Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 244 sõna

fable » harilikult loomtegelastega allegooriline õpetuslugu

face stroke » tähe tugev ülalt-alla joon

facet » omadus või aspekt, mille alusel dokumenti liigitada

facet analysis » meetod, mille käigus tehakse kindlaks teatud valdkonna kesksed mõisted ja nendevahelised suhted

facet classification » mitmeaspektiline liigitus, mis põhineb fassettidel

facet order » kindlaksmääratud kord fassettide järjestamiseks liigituse vormistamisel

faceted classification » mitmeaspektiline liigitus, mis põhineb fassettidel

facetia » naljatlev jämedavõitu lugu, eriti renessansiajastul

facilities » seadmed, töökohad jms raamatukogu kasutajale

MÄRKUS 1 Vahendid on koopiamasinad, võrguterminalid, arvutitöökohad, lugejakohad ja üksiktööruumid, kuid mitte tualettruumid, kohvikud ja avalikud telefonid.

[EVS-ISO 11620:2015]

facing title page » kaksiktiitellehe vasemal asuv vastaktiitliga tiitelleht

facsimile » trükise, käsikirja või joonise originaali sisu, vormi ja välimuse võimalikult täpne koopia

facsimile binding » köide, mis täpselt jäljendab esialgset (kirjastus)köidet

facsimile copy » käsikirja, pildi, trükise originaali täpse jäljendi — faksiimile eksemplar

facsimile edition » faksiimilena avaldatud trükis

facsimile reprint » faksimileerimine, faksiimile trükkimine

facsimile reprint » Väljaanne, mille põhitekst on varasema trüki täpne jäljend. (ISBD)

facsimile title » trükise varasema trüki faksiimilena esitatud tiitel

fact database » faktinformatsiooni, nt majandusnäitajaid v seadmete ja materjalide andmeid sisaldav andmebaas

fact enquiry » päring fakti(de) kindlakstegemiseks

fact information » teaduse, tehnika ja muude valdkondade fakte esitav informatsioon

fact literature » tõeliselt toimunut kirjeldavad teosed: mälestused, elulood, päevikud, kirjad, reisikirjad, reportaažid, kroonikad jm

fact reference » fakti v fakte esitav teadis; vastus faktipäringule

fact request » päring fakti(de) kindlakstegemiseks

fact retrieval » otsing fakti(de) kindlakstegemiseks

fact search » otsing fakti(de) kindlakstegemiseks

factographic information » teaduse, tehnika ja muude valdkondade fakte esitav informatsioon

factographic retrieval system » infosüsteem faktiinformatsiooni säilitamiseks ja leidmiseks

factory newspaper » mingi asutuse v ettevõtte väljaandel oma töötajate jaoks ilmuv ajaleht

factotem » dekoratiivse kujundusega algustäht, kasutatud eriti vanades raamatutes

factual database » faktinformatsiooni, nt majandusnäitajaid v seadmete ja materjalide andmeid sisaldav andmebaas

factual information » teaduse, tehnika ja muude valdkondade fakte esitav informatsioon

facultative element » kirjeelement, mis kirjereeglite järgi ei ole kohustuslik, kuid võimaldab teavikut täpsemalt kirjeldada, nt rööppealkiri, trükikoda

faculty library

fairy story » rahvajutt v kirjandusteos, milles on valdav kunstiline väljamõeldis

fairy tale » rahvajutt v kirjandusteos, milles on valdav kunstiline väljamõeldis

fake » originaaldokumendi koopia, mis on valmistatud eesmärgiga, et seda käsitataks ehtsana

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

false bands » nöörmete imitatsioon raamatu seljal

family » Isikud, kes on omavahel seotud sünni, abielu, lapsendamise, kooselu või muu õigusliku aluse põhjal või esitlevad ennast muul viisil perekonnana.

[RDA]

family magazine » üldsisuline mitmesuguste kirjutiste ja piltidega ajakiri, mis pakub midagi kõigile pereliikmeile

family name » vanemailt lapsele kanduv nimi, asetseb tavaliselt eesnime järel

family paper » üldsisuline mitmesuguste kirjutiste ja piltidega ajakiri, mis pakub midagi kõigile pereliikmeile

fancy letter » kunstiliselt kujundatud täht

fanfare style » XVI saj lõpul ja XVII saj levinud iluköide, kaunistatud ovaalse keskme ümber keerduvate joonte ja väänkasvudega

fantasy » ulmekirjanduse liik: ilukirjandusteosed, mis sisaldavad maagiat, üleloomulikkust, imetegelasi, -sündmusi, -seiklusi

fascicle » suurema teose, sarja v jätkväljaande osa

fascicule » suurema teose, sarja v jätkväljaande osa

fascicule number » andeis v vihikutena ilmunud teose andele antud järjenumber

fashion journal » piltide ja joonistega illustreeritud moodi tutvustav ajakiri

fashion magazine » piltide ja joonistega illustreeritud moodi tutvustav ajakiri

fashionbook » moode esitav raamat, milles oluline osa on piltidel ja joonistel

fast track service » erakorraline infovajaduste kiirendatud rahuldamine

fat type » trükikiri, millel tähesisene tühi pind on tähe põhijoontest kitsam

fault » programmi täitmisel v riistvara rikkest tekkinud tõrge arvutisüsteemi töös

fault detection » arvutisüsteemi töö tõrke põhjuste otsimine ja leidmine

faulty copy » kasutamist takistavate vigadega eksemplar (lehed rebitud, illustratsioonid v tabelid puuduvad jne)

favorite book » subjektiivse hinnangu järgi enim meeldinud raamat

fax » kaugside kaudu saadud koopia

feature article » publitsistlik-kirjanduslik proosateos kaasaja inimestest ja sündmustest

feature story » publitsistlik-kirjanduslik proosateos kaasaja inimestest ja sündmustest

federated search » üheagne otsing mitmes andmebaasis

feedback » kasutaja hinnang raamatukoguteenusele, mida kogutakse teenuse paremaks muutmiseks

feminist literature

feministic literature

festive book » asutuse, organisatsiooni v isiku juubeli puhul välja antud raamat, sageli artiklikogumik

festschrift » kellelegi pühendatud, kellegi auks loodud teos

festschrift » asutuse, organisatsiooni v isiku juubeli puhul välja antud raamat, sageli artiklikogumik

feuilleton » ajalehes lehekülje allosas tavaliselt joonega eraldatud tekst, enamasti veste v järjejutt

feuilleton » satiirilise v humoristliku laadiga kirjutis ajakirjanduses

fiction » sõnaline kunstilooming

fictitious author » teosele märgitud väljamõeldud autor

fictive author » teosele märgitud väljamõeldud autor

field » andmebaasi andmeobjekt, sageli kirje osa

field » andmekandjal v mäluseadmes ala, mida kasutatakse teatud klassi kuuluvate andmeelementide talletamiseks

fighting editor » ajalooline termin: formaalselt vastutavaks toimetajaks nimetatud isik väljaandele, mida ähvardab repressioon

file » ajakirjade, ajalehtede vm kaante vahele v mappi kinnitatud (nt seotud, kuid köitmata) komplekt

file » arvutis ühtse tervikuna salvestatav ja töödeldav nimega andmekogum

file » kaartidest (kartongsedeleist) koosnev andmekogu

file » üksusi millegi alusel järjekorda seadma, nt tähestikkataloog: kaardid järjestatakse tähestikuliselt

file format » andmete struktureerimis- ja paigutusviis failis; standardvorminguid suudavad lugeda mitmed programmid, kuid mõne programmi vormingut teised programmid ei loe

file management » failide loomine, leidmine, paigutamine, hooldamine ja kustutamine

file manager » failihaldust toetav juhtprogramm

file name » failile antud unikaalne nimi, mis eristab teda teistest failidest

file system » operatsioonisüsteemiga määratud süsteem failide paigutamiseks kettale ja arvestuse pidamiseks vabade mälupesade üle

file transfer » failina salvestatud andmete edastus võrgu kaudu ühest arvutist teise

File Transfer Protocol » TCP/IP- protokollil põhinev protokoll failide edastuseks

filename extension » failinime osa, mis näitab faili tüüpi või vormingut, nt doc, exe, epub, pdf, amz, gif; tavaliselt eraldatud punktiga

filing » ajakirjade, ajalehtede vm kaante vahele v mappi kinnitatud (nt seotud, kuid köitmata) komplekt

filing cabinet

filing order

filing term » sõna, mille järgi järjestatakse kirje kataloogis

filing word » sõna, mille järgi järjestatakse kirje kataloogis

fill » sisutu märk v märgijada, mis lisatakse andmetele nõutava vormingu andmiseks

fill character » märk täidise moodustamiseks

filler » sisutu märk v märgijada, mis lisatakse andmetele nõutava vormingu andmiseks

film » fotomaterjal painduval läbipaistval põhimikul

film » ekraaniteos

film collection

film library

filmography » filmide bibliograafia, nimestik

filmstrip collection

filmstrip library

filter » andmeid, signaale, tekste vms etteantud kriteeriumide järgi valima v välja jätma

filter » filtreeriv seade v programm; filtreerimisreeglistik

final authoritative edition » autori viimset tahet järgiva tekstiga trükk

final bibliography » kasutatud, tsiteeritud v soovitatava kirjanduse nimestik artikli järel

final line » lõigu viimane rida, võib olla poolik

final revise » küljendatud trükilaolt viimase korrektuuri lugemiseks tehtud tõmmis

fine » rahatrahv laenutustähtaja ületamise eest

fine edition » teose eriti hoolikas kujunduses ja väga heal paberil, piiratud (tihti nummerdatud) eksemplaride arvus väljaanne

fine paper copy » harilikust paremale paberile trükitud eksemplar, trükitud põliseks säilitamiseks vm eriotstarbeks

firewall » funktsionaalüksus kohtvõrgu kaitseks volitamatu sissetungi eest

firm catalogue » tööstus- vm tooteid tutvustav kataloog

firm catalogue collection

firm library

first copy » originaalist mingil menetlusel saadud esimene koopia, mida kasutatakse uute koopiate (enamikul juhtudest kasutuskoopiate) valmistamiseks

first copy

first edition » teose esimene trükiväljaanne

first forme » trükipoogna esimesena trükitud külg

first name » lapsele sünni registreerimisel pandav nimi, isikunime osa; eesnimi asetseb harilikult perekonnanime ees

first order

first proof » trükikojas loetav esimene korrektuur pärast ladumist

first side » trükipoogna esimesena trükitud külg

first-line index » luuletuste (laulude) esimeste värsside tähestikloetelu

fixed location » paigutusviis, mille puhul igale teavikule on kinnistatud kindel koht (hoidlas, riiulil, kapis)

fixed-lenght data element » etteantud muutumatu pikkusega andmeelement, nt alati neljakohaline aastaarv

fixed-lenght field » andmeväli, mille pikkus on ette määratud ning jääb kõikide kirjete puhul samaks; MARC21-kirje püsipikkusväljad on 001-008

flag » varguste takistamiseks raamatusse kleebitav magnetriba, mis kontrollväravas kutsub esile helisignaali

flap » kaaneümbrise sissekeeratud osa kaane ja raamatuploki vahel

flat back » kumerdamata ja nöörmetega väljadeks jaotamata selg

flat blurb » kaaneümbrise lakale trükitud tekst: annotatsioon, reklaam, autoritutvustus vm

flat card index » kartoteek, kus selleks vastava seadeldisega kapis on laekais kaardid lamavas asendis kinnitatud üksteise peale ja ülaread on nähtavad ilma sirvimata

flat shelving » teavikute paigutus riiuleil horisontaalasendis, nt suureformaadiliste raamatute puhul

flat stitching » raamatuplokiks köitmine seljaveerisest läbiõmblemise v -traatimise teel

flexible binding » painduvate kaantega köide

flexible binding » köide, mille puhul õmblemiseks ja kaante valmistamiseks kasutatud materjalid võimaldavad raamatul täielikult avaneda

flexible disk » õhuke painduv kaitseümbrises magnetketas tüüpläbimõõduga 3,5 v 5,25 tolli

flexible location

flexographic printing » kõrgtrükimenetlus, mille puhul kasutatakse elastseid (kummi-, plastmass- vm) trükivorme ja piirituses lahustuvaid värve

flexography » kõrgtrükimenetlus, mille puhul kasutatakse elastseid (kummi-, plastmass- vm) trükivorme ja piirituses lahustuvaid värve

floating collection » kogu, mis ei ole kindlas raamatukogus, vaid mille teavikud asuvad raamatukogus, kuhu need viimati tagastati

floppy » õhuke painduv kaitseümbrises magnetketas tüüpläbimõõduga 3,5 v 5,25 tolli

floppy disk » õhuke painduv kaitseümbrises magnetketas tüüpläbimõõduga 3,5 v 5,25 tolli

florilegium » lillede pilte ja kirjeldusi esitav raamat

flourish » dekoratiivkiri, milles kirjamärgid on omavahel ühendatud katkematuks ornamendiks

flow-diagram » struktuuri graafiline kujutis, kus on näidatud elemendid ja nende seosed

flyer » tavaliselt ühele küljele trükitud tekstiga väikeses formaadis leht, mis informeerib v reklaamib v agiteerib ja mida levitatakse käest kätte

flyleaf » raamatu esimesele ja viimasele poognale kleebitud v õmmeldud ühe murruga leht; eeslehed ühendavad raamatuplokki kaantega

flyleaf paper » tugeva liiminguga vähedeformeeruv 80-200 g/m² raske paber eeslehtede jaoks

flytitle » eestiitellehel leiduvad andmed: raamatu v sarja pealkiri, vahel ka autor, ilmumisandmed v kirjastuse märk

focus group discussion » grupiintervjuu, mis seisneb väikesearvulise valitud isikute rühma modereeritud arutelus mingil moderaatori sissejuhatatud teemal

[EVS-ISO 16439:2016]

focus group interview » grupiintervjuu, mis seisneb väikesearvulise valitud isikute rühma modereeritud arutelus mingil moderaatori sissejuhatatud teemal

[EVS-ISO 16439:2016]

fold symbol » formaati näitav märk, nt 2°, 4°, 8°, 16° jne

folded book » Ida-Aasiast pärit raamatuvorm, mille puhul trükk on paberi ühel küljel ja lehed on kahekorra kokku volditud

folded map » kokkuvolditud kaart

folded sheet » raamatuploki osa, mille moodustab üks volditud poogen, tavaliselt 8, 16, 32 lehekülge

folder » kokkuvolditav pisitrükis

folder » kaaned trükiste, käsikirjade vms hoidmiseks; selline ümbris koos seesolevaga; käepidemeta õhuke portfell

folder » struktuuriüksus failide süstematiseerimisel mõnes operatsioonisüsteemis, nt Windows 95s; sisuliselt sama, mis kataloog

folding » trükipoognate kokkumurdmine lehtedeks

folding book » Ida-Aasiast pärit raamatuvorm, mille puhul trükk on paberi ühel küljel ja lehed on kahekorra kokku volditud

folding map » kokkuvolditud kaart

foldout » raamatu kaustast suurem kaart, tabel, diagramm vm, mis on volditud kausta suuruseks

foliation » lehtede nummerdus, mis määrab nende järjekorra

foliation » paberipoogna kaheks murdmine; raamatu lehtede nummerdamine

folio » kahendikformaat (2°), mille paberipoogen on murtud kaheks ja moodustab 4 lehekülge; kasutatakse kaartide jm suureformaadiliste trükiste väljaandmisel

folio volume » suureformaadiline, poolkaustas raamat

folk tale » tõestisündinud loona esitatud rahvajutt, mis on seotud kindla koha, isiku v sündmusega

folklore » rahva pärimuslik suuline vaimulooming: rahvalaulud, muinasjutud, muistendid, naljandid, mõistatused, vanasõnad, kõnekäänud

folksonomy » meetod sisu märgendamiseks ja kategoriseerimiseks kasutajate poolt vabalt valitud ning koostöös hallatavate märksõnade abil

font » kindla kirjatüübi, kirjalaadi ja suurusega kirjamärkide komplekt, nt 8-punktine Arial kursiivis

font » ühesuguse põhijoonisega kirjamärkide komplekt, nt Courier; samal kirjal võib olla eri suurusi

foot margin » lehekülje tühi serv teksti all

foot of the page » lehekülje allosa

foot title » maakaardi allservas raamis esitatud kaardi tiitel

footer » lehekülje allosa

footnote » märkus lehekülje allservas teksti täiendamiseks v seletamiseks v allikate ja kirjanduse loetlemiseks ja viitamiseks

footnote reference » viide kirjandusele vm allikale märkusena teksti all

footnote symbol » number, tärn vm märk tekstis, mis viitab märkusele joone all

forbidden book » raamat, mille võimuorganid on keelanud

fore-edge » veeris lehekülje välisserval

fore-edge » raamatuploki lõigatud eesserv

fore-edge painting » eeslõikele joonistatud v värvitud kujutis

fore-edge title » eeslõikele kirjutatud tiitel

foreign literature » mitte-eesti ilukirjandus; välisriikides kirjastatud väljaanded

foreign periodicals

foreign word » keele struktuurile võõras sõna

forename » lapsele sünni registreerimisel pandav nimi, isikunime osa; eesnimi asetseb harilikult perekonnanime ees

foretitle » eestiitellehel leiduvad andmed: raamatu v sarja pealkiri, vahel ka autor, ilmumisandmed v kirjastuse märk

foreword » teose põhitekstile eelnev kirjutis, mis selgitab teose eesmärki, saamislugu, ülesehitust vms

form heading » tinglikult formuleeritud pealdis, mis koosneb riigi nimest ja teavikut iseloomustavast sõnast, mis võimaldab koondada iga maa seadusandlike jm dokumentide kirjeid

form subdivision

form term

formal arrangement » paigutus formaalse tunnuse (mõõtmed, inventarinumber, autori nimi ja teose pealkiri, keel jne) järgi

format » andmete esitus-, struktureerimis- ja paigutusviis, nt teksti asetus ja ilme dokumendis, andmete paiknemine failis, ketta sektorjaotus

format » vormingut looma v kohandama; erijuhul: ketast salvestuseks ette valmistama

format » trükise mõõtmed (laius ja kõrgus), tavaliselt sentimeetrites. Trükise kausta märgitakse ka leppemärgiga, mis näitab, mitmeks on paberipoogen voltimisel murtud

former title » Eelnev pealkiri, mida kandis pidevväljaanne, mis on jätkunud (tervikuna või osaliselt) teise pealkirja all, on ühinenud teise pidevväljaandega teise pealkirja all või on liidetud (tervikuna või osaliselt) teise pidevväljaandega teise pealkirja all. (ISBD)

fortnightly magazine » üle nädala v kaks korda kuus ilmuv ajakiri

fothorc » ruunikirja tähestik, nimetatud tähestiku esimeste tähtede järgi

fraction of papersheet » voltimisel tekkiv osa paberipoognast: 1/2, 1/4, 1/8 jne

fracture » gooti kirja pooleldi ümarate pooleldi murtud tähe kaartega variant XV saj lõpust

fragment » osa, tükk mingist teosest v teavikust

fraktur » gooti kirja pooleldi ümarate pooleldi murtud tähe kaartega variant XV saj lõpust

free copy » kirjastuse v autori poolt tasuta levitatav eksemplar kingituseks, retsenseerimiseks jne

free Internet resource » piiramatu (vaba) juurdepääsuga Interneti-ressurss, mille kasutamise eest ei pea maksma

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

free of charge publication » raamat, brošüür, ajakiri vm trükis, mida levitatakse tasuta

free of charge services

free publication » raamat, brošüür, ajakiri vm trükis, mida levitatakse tasuta

free services

free text search » otsing dokumendi v kirje kogu tekstist, mitte ainult valitud osadest; kasutatakse peamiselt täistekstiandmebaasides

free translation » algtekstist suuremate v väiksemate kõrvalekalletega tõlge

freedom of information » igaühe õigus ilma takistusteta vastu võtta, töödelda ning edastada üldiseks kasutuseks mõeldud informatsiooni. Väljendub avaliku teabe ligipääsetavuses, tsensuuri puudumises, sõna- ja väljendusvabaduses, piirangutes jälitustegevusele ning eraelu puutumatuse kaitses.

freedom of the press » õigus vabalt väljendada oma vaateid ja arvamusi trükisõnas

freeware » tasuta tarkvara, mida võib kopeerida, kuid mitte edasi müüa

French style of binding » täisnahkköide, mille seljal on nöörmed kõrgemate vöötidena nähtavad ning selja ja kaante vahel on sügav kooldnurk

frequency » Lõimväljaande uuenduste avaldamise intervall. (ISBD)

frequency » Jadaväljaande ilmumise intervall, nt päev, nädal, kuu, aasta. (ISBD)

frequency dictionary » sõnastik, milles keele sõnad esitatakse nende kasutamissageduse järjekorras

frequency of attendance » suhtarv, mis näitab raamatukogu külastamise sagedust: mingi ajavahemiku külastuste ja raamatukogu lugejate arvuline suhe

frequency of borrowing » statistiline näitaja: laenutuste arv lugeja kohta mingi ajavahemiku jooksul

frequency word-book » sõnastik, milles keele sõnad esitatakse nende kasutamissageduse järjekorras

front cover » raamatu alguses olev kaas

front edge » raamatuploki lõigatud eesserv

front matter » Tiitellehele (või selle vastele) eelnevad leheküljed ja kõik tiitellehed (või nende vasted) koos pöördega. (ISBD)

front page » avatud raamatu parempoolne lehekülg, kannab üldjuhul paaritut numbrit

frontispiece » tiitellehe vastaklehekülg, millel on illustratsioon v autori portree

FTE » mõõtühik, mis võrdub ühe täistööajaga töötava inimese tööajaga aastas

MÄRKUS 1 Näiteks kui kolmest raamatukoguhoidjana töötavast inimesest töötab üks veerandtööajaga, üks poole tööajaga ja üks täistööajaga, siis on nende kolme inimese täistööaja arvestuse ekvivalent (TTE) 0,25 + 0,5 + 1,0 = 1,75 raamatukoguhoidjat.

MÄRKUS 2 Kõik raamatukogud ei pruugi kasutada TTE määramiseks ühesugust aasta töötundide arvu. Sellepärast tuleb raamatukogude võrdlemisel arvesse võtta võimalikke erinevusi töötundide arvus.

[EVS-ISO 11620:2015]

FTP » TCP/IP- protokollil põhinev protokoll failide edastuseks

fugitive material » ajutise informatsiooniga trükis, mille kasutamine on tähtajaliselt piiratud v mille sisu kaotab aasta v paariga väärtuse; raamatukogus kuulub kustutamisele selle aja möödumisel

full binding » köide, mille selg, kaaned ja nurgad on kõik kaetud sama materjaliga

full bound » köide, mille selg, kaaned ja nurgad on kõik kaetud sama materjaliga

full entry » lõpetatud, kirjereeglitele vastavalt kõigi võimalike andmetega kirje

full leather binding » köide, millel selg, kaaned ja nurgad on kaetud nahaga

full page illustration » lehekülg, millel on ainult illustratsioon

full run » kõiki numbreid ja andeid sisaldav ajakirja, ajalehe, jätkväljaande, sarja komplekt

full text search » otsing dokumendi v kirje kogu tekstist, mitte ainult valitud osadest; kasutatakse peamiselt täistekstiandmebaasides

full title » teaviku täielik pealkiri

full-text database » dokumentide täielikke tekste sisaldav andmebaas

function key » eriklahvid F1-F12, mille tähendus sõltub programmist

functional document » dokument täidab oma algset funktsiooni; algne materjal on säilitatud või asendatud, kui see on vajalik funktsiooni täitmiseks; vajadusel toimub dokumendi hooldus ja parandamine

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

functional unit » teatud otstarbe täitmiseks võimeline riistvara-, tarkvara- v nende ühismoodustis

further copy » täiendavalt juurdehangitud eksemplar

futhark » ruunikirja tähestik, nimetatud tähestiku esimeste tähtede järgi

futhorc » ruunikirja tähestik, nimetatud tähestiku esimeste tähtede järgi

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018