Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 219 sõna

balayer » kujutist skanneri abil sisestama; üldisemalt: andmeid süstemaatiliselt läbi vaatama

balayer » kõrvaldama andmeid andmekandjalt; tekstitöötluses: kõrvaldama sisestatud teksti v selle osa

bande » lineaarset nähtust (teed, jõed, piirid jms) kujutav pikiformaadis kaarditeavik

bande de nouveauté » reklaamtekstiga paberriba raamatu köite ümber

bande de publicité » reklaamtekstiga paberriba raamatu köite ümber

bande dessinée » jutustav (napi tekstiga) joonistatud pildiseeria üksik- v sariväljaandena; sageli ka järgnevana perioodikas

bande magnétique » magnetkihiga kaetud lint, millele saab talletada andmeid

bande réclame » reklaamtekstiga paberriba raamatu köite ümber

bandeau » kitsas graafiline ornament teksti ees, lõpus v servadel

bandeau » lehekülje ülaservas asuv ehisliist

bandeau en bas de la page » lehekülje allservas asuv ehisliist

banque de données » failide või andmebaaside kogum koos hoiu- ja otsingusüsteemidega

banque de données » kindlate otsitunnuste järgi otsingut võimaldav loogiliselt seotud andmete kogum, mis toetab mingit rakendusvaldkonda

banque d`images » piltinformatsiooni, nt fotosid, jooniseid v kaarte sisaldav andmebaas

barre centrale » veerge eraldav tühi ruum

barre de déroulement » riba ekraani v akna serval, millega juhitakse kerimist ja kus näidatakse kuvatavate andmete v pildi suhtelist asukohta

barre de fraction » kirjavahemärk /, nt kirjes vastutusandmete ees

barre de menus » menüünimede v -ikoonidega ala akna servas

barre oblique » kirjavahemärk /, nt kirjes vastutusandmete ees

base de connaissances » andmebaas, mis sisaldab järeldusreegleid ning informatsiooni inimkogemuse ja -pädevuse kohta teatud valdkonnas

base de donées factuelles » faktinformatsiooni, nt majandusnäitajaid v seadmete ja materjalide andmeid sisaldav andmebaas

base de données » kindlate otsitunnuste järgi otsingut võimaldav loogiliselt seotud andmete kogum, mis toetab mingit rakendusvaldkonda

base de données » ühise kasutajaliidese ja andmete otsingut ning käitlust võimaldava tarkvaraga varustatud elektrooniliselt talletatud kirjete ja/või e-sisuüksuste (faktid, täistekstid, pildid ja heli) kogum

MÄRKUS 1. Üksused või kirjed on kogutud kindla eesmärgiga ja seotud teatud teemaga. Andmebaasi võib välja anda CDROM- il, disketil või muul otsepöördust võimaldaval andmekandjal või tarkvaraüksusena, mis on juurdepääsetav kas sideliinide või Interneti kaudu.

MÄRKUS 2. Litsentsi alusel kasutatavaid andmebaase arvestatakse igaühte eraldi, isegi kui juurdepääs mitmele litsentsiandmebaasile toimub sama kasutajaliidese abil.

MÄRKUS 3. Kirjastaja või tarnija pakutavat ühist liidest, mis võimaldab juurdepääsu jadaväljaannete või digitaalteavikute kogumile, tuleb ka arvestada andmebaasina. Üksikuid jadaväljaaandeid või digitaalteavikuid tuleb arvestada jadaväljaannete või digitaalteavikutena.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

base de données bibliographique » bibliograafiaandmeid sisaldav andmebaas

base de données de citation » teaduspublikatsioonide viidatavust jälgida võimaldav bibliograafia- ja/või referaatandmebaas

base de données de références » andmebaas, mis sisaldab viiteid originaalinformatsioonile, s.t infot selle kohta, kust materjale leida

base de données distante » väljaspool kasutaja seadet või sisevõrku asuv andmebaas

base de données en texte intégral » dokumentide täielikke tekste sisaldav andmebaas

base de données externe » väljaspool kasutaja seadet või sisevõrku asuv andmebaas

base de données géographiques » andmebaas ruumiandmete tsentraalseks salvestamiseks, haldamiseks ja kasutamiseks; ruumiandmete kogum, mida hallatakse teatud maa-ala, teema või projekti põhiselt

base de données interne » organisatsioonis kohapeal leiduvatest andmetest koostatud, enamasti sisetööks kasutatav andmebaas

base de données locale » kasutaja seadmes või sisevõrgus asuv andmebaas

base de données partagée » andmebaas, mida koostab ja kasutab mitu asutust (nt raamatukogu)

base de données répartie » füüsiliselt eri paikades asuv tervikuna näiv andmebaas

base de données spatiales » andmebaas ruumiandmete tsentraalseks salvestamiseks, haldamiseks ja kasutamiseks; ruumiandmete kogum, mida hallatakse teatud maa-ala, teema või projekti põhiselt

base de données sur les licences » litsentsilepingu alusel kasutatav andmebaas

base de données textuelles » dokumentide täielikke tekste sisaldav andmebaas

bâton runique » kepile v lauakesele lõigatud igavene kalender, milles olid ruunikirjas märgitud nädala- ja tähtpäevad

beau livre grand format » suureformaadiline rikkalikult illustreeritud trükis

belles-lettres » sõnaline kunstilooming

besoin de lecture » raamatute lugemise kui elus ja töös olulise ja vajaliku osa tunnetamine

besoin d`information » lünk inimese teadmiste ja selle vahel, mida tal oleks vaja teada, et lahendada teadmistevajakust tingitud probleemi

bestiaire » loomade pilte ja kirjeldusi esitav raamat

bestseller » lühikese aja jooksul suurel hulgal müüdav raamat

bible » kristlaste pühakiri, ristiusu õpetuse aluseks olevate tekstide kogumik

bibliobus » raamatukogu, mõnikord rahvaraamatukogu koosseisus, mis kasutab sõidukit, et viia teavikuid ja teenuseid kasutajani, s.o alternatiivne võimalus raamatukogu ruumidele

MÄRKUS. Kohandus standardist ISO 5127:2001.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

bibliochrome » raamat, mille osad on trükitud eri värvi pabereile

bibliocide » massiline raamatute hävitamine lähtudes mingist ideest

biblioclasme » raamatute rikkumine, purustamine, hävitamine

biblioclaste » raamatute rikkuja, purustaja, hävitaja

biblioclepte

bibliognosie » raamatute hulgas orienteerumine, nende sisu, kujunduse, kasutamisvõimaluste jm tundmine

bibliographe » bibliograafia eriteadlane; bibliograafia alal töötaja; bibliograafiavahendite koostaja; ametikoht raamatukogus v teadusasutuses

bibliographie » esialgu käsikirjade (maha)kirjutamine;
tänapäeval: 1) teavikute uurimine nende süstematiseerimise ja sisu avamise seisukohalt ning nende kasutamist hõlbustavate nimestike koostamine; tegevusala, mille ülesanne on varustada infokasutajaid bibliograafiavahenditega, võimaldades teavikute (trükised, käsikirjad, mikrokoopiad, helisalvestised jne) kohta vajaliku (bibliograafia)info leidmist; teadusala, mis annab infonõudlejaile bibliograafiavahendeid ja teadiseid ning võimaldab teavikute kohta tunnusliku info hankimist
2) kirjanduse loetelu, teoste nimestik vm teavikute kindlate tunnuste alusel korrastatud kirjete kogum

bibliographie "cachée" » raamatus (lõpus, peatükkide, artiklite järel) leiduv(ad) bibliograafianimestik(ud) vm bibliograafiline andmestik

bibliographie "cachée" » iseseisev v artiklijärgne bibliograafia ajakirjas

bibliographie "cachée" » iseseisev v artiklijärgne bibliograafia ajalehes

bibliographie "cachée" dans le livre » raamatus (lõpus, peatükkide, artiklite järel) leiduv(ad) bibliograafianimestik(ud) vm bibliograafiline andmestik

bibliographie â la fine d`un article » kasutatud, tsiteeritud v soovitatava kirjanduse nimestik artikli järel

bibliographie alphabétique » tähestikjärjestuses bibliograafia(väljaanne)

bibliographie analytique » raamatuis, perioodika- v jätkväljaandeis ilmunud tööde (ka teose osade) bibliograafia

bibliographie analytique » bibliograafia, milles kirjeile on lisatud referaadid

bibliographie annotée » annoteeritud kirjetega bibliograafia; kommentaaridega varustatud bibliograafia

bibliographie annuelle » aasta jooksul ilmunut loetlev bibliograafia(nimestik)

bibliographie choisie » ilmunud kirjandust valikuliselt kindlate tunnuste alusel loetlev bibliograafia

bibliographie chronologique » ilmumisaja alusel üles ehitatud ja korrastatud bibliograafia

bibliographie completée » bibliograafia, mille koostamine on lõpetatud, millesse ei lisandu enam andmeid

bibliographie courante » bibliograafia, mis jätkuvalt (nt nädala, kuu, aasta lõikes) informeerib uutest teavikutest (ka artiklitest)

bibliographie critique » bibliograafia, milles kirjeile on annotatsioonide v referaatide kujul lisatud hinnangud

bibliographie cumulative » pidevalt andmestikku koondav bibliograafia: igal järgneval avaldamisel kajastub kõik varasem koos vahepeal lisandunud uuega; üks koondbibliograafia erijuhtumeid

bibliographie cumulative » mitme bibliograafia ühendamisel saadud bibliograafia

bibliographie dans le livre » iseseisev, kuid mitte omaette trükisena avaldatud, vaid raamatusse, ajakirja vm paigutatud bibliograafia

bibliographie de la bibliographie » erinevaid bibliograafiaväljaandeid, manusbibliograafiaid jne loetlev nimestik (bibliograafia)

bibliographie de la littérature enfantine » lastekirjandust loetlev bibliograafia

bibliographie de librairie » müügilolevat kirjandust loetlev bibliograafia

bibliographie de musique » noote loetlev bibliograafia

bibliographie de première maine » autopsial põhinev vahetult bibliografeeritavate tööde järgi koostatud bibliograafia

bibliographie de seconde main » bibliograafianimestike alusel, mitte de visu koostatud bibliograafia

bibliographie départementale » ametkonna, asutuse, ettevõtte, organisatsiooni vm väljaandeid, samuti selle kollektiivi liikmete töid loetlev bibliograafia

bibliographie des articles » ajakirjades, ajalehtedes, kogumikes jm avaldatud kirjutiste bibliograafia

bibliographie des bibliographies » erinevaid bibliograafiaväljaandeid, manusbibliograafiaid jne loetlev nimestik (bibliograafia)

bibliographie des cartes géographiques » maakaarte loetlev bibliograafia

bibliographie des journaux » ajalehti loetlev bibliograafia

bibliographie des magazines » ajakirju loetlev bibliograafia

bibliographie des publications périodiques » perioodikaväljaandeid loetlev bibliograafia

bibliographie descriptive » kirjeist koosnev ilma annotatsioonideta, referaatideta jms bibliograafia

bibliographie d`état » ühes riigis ilmunud trükitoodangut jm teavikuid registreeriv bibliograafia

bibliographie d`ouvrages relatifs â une epoque » mingil ajavahemikul ilmunud v mingit kindlat ajajärku peegeldavat kirjandust loetlev bibliograafia

bibliographie en bas de page » kõik joonealused allikaviited; kõigi töös esinevate viidete kogum, nt viiteloeteludena

bibliographie générale » üldise sisuga, kõigilt aladelt, kõigis laadides ja kõigis keeltes teavikuid registreeriv bibliograafia

bibliographie individuelle » ühe isiku elu, tegevust ja töid käsitlevat kirjandust ning tema loomingut loetlev bibliograafia ilma autori põhjalikuma tutvustuseta

bibliographie informative » bibliograafia, mille esmane ülesanne on ilmunud raamatute, artiklite jms tutvustamine lugejaile

bibliographie internationale » mitmes keeles ja mitme maa kirjandust loetlev bibliograafia (võib olla piiratud teema, aja vm tingimustega)

bibliographie locale » mingi piirkonna v maakoha kohta ja seal ilmunud kirjandust ning seal elanud autorite töid loetlev bibliograafia

bibliographie nationale » ühe rahvuse (maa, riigi) piirides ilmunud, selle rahvuse keeles, selle rahvuse autoritelt ning selle maa ja rahva kohta ilmunud teavikute bibliograafia

Bibliographie nationale » ühes riigis avaldatud teavikuid sisaldav ja kirjeldav bibliograafia

MÄRKUS. Mõnes riigis hõlmab rahvusbibliograafia ka välismaal avaldatud riigiga seotud väljaandeid, sealhulgas tõlkeid ja riigi kodanike töid.

[ALLIKAS: ISO 9707:2008, määratlus 2.21]

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

bibliographie par matières » üht eriala, teadus- v tegevusala hõlmav bibliograafia

bibliographie par matières » kindlal teemal koostatud bibliograafia, ainealane bibliograafia

bibliographie personelle » ühe isiku elu, tegevust ja töid käsitlevat kirjandust ning tema loomingut loetlev bibliograafia ilma autori põhjalikuma tutvustuseta

bibliographie portante sur une epoque » mingil ajavahemikul ilmunud v mingit kindlat ajajärku peegeldavat kirjandust loetlev bibliograafia

bibliographie pour les enfants » lastele kasutamiseks mõeldud bibliograafia

bibliographie primaire » autopsial põhinev vahetult bibliografeeritavate tööde järgi koostatud bibliograafia

bibliographie prospective » nimestik teoseist, mis on kavandatud ilmuma lähitulevikus

bibliographie raisonnée » bibliograafia, milles kirjeile on annotatsioonide v referaatide kujul lisatud hinnangud

bibliographie raisonnée » annoteeritud kirjetega bibliograafia; kommentaaridega varustatud bibliograafia

bibliographie recommandée » lugejaile suunatud, kirjandust valiv ja soovitav ning valiku kaudu lugejate silmaringi avardada taotlev bibliograafia

bibliographie régionale » mingit piirkonda (regiooni) käsitleva kirjanduse loetelu.

bibliographie rétrospective » kirjandust piiramata v pikema aja ulatuses tagasihaaravalt registreeriv bibliograafia

bibliographie scientifique

bibliographie secondaire » bibliograafianimestike alusel, mitte de visu koostatud bibliograafia

bibliographie sélective » ilmunud kirjandust valikuliselt kindlate tunnuste alusel loetlev bibliograafia

bibliographie signalétique » võimalikult täielikult mingi maa trükitoodangut loetlev bibliograafia

bibliographie signalétique » esialgu käsikirjade (maha)kirjutamine;
tänapäeval: 1) teavikute uurimine nende süstematiseerimise ja sisu avamise seisukohalt ning nende kasutamist hõlbustavate nimestike koostamine; tegevusala, mille ülesanne on varustada infokasutajaid bibliograafiavahenditega, võimaldades teavikute (trükised, käsikirjad, mikrokoopiad, helisalvestised jne) kohta vajaliku (bibliograafia)info leidmist; teadusala, mis annab infonõudlejaile bibliograafiavahendeid ja teadiseid ning võimaldab teavikute kohta tunnusliku info hankimist
2) kirjanduse loetelu, teoste nimestik vm teavikute kindlate tunnuste alusel korrastatud kirjete kogum

bibliographie spéciale » bibliograafia, mille väljaanded loetlevad mingit kindlat laadi teavikuid, nt nootide, standardite, väitekirjade vm bibliograafia

bibliographie spécialisée » bibliograafia, mille väljaanded loetlevad mingit kindlat laadi teavikuid, nt nootide, standardite, väitekirjade vm bibliograafia

bibliographie systématique » mingi süsteeemi järgi, liigiti korraldatud bibliograafia

bibliographie universelle » bibliograafia, mille eesmärgiks on kõigi maailmas ilmunud trükiste loetlemine, piiratud harilikult ajaga, teemaga, tähtsusega maailmakirjandusele (-teadusele jne), keel(t)ega vms

bibliographier » bibliograafiainfo kogumine, kirjeteks vormistamine ja bibliograafiavahendiks korraldamine; bibliograafianimestike jm bibliograafiavahendite koostamine

bibliographique » bibliograafiaga seotud, bibliograafiasse puutuv

bibliohraphie d`éditeur » kirjastuse toodangut loetlev bibliograafia

bibliolatrie » raamatute jumaldamine, kummardamine kirjatähe ees; ka ebausklik piibliteksti austamine

bibliolithe » vulkaanilaava alla jäänud ja kivistunud käsikirjad, nt Pompejis ja Herculaneumis

bibliologie » raamatu tootmise, levitamise ja kasutamisega seotud tegevus

bibliologie » infoteaduse valdkond, mis uurib traditsioonilist ja digitaalset raamatut, selle kirjastamist, levitamist ja arengut

bibliologue » raamatu uurimisega tegelev eriteadlane

bibliolyte » kindla kavatsusega teadlikult raamatuid hävitav isik

bibliolytie » kindla kavatsusega teadlikult raamatute hävitamine poliitilistel, usulistel vm põhjustel

bibliomancie » ennustamine raamatu avamisel juhuslikult ette sattunud sõnade, nt piiblisalmi järgi

bibliomane » raamatuhull, kirglik raamatute koguja

bibliomanie » haiglane raamatukogumiskirg

bibliometrie » statistiliste ja matemaatiliste võtete kasutamine raamatute ja raamatukogude uurimisel

bibliopegie » köite kujundamisega tegelev tarbekunstiharu; õpetus raamatuköitmisest

bibliopegue » raamatuköitja; köitekunsti eriteadlane

bibliophage » kirglik lugeja, raamatuneelaja

bibliophile » isik, kes kollektsioneerib raamatuid lähtudes kindlatest kriteeriumidest (kujundus, vanus, sisu jne)

bibliophilie » haruldaste ja väärtuslike raamatute kogumine

bibliophobe » raamatuvaenlane; isik, kes suhtub põlgavalt ja eitavalt raamatuisse

bibliophobie » raamatuvaenulikkus

bibliopole » raamatukaupleja, isik, kes müüb raamatuid

bibliopolie » raamatute müügiga tegelev kaubandusharu

bibliotaphe » raamatukoguja, kes oma raamatuid ei kasuta ega laena teistele

bibliothécaire » raamatukogunduslik elukutse ja sellele vastav ametikoht raamatukogus

bibliothéconomie » raamatukogunduse või infoteaduse mõne aspekti süstemaatiline uurimus ja analüüs

MÄRKUS. Tulemused avaldatakse tavaliselt raamatukogunduse ja infoteaduse ajakirjas või esitatakse konverentsil.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

bibliothéconomie et sciences de l`information » raamatukogu- ja infospetsialiste ettevalmistava eriala nimetus

bibliothèque » organisatsioon või selle osa, mille põhieesmärk on võimaldada selliste infoallikate, -teenuste ja -vahendite kasutamist, mis on nõutavad hariduslike ja teaduslike ning info-, kultuuriliste või meelelahutuslike vajaduste rahuldamiseks

MÄRKUS 1. Vajalike infoallikate pakkumiseks võib koostada ja säilitada kogu ja/või organiseerida juurdepääsu infoallikatele.

MÄRKUS 2. Need on raamatukogule esitatavad põhinõuded, mis ei välista tema põhieesmärgiga mitteseotud ressursside olemasolu ega teenuste osutamist.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

bibliothèque » 1. asutus, mille ülesandeks on trükiste ja muude infokandjate kogumine, töötlemine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine lugejaile;
2. trükiste korrastatud kogu

bibliothèque à la campagne » maal asuv raamatukogu

bibliothèque annexe » suurema administratiivüksuse eraldi paiknev osa, mis teenindab kindlat kasutajarühma (nt lapsed, kõrgkoolide teaduskonnad) või kindlat piirkonda

MÄRKUS. Hõlmab instituudi- ja osakonnaraamatukogusid ning teisi alluvaid raamatukogusid. Ei hõlma rändraamatukogusid ja välisteeninduspunkte.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

bibliothèque centrale » administratiivüksuse osa(d), kuhu on koondatud peamised administratiivsed funktsioonid ning oluline osa raamatukogu kogust ja teenustest

MÄRKUS. Mitmest haruraamatukogust koosnev administratiivüksus ei pea tingimata omama keskraamatukogu.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

bibliothèque d'administration » raamatukogu, mille ülesanne on teenindada avaliku halduse asutusi: parlamenti, valitsus- ja riigiasutusi, k.a rahvusvahelisi ja kohalikke (piirkondlikke) valitsusasutusi

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

bibliothèque d'associations et d'organismes professionnels et savants » teadusasutuse, kutseühingu, teadusliku seltsi, ametiühingu ja teiste selliste organisatsioonide raamatukogu, mille põhieesmärk on teenindada oma liikmeid ja kindla kutse või eriala esindajaid

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

bibliothèque d'établissement d'enseignement supérieur » raamatukogu, mille põhifunktsioon on teenindada üliõpilasi, akadeemilist koosseisu ja spetsialiste ülikoolides ning teistes kõrgharidust andvates õppeasutustes

MÄRKUS. Kõrgkooliraamatukogu võib teenindada ka kogu elanikkonda.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

bibliothèque de brevets » erialaraamatukogu, mis kogub patendikirjandust ja jagab sellealast infot.

bibliothèque de service de santé » raamatukogu, mis teenindab nii era- kui ka avaliku sektori tervishoiuspetsialiste haiglates või mujal

MÄRKUS 1. Ravimiettevõtete raamatukogud kuuluvad jaotise 2.1.12.4 alla.

MÄRKUS 2. Need raamatukogud võivad hõlmata ka patsientidele lugemiseks mõeldud materjale.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

bibliothèque de troupe » sõjaväelastele mõeldud raamatukogu

bibliothèque du secteur de la communication » raamatukogu, mis teenindab meedia- ja kirjastusettevõtteid ning -organisatsioone, k.a ajalehetoimetused, kirjastused, ringhäälingu-, filmi- ja teleettevõtted ning -organisatsioonid

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

bibliothèque du secteur industriel et commercial » tööstus- või äriettevõtte raamatukogu, mida rahastab ettevõte ja mille ülesanne on selle töötajate infovajaduste rahuldamine

MÄRKUS. Hõlmab ka info- ja juhtimiskonsultantide, tootmis- ja teenindusettevõtete ning õigusbüroode raamatukogusid.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

bibliothèque enchaînée » keskaja raamatukogu, kus raamatud olid kettidega kinnitatud riiulite v lugemispultide külge

bibliothèque hybride » raamatukogu, mis sisaldab nii digitaalseid kui ka füüsilisel kandjal teavikuid ning pakub nii kaug- kui kohapealseid teenuseid

bibliothèque médicale » raamatukogu, mis teenindab nii era- kui ka avaliku sektori tervishoiuspetsialiste haiglates või mujal

MÄRKUS 1. Ravimiettevõtete raamatukogud kuuluvad jaotise 2.1.12.4 alla.

MÄRKUS 2. Need raamatukogud võivad hõlmata ka patsientidele lugemiseks mõeldud materjale.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

bibliothèque militaire » sõjaväelastele mõeldud raamatukogu

bibliothèque mobile » raamatukogu, mõnikord rahvaraamatukogu koosseisus, mis kasutab sõidukit, et viia teavikuid ja teenuseid kasutajani, s.o alternatiivne võimalus raamatukogu ruumidele

MÄRKUS. Kohandus standardist ISO 5127:2001.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

bibliothèque musicale

bibliothèque nationale » raamatukogu, mis vastutab oma asukohariigis kõigi selles riigis ilmuvate teavikute kogumise ja säilitamise eest

MÄRKUS 1. Tavaliselt täidab rahvusraamatukogu ka kõiki või mõningaid järgmisi ülesandeid: koostab rahvusbibliograafiat; säilitab ja arendab suurt ja esinduslikku väliskirjanduse kogu, k.a välismaal ilmunud oma maad käsitlevad teavikud; tegutseb üleriigilise bibliograafiainfo keskusena; koostab koondkatalooge; juhendab teiste raamatukogude töökorraldust ja/või edendab koostööd; koordineerib teadus- ja arendustegevust jne.

MÄRKUS 2. Mõiste „rahvusraamatukogu“ määratlus võimaldab kasutada seda rohkem kui ühe raamatukogu puhul riigis.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

bibliothèque numérique » arvutivõrgu vahendusel otsitavatest ja kasutatavatest e-teavikutest koosnev raamatukogu

bibliotheque prêt payant » raamatukogu, mille kasutamisõiguse eest võetakse tasu

bibliothèque principale » administratiivüksuse osa(d), kuhu on koondatud peamised administratiivsed funktsioonid ning oluline osa raamatukogu kogust ja teenustest

MÄRKUS. Mitmest haruraamatukogust koosnev administratiivüksus ei pea tingimata omama keskraamatukogu.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

bibliothèque publique » universaalse koostisega üldsusele avatud raamatukogu, mis teenindab kogu kohalikku või piirkondlikku elanikkonda ning mida tavaliselt täielikult või osaliselt rahastatakse kohaliku omavalitsuse ja/või riigieelarvest

MÄRKUS. Rahvaraamatukogu defineeritakse üldsusele avatud raamatukoguna isegi siis, kui selle teenused on suunatud kindlale sihtrühmale, nagu lapsed, nägemispuudega inimesed või haigla patsiendid. Rahvaraamatukogu põhiteenused on tasuta või osaliselt doteeritud. See määratlus hõlmab ka teenuseid, mida rahvaraamatukogud osutavad koolidele, ja teenuseid, mida piirkonnaraamatukogud osutavad piirkonna rahvaraamatukogudele.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

bibliothèque régionale » suurem kindlat piirkonda teenindav raamatukogu, mida ei saa liigitada rahva-, kooli- ega kõrgkooliraamatukoguks ja mis ei moodusta osa riiklikust raamatukoguvõrgust

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

bibliothèque royale » rahvusraamatukogu nimetus mitmes kuningriigis, nt Hollandis, Rootsis, Taanis

bibliothèque scolaire » raamatukogu, mis tegutseb kõrgharidusest madalama astme haridust andvate koolide juures ja mille põhifunktsioon on teenindada vastava kooli õpilasi ja õpetajaid

MÄRKUS 1. Kooliraamatukogu võib teenindada ka kogu elanikkonda. MÄRKUS 2. Hõlmab raamatukogusid ja teabekogusid kõigis kõrgharidusest madalama astme haridust andvates õppeasutustes (nt gümnaasiumides, täienduskoolituskeskustes, kutsekoolides jne).

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

bibliothèque spécialisée » iseseisev raamatukogu, mille ülesanne on informatsiooni hankimine ja vahendamine ühe teatud eriala või ainevaldkonna kohta või mingi kindla piirkonna huvides

MÄRKUS 1. Siia kuuluvad raamatukogud, mis teenindavad kindlat sihtrühma või keskenduvad mingile kindlale teavikulaadile, ja raamatukogud, mille tegevus lähtub organisatsiooni vajadustest.

MÄRKUS 2. Erialaraamatukogude statistika tuleb koguda ja esitada jaotiste 2.1.12.1 kuni 2.1.12.7 järgi eraldi (jaotus rahastava institutsiooni kohaselt).

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 1639:2016, märkus 2 on kustutatud]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

bibliothèque universitaire et de recherche » raamatukogu, mille põhifunktsioon on pakkuda teavet õppimiseks ja uurimiseks

MÄRKUS. Hõlmab kõrgharidusasutuste raamatukogusid ja üldiseid teadusraamatukogusid.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: ISO 2789:2013 https://www.evs.ee/et/iso-2789-2013
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

bibliothèque virtuelle » digitaalraamatukogu, mille ressursid ja kasutajad on hajutatud, kuid mida hallatakse kui tervikut

bibliothérapeutique » psühhoteraapia kirjanduse abil

bilboquet » rakendusliku iseloomuga juhutrükitöö, nt kutsekaart, plank, pilet, kuulutus, teatri- v kontserdikava, etikett, prospekt jne

bilingue » kakskeelne rööptekst

billet du contrôle » raamatukogu inventuuril kasutatav sedel kontrolliks vajalike andmetega raamatu kohta

bimensuel » üle nädala v kaks korda kuus ilmuv ajakiri

bimestriel » üle kuu (kuus korda aastas) ilmuv ajakiri

biobibliographie » ühe isiku elu, tegevust ja töid käsitlevat kirjandust ning tema loomingut loetlev ja tema elulooülevaadet sisaldav bibliograafia

biographie » teaduslik v populaarne teos, mis kirjeldab ühe isiku elu ja tegevust

blanc de barre » veerge eraldav tühi ruum

blanc de marge » veeris lehekülje välisserval

blanc pied » lehekülje tühi serv teksti all

blanche » kahest lehest tahvel, illustratsioon asub kahel vastakleheküljel

bloc de volume » kokkuõmmeldud ja kaitselehtedega varustatud trükipoognad

bloc diagramme » struktuuri graafiline kujutis, kus on näidatud elemendid ja nende seosed

blocage » trükilaosse kummuli sattunud trükitäht, nii et trükib trükitüübi jalg, mitte tähe kujutis

blogue » veebileht, kus avaldatakse teatud (laia või kitsa) teema kohta pidevalt veebilinke ja/või kommentaare, mis on tavaliselt lühikesed postitused pööratud ajalises järjestuses (uuemad kanded esimesena)

MÄRKUS. Postituste autoriteks või koostajateks võivad olla saidi omanik või kasutajad.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

boîte » lahtise seljaga kaitsekarp raamatute, paberi vms jaoks

boîte aux lettres électronique » mäluala, mille kaudu pöördutakse siseneva ja väljuva e-posti poole

boîte de dialogue » hüpikaken andmete sisestuseks

bordure » kaunistus lehekülje veeristel teksti raamistusena

borne » üks v mitu märki, mida kasutatakse (märgi)stringi alguse v lõpu tähistamiseks, nt MARC-vormingus püstkriips v dollarimärk alamvälja alguse tähistamiseks

bottin » süstemaatilis-tähestikuline isikute ja organisatsioonide loetelu koos aadressidega

boule roulante » kohal veeretatava kuuliga osutusseadis; erineb hiirest selle poolest, et seda hoitakse paigal ja kuuli liigutatakse käega; kasutatakse peamiselt kandearvutites

boulon » ümara kujuga metallnupp raamatu kaane nurkadel (vanadel köidetel) köite kaitseks ja ilustuseks

bouqiner » raamatut temast ettekujutuse saamiseks põgusalt siit-sealt vaatama

bouquineur » isik, kes kollektsioneerib raamatuid lähtudes kindlatest kriteeriumidest (kujundus, vanus, sisu jne)

bouquiniste

boustrophédon » kirjutusviis paremalt vasakule ja vasakult paremale vahelduvate ridadena vanakreeka keeles

boutiquer » käsikirjade valmistaja ja levitaja keskaja ülikoolis

brachygraphie » kiirkirjasüsteemide üldnimetus

brevet » patendi valdaja (leiutaja) õigusi sätestav juriidiline dokument; äri- v tööstustunnistus

brevet » haldusakt (koos selle juurde kuuluva dokumentatsiooniga), millega valitsus annab leiutajale ainuõiguse kasutada või litsentsida leiutist

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

breviaire » 1. lühike ülevaade, väljavõtete kogu
2. katoliiklaste tunnipalveraamat

brillant » 3-punktine (1,128 mm) trükikiri Inglismaal ja 4-punktine Ameerikas

brochage » trükiste lihtne köitmine (kokkutraatimine) paber- v kartongkaantesse

brochure » kerges köites v köitmata väikesemahuline (5-48 lk) mitteperioodiline trükis

brochure de courte durée » ajutise informatsiooniga trükis, mille kasutamine on tähtajaliselt piiratud v mille sisu kaotab aasta v paariga väärtuse; raamatukogus kuulub kustutamisele selle aja möödumisel

brochure raide » raamatuplokiga tasa lõigatud pappkaantega köide

brouillon » esialgne viimistlemata käsikiri vm paberile pandu

bruit (de l'information) » päringule sisuliselt mittevastav info e ballast, mis tekib infoülekülluse tõttu; otsinguprotsessi käigus saadud mitterelevantsed andmed

bulletin » väikese mahuga (perioodika)väljaanne jooksva informatsiooniga

bulletin d`analyses » mingi ala referaate avaldav ajakiri

bureau de la rédaction » teavikute (eriti ajakirjade ja ajalehtede) tekstide kogumise, redigeerimise ja trükkimiseks ettevalmistamisega tegelev kollektiiv

bureautique » bürootegevuste integratsioon infotöötlussüsteemi abil; hõlmab peamiselt teksti, kõne, piltide ja video töötlust ja edastust

byline » vene eepiline kangelaslaul

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018