Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 183 sõna

OA » bürootegevuste integratsioon infotöötlussüsteemi abil; hõlmab peamiselt teksti, kõne, piltide ja video töötlust ja edastust

obituary » kirjutis äsja surnud isiku mälestuseks

object work » Teos, mis on realiseeritud taktiilse kolmemõõtmelise vormina või kolmemõõtmelise vormina.

[RDA]

objective » tegevusega taotletav konkreetne sihtmärk, mis aitab kaasa organisatsiooni sihtide saavutamisele

[EVS-ISO 11620:2015; EVS-ISO 16439:2016]

obligatory copy » valmistaja v sissetooja poolt raamatukogudele üldjuhul tasuta loovutatav trükise, auvise, elektrondokumendi eksemplar

obligatory element » kirjeelement, mis on kirjereeglite kohaselt vältimatu teaviku identifitseerimiseks, nt pealkiri, vastutusandmed, ilmumisaeg

oblique » kirjavahemärk /, nt kirjes vastutusandmete ees

oblong format » raamatuformaat, mille laius on suurem kui kõrgus

oblong size » raamatuformaat, mille laius on suurem kui kõrgus

obscene literature » seksuaaltoiminguid kajastava sisuga kirjandus, mille eesmärk on tekitada sugulist erutust

observation » andmekogumismeetod, mille puhul jälgitakse huvipakkuvat olukorda ja protokollitakse asjakohased faktid, tegevused ja käitumine

MÄRKUS Uurija võib käitumist vaadeldes kasutada hindamisskaalasid.

[EVS-ISO 16439:2016]

observe cover » raamatu alguses olev kaas

occasional publication » üksiksündmusele pühendatud trükis, nt konverentsikutse, koosolekukava, pulmatrükis

occasional user » piiratud õigustega lugeja väljastpoolt teeninduspiirkonda

oceanographic chart » maailmamere füüsikalisi, keemilisi, geoloogilisi ja bioloogilisi protsesse ning nähtusi kujutav kaart

OCR » kirjamärkide tuvastamine optiliste vahenditega

OCR » märkide tuvastamine automaatsete vahenditega

octavo » formaat, mille puhul paberipoogen on murtud kaheksaks ja moodustab 16 lehekülge; väike oktaav on kuni 18,5 cm, suur oktaav kuni 25 cm

octodecimo » kaheksateistkümnendikformaat (18°), mille puhul paberipoogen on murtud 18-ks ja moodustab 36 lehekülge

odd copy » komplektist lahus üksik eksemplar: irdköide, irdanne, irdnumber, irdvihik

odd number » ajakirja, ajalehe vm eraldi number

odd page » avatud raamatu parempoolne lehekülg, kannab üldjuhul paaritut numbrit

odd volume » üks eraldi köide mitmeköitelisest väljaandest

odd volume » komplektist lahus üksikeksemplar

oddments » Tiitellehele (või selle vastele) eelnevad leheküljed ja kõik tiitellehed (või nende vasted) koos pöördega. (ISBD)

office automation » bürootegevuste integratsioon infotöötlussüsteemi abil; hõlmab peamiselt teksti, kõne, piltide ja video töötlust ja edastust

office automation system » bürootegevuste integreerimiseks kasutatav infotöötlussüsteem

official edition » riigiasutuse korraldusel ja kulul avaldatav väljaanne

official gazette » ametliku väljaandena ilmuv ajaleht

official publication » riigiasutuse korraldusel ja kulul avaldatav väljaanne

official translation » võimalikult täpne tõlge, mis on saanud kinnituse ametlikelt organeilt, nt seaduste jm juriidiliste dokumentide tõlked

offline » omane seadme talitusele, mis leiab aset sõltumatult arvuti põhitalitusest v sellega rööbiti

offline mode » seadme v programmi režiim, kui ta ei ole ühendatud andmeside- v arvutivõrku

offprint » jadaväljaandes v kogumikus ilmunud artikkel eraldi trükisena, kuid sama laoga

offset paper » tugeva liiminguga vähedeformeeruv trükipaber ofsettrüki jaoks, 70-200 g/m²

offset printing » lametrükimenetlus, mille puhul värv kantakse trükivormilt paberile elastse kattega silindri abil, nt kummi-, pleki-, rotaprinditrükk

ola book » palmilehtedele kirjutatud raamat (levinud Ees- ja Taga-Indias)

old book » alates käsikirjalistest kuni 19. saj. keskpaigani (1850-1860) või kuni 1900. a ilmunud raamatud (piir erineb riigiti). Eesti puhul võib vanaraamatuks nimetada kuni 1944. aastani ilmunud (eesti) raamatuid.

old map » oma esialgse operatiivse tähenduse kaotanud kaart, mis pakub huvi ajaloolisest seisukohast

oleography » 1. liik kromolitograafiat, mille puhul trükivärvi asemel kasutatakse erilist õlivärvi
2. selles tehnikas graafikateos

omission factor » infootsisüsteemis leiduvatest relevantsetest andmetest leidmata jäänud osa

omission mark » kirjavahemärk ..., tähistab mõtte poolelijäämist v väljajättu; kasutusel ka kirjemärgina

on loan » määrang teaviku kohta, mis on lugejale ajutiseks kasutamiseks antud

on-demand licence » e-teavikute laenutamise mudel, mis põhineb kasutuskordadel

on-site loan » teavik, mis on väljastatud enamasti hoidlast, kasutamiseks raamatukogu ruumides

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

one-volume publication » teos, mis on raamatuna ühes köites

ongoing publication » nummerdatud annetena, kuid normimata ajavahemike järel ja määramata annete arvuga ilmuv väljaanne

online » 1. omane arvuti otsesel juhtimisel töötava seadme käitusele
2. omane dialoogrežiimis töötavatele süsteemidele ja protsessidele

online access » juurdepääs ressurssidele kasutaja arvuti ja andmesidevõrgu kaudu

online catalogue » ühe või mitme raamatukogu kogusid peegeldav interaktiivne arvutipõhine andmebaas; sageli integreeritud raamatukogusüsteemi osa

online catalogue » bibliokirjete andmebaas, mis kirjeldab tavaliselt ühe raamatukogu või raamatukogusüsteemi kogu

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

online database » interneti, veebi kaudu toimuv, seal asuv andmebaas

online exhibition » digitaalsel kujul esitatud näitus, võib asuda nii veebis kui ka füüsilises ruumis

online form » dokumendivorm veebis, kuhu kasutaja saab sisestada informatsiooni

online information system » informatsiooni kogumise, säilitamise ja väljastamise vahendite kogum; põhiosad on infokogum (andmebaas), töötluseeskirjad (programmid) ning tehnilised vahendid (riistvara)

online mode » seadme v programmi režiim, kui ta on ühendatud andmeside- v arvutivõrku

online public access catalogue » ühe või mitme raamatukogu kogusid peegeldav interaktiivne arvutipõhine andmebaas; sageli integreeritud raamatukogusüsteemi osa

online publication » arvutivõrgus, tavaliselt Internetis avaldatud elektrooniline väljaanne

onomastic dictionary » pärisnimesid loetlev ja seletav sõnaraamat

onomasticon » pärisnimesid loetlev ja seletav sõnaraamat

ontology » informaatikas: mingi valdkonna jaoks oluliste mõistete hulk koos nende mõistete omavaheliste seostega, millega modelleeritakse valdkonna teadmust masinloetaval kujul

OP book » raamat, mille trükk on otsas

OP edition » raamat, mille trükk on otsas

OPAC » ühe või mitme raamatukogu kogusid peegeldav interaktiivne arvutipõhine andmebaas; sageli integreeritud raamatukogusüsteemi osa

OPAC terminal » raamatukogu lugejatele infootsinguks mõeldud terminal; tavaliselt ühenduses lugejakataloogiga

opalograph » paljundusaparaat, milles tõmmis saadakse mattklaasplaadilt, kuhu on kirjutatud erilise tušiga

opaque microcard » mikrokaart kujutisega läbipaistmatul mikrofišš põhimikul, mikrovormi liik

open » kataloogi, dokumendi vm andmefaili sisu aknas nähtavaks tegema

open access » piiramatu juurdepääs teabele, teavikutele või infoteenindusele

[ALLIKAS: ISO 5127:2001, määratlus 5.2.11]

MÄRKUS. Kitsamas mõttes tähendab see, et teave tehakse Interneti kaudu vabalt kättesaadavaks.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

Open Access » teadusinfo avaldamine viisil, millega antakse kasutajale kas ainult vaba juurdepääs infole või ka laiem kasutusõigus (nt õigus teost jagada, luua tuletatud teoseid). Tugineb sageli Creative Commons tüüplitsentsidel.

open access collection » lugejaile vahetu juurdepääsu ja kasutamisvõimalustega kogu

Open Access Journal

open access publishing fees » tasu, mida autor peab maksma, et avaldada oma loomingut vaba juurdepääsuga ressurssides (eriti ajakirjades)

[EVS-ISO 2789:2007]

open access publishing fees » kirjastajatele makstavad tasud, mis annavad vaba juurdepääsu uurimustöö tulemitele (tavaliselt ajakirjade artiklid)

MÄRKUS 1. Tasusid võivad maksta autorid, teadustöö rahastajad või asutused.

MÄRKUS 2. Ei hõlma värvireproduktsiooni, jooniste, fotode jms kulusid.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

open access repository » digitaalne arhiiv, mis on loodud ja mida hallatakse, et tagada kõigile vaba juurdepääs teabele

MÄRKUS 1. Tavaliselt haldab arhiivi kõrgharidus- või uurimisasutus uurimis- ja teadustöö hõlbustamiseks.

MÄRKUS 2. Arhiiv võib sisaldada ka selliseid materjale, millele on juurdepääs vähemalt mingil perioodil piiratud.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

Open Access Repository

open access shelving » teavikute avariiulitele paigutamise ja vastava teeninduse viis

open access stock » lugejaile vahetu juurdepääsu ja kasutamisvõimalustega kogu

open access storage » teavikute avariiulitele paigutamise ja vastava teeninduse viis

open back binding » köide, mille selg ei ole kleebitud raamatuploki selja külge ning raamatu avamisel jääb selja ja ploki vahele õõs

open counter » lett v laud laenutuse vormistamiseks

open data » kõigile vabalt kasutamiseks antud masinloetavas formaadis andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad piirangud, nt avatud teadusandmed

open letter » publitsistlik esinemine ajalehes, ajakirjas vm, et selle kaudu juhtida üldsuse tähelepanu millelegi ja väljendada oma seisukohta selle kohta

open library service » registreeritud kasutajale isikutuvastuse alusel võimaldatav juurdepääs raamatukogu ruumidele ja teenustele väljaspool lahtiolekuaegu

open shelves » lugejatele vahetu juurdepääsu ja kasutamisvõimalusega riiulid

open stack » lugejaile vahetu juurdepääsu ja kasutamisvõimalustega kogu

open stack guide » lugejale mõeldud juhend, mis aitab orienteeruda avakogudes

open stacks » hoidla, mis on kasutajatele avatud

MÄRKUS. Antonüüm: kinnine hoidla.

[ALLIKAS: ISO/TR 11219:2012, määratlus 3.54]

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

opening hours

opening hours » nädalapäevad ja kellaajad, millal raamatukogu on lugejaile avatud

opening hours » tavanädala tundide arv, mille jooksul raamatukogu füüsilised põhiteenused (nt info- ja laenutusteenused, lugemissaalid) on kasutajaile kättesaadavad

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

opening screen » programmi v operatsioonisüsteemi käivitamisel nähtav kuva

operate » tegevuses, käigus pidama, ekspluateerima

operating expenditure » raamatukogu toimimisega seotud kulud

MÄRKUS. Raha, mis kulutatakse personalile ja regulaarselt kasutatavatele ja uuendatavatele ressurssidele (vt ISO 11620). Hõlmab tööjõu- ja komplekteerimiskulusid; kulusid rendile, litsentsidele, köitmisele, arvutivõrgu käitamisele ja hooldusele, sidele, hoonete haldusele, kommunaalkulusid (elekter, vesi, kanalisatsioon, küte jne), olemasoleva mööbli ja seadmete parandamisele ning väljavahetamisele jne. See võib olla ka jooksev või perioodiline kulu. Sisaldab ka ostumüügitehingutelt makstavaid kohalikke ja riiklikke makse (nt käibemaks).

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

operating system » tarkvara, mis juhib programmide täitmist ning võib korraldada ressursijaotust, sisestust, väljastust jms; süsteem võib sisaldada ka riistvarakomponente

opistograph » käsikiri v trükis, mis on kirjutatud v trükitud papüüruse, pärgamendi, paberi kahele küljele

opposite pages » kaks vastakuti asetsevat lehekülge raamatus

optical character recognition » kirjamärkide tuvastamine optiliste vahenditega

optical character recognition » märkide tuvastamine automaatsete vahenditega

optical compact disk » arvuti andmekandjana kasutatav (ainult loetav) laserketas

optical copy » optilise menetluse teel valmistatud koopia (filmist, fotost, tekstist jm)

optical disk » ketas, millel on optiliste meetoditega loetavad digitaalandmed

optical memory » mäluseade, milles kirjutamiseks ja lugemiseks kasutatakse optilisi meetodeid

optical scanner » optiline sisendseade kujutise ridahaaval teisendamiseks digitaalkujule

optical storage » mäluseade, milles kirjutamiseks ja lugemiseks kasutatakse optilisi meetodeid

optional element » kirjeelement, mis kirjereeglite järgi ei ole kohustuslik, kuid võimaldab teavikut täpsemalt kirjeldada, nt rööppealkiri, trükikoda

opus » helilooja teos, mis on märgitud järjekorranumbriga; kirjanduslik, teaduslik vm teos (van)

opus number » helilooja teose v väikeste teoste kogu järjekorranumber

oral enquiry » suuliselt (isiklikult v telefoni teel) esitatud päring

oral reference » suuliselt esitatud vastus päringule

oration » suusõnaline esinemine kuulajatele, ka trükis avaldatud kõnetekst

order » korduvate, pidevate v tähtajaliste teenuste saamiseks tellimust esitama; ajalehti, ajakirju, raamatuid tellima enne nende ilmumist

order » teaviku laenamiseks vm teenuse saamiseks vormikohast sooviavaldust esitama

order » vormikohane sooviavaldus teaviku laenamiseks vm teenuse saamiseks

order slip » formular laenusoovi vormistamiseks

ordered edition » asutuse v organisatsiooni poolt kirjastajalt tellitud väljaanne

ordinary expenditure » raamatukogu toimimisega seotud kulud

MÄRKUS. Raha, mis kulutatakse personalile ja regulaarselt kasutatavatele ja uuendatavatele ressurssidele (vt ISO 11620). Hõlmab tööjõu- ja komplekteerimiskulusid; kulusid rendile, litsentsidele, köitmisele, arvutivõrgu käitamisele ja hooldusele, sidele, hoonete haldusele, kommunaalkulusid (elekter, vesi, kanalisatsioon, küte jne), olemasoleva mööbli ja seadmete parandamisele ning väljavahetamisele jne. See võib olla ka jooksev või perioodiline kulu. Sisaldab ka ostumüügitehingutelt makstavaid kohalikke ja riiklikke makse (nt käibemaks).

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

organ » trükis (tavaliselt ajaleht v ajakiri), mis kuuludes mingile parteile, ühingule, asutusele vm peegeldab selle seisukohti ja tegevust

organisational knowledge » ühise eesmärgi saavutamiseks suhtluse käigus loodav ja ressursina kasutatav üksikisikute teadmiste ja vaiketeadmiste kogum organisatsioonis

organization in subject departments » paigutus ainevaldkondade (teemade) järgi

oriental literature » Idamaade (ja nende kohta käiv) kirjandus

orientalia » Idamaade (ja nende kohta käiv) kirjandus

original » algupärane väljaanne, algdokument

original » teos oma algkeeles, nii nagu autor on selle kirjutanud; vastand tõlkele

original binding » köide, mille raamat saab trükikojas kirjastuse tellimisel

original block » graafilise teose klišee, mis on kunstniku enda tehtud (vastandina reproduktsiooni klišeele)

original cataloguing » teaviku kohta de visu kataloogikirje koostamine, kasutamata varasemaid sama teaviku kirjeid

original condition » dokumendi seisund või väljanägemine pärast valmimist

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

original cover » kirjastusköite kaas

original cut » graafilise teose klišee, mis on kunstniku enda tehtud (vastandina reproduktsiooni klišeele)

original document » alginformatsiooni sisaldav dokument (käsikiri, protokoll, trükis jt)

original document collection

original edition » teose esimene väljaanne

original graphics » graafiline looming, mille kavand, trükiplaat ja võimalikult ka trükkimine on teostatud kunstniku enda poolt (kohandus „Kunstileksikonist“)

original manuscript » teose algne, autori kirjutatud käsikiri

original object » algupärane objekt; objekt on see, milleks teda peetakse

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

original plate » graafilise teose klišee, mis on kunstniku enda tehtud (vastandina reproduktsiooni klišeele)

original source » dokument, mida autor on kasutanud ja/või millele viidanud

original text » mingi teksti esimene v originaalne variant, esimene üleskirjutis

original title » Tõlketeose algupärandi pealkiri. (ISBD)

original title » algupärandi pealkiri vastandina tõlke pealkirjale

original title » algupärase väljaande tiitellehe tekst

ornamental band » kitsas graafiline ornament teksti ees, lõpus v servadel

ornamental initial » dekoratiivse kujundusega algustäht, kasutatud eriti vanades raamatutes

ornamental inside binding » kaunistused kaane sisekülgedel, eriti bibliofiilseil raamatuil

ornamental rule at the bottom of a page » lehekülje allservas asuv ehisliist

orphan work » teos (raamat, ajaleht, vm kirjutisena avaldatud teos, film, fonogramm), mille autoriõiguse kaitse tähtaeg ei ole lõppenud, kuid mille õiguste omajat ei ole olnud võimalik tuvastada või leida

orthoepic dictionary » sõnade õiget hääldust esitav sõnastik

orthographic dictionary » kirjakeele õigekeelsusnormidele vastavat kirjutusviisi esitav sõnastik

orthological dictionary » kirjakeele õigekeelsusnormidele vastavat sõnavara esitav sõnastik

orthophoto » fotogramm-meetrilisel töötlemisel teisendatud aerofoto, kus on kõrvaldatud reljeefist ja kaldenurgast tingitud moonutused

orthophotomap. » teatud mõõtkavasse teisendatud ortofotode montaaž koos sellele kantud leppemärkidega

OS » tarkvara, mis juhib programmide täitmist ning võib korraldada ressursijaotust, sisestust, väljastust jms; süsteem võib sisaldada ka riistvarakomponente

other digital document » digitaalteavik, mis ei ole (selle standardi tähenduses) e-raamat, e-jadaväljaanne, võrgu kaudu kättesaadav auvis ega e-patendikirjeldus. Siia kuuluvad elektroonilised aruanded, trükifailid, kaardi- ja nooditeavikud, keelekursused jm

MÄRKUS. See hõlmab nii digiteeritud kui ka digitekkelisi teavikuid.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

other library document » füüsilisel kandjal teavik või muu üksus, mis ei ole (selle standardi tähenduses) raamat, jadaväljaanne, käsikiri, nooditeavik, mikrovorm, kaarditeavik, auvis, graafikateavik ega patendikirjeldus

MÄRKUS. Siia kuuluvad dioraamid ja teised ruumilised teavikud, mängud, komplektid, mänguasjad jmt. Braille’ kirjas teavikuid loetakse trükisteks.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

other special library » raamatukogu, mis ei kuulu eelnimetatud erialaraamatukogude hulka

NÄIDE. Vabaühenduste, muuseumide või usuühenduste raamatukogu.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

other staff » raamatukogutöötajad, kellel puudub ametlik kvalifikatsioon raamatukogunduse/infoteaduse või muul vastaval erialal

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

other title information » Sõna, fraas või märgirühm, mis esineb koos väljaande põhipealkirjaga ja allub sellele. Pealkirja täiendandmed esinevad ka koos teiste pealkirjadega, alludes neile (nt rööppealkirjade, väljaandes sisalduvate üksikteoste pealkirjade, seeria- või allseeriapealkirjade juurde kuuluvad täiendandmed). Pealkirja täiendandmed täpsustavad, selgitavad või täiendavad pealkirja, mille juurde nad kuuluvad. Samuti võivad nad osutada väljaande või selles sisalduvate teoste tüübile, sisule, iseloomule vms või selgitada väljaande loomise motiive ja põhjust. Termin hõlmab ka alapealkirju ja ülapealkirju, kuid mitte teisendpealkirju (nt seljapealkirjad), mis asuvad väljaandes mujal kui kehtestatud andmeallikas. (ISBD)

out of date literature » teaduse, tehnika, tootmise ja ühiskonna arengust mahajäänud teosed, esijoones tarbe- ja tootmist käsitlevad raamatud

out of print book » raamat, mille trükk on otsas

out of print edition » raamat, mille trükk on otsas

outcome » väljundi otsene, eelmääratletud toime raamatukogu planeerimisel püstitatud sihtidele ja eesmärkidele (nt kasutajate arv, kasutajate rahulolu tase)

MÄRKUS Hõlmab ka raamatukogu omanikasutust või kogukonda puudutavaid järelmeid.

[EVS-ISO 16439:2016]

outer margin » veeris lehekülje välisserval

outline map » tavaliselt ühevärviline maakaart, kus on kujutatud ainult objektide olulisemad piirjooned (rannajoon, riikide piirid, jõgede ja järvede kontuurid jms), ning mida kasutatakse mingite andmete märkimiseks

output » infotöötlussüsteemi mingis koostisosas tekitatavad andmed

output » omane väljastusega seotud andmetele, olekutele v protsessidele

output » infotöötlussüsteemi mingis koostisosas andmete tekitamine

output » raamatukogu protsesside saadused (nt kataloogitud nimetused, laenutused, vastatud infopäringud)

[EVS-ISO 16439:2016]

output data » infotöötlussüsteemi mingis koostisosas tekitatavad andmed

output device » seade, millega saab andmeid arvutist väljastada, nt kuvar v printer

output unit » seade, millega saab andmeid arvutist väljastada, nt kuvar v printer

outreach service » infoteenuste pakkumine kasutajaile väljaspool tavalist teeninduspiirkonda, harilikult seal, kus teised infoteenused pole kättesaadavad, või juhul, kui infokasutajad ei saa külastada info- ja dokumendiasutust

outside loan » laenutus, mille puhul lugejal on õigus laenatud teavik raamatukogu ruumidest välja viia

outside margin » veeris lehekülje välisserval

over copies » tellitud trükiarvust rohkem trükitud eksemplarid

overdue

overdue » laenutustähtaja ületamine

overdue charge » rahatrahv laenutustähtaja ületamise eest

overdue fine » rahatrahv laenutustähtaja ületamise eest

overdue notice » teade lugejale tagastustähtaja ületanud teaviku tagastamiseks

oversized-book » mõõtmetelt tavaraamatust suurem trükis, mis ei mahu riiulisse

overwrite mode » funktsioon v režiim, mis võimaldab kasutajal viia teksti senise teksti määratud osa asemele

ownership mark » templijäljend, nimekirjutis, eksliibris vm, mis näitab raamatu kuuluvust raamatukogule, asutusele, isikule vm

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018