Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 124 sõna

galley proof » trükilaolt veergudena tehtud tõmmis esimeseks korrektuuriks

galley proof » korrektuuri lugemine küljendamata lao veergudena

gap in the collection » vajalike teavikute puudumine kogus (nt sarjast puudub mõni köide jne)

garamond » 10-punktine trükikiri (kõrgusega 3,761 mm)

gatefold » raamatu kaustast suurem kaart, tabel, diagramm vm, mis on volditud kausta suuruseks

gateway » funktsionaalüksus, mis ühendab erinevaid protokolle kasutavaid võrke

gathering » raamatuploki osa, mille moodustab üks volditud poogen, tavaliselt 8, 16, 32 lehekülge

gazette » ametliku väljaandena ilmuv ajaleht

gazetteer » kohanimede loend koos asukohainfo (või ka geograafiliste koordinaatide-) ja selgitustega

GC » lühim vahemaa kahe punkti vahel maakera pinnal

general annotation » väljaande, artikli vm lühitutvustus, sisaldab sisu ja vormi lühiiseloomustuse, vahel ka lugejamäärangu; märkus töö sisu v vormi kohta

general bibliographical index » üldise sisuga, kõigilt aladelt, kõigis laadides ja kõigis keeltes teavikuid registreeriv bibliograafia

general bibliography » üldise sisuga, kõigilt aladelt, kõigis laadides ja kõigis keeltes teavikuid registreeriv bibliograafia

general catalogue » raamatukogu koostist kõige täielikumalt kajastav kataloog

general encyclopaedia » kõiki alasid hõlmav entsüklopeedia

general encyclopedia » kõiki alasid hõlmav entsüklopeedia

general heading » pealkiri ajalehes, mille alla on koondatud teemalt seotud lühiartikleid, sõnumeid, kirju jm

general index » register, millesse on ühendatud märksõnad, isikunimed, kohanimed, v mis käib mitmes köites teose kõigi köidete kohta

general library » juhtiv raamatukogu ühe süsteemi (asutuse) raamatukogude seas

general library » raamatukogu, mis sisaldab teavikuid kõigilt (teadus)aladelt, nt ülikooliraamatukogu

general map » ülevaatekaart, millel kujutatakse olulisemaid looduslikke ja inimtekkelisi objekte võrdses mahus, mõõtkava väiksem kui 1:200 000

general material designation » Termin, mis näitab, millisesse teavikute laiemasse rühma väljaanne kuulub (nt noot, kaart). (ISBD)

general subdivision

general works » kõiki v paljusid ainevaldkondi käsitlevad teosed

generalia » kõiki v paljusid ainevaldkondi käsitlevad teosed

generalisation » detailsuse astme vähendamine kaardil nii, et see oleks mõõtkava vähendamise korral loetav

generic term » Pealkirjaks olev üldise tähendusega termin, mis osutab väljaande tüübile. Tüüppealkirjadeks on sellised terminid pealkirjana nagu toimetised, aruanne, uurimused, teaduslikud tööd, annales, report, bulletin, journal, proceedings, transactions, Abhandlungen jne. Tüüppealkirjadeks ei ole pealkirjad, milles sisalduvad ka vastutusandmed või väljaande eriala väljendavad sõnad (nt Emakeele Seltsi aastaraamat, Ajaloo Ajakiri). (ISBD)

generic term title » üldine väljend, mis osutab väljaande tüübile, nt toimetised, aruanne; ei identifitseeri teavikut

genre » kunstiloomingu sisust tingitud ja ajalooliselt kujunenud esitamis- v kujutamisvorm

geocoordinates » maapealse punkti nurkkoordinaadid: geograafiline laius ja geograafiline pikkus vastavalt ekvaatoritasandi ja Greenwichi meridiaantasandi suhtes. Sõltuvalt määramissüsteemist võivad olla kas geodeetilised, sfäärilised või astronoomilised koordinaadid.

geodata » ruumiandmed on andmed, mis otseselt või kaudselt osutavad konkreetsele asukohale või geograafilisele alale, sealhulgas andmekogudes hallatavad andmed, mis kirjeldavad ruumiobjektide asukohta, omadusi ja kuju geograafilises ruumis

[Ruumiandmete seadus]

geographic index term

geographic information system » omavahel seotud kogum tarkvarast ja andmetest, mida kasutatakse ruumiandmete kogumiseks, vaatamiseks ja haldamiseks, ruumiliste seoste analüüsimiseks ning ruumiliste protsesside modelleerimiseks.

geographic name

geographic subdivision

geographic subject heading

geographical catalogue » kataloog, kus informatsioon on esitatud piirkondade, riikide, maakondade vm geograafilise tunnuse alusel

geographical coordinates » maapealse punkti nurkkoordinaadid: geograafiline laius ja geograafiline pikkus vastavalt ekvaatoritasandi ja Greenwichi meridiaantasandi suhtes. Sõltuvalt määramissüsteemist võivad olla kas geodeetilised, sfäärilised või astronoomilised koordinaadid.

geographical dictionary » kohanimede loend koos asukohainfo (või ka geograafiliste koordinaatide-) ja selgitustega

geographical index » trükises v andmebaasis esinevate kohanimede register

geographical map » maapinna üldistatud, vastavate leppemärkidega esitatud ja matemaatiliselt määratud vähendatud kujutis

geographical name

geological map » teemakaart, mis kujutab maakoore geoloogilist ehitust

geonym » kohanimest saadud pseudonüüm, nt Tallinlane

geoportal » elektrooniline keskkond ruumiandmete koondamiseks, töötlemiseks ja vahendamiseks. Sisaldab erinevaid töövahendeid, kaardirakendusi ja teenuseid.

geospatial data » ruumiandmed on andmed, mis otseselt või kaudselt osutavad konkreetsele asukohale või geograafilisele alale, sealhulgas andmekogudes hallatavad andmed, mis kirjeldavad ruumiobjektide asukohta, omadusi ja kuju geograafilises ruumis

[Ruumiandmete seadus]

geospatial database » andmebaas ruumiandmete tsentraalseks salvestamiseks, haldamiseks ja kasutamiseks; ruumiandmete kogum, mida hallatakse teatud maa-ala, teema või projekti põhiselt

ghost book » raamat, mis arvatakse olevat ilmunud, kuid pole suudetud leida; kirjastaja väljakuulutatud, kuid ilmumata jäänud raamat

ghost edition » raamat, mis arvatakse olevat ilmunud, kuid pole suudetud leida; kirjastaja väljakuulutatud, kuid ilmumata jäänud raamat

ghost writer » inimene, kes kirjutab tellimustöö, mille autoriks on ametlikult teine inimene

gift copy

gilt edge » raamatuploki kullatud lõige

girdle book » keskaja raamatuköite vorm: köidet kattev nahk on kaante servas pikendusega, nii et sellest on võimalik raamatut hoida ja kanda

GIS » omavahel seotud kogum tarkvarast ja andmetest, mida kasutatakse ruumiandmete kogumiseks, vaatamiseks ja haldamiseks, ruumiliste seoste analüüsimiseks ning ruumiliste protsesside modelleerimiseks.

GIS data » ruumiandmed on andmed, mis otseselt või kaudselt osutavad konkreetsele asukohale või geograafilisele alale, sealhulgas andmekogudes hallatavad andmed, mis kirjeldavad ruumiobjektide asukohta, omadusi ja kuju geograafilises ruumis

[Ruumiandmete seadus]

GIS database » andmebaas ruumiandmete tsentraalseks salvestamiseks, haldamiseks ja kasutamiseks; ruumiandmete kogum, mida hallatakse teatud maa-ala, teema või projekti põhiselt

glazed paper » läikpaber, kalandris eriviimistluse saanud paber

globe » maakera vähendatud mudel, kus Maa pinda on kujutatud üldistatult ning seal paiknevaid objekte antakse edasi joonte, märkide, värvide, nimede jms abil

gloss » 1. tundmatu sõna v väljend; selle seletus v tõlge teksti ridade vahel, serval v all (eriti vanades tekstides)
2. ääremärkus, tõlgendav märkus

glossary » glosside kogu, vananenud v tundmatuid sõnu seletav sõnastik mingi teksti juurde

glossary » kindlas järjestuses (tähestikus, mõistete rühmituses vm) sõnavarakogum tõlkevastete, tähenduse seletuste, õigekeelsuse juhiste, etümoloogia v muuga

glue » raamatute köitmisel kasutatud jahust valmistatud liim

gnomology » mõtteterade kogumine

goal » soovitav asjade seis, mille saavutamiseks kasutatakse kokkulepitud tegutsemisviise

[EVS-ISO 11620:2015; EVS-ISO 16439:2016]

goatskin » raamatute köitmiseks kasutatav õhuke värvitud kitse- v lambanahk

goffered edges » raamatuploki gofreeringuga kaunistatud lõige

goffering » paberile, papile, riidele vm materjalile kurdude v reljeefmustri pressimine

goffering » tugevdatud survega kõrgtrükk, mille puhul tähed v kujutis saadakse reljeefse süvendina

gold leaf » õhuke (kuni 0,0001 mm) kuld trükkimiseks raamatu köitele ja raamatu lõike kuldamiseks

gold pressing » trükkimine kullaga, kasutusel eriti kirjade ja kaunistuste trükkimiseks köitele

gold stamping » trükkimine kullaga, kasutusel eriti kirjade ja kaunistuste trükkimiseks köitele

gold tooling » trükkimine kullaga, kasutusel eriti kirjade ja kaunistuste trükkimiseks köitele

gospel book » raamat nelja evangeeliumiga Piiblist (Matteuse, Markuse, Luuka ja Johannese evangeelium)

gothic script » XIII-XV saj välja kujunenud kitsaste kõrgete teravatipuliste tähtedega kiri

gothic type » gooti kirja pooleldi ümarate pooleldi murtud tähe kaartega variant XV saj lõpust

gothic type » XIII-XV saj välja kujunenud kitsaste kõrgete teravatipuliste tähtedega kiri

gouge index » raamatu kasutamise hõlbustamiseks eeslõikesse tehtud sälkudesse märgitud tähestik, numbrid, sõnad vm

government » Kõik täidesaatvad, seadusandlikud ja kohtuasutused, kellel on võim mingis võimkonnas.

[RDA]

government document » teavik, mille väljaandmise sätestab seadus või rahvusvaheline organisatsioon (nt ÜRO, Euroopa Liit, UNESCO) või rahastab ametiasutus

MÄRKUS. Patendikirjeldused kuuluvad jaotise 2.3.42 alla. Teiste ametlike väljaannete arvestus toimub vastavalt nende vormile (vt A.3.3).

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

government library » raamatukogu, mille ülesanne on teenindada avaliku halduse asutusi: parlamenti, valitsus- ja riigiasutusi, k.a rahvusvahelisi ja kohalikke (piirkondlikke) valitsusasutusi

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

government publication » riigiasutuse korraldusel ja kulul avaldatav väljaanne

gradual » missa kooriosasid sisaldav lauluraamat

grained edge » raamatuploki täkitud lõige

grammar » keele grammatiline ehitus; seda uuriv keeleteaduse haru; sõnade ja lausete moodustamise reeglid ning vastav raamat

gramophone record » kettakujuline plastikust vm materjalist infokandja, millel on salvestatud helivõnkumine (vinüül-, laserplaat)

grapheme » täht, täheühend vm kirjamärk hääliku vm foneetilise nähtuse tähistamiseks

graphic art » 1. kujutava kunsti liik, mille põhiväljendusvahendid on joon ja must-valge, ent ka värviline pind; jaguneb vaba- ja rakendusgraafikaks
2. joonistuse ja selle paljundustehnikate kogumõiste; ka graafilises tehnikas valmistatud kunstiteos

graphic art industry » trükiste valmistamisega tegelev tehnika- ja tööstusharu

graphic character » kirja üksik element: täht, number vm märk

graphic display » andmeid mistahes graafilisel kujul esitav kuvar

graphic display device » andmeid mistahes graafilisel kujul esitav kuvar

graphic document » trükis, milles domineerib piltkujutis

MÄRKUS. Selline teavik on vormilt pigem pildiline kui keeleline, muusikaline või kartograafiline. See hõlmab trükipilte, kunstiteoste originaale ja reproduktsioone, fotosid, plakateid, proovitõmmiseid, tehnilisi jooniseid jm. Siia ei kuulu graafikateavikud, mis on avaldatud köitena, mikrovormina, auvisena või elektroonilisel kujul.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

graphic document » iseseisev ühel lehel trükis, mille põhisisuks on pildiline kujutis (postkaart, plakat, reproduktsioon). Pilttrükised võivad olla ühendatud terviklikuks ümbrisega komplektiks (reprode mapp, postkaardikomplekt)

graphic scale » sirgjoonena esitatud mõõtkava, mille jaotistele on märgitud neile looduses vastavad pikkused

graphic symbol » kirja üksik element: täht, number vm märk

graphical user interface » kasutajaliides, mis põhineb osutusseadistel ning akendel, menüüdel, ikoonidel, nuppudel jt graafilistel elementidel

graphics » 1. kujutava kunsti liik, mille põhiväljendusvahendid on joon ja must-valge, ent ka värviline pind; jaguneb vaba- ja rakendusgraafikaks
2. joonistuse ja selle paljundustehnikate kogumõiste; ka graafilises tehnikas valmistatud kunstiteos

graphics adapter » seade kuva tekitamiseks ja juhtimiseks ekraanil; graafikakaardist sõltub kuva kvaliteet ning arvutisüsteemi võime näidata kodeeritud pilte ja videot

graphics card » seade kuva tekitamiseks ja juhtimiseks ekraanil; graafikakaardist sõltub kuva kvaliteet ning arvutisüsteemi võime näidata kodeeritud pilte ja videot

graphonym » pseudonüüm mingi kujundliku märgina, nt + + + (kolm risti)

graticule » meridiaanide ja paralleelide jooned kaardil, mille abil saab määrata punktide geograafilisi koordinaate

grave accent » diakriitik rõhu vm hääldusseiga näitamiseks, nt mère (kaldkriips vasakult paremale tähe peal)

gravure printing » trükkimisviis, mille puhul trükivärv kantakse paberile trükivormi süvendite abil

Great Circle » lühim vahemaa kahe punkti vahel maakera pinnal

Greek binding » köide, mida iseloomustab sissesaetud nöörmetega tasaselg ja raamatuplokiga tasa lõigatud kaaned

grey literature » kindlale kasutajateringile määratud kirjandus, ei levitata raamatukaubanduse kaudu

grid-based map » korrapärase võrgustikuga teatud suhtarvu määra kirjeldav kaart; kasutatakse erinevate ruumianalüüside, nt teemaplaneeringute ja arengukavade koostamiseks. Statistikaamet koostab rahvaloendusandmete põhjal rahvastiku tiheduse ruutkaarti, mis näitab elanike arvu 1 km² kohta.

groove » köite selja ja kaane vaheline süvend, mis hõlbustab raamatu avamist

gross floor area » kogu hoone põrandate üldpindala

MÄRKUS. Hõlmab kasulikku pinda, laenutusala, tehnilisi ja abiruume ning pinda hoone ehituslike osade all (sambad, siseseinad jne).

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

group study room » rühmatööks sisustatud ruum

growth » mingi ajavahemiku (kuu, kvartali, aasta vm) jooksul raamatukogusse juurdehangitud ja kustutatud teavikute arvuline vahe

guard sheet » illustratsiooni kaitsev siid- v läbipaistvast paberist nummerdamata leht; vahel ka seletustega pildi kohta

GUI » kasutajaliides, mis põhineb osutusseadistel ning akendel, menüüdel, ikoonidel, nuppudel jt graafilistel elementidel

guide » teatmik mingi maakoha, linna, muuseumi vm kohta

guide » väiksem kitsa ulatusega teatmeteos

guide » raamat maa, linna, maakoha vm tutvustamiseks, esitab matkamarsruute, kirjeldab vaatamisväärsusi, annab muud infot

guide card » väljega kaart kaartkataloogi liigendamiseks ning teabe esiletõstmiseks, näiteks sõnavahekaart, tähevahekaart jne

guide slip » väljega kaart kaartkataloogi liigendamiseks ning teabe esiletõstmiseks, näiteks sõnavahekaart, tähevahekaart jne

guide word » sõna sõnaraamatu leheküljetiitlis sõnade leidmise hõlbustamiseks

guidebook » teatmik mingi maakoha, linna, muuseumi vm kohta

guidebook » raamat maa, linna, maakoha vm tutvustamiseks, esitab matkamarsruute, kirjeldab vaatamisväärsusi, annab muud infot

guillotine » raamatuploki servade tasalõikamine (puhastamine)

gummed fancy paper » pintsli abil kliistri ja värviga käsitsi kujundatud kattepaber raamatule

gutter margin » veeris raamatu lehekülje seljapoolsel serval

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018