Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 99 sõna

waiting list » tellimuste täitmise ajaline järjestus suure nõutavusega teaviku puhul

wall chart » distantsilt loetav õppe- või muu eriotstarbeline kaart seinale paigutamiseks

wall map » distantsilt loetav õppe- või muu eriotstarbeline kaart seinale paigutamiseks

wall system library » seinaäärsete riiulite v kappidega, nn seinasüsteemiga raamatukogu(ruum)

WAN » laia geograafilist ala kattev võrk, milles arvutid on ühendatud sidesüsteemide kaudu

warning message » arvutisüsteemi genereeritud teade eriolukorra võimaliku tekkimise kohta

wastepaper » vanapaber, sh paberi tootmisel v trükkimisel tekkinud praakpaber; ülekantud tähenduses - väärtusetu kirjandus

watermark » vastu valgust nähtav kujutis paberis

watermark paper » paber, millesse on valmistamisel tehtud vesimärgid

wax table » vahaga kaetud puittahvel, millele kirjutati metallkrihvli v elevandiluust stiilusega

wax tablet » vahaga kaetud puittahvel, millele kirjutati metallkrihvli v elevandiluust stiilusega

waxed paper » õhukese vahakihiga paber teksti ja jooniste paljundamiseks

Web » ülemaailmne infoserverite võrgustik, Interneti osa, kus andmeedastus põhineb hüperteksti edastamise protokollil (HTTP); sisaldab teavet paljudest valdkondadest, reklaami ning meelelahutus- ja kommertsteenuseid

web archiving » veebist arhiveerimisroboti abil veebisaidi alla laadimine koos kuvamiseks vajalike elementidega ja selle salvestamine arhiivi

web crawler » tarkvarasüsteem kindlatele tunnustele vastavate veebisaitide ja veebilehtede otsimiseks veebist, nende kopeerimiseks, indekseerimiseks ja talletamiseks veebiarhiivis

web form » dokumendivorm veebis, kuhu kasutaja saab sisestada informatsiooni

web harvester » tarkvarasüsteem kindlatele tunnustele vastavate veebisaitide ja veebilehtede otsimiseks veebist, nende kopeerimiseks, indekseerimiseks ja talletamiseks veebiarhiivis

Web page » tervikuna allalaaditav ja vaadeldav dokument v selle osa veebis

web page » Veebisaidis hoitava hüpertekstdokumendi üks leht. Veebilehtedeks, mille hulka kuuluvad ka kodulehed, nimetatakse suurt hulka dokumente, mis moodustavad veebi. (ISBD)

web publication » arvutivõrgus, tavaliselt Internetis avaldatud elektrooniline väljaanne

Web publishing » veebilehtede kujundamine ja Internetis avaldamine

Web site » URLiga määratud asukoht veebis, kus hoitakse pöörduseks ja kasutamiseks veebilehti. (ISBD)

Web site » kodulehega algav veebilehtede kogum

weblog » veebileht, kus avaldatakse teatud (laia või kitsa) teema kohta pidevalt veebilinke ja/või kommentaare, mis on tavaliselt lühikesed postitused pööratud ajalises järjestuses (uuemad kanded esimesena)

MÄRKUS. Postituste autoriteks või koostajateks võivad olla saidi omanik või kasutajad.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

website » kodulehega algav veebilehtede kogum

weed » vananenud, mitteprofiilseid, defektseid jne teavikuid kogust eemaldama ja arvestusdokumentidest maha kandma

weeding

weekly magazine » kord nädalas ilmuv ajakiri

weekly paper » kord nädalas ilmuv ajaleht

WEM lock » Kardinaalsuspiirang ühe teose puhul, mis on realiseeritud ainult ühe väljendusena ja mille väljendus on teostatud ainult ühe kehastusena.

T – teos

V – väljendus

K – kehastus

[RDA]

white edge » värvi v mustrita raamatuploki lõige

white page » trükita lehekülg raamatus

whole bound » köide, mille selg, kaaned ja nurgad on kõik kaetud sama materjaliga

whole edition » tiraažide summa, nt kirjastuse v trükikoja toodang, autori teoste kõik trükid vm

wide area network » laia geograafilist ala kattev võrk, milles arvutid on ühendatud sidesüsteemide kaudu

wiki » veebirakendus, mille abil saavad kasutajad lisada sisu koostööl põhinevatele hüperteksti veebiallikatele (kaasautorsus), mida teised saavad toimetada (avatud toimetamine)

MÄRKUS 1. Autoriseerimine ja paroolid ei ole vajalikud.

MÄRKUS 2. Vikil võivad toimetamisprobleemide lahendamiseks olla eeskirjad, mis toimetamist ja protseduure reguleerivad.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

window » kindlapiiriline ekraaniosa, milles on näha töötav programm v dokument v kataloogi, disketi vms sisu

windowing » akende kasutamine eri andmete korraga kuvamiseks v eri rakenduste juhtimiseks

winged words » üldiselt kasutatav kirjandusliku v ajaloolise päritoluga tabav ütlus, nt verba volant, scripta manent

wire stapling » trükise poognate traadiga kinnitamine seljalt v küljelt

wire stitching » trükise poognate traadiga kinnitamine seljalt v küljelt

wireless play » raadio kaudu kuulamiseks esitatav näidend

withdraw » vananenud, mitteprofiilseid, defektseid jne teavikuid kogust eemaldama ja arvestusdokumentidest maha kandma

withdrawal » vananenud, liigsete, ebaprofiilsete jms teavikute eemaldamine kogust ja kogude arvestusest

withdrawal

withdrawal » teavik või üksus, mis on aruandeperioodi jooksul kogust kustutatud

MÄRKUS. Kustutamine võib toimuda nt loovutamise või kogust eemaldamise tõttu; elektroonilise teaviku puhul faili(de) kustutamise või litsentside tühistamise tõttu.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

withdrawal of borrowing right » laenamisõiguse tühistamine

withdrawal record » dokument teavikute kogust kustutamiseks

withdrawals register » dokument teavikute kogust kustutamiseks

wizard » interaktiivne abivahend tarkvaratoodetes, mis aitab kasutajal teha keerukamaid operatsioone

women`s magazine » mitmekesise sisuga naistele mõeldud ajakiri

womenʼs fiction » eelkõige naislugejatele suunatud ajaviitekirjandus

wood binding » puulaudadest kaantega köide

wood cut » 1. kõrgtrükitehnika, mille puhul kujutis on lõigatud piki puu süüd
2. selles tehnikas graafikateos

wood engraving » 1. kõrgtrükitehnika, mille puhul kujutis on lõigatud risti puu süüd
2. selles tehnikas graafikateos

wooden boards » õhukesest lauast kaaned, eriti vanadel raamatutel, kaetud naha, lõuendi vm köitematerjaliga

word » keele mõisteline algüksus

word by word » tähestikjärjestus, mille puhul iga sõna on arvestatud järjestamisel eraldi üksusena

word for word translation » sõnade otseseid tõlkevasteid ja algteksti lausekonstruktsioone järgiv tõlge

word index » andmebaasis paiknevate kirjete või täistekstide üksiksõnadest moodustatud register sõnaotsingu jaoks

word processing » tekstiga sooritavad andmetöötlusoperatsioonid, nt sisestus, sortimine, salvestus ja printimine

word processor » tekstitöötlust võimaldav tarkvarapakett

word search » otsing andmebaasis paiknevates kirjetes või täistekstides leiduvate üksiksõnade järgi

word space » tühik, tühi ruum sõnade vahel

word-book » muusikalise lavateose (ooper, operett, oratoorium jm) tekst; ka balleti stsenaarium

wording » dokumendi variant, oluliste erinevustega teksti teisend; mõtte väljenduslik vorm, formuleering

work » kirjandusliku, teadusliku vm loomingu tulemus

work » Piiritletud intellektuaalne või kunstilooming, s.o intellektuaalne või kunstiline sisu.

[RDA]

work file » fail, mis eksisteerib vaid vastava tegumi käituse kestel

work group » Rühm teoseid, millel on ühine leksikaalsest märkimissüsteemist võetud nimetus.

[RDA]

work table

working life » ajavahemik dokumendi valmimisest kuni tema kasutusest kõrvaldamiseni

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

workshop » praktilise õppe vorm, kus asjatundja juhendab kokku tulnud huvilisi

workstation » autonoomne või võrku ühendatud arvuti või programmeerimatu terminal

workstation » 1. kindla rakendusvaldkonnaga terminal v mikroarvuti, nt graafikatööjaam
2. serveri teenindatav arvuti kohtvõrgus

world bibliography » bibliograafia, mille eesmärgiks on kõigi maailmas ilmunud trükiste loetlemine, piiratud harilikult ajaga, teemaga, tähtsusega maailmakirjandusele (-teadusele jne), keel(t)ega vms

world literature » kõigi rahvaste kõigi aegade kirjandus kokku vastandina rahvuskirjandustele

World Wide Web » ülemaailmne infoserverite võrgustik, Interneti osa, kus andmeedastus põhineb hüperteksti edastamise protokollil (HTTP); sisaldab teavet paljudest valdkondadest, reklaami ning meelelahutus- ja kommertsteenuseid

World Wide Web » Interneti-teenus, mis ühendab dokumente hüperteksttehnoloogia abil. Sõnadena, URLidena vm viisil esitatud lingid võimaldavad leida ja kätte saada Internetis hoitavaid dokumente. (ISBD)

World Wide Web site » URLiga määratud asukoht veebis, kus hoitakse pöörduseks ja kasutamiseks veebilehti. (ISBD)

worm's-eye view » perspektiivvaade madala(i)mast punktist, maapinnalt

worn binding

worn-out binding

wove paper » õhuke pehme valge vasikanahast pärgament

write » registreerima andmeid püsivalt v ajutiselt mäluseadmes v andmekandjal

write access » pääsuõigus, mis lubab nii lugeda kui kirjutada, nt kirjutuspääs andmebaasi

write off » vananenud, mitteprofiilseid, defektseid jne teavikuid kogust eemaldama ja arvestusdokumentidest maha kandma

write protection » andmekandja v faili kaitse juhusliku v volitamatu ülekirjutuse eest, nt disketil paikneva pisilüliti v operatsioonisüsteemi vastava käsu abil

writer » ilukirjandust loov autor

writing » kirjutatu

writing for the blind » reljeefsetest punktikombinatsioonidest, reljeefsetest tähedest vm märkidest koosnev kiri, mida loetakse sõrmedega

writing paper » esijoones käsitsi kirjutamiseks määratud paber

written bibliographic response » kirjalikult vormistatud vastus päringule

written enquiry » kirjalikult vormistatud päring

written language » 1. reeglitega korrastatud keel
2. kirjutatud keel vastandina suulisele

written reference » kirjalikult vormistatud vastus päringule

written request » kirjalikult vormistatud päring

WWW » ülemaailmne infoserverite võrgustik, Interneti osa, kus andmeedastus põhineb hüperteksti edastamise protokollil (HTTP); sisaldab teavet paljudest valdkondadest, reklaami ning meelelahutus- ja kommertsteenuseid

WWW-publication » arvutivõrgus, tavaliselt Internetis avaldatud elektrooniline väljaanne

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018