Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 135 sõna

hacker » tehniliselt oskuslik arvutientusiast

hacker » tehniliselt oskuslik arvutientusiast, kes kasutab oma teadmisi ja vahendeid kaitstud ressurssidele volitamatuks juurdepääsuks

hagiography » pühakuid käsitlev kirjandus ja uurimistöö; pühakute elulood

hagiology » pühakuid käsitlev kirjandus ja uurimistöö; pühakute elulood

hagionym » pühaku nimi pseudonüümina

hair-line » trükitähe peen alt-üles joon; kirjutuskirjas ühendav joon tähtede vahel

hair-stroke » trükitähe peen alt-üles joon; kirjutuskirjas ühendav joon tähtede vahel

half binding » köide, mille selg ja kaante nurgad on kaetud ühe, kaaned teise materjaliga, nt poollõuendköide, poolnahkköide

half bound » köide, mille selg ja kaante nurgad on kaetud ühe, kaaned teise materjaliga, nt poollõuendköide, poolnahkköide

half brackets » poolikud nurksulud

half calf binding » poolnahkköide, mille seljal on nöörmed kõrgemate vöötidena nähtavad ning selja ja kaante vahel on sügav kooldnurk

half cloth binding » osaliselt riidest kattega köide

half leather binding » köide, mille selg ja kaante nurgad on nahast, kaaned on kaetud muu materjaliga

half linen binding » osaliselt lõuendist kattega köide (muu võib olla paber või papp)

half nonpareil » 3-punktine (1,128 mm) trükikiri Inglismaal ja 4-punktine Ameerikas

half title » eestiitellehele trükitud sageli lühendatud pealkiri

half title » eestiitellehel leiduvad andmed: raamatu v sarja pealkiri, vahel ka autor, ilmumisandmed v kirjastuse märk

half title page » tiitellehele eelnev leht, tavaliselt eestiitliga

half volume » mitmes köites teose osa, kui köide on jagatud veel kaheks

half-type » kõrgtrükis rakendatav toonoriginaalidest (nt fotodest) klišeede valmistamise menetlus; ka sel teel valmistatud tõmmis

halfmonthly magazine » üle nädala v kaks korda kuus ilmuv ajakiri

halftone » läbi rastri pildistamisel saadud negatiivi kopeerimisel valmistatud klišee, mille trükielemendid koosnevad erisuguse suurusega punktidest

halftone screen » toonillustratsioonide (foto jm) trükkimisel kasutatav joonvõrk, mille abil punktelementideks jaotamisega ja neile mitmesuguse suuruse andmisega saadakse rasterklišee

halfyearly publication » ajakiri, mis ilmub kaks korda aastas

hall-type library » seinaäärsete riiulite v kappidega, nn seinasüsteemiga raamatukogu(ruum)

hand atlas » taskuformaadis atlas

hand binding » raamatule käsitsi valmistatud köide

hand composition » trükilao kokkupanemine käsitsi

hand setting » trükilao kokkupanemine käsitsi

hand-scooped paper » nõrerestil käsitsi valmistatud paber iseloomulike servade, joonte ja vesimärgiga

handbill » tavaliselt ühele küljele trükitud tekstiga väikeses formaadis leht, mis informeerib v reklaamib v agiteerib ja mida levitatakse käest kätte

handbook » mingi ala süstemaatililine esitus raamatuna, erialane teatmeteos

handling » toimingud, mis on vajalikud dokumentide säilitamiseks ja kasutamiseks

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

handmade paper » nõrerestil käsitsi valmistatud paber iseloomulike servade, joonte ja vesimärgiga

handout » tavaliselt ühele küljele trükitud tekstiga väikeses formaadis leht, mis informeerib v reklaamib v agiteerib ja mida levitatakse käest kätte

handsome copy » eksemplar, mis millegi poolest on teistest sama trüki eksemplaridest silmapaistvam: iluköide, eriti hea paber, ebatavaline trükivärv vm

handwriting » käsitsi kirjutatud kiri

hanging indention » lõigu v kirje esimene rida, mis algab järgnevaist ridadest eestpoolt

hard copy » (ka masinloetava dokumendi) koopia paberil

hard copy » kuva püsiv koopia, mis on valmistatud selleks ettenähtud väljundseadmes, nt printeris või plotteris

hard disk » magnetketas, mis asub hermeetilises kestas arvuti korpuses

hardback » kõvade kaantega köide

hardbound » kõvade kaantega köide

hardcover » kõvade kaantega köide

hardware » infotöötlussüsteemi esemelised komponendid, nt arvutid ja välisseadmed

hawking » kandekaubandus, raamatute müük majast majja, perest perre liikudes

head cup » vanadel nahk- ja pärgamentköiteil raamatu selja üla- ja allotsa pikendav nahk- v pärgamentkant

head editor » kirjastuse v toimetuse tööd juhtiv isik

head margin » lehekülje tühi serv ülalpool teksti

head title » päises paiknev tiitel; tiitelleheta trükise, nt ajalehe ja ajakirja esileheküljel olev tiitel

head-ornament » lehekülje ülaservas asuv ehisliist

head-ornament » vinjett lehekülje ülaosas, nt peatüki alguses

head-piece » lehekülje ülaservas asuv ehisliist

headband » raamatuploki selja otstesse kleebitud (värviline) pael köite tugevdamiseks

headband » raamatuploki ülaserva kinnitatud kaptaal

headcap » raamatuploki selja otstesse kleebitud (värviline) pael köite tugevdamiseks

header » lehekülje ülaosa

heading » kirje algusse paigutatud ühtlustatud vormis kirje element, nt autori nimi, mis määrab kirje koha tähestikjärjestuses

heading » teose nimi

heading entry » bibliokirje, mille esimene element on pealdises

headline » leheküljel tekstist ülalpool olev rida, nt autor, pealkiri, peatüki number v pealkiri, sõnastikus esimene ja viimne sõna

headline » pealkiri ajalehes, mille alla on koondatud teemalt seotud lühiartikleid, sõnumeid, kirju jm

headline » päises paiknev tiitel; tiitelleheta trükise, nt ajalehe ja ajakirja esileheküljel olev tiitel

health-service library » raamatukogu, mis teenindab nii era- kui ka avaliku sektori tervishoiuspetsialiste haiglates või mujal

MÄRKUS 1. Ravimiettevõtete raamatukogud kuuluvad jaotise 2.1.12.4 alla.

MÄRKUS 2. Need raamatukogud võivad hõlmata ka patsientidele lugemiseks mõeldud materjale.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

hectographic duplication » hektograafilisel menetlusel saadud väljaanne

hectographic printing » dokumentide paljundamise menetlus, mille puhul tekst v joonis kantakse eritindi v värvilindi abil paberile ning viiakse siis erikihiga kaetud plaadile; sellelt saadakse kuni 100 tõmmist; tänapäeval kasutatakse harva

hectography » dokumentide paljundamise menetlus, mille puhul tekst v joonis kantakse eritindi v värvilindi abil paberile ning viiakse siis erikihiga kaetud plaadile; sellelt saadakse kuni 100 tõmmist; tänapäeval kasutatakse harva

height of the book » raamatu mõõde seljalt ülalt alla, määrab raamatu koha formaatpaigutuse puhul

help » operatiivselt kuvatav abiteave, nt programmi kasutusjuhend

hermeneutics » vanade tekstide, kunstiteoste jm tõlgendamise ja selgitamise õpetus

heterogram » kirjamärk kasutusest kadunud keelest

hidden bibliography » iseseisev v artiklijärgne bibliograafia ajakirjas

hidden bibliography » iseseisev, kuid mitte omaette trükisena avaldatud, vaid raamatusse, ajakirja vm paigutatud bibliograafia

hidden bibliography » raamatus (lõpus, peatükkide, artiklite järel) leiduv(ad) bibliograafianimestik(ud) vm bibliograafiline andmestik

hidden bibliography » iseseisev v artiklijärgne bibliograafia ajalehes

hidden file » fail, mida kataloogipuus ei näidata, vältimaks selle juhuslikku kustutamist

hieronym » pühaks peetud nimi pseudonüümina

historic document » ajaloolise väärtusega dokument

historic record » ajaloolise väärtusega dokument

historic value » väärtus, mis on tekkinud ajaloolise isiku, sündmuse või arengujärgu mõjul

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

historical atlas » ajalookaardistik, atlas ajalookaartidest

historical map » teemakaart, mis kujutab mineviku olukorda (rahvaste asukohti, riikide piire jm) v ajaloosündmusi

historical order » kirjete, dokumentide vm järjestuskord vanuse, ilmumisaja vm tunnuse järgi

history library

history of bibliography » bibliograafia kui tegevusvaldkonna tekkimist, kujunemist, arengut jms uuriv teadusharu

history of literature » teadus, mis uurib kirjandus(t)e ajaloolist arenemist ning kirjanike elu ja loomingut

hit » otsisüsteemis päringule saadud relevantne vastus

hit rate » infootsisüsteemist saadud relevantsete vastuste hulk kõigist süsteemis olevatest andmetest, mis on päringu suhtes relevantsed

holdings » süstemaatiliselt korraldatud teavikute kogum

holdings composition » kogu iseloomustavad näitajad: teavikute tüüp, laad, keel, sisu, väärtus, eksemplaarsus jms

holdings data » andmed teaviku olemasolu ja eksemplaride kohta, nt kohaviit, vabad eksemplarid, eksemplari staatus, seisukord

hollow » tühi ruum selja ja raamatuploki vahel

hollow back binding » köide, mille selg ei ole kleebitud raamatuploki selja külge ning raamatu avamisel jääb selja ja ploki vahele õõs

home directory » ühiskasutuslikus arvutis kasutajanimega seotud kataloog, mis on kataloogipuu kasutajale kuuluva osa loogiline juurkataloog

HOME key » klahv, mis sõltuvalt programmist viib kursori rea, lehekülje v faili algusesse

home lending » laenutus, mille puhul lugejal on õigus laenatud teavik raamatukogu ruumidest välja viia

home library

home page » isiku v organisatsiooni veebilehtede süsteemi avaleht

home service » eriteeninduse liik: (nt liikumisvõimetute) lugejate teenindamine kodus

homographs » sõnad, mis kirjutatakse ühtviisi, kuid eri tähendustes häälduvad erinevalt, nt palk (palgi) ja palk (palga)

homonyms » samakujulised eritähenduslikud sõnad, nt matt (vaibake) ja matt (läiketa)

homophones » sõnad, mis kirjutatakse erinevalt, kuid häälduvad ühesuguselt, nt ball ja pall

horizontal file » kartoteek, kus selleks vastava seadeldisega kapis on laekais kaardid lamavas asendis kinnitatud üksteise peale ja ülaread on nähtavad ilma sirvimata

horizontal shelving » teavikute paigutus riiuleil horisontaalasendis, nt suureformaadiliste raamatute puhul

horror » ulmekirjanduse liik: ilukirjandusteosed, milles kirjeldatavate jubedate, kohutavate, võigaste tegude, sündmuste, nähtuste eesmärk on tekitada lugejas õuduselamust

horror fiction » ulmekirjanduse liik: ilukirjandusteosed, milles kirjeldatavate jubedate, kohutavate, võigaste tegude, sündmuste, nähtuste eesmärk on tekitada lugejas õuduselamust

hospital library

host » programm v seade, mis annab andmesidevõrgu kaudu tööjaamadele v muudele üksustele ühiskasutuslikke teenuseid, nt andmebaasi-, faili-, meiliserver

host » 1. arvutisüsteem, millel on vähemalt üks Interneti aadress
2. teist arvutit v terminali teenindav peaarvuti, nt server

host computer » 1. arvutisüsteem, millel on vähemalt üks Interneti aadress
2. teist arvutit v terminali teenindav peaarvuti, nt server

host computer » programm v seade, mis annab andmesidevõrgu kaudu tööjaamadele v muudele üksustele ühiskasutuslikke teenuseid, nt andmebaasi-, faili-, meiliserver

host document » väljaanne, millest pärineb artikkel vm analüütilise kirje objekt

hostname » hostile antud nimi (aadress), mis eristab teda teistest võrku ühendatud arvutitest

hotkey » klahv v klahvikombinatsioon sageli kasutatavate funktsioonide kiireks käivitamiseks

house correction » trükikojas loetav esimene korrektuur pärast ladumist

house journal » mingi asutuse v ettevõtte väljaandel oma töötajate jaoks ilmuv ajaleht

house magazine » mingi asutuse v ettevõtte väljaandel oma töötajate jaoks ilmuv ajaleht

housebound service » eriteeninduse liik: (nt liikumisvõimetute) lugejate teenindamine kodus

human engineering » teadus inimesele kõige soodsamatest tööviisidest, -vahenditest ja -keskkonnast

humorous newspaper » ajakiri, mille sisuks on huumor ja satiir

humorous paper » ajakiri, mille sisuks on huumor ja satiir

humorous sketch » naljatlev, humoristlik lühijutt, ka ajakirjandusžanr

hybrid library » raamatukogu, mis sisaldab nii digitaalseid kui ka füüsilisel kandjal teavikuid ning pakub nii kaug- kui kohapealseid teenuseid

hydrologic map » maismaa veekogusid ja vetevõrku kujutav kaart

hymn » pidulik luuletus v kiituslaul; riikliku v seltsiühtsuse sümbolina tunnustatud pidulik laul

hymnal » vaimulike laulude kogumik

hymnbook » protestantlike kirikulaulude kogumik tekstide ja nootidega

hymnbook » vaimulike laulude kogumik

hyperlink » aktiveerimisel sihtobjektiga asenduv objektiviide hüpertekstis v hüpermeedias

hypermedia » tehnoloogia teksti, piltide, heli, video, programmide jm seostamiseks assotsiatiivsete viidetega; hüperteksti põhimõtte laiendus

hypertext » meetod, mille puhul teksti osad ja/v eri tekstid on seotud assotsiatiivsete viidetega (hüperseostega), võimaldades mittelineaarset lugemist ja liikumist ühelt tekstilt teisele; kasutatakse kõige rohkem veebis, aga ka nt abiinfo tekstides

hyphen » kirjavahemärk -

hyphen » sidekriips rea lõpus, mis näitab sõnaosa kandmist järgmisele reale

hyphenated name » kaks sidekriipsuga ühendatud ees- v perekonnanime, nt Mari-Liis, Joliot-Curie

hypsometric map » kahemõõtmeline reljeefi kujutav kaart

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018