Raamatukogusõnastik

Kokku: 85 sõna

kirje » terviküksusena käsitletatav andmeelementide kogum

kirje » Bibliograafiaandmete kogum, mis kirjeldab teavikut ja mille abil on võimalik seda identifitseerida. (ISBD)

kirje » standardvormingus arvutitöödeldud bibliograafiline või muu üksikkirje, mis viitab ja/või kirjeldab mis tahes füüsilisel kujul teavikut või e-sisuüksust

MÄRKUS 1. Kirjete kogum avaldatakse tavaliselt andmebaasina.

MÄRKUS 2. Kirje sisaldab tavaliselt selliseid elemente nagu pealkiri, autor, märksõnad, referaat, ilmumisaeg.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

kirje eriosa » koondkirje osa, mis järgneb üldosale ja sisaldab andmeid mitmeosalise teaviku üksikosade kohta

kirje identnumber » kirjet andmebaasis üheselt identifitseeriv number

kirje marker » MARC-kirje püsipikkusväli, mis sisaldab andmeid kirje kohta, nt kirje pikkus ja tüüp; on aluseks andmetöötlusoperatsioonidele

kirje pealdis » kirje algusse paigutatud ühtlustatud vormis kirje element, nt autori nimi, mis määrab kirje koha tähestikjärjestuses

kirje pikkus » baitide vm sobivate ühikute arv kirjes

kirje sundelement » kirjeelement, mis on kirjereeglite kohaselt vältimatu teaviku identifitseerimiseks, nt pealkiri, vastutusandmed, ilmumisaeg

kirje teatmik » MARC-kirje osa, mis sisaldab andmeid iga välja pikkuse ja alguspositsiooni kohta

kirje valikelement » kirjeelement, mis kirjereeglite järgi ei ole kohustuslik, kuid võimaldab teavikut täpsemalt kirjeldada, nt rööppealkiri, trükikoda

kirje üldosa » koondkirje algusosa, mis sisaldab üldandmeid mitmeosalise teaviku kohta

kirjeala » Kirje osa, mis hõlmab teatud sisu ja ülesandega kirjeelementide rühma. (ISBD)

kirjeandmed » kirjes esitatavad andmed

kirjebibliograafia » kirjeist koosnev ilma annotatsioonideta, referaatideta jms bibliograafia

kirjeelement » Sõna, fraas või märgirühm, mis esindab bibliograafiaandmete eraldi üksust ja moodustab osa bibliokirje alast. (ISBD)

kirjekeel » keel, milles kirje on koostatud, harilikult põhipealkirja keel

kirjeldamine » teaviku kirje koostamine kirjereeglite kohaselt

kirjeldusüksus » teavik, teaviku osa või teavikute kogum, mida käsitletakse ja kirjeldatakse tervikuna

kirjemärgid » kirjemärgistuseks kasutatavad märgid

kirjemärgistus » (kirjavahe)märkide kasutamine kirjealade ja -elementide piiritlemiseks, ei ole kõikjal seostatav keelenormidega, vaid toimub kirjereeglite järgi

kirjemärgistus » Vahemärgistus kirje iga elemendi või ala (v.a ala 1 esimene element) ees või ümber. (ISBD)

kirjenimestik » kirjeist koosnev ilma annotatsioonideta, referaatideta jms bibliograafia

kirjenumber » kirjet andmebaasis üheselt identifitseeriv number

kirjeteisaldus » kirjete ühest süsteemist teise teisaldamise protsess

allalaaditud kirje » kirje, mis on saadud kordaläinud päringu tulemusena andmebaasist või elektronkataloogist[EVS-ISO 2789:2007]

analüütiline kirje » teose osa (sissejuhatuse, peatüki), samuti kogumiku v perioodikaväljaande üksikosa (artikli) kirje

analüütiline kirjeldamine » artiklitele jm väljaande osadele kirjete koostamine

astmeline kirje » Kirje, mis põhineb kirjeandmete jagamisel kahele või enamale astmele. Esimene aste sisaldab informatsiooni kogu väljaande või põhiväljaande kohta. Teine ja järgnevad astmed sisaldavad informatsiooni väljaande ühe osa või muu üksuse kohta. (ISBD)

astmeline kirje » mitmeosalise väljaande kohta koostatud kirje, mis koosneb üld- ja eriosast

astmeline kirjeldamine » bibliograafiline kirjeldamine, mis põhineb kirjeldatava informatsiooni jagamisel üheks või mitmeks tasandiks; esimene tasand sisaldab informatsiooni teaviku või põhidokumendi kohta; teine ning järgnevad tasandid sisaldavad teaviku üksikosi puudutavat informatsiooni

bibliograafiline kirjeldamine » teaviku kirje koostamine kirjereeglite kohaselt

rahvusvahelised auviste bibliograafilise kirjeldamise reeglid

rahvusvahelised bibliograafilise kirjeldamise reeglid

rahvusvahelised bibliograafilise kirjeldamise üldreeglid

rahvusvahelised elektrooniliste teavikute bibliograafilise kirjeldamise reeglid

rahvusvahelised elektrooniliste teavikute kirjereeglid

rahvusvahelised jadaväljaannete bibliograafilise kirjeldamise reeglid

rahvusvahelised jadaväljaannete kirjereeglid

rahvusvahelised kaarditeavikute bibliograafilise kirjeldamise reeglid

rahvusvahelised kaarditeavikute kirjereeglid

rahvusvahelised kirje üldreeglid

rahvusvahelised kirjereeglid

rahvusvahelised monograafiate bibliograafilise kirjeldamise reeglid

rahvusvahelised nooditrükiste bibliograafilise kirjeldamise reeglid » rahvusvaheline nooditrükiste kirjeldamise reegleid sisaldav standard, mis käsitleb nooditrükiste kirjeldamisele ja identifitseerimisele esitatavaid nõudeid, kirjeelementide järjestust, kirjemärgistust

rahvusvahelised vanaraamatute bibliograafilise kirjeldamise reeglid

rahvusvahelised vanaraamatute kirjereeglid

autorikirje » kirje, mille pealdiseks on autori(te) nimi (nimed)

bibliograafiakirje » reeglipäraselt esitatud bibliograafiaandmete kogum, mis võimaldab kirjeldatavat dokumenti täielikult identifitseerida

bibliograafiakirje element » Sõna, fraas või märgirühm, mis esindab bibliograafiaandmete eraldi üksust ja moodustab osa bibliokirje alast. (ISBD)

bibliograafiakirje sundelement » kirjeelement, mis on kirjereeglite kohaselt vältimatu teaviku identifitseerimiseks, nt pealkiri, vastutusandmed, ilmumisaeg

bibliograafiakirje valikelement » kirjeelement, mis kirjereeglite järgi ei ole kohustuslik, kuid võimaldab teavikut täpsemalt kirjeldada, nt rööppealkiri, trükikoda

bibliokirje » reeglipäraselt esitatud bibliograafiaandmete kogum, mis võimaldab kirjeldatavat dokumenti täielikult identifitseerida

bibliokirje » Bibliograafiaandmete kogum, mis kirjeldab teavikut ja mille abil on võimalik seda identifitseerida. (ISBD)

eelkirje » avaldatava teaviku andmeid (autor, pealkiri, kirjastaja, rahvusvaheline standardnumber jm) sisaldav kirjeldus, mille on koostatud ja kättesaadavaks teinud kirjastaja ja/või bibliograafiaasutus

indikatiivkirje » kirje, mis sisaldab minimaalseid andmeid teaviku kohta (autor, pealkiri, ilmumisandmed)

kataloogikirje » kindlas kogus asuva teavikuga seotud bibliokirje kataloogis (ISO 5127)

keskkirjeldamine » bibliograafiakirjete koostamine ja levitamine keskuse poolt

kollektiivautorikirje » kirje, mille pealdises on asutuse, organisatsiooni vm nimetus (mitte isikunimi) kollektiivautorina

koondkirje » mitmeosalise väljaande kohta koostatud kirje, mis koosneb üld- ja eriosast

koondkirje » Kirje, mis põhineb kirjeandmete jagamisel kahele või enamale astmele. Esimene aste sisaldab informatsiooni kogu väljaande või põhiväljaande kohta. Teine ja järgnevad astmed sisaldavad informatsiooni väljaande ühe osa või muu üksuse kohta. (ISBD)

koondkirje eriosa » koondkirje osa, mis järgneb üldosale ja sisaldab andmeid mitmeosalise teaviku üksikosade kohta

koondkirje üldosa » koondkirje algusosa, mis sisaldab üldandmeid mitmeosalise teaviku kohta

lugejakirje » kirje, mis sisaldab andmeid lugeja kohta (isikuandmed ja andmed raamatukogu kasutamise kohta)

lühikirje » kirje, mis sisaldab minimaalseid andmeid teaviku kohta (autor, pealkiri, ilmumisandmed)

normikirje » normitud andmeelemendi kohta koostatud kirje; normandmefaili struktuuriüksus

normkirje (keeleliselt väär) » normitud andmeelemendi kohta koostatud kirje; normandmefaili struktuuriüksus

olukirjeldus » publitsistlik-kirjanduslik proosateos kaasaja inimestest ja sündmustest

paralleelkirje » rööptiitliga teavikule teises keeles koostatud kirje

patendikirjeldus » patenditava leiutise lühike tehniline kirjeldus

pealdiskirje » bibliokirje, mille esimene element on pealdises

pealkirjakirje » pealdiseta kirje, mille esimeseks elemendiks on pealkiri

põhikirje » kõiki kirjeelemente sisaldav bibliokirje, mille järgi tehakse täiendkirjeid

rahvusvahelised auvisekirje reeglid

rahvusvahelised monograafiakirje reeglid

rahvusvahelised noodikirje reeglid » rahvusvaheline nooditrükiste kirjeldamise reegleid sisaldav standard, mis käsitleb nooditrükiste kirjeldamisele ja identifitseerimisele esitatavaid nõudeid, kirjeelementide järjestust, kirjemärgistust

rahvusvahelised vanaraamatukirje reeglid

reisikirjeldus » teaduslik, populariseeriv v kirjanduslik reisisündmuste ja -muljete esitus

rööpkirje » rööptiitliga teavikule teises keeles koostatud kirje

rühmakirje » mitme teaviku ühine kirje

sarjakirje » kirje sarja kohta

seeriakirje » kirje sarja kohta

täiendkirje » kataloogi v kartoteeki lülitatav lisakirje, mis hõlbustab kirjeldatava leidmist põhikirjest erineva järjestussõna abil

täiskirje » lõpetatud, kirjereeglitele vastavalt kõigi võimalike andmetega kirje

ühendkirje » kirje, milles teaviku põhikirjele on lisatud andmed kordustrükkide ja tõlgete, äratrükkide, selle teose referaatide, retsensioonide jm kohta

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018