Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 130 sõna

name entry » kirje, mille pealdiseks on autori(te) nimi (nimed)

name guide card » vahekaart, mille väljel on isikunimi

name index » trükises v andmebaasis esinevate nimede (isiku-, koha-, kollektiivinimede) register

name of author » nimi (perekonnanimi, pseudonüüm), mille all on autori teosed ilmunud

name poem » luulekogule pealkirja andnud luuletus

name reference » viide nimelt nimele (isikud, organisatsioonid), nt kataloogis

name reference » allikaviide autori nime abil, nt Künnap, lk 11

name story » novellikogule pealkirja andnud novell

narrower term » tesauruse märksõna, mis tähistab kitsamat mõistet kui teine märksõna, millega ta on ülenevas hierarhiasuhtes.

national bibliography » ühe rahvuse (maa, riigi) piirides ilmunud, selle rahvuse keeles, selle rahvuse autoritelt ning selle maa ja rahva kohta ilmunud teavikute bibliograafia

national bibliography » ühes riigis avaldatud teavikuid sisaldav ja kirjeldav bibliograafia

MÄRKUS. Mõnes riigis hõlmab rahvusbibliograafia ka välismaal avaldatud riigiga seotud väljaandeid, sealhulgas tõlkeid ja riigi kodanike töid.

[ALLIKAS: ISO 9707:2008, määratlus 2.21]

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

national collection » kogu, mis koosneb rahvusteavikutest ja muust rahvuslikust dokumendipärandist, mille hulka kuuluvad nii traditsioonilised kui elektroonilised käsikirjad, arhiivimaterjalid, kartograafiateavikud, nooditeavikud, pildid, fotod ja audiovisuaalteavikud

[ALLIKAS: ISO/TR 28118:2009, määratlus 2.36]

MÄRKUS. Rahvusraamatukogu kogu võib hõlmata riikliku domeeni arhiivitud sisu veebis.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

national imprint » kõik riigis ilmunud teavikud olenemata vormist

MÄRKUS. Hõlmab kaubanduslikke ja mittekaubanduslikke väljaandeid.

[ALLIKAS: ISO/TR 28118:2009, määratlus 2.37]

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

national information recources » kõik mingi riigi territooriumil kasutatavad infoallikad

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

national library » riigi keskne teaduslik universaalraamatukogu, kes hangib, säilitab ja teeb kättesaadavaks sellel maal, selle rahva keeles, selle maa kohta ilmunud ja selle maa autorite avaldatud väljaandeid; on ühtlasi rahvusbibliograafia keskuseks

national library » raamatukogu, mis vastutab oma asukohariigis kõigi selles riigis ilmuvate teavikute kogumise ja säilitamise eest

MÄRKUS 1. Tavaliselt täidab rahvusraamatukogu ka kõiki või mõningaid järgmisi ülesandeid: koostab rahvusbibliograafiat; säilitab ja arendab suurt ja esinduslikku väliskirjanduse kogu, k.a välismaal ilmunud oma maad käsitlevad teavikud; tegutseb üleriigilise bibliograafiainfo keskusena; koostab koondkatalooge; juhendab teiste raamatukogude töökorraldust ja/või edendab koostööd; koordineerib teadus- ja arendustegevust jne.

MÄRKUS 2. Mõiste „rahvusraamatukogu“ määratlus võimaldab kasutada seda rohkem kui ühe raamatukogu puhul riigis.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

natively digital » digitaalseid meetodeid kasutades loodud

natural language » keel, mille reeglid põhinevad käibival kasutusel

nautical chart » mere või ookeani piirkonna üldistatud, vastavate leppemärkidega esitatud ja matemaatiliselt määratud vähendatud kujutis, näiteks mereteede kaart, hoovuste, merepõhja reljeefi, merefloora ja -fauna kaart

navigate » otsima võrgus v andmebaasis objektidevaheliste seoste abil

navigation chart » laevasõidus v lennuliikluses kasutatav kaart, mis kujutab navigatsiooniks olulisi objekte maal ja/või merel

navigational chart » laevasõidus v lennuliikluses kasutatav kaart, mis kujutab navigatsiooniks olulisi objekte maal ja/või merel

nearby stacks » kohalkasutatav, peamiselt teatmeteostest koosnev kogu

necrology » kirjutis äsja surnud isiku mälestuseks

netiquette » võrgusuhtluses aktsepteeritava käitumise reeglistik

netware » andmesidevahendid ja tarkvara andmesidevõrgu loomiseks

network » sidekanalitega ühendatud arvutid ja seadmed, mis hõlbustavad kasutajatevahelist suhtlust ja võimaldavad kasutajatel ressursse ning teenuseid jagada

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

network » sõlmede ja neid ühendavate harude kogum

network adapter » seade, mille abil arvuti suhtleb arvutivõrguga

network card » seade, mille abil arvuti suhtleb arvutivõrguga

network computer » kõvakettata arvuti, mis laadib iga kord enne töö alustamist vajaliku tarkvara serverist

network drive » võrgu kaudu käideldav mäluseade

network printer » ühisprinter kohtvõrgus

network resources » andmesidevõrkude kaudu juurdepääsetavad inforessursid

network service » teenus, mida pakutakse ja kasutatakse (avalike) andmesidevõrkude, enamasti Interneti kaudu

networking » võrguks v võrguga ühendamine

networking » valdkond, mis tegeleb arvutivõrkude projekteerimise, ehitamise ja hooldusega

new acquisition

new book » äsjailmunud raamat

new book display » raamatukogusse saabunud uute raamatute väljapanek

new book list » raamatukogusse saabunud uute teavikute nimestik

new edition » sama teose uue laoga trükk

new publication » äsjailmunud raamat

new title » äsjailmunud raamat

news » värsket informatsiooni pakkuv perioodika- vm väljaanne

news » teadaanne, teatamine millestki

news sheet » väikese mahuga (perioodika)väljaanne jooksva informatsiooniga

news-sheet » kohaliku omavalitsuse, asutuse, organisatsiooni, ühenduse, ühingu jne ajalehelaadne väljaanne ilmumissagedusega alla 50 numbri aastas, mille välimus, temaatika ühekülgsus, piiratud kättesaadavus, avaliku arutelu puudumine ei võimalda seda pidada ajaleheks

newsletter » kohaliku omavalitsuse, asutuse, organisatsiooni, ühenduse, ühingu jne ajalehelaadne väljaanne ilmumissagedusega alla 50 numbri aastas, mille välimus, temaatika ühekülgsus, piiratud kättesaadavus, avaliku arutelu puudumine ei võimalda seda pidada ajaleheks

newsletter » väikese mahuga (perioodika)väljaanne jooksva informatsiooniga

newspaper » Jadaväljaanne, mida avaldatakse kindlaksmääratud lühikeste intervallidega (tavaliselt iga päev, kord nädalas või kaks korda nädalas) ja milles käsitletakse üldist hetkehuvi pakkuvaid sündmusi ja teemasid. (ISBD)

newspaper » tihedalt (iga päev kuni kord nädalas) ühesuguses kujunduses, tavaliselt suures formaadis ja veergudesse seatud tekstiga ilmuv perioodikaväljaanne

newspaper » jadaväljaanne, mis edastab üld- või erihuvi pakkuvaid uudiseid jooksvate sündmuste kohta ja mille üksikud osad on kuupäevastatud või nummerdatud ning mis tavaliselt ilmub vähemalt üks kord nädalas

MÄRKUS. Hõlmab ka e-ajalehti.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

newspaper article

newspaper clipping

newspaper collection

newspaper cutting

newspaper heading » ajalehe päistiitel

newspaper number » ajalehe iga eraldi ilmunud üksiknumber, vahel harva kaksiknumber

newspaper room » ajalehtede lugemiseks sisustatud saal

newsprint » odav liiminguta peamiselt puitmassist (70-80 %) valmistatud hästi trükivärvi imav trükipaber

newsprint paper » odav liiminguta peamiselt puitmassist (70-80 %) valmistatud hästi trükivärvi imav trükipaber

nickname » meelespidamise hõlbustamiseks objektile antud lühem nimi

nickname » ametliku nime asemel v selle täienduseks inimesele omistatud nimi

niger » raamatute köitmiseks kasutatav õhuke värvitud kitse- v lambanahk

no date » lüh s.a.; teavikul puudub ilmumisaasta ja seda pole võimalik olnud kindlaks teha

no place » lüh s.l., i.k.; teavikul puudub ilmumiskoht ja seda pole võimalik olnud kindlaks teha

nomen » Tähistus, mis osutab RDA olemile. Tähistused on nimi, pealkiri, otsielement, identifikaator ning liigiindeksid ja märksõnad.

MÄRKUS. Tähistused on nimi, pealkiri, otsielement, identifikaator ning liigiindeksid ja märksõnad.

[RDA]

nominal group interview » interaktsioonita grupiintervjuu, mille puhul iga grupiliige annab moderaatori küsimustele kirjalikult vastused, mida seejärel grupis ükshaaval arutatakse ja tähtsusjärjekorda pannakse

[EVS-ISO 16439:2016]

nominal price » raamatul v kirjastuskataloogis näidatud raamatu hind

non resident reader » piiratud õigustega lugeja väljastpoolt teeninduspiirkonda

non-commercial publication » kasumit mittetaotlevate organisatsioonide (nt ühendused, seltsid, algatused) kirjastatud kõigis vormingutes teavikud, mis ei ole enamjaolt tavaliste raamatukaubanduse kanalite kaudu saadaval

MÄRKUS 1. Mittekaubanduslike väljaannete hulka võivad kuuluda aruanded, väitekirjad, perioodikaväljaanded, konverentsikogumikud jne.

MÄRKUS 2. Kohandus tehnilisest aruandest ISO/TR 28118:2009.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

non-contact printing » trükkimisviis, mille puhul trükivärv kantakse paberile elektromagnetilisel teel

non-conventional literature » kindlale kasutajateringile määratud kirjandus, ei levitata raamatukaubanduse kaudu

non-fiction book » mitteilukirjanduslik raamat

non-self-describing manifestation » Kehastus, mis ei sisalda identifitseerivat infot.

[RDA]

non-user » isik, kes kuulub mingi raamatukogu teenindatavate hulka, kuid ei kasuta selle raamatukogu füüsilisi ega/või e-teenuseid

MÄRKUS Hõlmab ka raamatukogu endisi kasutajaid.

[EVS-ISO 16439:2016]

noncirculating collection » kogu, millest ei laenutata (vahetus-, varukogu jmt)

noncirculating copy » ainult raamatukogu ruumides kasutatav eksemplar

noncirculating material » kogu, millest ei laenutata (vahetus-, varukogu jmt)

nonfiction » koondmõiste, mis sisaldab teadus-, tarbe-, õppe-, teatme-, aime- jm kirjanduse

nonlending collection » raamatukogu lugemissaalis kasutatavaist teavikutest koosnev kogu

nonlending library » raamatukogu, kust ei laenutata raamatuid koju

nonmusical sound recording » mittemuusikalise heli jäädvustus, nt audioraamat

nonpareil » 6-punktine (2,265 mm) trükikiri

nonperiodical » ühekordselt ilmuv väljaanne

nonperiodical edition » ühekordselt ilmuv väljaanne

normative document » tegevusjuhiseid (reegleid, juhtnööre) sätestav dokument (standard, tehnoeeskiri)

notation » märgisüsteem mingi kindla ala mõistete tähistamiseks; nt muusika, male, UDK vm notatsioon

note » märk, millega tähistatakse heli vältust ja kõrgust

note » põhitekstile lisatud selgitus, täiendus, viide; kirjeelement, mis sisaldab lühitäiendust v -seletust teaviku iseärasuste kohta

note » lühiteade ajakirjanduses

note area » kirjeala, mis sisaldab teistes alades puuduvaid lisaandmeid

note of pedigree » märk raamatus, mis näitab tema varasemat kuuluvust: nimekirjutis, tempel, eksliibris vm

notes » noodikiri, nooditekst, nii käsikirjaline, trükitud kui ka elektrooniline

nothing before nothing » tähestikjärjestus, mille puhul iga sõna on arvestatud järjestamisel eraldi üksusena

notice » teadaanne, teatamine millestki

notice » põhitekstile lisatud selgitus, täiendus, viide; kirjeelement, mis sisaldab lühitäiendust v -seletust teaviku iseärasuste kohta

notice » lühike mingist sündmusest, nähtusest, toimingust informeeriv teade ajalehes

novel » ulatuslik proosateos mitmeti areneva sündmustikuga

novel in verse » luulevormis romaan; on ka värssdraamasid, värssjutustusi, värssmuinasjutte jt

novelist » romaane kirjutav kirjanik

novellette » väike novell, pisipala

NT » tesauruse märksõna, mis tähistab kitsamat mõistet kui teine märksõna, millega ta on ülenevas hierarhiasuhtes.

nucleus of stock » raamatukogu profiilile ja ülesannetele vastav teavikute miinimum

nuculus of stock » raamatukogu profiilile ja ülesannetele vastav teavikute miinimum

null character » märk, mis esitab kirjamärkide stringis tühja positsiooni, nt püstkriips | MARC21-vormingu püsipikkusega väljas

number » suurema teose, sarja v jätkväljaande osa

number » ajakirja, ajalehe vm jadaväljaande üksikväljaanne

number » märk arvu märkimiseks kirjas

number (card) catalogue » kartoteek, milles kirjed on järjestatud väljaannete numeratsiooni järgi, nt ISO standardite kirjed

number catalogue » kataloog, milles kirjed on järjestatud väljaannete numeratsiooni järgi, nt ISO standardite kirjed

number of column » veerule (mitte leheküljele) antud järjenumber

number of edition » number, mis osutab, mitmenda (kordus)trükiga on tegemist

number of pages » trükise mahu arvuline väljendus

numbered copy » väljaandja poolt nummerdatud eksemplar (nt ametkondlik väljaanne)

numbered publication » väljaanne, mille eksemplarid (vahel osa tiraažist) on nummerdatud; tavaliselt on trükiarv ja kasutajaskond piiratud

numbering » Väljaande iga järgneva numbri või osa identifikaator, mis võib olla number, täht vm märk või nende kombinatsioon koos üksuse nimetusega (nt köide, number) ja/või dateeringuga või ilma nendeta. (ISBD)

numbering » Väljaande numbrite või osade järjenumbrite kogum. (ISBD)

numbering » teavikute v nende osade järgnevuse ja hulga näitamiseks antud numbrid (osadele, lehekülgedele, eksemplaridele vm)

numbering of sections » raamatu poognate nummerdamine signatuuride abil

numeric character » märk arvu märkimiseks kirjas

numeric keypad » eraldi numbriklahvide rühm klaviatuuril paremal; hõlbustab suure hulga numberandmete sisestamist

numerical arrangement » paigutus teavikute järjenumbrite (liigisisene number, kronoloogilis-järjenumbriline jms) järgi

numerical code » ainult numbreist koosnev liigiindeks

numerical map » arvuti abil valmistatud ja esitatud kaart

numerical order » paigutus teavikute järjenumbrite (liigisisene number, kronoloogilis-järjenumbriline jms) järgi

numerical pagination » lehekülgede järjestuse määramine numbritega

numerical reference » allikaviide teose numbrile viiteloetelus, nt 53, 221 (viidatud teos 53, lehekülg 221)

numerical scale » suhtarvuna näidatud kaardimõõt, nt 1:600 000

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018