Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 288 sõna

label » raamatu kaanele v seljale kleebitud lipik kohaviida vm andmetega

label » etiketiga varustama

label » andmeelementide kogumi sees asuv v sellele lisatud identifikaator, nt kirjevälja märgend

lack of information » infovajadust rahuldava informatsiooni puudumine

lacuna » vajalike teavikute puudumine kogus (nt sarjast puudub mõni köide jne)

laid paper » ammutussõelast tekkinud ribijoonestikuga paber

lamination » raamatu kaante ja selja katmine õhukese kilega säilivuse huvides

laminator » kiletamisaparaat, mille abil kaetakse paberilehed õhukese läbipaistva kilega

lampoon » teotav pilke- ja laimukirjutis

LAN » kasutaja territooriumil piiratud alal asuv arvutivõrk

landscape » raamatuformaat, mille laius on suurem kui kõrgus

landscape page » raamatu leht (tavaliselt kleebis), mille laius on suurem kui kõrgus

language atlas » keelte ja keelendite leviku kaardistik

language of translation » keel, millesse v millest tekst on tõlgitud

laptop » patareitoitega kandearvuti, mis on piisavalt väike ja kerge süles kasutamiseks

laptop computer » patareitoitega kandearvuti, mis on piisavalt väike ja kerge süles kasutamiseks

large edition » suures tiraažis ja odavas kujunduses väljaanne

large paper edition » raamat, mis on trükitud suurtele poognatele, nii et veerised on tavalisest laiemad

large square folio » suures formaadis raamat, mille lehed on voltimata poognad

laser printer » printer, mis loob valgustundlikule pinnale suunatud laserkiirega nähtamatu kujutise, mis seejärel tehakse tooneriga nähtavaks, kantakse paberile ja kinnistatakse

last copy » alatise säilitusväärtusega trükis, helisalvestis, film vms

law of the press » seadus, mis reeglistab raamatute jm trükiste avaldamise, trükkimise, levitamise jne

layout » laoridadest, -veergudest, joontest, klišeedest jm trükivormi koostamine soovitud suuruse ja kujundusega lehekülgede saamiseks

layout » dokumendi teksti ja piltide paigutus ning vormindus

layout » tulevase trükise v selle osa näidis

leader » MARC-kirje püsipikkusväli, mis sisaldab andmeid kirje kohta, nt kirje pikkus ja tüüp; on aluseks andmetöötlusoperatsioonidele

leader » mingit aktuaalset probleemi käsitlev, harilikult esiküljel avaldatud artikkel ajalehes v ajakirjas

leaders » täpistik, punktide rida ................, nt trükitud plangil täitmist nõudvail kohtadel

leading article » mingit aktuaalset probleemi käsitlev, harilikult esiküljel avaldatud artikkel ajalehes v ajakirjas

leaf » formaati lõigatud paber; trükise koostisosa

leaf attachent method » köide, mille puhul õmblemiseks ja kaante valmistamiseks kasutatud materjalid võimaldavad raamatul täielikult avaneda

leaf number » lehtede järjestuse number

leaflet » trükis mahuga 1-4 lehekülge

leaflet » tavaliselt ühele küljele trükitud tekstiga väikeses formaadis leht, mis informeerib v reklaamib v agiteerib ja mida levitatakse käest kätte

learned journal » teadusalane ajakiri

learned library » teadustööd ja -töötajaid teenindav raamatukogu

learning commons » infotehnoloogiaga varustatud, teenustega toetatud ühisõppekeskkond, rühmatööks ja aruteludeks kujundatud ruumiala raamatukogus

learning commons

leather binding » köide, mille selja ja kaante kattematerjaliks on nahk

leather bound » köide, mille selja ja kaante kattematerjaliks on nahk

lecture » suusõnaline esinemine mingil teemal, tavaline ülikooli õppevorm

lederin » tehisnahk, köitematerjalina kasutatav erilise nitrokihiga kaetud puuvillriie

ledger catalogue » raamatukujuline trükikataloog

lefthand page » avatud raamatu vasakpoolne lehekülg, kannab üldjuhul paarisnumbrit

legal code » õigusnormide süstematiseeritud kogu, millega reguleeritakse üheliigilisi ühiskondlikke suhteid

legal deposit copy » valmistaja v sissetooja poolt raamatukogudele üldjuhul tasuta loovutatav trükise, auvise, elektrondokumendi eksemplar

legal deposit copy » füüsilisel teabekandjal avaldatud väljaanne ja võrguväljaanne ning füüsilisel teabekandjal avaldatud väljaande digitaalne algmaterjal, mida säilitatakse Säilituseksemplariseaduse eesmärkide täitmiseks (kohandus Säilituseksemplari seadusest; seadus kehtib alates 01.01.2017)

legend » rahvajutt kellegi elust v mingist sündmusest

legend » kaardil, plaanil, joonisel vm kasutatud tingmärkide seletus

legend » pildi vm illustratsiooni juurde selgituseks lisatud tekst

legendary » legendiraamat, kogumik legende pühakuist

legibility » hinnang, kui kergesti on tähed, kiri, tekst loetav ja mõistetav

legislature library » raamatukogu, kelle ülesandeks on eeskätt parlamendiliikmete teenindamine

lend » raamatukogu teavikut lugejale ajutiseks kasutamiseks andma

lending » raamatukogu teaviku vahendamine lugejale ajutiseks kasutamiseks; selle tegevuse üksikjuhtum

lending area » raamatukogu teeninduspiirkond, kus saab raamatuid ja muid meediume laenutada ning tagastada

[ALLIKAS: ISO/TR 11219:2012, määratlus 3.39]

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

lending collection

lending department » raamatukogu struktuuriüksus, mille ülesandeks on laenutuse korraldamine ja arvestus

lending library » kojulaenutusega raamatukogu

lending point » koht raamatukogus, kus toimub laenutamine

lending station » koht raamatukogus, kus toimub laenutamine

lending statistics » laenutusandmete kogumine ja töötlemine; töödeldud arvulised laenutusandmed

lending stock

lengthwise title » seljatiitel kas ülalt alla v alt üles

lent » määrang teaviku kohta, mis on lugejale ajutiseks kasutamiseks antud

let-in-note » teksti lõikuv pealkiri, lao välisäärde tühikusse paigutatud marginaal v pealkiri

letter » kirjamärk, mida üksikuna v koos teistega kasutatakse eeskätt suulise kõne mingi helielemendi esituseks

letter » pöördumise vormis kellelegi suunatud sõnum vm tekst

letter by letter » tähestikjärjestus, mille puhul järjestamisel ei arvestata sõnavahesid

letter pagination » lehekülgede märkimine tähtede abil tähestikjärjestuses

letter press printing » trükkimisviis, mille puhul trükivärv kantakse paberile trükivormi kõrgema osaga

letters » sõnaline vaimulooming kirjapanduna v trükituna

lexicography » sõnaraamatute koostamise teooria ja praktika

lexicon » 1. sõnaraamat, harilikult seletussõnaraamat
2. üldine, erialane v bibliograafiline teatmeteos, milles artiklid on järjestatud tähestikuliselt

libel » väike raamat; laimav v satiiriline kirjutis; kaebekiri, laimukiri

liberty of the press » õigus vabalt väljendada oma vaateid ja arvamusi trükisõnas

librarian » raamatukogunduslik elukutse ja sellele vastav ametikoht raamatukogus

librarians association

librarianship » raamatukogude tegevus- ja ainevaldkond

library » 1. asutus, mille ülesandeks on trükiste ja muude infokandjate kogumine, töötlemine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine lugejaile;
2. trükiste korrastatud kogu

library » organisatsioon või selle osa, mille põhieesmärk on võimaldada selliste infoallikate, -teenuste ja -vahendite kasutamist, mis on nõutavad hariduslike ja teaduslike ning info-, kultuuriliste või meelelahutuslike vajaduste rahuldamiseks

MÄRKUS 1. Vajalike infoallikate pakkumiseks võib koostada ja säilitada kogu ja/või organiseerida juurdepääsu infoallikatele.

MÄRKUS 2. Need on raamatukogule esitatavad põhinõuded, mis ei välista tema põhieesmärgiga mitteseotud ressursside olemasolu ega teenuste osutamist.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

library act » õigusakt, mis sätestab raamatukogu õigused ja kohustused, tema koha ühiskonnas, juhtimise ja finantseerimise korra jm

library advocacy » kodanikuühenduste jt huvitatud organisatsioonide ja üksikisikute tegevus, millega püütakse kaitsta raamatukogusid, kindlustada nendega arvestamist poliitika kujundamisel jne (nt kampaaniad, võrgustike arendamine, avalikkuse teavitamine)

library affairs » raamatukogude tegevus- ja ainevaldkond

library and information science » raamatukogu- ja infospetsialiste ettevalmistava eriala nimetus

library association » raamatukogusid ühendav vabatahtlik organisatsioon

library automation » raamatukogu tööprotsesside integratsioon infotöötlussüsteemi abil; hõlmab informatsiooni kogumist, säilitamist, töötlemist ja kättesaadavaks tegemist

library automation system » kõigi v osa raamatukogu tööprotsesside integreerimiseks kasutatav infotöötlussüsteem

library binding » raamatukogu raamatule valmistatud spetsiaalne vastupidav köide

library board

library book processing » tegevused, millega valmistatakse raamat ette hoiustamiseks ja kasutamiseks: inventeerimine, tembeldamine, kataloogimine, kohaviidastamine jne

library card » registreeritud lugejale välja antud dokument, mis annab raamatukogu kasutamisõiguse

library collection » kõik teavikud, mida raamatukogu pakub oma kasutajaile

MÄRKUS 1. Hõlmab kohapeal hoitavaid infoallikaid ja kaugressursse, millele on omandatud kasutusõigus.

MÄRKUS 2. Kasutusõiguse võib raamatukogu omandada ise, konsortsiumi kaudu ja/või välisrahastaja abiga.

MÄRKUS 3. Komplekteerimine tähendab teaviku teadlikku valikut, kasutusõiguse tagamist ja teaviku kajastamist elektronkataloogis või raamatukogu teistes andmebaasides. See ei hõlma RVL-i ja dokumendiedastust.

MÄRKUS 4. Ei hõlma linke Interneti-allikatele, millele raamatukogu ei ole taganud kasutusõigust seaduse, litsentsi, koostöölepingu ja/või muu kokkuleppe alusel. Eraldi arvestust tuleb pidada vaba juurdepääsuga Interneti-allikate kohta, mille raamatukogu on katalooginud oma elektronkataloogi või andmebaasi (vt jaotis 6.3.15).

MÄRKUS 5. Ei hõlma organisatsiooni digihoidlates olevaid teavikuid, kui raamatukogu tegeleb nimetuste kogumise ja/või arhiveerimisega, neid tuleb arvestada eraldi (vt A.3.6).

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

library committee

library council

library devider » riiulis teavikute vahele paigutatav eristustahvlike, nt autoriviit, liigiviit, täheviit, numbriviit

library diary » formular (raamatu v vihikuna) raamatukogu töö (lugejad, laenutused, üritused jm) arvestamiseks päevade kaupa

library directory » raamatukogu ja selle kasutamist tutvustav trükis

library edition » nimelt raamatukogude jaoks tehtud teose väljaanne

library education

library employee » inimene, kes töötab raamatukogus tasu eest

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

library enquiry » päring teaviku olemasolu ja asukoha kohta

library equipment » raamatukogutöö hõlbustamiseks mõeldud spetsiaalsed vahendid

library event » raamatukogu ja lugemise propageerimiseks korraldatud üritus, nt raamatunäitus, kirjandushommik

library for the blind

library furniture » raamatukogu funktsioonidele vastav mööbel, nt kompaktriiul, kataloogikapp jne

library guide » raamatukogu ja selle kasutamist tutvustav trükis

library handbook » raamatukogu ja selle kasutamist tutvustav trükis

library handwriting » trükikirjaga sarnanev käsitsikiri raamatukogutöös

library history

library hours

library information system » arvutipõhine raaamatukogusüsteem, mis koosneb suhteliselt iseseisvatest alamsüsteemidest e moodulitest mingi tegevuste rühma jaoks (nt kataloogimismoodul, laenumoodul, e-kataloog)

library jobber » raamatukaubandusasutus, mis varustab raamatukogusid raamatutega

library journal » raamatukogunduse erialaajakiri

library law » õigusakt, mis sätestab raamatukogu õigused ja kohustused, tema koha ühiskonnas, juhtimise ja finantseerimise korra jm

library lesson » raamatukogu korraldatud koolitund raamatukogu ja infoallikate kasutamise õpetamiseks

library log » formular (raamatu v vihikuna) raamatukogu töö (lugejad, laenutused, üritused jm) arvestamiseks päevade kaupa

library network » territoriaalse v haldusliku ühtekuuluvuse, raamatukogutüübi vm alusel moodustunud raamatukogude süsteem

library notes » raamatukogule vajalikud andmed kataloogikaardil: inventarinumber, kataloogiindeksid ning märked täiendkirjete koostamise ja märksõnade kohta

library of a higher educational institution

library of an institution of higher education » raamatukogu, mille põhifunktsioon on teenindada üliõpilasi, akadeemilist koosseisu ja spetsialiste ülikoolides ning teistes kõrgharidust andvates õppeasutustes

MÄRKUS. Kõrgkooliraamatukogu võib teenindada ka kogu elanikkonda.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

library of professional and learned institutions and associations » teadusasutuse, kutseühingu, teadusliku seltsi, ametiühingu ja teiste selliste organisatsioonide raamatukogu, mille põhieesmärk on teenindada oma liikmeid ja kindla kutse või eriala esindajaid

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

library offering public services » kõigile kasutamiseks avatud raamatukogu

library personnel

library point » koht väljaspool raamatukogu ruume, kus teenindatakse lugejaid

library poster » raamatut reklaamiv plakat

library profession

library professional literature

library professional magazine » raamatukogunduse erialaajakiri

library promotion » kodanikuühenduste jt huvitatud organisatsioonide ja üksikisikute tegevus, millega püütakse kaitsta raamatukogusid, kindlustada nendega arvestamist poliitika kujundamisel jne (nt kampaaniad, võrgustike arendamine, avalikkuse teavitamine)

library publication » nimelt raamatukogude jaoks tehtud teose väljaanne

library publicity » tegevus, mille eesmärgiks on raamatukogu ja selle kasutamise propageerimine ja lugejaskonna laiendamine (näitused, kirjandusõhtud, konverentsid jms)

library reference » vastus leidumuspäringule

library regulations » raamatukogu kasutamise reeglistik

library research » raamatukogunduse või infoteaduse mõne aspekti süstemaatiline uurimus ja analüüs

MÄRKUS. Tulemused avaldatakse tavaliselt raamatukogunduse ja infoteaduse ajakirjas või esitatakse konverentsil.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

library retrieval » otsing teaviku olemasolu ja asukoha määramiseks

library rules » raamatukogu kasutamise reeglistik

library school

library science » infoteaduse valdkond, mis uurib raamatukogusid ja nende tegevust

library service » kõik raamatukogu poolt lugejate vajaduste rahuldamiseks pakutavad teenused

library services

library staff

library staff research publication » avaldatud uurimus raamatukogupersonalilt erialastel ja akadeemilistel teemadel

MÄRKUS. Hõlmab kõigis vormingutes trükiseid ja konverentside ettekandeid.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

library statistics » raamatukogude tegevuse käsitlemine ja kajastamine arvandmete kaudu

library system » territoriaalse v haldusliku ühtekuuluvuse, raamatukogutüübi vm alusel moodustunud raamatukogude süsteem

library technology » raamatukogus kasutatavad töövõtted ja -vahendid

library terminology

library training » raamatukogu, selle kogusid ja teenuseid tutvustav koolitus, mille eesmärk on arendada raamatukogukasutajate infootsingu oskusi

library tuition » raamatukogu võimaluste tutvustamine ja kasutamise õpetamine lugejaile (individuaal- ja rühmakoolitused)

library typology » õpetus, mille järgi raamatukogud jaotatakse tüüpidesse nende koostise, ülesannete, lugejate, alluvuse jm alusel

library website » iseseisev domeen Internetis, mis koosneb raamatukogu avaldatud veebilehtedest või veebilehtede kogum teenindatava asutuse domeenil pakkumaks juurdepääsu raamatukogu teenustele ja ressurssidele

MÄRKUS 1. Veebisaidi lehed on tavaliselt hüpertekstilinkide abil ühendatud.

MÄRKUS 2. Ei hõlma teavikuid, mis kuuluvad e-kogu määratluse alla, ega vaba juurdepääsuga Interneti-allikaid, mis on lingitud raamatukogu veebisaidilt.

MÄRKUS 3. Ei hõlma raamatukogu domeeni veebiteenuseid, mis toimivad teiste organisatsioonide nime all.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

libretto » muusikalise lavateose (ooper, operett, oratoorium jm) tekst; ka balleti stsenaarium

licence agreement » leping, millega üks isik (litsentsiandja) annab teisele isikule (litsentsisaaja) õiguse teostada intellektuaalsest varast tulenevaid õigusi kokkulepitud ulatuses ja kokkulepitud territooriumil, litsentsisaaja aga kohustub maksma selle eest tasu (litsentsitasu)

licence to print » trükkimiseks antud luba v vastav märkus käsikirjal v korrektuurpoognail

licence-based lending model » e-teavikute laenutamise mudel, millel on fikseeritud tasu ja fikseeritud laenutuskordade arv

licensed database » litsentsilepingu alusel kasutatav andmebaas

licensed edition » litsentsi alusel avaldatud väljaanne

life of a copyright » ajavahemik, millal teosele kehtib autoriõigus

lifetime edition » autori elu ajal ilmunud väljaanne

ligature » liittäht, kahe tähe ühendamisel saadud tähemärk, nt saksa ß; trükitehnikas ühele jalale valatud kahe tähega trükitüüp

light button » kuvaelement, mille aktiveerimisel osutusseadisega käivitatakse mingi funktsioon

light literature » kergloetav kirjandus, mida loetakse ajaviiteks ja puhkuseks, enamasti ilma olulise kunstiväärtuseta: põnevusjutud, seiklus-, kriminaal-, armastusromaanid jms

light pen » valgustundlik osutusseadis, millega sihitakse soovitud punkti ekraanil; koos lisaseadmetega võimaldab joonistada otse ekraanile

light reading » puhkuseks ja lõbustuseks ilma teadmiste hankimise ja eneseharimise eesmärgita lugemine

lilliput book » väikese formaadiga raamat (kõrgus kuni 10 cm)

limited edition » väikeses trükiarvus ilmunud trükis

limp binding » painduvate kaantega köide

limp cover » painduvate kaantega köide

line » teksti osa, mille moodustavad samale joonele kirjutatud v trükitud tähed, numbrid jm märgid

line block » joontest koosnev rastrita valmistatud klišee pooltoonideta illustratsioonide trükkimiseks

line engraving » joontest koosnev rastrita valmistatud klišee pooltoonideta illustratsioonide trükkimiseks

line etching » joontest koosnev rastrita valmistatud klišee pooltoonideta illustratsioonide trükkimiseks

line ornament » köitele joonrauaga pressitud geomeetriline ornament

line spacing » tühi ruum ridade vahel

linear metre » mõõtühik raamatukogustatistikas (pikkus 1 m, mahutab 35 köidet raamatuid v 14 ajakirjaköidet)

linen binding » lõuendist selja- ja kaanekattega köide

linen bound » lõuendist selja- ja kaanekattega köide

linen paper » linakiududest valmistatud paber

linguistic editor » käsikirja keeleline toimetaja

lining paper » raamatu esimesele ja viimasele poognale kleebitud v õmmeldud ühe murruga leht; eeslehed ühendavad raamatuplokki kaantega

linked patrons » laenutusviis, kus rühm lugejaid tohib üksteisele ja üksteise eest teavikuid laenata

linocut » 1. kõrgtrükitehnika, mille puhul trükiplaat valmistatakse linoleumist
2. selles tehnikas graafikateos

linotype » ridade kaupa trükiladu valmistav ladumismasin

lipogram » teos (luuletus, jutuke), milles kõik sõnad algavad sama tähega

LIS » raamatukogu- ja infospetsialiste ettevalmistava eriala nimetus

list of abbreviations » teoses kasutatud lühendite loetelu täissõnastuses vastetega

list of best books » soovitava suunitlusega nimestik valitud kirjandusest

list of contents » raamatu osade, peatükkide jne loetelu koos viidetega lehekülgedele

list of films » filmide bibliograafia, nimestik

list of illustrations » illustratsioonide nimestik raamatu alguses v lõpus

listening booth » audiotehnikaga varustatud ühele lugejale mõeldud ruum v vaheseintega eraldatud lugemissaali osa raamatukogus

listening room » audiotehnikaga varustatud ruum raamatukogus

literacy » oskus emakeeles lugeda ja kirjutada

literary criticism » kirjanduse, eeskätt uudisteoste analüüsimine, tõlgendamine ja hindamine tavaliselt artiklite ja retsensioonidena

literary disguise » illegaalselt avaldatud teos, mis on peidetud legaalse raamatu kujunduse vahele

literary disguise » illegaalselt avaldatud väljaanne (nt raamat, ajakiri), mis on peidetud legaalselt ilmunud väljaandesse (nt viimase kaante, tiitel- ja lõpppoognate vahele)

literary editing » teose kompositsiooni, stiili ja keele redigeerimine vastandina tehnilisele toimetamisele

literary heritage » kirjanikust, teadlasest jne järele jäänud tööd, käsikirjad, märkmed, visandid jm

literary language » 1. reeglitega korrastatud keel
2. kirjutatud keel vastandina suulisele

literary magazine » ilukirjandusele ja kirjandusteadusele pühendatud ajakiri

literary newspaper » peamiselt kirjandusele ja kirjanduselule pühendatud ajaleht

literary remains » kirjanikust, teadlasest jne järele jäänud tööd, käsikirjad, märkmed, visandid jm

literary review » kokkuvõtlik käsitlus mingil ajal (nt aastaülevaade) v mingil alal ilmunud kirjandusest

literary trash » vähese väärtusega kirjandus, vähenõudlik lugemisvara

literature » sõnaline vaimulooming kirjapanduna v trükituna

literature history » teadus, mis uurib kirjandus(t)e ajaloolist arenemist ning kirjanike elu ja loomingut

literature search » bibliograafiaandmete kindlakstegemine v täpsustamine; bibliograafiainfo otsing

literay supplement » ajakirja kirjandusliku sisuga kaasanne

lithographed edition » kivitrükis, litograafia teel saadud trükis

lithographic printing » 1. lametrükitehnika, mille puhul trükialusena kasutatakse peenekristallilisi lubjakiviplaate
2. selles tehnikas graafikateos

lithography » 1. lametrükitehnika, mille puhul trükialusena kasutatakse peenekristallilisi lubjakiviplaate
2. selles tehnikas graafikateos

load » andmeid v programmi kasutuskohta teisaldama, nt disketilt arvutisse v magnetlindilt andmebaasi

loaded paper » läikiv tihe paber, kaetud valmistamisel spetsiaalse seguga, kasutatakse eriti illustratsioonide trükkimiseks

loan » raamatukogu teaviku vahendamine lugejale ajutiseks kasutamiseks; selle tegevuse üksikjuhtum

loan » füüsilisel kandjal teaviku (nt raamat, CD-ROM-il) või muul seadmel (nt e-raamatu lugeril) e-teaviku otsene laenutamine või kättetoimetamine või elektroonilise teaviku (nt e-raamatu) edastamine ühele kasutajale kindlaks ajavahemikuks

MÄRKUS 1. Ei hõlma laenutähtaja pikendamisi, aga neid võib eraldi arvestada.

MÄRKUS 2. Laenutuse alla kuuluvad raamatukogus tehtud registreeritud laenutused (laenutus kohalkasutuseks).

MÄRKUS 3. Laenutusteks arvestatakse ka originaalteavikute asemel (ka faksi teel) edastatud koopiaid ja raamatukogu personali poolt kasutaja jaoks tehtud elektrooniliste teavikute väljatrükke.

MÄRKUS 4. Hõlmab ka füüsilises vormis teavikute laenutamist kaugkasutajatele.

MÄRKUS 5. Teavikute elektroonilist edastust loetakse elektrooniliseks dokumendiedastuseks juhul, kui teavikuid on lubatud kasutada piiramatu aja jooksul. See hõlmab edastamist teenindatavatele.

MÄRKUS 6. Selles standardis määratletud laenutus- ja edastusteenuste liigid on esitatud tabelis 1.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

loan charge » teenustasu laenutuse eest

loan collection

loan department » raamatukogu struktuuriüksus, mille ülesandeks on laenutuse korraldamine ja arvestus

loan desk » lett v laud laenutuse vormistamiseks

loan fee » teenustasu laenutuse eest

loan file » laenutatud teavikute register (kartoteek v fail) laenutusandmetega

loan for in-house use » laenutus teaviku kasutamiseks raamatukogus

loan for reference only » laenutus teaviku kasutamiseks raamatukogus

loan for use outside the library » laenutus, mille puhul lugejal on õigus laenatud teavik raamatukogu ruumidest välja viia

loan library » kojulaenutusega raamatukogu

loan period » ajavahemik laenutuskuupäevast tagastustähtajani

loan record » laenutatud teavikute register (kartoteek v fail) laenutusandmetega

loan restriction » ettekirjutus, mille kohaselt teaviku kasutamist selle suure nõudluse, erilise väärtuse vm tõttu ajaliselt v ruumiliselt kitsendatakse

loan statistics » laenutusandmete kogumine ja töötlemine; töödeldud arvulised laenutusandmed

loan system » laenutuste vormistamise ja arvestuse viis

loan unit » arvestusüksus (nt eksemplar, köide, aastakäik), mille alusel arvestatakse laenutusi

local » omane failidele, andmetele jt ressurssidele, millele kasutajal on vahetu juurdepääs

local area network » kasutaja territooriumil piiratud alal asuv arvutivõrk

local bibliography » mingi piirkonna v maakoha kohta ja seal ilmunud kirjandust ning seal elanud autorite töid loetlev bibliograafia

local card file » kodukohakirjandust (raamatuid, artikleid jm) loetlev kartoteek

local collection » paikkonda käsitlevate teavikute kogu; kodulookirjanduse kogu

local database » kasutaja seadmes või sisevõrgus asuv andmebaas

local disk » kasutaja arvutis asuv kõvaketas

local history collection » paikkonda käsitlevate teavikute kogu; kodulookirjanduse kogu

local library » iseseisva koguga, kuid administratiivselt ja rahaliselt keskraamatukogule alluv raamatukogu

local literature » kohalikku piirkonda käsitlev kirjandus

local loan » laenutus teaviku kasutamiseks raamatukogus

local printer » printer, mis kuulub kasutaja arvutisüsteemi

local publication » mingis kohas (linnas, külas, asutuses) trükitud teavik; paikkondlik teavik

local publications collection

location » teaviku olemasolu ja asukoha (raamatukogu) määrang

location » teavikute asetusviis riiulil (vertikaalne, formaadiline, süstemaatiline, tähestikuline jne)

location index » register, mis on arhiivide ja dokumentide üldine teatmestu osa ja annab viite nende asukohale

location mark » tingmärk (numbrid, tähed) teavikul tema asukoha määramiseks riiulil

location mark » liigiindeks teaviku kohaviidas, määrab sisu järgi tema asukoha riiulil

location register » register, mis on arhiivide ja dokumentide üldine teatmestu osa ja annab viite nende asukohale

location symbol » raamatukogu tinglik lühendatud nimetus, nt RR - Eesti Rahvusraamatukogu, SK - Saare Maakonna Keskraamatukogu

log book » kindlavormiline laevapäevik

log in » arvuti- v võrguseanssi alustama

log off » arvuti- v võrguseanssi lõpetama

log on » arvuti- v võrguseanssi alustama

log out » arvuti- v võrguseanssi lõpetama

logical » füüsilisest teostusest v asukohast sõltumatu, nt loogiline ketas, loogiline kirje

logical operator » loogikatehtes sooritatavat toimingut esitav sümbol, nt AND, OR, NOT; kasutatakse nt programmeerimisel ja andmebaasipäringute sõnastamisel

logical unit » Ainetu kehastuse osa.

MÄRKUS.Sealhulgas digitaalne fail.

[RDA]

logo » Eraldi trükitüübi või -plaadi kujutis, millel on mingi väljend (nt ajalehe, ettevõtte, organisatsiooni nimi), enamasti kunstiliselt kujundatud. (ISBD)

logogram » täht, märk, sümbol, mis tähistab sõna, nt t° = temperatuur

logotype » trükitüüp, millel on terve sõna v silp

long letter » pikendiga trükitäht, nt b, d, f, g, h, j jt

long primer » 10-punktine trükikiri (kõrgusega 3,761 mm)

long-playing record » üks mahukas või paljude muusikapaladega heliplaat; analoogheli salvestusformaat; kasutusel ka inglise lühend LP

longitudinal study » mitu uuringut, mille puhul rakendatakse sama või sarnast uurimisinstrumenti samal populatsioonil teatud ajavahemike järel rohkem kui üks kord, eesmärgiga mõõta muutusi kasutamise, tajumise, hoiakute vms mustrites

[EVS-ISO 16439:2016]

loose back binding » köide, mille selg ei ole kleebitud raamatuploki selja külge ning raamatu avamisel jääb selja ja ploki vahele õõs

loose cover » kaitse- v ehiskate raamatu kaante ümber

loose insert » teose juurde kuuluv lahtine lisa, milleks võib olla nt plaat, album vm

loose leaf » raamatule lisatud eraldi leht: tabel, skeem, maakaart vm

loose leaf » raamatusse kuuluv lahtine leht

loose leaf binding » rõngasmehhanismiga köidetav raamat, mille lehti saab hõlpsasti lisada v eemaldada

loose leaf catalogue » lehtedele või sedelitele kantud kirjetega kataloog, mille lehed on pandud karpi või klambriga kinnitatult kaante vahel; kaartkataloogi eelkäija

loose-leaf binding » Lahtistest lehtedest koosnev, köitmata raamat. (ISBD)

loose-leaf book » Lahtistest lehtedest koosnev, köitmata raamat. (ISBD)

loose-leaf publication » lehtedel avaldatud köitmata trükis

loose-leaf publication » Lahtistest lehtedest koosnev, köitmata raamat. (ISBD)

low pitch » diakriitik rõhu vm hääldusseiga näitamiseks, nt mère (kaldkriips vasakult paremale tähe peal)

lower board » raamatu lõpus olev kaas

lower case letter » väike täht vastandina suurtähele

lower edge » raamatuploki lõigatud allserv

loxodrome » kindla asimuudiga teekonnajoon maakera pinnal

LP » üks mahukas või paljude muusikapaladega heliplaat; analoogheli salvestusformaat; kasutusel ka inglise lühend LP

LSP » kirjakeele allkeel teadus, kunsti-, tootmis- jm alade tarbeks

lubok » lühikese, sageli värsivormis tekstiga puulõiketehnikas pilt vene rahvakunstis

luxury binding » kaunilt kujundatud köide

luxury binding » eriti hinnaline ja kvaliteetne köide

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018