Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 616 sõna

saddle stitching » õhukese brošüüri (1-2 poognat) kinnitamine läbi selja (poogna murrust)

saddle wire stitching » õhukese brošüüri (1-2 poognat) kinnitamine läbi selja (poogna murrust)

safety copy » originaali kaotsimineku või kahjustuse puhuks informatsiooni säilitamise eesmärgil valmistatud koopia

saga » islandi muistendite rahvusvaheliselt levinud nimetus; germaani muistne kangelaslaul

saga » tõestisündinud loona esitatud rahvajutt, mis on seotud kindla koha, isiku v sündmusega

sale catalogue » müügilolevate kaupade loetelu koos nende kirjelduste ja hindadega

sample copy » raamatu kontrolliks, tutvumiseks, valimiseks vm esitatud eksemplar

sample number » näidis uuest ilmuma hakkavast ajalehest, ajakirjast vm selle tutvustamiseks

sample print » tõmmis, mille põhjal tehakse enne trükkimist veel parandusi

satellite image » Maa tehiskaaslastelt tehtud maapinna foto või elektromagnetlainete spektri optilises, infrapunases või raadiolainealas skaneeritult edastatud maapinna kujutis

satisfied request

saw » tarkussõna, käitumisreegel, elutarkus lühilausena

scan » kujutist skanneri abil sisestama; üldisemalt: andmeid süstemaatiliselt läbi vaatama

scanner » optiline sisendseade kujutise ridahaaval teisendamiseks digitaalkujule

scenario » filmi (ka tseremoonia, etenduse vms) üksikasjaline kava ja tekst

scenonym » lavanimi, näitleja pseudonüüm

schedule » veergude ja ridadena paigutatud numbriline v sõnaline andmestik

schematic map » lihtsustatud kaart

scheme » mingi seadme, probleemi, sündmustiku vm kogumi siseseoste tinglik lihtsustatud kujutis

scholarly library » teadustööd ja -töötajaid teenindav raamatukogu

school dictionary » kooliõpilaste jaoks koostatud sõnastik

school edition » õppeotstarbeline väljaanne, sageli lihtsustatud ning lühendatud teksti ja seletustega

school library

school library » raamatukogu, mis tegutseb kõrgharidusest madalama astme haridust andvate koolide juures ja mille põhifunktsioon on teenindada vastava kooli õpilasi ja õpetajaid

MÄRKUS 1. Kooliraamatukogu võib teenindada ka kogu elanikkonda. MÄRKUS 2. Hõlmab raamatukogusid ja teabekogusid kõigis kõrgharidusest madalama astme haridust andvates õppeasutustes (nt gümnaasiumides, täienduskoolituskeskustes, kutsekoolides jne).

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

school of librarianship

school of library science

schoolbook » raamat mingi aine süsteemipärase esitusega selle omandamiseks vastavalt õppekavale

sci-fi » ulmekirjanduse liik: ilukirjandusteosed, mis toetuvad teaduse ja tehnika tõelistele või kujutletud saavutustele, kirjeldavad nende mõju inimkonnale, alternatiivseid maailmu, utoopiaid

science bibliography

science editor » teadustöö sisu- ja vorminõuete järgimise eest vastutav toimetaja

science fiction » ulmekirjanduse liik: ilukirjandusteosed, mis toetuvad teaduse ja tehnika tõelistele või kujutletud saavutustele, kirjeldavad nende mõju inimkonnale, alternatiivseid maailmu, utoopiaid

science redactor » teadustöö sisu- ja vorminõuete järgimise eest vastutav toimetaja

scientific book » teadusliku sisuga raamat

scientific editing » teadustöö trükkitoimetamine järgides selle sisu, vormistuse jm vastavust teadusnõudeile

scientific edition » mingi teose, sageli ühe autori teoste kogu teaduslikult kontrollitud ja toimetatud, kommentaaride ning lisadega varustatud väljaanne

scientific information

scientific journal » teadusalane ajakiri

scientific library » teadustööd ja -töötajaid teenindav raamatukogu

scientific literature » teadusprobleeme käsitlevad teosed (uurimused, monograafiad, artiklikogumikud, väitekirjad jt)

scientific publication » teadusliku uurimistöö tulemusena valminud teos: artikkel, väitekiri, monograafia vm

scientific report » teadusliku uurimistöö tulemusi tutvustav ettekanne

score » väljaanne, milles ülekaalus on nooditekst

score » helitöö kõigi instrumentaal- ja vokaalpartiide koondnoodistik kohastikku noodijoonestikega

scoring stick » puupulk kauba, töö vm arvestamiseks sisselõigatud märkide abil

scratch file » fail, mis eksisteerib vaid vastava tegumi käituse kestel

screen » toonillustratsioonide (foto jm) trükkimisel kasutatav joonvõrk, mille abil punktelementideks jaotamisega ja neile mitmesuguse suuruse andmisega saadakse rasterklišee

screen » kuvari osa, millele arvuti väljastab visuaalse kujutise

screen block » läbi rastri pildistamisel saadud negatiivi kopeerimisel valmistatud klišee, mille trükielemendid koosnevad erisuguse suurusega punktidest

screen filter » seade kuvari elektronmagnetvälja piiramiseks ja kuva loetavuse parandamiseks

screen image » andmete nähtav esitus ekraanil vm kuvapinnal

screen printing » trükimenetlus, mille puhul värv kantakse trükitavale matejalile läbi raamile pingutatud (siid)võrgu

screen saver » programm kuvari kineskoobi säästmiseks v andmete peitmiseks: teatud aja möödudes kasutaja viimasest toimingust kuvatakse ekraanile pimenduspilt v valitud kujutis

screw-press » köitmisel raamatuploki valmistamiseks ja kaante kinnitamiseks kasutatav seade

scrinium » tavaliselt silinderjas puidust v kivist kast rullraamatute hoidmiseks v kandmiseks

script » filmi (ka tseremoonia, etenduse vms) üksikasjaline kava ja tekst

script » märgisüsteem keelelise väljenduse ülesmärkimiseks ning ruumis ja ajas edastamiseks

script book » käsitsi kirjutatud raamat, tuntud peamiselt enne trükikunsti leiutamist

scriptorium » keskaja kloostri ruum, kus kirjutati ümber käsikirju

scroll » kuva püst- v rõhtsihis nihutama, et vaadelda andmeid, mis ei ole ekraani v akna piires nähtaval

scroll » vanaaegse raamatu vorm: pikk papüürusriba, millele kirjutatud teksti keritakse lugemisel edasi

scroll arrow » kerimisriba mõlemas otsas asuv noolega nupp, mida klõpsates keritakse aknas kuvatavaid andmeid v pilti ühe rea v veeru kaupa noolega näidatud suunas; mõnes programmis on kerimisosutid ka leheküljekaupa kerimiseks

scroll button » kerimisriba mõlemas otsas asuv noolega nupp, mida klõpsates keritakse aknas kuvatavaid andmeid v pilti ühe rea v veeru kaupa noolega näidatud suunas; mõnes programmis on kerimisosutid ka leheküljekaupa kerimiseks

scroll of papyrus » rullikujuline papüüruskäsikiri

scroll of parchment » rullikeeratud pärgament; rullikujuline pärgamentkäsikiri

scrollbar » riba ekraani v akna serval, millega juhitakse kerimist ja kus näidatakse kuvatavate andmete v pildi suhtelist asukohta

SDI » süstemaatiline bibliograafiainfo vahendamine mingi teema või ainevaldkonna kohta lugejale või kindlale lugejarühmale

SDI service » süstemaatiline bibliograafiainfo vahendamine mingi teema või ainevaldkonna kohta lugejale või kindlale lugejarühmale

search » andmeelementide kogumi uurimine teatud omadus(t)ega elementide leidmiseks; paljude andmetöötlusoperatsioonide osa

search » spetsiifiline mõtestatud päring, mis on tavaliselt võrdsustatud raamatukogu pakutud võrguteenuse etteantud otsinguvormi kasutamisega

MÄRKUS 1. Kohandus väljaandest COUNTER code of practice, Release 4, 2012.

MÄRKUS 2. Otsing registreeritakse iga kord, kui serverisse esitatakse päring.

MÄRKUS 3. Ei hõlma kohe toimuvaid kordusotsinguid, topeltklõpse ja muud, mis viitab kasutaja tahtmatule käitumisele.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

search cycle » protsess, mis hõlmab probleemi tuvastamist ja tõlgendamist, otinguplaani koostamist, otsingu läbiviimist, tulemuste hindamist ja vajadusel protsessi taasläbimist

search facility

search history » päringu või päringuseansi jooksul tehtud otsingute salvestis

search language » otsingute tehiskeel, mis on sageli kombineeritud indekseerimiskeelest ja tarkvarasüsteemi menüüdest või käskudest

search log » päringu või päringuseansi jooksul tehtud otsingute salvestis

search plan » otsingutsükli osa, plaan uuritava teema jaoks vajaliku info/kirjanduse leidmiseks

search portal » veebisait, mis võimaldab teha otsingut paljudes andmebaasides korraga

search profile » päringuprofiili väljendus indekseerimiskeeles

search results » otsisüsteemis päringule saadud vastuste loend

search rules » reeglid, mis võimaldavad kujundada otsingukriteeriume, et aidata kasutajatel leida infot vastavalt konkreetsetele kategooriatele

search strategy » otsivõtmete kasutamise ja otsingu teostamise plaan

search string » otsingul päringu tingimuseks antav märgistring; võib olla sõna, fraas, number jms

search term » otsimootorisse sisestatud sõna või sõnade kombinatsioon, et tähistada otsitavat mõistet

searching » andmeelementide kogumi uurimine teatud omadus(t)ega elementide leidmiseks; paljude andmetöötlusoperatsioonide osa

seat » kasutajaile mõeldud istekoht lugemiseks või õppimiseks, kas seadmetega või ilma

second-hand book » kasutatud raamat

second-hand book catalogue » antikvariaadis müüdavate raamatute kataloog

second-hand book trade » raamatukaubandusharu, mis kaupleb antikvaarsete raamatutega

second-hand bookseller

second-hand bookshop » eelkõige vanade ja haruldaste trükiste (anikvaarsed jm tarvitatud raamatud) ning käsikirjade, kuid ka kunstiesemete ostu ja müügiga tegelev kauplus

secondary bibliography » erinevaid bibliograafiaväljaandeid, manusbibliograafiaid jne loetlev nimestik (bibliograafia)

secondary bibliography » bibliograafianimestike alusel, mitte de visu koostatud bibliograafia

secondary binding » lagunenud raamatu uuesti köitmine

secondary card » kataloogikaart täiendkirjega

secondary document » vahendusinformatsiooni sisaldav dokument

secondary document collection

secondary entry » kataloogi v kartoteeki lülitatav lisakirje, mis hõlbustab kirjeldatava leidmist põhikirjest erineva järjestussõna abil

secondary information » alginfot kirjeldav, kommenteeriv ja tõlgendav info

secondary title » allsarja kõigi osade ühine pealkiri

secondary value » dokumentide sisuline väärtus nende loomisel mitteosalenud üksikisikute või organisatsioonide jaoks

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

secret literature » trükised, mis on arvatud kehtivate seadustega vastuolus olevaks ning mille trükkimine ja/või levitamine toimub salaja

secret press » salaja, ebaseaduslikult tegutsev trükikoda

section » kartograafias: mõõtkavaline maapinna vertikaalne läbilõige ühes asukohapunktis (ristprofiil, ka ristlõige, diagramm) või kahe punkti vahel (pikiprofiil).

section » Üks osa üksteisega seotud bibliograafiaüksuste rühmast, millel on üldpealkiri. Jaotis käsitleb tavaliselt kitsast ainevaldkonda ning on eristatav rühma üldpealkirja ja jaotisepealkirja ja/või jaotisetähise järgi. Jaotised (alljaotised) võivad moodustada mitmeastmelisi hierarhiaid. (ISBD)

section » taandrea v reavahega algav tekstiosa

section designation » Järjenumber, mis järgneb üldpealkirjale ja mis üksi või koos jaotisepealkirjaga eristab üht jaotist ühise üldpealkirjaga seotud jadaväljaannete rühmast. (ISBD)

section header » teksti mingit osa iseloomustav pealkiri

section title » Pealkiri, mis järgneb jaotise üldpealkirjale ning mis üksi või koos jaotisetähisega eristab jaotist ühise üldpealkirjaga seotud jadaväljaannete rühmast. Identifitseerimiseks kasutatakse jaotisepealkirja sõltuvana üldpealkirjast olenemata sellest, kas ta on eristav või mitte. (ISBD)

Nt Acta Universitatis Tallinnensis. A, Humaniora

security copy » originaali kaotsimineku v kahjustuse puhuks informatsiooni säilitamise eesmärgil valmistatud koopia

security system » abinõude kogum inimeste julgeoleku ja vara säilimise tagamiseks

secutity copy » originaali kaotsimineku või kahjustuse puhuks informatsiooni säilitamise eesmärgil valmistatud koopia

see-also-reference » viide, mis juhib samalaadse v täiendava ainese juurde, lüh: vt ka

see-reference » viide mittekasutatavalt märksõnalt v kirjepealdiselt teisele, kus leidub otsitav andmestik, lüh: vt

segmentation » väljaande loogiliste osade tuvastamine ja eristamine. Kasutatakse nt e-ajakirjades eri tüüpi alade (pealkirjad, autorid, illustratsioonid, pildiallkirjad, tabelid, leheküljenumbrid jm) eristamiseks ning nende koondamiseks loogilisteks üksusteks (artiklid, kuulutused jm). Võimaldab elektrooniliste väljaannete artikli- või muu üksuse põhist otsingut. Asendab bibliografeerimist

selected bibliography » ilmunud kirjandust valikuliselt kindlate tunnuste alusel loetlev bibliograafia

selected works » autori teoseist tehtud valimik, sisaldab tavaliselt parima ja olulisima osa

selecting needle » perfokaartide sortimisel kasutatav varras

selection » mingi kavatsusega välja valitud kogu, valimise tulemus, nt novellivalimik

selective bibliography » ilmunud kirjandust valikuliselt kindlate tunnuste alusel loetlev bibliograafia

selective dissemination of information » süstemaatiline bibliograafiainfo vahendamine mingi teema või ainevaldkonna kohta lugejale või kindlale lugejarühmale

selective list » ilmunud kirjandust valikuliselt kindlate tunnuste alusel loetlev bibliograafia

selective reading » raamatu üksikute kohtade lugemine temaga tutvumiseks

self access » raamatukogu kasutamine raamatukogutöötaja vahenduseta

self service » raamatukogu kasutamine raamatukogutöötaja vahenduseta

self-assessment » oma oskuste, teadmiste ja enesekindluse kvaliteedi kriitiline läbivaatamine

MÄRKUS Tavaliselt toimub läbivaatamine paber- või e-küsimustiku abil, mille kõik või mõned küsimused nõuavad respondentidelt hinnangut endale mingil skaalal.

[EVS-ISO 16439:2016]

self-describing manifestation » Kehastus, mis sisaldab identifitseerivat infot.

[RDA]

self-educational reading » lugemine eneseharimise eesmärgil, autodidaktiline lugemine

self-instructional book » õpik iseseisvaks õppimiseks, nt keeleõpik

self-instructor » õpik iseseisvaks õppimiseks, nt keeleõpik

self-recording » oma käitumise ja/või hoiakute kirjapanek info hankimise ja kasutamise ajal teatud perioodi jooksul, tavaliselt päeviku vormis

MÄRKUS 1 Kirjapanekut saab kasutada raamatukogu mõju väljaselgitamiseks.

MÄRKUS 2 Päevik võib olla struktureeritud, sisaldades juhiseid vaadeldavate asjaolude kohta, või mittestruktureeritud, jättes asjaolude valiku kirjutaja hooleks.

[EVS-ISO 16439:2016]

self-service book dispenser » iseteeninduslik raamatukapp, kuhu saab raamatuid tellida ja tagastada ka ajal, kui raamatukogu on suletud

self-service checkout and return station » teavikute laenutamist ja tagastamist võimaldav iseteenindusterminal

self-service checkout and return terminal » teavikute laenutamist ja tagastamist võimaldav iseteenindusterminal

self-service checkout station » teavikute laenutamist võimaldav iseteenindusterminal

self-service checkout terminal » teavikute laenutamist võimaldav iseteenindusterminal

self-service return station » teavikute tagastamist võimaldav iseteenindusterminal

self-service return terminal » teavikute tagastamist võimaldav iseteenindusterminal

self-teacher » õpik iseseisvaks õppimiseks, nt keeleõpik

semiannual publication » ajakiri, mis ilmub kaks korda aastas

semicolon » kirjavahemärk ; , kasutusel ka kirjemärgina

semimonthly magazine » üle nädala v kaks korda kuus ilmuv ajakiri

seminar library

seminary library

senior editor » kirjastuse v toimetuse tööd juhtiv isik

sentence » mõttetera, vaimukas mõte

separate » jadaväljaandes v kogumikus ilmunud artikkel eraldi trükisena, kuid sama laoga

separate issue » perioodikaväljaande korralistele numbritele lisaks ilmunud vihik

separate pagination » mitu üksteisele järgnevat lehekülgede nummerdust samas raamatus

separate pagination of articles » leheküljenummerdus nii, et igal artiklil on omaette paginatsioon ajakirjas, jätkväljaandes v kogumikus

separate supplement » teose juurde kuuluv lahtine lisa, milleks võib olla nt plaat, album vm

sequel » jätkartikli vm teose järgnev osa

sequence

sequence » üksusi millegi alusel järjekorda seadma, nt tähestikkataloog: kaardid järjestatakse tähestikuliselt

sequense of numbering » Numbrite või osade järjestikku nummerdatud rida jadaväljaande sees. (ISBD)

serial » järjestikuste osadena mis tahes ilmumissagedusega avaldatud trükitud või muus vormis teavik, mis on tavaliselt kuupäevastatud või nummerdatud ja mida antakse välja jätkuvalt

MÄRKUS 1. Kohandus standardist ISO 5127:2001.

MÄRKUS 2. Ei hõlma monograafiasarju ja need tuleb arvestada raamatutena.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

serial » Määramata lõpuga pidevväljaanne, mis ilmub järgnevate eraldi numbrite või osadena, mis tavaliselt kannavad järjenumbrit. Jadaväljaannete hulka kuuluvad ajalehed, ajakirjad, aastaraamatud, uurimuste ning toimetiste seeriad, perioodiliselt ilmuvad statistikakogumikud, monograafiasarjad jms. Jadaväljaanded ei ole mitmeosalised teosed, millele on kavandatud ilmumise lõpp.

[ISBD]

serial » jadaselt ilmuv väljaanne: jätk-, perioodika- v sariväljaanne, nt ajakiri, ajaleht, raamatusari

serial » nummerdatud annetena, kuid normimata ajavahemike järel ja määramata annete arvuga ilmuv väljaanne

serial number » nummerdatud sarja kuuluvale raamatule antud järjenumber

serial publication » jadaselt ilmuv väljaanne: jätk-, perioodika- v sariväljaanne, nt ajakiri, ajaleht, raamatusari

serial publication » ühise pealkirja ja kujundusega (harilikult ka nummerdatud) sarja üksikväljaanne

serial story » ajakirjas v ajalehes osadena ilmuv lugu (romaan vm)

serial work » Järgteos, mis on kavas realiseerida paljude eraldi liitvate väljendustena määramata ajavahemiku jooksul.

[RDA]

serials control module » raamatukoguautomaatika süsteem v integreeritud raamatukogusüsteemi moodul perioodiliselt numbritena saabuvate teavikute tellimiseks ja vastuvõtuks

serials control subsystem » raamatukoguautomaatika süsteem v integreeritud raamatukogusüsteemi moodul perioodiliselt numbritena saabuvate teavikute tellimiseks ja vastuvõtuks

serials control system » raamatukoguautomaatika süsteem v integreeritud raamatukogusüsteemi moodul perioodiliselt numbritena saabuvate teavikute tellimiseks ja vastuvõtuks

series » ühise temaatika vm ühendava tunnusega seotud, sarjapealkirja alla koondatud teavikud, harilikult ka sarnase kujunduse ja ühise nummerdusega

series » Numbrite või osade järjestikku nummerdatud rida jadaväljaande sees. (ISBD)

series » Kehastuste rühm, mis koosneb ühe teose osadest, jadateose numbritest või kehastuse üksustest.

[RDA]

series » Rühm eraldi väljaandeid, mis on üksteisega seotud seetõttu, et lisaks oma põhipealkirjale kannavad nad rühmale ühist koondpealkirja, s.o seeria põhipealkirja. Üksikud väljaanded võivad olla nummerdatud või nummerdamata. Seeria köited vms võivad olla monograafiad või pidevväljaanded. (ISBD)

series area » kirjeala, mis sisaldab andmeid sarja kohta

series entry » kirje sarja kohta

series of articles » ajakirjas vm avaldatud sari artikleid, mis on omavahel seotud sisu jätkuvuse v muuga

series statement » kirjeelemendid, mis sisaldavad teavet sarja kohta

series statement » Tähtsamad seeria identifitseerimiseks vajalikud elemendid, k.a üksikväljaannete järjenumbrid seerias. Termin hõlmab ka andmeid selle kohta, et väljaanne on mitmeosalise väljaande osa. (ISBD)

series title » lisatiitel sarjaandmetega

series title » sarja kõigi osade ühine pealkiri

serigraphy » trükimenetlus, mille puhul värv kantakse trükitavale matejalile läbi raamile pingutatud (siid)võrgu

sermon » usuline kõne, kristliku jumalateenistuse osa

sermon book » jutlusi sisaldav raamat

server » programm v seade, mis annab andmesidevõrgu kaudu tööjaamadele v muudele üksustele ühiskasutuslikke teenuseid, nt andmebaasi-, faili-, meiliserver

service area » kohustusliku lugejateeninduse ala — geograafiline v administratiivne üksus, nt linn, küla, õppeasutus

service area » alad, mis on mõeldud lugemiseks ja õppimiseks, laenutamiseks, infoteeninduseks ning muude lugejateenuste pakkumiseks, hõlmab ka avakogusid, puhkeala ja vestibüüli

service charge » lugeja tasu teenuse eest

service copy » originaali koopia, mille eesmärgiks on tagada info võimalikult laialdane kasutatavus, vähendades samaaegselt originaali kahjustusi sagedase kasutamise tõttu

service fee » lugeja tasu teenuse eest

service point » koht väljaspool raamatukogu ruume, kus teenindatakse lugejaid

session » terviklik töötsükkel, nt sidusotsingul v andmesides

session » kordaläinud pöördumine andmebaasi või elektronkataloogi

MÄRKUS 1. Seanss on kasutaja tegevuse üks tsükkel, mis tavaliselt algab siis, kui kasutaja võtab ühenduse andmebaasi või elektronkataloogiga, ja lõpeb andmebaasis teostatud toimingute lõpetamisega (andmebaasist väljalogimise või väljumisega) või kontrollaja lõppemisega kasutaja passiivsuse tõttu. Keskmine kontrollaeg on 30 min. Kui kasutatakse teistsugust kontrollaega, tuleb seda aruandes märkida.

MÄRKUS 2. Seansse raamatukogu veebisaidil arvestatakse virtuaalkülastustena.

MÄRKUS 3. Pöördumised avalehele tuleb välja jätta.

MÄRKUS 4. Võimalusel tuleb välja jätta otsimootorite päringud.

[EVS-ISO 2789:2007]

session time » seansi ajaline pikkus

MÄRKUS. See on tavaliselt ajavahemik andmebaasi või elektronkataloogi sisselogimise ja (tahtliku või tahtmatu) väljalogimise vahel.

[EVS-ISO 2789:2007]

set » ajakirjade, ajalehtede vm kaante vahele v mappi kinnitatud (nt seotud, kuid köitmata) komplekt

set » trükivormi tekstiosa (ladu) koostama

set » terviklik kogum ühtekuuluvaid teavikuid (mitmeköitelise teose köited, ajakirjanumbrid vm)

set solid » tihe trükiladu; reavahedeta ladu

set up » arvutisüsteemi riist- ja tarkvara tööparameetreid seadma; rakendusprogrammi konkreetse arvuti ja kasutaja vajadustega kohandama

set up » riistvara üles seadma ja arvutisüsteemi ühendama; tarkvara töökeskkonda paigutama ja häälestama

setup program » tarkvara installeerimist automatiseeriv programm; sageli rakendusprogrammiga kaasas olev utiliit

sewn-in-bands » nöörmed, mille jaoks raamatuploki selga on saetud sooned, nii et seljal pole nöörmeid näha

sexto » kuuendikformaat (6°), mille puhul paberipoogen on murtud kuueks ja moodustab 12 lehekülge

sextodecimo » kuueteistkümnendikformaat (16°), mille puhul paberipoogen on murtud kuueteistkümneks ja moodustab 32 lehekülge

shagreen » tugeva reljeefiga eesli- v kitsenahk köitenahana

shape of book » raamatu väline kuju: formaat, paksus, köitmisviis jne

shared » omane riist- v tarkvarale, mida saab kasutada mitu kasutajat korraga v kordamööda, nt ühiskasutuslik kataloogimissüsteem, ühisprinter

shared acquisition

shared catalogue » kataloog mitme raamatukogu teavikute kohta

shared cataloguing » kirjete koostamine ühise kataloogi jaoks eri raamatukogudes

shared database » andmebaas, mida koostab ja kasutab mitu asutust (nt raamatukogu)

shareware » tarkvara, mille kopeerimist ja proovimist ei piirata, kuid mille pidevaks kasutamiseks nõutakse väikest registreerimistasu; levitatakse sageli Interneti kaudu

sheaf catalogue » lehtedele või sedelitele kantud kirjetega kataloog, mille lehed on pandud karpi või klambriga kinnitatult kaante vahel; kaartkataloogi eelkäija

sheet » trükise mahu arvestusühik kirjastuses ja trükinduses; paberileht, millele trükitakse

sheet » formaati lõigatud paber; trükise koostisosa

sheet music » väljaanne, milles ülekaalus on nooditekst

sheet music bibliography » noote loetlev bibliograafia

sheet music collection » noote sisaldav kogu; võib sisaldada ka käsikirjalisi noote

sheet signature » trükipoogna järjenumber raamatus iga poogna esimesel (priim) ja kolmandal (sekund) leheküljel vasemal allnurgas, hõlbustab trükipoognate kokkuvõtmist köitmiseks v brošeerimiseks

sheet size » paberilehe (trükipoogna) suurus

sheetfilm » filmileht v -riba vastandina rullfilmile

shelf

shelf capacity » riiuli mahutavusvõime

shelf devider » riiulis teavikute vahele paigutatav eristustahvlike, nt autoriviit, liigiviit, täheviit, numbriviit

shelf dummy » abivahend, mis tähistab riiulist väljavõetud teaviku asukohta

shelf label » riiulile kinnitatud etikett, mis iseloomustab sellele riiulile paigutatud raamatuid

shelf labelling » riiulile kinnitatud etikett, mis iseloomustab sellele riiulile paigutatud raamatuid

shelf life » aeg lagunemise astmeni, mil materjal on muutunud kasutuskõlbmatuks

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

shelf mark » tingmärk (numbrid, tähed) teavikul tema asukoha määramiseks riiulil

shelf name guide » tähestikpaigutusel raamatute vahele asetatav viit autori nimega

shelflist catalogue » kataloog, milles kirjed on järjestatud kohaviitade, teavikute paigutuse järgi riiuleil

shelfreading

shelving » teavikute asetusviis riiulil (vertikaalne, formaadiline, süstemaatiline, tähestikuline jne)

shelving by groups » teavikute paigutamine rühmiti

shelving by size » teaviku mõõtmetest (kõrgus, laius) lähtuv paigutus

shelving capacity » riiuli mahutavusvõime

shelving in accession order » paigutus inventarinumbrite järjestuses

shelving space

shelving system » teavikute asetusviis riiulil (vertikaalne, formaadiline, süstemaatiline, tähestikuline jne)

SHIFT key » klahv märgiklahvide registri vahetuseks; naasmiseks põhiregistrisse tuleb klahv vabastada

short and » märk &, ladina "et" (ja) lühend

short entry » kirje, mis sisaldab minimaalseid andmeid teaviku kohta (autor, pealkiri, ilmumisandmed)

short line » lõigu viimane rida, võib olla poolik

short story » lühike proosateos, novellist vabama ülesehitusega

short story » väike proosateos, mis on keskendatud ühele sündmusele ja tavaliselt üllatusliku lõpuga

short term use pamphlet » ajutise informatsiooniga trükis, mille kasutamine on tähtajaliselt piiratud v mille sisu kaotab aasta v paariga väärtuse; raamatukogus kuulub kustutamisele selle aja möödumisel

short title » kokkuleppeliselt lühendatud pealkiri, vahel ainult suurtähtlühend

short title entry » kirje, mis sisaldab minimaalseid andmeid teaviku kohta (autor, pealkiri, ilmumisandmed)

short title of the newspaper » lühend ajalehe pealkirjast, koosneb sageli algustähtedest

short title of the periodical » lühend ajakirja pealkirjast, koosneb sageli algustähtedest

shortcut » fail, mis viitab teisele failile v seadmele; võimaldab kiiresti ligi pääseda vajalikele failidele

shortcut key » klahv v klahvikombinatsioon sageli kasutatavate funktsioonide kiireks käivitamiseks

shortened translation » tõlge, milles on algupärandiga võrreldes kärpeid ja väljajätte

shorthand » erimärkide ja lühenditega kirjutusviis suulise kõne kiireks ülesmärkimiseks

shorthand record » mingi kõne, arutluse vm teksti täpne üleskirjutis

shoulder head » veerisele trükitud pealkiri

shoulder head » teksti lõikuv pealkiri, lao välisäärde tühikusse paigutatud marginaal v pealkiri

shrink » akent vähendama

shut-in-service » eriteeninduse liik: (nt liikumisvõimetute) lugejate teenindamine kodus

shutdown » arvutisüsteemi seiskamisega seotud toimingud

side head » veerisele trükitud pealkiri

side heading » veerisele trükitud pealkiri

side note

side stitching » raamatuplokiks köitmine seljaveerisest läbiõmblemise v -traatimise teel

siderography » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul kujutis graveeritakse terasplaadile
2. selles tehnikas graafikateos

sideronym » mingi taevakeha nimetusest saadud pseudonüüm

signal » andmete esituseks kasutatav füüsikalise suuruse variatsioon andmeedastuses

signature » trükipoogna järjenumber raamatus iga poogna esimesel (priim) ja kolmandal (sekund) leheküljel vasemal allnurgas, hõlbustab trükipoognate kokkuvõtmist köitmiseks v brošeerimiseks

signature letter » trükipoogna järjenumber raamatus iga poogna esimesel (priim) ja kolmandal (sekund) leheküljel vasemal allnurgas, hõlbustab trükipoognate kokkuvõtmist köitmiseks v brošeerimiseks

signature mark » trükipoogna järjenumber raamatus iga poogna esimesel (priim) ja kolmandal (sekund) leheküljel vasemal allnurgas, hõlbustab trükipoognate kokkuvõtmist köitmiseks v brošeerimiseks

signature number » trükipoogna järjenumber raamatus iga poogna esimesel (priim) ja kolmandal (sekund) leheküljel vasemal allnurgas, hõlbustab trükipoognate kokkuvõtmist köitmiseks v brošeerimiseks

signature title » raamatu autori nimi ja/või (lühendatud) pealkiri iga trükipoogna esimese lehekülje vasakus allnurgas signatuuri kõrval

signed copy » autori allkirjaga eksemplar

significance » ajalooline, esteetiline, teaduslik ja sotsiaalne väärtus, mida dokument või dokumendikogu omab mineviku-, oleviku- või tulevikupõlvkondade seisukohast

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

signposting » suunavad tähised raamatukogus orienteerumiseks

signposting system » suunavad tähised raamatukogus orienteerumiseks

silence ratio » infootsisüsteemis leiduvatest relevantsetest andmetest leidmata jäänud osa

silk binding » köide, millel selja ja kaante katteks on siidriie

silk bound » köide, millel selja ja kaante katteks on siidriie

silk paper » väga õhuke paber kaaluga 8-25 g/m², tavaliselt valmistatud kaltsumassist v tselluloosist

silk screen printing » trükimenetlus, mille puhul värv kantakse trükitavale matejalile läbi raamile pingutatud (siid)võrgu

silvered edge » raamatuploki hõbetatud lõige

simple index » liigituse põhitabeli määrajateta indeks

simple search » infootsing ühe otsitunnuse (nt autori, pealkirja) või määratlemata funktsiooniga sõna(de) järgi (sõnaotsing)

simple subject heading » ühest komponendist (sõnast või sõnaühendist) koosnev märksõna

simulation » andmetöötlussüsteemi kasutamine reaalse v abstraktse süsteemi valikuliste käitumuslike omaduste esituseks; modelleerimise liik

simultaneous edition » väljaanne, mis on sisult sama, aga avaldatud samaaegselt näiteks eri kirjastustes, eri keeltes (nt Euroopa Liidu väljaanded) või eri kandjatel (nt Sirp).

single booth » ühe lugejakohaga ruum raamatukogus

single copy » ainuke teaviku eksemplar raamatukogus (v mujal)

single number » ajakirja, ajalehe vm eraldi number

single work » Teos, mis on kavas realiseerida ühe väljendusena või sisu sulandamisega üheks selgepiiriliseks väljenduseks.

[RDA]

single-colour printing » trükkimine ühe värviga, musta v mõne teisega

single-volume publication » teos, mis on raamatuna ühes köites

sinistrography » kirjutamine suunaga paremalt vasemale

sixteenmo » kuueteistkümnendikformaat (16°), mille puhul paberipoogen on murtud kuueteistkümneks ja moodustab 32 lehekülge

size » trükise mõõtmed (laius ja kõrgus), tavaliselt sentimeetrites. Trükise kausta märgitakse ka leppemärgiga, mis näitab, mitmeks on paberipoogen voltimisel murtud

size copy » tulevase trükise v selle osa näidis

size notation » formaati näitav märk, nt 2°, 4°, 8°, 16° jne

size of collection » teavikute koguhulk arvestusüksustes

sketch in Indian ink » tušiga tehtud joonistus, kasutatud ka raamatuillustratsioonina

sketch map » kartograafias: lihtsustatud joonis, mis kirjeldab objektide asukohta üksteise suhtes, näiteks metrooskeem, turismiskeem

skim » raamatut temast ettekujutuse saamiseks põgusalt siit-sealt vaatama

slash » kirjavahemärk /, nt kirjes vastutusandmete ees

sleeve » lugemise ajaks raamatule ümber pandav nahast, riidest, plastikust vm kaitse

slide » klaasile, tselluloidile vm läbipaistvale materjalile tehtud foto, mida vaadatakse peamiselt ekraanile projitseerituna

slide film » diapositiivide rida filmilindil kaadrite kaupa näitamiseks

slide projector » aparaat diapositiivide ja diafilmide vaatamiseks v projitseerimiseks ekraanile

slide viewer » aparaat diapositiivide ja diafilmide vaatamiseks v projitseerimiseks ekraanile

slip » kirjalikku teksti sattunud viga

slip case » papist, kartongist vm materjalist kaitseümbris teavikule

slip catalogue » lehtedele või sedelitele kantud kirjetega kataloog, mille lehed on pandud karpi või klambriga kinnitatult kaante vahel; kaartkataloogi eelkäija

slip cover » papist, kartongist vm materjalist kaitseümbris teavikule

slip of pen » kirjalikku teksti sattunud viga

slip proof » trükilaolt veergudena tehtud tõmmis esimeseks korrektuuriks

slip proof » korrektuuri lugemine küljendamata lao veergudena

small graphic form » väikeste mõõtmetega graafikateosed (nt eksliibrised, postmargid)

small impression » väikeses trükiarvus ilmunud trükis

small letter » väike täht vastandina suurtähele

small offset » väike ofsettrükimasin, milles trükivormiks on õhuke silindrile kinnitatav metallplaat sellele fotokeemilisel teel kantud teksti ja kujutistega

smoothed edge » raamatuploki sile lõige

social impact » raamatukogu olemasolu ja teenuste mõju ümbruskonna elanikele või ühiskonnale tervikuna

[EVS-ISO 16439:2016]

social media » inimeste suhtlemiseks ja info vahetamiseks loodud veebikeskkonnad, mille sisu loovad kasutajad ise virtuaalsete kogukondade ja suhtlusvõrgustikena (nt Facebook, Twitter, Youtube, blogid)

social network service » e-teenus, mis võimaldab kasutajatel luua isikliku või organisatsiooni profiili ning võtta suhtlemiseks, koostöö tegemiseks ja/või sisu jagamiseks ühendust teiste kasutajatega

MÄRKUS 1. Kasutajad võivad olla üksikisikud või asutused, näiteks raamatukogud.

MÄRKUS 2. Enamik teenuseid võimaldab kasutajatel piirata profiiliteabe nähtavust ainult teenuse registreeritud kasutajate, kindlas kontaktide loendis olevate kasutajate või teenuse kasutajate teatud rühmadega.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

social return on investment » meetod mitterahalise väärtuse mõõtmiseks (nt keskkonna- ja sotsiaalne väärtus, mis ei kajastu tavapärases finantsaruandes)

[EVS-ISO 16439:2016]

social tagging » meetod sisu märgendamiseks ja kategoriseerimiseks kasutajate poolt vabalt valitud ning koostöös hallatavate märksõnade abil

soft copy » informatsiooni ajutine väljastis kuuldaval või nähtaval kujul, nt kuva ekraanil

soft-ground etching » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul pliiatsi v kriidiga tehtud joonistus kantakse läbi õhukese krobelise paberi rasva sisaldava pehme lakiga kaetud plaadile ja söövitatakse
2. selles tehnikas graafikateos

softcover » painduvate kaantega köide

software » infotöötlussüsteemi programmid, protseduurid, reeglid ja nendega seotud dokumentatsioon

software engineering » tarkvara projekteerimist, teostust, testimist ja dokumenteerimist hõlmav tehnikaharu

software package » täielik ja dokumenteeritud programmide komplekt, mida tarnitakse mitmele kasutajale üldise rakenduse tarbeks

software piracy » tarkvaratoodete ebaseaduslik levitamine või kasutamine

solander » karp paberite, brošüüride, raamatute hoidmiseks, kujundatud nagu paks raamat, nimetuse saanud Daniel Solanderi järgi

solander case » karp paberite, brošüüride, raamatute hoidmiseks, kujundatud nagu paks raamat, nimetuse saanud Daniel Solanderi järgi

solid matter » tihe trükiladu; reavahedeta ladu

solidus » kaldkriips / kirjavahemärgina vanades (kuni XVII saj) teostes praeguse koma, semikooloni v punkti asemel

solidus » kirjavahemärk /, nt kirjes vastutusandmete ees

song » 1. laulmiseks mõeldud luuletus (kasutatud varem luuletuse sünonüümina)
2. tekstist ja viisist moodustuv tervik, vokaalmuusika liik

songbook » trükitud v käsitsi kirjutatud laulutekstide ja nootide kogumik

sonnet » 14-realine kindla vormiga luuletus

sort » üksusi etteantud kriteeriumide järgi rühmitama

sorting needle » perfokaartide sortimisel kasutatav varras

sound board » seade arvutis, mis võimaldab helisignaale salvestada, töödelda ja taasesitada

sound card » seade arvutis, mis võimaldab helisignaale salvestada, töödelda ja taasesitada

sound carrier » andmekandja, millele on võimalik salvestada ja taasesitada helisid, peamiselt muusikat ja kõnet

sound data » kõne, muusika jms esitus kujul, mis võimaldab seda säilitada, töödelda ja edastada arvuti abil

sound disc » kettakujuline plastikust vm materjalist infokandja, millel on salvestatud helivõnkumine (vinüül-, laserplaat)

sound document » heli kujul informatsiooni kandev dokument, kasutamine rajaneb kuulmismeelel, nt helilint, heliplaat, laserplaat

sound file » helisalvestist sisaldav fail

sound film » magnetilise v optilise heliribaga film

sound library

sound record » heli jäädvustus, helisalvestuse tulemus

sound recording » heli jäädvustamine hilisema taasesitamise eesmärgil; tuntakse mehhaanilist, fotograafilist, magnetilist ja digitaalset helisalvestust

sound recording » heli jäädvustus, helisalvestuse tulemus

sound recording book » helikandja, millele on salvestatud (kirjanduslik) tekst

sound recording library

sound tape » magnetilises helisalvestuses kasutatav plastlint, millele salvestatakse heli

source » algupärane väljaanne, algdokument

source » teos oma algkeeles, nii nagu autor on selle kirjutanud; vastand tõlkele

source language » keel, millest tõlgitakse

source publication

sourcebook » algallikaks olev teos

space » raamatukogu tegevuseks eraldatud ala EVS-EN ISO 2789:2003

space » raamatukogu tegevuseks eraldatud ala

MÄRKUS. Raamatukogu pindala arvestatakse ruutmeetrites.

[EVS-ISO 2789:2007]

space » ühe täheruumi laiune vahe tekstis; andmetöötluses: tühja täheruumina esitatav erimärk

space bar » pikk klahv täheklahvide all, millele vajutamine tekitab tühiku

space character » ühe täheruumi laiune vahe tekstis; andmetöötluses: tühja täheruumina esitatav erimärk

space key » pikk klahv täheklahvide all, millele vajutamine tekitab tühiku

spacing » sõre kiri, mille puhul sõna v lause esiletõstmiseks trükilaos tähtede vahele jäetakse ülejäänud tekstiga võrreldes laiemad vahed

spatial data » ruumiandmed on andmed, mis otseselt või kaudselt osutavad konkreetsele asukohale või geograafilisele alale, sealhulgas andmekogudes hallatavad andmed, mis kirjeldavad ruumiobjektide asukohta, omadusi ja kuju geograafilises ruumis

[Ruumiandmete seadus]

spatial database » andmebaas ruumiandmete tsentraalseks salvestamiseks, haldamiseks ja kasutamiseks; ruumiandmete kogum, mida hallatakse teatud maa-ala, teema või projekti põhiselt

special auxiliary numbers » notatsioonisümbolid ühe liigi piires korduvate tunnuste (teemade, mõistete) tähistamiseks, esitatud selle liigi alguses, mille alaliikides neid võib kasutada

special bibliographic index » üht eriala, teadus- v tegevusala hõlmav bibliograafia

special bibliography » bibliograafia, mille väljaanded loetlevad mingit kindlat laadi teavikuid, nt nootide, standardite, väitekirjade vm bibliograafia

special bibliography » üht eriala, teadus- v tegevusala hõlmav bibliograafia

special catalogue » ühe laadi, eriotstarbelise kogu kataloog, nt noodi-, patendi-, perioodika-, lugemissaalikataloog

special character » kirjamärk, mis pole täht, number ega tühimärk, nt kirjavahemärk, protsendimärk, matemaatiline sümbol

special collection » põhikogu kõrval esinev kogu (rariteedi-, auvise-, graafika-, arhiiv- jt kogud)

special collection » erialateavikute kogu

special dictionary » sõnastik, mis esitab mingi eriala termineid, tavaliselt koos tõlgete ja seletustega

special edition » teose erilise kujundusega, teatud tähtpäevaks vm poolest tavalisest erinev väljaanne

special encyclopaedia » kitsama v laiema alaga piiratud sisuga entsüklopeedia

special encyclopedia » kitsama v laiema alaga piiratud sisuga entsüklopeedia

special grant » ühekordne sihtotstarbeline rahaline toetus projektide rahastamiseks (või osaliseks rahastamiseks)

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

special issue » ajalehe v ajakirja number, mis on pühendatud mingile sündmusele, teemale vm, vahel väljaspool nummerdust

special journal » mingit teadus- v eriala käsitlev ajakiri

special library » raamatukogu, millel on kindlaksmääratud lugejaskond ja sellele vastava koostisega kogu, nt lasteraamatukogu, kirikuraamatukogu, pimedate raamatukogu

special library » raamatukogu, mille kogu koostis on määratletud ühe v mitme erialaga, nt meditsiiniraamatukogu, ajalooraamatukogu, tehnikaraamatukogu

special library » iseseisev raamatukogu, mille ülesanne on informatsiooni hankimine ja vahendamine ühe teatud eriala või ainevaldkonna kohta või mingi kindla piirkonna huvides

MÄRKUS 1. Siia kuuluvad raamatukogud, mis teenindavad kindlat sihtrühma või keskenduvad mingile kindlale teavikulaadile, ja raamatukogud, mille tegevus lähtub organisatsiooni vajadustest.

MÄRKUS 2. Erialaraamatukogude statistika tuleb koguda ja esitada jaotiste 2.1.12.1 kuni 2.1.12.7 järgi eraldi (jaotus rahastava institutsiooni kohaselt).

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 1639:2016, märkus 2 on kustutatud]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

special literature » mingit teadus- v eriala käsitlev kirjandus

special modes of technical literature » tehnikakirjanduse spetsiifilise sisuga väljaanded, nt standardid, patendikirjeldused, tootekataloogid, hinnakirjad

special newspaper » mingit teadus- v eriala käsitlev ajaleht, enamasti nädalaleht

special number » ajalehe v ajakirja number, mis on pühendatud mingile sündmusele, teemale vm, vahel väljaspool nummerdust

special page » ühel teemal v ühe lugejarühma jaoks koostatud lehekülg ajalehes v ajakirjas

special pagination » mitu üksteisele järgnevat lehekülgede nummerdust samas raamatus

special periodical » mingit teadus- v eriala käsitlev ajakiri

special price » ajutiselt v alatiseks müügihinnast madalamaks määratud hind

special publisher » ühele v mitmele erialale spetsialiseerunud kirjastus

special reading room » lugemissaal, mille kogu, sisustuse ja teeninduse määrab mingi kindel kasutajaskond, otstarve vm eripära, nt teavikute laad

special service » lugeja või lugejagrupi erivajadusi arvestav lugejateenindus, nt puuetega inimeste teenindamine, parlamendi teenindamine

special services » raamatukogu põhiteenuseid täiendavad (tavaliselt tasulised) lisateenused, nt tõlketeenus, ruumide üürimine

special title » teose osa tiitel; mitmes köites teosel igal köitel üldtiitli kõrval; ühte köitesse kogutud teoseil iga osa kohta raamatus eri lehel

special title » mitmeosalise teose ühe osa või jätkväljaande ühe köite/numbri eristav pealkiri

specialized collection » erialateavikute kogu

specialized information » üht või mitut teadus- või tegevusala hõlmav informatsioon

specialized library » raamatukogu, mille kogu koostis on määratletud ühe v mitme erialaga, nt meditsiiniraamatukogu, ajalooraamatukogu, tehnikaraamatukogu

specialized publisher » ühele v mitmele erialale spetsialiseerunud kirjastus

specific material designation » Termin, mis näitab, millisesse teavikute kitsamasse rühma väljaanne kuulub (nt helikassett, partituur, atlas). (ISBD)

specimen copy » raamatu kontrolliks, tutvumiseks, valimiseks vm esitatud eksemplar

specimen number » näidis uuest ilmuma hakkavast ajalehest, ajakirjast vm selle tutvustamiseks

speculative fiction » kirjandusžanr, mille alla kuuluvad teaduslik fantastika e teadusulme, fantaasiakirjandus e imeulme ja õuduskirjandus e õudusulme

speculed sand edge » raamatuploki täkitud lõige

speech » suusõnaline esinemine kuulajatele, ka trükis avaldatud kõnetekst

spellchecker » programm, mis kontrollib teksti sõnade õigekirja, tekstiprotsessori osa

speller » programm, mis kontrollib teksti sõnade õigekirja, tekstiprotsessori osa

spelling » ajalooliselt kujunenud õigekirjatava

spelling book » kirjaoskuse algõpik

spelling checker » programm, mis kontrollib teksti sõnade õigekirja, tekstiprotsessori osa

spine » raamatu osa, mis hoiab koos kaasi ja plokki ning kaitseb raamatu tagaserva (nt kõva selg, pehme selg, lame selg)

spine label » raamatu kaanele v seljale kleebitud lipik kohaviida vm andmetega

spine label » tingmärk (numbrid, tähed) teavikul tema asukoha määramiseks riiulil

spine title » pealkiri raamatu seljal (võib erineda tiitellehel olevast pealkirjast)

spine title » raamatu seljale trükitud andmed (autor, pealkiri jm)

spiral binding » mehaaniline köide, mille puhul rida auke puuritakse läbi lehtede ja kaante ning pidev spiraali keeratud traat tõmmatakse läbi aukude

spirit duplicating » dokumentide paljundamise menetlus, mille puhul tekst v joonis kantakse eritindi v värvilindi abil paberile ning viiakse siis erikihiga kaetud plaadile; sellelt saadakse kuni 100 tõmmist; tänapäeval kasutatakse harva

splendid specimen » eksemplar, mis millegi poolest on teistest sama trüki eksemplaridest silmapaistvam: iluköide, eriti hea paber, ebatavaline trükivärv vm

split » Pidevväljaande jagunemine kaheks või enamaks uueks eraldi pidevväljaandeks. (ISBD)

spoilage » vanapaber, sh paberi tootmisel v trükkimisel tekkinud praakpaber; ülekantud tähenduses - väärtusetu kirjandus

spoilsheets » vanapaber, sh paberi tootmisel v trükkimisel tekkinud praakpaber; ülekantud tähenduses - väärtusetu kirjandus

spoken word recording » helikandja, millele on salvestatud (kirjanduslik) tekst

spreadsheet program » programm arvutustabelite koostamiseks ja töötlemiseks

springback binding » klamberseadisega ühendatud lehed hõlpsasti lahtivõetava köitena

sprinkled edge » raamatuploki täkitud lõige

square » raamatuplokist üleulatuv kaane serv

square back » kumerdamata ja nöörmetega väljadeks jaotamata selg

square brackets » kandilised sulud [ ]; kasutusel teksti lisatu märkimiseks, kirjes väljastpoolt põhiallikat saadud andmete eristamiseks

SROI » meetod mitterahalise väärtuse mõõtmiseks (nt keskkonna- ja sotsiaalne väärtus, mis ei kajastu tavapärases finantsaruandes)

[EVS-ISO 16439:2016]

stabbing » raamatuplokiks köitmine seljaveerisest läbiõmblemise v -traatimise teel

stack collection

stack label » riiulile kinnitatud etikett, mis iseloomustab sellele riiulile paigutatud raamatuid

stackroom » spetsiaalselt teavikute hoidmiseks sisustatud ruum või arvutisüsteem raamatukogus

stacks » spetsiaalselt teavikute hoidmiseks sisustatud ruum või arvutisüsteem raamatukogus

staff catalogue » raamatukogu sisetöödeks kasutatav kataloog

staff training » ametlik etteplaneeritud koolitus, mis toimub raamatukogus või väljaspool ja mida viib läbi raamatukogu personal või väliseksperdid

MÄRKUS. Välja arvatud mitteametlik koolitus (näiteks nõuandmine).

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

stage adaptation » jutustava teose (romaani, jutustuse) töötlus draamavormiks

stained edge » raamatuploki värvitud lõige, nt kuldlõige, marmorlõige

stamping » tugevdatud survega kõrgtrükk, mille puhul tähed v kujutis saadakse reljeefse süvendina

stand » alus (konstruktsioon) raamatute, muuseumieksponaatide vms demonstreerimiseks

standard » üld- ja korduvkasutuseks mõeldud tegevusjuhiseid sisaldav normdokument

standard dictionary » kehtivate normide kohast keelt esitav sõnaraamat

standard language » 1. reeglitega korrastatud keel
2. kirjutatud keel vastandina suulisele

standard title » üldine väljend, mis osutab väljaande tüübile, nt toimetised, aruanne; ei identifitseeri teavikut

stanza » omaette värsirühma moodustav kompositsiooniline üksus luuleteoses

star » viitemärk *

star map » taevasfääri või selle osi kujutav kaart, näiteks ka taevagloobus, taevaatlas ja tähegloobus, täheatlas

state bibliography » ühes riigis ilmunud trükitoodangut jm teavikuid registreeriv bibliograafia

state library » riiklikult ülalpeetav raamatukogu

statement » kirjes esitatavad andmed

statement of responsibility » Väljaande intellektuaalse või kunstilise sisu loomise või teostuse eest vastutavate või selles abistanud isikute või kollektiivide identifitseerimise ja/või nende funktsiooni määratlemisega seotud nimed, fraasid või märgirühmad. Vastutusandmed võivad esineda seoses pealkirjade (põhipealkirja, rööppealkirja, väljaandes sisalduvate üksikteoste pealkirjade, seeria- ja allseeriaandmetes esinevate pealkirjade) või editsiooniandmetega. (ISBD)

statement of responsibility » kirjeelemendid, mis loetlevad autorid, koostajad, toimetajad jt teaviku koostamisest osa võtnud isikud

static work » Teos, mis on kavas teostada ühekordse avaldamise või tootmise teel saadud kehastusena.

[RDA]

stationary stock

stationer » käsikirjade valmistaja ja levitaja keskaja ülikoolis

statistical bibliography » statistiliste ja matemaatiliste võtete kasutamine raamatute ja raamatukogude uurimisel

statistical collection model » kogu koostise adekvaatne esitus (matemaatiline, graafiline, skemaatiline, kirjeldav)

statistical yearbook » aasta kohta statistilist andmestikku ja ülevaadet esitav raamat

status bar » riba akna servas programmi oleku ja teadete kuvamiseks

statute » asutuse, ühingu vms tegevuse eesmärke, ülesandeid, töökorraldust jm reguleeriv õigusdokument

statutory copy » valmistaja v sissetooja poolt raamatukogudele üldjuhul tasuta loovutatav trükise, auvise, elektrondokumendi eksemplar

steel engraving » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul kujutis graveeritakse terasplaadile
2. selles tehnikas graafikateos

stem » tähe tugev ülalt-alla joon

stencil » õhukese vahakihiga paber teksti ja jooniste paljundamiseks

stencil duplicator » sõeltrükil põhinev paljundusseade, olnud kasutusel peamiselt kirjutusmasinal kirjutatu paljundamiseks

stencil paper » õhukese vahakihiga paber teksti ja jooniste paljundamiseks

stenography » erimärkide ja lühenditega kirjutusviis suulise kõne kiireks ülesmärkimiseks

stereo » algse trükilao v klišee järgi valmistatud monoliitne trükivorm

stereotype » algse trükilao v klišee järgi valmistatud monoliitne trükivorm

stereotype edition » stereotüüpide abil trükitud väljaanne

stereotype plate » algse trükilao v klišee järgi valmistatud monoliitne trükivorm

stichometry » värsside (ridade) nummerdus, eriti kasutusel klassikaliste teoste trükkimisel

stiff cover » raamatuplokiga tasa lõigatud pappkaantega köide

stiff paper binding » raamatuplokiga tasa lõigatud pappkaantega köide

stigmonym » pseudonüüm kolme punkti kujul

still image work » Teos, mis on realiseeritud liikumatu pildina või taktiilse pildina.

[RDA]

still projector » aparaat diapositiivide ja diafilmide vaatamiseks v projitseerimiseks ekraanile

stitched book » paber- v kartongkaantega lihtsalt köidetud raamat

stitching » trükiste lihtne köitmine (kokkutraatimine) paber- v kartongkaantesse

stock » nende teavikute arv laadide (nt raamatud ja jadaväljaanded, mikrovormid, elektroonilised jadaväljaanded) kaupa, mida hoitakse kohapeal või kasutatakse kaugressursina, millele on vähemalt teatud ajavahemikuks omandatud kasutusõigus

MÄRKUS. Seis fikseeritakse aruandeperioodi lõpus.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

stock » süstemaatiliselt korraldatud teavikute kogum

stock book » arvestusdokument (arvutifail) teavikute üksikarvestuseks

stock completeness » kogu vastavus lugejanõudlusele ja raamatukogu profiilile

stock restant » raamatu trükist (tiraažist) müümata v levitamata jäänud eksemplarid

stock security » kogu terviklikkuse kindlustamine; meetmed teavikute varguse, rikkumise, kaotamise jms vastu

stock taking » raamatukogus arvele võetud teavikute olemasolu kontroll

stock unit » üksikteavik v teavikute kogum, mida käsitletakse iseseisva füüsilise üksusena (köide, ajakirja aastakomplekt, kassett jmt)

storage » spetsiaalselt teavikute hoidmiseks sisustatud ruum või arvutisüsteem raamatukogus

storage » seade, kuhu saab andmeid paigutada, kus neid saab hoida ja kust neid saab võtta

storage capacity » mäluseadmesse mahtuv andmekogus andmeühikutes, nt baitides v sõnades

storage device » seade, kuhu saab andmeid paigutada, kus neid saab hoida ja kust neid saab võtta

storage library » raamatukogu, kuhu teavikud on teatavatel tingimustel deponeeritud, nt rahvusvaheliste organisatsioonide väljaanded, sundeksemplarid ja ametlikud väljaanded USA-s jne

storage library » raamatukogu, kus hoiustatakse ja tehakse kättesaadavaks teistest raamatukogudest üleantud harvakasutatavad teavikud

storage library » raamatukogu, mille peamine funktsioon on talletada teiste administratiivüksuste vähekasutatavaid teavikuid

MÄRKUS 1. Ei hõlma hoiuraamatukogusid, mis kuuluvad teise raamatukogu (nt rahvusraamatukogu või piirkonnaraamatukogu) juurde või valitsemisalasse.

MÄRKUS 2. Ei hõlma raamatukogusid, mille kogud jäävad hoiule andvate raamatukogude omandisse. Eelmainitud kogude ja nende kasutamise üle peetakse arvestust hoiule andvas raamatukogus.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

storage location » aadressiga üheselt määratud koht mäluseadmes

storage medium » Materjal või aine, millele on salvestatud info või kunstiline sisu.

[RDA]

storage size » mäluseadmesse mahtuv andmekogus andmeühikutes, nt baitides v sõnades

storage unit » seade, kuhu saab andmeid paigutada, kus neid saab hoida ja kust neid saab võtta

store » andmeid mäluseadmes hoidma

story » keskmise pikkusega proosateos

story book » kergestiloetav proosateos (ka reisikiri, mälestused jm)

story within a story » jutustus, mille alguses ja lõpus on kirjeldatud, kes, kus, millal ja kuidas jutustas selle loo

stow » akent ikooniga asendama

stray volume » komplektist lahus üksikeksemplar

streaming » digitaalne audio- ja videosignaali ülekanne interneti kaudu, kusjuures vastuvõtt toimub ülekandmise ajal sedamööda, kuidas arvuti puhvrisse andmed jõuavad

[Lembit Abo "Elektroonika ja infotehnika leksikon" (2010)]

streming media » digitaalne audio- ja videosignaali ülekanne interneti kaudu, kusjuures vastuvõtt toimub ülekandmise ajal sedamööda, kuidas arvuti puhvrisse andmed jõuavad

[Lembit Abo "Elektroonika ja infotehnika leksikon" (2010)]

string » tervikuna käsitletav samalaadsete elementide, nt märkide v bittide jada

string encoding scheme » Kogum stringiväärtusi ja nendega seotud reegleid, mis kirjeldavad stringikogumi ja elemendi väärtuse vastendust.

[RDA]

string search

strip cartoon » jutustav (napi tekstiga) joonistatud pildiseeria üksik- v sariväljaandena; sageli ka järgnevana perioodikas

strip film » diapositiivide rida filmilindil kaadrite kaupa näitamiseks

strip map » lineaarset nähtust (teed, jõed, piirid jms) kujutav pikiformaadis kaarditeavik

strip microfilm » tükk mikrofilmi, mida hoitakse tasafilmina, mitte rullina

structured index » struktureeritud indeks

study » lühem üldmõistetav teadusliku v kirjandusliku sisuga kirjutis kunstipärases vormis ja vaimukas sõnastuses

study area » lugejaile kasutamiseks mõeldud ruumid raamatukogus

study literature » raamatud jm väljaanded, mis on koostatud õppimiseks ja õpetamiseks: õpikud, õppekavad, metoodikavahendid jne

study of readers

study room » tavaliselt ühele lugejale mõeldud ruum v vaheseintega eraldatud lugemissaali osa

stylet » terava otsaga krihvel kirjutamiseks kivile, vahatahvlile vm materjalile Vana-Kreekas ja -Roomas

sub-series » Seeria, mis on teise nummerdatud seeria (põhiseeria) osa. Allseerial võib olla iseseisev või põhiseeria pealkirjale alluv sõltuvpealkiri. (ISBD)

sub-series designation » Järjenumber, mis järgneb põhiseeria pealkirjale ja võib esineda üksi või koos allseeria pealkirjaga. (ISBD)

sub-series statement » Tähtsamad allseeria identifitseerimiseks vajalikud elemendid, k.a üksikväljaannete järjenumber allseerias. Kui allseeria pealkiri sõltub põhiseeria pealkirjast, sisaldub allseeriaandmetes nii põhiseeria kui ka allseeria pealkiri või ka allseeria tähis. (ISBD)

subdirectory » kataloog, mis hargneb kataloogipuus teisest kataloogist, nt emakataloogist

subdivision » kataloogi v kartoteegi jaotis, millesse kuuluvaid kirjeid ühendab mingi tunnus: indeks, teema, märksõna

subdivision

subfield » mitmeosalise andmevälja osa

subheading

subject arrangement » paigutus ainevaldkondade (teemade) järgi

subject bibliographic index » bibliograafia, milles kirjed on korrastatud märksõnade järgi

subject bibliography » üht eriala, teadus- v tegevusala hõlmav bibliograafia

subject bibliography » kindlal teemal koostatud bibliograafia, ainealane bibliograafia

subject catalogue » kataloog, milles kirjed on rühmitatud märksõnarubriikide tähestikjärjestuses

subject catalogue » teavikute sisu järgi üles ehitatud kataloog, nt süstemaatiline e liigikataloog, märksõnakataloog jts

subject cataloguing » infoallika v selle osa sisu (sageli ka vormi) väljendamine ühe v mitme sõna v sõnaühendiga

subject cataloguing » kataloogimise osa, mille käigus esitatakse märksõnad ja/või liigiindeksid

subject enquiry » päring bibliograafiaandmete või informatsiooni saamiseks mingil teemal

subject heading » infoallika v selle osa ainestikku tähistav sõna v sõnaühend; kasutatakse nt teatmeteoses artikli algussõnana märksõnakataloogis ja registris jaotusüksusena, andmebaasis otsitunnusena

subject heading list » märksõnade korrastatud loetelu

subject index » märksõnade tähestikjärjestuses register trükises v andmebaasis

subject indexing » infoallika v selle osa sisu (sageli ka vormi) väljendamine ühe v mitme sõna v sõnaühendiga

subject information

subject librarian » mingi(te)le eriala(de)le spetsialiseerunud raamatukogutöötaja

subject list » kindlal teemal koostatud bibliograafia, ainealane bibliograafia

subject of publication » teavikute jaotusüksus sisu ehk temaatika alusel, põhineb mingil liigitussüsteemil, nt ajalooteavik, õigusteavik

subject reading room » mingi(te)le eriala(de)le (nt tehnika, meditsiin jne) spetsialiseeritud lugemissaal vastava kogu ja teenindusega

subject reference » vastus teemapäringule

subject request » päring bibliograafiaandmete või informatsiooni saamiseks mingil teemal

subject retrieval » otsing teavikute sisu või vormi iseloomustavate märksõnade järgi

subject search » bibliograafiaandmete või info otsing mingil teemal

subject search » otsing teavikute sisu või vormi iseloomustavate märksõnade järgi

subject specialist » mingi(te)le eriala(de)le spetsialiseerunud raamatukogutöötaja

subject subdivision

subject subheading

subject term » infoallika v selle osa ainestikku tähistav sõna v sõnaühend; kasutatakse nt teatmeteoses artikli algussõnana märksõnakataloogis ja registris jaotusüksusena, andmebaasis otsitunnusena

subject word » infoallika v selle osa ainestikku tähistav sõna v sõnaühend; kasutatakse nt teatmeteoses artikli algussõnana märksõnakataloogis ja registris jaotusüksusena, andmebaasis otsitunnusena

submenu » alluv menüü, mis kuvatakse kasutaja valikul menüüst ja mis esitab käsu võimalikke variante

subscribe » korduvate, pidevate v tähtajaliste teenuste saamiseks tellimust esitama; ajalehti, ajakirju, raamatuid tellima enne nende ilmumist

subscriber » eeltellimuse esitaja

subscription » tellimus korduvate, pidevate v tähtajaliste teenuste saamiseks; sh ajalehed, ajakirjad, raamatud jms

subscription book » raamat vm väljaanne, mida on võimalik tellida enne ilmumist

subscription cost

subscription library » raamatukogu, mille kasutamisõiguse eest võetakse tasu

subscription to magazines » ajakirjade eeltellimus mingiks ajaks

subscription to newspapers » ajalehtede eeltellimus mingiks ajavahemikuks

subseries » Seeria, mis on teise nummerdatud seeria (põhiseeria) osa. Allseerial võib olla iseseisev või põhiseeria pealkirjale alluv sõltuvpealkiri. (ISBD)

subseries number » köite (ande, vihiku) järjenumber allsarja nummerduses

subseries title » allsarja kõigi osade ühine pealkiri

subsidiaries » põhiteksti täpsustavad andmed raamatus (kommentaarid, selgitavad märkused, registrid, tabelid jms)

subtitle » põhipealkirjale järgnev seda täpsustav ja teaviku sisu selgitav pealkiri

successive work » Diakrooniline teos, mis on kavas realiseerida paljude eraldi väljendustena.

[RDA]

summary » millegi lühike, ainult kõige tähtsamat sisaldav esitus

summary accounting » arvestus teavikute saadetise kaupa (hulgiarvestusraamatus, arvutifailis)

summative bibliography » mitme bibliograafia ühendamisel saadud bibliograafia

sunday paper » ajalehe pühapäevaks ilmuv number, argipäevast mõneti erineva sisu ja kujundusega

sunk bands » nöörmed, mille jaoks raamatuploki selga on saetud sooned, nii et seljal pole nöörmeid näha

sunken cords » nöörmed, mille jaoks raamatuploki selga on saetud sooned, nii et seljal pole nöörmeid näha

super ex libris » köitmisel raamatukaanele (nt nahka) pressitud märk omaniku tunnusena (nimi, monogramm, vapp vm)

supercomputer » vaadeldava aja kohta ülisuure jõudlusega arvuti teadus- ja tehnikaprobleemide lahendamiseks

superior figure » number, mis on reajoonest kõrgemal, nt viitemärk, astmenumber

supplement » perioodikaväljaande juurde kuuluv iseseisev lisa

supplement » Tavaliselt eraldi väljaantud bibliograafiaüksus, mis täiendab põhiüksust seda uuendades või muul viisil jätkates või millel on põhiüksusest erinevad tunnusjooned. Erilisal võib olla või mitte olla põhiüksuse pealkirjale alluv sõltuvpealkiri. (ISBD)

supplement » teose osa - illustratsioonid, kaardid, skeemid jm - väljaande lõpus, kleebistena v eraldi kaasandena

supplementary volume » mitmeköitelise teose põhiköidetele lisanduv täiendavate andmetega köide

supplied title » kataloogija moodustatud pealkiri kirjes, juhul kui kirjeandmete põhiallikais pealkirja ei leidu

supplier » raamatukogudele teavikuid vahendav ettevõte või eraisik

supply » raamatukogusid teavikutega varustama

support program » tarkvara v programm, mis aitab välja töötada, hooldada v kasutada muud tarkvara, nt andmebaasihaldur

support services » teenused, mis võimaldavad pakkuda raamatukogu põhiteenuseid, nt kirjeldamine, indekseerimine

support software » tarkvara v programm, mis aitab välja töötada, hooldada v kasutada muud tarkvara, nt andmebaasihaldur

supposed author » isik, kelle autorsus on vaid oletatav ega ole kuidagi dokumenteeritud

suppressed book » raamat, mille võimuorganid on keelanud

suppressed book » võimude poolt käigust kõrvaldatud ja hävitamisele määratud trükiteos

supralibros » köitmisel raamatukaanele (nt nahka) pressitud märk omaniku tunnusena (nimi, monogramm, vapp vm)

surf » võrguressursse kindla eesmärgita sirvima

surface printing » trükkimisviis, mille puhul trükivormi trükkivad (trükivärvi ülekandvad) ja mittetrükkivad osad asetsevad ühel ja samal tasandil, trükivärvi jagunemine toimub rasva ja vee vastastikuse tõukumise printsiibil

surface Web

surname » vanemailt lapsele kanduv nimi, asetseb tavaliselt eesnime järel

surplus copies » tellitud trükiarvust rohkem trükitud eksemplarid

survey » mingi teema lühike üldkäsitlus; algdokumentide alusel koostatud vahendusinformatsioon

survey » andmekogumismeetod, mille puhul kasutatakse kirjalikke küsimustikke info kogumiseks määratletud populatsioonilt või selle valimilt

MÄRKUS Küsitluse võib läbi viia silmast silma, küsitluslehtede abil, telefoni, e-posti või Interneti teel.

[EVS-ISO 16439:2016]

symbol » mõiste graafiline esitus, mille tähendus sõltub kontekstist; koosneb ühest v mitmest märgist

symposia » artiklid raamatuna v jätkväljaande ühe andena

symposium » eri autorite töödest koosnev kindla suunitlusega kogumik

synonym dictionary » sünonüüme esitav ja seletav sõnastik

synopsis » lühike kokkuvõtlik ülevaade mingi probleemi, teadusala vm kohta

synthetic language » keel, mille reeglid on kehtestatud enne kasutamist, nt UDK, HTML

system board » arvuti põhiplaat, millel paikneb keskseade ja mille külge ühendatakse teisi arvuti koostiosi

system integrity » süsteemi omadus täita ettenähtud otstarvet kahjustamatul viisil, ilma sihiliku v juhusliku volitamatu käitluseta

system software » rakendusest sõltumatu tarkvara, mis toetab rakendustarkvara käitust

system support » süsteemi kasutamiseks ja täiustamiseks vajalike teenuste ja materjalide pidev andmine

systematic bibliography » mingi süsteeemi järgi, liigiti korraldatud bibliograafia

systematic catalogue » kataloog, milles kirjed on rühmitatud liigitussüsteemi jaotiste (liikide) järgi

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018