Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 356 sõna

rack » puidust v metallist seadis laudidega, milledele saab paigutada esemeid, nt raamatuid

radio drama » raadio kaudu kuulamiseks esitatav näidend

radio play » raadio kaudu kuulamiseks esitatav näidend

radio-frequency identification » raadiolainesageduse tuvastamisel põhinev turva- ja kodeerimissüsteem

rag paper » linastest ja puuvillastest kaltsudest valmistatud paber

RAM » keskseadmesse kuuluv mäluseade, kuhu saab andmeid kirjutada ja neid sealt lugeda; töömälu, kust andmed kustuvad arvuti väljalülitamisel

random access memory » keskseadmesse kuuluv mäluseade, kuhu saab andmeid kirjutada ja neid sealt lugeda; töömälu, kust andmed kustuvad arvuti väljalülitamisel

rare book » enne 1800. aastat välja antud raamat või uuem raamat, mis on hinnaline piiratud väljaande, köite, pühenduste või muude sarnaste omaduste tõttu

MÄRKUS. Sellised nimetused kuuluvad tavaliselt erikogudesse, neil on spetsiaalsed kohaviidad ja need on paigutatud turvalisse piiratud juurdepääsuga ruumi.

EE MÄRKUS. Eestis on rariteedid enne 1861. aastat ilmunud eestikeelsed ja enne 1831. aastat ilmunud võõrkeelsed trükised ja käsikirjad, millel on ajalooline ja kultuuriväärtus.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

rare book » vähestes eksemplarides säilinud, vanuse, kujunduse, köite, sisu vm põhjusel haruldane teavik. Kõik käsipressil ajavahemikus u. 1455 – u. 1830 Euroopas trükitud raamatuid. Eestikeelsete trükiste rariteetsuse piiriks on võetud aasta 1860.

rare book collection

rare document » vähestes eksemplarides säilinud, vanuse, kujunduse, köite, sisu vm põhjusel haruldane teavik. Kõik käsipressil ajavahemikus u. 1455 – u. 1830 Euroopas trükitud raamatuid. Eestikeelsete trükiste rariteetsuse piiriks on võetud aasta 1860.

rate of reading » näitaja, mis iseloomustab, kui kiiresti suudetakse lugeda: mitu sõna v tähte mingis ajavahemikus

raw information » töötlemata informatsioon

RDA entity » Inimühiskonna diskursuse olulisimate mõisteliste objektide abstraktne klass, mis on ressursside leidmise süsteemis RDA metaandmete kasutajate huvikeskmes.

MÄRKUS. RDA olemid on tegija, kollektiiv, asutus, väljendus, perekond, eksemplar, kehastus, nomen, isik, koht, ajavahemik ja teos.

[RDA]

read » võtma andmeid mäluseadmest v andmekandjalt

read access » pääsuõigus, mis lubab ainult andmeid lugeda, nt lugemispääs andmebaasi

read over » raamatut temast ettekujutuse saamiseks põgusalt siit-sealt vaatama

read-only memory » keskseadmesse kuuluv ainult lugemist võimaldav mäluseade, kuhu andmed ja programmid on salvestatud arvuti valmistamise ajal

readability » hinnang, kui kergesti on tähed, kiri, tekst loetav ja mõistetav

reader » raamatukogu kasutamisõigusega isik, raamatukoguteenuste kasutaja

reader » õpetusliku eesmärgiga koostatud kirjanduspalade v teadustekstide kogumik

reader area » lugejaile kasutamiseks mõeldud ruumid raamatukogus

reader instruction » raamatukogu võimaluste tutvustamine ja kasutamise õpetamine lugejaile (individuaal- ja rühmakoolitused)

reader questioning » lugejauuringu meetod: lugejaarvamuste ja muude andmete kindlakstegemine ankeet- vm küsitluse teel

reader re-registration » lugejaandmete perioodiline täpsustamine ja ümbervormistamine

reader service » kõik raamatukogu poolt lugejate vajaduste rahuldamiseks pakutavad teenused

reader statistics » arvandmete kogumine lugejate kohta ja nende töötlemine

reader survey

reader-printer » mikrovormiluger, millega on võimalik valmistada mikrokujutisest suurendatud paberkoopia

readers annotation » lugejaile (kasutajaile) suunatud annotatsioon; märkus v kommentaar, mis kasutajaid silmas pidades annab teosele hinnangulise iseloomustuse

readers' register » raamatukogu lugejate andmeid sisaldav kartoteek või andmebaas

readership » raamatukogu kasutajad

readership survey

readers` club

readers` file » lugejakaartidest koosnev kartoteek

readersʼ advisory » raamatukoguhoidja pakutav teenus, kus soovitatakse kindlaid raamatuid või autoreid, tuginedes lugeja varasematele lugemiseelistustele, eesmärgiga toetada lugeja arengut ning tõsta lugemiskultuuri

reader`s adviser » raamatukogutöötaja, kes suunab ja abistab lugejaid nende infovajaduste rahuldamisel

reader`s card » lugejaandmetega kaart lugejakartoteegis laenutuste vormistamiseks

reader`s card » registreeritud lugejale välja antud dokument, mis annab raamatukogu kasutamisõiguse

reader`s enquiry » lugejauuringu meetod: lugejaarvamuste ja muude andmete kindlakstegemine ankeet- vm küsitluse teel

reader`s interest » lugeja kalduvus valida lugemiseks kirjandust eelistatavalt mingitest liikidest, laadidest, žanritest jne

reader`s proof » trükikojas loetav esimene korrektuur pärast ladumist

reader`s psychology » psühholoogia haru, mis uurib inimese psüühilist käitumist raamatute lugemisel

reader`s seat

reading » kirjutatud v trükitud teksti nägemismeele kaudu mõtestamine teksti sisu tajumiseks ja vastuvõtuks

reading » lugemisaine, eriti kindla ülesande huvides, nt keeleõppimiseks

reading ability » võime kirjutatud v trükitud teksti sõnastada ja mõista

reading booth » tavaliselt ühele lugejale mõeldud ruum v vaheseintega eraldatud lugemissaali osa

reading circle

reading clientele » raamatukogu kasutajad

reading club

reading culture » kõik lugemistegevusega seotu ja selle taset iseloomustav alates lugemaõppimisest (ja -õpetamisest) kuni raamatute oskusliku kasutamiseni

reading diary » päevik ülestähenduste tegemiseks loetud raamatute kohta

reading dog » registreeritud teraapiakoer, keda kasutatakse laste lugemis- ja suhtlemisoskuse parandamise programmis

reading educaton assistance dog » registreeritud teraapiakoer, keda kasutatakse laste lugemis- ja suhtlemisoskuse parandamise programmis

reading habit » harjumus järjekindlalt lugeda raamatuid, ajakirjandust jm trükiseid

reading hygiene » lugemisel tervise huvides silmaspeetavad reeglid ja tingimused (valgustus, vaikus jne)

reading inclination » raamatute lugemise kui elus ja töös olulise ja vajaliku osa tunnetamine

reading interest » lugeja kalduvus valida lugemiseks kirjandust eelistatavalt mingitest liikidest, laadidest, žanritest jne

reading jacket » lugemise ajaks raamatule ümber pandav nahast, riidest, plastikust vm kaitse

reading list » kirjandusloetelu, mis on koostatud nii, et lugejad võiksid vastavalt teemale täiendada selle abil oma teadmisi, üks soovitusbibliograafia liike

reading list » soovitava suunitlusega nimestik valitud kirjandusest

reading matter » lugemisaine, eriti kindla ülesande huvides, nt keeleõppimiseks

reading motiv » sisemine v väline tegur lugeja lugema suunamiseks

reading needs » raamatute lugemise kui elus ja töös olulise ja vajaliku osa tunnetamine

reading predisposition » raamatute lugemise kui elus ja töös olulise ja vajaliku osa tunnetamine

reading program » kirjandusloetelu, mis on koostatud nii, et lugejad võiksid vastavalt teemale täiendada selle abil oma teadmisi, üks soovitusbibliograafia liike

reading projector » projektor mikrovormide (mikrofilm, mikrokaart) lugemiseks

reading psychology » psühholoogia haru, mis uurib lugemise kui vaimse tegevuse psühholoogilist külge

reading research » uuring, millega selgitatakse lugemise sisu (kirjanduse valik) v nõudlust raamatute järele (eelistused ja soovid)

reading room » lugemiseks jm vaimseks tööks mõeldud, tavaliselt avariiulitega ruum raamatukogus

reading room adviser

reading room collection

reading room consultant

reading room loan » laenutus teaviku kasutamiseks raamatukogus

reading seat

reading skills » võime kirjutatud v trükitud teksti sõnastada ja mõista

reading sociology » sotsioloogia haru, mis uurib trükisõna osa ühiskonnas

reading stimules » sisemine v väline tegur lugeja lugema suunamiseks

reading technique » meetodid ja võtted raamatute teksti kiireks ja heaks vastuvõtuks (omandamiseks)

reading the shelves

reading velocity » näitaja, mis iseloomustab, kui kiiresti suudetakse lugeda: mitu sõna v tähte mingis ajavahemikus

ready reference collection » kohalkasutatav, peamiselt teatmeteostest koosnev kogu

ready reference collection » teatmeteoste (entsüklopeediad, käsiraamatud, leksikonid, sõnastikud, bibliograafiad jmt) kogu

ready reference service » vastus leidumuspäringule

ready reference service » infoteeninduse liik, mille ülesanne on teatmestu vahendamine ja päringutele vastamine

real time » 1. omane andmete töötlusele arvutis seotult mingi väljaspool arvutit toimuva protsessiga, mille käigus saabuvaid (analoog)andmeid samas tempos töödeldakse
2. omane dialoogrežiimis töötavatele süsteemidele ja protsessidele

ream of paper » paberikauba (trükipaberi) mõõtühik, nt 480 või 500 A¤ formaadis paberilehte

rebate copy » nominaalhinnast odavamalt müügil olev eksemplar

rebinding » lagunenud raamatu uuesti köitmine

recall » teaviku tagastamise teade, mis enne tagastuskuupäeva saadetakse lugejale

recasing » lagunenud raamatu uuesti köitmine

recataloguing » teavikute uuesti kataloogimine uute kataloogimisreeglite vm põhjuse tõttu

recent addition

recent additions catalogue » kataloog raamatukokku hiljuti saabunud teavikutest

recent additions display » raamatukogusse saabunud uute raamatute väljapanek

recent additions list » raamatukogusse saabunud uute teavikute nimestik

recent literature

reception » teose, autori loomingu, kunstisuuna vm vastuvõtt oma või mõne teise maa kultuuris, sotsiaalse rühmituse poolt jne

recessed bands » nöörmed, mille jaoks raamatuploki selga on saetud sooned, nii et seljal pole nöörmeid näha

recipe book » toiduvalmistamise õpetuse ja retseptide raamat

reclamation » avaldus tellitud teaviku saamatajäämise (v ebakvaliteetse teaviku saatmise) kohta kirjastusele, raamatukaubastajale, postiasutusele

recommendatory annotation » lugejaile (kasutajaile) suunatud annotatsioon; märkus v kommentaar, mis kasutajaid silmas pidades annab teosele hinnangulise iseloomustuse

recommendatory bibliography » lugejaile suunatud, kirjandust valiv ja soovitav ning valiku kaudu lugejate silmaringi avardada taotlev bibliograafia

record » terviküksusena käsitletatav andmeelementide kogum

record » informatsioon, mis on talletatud andmekandjasse või andmekandjale

record » mis tahes materiaalne objekt, millele on talletatud informatsioon, nt trükis, foto, heliplaat, kompaktketas

record collection » heliplaate sisaldav kogu

record control number » kirjet andmebaasis üheselt identifitseeriv number

record directory » MARC-kirje osa, mis sisaldab andmeid iga välja pikkuse ja alguspositsiooni kohta

record downloaded » kirje, mis on saadud kordaläinud päringu tulemusena andmebaasist või elektronkataloogist[EVS-ISO 2789:2007]

record item » dokument, millele on kehtestatud säilitustähtaeg või mida säilitatakse tema väärtuse tõttu ühiskonnale, riigile, omanikule või teisele isikule

record leader » MARC-kirje püsipikkusväli, mis sisaldab andmeid kirje kohta, nt kirje pikkus ja tüüp; on aluseks andmetöötlusoperatsioonidele

record length » baitide vm sobivate ühikute arv kirjes

record library » heliplaate sisaldav kogu

record size » baitide vm sobivate ühikute arv kirjes

record transfer » kirjete ühest süsteemist teise teisaldamise protsess

recorded sound library

recording of loans » laenutuste ülesmärkimine laenutussüsteemi kohaselt

records life cycle » käsitlus, mille kohaselt dokumendid läbivad sarnaselt elusorganismidega erinevaid elujärke, -faase: loomine või vastuvõtmine, levitamine, kasutamine, säilitamine, kõrvaldamine (eemaldamine)

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

recreational literature » kergloetav kirjandus, mida loetakse ajaviiteks ja puhkuseks, enamasti ilma olulise kunstiväärtuseta: põnevusjutud, seiklus-, kriminaal-, armastusromaanid jms

recreational magazin » ajaviiteks ja lõbustuseks määratud ajakiri, nt pildiajakiri

recreational reading » puhkuseks ja lõbustuseks ilma teadmiste hankimise ja eneseharimise eesmärgita lugemine

recto » avatud raamatu parempoolne lehekülg, kannab üldjuhul paaritut numbrit

recycle bin » kaust kustutamiseks määratud failide jaoks; prügikastis olevaid faile saab enne lõplikku kustutamist taastada

red edge » raamatuploki punaseks värvitud lõige

red under gold edge » raamatuploki punaseks värvitud ja siis kullatud lõige

redaction » dokumendi variant, oluliste erinevustega teksti teisend; mõtte väljenduslik vorm, formuleering

reduced price » ajutiselt v alatiseks müügihinnast madalamaks määratud hind

redundant information » üleküllane, mõistmise seisukohast mitte hädavajalik informatsioon

reference » andmed tekstis kasutatud allika kohta; ühest kohast teise juhatav märge

reference » infoteeninduse liik: päringutele vastamine

reference » vastus päringule

reference aids and tools » teatmeandmete kogu (kataloogid, kartoteegid, bibliograafiad, teatmekogu jmt) raamatukogus

reference assistance » kasutajat otsingu sooritamisesse kaasav personaalne teenus

reference book » korraldatud (ja trükitud) andmekogumik

reference by means of abbreviation » viide allika pealkirja lühendi abil, nt EE 9, lk 666

reference card » täpsustavate andmetega kataloogikaart, mis aitab kataloogis orienteeruda

reference card » viitega kataloogikaart

reference collection » teatmeteoste (entsüklopeediad, käsiraamatud, leksikonid, sõnastikud, bibliograafiad jmt) kogu

reference collection » kohalkasutatav, peamiselt teatmeteostest koosnev kogu

reference collection » raamatukogu lugemissaalis kasutatavaist teavikutest koosnev kogu

reference copy » ainult raamatukogu ruumides kasutatav eksemplar

reference database » andmebaas, mis sisaldab viiteid originaalinformatsioonile, s.t infot selle kohta, kust materjale leida

reference desk » infoteenindaja töökoht

reference file » teatmeteoste (entsüklopeediad, käsiraamatud, leksikonid, sõnastikud, bibliograafiad jmt) kogu

reference in footnote » viide kirjandusele vm allikale märkusena teksti all

reference library » raamatukogu, kust ei laenutata raamatuid koju

reference list » raamatu, artikli v peatüki lõppu koondatud bibliograafiaviited

reference literature » raamatud vm trükised, kust leiab hõlpsasti vajaminevaid teatmeid: entsüklopeediad, leksikonid, sõnaraamatud, teatmikud, bibliograafiad jne

reference management software » tarkvara, mille abil saab viiteid koguda, sisestada, hallata, kanda koostatavasse dokumenti ja moodustada nende põhjal kasutatud kirjanduse loetelu. Nt Zotero, RefWorks, Mendeley

reference mark » märk (number, täht, tärn) tekstis, mis osutab allikale joone all v viiteloetelus

reference only copy » ainult raamatukogu ruumides kasutatav eksemplar

reference question » infonõue, millele vastamine eeldab raamatukogu personalilt ühe või enama infoallika tundmist ja/või kasutamist (trükised ja muud teavikud, andmebaasid, raamatukogu enda ja teiste asutuste kataloogid)

MÄRKUS 1. Kohandus standardist ANSI/NISO Z39.7-2004.

MÄRKUS 2. See võib hõlmata ka infoallikate soovitamist, tõlgendamist ja kasutusõpetust.

MÄRKUS 3. Üks infopäring võib sisaldada mitut küsimust.

MÄRKUS 4. Küsimus võib olla esitatud isiklikult, telefonitsi, postiga, faksiga või elektrooniliselt (e-posti, raamatukogu veebisaidi jt võrgusidevahendite kaudu).

MÄRKUS 5. Töökorraldusalaseid küsimusi (töötajate või ruumide otsing, küsimused lahtiolekuaegade või seadmete, nt lugejaprinterite või arvutiterminalide kasutamise kohta jms) ei arvestata selle jaotise alla (vt jaotist 2.2.13).

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

reference reading room » saal, kus saab laenata teatmekirjandust

reference service » infoteeninduse liik, mille ülesanne on teatmestu vahendamine ja päringutele vastamine

reference service » ühekordsele või pikemaajalisele infovajadusele vastav informatsiooni pakkumine ja inforessursside kättesaadavaks tegemine

reference service » päringutele vastamine ja nõustamine info- ja dokumendiasutuse poolt vastusena päringule

[ALLIKAS: ISO 5127:2001, määratlus 5.5.06]

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

reference service » infoteenuseid osutav asutus või selle üksus

reference work » infoteeninduse liik, mille ülesanne on teatmestu vahendamine ja päringutele vastamine

reference work » korraldatud (ja trükitud) andmekogumik

reference-only library » raamatukogu, kust ei laenutata raamatuid koju

references » kõik joonealused allikaviited; kõigi töös esinevate viidete kogum, nt viiteloeteludena

refresh » 1. andmeid faili lisama, seal muutma v sealt kustutama
2. kuvatud andmeid uuesti otsima ja kuvama, et nt andmebaasi registris v kausta sisus ilmneksid vahepeal tehtud muudatused

refusal » arvutisüsteemi keeldumine toimingu sooritamisest, enamasti pääsuõiguse puudumise tõttu

refusal » lugeja tellimuse täitmatajätmine juhul, kui teavikut raamatukogus ei ole, teavik on välja laenutatud vm põhjusel

regional bibliographical index » mingit piirkonda (regiooni) käsitleva kirjanduse loetelu.

regional bibliography » mingit piirkonda (regiooni) käsitleva kirjanduse loetelu.

regional library » suurem kindlat piirkonda teenindav raamatukogu, mida ei saa liigitada rahva-, kooli- ega kõrgkooliraamatukoguks ja mis ei moodusta osa riiklikust raamatukoguvõrgust

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

register » etteantud mälumahuga eriotstarbeline sisemälu osa

register » teatud tüüpi infosüsteem, millesse volitatud ametiasutus sisestab ametlikus korras andmeid, nt rahvastikuregister

register of data files » andmekogumite loetelu koos nende sisu ja otstarbe kirjeldusega

register of quotations » raamatu, artikli v peatüki lõppu koondatud bibliograafiaviited

registered user » isik või asutus, kes on raamatukogus registreeritud eesmärgiga kasutada selle kogu ja/või teenuseid raamatukogu ruumides või väljaspool raamatukogu

MÄRKUS 1. Kasutajaid võib registreerida nende soovi alusel või automaatselt, juhul kui nad liituvad asutusega, mille kõik liikmed saavad automaatselt registreeritud kasutajaiks.

MÄRKUS 2. Registreerimist tuleb regulaarselt kontrollida (minimaalselt iga kolme aasta tagant), et mitteaktiivsed kasutajad registrist eemaldada.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

registration desk » lett või laud lugejate registreerimiseks

registration fee

registration file » raamatukogu lugejate andmeid sisaldav kartoteek või andmebaas

registration formular » formular lugeja registreerimiseks

registration office » lugejate registreerimise koht raamatukogus

reimpression » kordustrükk ilma uue trükilaota, tavaliselt fotomehaaniliselt

reinforced paper » linakiududest valmistatud paber

reissue » varemilmunud trükiteose täpne kordustrükk, mis tehakse uue trükilaoga

reissue » kordustrükk ilma uue trükilaota, tavaliselt fotomehaaniliselt

rejected access » raamatukogu pakutud litsentsitud võrguteenuse päring, mis ebaõnnestub üheaegsete kasutajate limiidi ületamise tõttu

MÄRKUS. Ei hõlma päringu ebaõnnestumist, mille põhjus on vale parooli sisestamine.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

relative arrangement » teavikute paigutusviis, mille puhul nende asukohta on võimalik seostada teiste teavikutega (inventarinumbri, kohaviida vm abil), mitte kindlate riiulitega

relative index » Dewey kümendliigituse (DDC) märksõnaregistri nimi

relative location

release » dokument teatega peetud läbirääkimiste ja saavutatud kokkuleppe vms kohta

release » tarkvaratoote uuendus sama versiooni piires

relevance » informatsiooni asjakohasus, vastavus päringule

reliability » määr, mille ulatuses mõõtmine annab korduvalt ja järjepidevalt sama tulemuse

[EVS-ISO 11620:2015; EVS-ISO 16439:2016]

relief map » kahemõõtmeline reljeefi kujutav kaart

relief model » kolmemõõtmeline maa või muu taevakeha pinda esitav mõõtkavaline mudel

relief printing » trükkimisviis, mille puhul jäljendid saadakse reljeefse kõrgendusena

remainders » raamatu trükist (tiraažist) müümata v levitamata jäänud eksemplarid

remark » 1. märkus, ääremärkus
2. draamateoses autori nõuandev märkus näitlejale, lavastajale v lugejale

reminder » teade lugejale tagastustähtaja ületanud teaviku tagastamiseks

remote » omane failidele, seadmetele jt ressurssidele, millele kasutajal on juurdepääs andmesidevõrgu kaudu

remote access » mingi teise arvutisüsteemi kasutamine andmesidevõrgu kaudu

remote database » väljaspool kasutaja seadet või sisevõrku asuv andmebaas

remote terminal » terminal, mis suhtleb arvutiga andmesidevõrgu kaudu

remote use » pearaamatukogu pakutavate teenuste kasutamine elektrooniliste võrkude kaudu väljaspool pearaamatukogu või selle haruraamatukogude ruume

remote work » väljaspool asutuse või ettevõtte ruume tehtav töö, millega kaasneb andmete või dokumentide vahetus tööandjaga andmesidevõrgu kaudu

remote working » väljaspool asutuse või ettevõtte ruume tehtav töö, millega kaasneb andmete või dokumentide vahetus tööandjaga andmesidevõrgu kaudu

renew » laenutustähtaega uuendama

renew a loan » laenutustähtaega uuendama

renewal » teaviku laenuperioodi pikendamine tavaliselt kasutaja algatusel

MÄRKUS. Hõlmab automaatseid laenutähtaja pikendamisi, mille sooritab raamatukogusüsteem kasutaja sekkumiseta.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

rental collection » raamatukogu, mille kasutamisõiguse eest võetakse tasu

rental fee » teenustasu laenutuse eest

repeatable field » andmeväli, mida on lubatud vajadusel korrata

repeated quotation » korduval viitamisel samale allikale kasutatav kärpeline viide lühenditega: samas, ibid., op. cit. vms

repertory » ühte väljaandesse koondatud ühe v mitme autori iseseisvad tööd

repertory catalogue » kataloog, mis hõlmab kesk- ja haruraamatukogude koostist

replace » kaotatud v rikutud teavikut samaväärsega korvama

replace » funktsioon v režiim, mis võimaldab kasutajal viia teksti senise teksti määratud osa asemele

replace mode » funktsioon v režiim, mis võimaldab kasutajal viia teksti senise teksti määratud osa asemele

replacement copy » kaotsiläinud või kasutuskõlbmatut originaali asendav analoogne originaal või koopia samast originaalist

replacement copy » kaotsiläinud füüsilist teavikut asendav või korvav identne või samaväärne eksemplar

replacement cost » makse kaotatud v rikutud teaviku korvamiseks

reply » draamateose teksti osa, ühe tegelase ütlus v vastus

report » lühike mingist sündmusest, nähtusest, toimingust informeeriv teade ajalehes

report » koosoleku vm sündmuse v toimingu käiku kirjeldav dokument, milles on jäädvustatud sõnavõtud ja otsused

report » konverentsil vm üritusel esitamiseks koostatud tekst, sisaldab uurimistööde tulemusi vm

report » lühiteade ajakirjanduses

report » teose sisu lühikokkuvõte; ülevaatlik ettekanne mingil teemal avaldatud allika(te) põhjal

reportage » ajakirjandusžanr: vahetute muljetena esitatud sündmuse kirjeldus

reportering » ajakirjandusžanr: vahetute muljetena esitatud sündmuse kirjeldus

repository » tehniline lahendus digiobjektide pikaajaliseks säilitamiseks ja haldamiseks

repository » spetsiaalselt teavikute hoidmiseks sisustatud ruum või arvutisüsteem raamatukogus

repository library » raamatuid jm teavikuid alatiselt säilitav raamatukogu

repository library » raamatukogu, kus hoiustatakse ja tehakse kättesaadavaks teistest raamatukogudest üleantud harvakasutatavad teavikud

repressive censorship » trükiseid pärast nende ilmumist kontrolliv tsensuur

reprint » kordustrükk ilma uue trükilaota, tavaliselt fotomehaaniliselt

reprint » varemilmunud trükiteose täpne kordustrükk, mis tehakse uue trükilaoga

reprint » Bibliograafiaüksuse kordustrükk, mis on tehtud esialgse lao põhjal. See kordustrükk võib olla originaali täpne reproduktsioon (juurdetrükk – impression) või sisaldada suuremaid või väiksemaid täpselt piiritletud erinevusi (uustrükk – issue). (ISBD)

reprint » Oluliselt muutmata tekstiga uus editsioon. (ISBD)

reproduce » teosest ükskõik millises objektiivselt tajutavas vormis, k.a elektroonilises, koopiat või koopiaid tegema

reproduction » mehhaanilise surve abil saadud kujutis mingil materjalil, nt trükitekst v trükipilt, pitser, graafikateos

reproduction » trükitehnilisel, fotograafilisel vm teel tehtud koopia pildist, joonisest vm kujutisest, eriti kunstiteosest

reproduction » mingi loo taasesitus jutustaja sõnastuses

reproduction » Kehastuse või eksemplari sisu täpne koopia, mis on tehtud mehaaniliste või elektrooniliste vahenditega.

[RDA]

reprographic service » teenindusliik: koopiate valmistamine ja vahendamine lugejaile

reprographics » trükiste, käsikirjade jm dokumentide kopeerimine ja koopiate paljundamine täpsete jäljendite saamiseks mitmesugustel menetlustel

reprography » trükiste, käsikirjade jm dokumentide kopeerimine ja koopiate paljundamine täpsete jäljendite saamiseks mitmesugustel menetlustel

request » vormikohane sooviavaldus teaviku laenamiseks vm teenuse saamiseks

request » teaviku laenamiseks vm teenuse saamiseks vormikohast sooviavaldust esitama

request » soov informatsiooni saamiseks

request

request profile » päringu kirjeldus loomulikus keeles koos kasutaja huviala näitamisega

[EVS-ISO 11620:2015]

research » teemaga määratud teaduslik uurimistöö; selle tulemused kirjapandud teosena

research library » teadustööd ja -töötajaid teenindav raamatukogu

research literature » teadusprobleeme käsitlevad teosed (uurimused, monograafiad, artiklikogumikud, väitekirjad jt)

reservation » järjekorda panemise toiming juhul, kui kasutaja soovib teavikut, mis kuulub raamatukogu kogusse või on töötluses, ent ei ole sel ajal kättesaadav

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

reserve » teavikut laenamiseks ette tellima või varuks panema

reserve collection » unikaalsete ja kõige väärtuslikumate teavikute kindlustuskoopiate ja/või dublettide kogu

reserve copy » originaali kaotsimineku v kahjustuse puhuks informatsiooni säilitamise eesmärgil valmistatud koopia

reserve stock » kogu, millest täiendatakse kasutuskogu

reserved books collection » raamatukogu lugemissaalis kasutatavaist teavikutest koosnev kogu

reserved edition » väljaanne, mille kasutamine on ametkonna v ametiülesannetega piiratud; sageli nummerdatud eksemplaridega

reset » esialgse oleku v sisu taastamine

reset button » nupp v lüliti arvutisüsteemi uuesti käivitamiseks

resolution » kujutise kvaliteedi näitaja; printeri ja skanneri puhul mõõdetakse punktides tolli kohta rõht- ja püstsuunas (nt 300x300 dpi), kuvaril pikselites rõht- ja püstsuunas (nt 800x600 pikselit)

response time » aeg, mis kulub arvutisüsteemile antud korralduse lõpust reaktsiooni alguseni

responsible editor » trükise (eriti perioodikaväljaande) väljaandmise eest vastutav isik

restart » programmi täitmise jätkamine pärast veaparandust, kasutades vea-eelseid andmeid

restoration » objekti töötlemine, mille eesmärgiks on see rekonstrueerida võimalikult algsel oletataval kujul

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

restoration » toimingud, mille eesmärk on taastada halvas olukorras või kahjustatud dokumendi algne seisukord nii täpselt kui võimalik

MÄRKUS. Arhiveerimiseks restaureerimisel ei üritata taasluua puuduvat teksti jne ja kogu restaureerimine peab olema selgelt nähtav.

[ALLIKAS: ISO 5127:2001, määratlus 6.1.04]

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

restore » kulunud v vigastatud teavikut taastama

restriced book stacks » moraalseil, ideoloogilistel, poliitilistel põhjustel piiratud kasutamisega kogu

restricted access » teaviku(te) kasutamine arvestades kindlaksmääratud kitsendusi (nt ainult kohapeal kasutamiseks, alla laadimine ja kopeerimine keelatud jms)

restricted access » kindlaksmääratud kitsendustega juurdepääs infole

restricted circulation » teaviku(te) kasutamine arvestades kindlaksmääratud kitsendusi (nt ainult kohapeal kasutamiseks, alla laadimine ja kopeerimine keelatud jms)

restricted literature » üldiseks kasutamiseks kirjandus, mille võimuorganid on keelanud

restriction of lending » ettekirjutus, mille kohaselt teaviku kasutamist selle suure nõudluse, erilise väärtuse vm tõttu ajaliselt v ruumiliselt kitsendatakse

retail catalogue » müügilolevate kaupade loetelu koos nende kirjelduste ja hindadega

retort » draamateose teksti osa, ühe tegelase ütlus v vastus

retrieval » andmeelementide kogumi uurimine teatud omadus(t)ega elementide leidmiseks; paljude andmetöötlusoperatsioonide osa

retrieval language » otsingute tehiskeel, mis on sageli kombineeritud indekseerimiskeelest ja tarkvarasüsteemi menüüdest või käskudest

retrieval results » otsisüsteemis päringule saadud vastuste loend

retroconversion » andmete tagasiulatuv konvertimine, nt kaartkataloogi teisendamine arvutiloetavateks MARC-vormingus kirjeteks

retrospective bibliography » kirjandust piiramata v pikema aja ulatuses tagasihaaravalt registreeriv bibliograafia

retrospective cataloguing » kogus leiduvate, kuid varem kataloogimata teavikute kataloogimine, samuti varem kataloogitud teavikute uuesti de visu kataloogimine (rekataloogimine) eesmärgiga koostada täielikum kirje ajakohaste reeglite järgi

retrospective conversion » andmete tagasiulatuv konvertimine, nt kaartkataloogi teisendamine arvutiloetavateks MARC-vormingus kirjeteks

retrospective search » mingil teemal minevikus avaldatud info otsing

return

return key » klahv, millega kasutaja annab töötluse juhtimise edasi programmile; tekstitöötluses lõpetab sisestusrea

return on investment » raamatukogu majandusliku kogukasu ja investeeritud vahendite summa suhe

MÄRKUS 1 Investeeringutasuvus arvutatakse tavaliselt rahandusaasta kohta, jagades eelarvestatud majanduskasu raamatukogu kogukuludega.

MÄRKUS 2 Investeeringutasuvuse saab arvutada nii kogu raamatukogu kui ka ühe kindla teenuse kohta.

[EVS-ISO 16439:2016]

reverse cover » raamatu lõpus olev kaas

reverse dictionary » sõnastik, kus sõnad on tähestikjärjestuses, arvestades sõna viimast, eelviimast jne tähte

reverse verso » avatud raamatu vasakpoolne lehekülg, kannab üldjuhul paarisnumbrit

review » regulaarselt (vähemalt kaks korda aastas), ühesuguses kujunduses ja formaadis numbritena ilmuv perioodikaväljaanne

review » teose, käsikirja, raamatu, lavastuse, filmi vm analüüs ja hinnang kirjutisena v trükitud artiklina

review » mingi teema lühike üldkäsitlus; algdokumentide alusel koostatud vahendusinformatsioon

review copy » arvustamiseks saadetav eksemplar

reviewer » arvustaja, teose hindaja, retsensiooni kirjutaja

revised edition » kordustrükk, milles on tehtud suuremaid muudatusi ja parandusi

revised edition » kordustrükk, mille tekstis on tehtud parandavaid ja täpsustavaid muudatusi

revised edition » kordustrükk, mille tekst on üle vaadatud ja tehtud vajalikud täpsustused ja täiendused

revision » viimane korrektuur enne trükkimist

revolving catalogue » kataloog, kus lehed (kaardid kirjetega) on kinnitatud telje ümber pöörlevale alusele – turnikeele

rewritten edition » kordustrükk, milles on tehtud suuremaid muudatusi ja parandusi

RF reader » arvuti sisendseade, mis tuvastab ja dekodeerib raadiokiipi sisestatud info

RF signal converter » seade, millega saab raadiokiipi aktiveerida ja inaktiveerida ning näiteks raamatukogus ka laenutuse registreerida

RF tag » raadiolainesagedusel töötav identifitseerimis- ja turvaelement

RFID » raadiolainesageduse tuvastamisel põhinev turva- ja kodeerimissüsteem

rhyme dictionary » sõnastik, mis loetleb sõnu rühmitatult nende riimumise järgi

rhymed chronicle » riimitud värssides kroonika, eriti XII-XVI saj

ribbon mark » raamatu ülakaptaali külge otsapidi kinnitatud pael lugemisjärje näitamiseks

ribs » paelad (nöörid), mille külge köitmisel õmmeldakse raamatu poognad, neist tekivad reljeefsed ristvöödid raamatu seljal

rider card » ratsuritega märgistatav perfokaart

rider file » ratsuritega märgistatud perfokaartidest koosnev kartoteek

righthand page » avatud raamatu parempoolne lehekülg, kannab üldjuhul paaritut numbrit

ring binding » rõngasmehhanismiga köidetav raamat, mille lehti saab hõlpsasti lisada v eemaldada

road atlas » komplekt mingi territooriumi teede kaartidest

road map » teemakaart, mis kujutab teid ja esitab liiklusega seotud teavet

ROI » raamatukogu majandusliku kogukasu ja investeeritud vahendite summa suhe

MÄRKUS 1 Investeeringutasuvus arvutatakse tavaliselt rahandusaasta kohta, jagades eelarvestatud majanduskasu raamatukogu kogukuludega.

MÄRKUS 2 Investeeringutasuvuse saab arvutada nii kogu raamatukogu kui ka ühe kindla teenuse kohta.

[EVS-ISO 16439:2016]

roll » vanaaegse raamatu vorm: pikk papüürusriba, millele kirjutatud teksti keritakse lugemisel edasi

roll microfilm » rullina hoitav mikrofilm

roll paper » paber, mis tuleb vabrikust rullina (mitte lehtedena); kasutusel nt rotomasinas

roll-film » rulliks keritud filmilint

rolled paper » paber, mis tuleb vabrikust rullina (mitte lehtedena); kasutusel nt rotomasinas

roman numerals » liitmispõhimõttel rajanev arvusüsteem, sümbolid I, V, X, L, C, D, M

roman script » ladina kirjast XV saj võrsunud trükikiri, gooti kirjast ümaramate joontega

roman type » ladina kirjast XV saj võrsunud trükikiri, gooti kirjast ümaramate joontega

romance of chivalry » keskaja õukonnakirjanduse eepikažanr, uusaja seiklusromaani eelkäija

root directory » kataloogipuu kõrgeima taseme kataloog, mis hargneb vahetult kettast

rotary press » trükimasin, milles nii trükivorm kui ka paber pöörlevad trükkimise ajal silindril

rotary printing » trükkimine rotomasinal

rotating catalogue » kataloog, kus lehed (kaardid kirjetega) on kinnitatud telje ümber pöörlevale alusele – turnikeele

rotoprint edition » rotaprindil trükitud trükis

rough copy » esialgne viimistlemata käsikiri vm paberile pandu

rough draft » esialgne viimistlemata käsikiri vm paberile pandu

rough edge » lõikamata raamatuploki serv

roulette » rullikujuline tempel kaunistuste trükkimiseks köiteile

round back » raamatuploki selg, mis on köitmisel kumerdatud, nii et eeslõige jääb õõnsaks

round brackets » kirjavahemärgid ( ), kasutusel ka kirjemärgina

rounded back » raamatuploki selg, mis on köitmisel kumerdatud, nii et eeslõige jääb õõnsaks

rounded spine » raamatuploki selg, mis on köitmisel kumerdatud, nii et eeslõige jääb õõnsaks

route » edastatavatele pakettidele võrgus õiget sõlme ja järgmist teelõiku valima

router » funktsionaalüksus marsruutimiseks

routing » asutuse sisene teavikute või dokumentide kindlaksmääratud korras edasitoimetamine

royal library » rahvusraamatukogu nimetus mitmes kuningriigis, nt Hollandis, Rootsis, Taanis

royalty » teose autorile makstav seadusjärgne tasu

rubber back binding » ilma õmbluseta köide seljalt kokkukleebitud üksiklehtedest

rules » asutuse, ühingu vms tegevuse eesmärke, ülesandeid, töökorraldust jm reguleeriv õigusdokument

run » tegevuses, käigus pidama, ekspluateerima

rune-staff » kepile v lauakesele lõigatud igavene kalender, milles olid ruunikirjas märgitud nädala- ja tähtpäevad

runic alphabet » ruunikirja tähestik, nimetatud tähestiku esimeste tähtede järgi

runic verse » soome ja karjala rahvalaul

runner » ridu loendav number lehekülje veerisel, sageli kasutusel klassikaliste teoste väljaandeis

running head » leheküljel tekstist ülalpool olev rida, nt autor, pealkiri, peatüki number v pealkiri, sõnastikus esimene ja viimne sõna

running headline » leheküljel tekstist ülalpool olev rida, nt autor, pealkiri, peatüki number v pealkiri, sõnastikus esimene ja viimne sõna

running metre » mõõtühik raamatukogustatistikas (pikkus 1 m, mahutab 35 köidet raamatuid v 14 ajakirjaköidet)

running title » leheküljel tekstist ülalpool olev rida, nt autor, pealkiri, peatüki number v pealkiri, sõnastikus esimene ja viimne sõna

rural library » maal asuv raamatukogu

rural library

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018