Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 347 sõna

icon » ekraanil kuvatav graafiline sümbol, mida kasutaja saab teatud funktsiooni v tarkvararakenduse valimiseks osutada seadisega, nt hiirega

iconize » akent ikooniga asendama

iconography » maastike, isikute, sündmuste vms kunstiliste kujutiste (maal, skulptuur, foto vm) loetlemine, kirjeldamine, uurimine; vastav bibliograafia, nimestik, loetelu

ICT » andmete töötlemise, salvestamise ja edastamise tehniliste vahendite, meetodite ning võtete koondnimetus, infotehnoloogia mõiste laiendus, mis rõhutab ühtsete sidevõrkude osatähtsust arvutite, andmemassiivide, audiovisuaalsüsteemide, kaugsidevahendite jms koondumises

identifier » üks v mitu märki, mida kasutatakse andmeelemendi vm objekti tuvastamiseks v nimetamiseks; võib tähistada ka objekti teatud omadusi

ideological dictionary » sõnaraamat, mis esitab sõnu järjestatuna nende mõistelise sisu järgi

idioticon » murde v murraku keelendeid esitav sõnastik

ILL » lugejateeninduse üks vorme, mis seisneb raamatukogus puuduva teaviku (v selle koopia) tellimises teisest raamatukogust

illegal copy » mistahes teose ilma autoriõiguste omaja loata reprodutseeritud koopia

illegal publication » ebaseaduslikult trükitud ja levitatud trükis

illiterate » kirjaoskamatu

illuminated manuscript

illumination » käsikiriraamatute ja inkunaablite kaunistamine värviliste initsiaalide ja joonistustega

illuminator » vanade käsikiriraamatute ja inkunaablite kaunistaja

illustrate » teksti illustratsioonidega varustama

illustrated cover

illustrated dictionary » sõnastik, kus tähenduse selgitamisel on määrav pilt, joonis vm illustratsioon

illustrated edition » illustratsioonidega väljaanne

illustrated file » (piltidega) illustreeritud kaartidest koosnev kartoteek

illustrated flyleaf » illustratsioonidega vm kunstilise kujundusega eesleht

illustrated magazine » ajakiri, milles piltidel on oluline osa

illustrated supplement » raamatu tekstile eraldi lisatud illustratsioonid

illustrated title page » kunstilise kujundusega tiitelleht

illustration » teksti selgitav v kaunistav pilt, joonis, foto vm

illustration » Bibliograafiaüksuses esinev diagramm, joonis, pilt vm graafiline kujutis. (ISBD)

illustration list » illustratsioonide nimestik raamatu alguses v lõpus

illustrator » raamatu vm teksti juurde illustratsioone valmistanud kunstnik, illustreerija

ILS » arvutipõhine raaamatukogusüsteem, mis koosneb suhteliselt iseseisvatest alamsüsteemidest e moodulitest mingi tegevuste rühma jaoks (nt kataloogimismoodul, laenumoodul, e-kataloog)

image » andmete nähtav esitus ekraanil vm kuvapinnal

image » tasapinnale tehtud kujutis mingist esemest, isikust, sündmusest vms

image database » piltinformatsiooni, nt fotosid, jooniseid v kaarte sisaldav andmebaas

image description » Kuulatav või puutekeeles kirjeldav tekst, mis on lisatud taktiilsele pildile, kaardile või joonisele või tarnitakse koos sellega.

[RDA]

image file » pilti sisaldav fail

image processing » piltidega sooritatavad andmetöötluse operatsioonid, nt pildi konstrueerimine, korrigeerimine, taastamine

imitation » originaaldokumendi koopia, mille valmistamise eesmärgiks ei ole olnud selle esitamine originaalina

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

imitation leather » köitmisel naha asemel kasutatav tehismaterjal

impact » erinevus või muutus üksikisikus või grupis, mis tuleneb kokkupuutest raamatukoguteenustega

MÄRKUS Muutus võib olla materiaalne või mittemateriaalne.

[EVS-ISO 16439:2016]

imperfect copy » tootmisvigadega eksemplar

imperfect copy » kasutamist takistavate vigadega eksemplar (lehed rebitud, illustratsioonid v tabelid puuduvad jne)

import » andmete võtmine teisest süsteemist v rakendusest

imposing » tühi ruum raamatu osa, peatüki vm jaotise alguslehekülje ülaosas, vahel kunstiliselt kujundatud

impress » trükimenetlusega tõmmiseid saama, trükiseid valmistama

impression » trükiteose kõik eksemplarid, mis on trükitud sama laoga

impression » Esialgse lao põhjal tehtud kordustrükk, mis on originaali täpne reproduktsioon. (ISBD)

impression » tugevdatud survega kõrgtrükk, mille puhul tähed v kujutis saadakse reljeefse süvendina

imprimatur » trükkimiseks antud luba v vastav märkus käsikirjal v korrektuurpoognail

imprimery » raamatuid, ajakirju, ajalehti jm trükkiv ettevõte

imprint » andmed teaviku ilmumiskoha, -aja, väljaandja, trükisel ka trükkimise kohta

imprint area » kirjeala, mis sisaldab teavet väljaande ilmumiskoha, -aja, väljaandja, ka trükkimise kohta

in-house database » organisatsioonis kohapeal leiduvatest andmetest koostatud, enamasti sisetööks kasutatav andmebaas

in-house publication » väljaanne, mis on määratud levimiseks ja kasutamiseks ainult mingi asutuse, ettevõtte, organisatsiooni piires

in-house use » raamatukogu teavikute kasutamine raamatukogus

in-house use » raamatukogu ruumides kasutatud teavikud, mille kasutaja on avariiulilt võtnud

MÄRKUS. Avariiulikasutus hõlmab riiulite juures teavikute lehitsemist nende sisuga tutvumiseks, kuid ei hõlma kõigest veerisepealkirjade või seljatiitlite lugemist materjali valikuks.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

in-library use » raamatukogu teavikute kasutamine raamatukogus

inaugural dissertation » ülikoolis loengupidamisõigust andev teadustöö

incomplete set » perioodika- v jätkväljaande (ka sarja v mitmeköitelise teose) kogum, millest on puudu numbreid, andeid, köiteid

incunable » trükikunsti leiutamisest kuni aastani 1500 (incl.) trükitud raamat, v.a plokiraamat. Ka kaardid enne 1550. aastat.

incunable science » raamatuteaduse osa, mis uurib inkunaableid ja XV saj trükikunsti

incunabulogy » raamatuteaduse osa, mis uurib inkunaableid ja XV saj trükikunsti

incunabulum » trükikunsti leiutamisest kuni aastani 1500 (incl.) trükitud raamat, v.a plokiraamat. Ka kaardid enne 1550. aastat.

incut note » teksti lõikuv pealkiri, lao välisäärde tühikusse paigutatud marginaal v pealkiri

indentation » tühi ruum taandrea alguses

indention » rea lühendamine trükilaos kas ühelt v kahelt poolt

indention » tühi ruum taandrea alguses

independent title » Pealkiri, millest piisab jadaväljaande või mitmeosalise väljaande osa identifitseerimiseks üldpealkirja lisamata. (ISBD)

index

index » loetelu, mis hõlbustab ainestiku leidmist, nt trükisest v andmebaasist

index » andmebaasi registrit koostama

index » 1. raamatut, andmebaasi vms registritega varustama 2. liigitustabelite järgi liigiindeksit määrama ja seda teavikule või bibliokirjesse märkima 3. teavikute sisu ja vormi kokkuvõtlikult mingis indekseerimiskeeles väljendama (liigitama ja/või märksõnastama)

index » korrastatud nimestik või otsisüsteemi osa, mis võimaldab juurdepääsu selle mingile teistmoodi korraldatud osale, dokumendi aadressile või dokumendile endale

index entry » andmeelement, mille esmane funktsioon on võimaldada juurdepääsu andmetele; bibliograafiakirjes on otsielementideks pealdised, märksõnad, liigiindeksid jms

index of banned books » ametivõimude koostatud loetelu keelustatud trükistest

index of bibliographic tools » erinevaid bibliograafiaväljaandeid, manusbibliograafiaid jne loetlev nimestik (bibliograafia)

index of corporate bodies » trükises v andmebaasis esinevate ettevõtete, asutuste, organisatsioonide jm kollektiivide register

index of films » filmide bibliograafia, nimestik

index of persons » trükises v andmebaasis esinevate isikunimede register

index of places » trükises v andmebaasis esinevate kohanimede register

index of the local press » mingis kohas (nt linnas) ilmunud trükiste bibliograafia

index of users » lugejakaartidest koosnev kartoteek

index term » infoallika v selle osa ainestikku tähistav sõna v sõnaühend; kasutatakse nt teatmeteoses artikli algussõnana märksõnakataloogis ja registris jaotusüksusena, andmebaasis otsitunnusena

index term » infootsikeele sõnaüksus, s.o sõna või sõnaühend dokumendi sisu ja päringu kirjeldamiseks

index volume » mitmeköitelise väljaande, nt entsüklopeedia sisu avav eraldi köide registritega

indexing language » deskriptoritel põhinev infootsikeel

indexing language » tehiskeel jäädvustatud informatsiooni kirjeldamiseks ja otsimiseks, nt UDK, Eesti üldine märksõnastik

indexing language » teaviku sisu või vormi iseloomustamiseks loodud tehiskeel, nt UDK, Eesti üldine märksõnastik

indexing term » infoallika v selle osa ainestikku tähistav sõna v sõnaühend; kasutatakse nt teatmeteoses artikli algussõnana märksõnakataloogis ja registris jaotusüksusena, andmebaasis otsitunnusena

Indian paper » väga tugev õhuke läbipaistmatu paber, kasutatakse piiblite, sõnastike, entsüklopeediate jms trükkimiseks

indicative abstract » lühireferaat, mis esitab kõige olulisema refereeritavast

indicative entry » kirje, mis sisaldab minimaalseid andmeid teaviku kohta (autor, pealkiri, ilmumisandmed)

indicator » numbriline, sümboliline või sõnaline väljend, mille kaudu iseloomustatakse tegevusi, sündmusi, objekte või isikuid kvantitatiivselt ja kvalitatiivselt nende väärtuse hindamise eesmärgil

[EVS-ISO 11620:2015]

indicator » mingit sündmust v olekut näitav vahend v andmeelement; MARC-vormingus muutpikkusega välja algul paiknev andmeelement, mis interpreteerib v täiendab välja andmeid

individual author » teaviku kirjeldamisel autoripealdises märgitav isik, kes on loonud teose kas üksi v koostöös teistega

individual bibliography » ühe isiku elu, tegevust ja töid käsitlevat kirjandust ning tema loomingut loetlev bibliograafia ilma autori põhjalikuma tutvustuseta

individual borrower » üksikisik, kes laenab raamatukogust teavikuid

individual loan » laenutus üksikisikule

individual volume » üks eraldi köide mitmeköitelisest väljaandest

industrial and commercial library » tööstus- või äriettevõtte raamatukogu, mida rahastab ettevõte ja mille ülesanne on selle töötajate infovajaduste rahuldamine

MÄRKUS. Hõlmab ka info- ja juhtimiskonsultantide, tootmis- ja teenindusettevõtete ning õigusbüroode raamatukogusid.

[EVS-ISO 2789:2007]

industrial and commercial library » tööstus- või äriettevõtte raamatukogu, mida rahastab ettevõte ja mille ülesanne on selle töötajate infovajaduste rahuldamine

MÄRKUS. Hõlmab ka info- ja juhtimiskonsultantide, tootmis- ja teenindusettevõtete ning õigusbüroode raamatukogusid.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

infant book » lastele kirjutatud raamat

inferior figure » number, mis on reajoonest madalamal, nt keemiavalemites

infobesity » üksikisiku taju, et infovooga seotud tööülesannete maht on suurem kui see, millega oleks võimalik efektiivselt toime tulla. Infoüleküllus on põhjustatud liigsest seotusest meedia, tehnoloogia ja informatsiooniga.

informatics » teadus, mis hõlmab meetodite ja tehniliste lahenduste loomist informatsiooni töötlemiseks; varasemal ajal ka infoteadus

informatics scientist » arvutipõhise infotöötlusega tegeleva teadusvaldkonna uurija

information » tähenduslikku vormi ehk konteksti asetatud andmed, millel on reaalne või oletatav väärtus vastuvõtja jaoks

information accuracy » informatsioonile antav hinnang korrektsuse, tõesuse, täpsuse jt tunnuste alusel

information activities » informatsiooni kogumise, töötlemise, säilitamise ja vahendamise valdkond

information age » 1980ndatega alanud aeg, mida iseloomustab info- ja sidetehnoloogia kiire areng ning informatsiooni tähtsuse kasv ühiskonnas

information analysis » andmete ja infovoo ning -ressursside süsteemne uurimine eri aspektide ja osade vaheliste seoste ja ilmnevate seaduspärasuste kindlakstegemiseks

information and communication technology » andmete töötlemise, salvestamise ja edastamise tehniliste vahendite, meetodite ning võtete koondnimetus, infotehnoloogia mõiste laiendus, mis rõhutab ühtsete sidevõrkude osatähtsust arvutite, andmemassiivide, audiovisuaalsüsteemide, kaugsidevahendite jms koondumises

information behavior » infoallikatest infokanalite kaudu informatsiooni hankimise, kasutamise ja edastamisega seotud tegevuste kogum

information carrier » andmekandja, millele on jäädvustatud informatsioon

information centre » infoteenuseid osutav asutus või selle üksus

information commons » infotehnoloogiaga varustatud, teenustega toetatud ühisõppekeskkond, rühmatööks ja aruteludeks kujundatud ruumiala raamatukogus

information competencies » teadmised ja oskused, kuidas infovajadust tunnetada, informatsiooni tulemuslikult otsida, kriitiliselt hinnata ja valida ning eetiliselt ja õiguslikult kasutada

information content

information culture » organisatsiooni infojuhtimise ja -kasutamisega seotud väärtuste, hoiakute, normide ja käitumisviiside kogum. Mõistet kasutatakse ka üksikindiviidi ja ühiskonna tasandil

information demand » väljendatud vajadus informatsiooni järele

information department » infoteenuseid osutav asutus või selle üksus

information digest

information e-service » infoteenuse pakkumine, ilma et kasutaja peaks raamatukokku kohale minema.

information environment » erinevatel kandjatel informatsioon ja seda koguvad, töötlevad, salvestavad ja vahendavad isikud, organisatsioonid ja süsteemid

information ethics » info loomise ja vahendamise eetilisi aspekte käsitlev eetika haru

information exchange » info edastamine ja vastuvõtt

information explosion » algselt trükiste, tänapäeval kõigi teavikute arvu ülikiire kasv

information fatique » informatsiooni sisust või selle mahust tulenev ebaadekvaatset reaktsiooni ja valeotsuseid põhjustav psüühiline seisund

information flood » üksikisiku taju, et infovooga seotud tööülesannete maht on suurem kui see, millega oleks võimalik efektiivselt toime tulla. Infoüleküllus on põhjustatud liigsest seotusest meedia, tehnoloogia ja informatsiooniga.

information flow » informatsiooni liikumine algpunktist lõpp-punkti

information governance » infojuhtimise valdkond, mis tegeleb organisatsiooni andme- ja dokumendihalduse süsteemide ja infoturbega

information highway » 1990ndatel kasutusele võetud termin, mis tähistas elektrooniliste võrkude kogum, mis võimaldab kiiret infoedastust ja -kasutust riistvara ja võrgutehnoloogia vahendusel

information industry » elektrooniliste andmete ja teadustehniliste toodete valmistamine, müük, vahendus ja neid puudutavad teenused

information infrastructure » inimesed, protsessid, menetlused, vahendid, rajatised ja tehnoloogiad, mis toetavad informatsiooni loomist, kogumist, töötlemist, kasutamist, edastamist, säilitamist ja hävitamist

information literacy » võime tunnetada infovajadust ning infot efektiivselt ära tunda, kätte saada, hinnata ja kasutada

MÄRKUS 1 Kirjaoskus minimaalsel tasemel lugemis- ja kirjutamisoskuse tähenduses on infokirjaoskuse põhialus.

MÄRKUS 2 Hõlmab oskust kasutada infole juurdepääsuks ja info kättesaamiseks infotehnoloogiat.

[EVS-ISO 16439:2016]

information management » informatsiooni hankimise, korraldamise, töötlemise, säilitamise, kättesaadavaks tegemise ja jagamise protsesside juhtimine organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks ja väliskeskkonna teguritega kohanemiseks

information mediation

information medium » andmekandja, millele on jäädvustatud informatsioon

information monitoring » eelnevalt määratud infoallikates avaldatud info regulaarne väljaselgitamine, analüüs ja seiriste koostamine kindlaksmääratud teemal

information need » lünk inimese teadmiste ja selle vahel, mida tal oleks vaja teada, et lahendada teadmistevajakust tingitud probleemi

information network » infotöötlussüsteem, milles informatsiooni töötlus ja jagamine toimub hajutatult andmesidevahenditega ühendatud sõlmedes

information noise » päringule sisuliselt mittevastav info e ballast, mis tekib infoülekülluse tõttu; otsinguprotsessi käigus saadud mitterelevantsed andmed

information officer » informatsiooni kogumise, töötlemise, säilitamise ja vahendamisega tegelev, sellekohase väljaõppe saanud töötaja

information officer » infotööga tegeleja

information overload » üksikisiku taju, et infovooga seotud tööülesannete maht on suurem kui see, millega oleks võimalik efektiivselt toime tulla. Infoüleküllus on põhjustatud liigsest seotusest meedia, tehnoloogia ja informatsiooniga.

information point » Infoabi pakkuv väike infokeskus, nt turismiinfo punkt, äriinfo punkt. Tegemist võib olla ka infootsingut võimaldava seadmega.

information policy » riiklik tegutsemine informatsioonile juurdepääsu võimaldamiseks teatud piirkonnas või riigis

information practice » info hankimine ja kasutamine sotsiaalse praktika kontekstis

information practices » info hankimine ja kasutamine sotsiaalse praktika kontekstis

information processing » süsteemne operatsioonide sooritamine informatsiooniga

information processing system » ühest või mitmest andmetöötlussüsteemist jt seadmetest, nt büroo- ja sideseadmetest koosnev süsteem, mis sooritab infotöötlust

information professional » informatsiooni kogumise, töötlemise, säilitamise ja vahendamisega tegelev, sellekohase väljaõppe saanud töötaja

information provision » infoteeninduse liik: päringutele vastamine

information publication » vahendusinformatsiooni avaldav väljaanne

information request » sõnaliselt väljendatud infovajadus, mis esitatakse infoteenuse pakkujale või sisestatakse automatiseeritud infosüsteemi otsiaknasse

information resource » ühiskonnas sihipäraseks kasutamiseks loodud dokumentides jäädvustatud informatsioon; laiemalt hõlmab ka indiviidide teadmisi, kogemusi ja professionaalseid oskusi

information resource » Enesevälist infot sisaldav aineline või ainetu objekt.

[RDA]

information retrieval » toimingud, meetodid ja protseduurid talletatud andmetest informatsiooni saamiseks etteantud teemal

information retrieval language » tehiskeel jäädvustatud informatsiooni kirjeldamiseks ja otsimiseks, nt UDK, Eesti üldine märksõnastik

information retrieval system » infotöötlussüsteem informatsiooni säilitamiseks ja vajaliku kiireks leidmiseks

information science » sotsiaalteadus, mis uurib informatsiooni vahendamist ja kasutamist, selgitades välja gruppide ja indiviidide infopädevuse, infovajaduse, infokäitumise ja inforessurssidele optimaalse juurdepääsu tegureid ja seaduspärasusi sotsiaal-kultuurilises kontekstis. Hõlmab ka raamatukoguteaduse, raamatuteaduse, bibliograafia-, dokumendi- ja arhiiviteaduse

information scientist

information search » toimingud, meetodid ja protseduurid talletatud andmetest informatsiooni saamiseks etteantud teemal

information search language » tehiskeel jäädvustatud informatsiooni kirjeldamiseks ja otsimiseks, nt UDK, Eesti üldine märksõnastik

information searching » toimingud, meetodid ja protseduurid talletatud andmetest informatsiooni saamiseks etteantud teemal

information searching behaviour » mingi eesmärgi saavutamiseks vajaliku informatsiooni iseseisva, toetatud või juhendatud otsimisega seotud tegevuste kogum

information security » tegevused ja meetmed teabe turvalisusega seotud riskide maandamiseks, sealhulgas andmekaitseks

information seeking » informatsiooni otsimine kõigist kättesaadavatest infoallikatest ja –kanalitest. Info hankimine keskendub lehitsemisele, hankimise ühe osa moodustab infootsing.

information seeking behaviour » mingi eesmärgi saavutamiseks vajaliku informatsiooni iseseisva, toetatud või juhendatud otsimisega seotud tegevuste kogum

information seeking cycle » protsess, mis hõlmab probleemi tuvastamist ja tõlgendamist, otinguplaani koostamist, otsingu läbiviimist, tulemuste hindamist ja vajadusel protsessi taasläbimist

information selection system » infotöötlussüsteem informatsiooni säilitamiseks ja vajaliku kiireks leidmiseks

information service » ühekordsele või pikemaajalisele infovajadusele vastav informatsiooni pakkumine ja inforessursside kättesaadavaks tegemine

information service » infoteenuseid osutav asutus või selle üksus

information service » kasutaja infovajaduse rahuldamiseks toimuva tegevuse, infoteeninduse tulemus

information skills » oskus informatsiooni otsida, esitada, analüüsida, levitada jne

information society » informatsiooni tähtsustav ja seda kõigis eluvaldkondades maksimaalselt kasutav (hankiv, tootev, talletav, levitav) ühiskond

information source » allikas informatsiooni saamiseks või infootsinguks (nt ajakiri, andmebaas, spetsialist vm)

information source » koht teavikus vm, kust saadakse infot kirje koostamiseks: tiitelleht, kaas, plaadi etikett, ümbris vm

information specialist » infotööga tegeleja

information specialist » informatsiooni kogumise, töötlemise, säilitamise ja vahendamisega tegelev, sellekohase väljaõppe saanud töötaja

information strategy » tegevuskava ühiskonna või organisatsiooni informatiseerimiseks

information superhighway » 1990ndatel kasutusele võetud termin, mis tähistas elektrooniliste võrkude kogum, mis võimaldab kiiret infoedastust ja -kasutust riistvara ja võrgutehnoloogia vahendusel

information system » informatsiooni kogumise, säilitamise ja väljastamise vahendite kogum; põhiosad on infokogum (andmebaas), töötluseeskirjad (programmid) ning tehnilised vahendid (riistvara)

information technology » informatsiooni automaatse töötluse ja edastuse meetodid ja menetlused

information theory » informatsiooni kvantitatiivsete omadustega tegelev teadusharu

information transfer » võrgu kaudu info edastamine ühest terminalist teise

information unit » informatsiooni hulga mõõtühik, nt bitt

information user » infokeskuse pakutava infrastruktuuri, teenuste või ainestiku kasutaja

information value » väärtus, mis on seotud dokumentides leiduva informatsiooniga ja selle kasutamisega uurimisallikana

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

information work » informatsiooni kogumise, töötlemise, säilitamise ja vahendamise valdkond

information worker » infotööga tegeleja

informational question » raamatukogu personalile esitatud töökorraldusalased küsimused

MÄRKUS 1. Hõlmab näiteks töötajate või ruumide otsingut, küsimusi lahtiolekuaegade, registreerimise või seadmete, nt lugejaprinterite või arvutiterminalide kasutamise kohta.

MÄRKUS 2. Küsimus võib olla esitatud isiklikult, telefonitsi, postiga, faksiga või elektrooniliselt (e-posti, raamatukogu veebisaidi jt võrgusidevahendite kaudu).

MÄRKUS 3. Infopäringute kohta vt jaotist 2.2.26.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

informations needs » lünk inimese teadmiste ja selle vahel, mida tal oleks vaja teada, et lahendada teadmistevajakust tingitud probleemi

informative abstract » üksikasjalik referaat, mis esitab refereeritava töö meetodid, probleemid, järeldused jne

informative bibliography » bibliograafia, mille esmane ülesanne on ilmunud raamatute, artiklite jms tutvustamine lugejaile

informatization » inforessursside loomine, säilitamine, vahendamine ja kasutamine, mis rajaneb info- ja sidetehnoloogia rakendamisel

infoxication » üksikisiku taju, et infovooga seotud tööülesannete maht on suurem kui see, millega oleks võimalik efektiivselt toime tulla. Infoüleküllus on põhjustatud liigsest seotusest meedia, tehnoloogia ja informatsiooniga.

initial » nime esimene täht; ka peatüki, lõigu, luuletuse vm esimene täht

initial letter » nime esimene täht; ka peatüki, lõigu, luuletuse vm esimene täht

initial meridian » meridiaan, millest alates mõõdetakse geograafilist pikkust. 1884. aastast kokkuleppeliseks algmeridiaaniks Greenwichi meridiaan

initialism » Organisatsiooni või muu olemi nime või mistahes sõnaühendi algustähtedest moodustatud lühend. (ISBD)

initialism » sõnaühendi algustähtedest moodustatud sõnana häälduv lühend, nt UNESCO, ENE

ink cartridge » tinti vm värvainet sisaldav tindiprinteri osa

ink jet printer » printer, milles märgid moodustatakse värviosakeste v -piiskade paiskamisega paberile

inlaid binding » nahkköide, mille kujunduses on kasutatud mosaiiki

inner book » kokkuõmmeldud ja kaitselehtedega varustatud trükipoognad

inner margin » veeris raamatu lehekülje seljapoolsel serval

input » infotöötlussüsteemi teatud koostisossa vastuvõetud andmed

input » raamatukogu ülalpidamiseks panustatud ressursid (nt rahastus, personal, kogud, ruumid, sisseseade)

[EVS-ISO 16439:2016]

input » infotöötlussüsteemi mingisse koostisossa andmete vastuvõtmine

input » omane sisestusega seotud andmetele, olekutele v protsessidele

input conventions » sisestavate andmete vormistusreeglid

input data » infotöötlussüsteemi teatud koostisossa vastuvõetud andmed

input device » seade, millega saab andmeid sisestada, nt klaviatuur, hiir, skanner

input unit » seade, millega saab andmeid sisestada, nt klaviatuur, hiir, skanner

input-output » omane sisestuses ja väljastuses osalevale seadmele, protsessile v andmetele

INS key » klahv, mida kasutatakse lisamis- ja asendusrežiimi ümberlülitamiseks

inscribed copy » omakäelise tekstiga eksemplar

insert » raamatusse kleebitud leht illustratsioonide, kaartide, tabelite vm täiendusega tekstile, tavaliselt väljaspool leheküljenummerdust

insert » funktsioon v režiim, mis võimaldab kasutajal viia senise teksti sisse lisatekst, mille sobitamiseks senine tekst paigutatakse automaatselt ümber

INSERT key » klahv, mida kasutatakse lisamis- ja asendusrežiimi ümberlülitamiseks

insert mode » funktsioon v režiim, mis võimaldab kasutajal viia senise teksti sisse lisatekst, mille sobitamiseks senine tekst paigutatakse automaatselt ümber

insert/inset » Mingi üksusega koos regulaarselt või ebaregulaarselt avaldatav bibliograafiaüksus, mis kinnitatakse või paigutatakse lahtiselt selle vahele. (ISBD)

inserted leaf » raamatusse kleebitud leht illustratsioonide, kaartide, tabelite vm täiendusega tekstile, tavaliselt väljaspool leheküljenummerdust

inserted title » pealkiri (vahel ka muud andmed) eraldi lehel (vahetiitellehel)

insertion » funktsioon v režiim, mis võimaldab kasutajal viia senise teksti sisse lisatekst, mille sobitamiseks senine tekst paigutatakse automaatselt ümber

inset » raamatusse kleebitud leht illustratsioonide, kaartide, tabelite vm täiendusega tekstile, tavaliselt väljaspool leheküljenummerdust

inset map » maakaardile eraldi raamistuses lisatud kaardike mingi ala täpsema kujutusega

inside cover » esi- ja tagakaane sisemine pool

inside margin » veeris raamatu lehekülje seljapoolsel serval

inside title » tiitel, mis on raamatus tagapool tiitellehte, nt tiitel osale raamatust

inside title » pealkiri (vahel ka muud andmed) eraldi lehel (vahetiitellehel)

inspection copy » trükise esimene eksemplar, mille läbivaatamise alusel antakse trükisele ilmumisluba

install » riistvara üles seadma ja arvutisüsteemi ühendama; tarkvara töökeskkonda paigutama ja häälestama

installation program » tarkvara installeerimist automatiseeriv programm; sageli rakendusprogrammiga kaasas olev utiliit

instalment » suurema teose, sarja v jätkväljaande osa

institution index » trükises v andmebaasis esinevate ettevõtete, asutuste, organisatsioonide jm kollektiivide register

institutional repository » avatud juurdepääsuga digihoidla organisatsiooni või organisatsioonide rühma väljaannete hoidmiseks, mille hulka kuuluvad näiteks e-väljaanded (nt teadusartiklid, konverentsiväljaanded, tehnilised aruanded, väitekirjad, õppematerjalid)

EE MÄRKUS. Digihoidla võib sisaldada ka piiratud juurdepääsuga väljaandeid.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

instruction » eeskiri mingi töö tegemiseks v ülesande täitmiseks

intaglio » trükkimisviis, mille puhul trükivärv kantakse paberile trükivormi süvendite abil

intangible cultural heritage » kogukonna või rühma teadmised, oskused, kombed ja tavad, mida antakse põlvest põlve edasi ja mis on sellele kogukonnale või rühmale omased ja olulised ka tulevikus

integrated collection system » ühe v mitme raamatukogu omavahel seotud ja üksteist täiendavate koordineeritult koostatud ja kasutatav fondide kogum

integrated library system » arvutipõhine raaamatukogusüsteem, mis koosneb suhteliselt iseseisvatest alamsüsteemidest e moodulitest mingi tegevuste rühma jaoks (nt kataloogimismoodul, laenumoodul, e-kataloog)

Integrated Services Digital Network » tehnoloogia, mis võimaldab edastada kõnet, videot ja andmeid digitaalsete sideliinide kaudu

integrating resource » Bibliograafiaüksus, mida täiendatakse ja/või muudetakse uuenduste abil, mis ei jää eraldi üksusteks, vaid ühendatakse tervikuga. Lõimväljaanded võivad olla lõpetatud või lõpetamata. Lõimväljaanded on nt uuendatavad irdlehtväljaanded ja uuendatavad veebisaidid. (ISBD)

integrating work » Diakrooniline teos, mis on kavas realiseerida ühe väljendusena.

[RDA]

integrity » dokumendi säilivus tahtlike või juhuslike muudatusteta, mis takistaksid selle tajumist originaalina

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

intellectual property » üldmõiste, mis tähistab õigusi inimese loometegevuse tulemustele (kunsti- ja kirjandusteostele, kaubamärkidele, leiutistele jm)

inter-library loan request form » lugeja poolt täidetav spetsiaalne formular teaviku tellimiseks (ka rahvusvahelise) raamatukogudevahelise laenutuse kaudu

interactive library service » sotsiaaltarkvara hõlmav raamatukogu võrguteenus, mis hõlbustab teabe kahesuunalist vahendamist kasutajate või kasutajate ja raamatukogu vahel

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

interactive mode » tööviis, mille puhul vahelduvad kasutaja sisestused ja arvutisüsteemi reaktsioonid; kasutaja saab süsteemilt pidevat tagasisidet

intercolumn space » veerge eraldav tühi ruum

interest profile » infonõudluse suundumus

interface » kahe koostööd tegeva funktsionaalüksuse ühispiir

intergrated circuit » pooljuhtmaterjali tükike, mis sisaldab omavahel ühendatud elektroonilisi elemente

interim binding » vihikute v poognate esialgne kokkupanu, mis hiljem asendatakse lõpliku köitega

interleaf » vahele köidetud, vahele pandav lisaleht (näiteks raamatus, margialbumis)

interleaving » raamatu lehtede vahele märkuste ja täienduste jaoks puhaste lehtede kinnitamine (köitmine)

interlending » lugejateeninduse üks vorme, mis seisneb raamatukogus puuduva teaviku (v selle koopia) tellimises teisest raamatukogust

interlibrary lending » lugejateeninduse üks vorme, mis seisneb raamatukogus puuduva teaviku (v selle koopia) tellimises teisest raamatukogust

interlibrary loan » originaalvormis teaviku laenutamine või teaviku (või selle osa) koopia edastamine ühest raamatukogust teise raamatukokku, mis ei ole sama juhtkonna alluvuses

MÄRKUS 1. Elektrooniliste teavikute vahendatud edastust arvestatakse elektroonilise dokumendiedastusena.

MÄRKUS 2. Selles standardis määratletud laenutus- ja edastusteenuste liigid on esitatud tabelis 1.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

interlibrary loan request

interlinear blank » tühi ruum ridade vahel

interlinear space » tühi ruum ridade vahel

interlinear translation » rea alla kirjutatud sõnasõnaline tõlge, nt luuleteksti toortõlge

intermediate user » töötaja, kes hangib andmebaasist vajalikku infot kliendile või lõppkasutajale

internal database » organisatsioonis kohapeal leiduvatest andmetest koostatud, enamasti sisetööks kasutatav andmebaas

internal memory » keskseadmesse kuuluv mäluseade, millele protsessoril on vahetu juurdepääs

internal network » võrk, mis on eraldatud üldisest võrgust vastava tark- v riistvara abil

internal publication » väljaanne, mis on määratud levimiseks ja kasutamiseks ainult mingi asutuse, ettevõtte, organisatsiooni piires

internal storage » keskseadmesse kuuluv mäluseade, millele protsessoril on vahetu juurdepääs

international bibliography » mitmes keeles ja mitme maa kirjandust loetlev bibliograafia (võib olla piiratud teema, aja vm tingimustega)

international book exchange

international interlending

international interlibrary loan

international lending

International Standard Bibliographic Description

International Standard Book Number » Rahvusvaheline raamatu standardnumber; kümnekohaline numberkood, mis sisaldab kontrollnumbrit ja millele eelneb suurtähtlühend ISBN. ISBN identifitseerib ainuliselt teose ühe trüki, mille on välja andnud üks teatud kirjastaja. ISBNi annab rahvuslik ISBNi agentuur ja see number põhineb rahvusvahelisel standardil
EVS-ISO 2108. (ISBD)

International Standard Music Number » noodiväljaandele antud 13kohaline number, mis aitab väljaannet identifitseerida ja kergendab selle tellimist ning levitamist

International Standard Serial Number » Rahvusvaheline jadaväljaande standardnumber; kaheksakohaline numberkood, mis sisaldab kontrollnumbrit ja millele eelneb suurtähtlühend ISSN. ISSN koos võtmepealkirjaga identifitseerib ainuliselt ühe jadaväljaande või lõimväljaande (vt ISSN Manual). ISSNi annab ISSN Võrk (ISSN Network) ja see number põhineb rahvusvahelisel standardil EVS-ISO 3297. (ISBD)

Internet » ülemaailmne võrgustik, mis kasutab andmeedastuseks ühtset protokollistikku

internet » marsruuterite kaudu ühendatud võrkude kogum

Internet access » ühekordne Interneti kasutamine raamatukogu andmesidevõrgu vahendusel raamatukogu arvutitöökoha või kasutaja isikliku arvuti kaudu raamatukogu ruumides

MÄRKUS 1. Interneti-seansse saab arvestada vaid juhul, kui kasutaja on end registreerinud või autentinud.

MÄRKUS 2. Pääs Internetti kasutaja isikliku arvuti (nt sülearvuti või pihuarvuti) kaudu raamatukogu WiFi-võrku raamatukogu sees kasutades tuleb arvestada ja märkida eraldi.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

Internet address » Internetis kehtiva protokolliga määratletud aadress, mis identifitseerib ühe arvuti

Internet of Things » interneti kaudu ühendtud asjade (objektide) võrk, kus esemed vahetavad üksteise ja inimesega infot ja täidavad teatud ülesannet; esemed võivad olla näiteks nutitelefonid, köögitehnika, autod, meditsiiniseadmed, hooned jms

Internet public access point » paik, kus kõigil soovijatel on pääs arvuti juurde ning õigus kasutada Interneti-teenuseid (veeb, elektronpost)

interoperability » funktsionaalüksuste võime omavahel suhelda, programme täita v andmeid teisaldada nii, et kasutaja ei pea tundma nende üksuste eriomadusi

interrogation mark » kirjavahemärk ? küsiva lause lõpul; ka muude küsitavuste märkimiseks

interruption » protsessi, nt programmi täitmise peatamine välise sündmuse toimel nii, et protsess saab hiljem jätkuda

interview » ajakirjandusžanr, milles käsitletakse teemat küsimuste ja vastuste vormis

interview » suulise küsitlemise meetod, mille puhul info jõuab intervjueeritavalt intervjueerija või uurijani

MÄRKUS 1 Meetod annab tulemuseks otsese reaktsiooni küsimustele, vastupidiselt kirjalikele küsimustikele ja enesehindamisele (enesevaatlusele).

MÄRKUS 2 Intervjuud jagunevad vastavalt intervjueeritavate arvule individuaalintervjuudeks ja grupiintervjuudeks.

MÄRKUS 3 Intervjuu võib olla struktureeritud, poolstruktureeritud või struktureerimata.

MÄRKUS 4 Poolstruktureeritud ja struktureerimata intervjuusid respondentide grupiga nimetatakse tavaliselt fookusgrupiintervjuudeks.

[EVS-ISO 16439:2016]

intranet » firma- või asutusesisene kohtvõrk, kus kasutatakse Internetiga ühilduvaid protokolle ja programme

intrinsic value » dokumendi väärtus, mis ei tulene sisust, nt võib selline väärtus tuleneda vanusest, kasutusviisist, loomistingimustest, signatuurist või lisatud pitserist

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

introduction » teose osa, mis tutvustab teemat, allikaid, meetodeid vm teose otstarvet

inventory » raamatukogus arvele võetud teavikute olemasolu kontroll

inventory report » ametlik dokument kogu kontrollimise kohta

inventor`s certificate » leiutaja autorsust tõendav dokument

inventor`s specification » patenditava leiutise lühike tehniline kirjeldus

inverse word order » ümberpööre, ebaharilik sõnajärjestus, nt märksõna kujul "keemia, anorgaaniline"

inversion » ümberpööre, ebaharilik sõnajärjestus, nt märksõna kujul "keemia, anorgaaniline"

inverted commas » kirjavahemärgid " ", mille vahele pannakse tekstis otsene kõne, tsitaadid, pealkirjad jm

invisible Web

invoice » dokument (akt, arve, saateleht), mille alusel võetakse raamatukogus vastu v antakse üle teavikuid

IoT » interneti kaudu ühendtud asjade (objektide) võrk, kus esemed vahetavad üksteise ja inimesega infot ja täidavad teatud ülesannet; esemed võivad olla näiteks nutitelefonid, köögitehnika, autod, meditsiiniseadmed, hooned jms

IP address » Internetis kehtiva protokolliga määratletud aadress, mis identifitseerib ühe arvuti

IPAP » paik, kus kõigil soovijatel on pääs arvuti juurde ning õigus kasutada Interneti-teenuseid (veeb, elektronpost)

IRC » teadmised ja oskused, kuidas infovajadust tunnetada, informatsiooni tulemuslikult otsida, kriitiliselt hinnata ja valida ning eetiliselt ja õiguslikult kasutada

ironym » iroonilise tähendusega pseudonüüm

IRS » infotöötlussüsteem informatsiooni säilitamiseks ja vajaliku kiireks leidmiseks

ISBD

ISBD for antiquarian books

ISBD for cartographic materials

ISBD for electronic resources

ISBD for monographic publications

ISBD for non-book materials

ISBD for printed music » rahvusvaheline nooditrükiste kirjeldamise reegleid sisaldav standard, mis käsitleb nooditrükiste kirjeldamisele ja identifitseerimisele esitatavaid nõudeid, kirjeelementide järjestust, kirjemärgistust

ISBD for serials

ISBD(A)

ISBD(CM)

ISBD(ER)

ISBD(G)

ISBD(M)

ISBD(NBM)

ISBD(PM) » rahvusvaheline nooditrükiste kirjeldamise reegleid sisaldav standard, mis käsitleb nooditrükiste kirjeldamisele ja identifitseerimisele esitatavaid nõudeid, kirjeelementide järjestust, kirjemärgistust

ISBD(S)

ISBN » Rahvusvaheline raamatu standardnumber; kümnekohaline numberkood, mis sisaldab kontrollnumbrit ja millele eelneb suurtähtlühend ISBN. ISBN identifitseerib ainuliselt teose ühe trüki, mille on välja andnud üks teatud kirjastaja. ISBNi annab rahvuslik ISBNi agentuur ja see number põhineb rahvusvahelisel standardil
EVS-ISO 2108. (ISBD)

ISDN » tehnoloogia, mis võimaldab edastada kõnet, videot ja andmeid digitaalsete sideliinide kaudu

ISSN » Rahvusvaheline jadaväljaande standardnumber; kaheksakohaline numberkood, mis sisaldab kontrollnumbrit ja millele eelneb suurtähtlühend ISSN. ISSN koos võtmepealkirjaga identifitseerib ainuliselt ühe jadaväljaande või lõimväljaande (vt ISSN Manual). ISSNi annab ISSN Võrk (ISSN Network) ja see number põhineb rahvusvahelisel standardil EVS-ISO 3297. (ISBD)

ISSN Network » Eri maades tegutsevate keskuste võrgustik, mis vastutab maailma pidevväljaannete usaldusväärset registrit moodustavate arvutipõhiste andmepankade loomise ja haldamise eest. ISSN Võrk vastutab ka rahvusvahelise jadaväljaande standardnumbri (ISSN) väljaandmise eest. (ISBD)

issuance » ajavahemik perioodikaväljaande numbrite ilmumise vahel, nt kord kuus, 2 korda aastas

issue » ajakirja, ajalehe vm jadaväljaande üksikväljaanne

issue » Esialgse lao põhjal tehtud kordustrükk, mis sisaldab suuremaid või väiksemaid täpselt piiritletud erinevusi. (ISBD)

issue » raamatukogu teaviku vahendamine lugejale ajutiseks kasutamiseks; selle tegevuse üksikjuhtum

issue » teost üldsusele kättesaadavaks tegema

issue » suurema teose, sarja v jätkväljaande osa

issue » üldnimetus levitamiseks määratud teose v teaviku kohta

issue » Jadaväljaande üks järjestikustest osadest; mitmeastmelise jadaväljaande väikseim järjestikune osa. (ISBD)

issue number » andeis v vihikutena ilmunud teose andele antud järjenumber

issuing body » Kollektiiv, kelle nime all tohib bibliograafiaüksust välja anda. See kollektiiv võib olla, kuid ei pea olema vastutav bibliograafiaüksuse sisu eest. Ta võib olla, kuid ei pea olema ka kirjastaja. Väljaandjaks võib olla ka üksikisik. (ISBD)

IT » informatsiooni automaatse töötluse ja edastuse meetodid ja menetlused

italics » paremale kaldu asetsevate tähtedega kiri, kus tähemärgi kalle on ca 15º

item » Üksikobjekt või kehastuse üksikjuht.

[RDA]

item » iga omaette tiitliga teavik

item » sama trükise iga üksik teisik

item record » andmekogum, mis kirjeldab ja võimaldab identifitseerida teaviku iga üksikut eksemplari

iteration » Lõimväljaande olek mingil ajahetkel, kas esimest korda avaldatuna või pärast uuendamist. (ISBD)

itinerante » majast majja ja perest perre rändav raamatumüüja, Eestis eriti XIX saj lõpul ja XX saj algul

itinerary » raamat maa, linna, maakoha vm tutvustamiseks, esitab matkamarsruute, kirjeldab vaatamisväärsusi, annab muud infot

itinerary » teos andmetega teatava teekonna jaoks

itinerary » teatmik mingi maakoha, linna, muuseumi vm kohta

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018