

divisons communes de caractéristiques générales » katustermin rühma UDK üldmäärajate kohta, mis tähistavad omadusi, materjale, suhteid, protsesse ja isikukarakteristikuid

DOC » arvuti andmekandjana kasutatav (ainult loetav) laserketas

document » üksusena käsitletav salvestis või materiaalne objekt

[ALLIKAS: ISO 5127:2001, määratlus 1.2.02]

MÄRKUS. Teavikute vorm ja omadused võivad erinevad olla.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

document » andmetöötluses: nimega, struktureeritud tekstiüksus, mis võib sisaldada pilte ning mida saab eraldi üksusena salvestada, redigeerida, otsida ja edastada

document » mis tahes materiaalne objekt, millele on talletatud informatsioon, nt trükis, foto, heliplaat, kompaktketas

document audiovisuel » teavik, milles valdava osa moodustavad heli ja/või pilt ning mida saab vaadata ja/või kuulata eriseadmetega

MÄRKUS 1. Kohandus standardist ISO 5127:2001.

MÄRKUS 2. Siia kuuluvad: 1) audioteavikud (heliplaadid: vinüül- ja laserplaadid, helilindid, helikassetid, heli-CD-d, DVD-d, heli- ehk audiofailid); 2) visuaalteavikud (diapositiivid, diafilmid, lüümikud); 3) kombineeritud auvised (helifilmid, videosalvestised, arvutimängud).

MÄRKUS 3. Siia ei kuulu mikrovormid.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

document authentique » ajaloolise väärtusega dokument

document cartographique » ruumis ja ajas lokaliseeritud konkreetsete või abstraktsete nähtuste kokkuleppeline vähendatud kujutis

MÄRKUS 1. Termini kaart kohandus standardist ISO 5127:2001.

MÄRKUS 2. Hõlmab nt kahe- ja kolmemõõtmelisi maakaarte, gloobuseid, plaane, topograafilisi mudeleid ja aerokujutisi, puutekaarte. Ei hõlma atlasi ega teisi köidetud, mikrovormis, audiovisuaalseid ja elektroonilisi kaarditeavikuid.

EE MÄRKUS. Eestis arvestatakse kaarditeavikuna ka atlasi.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

document cartographique » mistahes infokandja, mis esitab Maa või taevakehade pinda tervikuna või osade kaupa

document de musique imprimée » igasugune noodikirjas teavik

document de musique imprimée » teavik, mille põhisisu on esitatud noodikirjas

MÄRKUS. Nooditeavikud võivad olla noodilehtedel või köidetult.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

document électronique » andmekogumi kujul arvutisüsteemi mällu salvestatud dokument

document graphique » trükis, milles domineerib piltkujutis

MÄRKUS. Selline teavik on vormilt pigem pildiline kui keeleline, muusikaline või kartograafiline. See hõlmab trükipilte, kunstiteoste originaale ja reproduktsioone, fotosid, plakateid, proovitõmmiseid, tehnilisi jooniseid jm. Siia ei kuulu graafikateavikud, mis on avaldatud köitena, mikrovormina, auvisena või elektroonilisel kujul.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

document multimédia » digitaalteavik, milles on kombineeritud eri infomeediumid interaktiivseks kasutamiseks (nt tekst, graafika, fotod, video, audio)

MÄRKUS. Multimeediumteavikuid arvestatakse vastavalt nende põhiolemusele või -eesmärgile nt andmebaasi, ejadaväljaande või digitaalteavikuna.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

document nativement numérique » algselt digivormingus loodud teavik

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

document numérique » piiritletud sisuga digitekkeline või digiteeritud informatsiooniüksus, mis on loodud või digiteeritud raamatukogus või komplekteeritud raamatukogu kogusse digitaalkujul

MÄRKUS 1. Hõlmab elektroonilisi raamatuid ja elektroonilisi patendikirjeldusi, võrgu kaudu kättesaadavaid auviseid ning muid digitaalteavikuid (nt aruandeid, kaardi- ja nooditeavikuid, trükifaile jne). Digitaalteavikute hulka ei kuulu andmebaasid ja elektroonilised jadaväljaanded.

MÄRKUS 2. Andmebaasides sisalduvad üksused kuuluvad jaotise 2.3.10 alla.

MÄRKUS 3. Digitaalteavik võib koosneda ühest või enamast failist.

MÄRKUS 4. Digitaalteavik koosneb ühest või mitmest e-sisuüksusest. Raamatukogu peab enne digiteerimist otsustama, milliseid sisuüksusi pärast otsida saab, nt jadaväljaannete artiklid või plaadil olevad laulud.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

document numérique » andmekogumi kujul arvutisüsteemi mällu salvestatud dokument

document sonore » heli kujul informatsiooni kandev dokument, kasutamine rajaneb kuulmismeelel, nt helilint, heliplaat, laserplaat

documents parlamentaires » parlamendi protokollide, aruannete, otsuste, seaduste jm dokumentide trükis avaldatud tekstid

domaine » Interneti hostinimede hierarhia ülatase, nt .ee, .edu, .com

domaine public » kogum vaimse tegevuse tulemeid, mis on intellektuaalomandi õiguse kaitseta, sest kaitse kehtivus on lõppenud, kaitse on kaotatud või kaitset ei kohaldata. Avalikku omandisse kuuluvaid töid saab taasavaldada, muuta ja muul viisil kasutada eraldi luba küsimata ja litsentsitasu maksmata.

donate » Aelius Donatuse IV saj kirjutatud ladina keele grammatika järgi saadud nimetus ladina keele grammatikaraamatuile

donnée élémentaire » andmeüksus, mis teatud kontekstis loetakse jagamatuks; üks erijuhtumeid on kirjeelement

donnée numérique » andmed, mis on esitatud arvude 0 ja 1 jadadena ehk binaarkujul ehk digitaalkujul

données » kogumist, töötlemist, säilitamist ja edastamist võimaldavad märgid või nende kogumid, millel puudub iseseisev tähendus väljaspool konteksti

données de sortie » infotöötlussüsteemi mingis koostisosas tekitatavad andmed

données d`entrée » infotöötlussüsteemi teatud koostisossa vastuvõetud andmed

données massives » keeruliste seostega andmehulkade kogu, mida on raske töödelda traditsiooniliste andmebaasimootorite ja rakendustega nende suure mahu ja/või keerukuse tõttu

données ouvertes » kõigile vabalt kasutamiseks antud masinloetavas formaadis andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad piirangud, nt avatud teadusandmed

données spatiales » ruumiandmed on andmed, mis otseselt või kaudselt osutavad konkreetsele asukohale või geograafilisele alale, sealhulgas andmekogudes hallatavad andmed, mis kirjeldavad ruumiobjektide asukohta, omadusi ja kuju geograafilises ruumis

[Ruumiandmete seadus]

données volumineuses » keeruliste seostega andmehulkade kogu, mida on raske töödelda traditsiooniliste andmebaasimootorite ja rakendustega nende suure mahu ja/või keerukuse tõttu

dorure à chand » trükkimine kullaga, kasutusel eriti kirjade ja kaunistuste trükkimiseks köitele

dos » raamatu osa, mis hoiab koos kaasi ja plokki ning kaitseb raamatu tagaserva (nt kõva selg, pehme selg, lame selg)

dos anguleux » täisnurkse profiiliga köiteselg

dos brisé » tühi ruum selja ja raamatuploki vahel

dos plat » kumerdamata ja nöörmetega väljadeks jaotamata selg

dos plein » kumerdamata ja nöörmetega väljadeks jaotamata selg

dos plein » köitmisel raamatuploki külge kleebitud selg

dos rond » raamatuploki selg, mis on köitmisel kumerdatud, nii et eeslõige jääb õõnsaks

dos sans nervure » kumerdamata ja nöörmetega väljadeks jaotamata selg

dossier » mitme eri trükiteose v käsikirja kokkuköitmisel saadud ühine köide

dossier » ajakirjade, ajalehtede vm kaante vahele v mappi kinnitatud (nt seotud, kuid köitmata) komplekt

dossier » koos kasutamiseks mõeldud teavikud, mis on omavahel seotud ja võivad olla eri meediumitel; ükski meedium ei ole teistest tähtsam ja neid hoitakse tavaliselt koos

MÄRKUS 1. Hõlmab laborikomplekte ja õppekava materjale.

MÄRKUS 2. Komplekte arvestatakse samamoodi kui teisi raamatukogu teavikuid (vt 6.3.10).

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

double page de titre » kaheleheküljeline tiitelleht, koosneb enamasti vastaklehekülgedest

doublure » kaunistused kaane sisekülgedel, eriti bibliofiilseil raamatuil

drame » kirjandusteos, mis on kirjutatud näitlemiseks määratud vormis

drame de lecture » oma ülesehituse v pikkuse tõttu pigem lugemiseks kui laval esitamiseks sobiv näidend

droit d`édition » õigusnormid, mis määravad kirjastuse õigused ja suhted autoritega teoste hankimiseks, avaldamiseks ja levitamiseks

droit dʼauteur » autorile kuuluvate isiklike ja varaliste õiguste kogum,mis annab autorile ainuõiguse ja kontrolli oma teose kasutamise ja käsutamise üle; tsiviilõiguse osa, mis reeglistab kirjandus-, kunsti- ja teadusteoste loomisel ja kasutamisel tekkinud tsiviilõiguslikke suhteid

droits d'accès » õigus raamatukogu kogule juurdepääsuks või selle kasutamiseks

MÄRKUS. Elektrooniliste teavikute kogu puhul tähendab kasutusõigus, et raamatukogu on taganud oma kasutajaile pideva või ajutise juurdepääsu seaduse, litsentsi, koostöölepingu ja/või muu kokkuleppe alusel.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

droits de publication en archive ouverte » kirjastajatele makstavad tasud, mis annavad vaba juurdepääsu uurimustöö tulemitele (tavaliselt ajakirjade artiklid)

MÄRKUS 1. Tasusid võivad maksta autorid, teadustöö rahastajad või asutused.

MÄRKUS 2. Ei hõlma värvireproduktsiooni, jooniste, fotode jms kulusid.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

du droit d’auteur » ajavahemik, millal teosele kehtib autoriõigus

duplicateur à stencil » vahapaberist trafareti abil tõmmiseid valmistav endisaegne paljundusaparaat

dupliquer » kopeerima lähte-andmekandjalt siht-andmekandjale, millel on samasugune füüsiline kuju, nt ühelt disketilt teisele disketile

DVD » laserkettaga samas mõõdus, kuid oluliselt suurema salvestusmahuga optiline andmekandja

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

dyslexie » haiguslik rohkete vigadega lugemine, lugemisvõime kaotus

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018