Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 206 sõna

abécédaire » kirjaoskuse algõpik

abécédaire illustré » aabits, milles piltidel on eriti oluline osa

abonnement » tellimus korduvate, pidevate v tähtajaliste teenuste saamiseks; sh ajalehed, ajakirjad, raamatud jms

abonnement annuel » ajakirja v ajalehe eeltellimus terveks aastaks

abonnement aux journaux » ajalehtede eeltellimus mingiks ajavahemikuks

abonnement des périodiques » ajakirjade eeltellimus mingiks ajaks

abonnent » eeltellimuse esitaja

abregé » raamatu, loengu vm kokkuvõte

abrégée » kordustrükk, mille aluseks olnud trüki tekstist on osa välja jäetud

abréviation » sõna v sõnaühend lühendatud kujul

accéder » ressursi kasutamist alustama, nt andmete lugemiseks v kirjutamiseks mälu poole pöörduma

accent » rõhk; rõhumärk, diakriitik tähe peal

accent aigu » diakriitik rõhu vm hääldusseiga näitamiseks, nt Mérimée (kaldkriips paremalt vasakule tähe peal)

accent circonflexe » diakriitik, katusekujuline märk tähe kohal

accent grave » diakriitik rõhu vm hääldusseiga näitamiseks, nt mère (kaldkriips vasakult paremale tähe peal)

accès » kordaläinud pöördumine raamatukogu pakutud võrguteenuse poole

MÄRKUS 1. Juurdepääsuseanss on kasutaja tegevuse üks tsükkel, mis tavaliselt algab siis, kui kasutaja võtab ühenduse raamatukogu pakutava võrguteenusega, ja lõpeb toimingute lõpetamisega (andmebaasist väljalogimise või väljumisega) või kontrollaja lõppemisega kasutaja passiivsuse tõttu.

MÄRKUS 2. Seansse raamatukogu veebisaidil arvestatakse virtuaalkülastustena.

MÄRKUS 3. Pöördumised avalehele või võrguväravale tuleb välja jätta.

MÄRKUS 4. Võimalusel tuleb välja jätta otsimootorite päringud.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

accés » ligipääs ressurssidele; ressursside kasutamisõigus

accès à distance » mingi teise arvutisüsteemi kasutamine andmesidevõrgu kaudu

accès à l'internet » ühekordne Interneti kasutamine raamatukogu andmesidevõrgu vahendusel raamatukogu arvutitöökoha või kasutaja isikliku arvuti kaudu raamatukogu ruumides

MÄRKUS 1. Interneti-seansse saab arvestada vaid juhul, kui kasutaja on end registreerinud või autentinud.

MÄRKUS 2. Pääs Internetti kasutaja isikliku arvuti (nt sülearvuti või pihuarvuti) kaudu raamatukogu WiFi-võrku raamatukogu sees kasutades tuleb arvestada ja märkida eraldi.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

accès à l’information

accès rejeté » raamatukogu pakutud litsentsitud võrguteenuse päring, mis ebaõnnestub üheaegsete kasutajate limiidi ületamise tõttu

MÄRKUS. Ei hõlma päringu ebaõnnestumist, mille põhjus on vale parooli sisestamine.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

accolade » kaartega sulud { }

accolures » paelad (nöörid), mille külge köitmisel õmmeldakse raamatu poognad, neist tekivad reljeefsed ristvöödid raamatu seljal

accroissement » teavik või arvestusüksus, mis on lisandunud raamatukogu kogusse aruandeperioodil

MÄRKUS. Lisandumise viisideks võivad olla nt ost, litsents, sundeksemplar, digiteerimine, annetus või vahetus.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

achevé d`imprimer et données complémentaires » trükise tootmistehniline andmestik toimetajate, trükkimise, formaadi kohta

acquisition » teavik või arvestusüksus, mis on lisandunud raamatukogu kogusse aruandeperioodil

MÄRKUS. Lisandumise viisideks võivad olla nt ost, litsents, sundeksemplar, digiteerimine, annetus või vahetus.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

acquisition axée sur la demande » kasutajate vajadustest lähtuv kogude arendamise mudel, kus raamatukogu hangib teavikuid kasutajate sooviavalduste põhjal

acquisition axée sur patron » kasutajate vajadustest lähtuv kogude arendamise mudel, kus raamatukogu hangib teavikuid kasutajate sooviavalduste põhjal

acronyme » sõnaühendi algustähtedest moodustatud sõnana häälduv lühend, nt UNESCO, ENE

acrophonie » piltkirjast lähtunud konsonanttähtede nimetused, mis algavad tähtede esihäälikutega, nt b - beth, d - daleth, g - gimel jne

acte » mingit teemat käsitlev arutlev kirjutis koguteoses, ajakirjas, ajalehes vm

acte de congrès » konverentsi, kongressi, sümpoosioni jne ettekannete, teeside vm sisumaterjali kogumik

acte de publication » autori ja kirjastaja (kirjastuse) vahelisi suhteid määrav leping

actes » ülikoolide, teadusasutuste, seltside jt jätkväljaandena v sarjana avaldatud teadustööd

activité de publication par les bibliothèques » raamatukogude kirjastamistegevused, teavikute kirjastamine müügiks või litsentsimine avalikkusele olenemata vormist

MÄRKUS 1. Kirjastamistegevuste hulka kuuluvad eksperthinnangu andmine, lepingute sõlmimine autorite ja teenusepakkujatega, käsikirjade toimetamine, nimetuse kujundamine ja tootmine, turustamine, levitamine, autoriõiguse haldamine, nõu andmine ja konsulteerimine jms.

MÄRKUS 2. Ei hõlma valminud teavikute arhiveerimist organisatsiooni digihoidlasse.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

adaptateur » arvuti kasutusvõimalusi laiendav sobitusseade v -programm, nt videoadapter, mälulaienduskaart, võrguadapter

adaptateur graphique » seade kuva tekitamiseks ja juhtimiseks ekraanil; graafikakaardist sõltub kuva kvaliteet ning arvutisüsteemi võime näidata kodeeritud pilte ja videot

adaptation » Uus tuletatud teos, mis on loodud varasema teose töötlemise teel selle olemust ja sisu oluliselt muutes.

MÄRKUS.Muusikateostest kuuluvad siia: tuletatud teos, mida on kirjeldatud kui „vabalt seadnud“, „põhineb“ jms; uut ainest sisaldav töötlus; teise helilooja teos(t)e parafraas või stilisatsioon; töötlus, milles on muudetud originaali harmooniat või muusikalist stiili; esitus, milles esitaja(te)l on märkimisväärne loominguline vastutus kohandamise, improvisatsiooni jms eest; muu teise muusikateose selge teisendus.

[RDA]

adaptation » teksti muutmine mõistetavamaks lihtsustamise v kärpimise teel

adaptation à la scène » jutustava teose (romaani, jutustuse) töötlus draamavormiks

addenda » põhiteksti täiendavad andmed

adresse » seadme, mälupesa, võrguobjekti vm identifikaator, võib olla nimi, number vm märgistring

adresse de courriel » sõnumi sihtkoha identifikaator elektronpostisüsteemis

adresse Internet » Internetis kehtiva protokolliga määratletud aadress, mis identifitseerib ühe arvuti

adresse IP » Internetis kehtiva protokolliga määratletud aadress, mis identifitseerib ühe arvuti

affichage écran » informatsiooni ajutine väljastis kuuldaval või nähtaval kujul, nt kuva ekraanil

affiche » ühele paberiküljele trükitud kuulutus vm tekst nähtavasse kohta ülespanemiseks

afficher » esitama andmeid nähtavalt ekraanil v muul kuvapinnal

affichette » tavaliselt ühele küljele trükitud tekstiga väikeses formaadis leht, mis informeerib v reklaamib v agiteerib ja mida levitatakse käest kätte

agenda » 1. kirikutalituste käsiraamat
2. kalendaariumiga märkmik

agent » Üks isik või mitu isikut, kes on võimelised tegutsema üksusena.

[RDA]

agent collectif » Isikute rühm või organisatsioon, millel on kindel nimi ja mis on võimeline tegutsema üksusena.

MÄRKUS. Kollektiivid on asutus ja perekond.

[RDA]

aggrandir » ikooni aknaga asendama

agrafage â cheval » õhukese brošüüri (1-2 poognat) kinnitamine läbi selja (poogna murrust)

ais de bois » õhukesest lauast kaaned, eriti vanadel raamatutel, kaetud naha, lõuendi vm köitematerjaliga

ais de carton » köitmisel raamatule pandud papist kaaned, tavalised kõva köite puhul

album » trükis, mis sisaldab kunstiteoste, jooniste ja fotode reproduktsioone koos lühikese tekstiga

aldes » Veneetsia trükkali Aldus Manutiuse ja tema järglaste XV saj lõpus ja XVI saj trükitud raamatud, suur osa neist kreeka ja rooma klassikute teosed, oma aja parimaid trükikunsti saavutusi

algraphie » lametrükk alumiiniumplaatidelt

alinéa » tekstilõigu esimene rida, mis on vasakult mõne täheruumi võrra järgmistest lühem

allocution » suusõnaline esinemine kuulajatele, ka trükis avaldatud kõnetekst

allonge » raamatu kaustast suurem kaart, tabel, diagramm vm, mis on volditud kausta suuruseks

allonyme » pseudonüümina kasutatud teise isiku nimi

almanach » raamatukujuline kalender

almanach » mitmekesise sisuga peamiselt kirjanduse ja kunsti koguteos, sageli jätkuvalt ilmuv

alphabet » mingi keele teksti kirjapanemiseks kasutatavad tähed sellele keelele tavapärases järjestuses

alphabet » kokkuleppeliselt järjestatud märgistik; erijuhuna loomuliku keele tähestik

alphabétiser » tähestiku järjestuses järjestama

aluminographie » lametrükk alumiiniumplaatidelt

analectes » valimik kreeka ja ladina tekste; kogumik valitud luuletusi, katkendeid, kirjutisi, mõtteteri

analogique » omane pidevatena muutuvatele füüsikalistele suurustele v pideval kujul esitatud andmetele ning neid andmeid kasutavatele protsessidele ja seadmetele

analogue » omane pidevatena muutuvatele füüsikalistele suurustele v pideval kujul esitatud andmetele ning neid andmeid kasutavatele protsessidele ja seadmetele

analphabète » kirjaoskamatu

analyse » lühike kokkuvõtlik ülevaade mingi probleemi, teadusala vm kohta

analyse de l'information » andmete ja infovoo ning -ressursside süsteemne uurimine eri aspektide ja osade vaheliste seoste ja ilmnevate seaduspärasuste kindlakstegemiseks

analyse de la lecture » lugeja loetud kirjanduse vaatlus ja jaotamine liikide, žanride, lugemisotstarbe jm järgi järelduste tegemiseks lugemishuvide kohta

analyse des manuscrits » käsikirjade uurimine

analyse documentaire » teose sisu lühikokkuvõte; ülevaatlik ettekanne mingil teemal avaldatud allika(te) põhjal

analyse signalétique » lühireferaat, mis esitab kõige olulisema refereeritavast

analyseur » optiline sisendseade kujutise ridahaaval teisendamiseks digitaalkujule

ananyme » lõpust ettepoole kirjutatud nimi, nt Voldemar Panso pseudonüüm Osnap

anatheme » vanasti raamatusse kirjutatud needusvormel kaitseks raamatuvarguse ja rikkumise eest

anecdote » lühike koomilise sisu ja üllatusliku lõpuga lugu

anépigraphe » pealkirjata kirjutis v teos

animation » paigalpüsivate objektide liikumisillusiooni loomise tehnika

annales » kronoloogiliselt aastate järjestuses peetud ülestähendused, vanim ajalookirjutamise vorm

année » perioodikaväljaande ilmumisaasta järjenumber alates ilmumise algusest

année de la publication » teaviku ilmumisaja aastanumber

année d`imprimerie » trükise trükkimise aasta

annexe » perioodikaväljaande juurde kuuluv iseseisev lisa

annexe » teose osa - illustratsioonid, kaardid, skeemid jm - väljaande lõpus, kleebistena v eraldi kaasandena

annonce » teade ajalehes, ajakirjas v mujal millegi üldiselt teatavaks tegemiseks

annonce de publication » kirjastuses koostatud annotatsioon tiitellehe pöördel, kaaneümbrisel, kirjastuskataloogis vm

annonce des livres » kuulutus, mis teatab raamatu(te) ilmumisest v pakub neid

annonce sur la couverture » kaaneümbrise lakale trükitud tekst: annotatsioon, reklaam, autoritutvustus vm

annotateur » annotatsioonide koostaja; annoteeriv bibliograaf

annotation » väljaande, artikli vm lühitutvustus, sisaldab sisu ja vormi lühiiseloomustuse, vahel ka lugejamäärangu; märkus töö sisu v vormi kohta

annotation analytique » teose ühe osa (nt peatüki, artikli) annotatsioon

annotation collective » mitme sisult seotud teose ühine annotatsioon

annotation de provenance » märk raamatus, mis näitab tema varasemat kuuluvust: nimekirjutis, tempel, eksliibris vm

annotation d`évaluation » lugejaile (kasutajaile) suunatud annotatsioon; märkus v kommentaar, mis kasutajaid silmas pidades annab teosele hinnangulise iseloomustuse

annoter » annotatsioone koostama ja neid väljaandele v kirjele lisama

annuaire » kord aastas ilmuv jätkväljaanne

annuaire bibliographique » aastabibliograafiat sisaldav väljaanne

annuaire statistique » aasta kohta statistilist andmestikku ja ülevaadet esitav raamat

annuaire téléphonique » maa, paikkonna, linna, ametkonna, asutuse vm telefoninumbrite loetelu

annuler » käsu täitmisest v tehtud valikust loobuma

anonyme » oma nime varjav autor

antémémoire » põhimälust väiksem ja kiirem puhver, milles hoitakse põhimälust võetud ja protsessorile tõenäoliselt järgmistena vajalikke käskude ja andmete koopiat

anthologie » ilukirjandusteoste, eelkõige luuletuste ja novellide valimik

antidosaire » keskaegne arstimite raamat, retseptide kogu, vastumürkide loetelu

antidotaire » keskaegne arstimite raamat, retseptide kogu, vastumürkide loetelu

antiphonaire » katoliku kirikulaulude tekstide ja viiside raamat, omistatud algselt Gregorianusele

antiquaire » vanade haruldaste esemetega, piltidega, eriti trükistega kaupleja

antiquités » eelkõige vanade ja haruldaste trükiste (anikvaarsed jm tarvitatud raamatud) ning käsikirjade, kuid ka kunstiesemete ostu ja müügiga tegelev kauplus

aphorisme » mõttetera, lühike vaimukas teritatud vormis lausung

apostrophe » reajoonest kõrgemal asuv koma, mis eraldab v näitab väljajättu, nt O`Neill ja sull` = sulle

appareil » arvutisüsteemi riistvarakomponent, nt sisendseade, välisseade

appareil de sortie » seade, millega saab andmeid arvutist väljastada, nt kuvar v printer

appareil d`entrée » seade, millega saab andmeid sisestada, nt klaviatuur, hiir, skanner

appareil mobile » arvutiseade, millel üldjuhul on puuteekraan või pliiatsi ja/või klaviatuuriga kasutatav ekraan ning Internetiühendus

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

appel de note » märk (number, täht, tärn) tekstis, mis osutab allikale joone all v viiteloetelus

appendice » teose osa - illustratsioonid, kaardid, skeemid jm - väljaande lõpus, kleebistena v eraldi kaasandena

application » tarkvara v programm, mis annab lõppkasutajale teatud teenuseid, nt tekstiprotsessor, meiler

application » lõppkasutaja infoprobleemi lahendavate vahendite kogum

approche » ühe täheruumi laiune vahe tekstis; andmetöötluses: tühja täheruumina esitatav erimärk

aquatinte » 1. sügavtrükitehnika, mille abil on võimalik saavutada toonivarjundeid, mis tekivad metallplaadi eri osade eri kestusega söövitamisel
2. selles tehnikas graafikateos

arabescque » dekoratiivkiri, milles kirjamärgid on omavahel ühendatud katkematuks ornamendiks

arabesque » ka raamatuillustratsioonina kasutatud taimornament, peamiselt lehtede ja väänlate põiming

archeographie » kirjalike mälestiste kogumise, kirjeldamise ja trükis avaldamisega tegelev ajaloo abiteadus

architectonique du livre » raamatu ülesehitus (kujundus, kirjade valik, alajaotused, kaaned, formaat jne)

architecture du livre » raamatu ülesehitus (kujundus, kirjade valik, alajaotused, kaaned, formaat jne)

archives électroniques » mäluseadmes hoitav dokumentide kogu pikaajaliseks säilitamiseks

archives numériques » mäluseadmes hoitav dokumentide kogu pikaajaliseks säilitamiseks

aristonyme » aadlitiitel varjunimena

armarian » raamatukoguhoidja keskaja kloostris

armoire » raamatukapp, eriti antiikajal ja keskaja kloostris

armorial » vappide pilte ja kirjeldusi esitav raamat

arrangement » laoridadest, -veergudest, joontest, klišeedest jm trükivormi koostamine soovitud suuruse ja kujundusega lehekülgede saamiseks

arrondisserie du dos » köitmise protseduur, millega selg saab ümmarguse ja eeslõige õõnsa kuju

art commercial » graafika alaliik, mis hõlmab kogu esemelise keskkonna graafilist kujundamist (pakendid, kaubamärgid, logod, voldikud jne)

art de la écriture » kirja e šrifti kujundamisega tegelev kunstiharu

art de la reliure » köite kujundamisega tegelev tarbekunstiharu; õpetus raamatuköitmisest

art du livre » raamatute kujundamisega tegelev kunstiharu, mis hõlmab illustreerimise, kirja-, trüki- ja köitekujunduse

art d`imprimer » trükiste valmistamise oskus

art publicitaire » graafika alaliik, mis hõlmab kogu esemelise keskkonna graafilist kujundamist (pakendid, kaubamärgid, logod, voldikud jne)

article » mingit teemat käsitlev arutlev kirjutis koguteoses, ajakirjas, ajalehes vm

article de blogue » blogi sissekanne

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

article de revue

article du journal

article principal » mingit aktuaalset probleemi käsitlev, harilikult esiküljel avaldatud artikkel ajalehes v ajakirjas

article publié en plusieurs parties » artikkel, mille avaldamine on jaotatud mitme ajakirjanumbri (jätkväljaande vihiku, ajalehenumbri) vahel

arts graphiques » 1. kujutava kunsti liik, mille põhiväljendusvahendid on joon ja must-valge, ent ka värviline pind; jaguneb vaba- ja rakendusgraafikaks
2. joonistuse ja selle paljundustehnikate kogumõiste; ka graafilises tehnikas valmistatud kunstiteos

arts graphiques du livre » raamatukunstiharu, mis kasutab raamatute illustreerimisel graafikatehnikaid (puulõige, vaselõige, litograafia jt)

ascenseur » mehaaniline seade raamatute transportimiseks raamatukogus, tavaliselt hoidla korruste vahel

ascenseur » kerimisribal asuv liikuv ala, mis näitab aknas kuvatavate andmete v pildi suhtelist asukohta

assemblage » köitmiseks volditud trükipoognate kogumine ja raamatuplokiks järjestamine

assisté par ordinateur » omane meetodile v protsessile, milles osa tööd teeb arvuti

association de livres » raamatuhuvilisi ühendav organisatsioon; raamatute levitamise ja reklaamiga tegelev (ühiskondlik) organisatsioon

assortiment complet » terviklik kogum ühtekuuluvaid teavikuid (mitmeköitelise teose köited, ajakirjanumbrid vm)

astérisque » viitemärk *

astéronyme » pseudonüüm, mis koosneb ühest v mitmest tärnikesest (ka koos muu märgiga)

atelier de relieur » töökoda, kus köidetakse trükiseid jm

atelier de reliure » töökoda, kus köidetakse trükiseid jm

atelier d`imprimerie » raamatuid, ajakirju, ajalehti jm trükkiv ettevõte

atlas » kaartide süstemaatiline kogu, mis on avaldatud raamatu v mapina

atlas anatomique » raamat organismide ehitust kujutavaist pilditahvleist koos selgitava tekstiga

atlas dialectologique » murdekeelendite levikut näitav atlas

atlas historique » ajalookaardistik, atlas ajalookaartidest

atlas linguistique » keelte ja keelendite leviku kaardistik

atlas portatif » taskuformaadis atlas

atlas routiére » komplekt mingi territooriumi teede kaartidest

attitude du lecteur » lugejate suhtumine teosesse, sõltub isikuti teksti iseloomust ja lugemisele seatud ülesandest

autelreliure » keskaegne iluköide altaril hoitavail liturgiaraamatuil

auteur » teose looja, teostaja

auteur anonyme » oma nime varjav autor

auteur collectif » teaviku kirjeldamisel autoripealdises märgitav oma töid avaldav asutus v organisatsioon, mida saab nime järgi identifitseerida

auteur fictif » teosele märgitud väljamõeldud autor

auteur individuel » teaviku kirjeldamisel autoripealdises märgitav isik, kes on loonud teose kas üksi v koostöös teistega

auteur présumé » isik, kelle autorsus on vaid oletatav ega ole kuidagi dokumenteeritud

auteur supposé » inimene, kes kirjutab tellimustöö, mille autoriks on ametlikult teine inimene

auteur-éditeur » autor ise teose kirjastaja, trükkitoimetaja ja levitajana

auteurs collectifs » mitu isikut, kes ühiselt autoritena on kirjutanud teose

auteurs note » autori koostatud annotatsioon oma tööle

authentifier » isiku v protsessi identsust kontrollima ja tõendama, nt parooli abil

autobibliographie » autori koostatud personaalbibliograafia

autobiographie » isiku enda kirjutatud elulookirjeldus

autographe » omakäeline nimekirjutus

autographe » kirjutaja omakäeline tekst, nt käsikiri, kiri, pühendus

autographie » käsikirjutuste (autograafide), joonistuste vm kujutiste trükkimine koopiatena litograafia vm menetlusel

autolithographie » litograafia, mille puhul kujutise kannab kivile autor ise

automatique » omane protsessile v seadmestikule, mis etteantud tingimustel funktsioneerib inimese sekkumiseta

automatique » 1. teaduse ja tehnika haru, mis tegeleb protsesside ja seadmete automaatseks muutmise vahendite ja meetoditega
2. automatiseerimise tulemus

automatisation » protsessi või seadmestiku automaatseks muutmine; sageli kasutatakse tähenduses 'arvutistamine'

autonome » omane seadme talitusele, mis leiab aset sõltumatult arvuti põhitalitusest v sellega rööbiti

autoroute de l`information » 1990ndatel kasutusele võetud termin, mis tähistas elektrooniliste võrkude kogum, mis võimaldab kiiret infoedastust ja -kasutust riistvara ja võrgutehnoloogia vahendusel

autoroute numérique » 1990ndatel kasutusele võetud termin, mis tähistas elektrooniliste võrkude kogum, mis võimaldab kiiret infoedastust ja -kasutust riistvara ja võrgutehnoloogia vahendusel

autotypie » kõrgtrükis rakendatav toonoriginaalidest (nt fotodest) klišeede valmistamise menetlus; ka sel teel valmistatud tõmmis

autotypie » läbi rastri pildistamisel saadud negatiivi kopeerimisel valmistatud klišee, mille trükielemendid koosnevad erisuguse suurusega punktidest

autre bibliothèque spécialisée » raamatukogu, mis ei kuulu eelnimetatud erialaraamatukogude hulka

NÄIDE. Vabaühenduste, muuseumide või usuühenduste raamatukogu.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

autre document en bibliothèque » füüsilisel kandjal teavik või muu üksus, mis ei ole (selle standardi tähenduses) raamat, jadaväljaanne, käsikiri, nooditeavik, mikrovorm, kaarditeavik, auvis, graafikateavik ega patendikirjeldus

MÄRKUS. Siia kuuluvad dioraamid ja teised ruumilised teavikud, mängud, komplektid, mänguasjad jmt. Braille’ kirjas teavikuid loetakse trükisteks.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

autre document numérique » digitaalteavik, mis ei ole (selle standardi tähenduses) e-raamat, e-jadaväljaanne, võrgu kaudu kättesaadav auvis ega e-patendikirjeldus. Siia kuuluvad elektroonilised aruanded, trükifailid, kaardi- ja nooditeavikud, keelekursused jm

MÄRKUS. See hõlmab nii digiteeritud kui ka digitekkelisi teavikuid.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

autre personnel » raamatukogutöötajad, kellel puudub ametlik kvalifikatsioon raamatukogunduse/infoteaduse või muul vastaval erialal

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

avant propos » teose põhitekstile eelnev kirjutis, mis selgitab teose eesmärki, saamislugu, ülesehitust vms

avant-titre » teaviku tiitellehel pealkirjast kõrgemal asetsevad andmed (väljaandva asutuse v organisatsiooni nimi vm)

aventurer de session » arvuti- v võrguseanssi alustama

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018