Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 71 sõna

vade mecum » taskuraamatu formaadis teatmeraamat

validity » määr, mille ulatuses uuringu tulemused esindavad seda, milleks uuring oli mõeldud

[EVS-ISO 16439:2016]

validity » määr, mille ulatuses indikaator tegelikult mõõdab objekti, mida ta on määratud mõõtma

[EVS-ISO 11620:2015]

value » raamatukogudele huvirühmade poolt (rahastavad institutsioonid, poliitikud, avalikkus, kasutajad, personal) omistatud tähtsus, mis tuleneb tegeliku või potentsiaalse kasu tajumisest

MÄRKUS Võib hõlmata ka rahalist väärtust.

[EVS-ISO 16439:2016]

value » dokumendi üldine ja püsiv omadus, mis on inimese seisukohast oluline ja tähenduslik

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

variable field » andmeväli, mille pikkus sõltub andmete pikkusest; MARC21-kirje muutpikkusväljad on 010-999

variable-lenght field » andmeväli, mille pikkus sõltub andmete pikkusest; MARC21-kirje muutpikkusväljad on 010-999

variant title » Põhipealkirjast erinev pealkiri, mis asub mujal kui tiitellehel või selle vastel (nt kaanepealkiri, seljapealkiri). (ISBD)

various pagination » mitu üksteisele järgnevat lehekülgede nummerdust samas raamatus

vat paper » nõrerestil käsitsi valmistatud paber iseloomulike servade, joonte ja vesimärgiga

VDU » ekraaniga varustatud kuvaseade, mis võimaldab kasutajal arvutiga suhelda; põhitüübid on elektronkiirekuvar ja vedelkristallkuvar

vellum » vana- ja keskaja kirjutusmaterjal, kasutatud ka köitmiseks; tavaliselt noorloomade (lamba-, kitsetalled, vasikad, eeslivarsad) eriliselt pargitud nahk

vellum » õhuke pehme valge vasikanahast pärgament

vellum binding » köide, millel kaante ja selja katteks on pärgament

velvet binding » köide, mille selja ja kaante kattematerjaliks on samet

vendor » raamatukogudele teavikuid vahendav ettevõte või eraisik

vermilion » vanade käsikirjade ja raamatute kaunistamisel kasutatud punane värv

versal » suurtäht, suurtähtkiri

verse » omaette värsirühma moodustav kompositsiooniline üksus luuleteoses

verse » luulerida, luuleteose üks rida

version » dokumendi variant, oluliste erinevustega teksti teisend; mõtte väljenduslik vorm, formuleering

version » tarkvaratoote v faili variant

verso » avatud raamatu vasakpoolne lehekülg, kannab üldjuhul paarisnumbrit

verso » trükipoogna teisena trükitud külg

versotitle » tiitellehe pöördel olevad andmed

verst map » Venemaal koostatud topograafiliste kaartide kõnekeelne nimetus, tuleneb mõõtkavast „ühes tollis 1 verst” jt. Enim kasutusel ühe-, kahe-, kolme- ja kümneversta(li)sed kaardid.

vertical card file » vertikaalselt paigutatud kaartidest koosnev kartoteek

vertical shelving

vicesimo-quarto » kahekümneneljandikformaat (24°), mille puhul paberipoogen on murtud 24-ks ja moodustab 48 lehekülge

video adapter » seade kuva tekitamiseks ja juhtimiseks ekraanil; graafikakaardist sõltub kuva kvaliteet ning arvutisüsteemi võime näidata kodeeritud pilte ja videot

video card » seade kuva tekitamiseks ja juhtimiseks ekraanil; graafikakaardist sõltub kuva kvaliteet ning arvutisüsteemi võime näidata kodeeritud pilte ja videot

video carrier » andmekandja, kuhu saab salvestada pilti ja heli

video collection » videosalvestiste kogu

video conference » telekonverents, kus lisaks kõne, teksti ja graafika edastusele edastatakse ka osalejate reaalajas kujutisi

video display terminal » ekraaniga varustatud kuvaseade, mis võimaldab kasutajal arvutiga suhelda; põhitüübid on elektronkiirekuvar ja vedelkristallkuvar

video file » videopilti sisaldav fail

videorecording » kujutise (koos heliga v ilma) salvestis videolindil v videoplaadil

viewer » projektor mikrovormide (mikrofilm, mikrokaart) lugemiseks

vignette » graafiline kaunistus tiitellehel, algus- v lõppleheküljel, peatüki lõpul vm, pole seotud teose sisuga

vignette frontispiece » tiitellehele trükitud vinjett

village library

virgule » kaldkriips / kirjavahemärgina vanades (kuni XVII saj) teostes praeguse koma, semikooloni v punkti asemel

virtual » omane funktsionaalüksusele, mis näib olevat reaalne, kuid mille funktsioonid täidetakse teiste, tegelike vahenditega

virtual event » elektrooniline üritus, mis on loodud osalemiseks veebi kaudu

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

virtual exhibition » digitaalsel kujul esitatud näitus, võib asuda nii veebis kui ka füüsilises ruumis

virtual library » digitaalraamatukogu, mille ressursid ja kasutajad on hajutatud, kuid mida hallatakse kui tervikut

virtual machine » virtuaalne andmetöötlussüsteem, mis näib olevat ainuüksi kasutaja käsutuses, kuid mille funktsioonid täidetakse tegeliku andmetöötlussüsteemi ressursside ühiskasutusega

virtual reality » matkitud reaalsus; multimeediarakendus inimese ja masina vahel, mitut meelt hõlmava liidesega

virtual visit » kasutaja tegevuste katkematu seanss raamatukogu veebisaidil muu IP-aadressiga kui raamatukogu oma (tavaliselt väljaspool raamatukogu), olenemata vaadatud lehtede või elementide arvust

MÄRKUS 1. Veebikülastuse alguseks loetakse tavaliselt seda, kui kasutaja avab raamatukogu veebisaidi pärast välise lehe külastamist. Külastus lõpeb, kui määratud aja jooksul (maksimaalselt 30 minutit) ei ole ühtegi tegevust toimunud. Järgmine pöördumine pärast pikemat intervalli algatab uue külastuse.

MÄRKUS 2. Veebi külastaja tuleb tuvastada vähemalt unikaalse küpsise ja/või kasutaja IP-aadressi ning brauseri stringi (kasutajaagendi) unikaalse kombinatsiooni abil. Arvestamata jäetakse kogumisrobotite külastused.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

visit » ühekordne käik raamatukokku

visit » üksikisiku sisenemine raamatukogusse

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

visitor`s card » ühekordne v ajutine pääse raamatukokku

visual aid » õppe- v õpivahend, mis esitab oma sisu kujundi v pildi kujul

visual display unit » ekraaniga varustatud kuvaseade, mis võimaldab kasutajal arvutiga suhelda; põhitüübid on elektronkiirekuvar ja vedelkristallkuvar

visual document » silmloetav teavik

visual material » silmloetav teavik

visual poetry » luuletused, mille värsid on kirjutatud (trükitud) kujunditena

visualisation » numbrilise, geograafilise vm info piltlik (graafiline) kujutamine parema arusaadavuse huvides

vocabulary » kindlas järjestuses (tähestikus, mõistete rühmituses vm) sõnavarakogum tõlkevastete, tähenduse seletuste, õigekeelsuse juhiste, etümoloogia v muuga

vocabulary encoding scheme » Nimega struktureeritud loetelu, mis sisaldab elementide kindlaksmääratud väärtusi.

MÄRKUS.Leksikaalne märkimissüsteem on näiteks RDA terminiloend või sellele vastav väärtuste sõnastik RDA Registris, ISO koodide loend, standardterminoloogia, normikontrolli süsteem jms. Ei hõlma lihtsat võtmesõnaregistrit.

[RDA]

vocabulary of abbreviations » lühendeid ja nende täissõnastuses vasteid loetlev sõnastik

vocabulary of neologisms » uuemaid sõnu ja väljendeid tutvustav sõnastik

vocal work » Teos, mis on realiseeritud kõnena.

[RDA]

voice » ühele instrumendile, lauljale v häälerühmale ettenähtud osa mitmehäälses helitöös, partituuri osa

volume » trükise füüsiline üksus, milles on kaante vahele koondatud teatud arv lehti ja mis moodustab terviku või osa sellest

MÄRKUS. Kohandus standardist ISO 5127:2001.

EE MÄRKUS. Eesti statistikas loetakse eksemplare.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

volume » perioodikaväljaande ilmumisaasta järjenumber alates ilmumise algusest

volume » mitmest raamatust koosneva teose üks raamat, ka perioodika- v jätkväljaande kokkukuuluvad numbrid

volume number » mitmeköitelise teose v jadaväljaande köitele antud number

volumen » rullikujuline papüüruskäsikiri

volumes per inhabitant » arvestusüksuste arv raamatukogus teeninduspiirkonna ühe elaniku (v lugeja) kohta

volunteer » inimene, kes töötab raamatukogu heaks selle eest tasu saamata

MÄRKUS. Vabatahtlikud võivad saada sümboolset hüvitist või kuluraha.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018