Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 249 sõna

tab » vahekaardi kõrgem osa, mille abil saab kaartkataloogis v kartoteegis teavet esile tõsta

TAB key » klahv, mida kasutatakse peamiselt teksti joondamiseks v andmeväljade vahel liikumiseks

table » veergude ja ridadena paigutatud numbriline v sõnaline andmestik

table calendar » tabelina esitatud kalendaariumiga kalender

table of contents » raamatu osade, peatükkide jne loetelu koos viidetega lehekülgedele

tablet of parchment » rullikeeratud pärgament; rullikujuline pärgamentkäsikiri

tabloid » sensatsiooni ja kõmu levitav ajakirjandusväljaanne

tabulatur » noodimärgistik XIV sajandist, kasutas märke, tähti ja numbreid

tachygraphy » antiikajal kasutatud kiirkiri

tactile book » nägemispuudega inimeste, põhiliselt laste, jaoks käsitööna valmistatud raamat, mis sisaldab kolmemõõtmelisi või reljeefseid pilte; raamatu valmistamiseks kasutatakse väga erinevaid materjale (tekstiili, puitu, nahka, lõnga, metalli, kive, aga ka mitmesuguseid tehismaterjale
Lisaks piltidele sisaldavad puuteraamatud tavaliselt ka nii tava- kui ka punktkirjas teksti.

tag » andmeelementide kogumi sees asuv v sellele lisatud identifikaator, nt kirjevälja märgend

tag » raamatu kaanele v seljale kleebitud lipik kohaviida vm andmetega

tail » lehekülje allosa

tail band » raamatuploki allserva kinnitatud kaptaal

tail cap » raamatuploki allserva kinnitatud kaptaal

tail edge » raamatuploki lõigatud allserv

tail margin » lehekülje tühi serv teksti all

tailornament » raamatu, peatüki vm lõpus olev vinjett

tailpiece » raamatu, peatüki vm lõpus olev vinjett

tale » keskmise pikkusega proosateos

talking book » helikandja, millele on salvestatud (kirjanduslik) tekst

tally » puupulk kauba, töö vm arvestamiseks sisselõigatud märkide abil

Talmud » usuliste, eetiliste ja juriidiliste eeskirjade kogu juutidel

tangible cultural heritage » inimese loodud või inimese ja looduse koosmõjust tekkinud esemed ja paigad, millel on aja- ja kultuurilooline või esteetiline väärtus

tape collection » helilinte sisaldav kogu

tapes » paelad (nöörid), mille külge köitmisel õmmeldakse raamatu poognad, neist tekivad reljeefsed ristvöödid raamatu seljal

target language » keel, millesse tõlgitakse

target population » ühe raamatukogu tegelike ja võimalike kasutajate grupid, kellele on suunatud kindel teenus või kes on teatud teavikute põhikasutajad

[ALLIKAS: ISO 11620:2008, määratlus 2.4.1]

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

target population with special needs » osa raamatukogu teenindatavatest, kellele on erivajaduste tõttu vaja pakkuda spetsiaalseid raamatukoguteenuseid

MÄRKUS 1. Erivajadus võib tuleneda füüsilisest või vaimsest puudest, majanduslikult ebasoodsast olukorrast (nt pikaajaline töötus), kultuurilistest erinevustest (nt teist keelt kõnelev inimene, riiki äsja saabunud isik), hariduslikust taustast või muudest asjaoludest, mille tõttu on isikul vajadus spetsiaalsete raamatukoguteenuste järele.

MÄRKUS 2. Ei hõlma lapsi, noori ja eakaid, kellel ei ole lisavajadusi.

MÄRKUS 3. Raamatukogul võib olla üle ühe erivajadustega teenindatavate rühma.

MÄRKUS 4. Isik võib kuuluda rohkem kui ühte sellisesse teenindatavate rühma.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

task » loogiliselt tervikliku otstarbega programm v selle osa, mis parajasti kasutab operatsioonisüsteemi ressursse

taskbar » kuvariba tegumite näitamiseks Windows 95s jmt operatsioonisüsteemides

tautogram » luuletus, ütlus vm, mille kõik sõnad algavad ühe ja sama tähega

tautology » samasõnasus, sama sõna v sama tähendusega sõna tarbetu kordus, nt katseline eksperiment, visuaalne vaatlus

TCP » Internetis kehtiv protokollistik, mille järgi arvutid võrgus suhtlevad

team of authors » mitu isikut, kes ühiselt autoritena on kirjutanud teose

tear-off calendar » kalender, kust on võimalik eemaldada möödunud päeva, nädala v kuu leht

technical editing » trükise trükitehniline kujundamine: formaadi ja trükikirjade valik, teksti ja illustratsioonide paigutus jne

technical editor » trükise trükitehnilise kujundamisega tegelev toimetaja

technical journal » tehnikat tervikuna v mõnda selle ala käsitlev ajakiri

technical library » tehnikakirjanduse raamatukogu

technical literature » tehnikat (tehnikaalasid) käsitlev kirjandus

technical periodical » tehnikat tervikuna v mõnda selle ala käsitlev ajakiri

technical processing » osa raamatukogutöötlusest, millega kujundatakse raamat raamatukogu jaoks: tembeldamine, inventarinumbri ja kohaviida märkimine, etikettimine jne

telecommunication » mistahes signaalide, helide, kujutiste, andmete jms ülekanne sidesüsteemide kaudu

telecommunications » mistahes signaalide, helide, kujutiste, andmete jms ülekanne sidesüsteemide kaudu

telecommuting » väljaspool asutuse või ettevõtte ruume tehtav töö, millega kaasneb andmete või dokumentide vahetus tööandjaga andmesidevõrgu kaudu

teleconference » eri kohtades asuvate osalejate interaktiivne suhtlus sidevahendite abil

telefax » kaugside kaudu saadud koopia

telematics » informaatikat ja sidetehnoloogiat ühendav tehnikavaldkond

telephone book » maa, paikkonna, linna, ametkonna, asutuse vm telefoninumbrite loetelu

telephone directory » maa, paikkonna, linna, ametkonna, asutuse vm telefoninumbrite loetelu

telephone enquiry » telefoni teel esitatud päring

teleshopping » ostutehingute sooritamine andmesidevõrgu kaudu

teleworking » väljaspool asutuse või ettevõtte ruume tehtav töö, millega kaasneb andmete või dokumentide vahetus tööandjaga andmesidevõrgu kaudu

Telnet » protokoll, millega kasutaja saab Internetis rakendada oma arvutit kui eemal asuva arvuti terminali

telonisnym » autori nime lõpptäht v lõpptähed pseudonüümina

template » 1. arvutustabelite ja andmebaasikirjete tühi vorm, mis näitab võimalikke väljasid, nende asukohta ja pikkust
2. näidis, mis sisaldab teatud tüüpi dokumentide püsivaid osi ja vormingut, nt kirjamall

temporary binding » vihikute v poognate esialgne kokkupanu, mis hiljem asendatakse lõpliku köitega

temporary file » fail, mis eksisteerib vaid vastava tegumi käituse kestel

term » erialakeele kindla tähendusega sõna

term list » märksõnade korrastatud loetelu

terminal » üldisemalt: igasugune sisend-väljundseade, mille kaudu kasutaja suhtleb arvutiga; koosneb põhiliselt klaviatuurist ja kuvarist;
kitsamalt: välismäluseadmeteta kasutajaliidesega seade, mis on ühenduses eemal asuva arvutiga

terminal emulation » arvuti muutmine teise arvuti terminali taoliseks; võimaldab pöörduda personaalarvutiga suurarvuti v serveri poole

terminological dictionary » sõnastik, mis esitab mingi eriala termineid, tavaliselt koos tõlgete ja seletustega

terminology » oskussõnaõpetus; terminite kogum, oskussõnavara

terminology of librarianship

tertiary information » esmas- ja teisest infot vahendav info(bibliograafiad, annotatsioonid, referaadid)

tête-bêche » Köide, milles teineteise suhtes pööratud asendis tekstidest üks algab "esiküljelt" ja teine "tagaküljelt". (ISBD)

tête-bêche publication » väljaanne, mille tekst ja lehekülgede nummerdus algavad vastaskülgedelt ning mis on köidetud nii, et teose lõpud on köite keskel vastamisi

tetralogy » sama autori neli teost, mis moodustavad terviku

text » andmed märkide, sümbolite, sõnade, fraaside, lõikude, lausete, tabelite vm märgistruktuuride kujul, mille tõlgendamine põhineb mingi loomuliku v tehiskeele tundmisel

text » mõtete kirjalik väljendus

text block » kokkuõmmeldud ja kaitselehtedega varustatud trükipoognad

text critics » filoloogia haru, mis uurib kirjandustekstide ja ajalooürikute ehtsust ja ajalugu ning püüab selgitada nende algset kuju

text editor » tekstitöötlust võimaldav tarkvarapakett

text field » teksti jaoks ettenähtud väli

text file » ainult teksti sisaldav fail

text part » teose tekst ilma eessõna, märkuste jm lisaosadeta

text processing » tekstiga sooritavad andmetöötlusoperatsioonid, nt sisestus, sortimine, salvestus ja printimine

text processor » tekstitöötlust võimaldav tarkvarapakett

textbook » raamat mingi aine süsteemipärase esitusega selle omandamiseks vastavalt õppekavale

textbook collection

textcritical editing » teose toimetamine arvestades tekstikriitika nõudeid

textology » filoloogia haru, mis uurib kirjandustekstide ja ajalooürikute ehtsust ja ajalugu ning püüab selgitada nende algset kuju

textual work » Teos, mis on realiseeritud taktiilse tekstina või tekstina.

[RDA]

the only edition » teose ainuke trükk

theatre programme » leht v brosüür andmetega teatrietenduse kohta: teos, lavastaja, osalised jne

thematic bibliography » kindlal teemal koostatud bibliograafia, ainealane bibliograafia

thematic enquiry » päring bibliograafiaandmete või informatsiooni saamiseks mingil teemal

thematic exhibition

thematic map » üht nähtust või mingit valdkonda käsitlev kaart, näiteks geoloogia, kliima, majandus, ajalugu jt

thematic reference » vastus teemapäringule

thematic request » päring bibliograafiaandmete või informatsiooni saamiseks mingil teemal

thematic search » bibliograafiaandmete või info otsing mingil teemal

thematical information

theory of bibliography » bibliograafia kui tegevusala teoreetiline käsitlus

theory of bibliography » infoteaduse valdkond, mis uurib bibliograafia teooriat, metoodikat ja ajalugu

thermal printer » printer, milles märgid tekitatakse kuumade elementide toimega termotundlikule paberile v värvi sulatamisega värvilindilt tavalisele paberile

thermic copy » termograafia teel saadud koopia

thermocopy » termograafia teel saadud koopia

thermography » koopiate valmistamine spetsiaalsel soojustundlikul paberil vastava aparaadi abil

thesaurus » 1. sõnastik, mis taotleb keele sõnavara ammendada
2. mõisteline sõnastik
3. deskriptoreid ja nendevahelisi seoseid esitav sõnastik info töötlemiseks ja otsimiseks

thesis » doktorikraadi saamiseks tehtud uurimus

thesis » mõte, väide, mille õigsust autor põhjendab

thief detection system » abinõude kogum, mis takistab raamatute vargust raamatukogust; kitsamas tähenduses selle ülesandega elektrooniline süsteem

thin stroke » trükitähe peen alt-üles joon; kirjutuskirjas ühendav joon tähtede vahel

thirty-twomo » kolmekümnekahendikformaat (32°), mille puhul paberipoogen on murtud 32-ks ja moodustab 64 lehekülge

thirty-twos » kolmekümnekahendikformaat (32°), mille puhul paberipoogen on murtud 32-ks ja moodustab 64 lehekülge

thread sewing » brošüüri õmblemine niidiga

thread stitching » brošüüri õmblemine niidiga

threadless binding » ilma õmbluseta köide seljalt kokkukleebitud üksiklehtedest

three dots » kirjavahemärk ..., tähistab mõtte poolelijäämist v väljajättu; kasutusel ka kirjemärgina

three-quarter binding » poolköitele sarnane köide, mille puhul esimene materjal ulatub kolmveerandi või pooleni kaanepappide laiusest

thriller

throw up » teksti tähtsamate osade (nimed, terminid, definitsioonid jne) trükitehniline esiletõst, kasutades selleks sõrendust, teist kirja (kursiiv, poolpaks), suurtähti vm

thumb book » väikese formaadiga raamat (kõrgus kuni 10 cm)

thumb index » raamatu kasutamise hõlbustamiseks eeslõikesse tehtud sälkudesse märgitud tähestik, numbrid, sõnad vm

tight back » köitmisel raamatuploki külge kleebitud selg

tilde » diakriitik, laineline märk tähe kohal, nt eesti õ; sõnastikes asendusmärgina: raamat, ~u, ~ut, ~ute, ~uid

timespan » Ajaline ulatus, millel on algus, lõpp ja kestus.

[RDA]

tissue » illustratsiooni kaitsev siid- v läbipaistvast paberist nummerdamata leht; vahel ka seletustega pildi kohta

titel screen » kaader (kuva), mis sisaldab e-ressursi põhipealkirja ning tavaliselt ka vastutus- ja ilmumisandmeid; e-ressursi esmane andmeallikas; veebisaidi puhul enamasti avaleht; e-teaviku tiitellehe info

title » Sõna, fraas või märgirühm, mis tavaliselt esineb väljaandes ja mille järgi väljaannet või selles sisalduvat teost nimetatakse. Väljaandel on harilikult mitu pealkirja (nt tiitellehel, kaanel, seljal), mis võivad olla ühesugused või üksteisest erineda. (ISBD)

title » tiitellehele kirjutatu v osa sellest: teose autor ja pealkiri andmetega lugejamäärangu, žanri, köite numbri, kordustrüki jm kohta; sageli ka pealkirja tähenduses

title » dokumendi alguses olevad sõnad, mis seda dokumenti identifitseerivad ja üldjuhul teistest eristavad

[ALLIKAS: ISO 5127:2001, määratlus 4.2.1.4.01]

MÄRKUS. Mõõtmise otstarbel tähistab „nimetus“ teavikut, mis moodustab eristava pealkirjaga terviku, mis on välja antud ühe või mitme füüsilise üksusena. Siin ei arvestata teaviku raamatukogus säilitatavate eksemplaride arvu.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

title » iga omaette tiitliga teavik

title » teose nimi

title and statement of responsibility area » kirje põhiala, mis on vältimatu teaviku identifitseerimiseks; hõlmab pealkirja ja selle täiendandmeid, individuaal- v kollektiivautorite, toimetajate jt teose loomises osalenud isikute ja kollektiivide andmeid

title block » raami või kaunistustega ümbritsetud nurk pealkirja ja muude täiendavate andmetega, näiteks vanadel gravüüridel ja maakaartidel

title catalogue » tähestikkataloog, milles kirjed on järjestatud teoste pealkirjade järgi

title entry » pealdiseta kirje, mille esimeseks elemendiks on pealkiri

title file » teoste pealkirjade tähestikkartoteek, milles pealkirjadelt viidatakse autoreile

title index » teoste pealkirju loetlev register trükises v andmebaasis

title leaf » raamatu alguses olev lehekülg, millel on autori nimi, teose pealkiri, allpealkiri, ilmumisandmed vm

title page » raamatu alguses olev lehekülg, millel on autori nimi, teose pealkiri, allpealkiri, ilmumisandmed vm

title page » Bibliograafiaüksuse alguses paiknev lehekülg, millel on esitatud põhipealkiri ja tavaliselt ka vastutusandmed ja ilmumisandmed. (ISBD)

title page » Tavaliselt väljaande alguses asetsev lehekülg, mis esitab kõige täielikuma informatsiooni väljaande ja selles sisalduva(te) teos(t)e kohta, andes kõige enam teavet pealkirja, vastutusandmete ning ilmumisandmete kohta. Kui tavaliselt tiitellehel esinevad andmed on ilma kordamata jagatud kahele vastakuti asetsevale leheküljele, vaadeldakse tiitellehena neid kahte lehekülge koos. (ISBD)

title proper » Väljaande tähtsaim pealkiri, s.o väljaande pealkiri tiitellehel või selle vastel antud kujul. Põhipealkiri võib sisaldada alternatiivpealkirja, kuid mitte rööppealkirju ega pealkirja täiendandmeid. Kui väljaanne sisaldab mitut teost, on põhipealkirjaks koondpealkiri. Kui väljaanne sisaldab mitut teost, kuid koondpealkiri puudub, on tegemist põhipealkirjata väljaandega. Seerial, allseerial, jaotisel, lisal, osal jms on samuti oma põhipealkiri. Teatavad põhipealkirjad on mitmeosalised, koosnedes üldpealkirjast ja sõltuvpealkirja(de)st. (ISBD)

title story » jutustuste kogule pealkirja andnud jutustus

title-page substitute » Lehekülg, lehekülje osa või väljaande muu osa, mis sisaldab harilikult tiitellehel esitatud informatsiooni ja tiitellehe puudumisel asendab seda (nt kaas, kolofoon, päis, toimetusleheküljed). (ISBD)

title-page verso » tiitellehe tagakülg, sisaldab sageli tiitellehte täiendavaid andmeid

title-piece » tiitellehele trükitud vinjett

titlonym » pseudonüümina kasutatud tiitel v ametinimetus

to number the pages » teaviku lehekülgi või lehti nummerdama, nende järjekorda määrama

toner » toonerit sisaldav laserprinteri osa

toner » kserograafias, sh laserprinterites kasutatav värvipulber

toner cartridge » toonerit sisaldav laserprinteri osa

toolbar » nupurida, mille kaudu saab käivitada rakendusprogrammi funktsioone

tooling » tugevdatud survega kõrgtrükk, mille puhul tähed v kujutis saadakse reljeefse süvendina

top edge » raamatuploki lõigatud ülaserv

top level domain » üladomeen, hostinimede hierarhia ülatase Internetis (.com, .edu, .ee jne)

top margin » lehekülje tühi serv ülalpool teksti

topical bibliography » kindlal teemal koostatud bibliograafia, ainealane bibliograafia

topical index » ainealade, teemade järgi korraldatud register

topical index term

topical information

topical reference » vastus teemapäringule

topical search » bibliograafiaandmete või info otsing mingil teemal

topical subdivision

topical subject heading

topographic(al) map » võimalikult täpselt maapinna füüsilisi omadusi peegeldav suuremõõtkavaline kaart (1:10 000 kuni 1:200 000), mis kujutab reljeefi, veekogusid, taimkatet, asulaid, teid, majandusobjekte, kommunikatsioone ja halduspiire

topographical index » trükises v andmebaasis esinevate kohanimede register

toponymic dictionary » kohanimede sõnastik

total printing » tiraažide summa, nt kirjastuse v trükikoja toodang, autori teoste kõik trükid vm

touch screen » kuvar, mis võimaldab kasutajal suhelda andmetöötlussüsteemiga ekraani teatud ala puudutamise teel; kasutatakse nt sülearvutites ja avalikes kohtades üles seatud teabesüsteemides

touch sensitive screen » kuvar, mis võimaldab kasutajal suhelda andmetöötlussüsteemiga ekraani teatud ala puudutamise teel; kasutatakse nt sülearvutites ja avalikes kohtades üles seatud teabesüsteemides

tourist map » teemakaart turistile vajalike andmetega, näiteks majutus, toitlustus, vaatamisväärsused, matkarajad

tourist vocabulary » võõrkeeles vestlemiseks kõige vajalikumaid sõnu ja lauseid sisaldav sõnastik

town library » linnas asuv raamatukogu

town plan

toy-book » lastele määratud raamat, millel on mänguasja omadusi: kujutab midagi/kedagi ruumiliselt vm

tracing » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul pliiatsi v kriidiga tehtud joonistus kantakse läbi õhukese krobelise paberi rasva sisaldava pehme lakiga kaetud plaadile ja söövitatakse
2. selles tehnikas graafikateos

tracing paper » õhuke ühelt poolt tumeda vahaja pigmendiseguga, enamasti süsinikuga kaetud paber

trackball » kohal veeretatava kuuliga osutusseadis; erineb hiirest selle poolest, et seda hoitakse paigal ja kuuli liigutatakse käega; kasutatakse peamiselt kandearvutites

tractate » mingi üksikküsimuse teaduslik käsitlus, eriti varasemas teaduskirjanduses

trade catalogue » müügilolevate kaupade loetelu koos nende kirjelduste ja hindadega

trade catalogue » tööstus- vm tooteid tutvustav kataloog

trade catalogue collection

trade list » tööstus- vm tooteid tutvustav kataloog

trade literature » mingit teadus- v eriala käsitlev kirjandus

trade mark » tootja tähis tootel v pakendil

trade paper » mingit teadus- v eriala käsitlev ajaleht, enamasti nädalaleht

trade union library

traductionym » varjunimi, mis on saadud nime tõlkimisel teise keelde, nt Bauer = Agricola, Kreutzwald = Ristmets

tragedy » traagilise sündmustiku ja lõpuga näidend

transaction » terviklik andmeoperatsioon, nt kirje eemaldamine v muutmine

transactions » ülikoolide, teadusasutuste, seltside jt jätkväljaandena v sarjana avaldatud teadustööd

transcribe » kopeerima andmeid ühelt andmekandjalt teisele, neid vajadusel konvertides; nt transkribeerima bibliograafiakirjeid paberkandjalt magnetkettale

transcription » ühes kirjasüsteemis teksti häälduspärane edasiandmine teises kirjasüsteemis; keeleuurimises v -õpetuses kasutatav kõne täpne ülesmärkimisviis tähtede ja diakriitikute abil

transfer » saatma andmeid ühest mälupesast teise

transfer rate » ajaühikus kahe punkti vahel teisaldatav keskmine bittide, märkide vms arv, nt bitti sekundis

translated literature » teistest keeltest tõlgitud kirjandus

translating services

translation » teksti esitus mingis teises keeles

translation dictionary » sõnastik ühe v mitme keele sõnadest tõlgetega teise keelde

translations » teistest keeltest tõlgitud kirjandus

translator » teksti vahendaja ühest keelest teise

transliteration » sõnade tähttäheline ülekandmine ühest kirjasüsteemist teise

Transmission Control Protocol » Internetis kehtiv protokollistik, mille järgi arvutid võrgus suhtlevad

transparency » klaasile, tselluloidile vm läbipaistvale materjalile tehtud foto, mida vaadatakse peamiselt ekraanile projitseerituna

trash » kaust kustutamiseks määratud failide jaoks; prügikastis olevaid faile saab enne lõplikku kustutamist taastada

travelling exhibition

travelling library » liikuv raamatukogu lugejate teenindamiseks piirkondades, kus raamatukogu puudub, nt autoraamatukogu, raamatubuss jne

travelling library service » väikese valikkoguga mobiilsete teeninduspunktide (rändraamatukogude) saatmine piirkondadesse või asutustesse

travelling stock » rändteeninduseks (rändraamatukogudes ja teeninduspunktides) määratud kogu

treatise » mingi üksikküsimuse teaduslik käsitlus, eriti varasemas teaduskirjanduses

trema » diakriitik, kaksikpunkt tähe kohal, nt ä, ö, ü

trialware » tarkvara, mida on lubatud tasuta proovida vaid kindla aja jooksul

tricesimo-secundo » kolmekümnekahendikformaat (32°), mille puhul paberipoogen on murtud 32-ks ja moodustab 64 lehekülge

tricesimo-sexto » kolmekümnekuuendikformaat (36°), mille puhul paberipoogen on murtud 36-ks ja moodustab 72 lehekülge

trigraph » ühe hääliku tähistus kolme tähega, nt saksa sch

trilogy » sama autori kolm teost, mis moodustavad terviku

trim » raamatuploki servade tasalõikamine (puhastamine)

trimmed copy » raamat, mille raamatuplokk on kolmest küljest (lõikest) tasaseks lõigatud

trimming » raamatuploki lõikamine servadest, nii et poognavoldid lõigatakse lahti

triptych » kolmest vahatahvlist koosnev koodeks

troubleshooting » arvutisüsteemi töö tõrke põhjuste otsimine ja leidmine

truncation » stringi algus- v lõpuosa kustutus v ärajätt etteantud kriteeriumi järgi; kasutatakse sageli otsistringi formuleerimisel

turn in » raamatuploki selja otstesse kleebitud (värviline) pael köite tugevdamiseks

turnaway » raamatukogu pakutud litsentsitud võrguteenuse päring, mis ebaõnnestub üheaegsete kasutajate limiidi ületamise tõttu

MÄRKUS. Ei hõlma päringu ebaõnnestumist, mille põhjus on vale parooli sisestamine.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

turned letters » trükilaosse kummuli sattunud trükitäht, nii et trükib trükitüübi jalg, mitte tähe kujutis

tutor librarian » raamatukogutöötaja, kes suunab ja abistab lugejaid nende infovajaduste rahuldamisel

twelvemo » kaheteistkümnendikformaat (12°), mille puhul paberipoogen on murtud kaheteistkümneks ja moodustab 24 lehekülge

twelves » kaheteistkümnendikformaat (12°), mille puhul paberipoogen on murtud kaheteistkümneks ja moodustab 24 lehekülge

two-line great primer » 36-punktine trükikiri; suur kaanon on 40 punkti, väike kaanon 32 punkti

two-line-brevier » 16-punktine trükikiri

type » ühesuguse kirjapildiga trükikiri, nt kursiiv, antiikva, fraktuur

type » trükkimisel kasutatav metall-, puit- v plastmasspulgake, mille otsal on tähe vm märgi reljeefne kujutis

type » trükkimisel kasutatav märk (täht, number, kirjavahemärk, sümbol vm)

type area » küljendatud lehekülje trükiosa; lehekülg koosneb laopinnast ja veeristest

type body » trükitüübi tähepildi kõrgus, arvestatakse tüpograafilistes punktides v kvadraatides

type of edition » teavikute jaotusüksus infokandja, salvestusviisi, ilmumissageduse ja mahu alusel, nt raamat, ajaleht, kaart, auvis, pisitrükis, e-teavik

type of library

type of publication » teavikute jaotusüksus neis sisalduva info otstarbemäärangu alusel, nt ilukirjandus, õppeteavik, teadusteavik

type page » küljendatud lehekülje trükiosa; lehekülg koosneb laopinnast ja veeristest

type size » trükitüübi tähepildi kõrgus, arvestatakse tüpograafilistes punktides v kvadraatides

type specimen book » trükikirju e šrifte esitav väljaanne või andmekogu

type specimen book » trükikirju e šrifte esitav raamat

typeface » ühesuguse kirjapildiga trükikiri, nt kursiiv, antiikva, fraktuur

typescript » kirjutusmasinal kirjutatud kiri

typesetting » ladumine; ladumise tulemus

typewriting » kirjutusmasinal kirjutatud kiri

typographer » trükinduse spetsialist

typographer » elukutseline trükkija; ajalooliselt ka trükikoja omanik

typographic error » trükiteksti sattunud viga

typographic point » trükikirjade mõõtühik (0,3759 mm)

typographic symbol » trükkimisel kasutatav märk (täht, number, kirjavahemärk, sümbol vm)

typography » trükiste valmistamise oskus

typology of readers » lugejate klassifitseerimine nende omaduste järgi

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018