Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 278 sõna

machine binding » masinate abil valmistatud köide vastandina käsitsiköitele

machine composition » trükilao valmistamine ladumismasina abil

machine intelligence » arvutisüsteemi võime täita funktsioone, mida üldiselt seostatakse inimmõistusega, nt arutleda ja õppida

machine set » trükilao valmistamine ladumismasina abil

machine translation » tarkvara abil ühest keelest teise tõlkimine; sellisel viisil tõlgitud tekst või kõne

machine-readable » andmete ja andmekandjate omadus, mis võimaldab neid töödelda arvutiga

machine-readable cataloguing » kataloogimine arvuti abil

machine-readable document » andmekogumi kujul arvutisüsteemi mällu salvestatud dokument

macron » diakriitik (horisontaalkriips tähe peal) hääliku pikkuse näitamiseks, nt läti Rîga

magazine » regulaarselt (vähemalt kaks korda aastas), ühesuguses kujunduses ja formaadis numbritena ilmuv perioodikaväljaanne

magazine article

magnetic disk » magnetkihiga kaetud lame ümarplaat, mille ühele v mõlemale küljele saab talletada andmeid

magnetic disk unit » seade, mis koosneb magnetketta(i)st, kettaajamist, magnetpea(de)st ja vastavatest juhtseadistest

magnetic head » elektromagnet, mis loeb, kirjutab ja kustutab magnetilisel andmekandjal olevaid andmeid

magnetic storage » mäluseade, milles kasutatakse teatud materjalide magnetomadusi

magnetic tape » magnetkihiga kaetud lint, millele saab talletada andmeid

magneto-optical disk » laser- ja magnetsalvestuse kombinatsioonil põhinev andmekandja

mailer » programm elektronposti saatmiseks ja vastuvõtmiseks

mailing list » elektronpostiaadresside loend, mis võimaldab sõnumit saata paljudele aadressidele korraga

main body of text » teose tekst ilma eessõna, märkuste jm lisaosadeta

main card » kataloogikaart teaviku põhikirje ja raamatukogulike märgetega

main catalogue » raamatukogu koostist kõige täielikumalt kajastav kataloog

main entry » kõiki kirjeelemente sisaldav bibliokirje, mille järgi tehakse täiendkirjeid

main heading » kaartkataloogis põhikirje pealdis; e-kataloogis pealdis, mis kuvatakse tavaliselt kirje alguses

main library » haruraamatukogusid administratiivselt ja majanduslikult juhtiv keskne raamatukogu

main library » juhtiv raamatukogu ühe süsteemi (asutuse) raamatukogude seas

main library » administratiivüksuse osa(d), kuhu on koondatud peamised administratiivsed funktsioonid ning oluline osa raamatukogu kogust ja teenustest

MÄRKUS. Mitmest haruraamatukogust koosnev administratiivüksus ei pea tingimata omama keskraamatukogu.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

main memory » sisemälu osa, kuhu laaditakse käsud ja andmed nende täitmiseks v töötlemiseks; arvuti keskne mäluseade

main menu » programmi käituse algul kasutajale kuvatav menüü, millest tavaliselt hargnevad alammenüüd

main schedule » liigitustabel, mis sisaldab süstemaatiliselt korrastatud loetelu liigitussüsteemi pealiikidest ja nende alljaotistest

main series » Nummerdatud seeria, mis sisaldab üht või mitut allseeriat. (ISBD)

main storage » sisemälu osa, kuhu laaditakse käsud ja andmed nende täitmiseks v töötlemiseks; arvuti keskne mäluseade

main stroke » tähe tugev ülalt-alla joon

main table » liigitustabel, mis sisaldab süstemaatiliselt korrastatud loetelu liigitussüsteemi pealiikidest ja nende alljaotistest

mainframe » ulatuslike võimaluste ja ressurssidega, tavaliselt arvutuskeskuses asuv arvuti, millega saab ühendada teisi arvuteid tema vahendite ühiskasutuseks

make-up of a book » raamatute kunstilise ja tehnilise kujundamise võtete kogum

make-up-editing » trükise trükitehniline kujundamine: formaadi ja trükikirjade valik, teksti ja illustratsioonide paigutus jne

makerspace » tööruum koos seadmetega, mida raamatukogu pakub mingiks arendavaks, eelkõige käeliseks tegevuseks

making up » laoridadest, -veergudest, joontest, klišeedest jm trükivormi koostamine soovitud suuruse ja kujundusega lehekülgede saamiseks

malediction of book » vanasti raamatusse kirjutatud needusvormel kaitseks raamatuvarguse ja rikkumise eest

MAN » lähestikku asuvaid kohtvõrke ühendav võrk

management information system » organisatsiooni tegevust ja arengut toetav infosüsteem

mandatory element » kirjeelement, mis on kirjereeglite kohaselt vältimatu teaviku identifitseerimiseks, nt pealkiri, vastutusandmed, ilmumisaeg

manifestation » Teose väljenduse materiaalne teostus.

[RDA]

manifesto » valitsuse pidulik kirjalik pöördumine elanikkonna poole; partei vm organisatsiooni v rühmituse programmiline avalik teadaanne

manner of reading » lugemise meetod, mis sõltub teksti laadist, lugemise eesmärgist, lugeja ettevalmistusest jm

manual » käsiraamat ettekirjutuste, reeglite ja õpetustega

manual catalogue » käsikogukataloog; kaartkataloog, trükikataloog vms vastandina e-kataloogile

manual search » mehhaaniline otsing

manuscript » 1. käsitsi kirjutatud tekst (raamat, ürik vm);
2. käsitsi, kirjutusmasinal v arvutil kirjutatud tekst avaldamiseks

manuscript » originaalteavik, mis on kirjutatud käsitsi, masina- või arvutikirjas

MÄRKUS. Köidetud eksemplaride ja teiste üksuste (katkendite, rullraamatute, autograafide jne) kohta võib pidada eraldi arvestust.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

manuscript book » käsitsi kirjutatud raamat, tuntud peamiselt enne trükikunsti leiutamist

manuscript collection

manuscript copy » originaalist käsitsi kirjutatud koopia

manuscript map » käsitsi joonistatud kaart, mida säilitatakse originaalina

manuscript music » nii käsitsikirjas kui arvuti noodigraafikaga tehtud noot

manuscript note » käsitsi kirjutatud märkus

manuscript science » antiik- ja keskaja käsikirjade arenemist, kirjutusviisi ja materjali uuriv ajaloo abiteadus

manuscriptology » antiik- ja keskaja käsikirjade arenemist, kirjutusviisi ja materjali uuriv ajaloo abiteadus

map » maapinna üldistatud, vastavate leppemärkidega esitatud ja matemaatiliselt määratud vähendatud kujutis

map » Maa või muu taevakeha pinna üldistatud, leppemärkidega edastatud ja matemaatiliselt määratletud vähendatud kujutis

map catalogue » 1. Raamatu- või kaardikogus olevate kaarditeavikute loend; 2. Kaardikirjastuses valminud või levitaja poolt levitatavate kaardiväljaannete loend.

map collection » asutuse, raamatukogu või eraisiku poolt mingil eesmärgil kogutud maakaartide kogu

map edition » levitamiseks määratud kaarditeavik koos lisamaterjaliga. Näiteks gloobus koos nimeloendiga, kaart ümbrisega, seinakaart

map index » kokkuseadeleht, mis annab ülevaate mitmel lehel v atlases leiduvaist kaartidest

map issue » levitamiseks määratud kaarditeavik koos lisamaterjaliga. Näiteks gloobus koos nimeloendiga, kaart ümbrisega, seinakaart

map layer » geograafilise informatsiooni temaatiline kogum ühesugust geomeetriatüüpi (punkt, joon, polügoon) omavatest nähtustest

map library » ruumiinfokandjaist (kaart, atlas, gloobus jne) koosnev kogu raamatukogus või muus asutuses, kus neid säilitatakse ja kirjeldatakse

map of the administrative divisions » haldusüksuste piire näitav kaart

map projection » maaellipsoidi- või sferoidipinna kujutamise viis tasapinnal

map room » ruumiinfokandjaist (kaart, atlas, gloobus jne) koosnev kogu raamatukogus või muus asutuses, kus neid säilitatakse ja kirjeldatakse

map section » ruumiinfokandjaist (kaart, atlas, gloobus jne) koosnev kogu raamatukogus või muus asutuses, kus neid säilitatakse ja kirjeldatakse

marble paper » marmoritaolise mustriga paber, tarvitatakse köitmisel kaante katmiseks

marbled edge » raamatuploki marmormustriga kaunistatud lõige

marbled paper » marmoritaolise mustriga paber, tarvitatakse köitmisel kaante katmiseks

MARC format » rahvusvaheliselt tunnustatud raamvorming peamiselt bibliograafia- ja normikirjete esituseks ja struktureerimiseks arvutiloetaval andmekandjal; selle variandid on nt MARC21, FINMARC ja UNIMARC

margin » trükipinnast vaba ruum lehekülje servadel

margin-punched card » kaart, mille informatsiooni kodeeritakse kaardi serval olevate mulkude sälkamise teel (pika või lühikese sälguga)

marginal » 1. märkus raamatu valgel äärel, ääremärkus
2. esseistika väikevorm: lühikirjutis, mõttekild v kommentaar

marginal figure » ridu loendav number lehekülje veerisel, sageli kasutusel klassikaliste teoste väljaandeis

marginal note

marginal title » veerisele trükitud pealkiri

mark of lenght » diakriitik (horisontaalkriips tähe peal) hääliku pikkuse näitamiseks, nt läti Rîga

martyrology » pühakute ja märtrite loetelu koos nende lühikeste elulugudega

master » originaalist mingil menetlusel saadud esimene koopia, mida kasutatakse uute koopiate (enamikul juhtudest kasutuskoopiate) valmistamiseks

master copy » originaalist mingil menetlusel saadud esimene koopia, mida kasutatakse uute koopiate (enamikul juhtudest kasutuskoopiate) valmistamiseks

masthead » ajakirja päistiitel

masthead » Andmed ajalehe või ajakirja pealkirja, omaniku, toimetajate jms kohta. Päismiku asukoht võib varieeruda. Ajalehtedel on see tavaliselt toimetusleheküljel või esilehekülje ülaosas, ajakirjadel sisukorraleheküljel. (ISBD)

masthead » ajalehe päistiitel

material (or type of publication) specific area » Mingile teavikulaadile (nt kaart, elektrooniline teavik) eriomaseid andmeid sisaldav kirjeala, kasutatakse peamiselt erilaadide kirjeldamisel. (ISBD)

material in the editor`s hands » kirjastuses olevad ja toimetatavad käsikirjad

mathematical symbols » sümbolid matemaatiliste tehete kirjapanekuks

matricula » ametlik nimestik mingisse kollektiivi kuuluvaist isikuist; ka nimestikku kandmise tunnistus

matriculation certificate » ametlik nimestik mingisse kollektiivi kuuluvaist isikuist; ka nimestikku kandmise tunnistus

matrix » süvenditega vorm trükitähtede valmistamiseks; ladumismasina valuvorm, millega saadakse trükiladu; trükilaolt pehmesse massi pressitud jäjend, mille abil valatakse stereotüüp

matrix printer » printer, mis trükib punktidest moodustatud märke v pilte

matronymic » ema nimi isikunime osana

matter » ladumine; ladumise tulemus

maxim » tarkussõna, käitumisreegel, elutarkus lühilausena

maximize » ikooni aknaga asendama

MC » lameda karbi kujuline seadis, milles asetseb heli salvestamiseks ja taasesitamiseks mõeldud magnetlint

mechanical arrangement » teavikute paiknemine inventeerimise (saabumise) järjestuses osutamata tähelepanu teistele tunnustele.

mechanical binding » klamberseadisega ühendatud lehed hõlpsasti lahtivõetava köitena

mechanical binding » köitmismeetod, mille puhul lehtede kooshoidmiseks kasutatakse mehaanilisi vahendeid niidi või liimi asemel

media » keskkond, kus toimub infoedastus, info avaldamine ja/või massikommunikatsioon

media library » raamatukogu, mis teenindab meedia- ja kirjastusettevõtteid ning -organisatsioone, k.a ajalehetoimetused, kirjastused, ringhäälingu-, filmi- ja teleettevõtted ning -organisatsioonid

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

media monitoring » meediakanalite kaudu üldsusele kättesaadava info regulaarne kindlakstegemine, analüüs ja seiriste koostamine kindlaksmääratud teemal

media review » eri meediakanalites leiduvate materjalide väljaselgitamise, analüüsi ja sünteesi tulemusel koostatud struktureeritud tekst konkreetse teema kohta

medical library » raamatukogu, mis teenindab nii era- kui ka avaliku sektori tervishoiuspetsialiste haiglates või mujal

MÄRKUS 1. Ravimiettevõtete raamatukogud kuuluvad jaotise 2.1.12.4 alla.

MÄRKUS 2. Need raamatukogud võivad hõlmata ka patsientidele lugemiseks mõeldud materjale.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

medical library

medium » esitusvorm, milles andmeid tajutakse, esitatakse, salvestatakse ja edastatakse

membrane » lehekujuline pärgament

memoires » talletatud meenutused isiku elust, tema kaasaegseist isikuist ja sündmustest

memorandum » brošüür, voldik v lehik, mis sisaldab vajaliku miinimumi andmeid millegi kohta

memorial book » kellegi v millegi mälestusele pühendatud teos

memorial collection » raamatukogus omaette koguna hoitav isikule, ühingule, asutusele kuulunud (raamatu)kogu

memorials » ajaloosündmusi kronoloogilises järjestuses esitav teos, keskaja ajalookirjanduse peamine vorm

memory » kogu adresseeritav käskude täitmiseks kasutatav talletusruum keskseadmes jt sisemäludes

memory institution » teabeasutus, mis eelkõige tegeleb info kogumise, säilitamise, töötlemise ja vahendamisega; mäluasutused on raamatukogud, arhiivid, muuseumid

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

mental map » kujuteldav või reaalne ruumisuhete mentaalne mudel, mis sisaldab kolme elementi: paigad, ruumilised seosed paikade vahel ja liikumisplaanid

menu » valikuvõimaluste loetelu, mille kuvab andmetöötlussüsteem ja millest kasutaja saab valida käivitatava toimingu

menu bar » menüünimede v -ikoonidega ala akna servas

merge » andmekogumeid kokku liitma

merger » Kahe või mitme pidevväljaande liitumine uueks pidevväljaandeks, kusjuures ühinenud pidevväljaanded tavaliselt kaotavad oma eelneva eraldi identiteedi. (ISBD)

message » lühiteade ajakirjanduses

message » teadaanne, teatamine millestki

metadata » struktureeritud andmed andmete kohta

MÄRKUS 1 Need andmed on seotud infosüsteemi või infoobjektiga ning loodud kirjeldamise, haldamise, õiguslike nõuete täitmise, tehnilise talitlemise, kasutamise ja säilitamise otstarbel.

MÄRKUS 2 Kohandatud Dublin Core Metadata Initiative’i määratlusest, 2005.

[EVS-ISO 11620:2015]

metadata » olemasolevate andmete sisu, kvaliteeti, seisundit, päritolu ja muid omadusi kirjeldavad andmed

metadata work » Teos, mis on metaandmekanne või metaandmekogum.

[RDA]

metal binding » ohtrasti kaunistatud metallkaantega köide, käibel eriti XIV ja XV saj

method of bibliography » bibliograafiategevuse korraldamise viis v võte

methodic literature » kirjandus mingi aine õpetamise, teadusliku töö meetodite, mingi tootmisala v töö meetodite kohta

methodologist » raamatukoguhoidjate täienduskoolituse ja/või raamatukoguhoidjate kutsetegevuse juhendamise alal töötav raamatukoguhoidja

methodology of bibliography » õpetus, käsitlus bibliograafiameetoditest, bibliograafiatöö organiseerimisest jms

methodology of bibliography » bibliograafiameetodite (võtete) kogum

metonomasy » nime muutmine (nt pseudonüümiks) tõlkimise teel teise keelde, nt Bauer = Agricola, Holzmann = Xylander

metropolitan area network » lähestikku asuvaid kohtvõrke ühendav võrk

mezzotint » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul vask- v tsinkplaat esmalt karestatakse, seejärel kujutist plaadile kandes kaabitakse kujutise heledamaks jäävad kohad madalamaks
2. selles tehnikas graafikateos

micorfiche reader » projektor mikrokaartide lugemiseks

micro-opaque » mikrokaart kujutisega läbipaistmatul mikrofišš põhimikul, mikrovormi liik

micro-opaque reader » projektor mikrokaartide lugemiseks

microcard » mikrokujutist kandev kaardikujuline dokumendikoopia

microcard reader » projektor mikrokaartide lugemiseks

microchip » pooljuhtmaterjali tükike, mis sisaldab omavahel ühendatud elektroonilisi elemente

microcomputer » digitaalarvuti, mille keskseade koosneb ühest v mitmest mikroprotsessorist, mäluseadmest ja sisend-väljundvahenditest

microcopy » originaali vähendatud koopia mikrovormina

microcopy collection

microcopying » trükistest ja dokumentidest mikrosuuruses koopiate valmistamine

microdocument » palja silmaga loetamatut kujutist kandev dokument, saadakse originaaldokumenti tugeva vähendusega pildistades v mikrovormväljastuse teel arvutist

microfiche » mikrokujutisi (kaadrivälju) kandev läbipaistva põhimikuga kaart (tavaliselt 105x148 mm), mikrovormi liik

microfiche collection

microfilm » mikrokujutist kandev film, mikrovormi liik; ka selleotstarbeline fotomaterjal

microfilm collection

microfilm reader » projektor mikrofilmide lugemiseks

microfilming » mikrofilmide valmistamine

microfilmography » mikrofilmide bibliograafiline kirjeldamine; mikrofilmide bibliograafia

microform » palja silmaga loetamatut kujutist kandev dokument, saadakse originaaldokumenti tugeva vähendusega pildistades v mikrovormväljastuse teel arvutist

microform » fotograafiline teavik, mis nõuab kasutamisel suurendamist

MÄRKUS 1. Kohandus standardist ISO 5127:2001.

MÄRKUS 2. Hõlmab mikrofišše ja mikrofilme.

MÄRKUS 3. Slaide ja muid selletaolisi teavikuid loetakse auvisteks.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

microform catalogue » kataloog mikrokandjal

microform edition » mikrovormis väljaanne

microform reader » projektor mikrovormide (mikrofilm, mikrokaart) lugemiseks

microform reader-printer » mikrovormiluger, millega on võimalik valmistada mikrokujutisest suurendatud paberkoopia

micrographics » palja silmaga loetamatute dokumendikoopiate valmistamine ja kasutamine

microphotograph » mikroskoobi ja fotokaamera abil saadud foto üliväiksest objektist

microprocessor » protsessor, mille elemendid on vähendatud üheks v mitmeks integraallülituseks

micropublication » mikrovormis väljaanne

microrecord » originaali vähendatud koopia mikrovormina

microtransparency » mikrokujutisi (kaadrivälju) kandev läbipaistva põhimikuga kaart (tavaliselt 105x148 mm), mikrovormi liik

mid-user » töötaja, kes hangib andmebaasist vajalikku infot kliendile või lõppkasutajale

military cartography » kaitseväe poolt või sõjalisel otstarbel kaartide valmistamine, uurimine ja kasutamine

military library » sõjaväelastele mõeldud raamatukogu

military map » sõjaväes kasutatav täpne topograafiline kaart, Eestis kutsutakse seda kaitseväekaardiks

millboard » paberist ja kartongist paksem jäik pabermaterjal kaaluga üle 500 g/m²

mimeograph » vahapaberist trafareti abil tõmmiseid valmistav endisaegne paljundusaparaat

miniator » raamatute kirjutaja ja maalija keskajal

miniature » punase värviga (minium) maalitud initsiaal v pealkiri keskaja käsikirjas, hiljem ka kaunistav joonistus; ilukirjanduse väikevorm - pisipala

miniature book » väikese formaadiga raamat (kõrgus kuni 10 cm)

miniature edition » väikseformaadiline trükis, mille kõrgus ei ületa 10 cm

minicomputer » funktsionaalselt mikroarvuti ja suurarvuti vahepealne digitaalarvuti

minimize » akent ikooniga asendama

minion » 7-punktine trükikiri

mint copy » harilikust paremale paberile trükitud eksemplar, trükitud põliseks säilitamiseks vm eriotstarbeks

minuscule » väike täht vastandina suurtähele

minutes » koosoleku vm sündmuse v toimingu käiku kirjeldav dokument, milles on jäädvustatud sõnavõtud ja otsused

miscellanea » kogu mitmesuguse sisuga kirjutisi

miscellaneous essays » kogu mitmesuguse sisuga kirjutisi

miscellany » kogu mitmesuguse sisuga kirjutisi

misentry » sisestamisel tehtud viga

misprint » trükiteksti sattunud viga

missal » 48-punktine trükikiri

missal » jumalateenistuse eeskirju esitav raamat, eriti katoliku kirikus

mission » avaldus, mille juhtkond on heaks kiitnud, milles on sõnastatud organisatsiooni sihid ning valikud teenuste pakkumisel ja tootearenduses

[EVS-ISO 11620:2015; EVS-ISO 16439:2016]

MO disc » laser- ja magnetsalvestuse kombinatsioonil põhinev andmekandja

mobile device » arvutiseade, millel üldjuhul on puuteekraan või pliiatsi ja/või klaviatuuriga kasutatav ekraan ning Internetiühendus

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

mobile library » raamatukogu, mõnikord rahvaraamatukogu koosseisus, mis kasutab sõidukit, et viia teavikuid ja teenuseid kasutajani, s.o alternatiivne võimalus raamatukogu ruumidele

MÄRKUS. Kohandus standardist ISO 5127:2001.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

mobile library » liikuv raamatukogu lugejate teenindamiseks piirkondades, kus raamatukogu puudub, nt autoraamatukogu, raamatubuss jne

mobile service » väikese valikkoguga mobiilsete teeninduspunktide (rändraamatukogude) saatmine piirkondadesse või asutustesse

mobile unit » rändteeninduseks (rändraamatukogudes ja teeninduspunktides) määratud kogu

mock editor » ajalooline termin: formaalselt vastutavaks toimetajaks nimetatud isik väljaandele, mida ähvardab repressioon

mock title » eestiitellehel leiduvad andmed: raamatu v sarja pealkiri, vahel ka autor, ilmumisandmed v kirjastuse märk

MOD » laser- ja magnetsalvestuse kombinatsioonil põhinev andmekandja

mode » seadme v programmi tööviis

model title » üldine väljend, mis osutab väljaande tüübile, nt toimetised, aruanne; ei identifitseeri teavikut

modem » seade v programm, mis võimaldab edastada digitaalsignaale analoogtelefoniliinide kaudu

module » tark- v riistvara suhteliselt sõltumatu koostisosa

mold » süvenditega vorm trükitähtede valmistamiseks; ladumismasina valuvorm, millega saadakse trükiladu; trükilaolt pehmesse massi pressitud jäjend, mille abil valatakse stereotüüp

monastery library

monastic binding » peamiselt kloostreis valmistatud keskaegne täis- v poolnahkköide

monastic library

monitor » ekraaniga varustatud kuvaseade, mis võimaldab kasutajal arvutiga suhelda; põhitüübid on elektronkiirekuvar ja vedelkristallkuvar

monitoring report » info- või meediaseire protsessis tellijale regulaarselt edastatav kindlat ajavahemikku hõlmav ülevaade

monodrama » ühe kõneleva tegelasega näidend

monograph » mingit ainet, probleemi v isikut ammendavalt käsitlev ja iseseisva väljaandena avaldatud teaduslik uurimus

monograph » trükitud või muu väljaanne, mis on tervikuna ühes köites või mille terviku moodustab kindel arv köiteid

[ALLIKAS: ISO 5127:2001, määratlus 2.4.02]

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

monographic publication » Üheosaline või kindlast arvust eraldi osadest koosnev terviklik väljaanne. (ISBD)

monographic series » teatud arv ühise koondpealkirjaga seotud monograafiaid

[ALLIKAS: ISO 9707:2008, määratlus 3.20]

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

monologue » näidendis vm kirjandusteoses pikem kõne iseendaga v publiku poole pöördudes

monotype » tähtede kaupa trükiladu valmistav ladumismasin

monotype » 1. graafikatehnika, mille puhul metall-, klaas-, vm plaadile kantakse õlivärvidega pilt, millest saadakse üksainus tõmmis
2. selles tehnikas graafikateos

monthly periodical » üks kord kuus ilmuv ajakiri

monthly publication » üks kord kuus ilmuv ajakiri

morning newspaper » hommikuti ilmuv ajaleht

morning paper » hommikuti ilmuv ajaleht

morocco » raamatute köitmiseks kasutatav õhuke värvitud kitse- v lambanahk

morocco binding » köide, mille selja ja kaante kattematerjaliks on safian

morphology of book » raamatuteaduse osa, mis uurib raamatute füüsilist ehitust ja teksti paigutust

mosaic binding » nahkköide, mille kujunduses on kasutatud mosaiiki

mosaic map » teatud mõõtkavasse teisendatud ortofotode montaaž koos sellele kantud leppemärkidega

motherboard » arvuti põhiplaat, millel paikneb keskseade ja mille külge ühendatakse teisi arvuti koostiosi

motion picture » ekraaniteos

motto » tsitaat, vanasõna, aforism vm ütlus raamatu, peatüki vm ees autori suhtumisele v teksti mõttele viitamiseks

mould » süvenditega vorm trükitähtede valmistamiseks; ladumismasina valuvorm, millega saadakse trükiladu; trükilaolt pehmesse massi pressitud jäjend, mille abil valatakse stereotüüp

mould paper » nõrerestil käsitsi valmistatud paber iseloomulike servade, joonte ja vesimärgiga

mouse » laual libistatav nuppudega osutusseadis

movable book collection » rändteeninduseks (rändraamatukogudes ja teeninduspunktides) määratud kogu

movable location

move » saatma andmeid ühest mälupesast teise

movie » ekraaniteos

movie collection

moving image work » Teos, mis on realiseeritud kolmemõõtmelise liikuva pildina või kahemõõtmelise liikuva pildina.

[RDA]

multi-language publication » mitmes keeles tekstiga väljaanne

multi-level description » mitmeosalise väljaande kohta koostatud kirje, mis koosneb üld- ja eriosast

multi-level description » Kirje, mis põhineb kirjeandmete jagamisel kahele või enamale astmele. Esimene aste sisaldab informatsiooni kogu väljaande või põhiväljaande kohta. Teine ja järgnevad astmed sisaldavad informatsiooni väljaande ühe osa või muu üksuse kohta. (ISBD)

multi-part publication » Kahest või enamast füüsilisest osast moodustuv kindla osade arvuga monograafia; osadel võivad olla oma pealkirjad ja vastutusandmed. (ISBD)

multi-volume publication » teos, mis on välja antud kahes v enamas köites kindlaksmääratud köidete arvuga ning moodustab sisult ühtse terviku

multi-volume work » teos, mis on välja antud kahes v enamas köites kindlaksmääratud köidete arvuga ning moodustab sisult ühtse terviku

multicolour printing » trükkimine mitme värviga

multilevel description » bibliograafiline kirjeldamine, mis põhineb kirjeldatava informatsiooni jagamisel üheks või mitmeks tasandiks; esimene tasand sisaldab informatsiooni teaviku või põhidokumendi kohta; teine ning järgnevad tasandid sisaldavad teaviku üksikosi puudutavat informatsiooni

multilingual dictionary » mitmes keeles tõlkevastetega sõnastik

multilingual edition » mitmes keeles tekstiga väljaanne

multimedia » heli, piltide, animatsiooni, video ja teksti põimimine ühte rakendusse

multimedia document » digitaalteavik, milles on kombineeritud eri infomeediumid interaktiivseks kasutamiseks (nt tekst, graafika, fotod, video, audio)

MÄRKUS. Multimeediumteavikuid arvestatakse vastavalt nende põhiolemusele või -eesmärgile nt andmebaasi, ejadaväljaande või digitaalteavikuna.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

multimedia PC » personaalarvuti, mis sisaldab multimeediarakendusteks vajalikke komponente

multiple copy » täiendavalt juurdehangitud eksemplar

multiple copy » ühe ja sama teaviku teine, kolmas jne eksemplar

multiple number » suurema mahu ja mitme numbriga tähistatud jadaväljaande üksus, nt number 6-8

multiple reference » korduval viitamisel samale allikale kasutatav kärpeline viide lühenditega: samas, ibid., op. cit. vms

multiplication » originaalist kahe v enama jäljendi valmistamine kopeerimise teel

multitasking » käitusrežiim, mis tagab kahe v enama tegumi samaaegse v vaheldumisi täitmise

multiuser » omane riist- v tarkvarale, mida saab kasutada mitu kasutajat korraga v kordamööda, nt ühiskasutuslik kataloogimissüsteem, ühisprinter

municipal library » linnas asuv raamatukogu

museum guide » muuseumi ja tema ekspositsiooni tutvustav teavik

museum object » muuseumis arvele võetud kultuuriväärtusega asi

MÄRKUS: kohandus "Muuseumiseadusest"

music catalogue » noote loetlev kataloog

music collection » muusikaliste helisalvestiste ja/või nooditrükiste korrastatud kogu

music department » raamatukogu osakond muusikakirjanduse, nootide ning heli- ja videosalvestiste jaoks

music library

music material » muusika-alane või muusikaline teavik, näiteks auvis, noot, muusikaraamat, -ajakiri

music printing » nootide trükkimine vastavate trükimärkidega

music printing » nootide trükkimine vastavaist trükimärkidest laotud trükivormiga

music room » muusikateavikuid (noote, auviseid, muusikakirjandust jm infot) vahendav erialasaal, sisaldab ka kuulamissaali

musical score » helitöö kõigi instrumentaal- ja vokaalpartiide koondnoodistik kohastikku noodijoonestikega

musical score » noodikiri, nooditekst, nii käsikirjaline, trükitud kui ka elektrooniline

musical sound recording » muusikalise heli jäädvustus

musical work » Teos, mis on realiseeritud noteeritud muusikana, esitatud muusikana või taktiilse noteeritud muusikana.

[RDA]

Musicassette » lameda karbi kujuline seadis, milles asetseb heli salvestamiseks ja taasesitamiseks mõeldud magnetlint

mystery story

myth » tõestisündinud loona esitatud rahvajutt, mis on seotud kindla koha, isiku v sündmusega

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018