Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 86 sõna

UDC

unauthorized reprint » teose trükkimine või paljundamine autori loata

unbacked book » kokkuõmmeldud ja kaitselehtedega varustatud trükipoognad

unbound » kokkuõmmeldud ja kaitselehtedega varustatud trükipoognad

unbound book » lahtistes poognates raamat

unchanged edition » kordustrükk, milles ei ole tehtud muudatusi (peale vigade parandamise)

uncut edge » lõikamata raamatuploki serv

undated publication » ilumisaja andmeteta väljaanne

undelete » kustutatud teksti v graafikat taastama; tühistama mõne muu viimasena täidetud käsu toimet

underground literature » trükised, mis on arvatud kehtivate seadustega vastuolus olevaks ning mille trükkimine ja/või levitamine toimub salaja

underground press » salaja, ebaseaduslikult tegutsev trükikoda

underground publication » ebaseaduslikult trükitud ja levitatud trükis

underline » pildi vm illustratsiooni juurde selgituseks lisatud tekst

undo » kustutatud teksti v graafikat taastama; tühistama mõne muu viimasena täidetud käsu toimet

uneven page » avatud raamatu parempoolne lehekülg, kannab üldjuhul paaritut numbrit

Uniform Resource Locator » Aadressisüsteem elektroonilise teaviku asukoha määramiseks arvutivõrgus. URL koosneb teenuse identifikaatorist, millele eelneb protokoll, mida kasutatakse soovitud teavikule juurdepääsuks (nt http://www.nlib.ee). (ISBD)

uniform title » teosele (nt anonüümsele klassikalisele teosele, muusikateosele) antud pealkiri, et ühendada sama teose eri pealkirjade all ilmunud väljaanded. Nt piibel

unindependent bibliography » iseseisev, kuid mitte omaette trükisena avaldatud, vaid raamatusse, ajakirja vm paigutatud bibliograafia

unindependent bibliography » kasutatud, tsiteeritud v soovitatava kirjanduse nimestik artikli järel

union catalogue » kataloog mitme raamatukogu teavikute kohta

unique copy » ainuke teaviku eksemplar raamatukogus (v mujal)

unique edition » teose ainuke trükk

unit record » kirje, milles teaviku põhikirjele on lisatud andmed kordustrükkide ja tõlgete, äratrükkide, selle teose referaatide, retsensioonide jm kohta

universal bibliography » bibliograafia, mille eesmärgiks on kõigi maailmas ilmunud trükiste loetlemine, piiratud harilikult ajaga, teemaga, tähtsusega maailmakirjandusele (-teadusele jne), keel(t)ega vms

universal bibliography » üldise sisuga, kõigilt aladelt, kõigis laadides ja kõigis keeltes teavikuid registreeriv bibliograafia

Universal Decimal Classification

universal library » raamatukogu, mis sisaldab teavikuid kõigilt (teadus)aladelt, nt ülikooliraamatukogu

universal library stocks » kõigilt ainealadelt teavikuid sisaldav kogu

university library » kõrgkooliraamatukogu, mille põhifunktsiooniks on teenindada üliõpilasi, õppejõude, teadureid ja spetsialiste ülikoolides

unnumbered leaf » ilma numbrita leht raamatus, kus lehed on nummerdatud

unnumbered page » ilma numbrita lehekülg, tavaliselt raamatu (ka peatüki vm jaotuse) lõpus

unnumerated leaf » ilma numbrita leht raamatus, kus lehed on nummerdatud

unnumerated page » ilma numbrita lehekülg, tavaliselt raamatu (ka peatüki vm jaotuse) lõpus

unofficial publication » mitteametlikus korras avaldatud seadus vm dokument

unpack » taastama pakitud andmetest andmete algkuju

unprinted leaf » trükita leht raamatus

unpublished manifestation » Kehastus, mille on teostanud tootja.

[RDA]

unsatisfied request

unsewn binding » ilma õmbluseta köide seljalt kokkukleebitud üksiklehtedest

unstaffed opening hours » aeg, mil raamatukogu või selle teatud ala on kasutajatele avatud iseteeninduseks personali kohalolekuta

MÄRKUS. Juurdepääs võib olla piiratud kindlate teenindatavatega, nt teadlased ja magistrandid/doktorandid.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

untrimmed edge » lõikamata raamatuploki serv

update » 1. andmeid faili lisama, seal muutma v sealt kustutama
2. kuvatud andmeid uuesti otsima ja kuvama, et nt andmebaasi registris v kausta sisus ilmneksid vahepeal tehtud muudatused

updating loose-leaf » Lõimväljaanne, mis koosneb ühest või mitmest alusköitest, mida uuendatakse üksikuid lehekülgi vahele pannes, eemaldades ja/või asendades. (ISBD)

upgrade » süsteemi v selle võimalusi laiendama, sh tarkvaras üle minema uuele versioonile v redaktsioonile

upload » teisaldama välisseadmest arvutisse, tööjaamast serverile v oma süsteemist teise süsteemi

upper case letter » suurtäht vastandina väiketähele, kasutatakse lause alguses, pärisnimede ja pealkirjade alguses

upper cover » raamatu alguses olev kaas

upright format » tavaline raamatuformaat, mille kõrgus on suurem kui laius

upright size » tavaline raamatuformaat, mille kõrgus on suurem kui laius

urgent loan service » erakorraline infovajaduste kiirendatud rahuldamine

URL » Aadressisüsteem elektroonilise teaviku asukoha määramiseks arvutivõrgus. URL koosneb teenuse identifikaatorist, millele eelneb protokoll, mida kasutatakse soovitud teavikule juurdepääsuks (nt http://www.nlib.ee). (ISBD)

usable area » põrandapinna osa, mida kasutatakse hoone põhieesmärgi täitmiseks

MÄRKUS 1. Hõlmab lugejateeninduseks (sh puhke- ja vestlemisalad), hoidlateks, raamatukogu haldamiseks ja tehnilisteks teenusteks, ürituste, näituste ja koosolekute korraldamiseks jne kasutatavat pinda, seadmete ala, vahekäike, tualette ja koristaja ruume ning kõiki muid ruume, mida kasutatakse raamatukogu ressursside ja teeninduse jaoks.

MÄRKUS 2. Välja arvatud liikumiseks mõeldud ala (koridorid, trepid, liftišahtid ja sõidukite liiklusmaa).

MÄRKUS 3. Välja arvatud tehnilised ja abiruumid, kus asuvad hoone töötamiseks vajalikud seadmed (nt reoveepuhastusseadmed, kütteseadmed, konveier).

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

usage » hinnang teaviku lugemise sageduse kohta, nt suure loetavusega või väikese loetavusega ehk väheloetav teavik

usage frequency » statistiline näitaja: laenutuste arv lugeja kohta mingi ajavahemiku jooksul

use » hinnang teaviku lugemise sageduse kohta, nt suure loetavusega või väikese loetavusega ehk väheloetav teavik

used book catalogue » antikvariaadis müüdavate raamatute kataloog

user » raamatukoguteenuste tarbija

[ALLIKAS: ISO 11620:2008, määratlus 2.43]

MÄRKUS 1. Tarbijaks võib olla üksikisik või asutus, sh raamatukogud.

MÄRKUS 2. Raamatukoguteenused hõlmavad e-teenuseid, füüsilisi teenuseid ja raamatukogu külastamist.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

user » isik v programm, kes v mis annab andmetöötlussüsteemile käske v teateid v võtab infotöötlussüsteemilt teateid vastu

user » raamatukogu kasutamisõigusega isik, raamatukoguteenuste kasutaja

user account » arvutisse pääsu reguleeriv kirje, mis sisaldab informatsiooni kasutaja identsuse ja õiguste kohta

user area » lugejaile kasutamiseks mõeldud ruumid raamatukogus

user code » lugejat tähistav kood lugejapiletil

user copy » originaali koopia, mille eesmärgiks on tagada info võimalikult laialdane kasutatavus, vähendades samaaegselt originaali kahjustusi sagedase kasutamise tõttu

user education » raamatukogu võimaluste tutvustamine ja kasutamise õpetamine lugejaile (individuaal- ja rühmakoolitused)

user group » mingi ühendava tunnusega (sotsiaalne kuuluvus, vanus, tegevusala jne) lugejaskonna osa

user group » samasuguste volitustega kasutajate rühm süsteemis; süsteemi kasutajaid ühendav organisatsioon

user interface » tugiprogramm v operatsioonisüsteemi laiend, mis tekstiliste ja graafiliste kujunduselementide abil hõlbustab arvutisüsteemi kasutamist

user place » kasutajaile mõeldud koht lugemiseks või õppimiseks, kas istekohtade ja seadmetega või ilma

MÄRKUS 1. Hõlmab kohti üksiktööruumides, seminari- ja õpperuumides, raamatukogu auviste ja lasteosakondades ning istekohti puhketubades, rühmatööruumides jne.

MÄRKUS 2. Ei hõlma kohti fuajeedes ega ruumides, mis on mõeldud kindlate ürituste jaoks. Välja on arvatud ka põrandapind ja padjad, kus kasutajad istuda võivad.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

user population » raamatukogu kasutajad

user profile » lugeja või lugejate rühma tüüpiliste põhijoonte kogum

user registration

user satisfaction survey » kasutajate valimi hulgas läbi viidud küsitlus, millega selgitatakse välja, kuidas nad hindavad oma raamatukogukogemust, ning küsitakse parendusettepanekuid

MÄRKUS 1 Küsitluse võib läbi viia silmast silma, küsitluslehtede abil, telefoni, e-posti või Interneti teel.

MÄRKUS 2 Küsitlus võib sisaldada küsimusi kasutaja staatuse kohta ning selle kohta, kui sageli ja kuidas nad tavaliselt kasutavad raamatukogu ressursse ja teenuseid.

MÄRKUS 3 Longituuduuringu puhul viiakse sama või sarnase uurimisinstrumendiga uuring läbi teatud ajavahemike järel rohkem kui üks kord, eesmärgiga mõõta muutusi kasutamise, tajumise, hoiakute vms mustrites.

[EVS-ISO 16439:2016]

user service » kõik raamatukogu poolt lugejate vajaduste rahuldamiseks pakutavad teenused

user statistics » arvandmete kogumine lugejate kohta ja nende töötlemine

user study

user survey

user task » Ressursside leidmise teenust kasutava isiku tegevuse kategooria.

[RDA]

user terminal » raamatukogu lugejatele infootsinguks mõeldud terminal; tavaliselt ühenduses lugejakataloogiga

user training » raamatukogu- ja teiste infoteenuste kasutamise õpetus vastava koolituskava alusel

MÄRKUS 1. Kasutajakoolitust võib pakkuda raamatukogu tutvustava ekskursioonina, vastavasisuliste õppetundidena või võrgupõhise teenusena.

MÄRKUS 2. Õppetundide kestus ei ole oluline.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

user-driven acquisition » kasutajate vajadustest lähtuv kogude arendamise mudel, kus raamatukogu hangib teavikuid kasutajate sooviavalduste põhjal

user-friendly » inimestele hõlbus ja mugav kasutada, nt graafiline kasutajaliides

username » nimi, mis identifitseerib arvutisüsteemi kasutaja; kasutatakse pääsu reguleerimiseks

users » raamatukogu kasutajad

users' training » raamatukogu võimaluste tutvustamine ja kasutamise õpetamine lugejaile (individuaal- ja rühmakoolitused)

user`s guide » raamatukogu kasutamiseks praktilist teavet andev trükis

utility » mingi üldkasulik teenindusprogramm, mille saab siduda teiste programmidega, nt diagnostikaprogramm

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018