Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 223 sõna

e-commerce » arvutivõrgu kaudu toimuv kaubandustegevus

e-journal » ajakiri e-dokumendi kujul; võib olla iseseisev v trükivariandi rööpväljaanne

e-lending » raamatukogu teenus, mis võimaldab määratud ajaks digiteavikuid (e-raamatud, heliraamatud, e-ajakirjandus) laenata neid alla laadides või veebis lugedes

e-lending » e-keskkonnas toimuv teavikute ja asjade laenutus

e-library » e-teavikute kogu ja e-teenuste ühtne, integreeritud süsteem

e-mail » kirjavahetus arvutivõrgu kaudu edastatavate sõnumite kujul

e-mail address » sõnumi sihtkoha identifikaator elektronpostisüsteemis

e-media

e-newspaper » ajaleht e-dokumendi kujul; võib olla iseseisev v trükivariandi rööpväljaanne

e-publication » levitamiseks määratud e-dokument

e-resource » infoallikas või tarkvara, mille kasutamiseks on vaja arvutit, nt andmebaas, organisatsiooni digihoidla, veebisait, e-raamat, e-ajakirjade kogu, arvutiprogramm

early map » enne maa-ala täpset topograafilist mõõdistamist valmistatud kaart (Euroopas ca enne 1800).

early printed book » trükikunsti algusaegadel (kuni 1550) trükitud raamat; vene raamat kuni ilmaliku kirja kasutuselevõtuni XVIII saj algul

early printing » trükikunsti algusaegadel (kuni 1550) trükitud raamat; vene raamat kuni ilmaliku kirja kasutuselevõtuni XVIII saj algul

eBook » litsentsi alusel kasutatav või vaba juurdepääsuga digitaalteavik, mis ei ole jadaväljaanne ja milles on ülekaalus otsingut võimaldav tekst ja mis on trükitud raamatu (monograafia) analoog

MÄRKUS 1. Elektrooniliste raamatute kasutamine sõltub sageli eriseadmetest ja/või lugemiseks või visuaalseks esitamiseks mõeldud tarkvarast.

MÄRKUS 2. Elektroonilisi raamatuid saab laenutada kas kaasaskantavail seadmeil (e-raamatu luger) või kantakse nende sisu piiratud ajaks kasutaja personaalarvutisse või muule seadmele.

MÄRKUS 3. Hõlmab ka elektroonilisi doktoriväitekirju.

MÄRKUS 4. Hõlmab ka raamatukogus digiteeritud teavikuid.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

eBook reader » elektrooniline seade, mis on mõeldud peamiselt e-raamatute ja elektrooniliste perioodikaväljaannete lugemiseks

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

ecclesiastical library

economic impact » poliitika, institutsiooni, programmi või sündmuse mõju antud piirkonna majandusele

MÄRKUS Majanduslikku mõju mõõdetakse tavaliselt majanduskasvu seisukohalt (väljundi või lisandväärtusena) ning sellest tulenevate muutustega tööhõives ja sissetulekutes (palkades).

[EVS-ISO 16439:2016]

economic map » teemakaart, kus leppemärkide, diagrammide jms abil on kirjeldatud majandusnähtusi

ectypography » pimedate kirja reljeeftrükk

edge » raamatuploki lahtilõigatud üla-, all- v eesserv

edge decoration » raamatu lõike ilustus, mis on saadud värvimise v mustri kandmisega lõikele

edge-notched card » kaart, mille informatsiooni kodeeritakse kaardi serval olevate mulkude sälkamise teel (pika või lühikese sälguga)

EDI » standardne andmete ja dokumentide vahetus arvutisüsteemide vahel

edit » andmeid edasisteks operatsioonideks ette valmistama, nt ümber paigutama, lisama v vormingut muutma

editing » teose avaldamiseks ettevalmistamine (käsikirja sisu, keele ja stiili parandamine ja viimistlemine) ja avaldamise korraldamine

edition » Bibliograafiaüksuse kõik eksemplarid, mis on toodetud olemuslikult ühe ja sama sisendi põhjal paljundades või muul meetodil ning välja antud ühe ja sama asutuse, asutuste rühma või isiku poolt. Trükiste puhul kasutatakse selles tähenduses terminit "trükk". (ISBD)

edition » üldnimetus levitamiseks määratud teose v teaviku kohta

edition » Väljaande kõik eksemplarid, mis on trükitud sama laoga või toodetud samast aluseksemplarist paljundades või muul meetodil ning välja antud ühe ja sama asutuse, asutuste rühma või isiku poolt. (ISBD)

edition » trükiteose kõik eksemplarid, mis on trükitud sama laoga

edition binding » köide, mille raamat saab trükikojas kirjastuse tellimisel

edition published in parts » annete kaupa ilmuv väljaanne, mis alles pärast lõppande ilmumist on tervik

edition size » ühe ja sama trükilaoga trükitud eksemplaride arv

edition statement » Sõna, fraas või märgirühm, mis näitab bibliograafiaüksuse kuulumist teatud editsiooni juurde. Trükiste puhul kasutatakse selles tähenduses terminit "kordustrükiandmed". (ISBD) Auviste puhul kasutatakse selles tähenduses "väljalaskeandmed" ja e-teavikute puhul "versiooniandmed".

edition statement » Sõna, fraas või märgirühm, mis näitab väljaande kuulumist teatud trüki juurde. (ISBD)

edition statement » andmed auvise tiraaži eripära kohta

editor » teost avaldamiseks ettevalmistav, avaldamist korraldav, avaldamise eest vastutav töötaja

editor-in-chief » kirjastuse v toimetuse tööd juhtiv isik

editorial » mingit aktuaalset probleemi käsitlev, harilikult esiküljel avaldatud artikkel ajalehes v ajakirjas

editorial » ajalehe- v ajakirjaartikkel, mis väljendab toimetuse arvamust

editorial board » väljaande toimetamist abistav asjatundjaist koosnev kogu

editorial office » teavikute (eriti ajakirjade ja ajalehtede) tekstide kogumise, redigeerimise ja trükkimiseks ettevalmistamisega tegelev kollektiiv

editorial staff » teavikute (eriti ajakirjade ja ajalehtede) tekstide kogumise, redigeerimise ja trükkimiseks ettevalmistamisega tegelev kollektiiv

editorial technique » käsikirja trükiks ettevalmistamise võtted, meetodid ja viisid

editor`s office » teavikute (eriti ajakirjade ja ajalehtede) tekstide kogumise, redigeerimise ja trükkimiseks ettevalmistamisega tegelev kollektiiv

editor`s proof » kirjastuses loetav korrektuur

editor`s proof reading » kirjastuses loetav korrektuur

educational library

educational science library

effectiveness » ülesannete täitmise määr

MÄRKUS 1 Tegevus on efektiivne, kui sellega saavutatud tulemused on maksimaalsed.

[EVS-ISO 11620:2015; EVS-ISO 16439:2016]

efficiency » ülesande täitmiseks kasutatud ressursside määr

MÄRKUS 1 Tegevus on tõhus, kui ressursse kasutatakse minimaalselt või saadakse samade ressurssidega parem tulemus.

[EVS-ISO 11620:2015; EVS-ISO 16439:2016]

eighteenmo » kaheksateistkümnendikformaat (18°), mille puhul paberipoogen on murtud 18-ks ja moodustab 36 lehekülge

eighteens » kaheksateistkümnendikformaat (18°), mille puhul paberipoogen on murtud 18-ks ja moodustab 36 lehekülge

eights » formaat, mille puhul paberipoogen on murtud kaheksaks ja moodustab 16 lehekülge; väike oktaav on kuni 18,5 cm, suur oktaav kuni 25 cm

electrographic printing » originaalist elektrilisel v elektromagnetilisel teel koopiate valmistamine

electrography » originaalist elektrilisel v elektromagnetilisel teel koopiate valmistamine

electromagnetic signal converter » seade, millega saab elektromagnetilist turvariba aktiveerida ja inaktiveerida

electronic archive » mäluseadmes hoitav dokumentide kogu pikaajaliseks säilitamiseks

electronic book » litsentsi alusel kasutatav või vaba juurdepääsuga digitaalteavik, mis ei ole jadaväljaanne ja milles on ülekaalus otsingut võimaldav tekst ja mis on trükitud raamatu (monograafia) analoog

MÄRKUS 1. Elektrooniliste raamatute kasutamine sõltub sageli eriseadmetest ja/või lugemiseks või visuaalseks esitamiseks mõeldud tarkvarast.

MÄRKUS 2. Elektroonilisi raamatuid saab laenutada kas kaasaskantavail seadmeil (e-raamatu luger) või kantakse nende sisu piiratud ajaks kasutaja personaalarvutisse või muule seadmele.

MÄRKUS 3. Hõlmab ka elektroonilisi doktoriväitekirju.

MÄRKUS 4. Hõlmab ka raamatukogus digiteeritud teavikuid.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

electronic collection » kõik raamatukogu kogusse kuuluvad digitekkelised või digiteeritud ressursid

MÄRKUS 1. Elektrooniline kogu hõlmab andmebaase, e-jadaväljaandeid ja digitaalteavikuid. Eraldi arvestust tuleb pidada vaba juurdepääsuga Interneti-allikate kohta, mille raamatukogu on katalooginud oma elektronkataloogi või andmebaasi (vt jaotis 6.3.15).

MÄRKUS 2. Ressursid võivad olla võrgus, installitud eraldiseisvatele tööjaamadele või salvestatud füüsilistele andmekandjatele.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

electronic commerce » arvutivõrgu kaudu toimuv kaubandustegevus

electronic data interchange » standardne andmete ja dokumentide vahetus arvutisüsteemide vahel

electronic data processing » andmete salvestamine, kodeerimine, sortimine, kuvamine jms süstemaatilised operatsioonid

electronic depositing system » e-teenuste keskkond, mille vahendusel väljaandja või tootja edastab võrguväljaande või väljaande algmaterjali salvestamiseks arhiivi

electronic document » andmekogumi kujul arvutisüsteemi mällu salvestatud dokument

electronic document delivery » teaviku või selle osa koopia elektrooniline edastamine või kättetoimetamine kasutajale

electronic document delivery » dokumentide kättetoimetamine andmesidevõrgu kaudu, nt tellitud artiklikoopiate saatmine elektronpostiga

electronic document delivery (mediated) » teaviku või selle osa elektrooniline edastamine raamatukogu kogust kasutajale raamatukoguhoidja vahendusel (mitte tingimata teise raamatukogu kaudu)

MÄRKUS 1. Hõlmab teavikute elektroonilist edastamist teenindatavatele. Ei hõlma faksi teel saatmist.

MÄRKUS 2. Edastamise võib jaotada kasutajale tasuta või tasuliseks edastamiseks.

MÄRKUS 3. Ei hõlma kasutajapoolset vahendamata allalaadimist raamatukogu elektrooniliste teavikute kogust.

MÄRKUS 4. Selles standardis määratletud laenutus- ja edastusteenuste liigid on esitatud tabelis 1.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

electronic document delivery service » lugejate teenindamine kaugsidevahendite kaudu

electronic information » informatsioon, mida talletatakse andmetena arvutiloetaval andmekandjal

electronic journal » ajakiri e-dokumendi kujul; võib olla iseseisev v trükivariandi rööpväljaanne

electronic lending » raamatukogu teenus, mis võimaldab määratud ajaks digiteavikuid (e-raamatud, heliraamatud, e-ajakirjandus) laenata neid alla laadides või veebis lugedes

electronic lending » e-keskkonnas toimuv teavikute ja asjade laenutus

electronic library » arvutivõrgu vahendusel otsitavatest ja kasutatavatest e-teavikutest koosnev raamatukogu

electronic mail » kirjavahetus arvutivõrgu kaudu edastatavate sõnumite kujul

electronic mailbox » mäluala, mille kaudu pöördutakse siseneva ja väljuva e-posti poole

electronic media

electronic newspaper » ajaleht e-dokumendi kujul; võib olla iseseisev v trükivariandi rööpväljaanne

electronic publication » levitamiseks määratud e-dokument

electronic publishing » arvuti ja kirjastusprogrammide kasutamine trükiste trükiks ja multimeediatoodete paljunduseelseks ettevalmistuseks; hõlmab tekstisisestuse, piltide digiteerimise ja töötluse, toimetamise, küljenduse, korrektuuri ning failide salvestamise trükivormi valmistamiseks, teose arvutivõrku paigutamiseks v kompaktkettale kandmiseks sobival kujul

electronic resource » infoallikas või tarkvara, mille kasutamiseks on vaja arvutit, nt andmebaas, organisatsiooni digihoidla, veebisait, e-raamat, e-ajakirjade kogu, arvutiprogramm

electronic serial » jadaväljaanne, mis on avaldatud ainult elektrooniliselt või nii elektrooniliselt kui ka mõnes teises vormis

MÄRKUS 1. Hõlmab kohapeal hoitavaid jadaväljaandeid ja kaugressursse, millele on omandatud kasutusõigus vähemalt teatud ajavahemikuks.

MÄRKUS 2. Hõlmab ka raamatukogus digiteeritud jadaväljaandeid.

MÄRKUS 3. Vabakasutusajakirju vaadeldakse kui vaba juurdepääsuga Interneti-allikaid (vt jaotis 2.3.23).

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

electronic service » kohalikust serverist või võrgu kaudu pakutav elektrooniline raamatukoguteenus

MÄRKUS 1. Elektroonilised raamatukoguteenused hõlmavad e-kataloogi, raamatukogu veebisaiti, e-teavikute kogu, elaenutust, elektroonilist dokumendiedastust (vahendatud), elektroonilist infoteenindust, kasutajakoolitust e-õppena, mseadmete teenuseid, interaktiivseid teenuseid (sh suhtlusvõrgustike teenused) ja raamatukogu kaudu pakutavat pääsu Internetti.

MÄRKUS 2. See ei hõlma füüsiliste teenuste, näiteks raamatukogu ruumide või ekskursioonide broneerimist elektroonilisel teel.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

element » Sõna, fraas või märgirühm, mis esindab bibliograafiaandmete eraldi üksust ja moodustab osa bibliokirje alast. (ISBD)

element of description » Sõna, fraas või märgirühm, mis esindab bibliograafiaandmete eraldi üksust ja moodustab osa bibliokirje alast. (ISBD)

element of entry » Sõna, fraas või märgirühm, mis esindab bibliograafiaandmete eraldi üksust ja moodustab osa bibliokirje alast. (ISBD)

elements of book » raamatu elemendid: lehed, kaaned, selg, eeslehed jm

elephant folio » eriti suurte mõõtmetega foolio, raamatu kõrgus üle 45 cm

Elzevir » kirjastajate ja trükkalite Elzevieride trükikodades Leidenis ja Amsterdamis XVI-XVIII saj elseviirkirjas (liik antiikvat) trükitud raamat

embossed printing » trükkimisviis, mille puhul jäljendid saadakse reljeefse kõrgendusena

embossing » trükkimisviis, mille puhul jäljendid saadakse reljeefse kõrgendusena

emendation » tekstivigade parandus tekstikriitilisel alusel

emigrant literature » väljaspool kodumaad loodud kirjandus

émigré literature » väljaspool kodumaad loodud kirjandus

emphasis » teksti tähtsamate osade (nimed, terminid, definitsioonid jne) trükitehniline esiletõst, kasutades selleks sõrendust, teist kirja (kursiiv, poolpaks), suurtähti vm

emulation » andmetöötlussüsteemi kasutamine teise andmetöötlussüsteemi imiteerimiseks: imiteeriv süsteem võtab vastu samu andmeid, täidab samu programme ja saab samu tulemusi, mis imiteeritav süsteem

enamel paper » läikiv tihe paber, kaetud valmistamisel spetsiaalse seguga, kasutatakse eriti illustratsioonide trükkimiseks

encipher » teisendama andmeid kõrvaliste jaoks loetamatule kujule

encode » andmeid kodeerimissüsteemi kasutades konvertima nii, et neid on võimalik konvertida tagasi algkujule

encrypt » teisendama andmeid kõrvaliste jaoks loetamatule kujule

encyclopaedia » teatmeteos, mis annab kokkuvõtliku ülevaate kõigist ainevaldkondadest (üldentsüklopeedia) v mõnest üksikalast (erialaentsüklopeedia) tähestikulises v süstemaatilises järjestuses, esitatud märksõnaartiklitena

encyclopedia » teatmeteos, mis annab kokkuvõtliku ülevaate kõigist ainevaldkondadest (üldentsüklopeedia) v mõnest üksikalast (erialaentsüklopeedia) tähestikulises v süstemaatilises järjestuses, esitatud märksõnaartiklitena

end cover » raamatu lõpus olev kaas

END key » klahv, mis sõltuvalt programmist viib kursori nt rea, lehekülje v faili lõppu

end line » lõigu viimane rida, võib olla poolik

end matter » raamatus põhitekstile järgnevad osad: kommentaarid, lisad, bibliograafia jms

end sheet » raamatu esimesele ja viimasele poognale kleebitud v õmmeldud ühe murruga leht; eeslehed ühendavad raamatuplokki kaantega

end user » infosüsteemi või sellest saadavat teavet kasutav isik

end-piece » raamatu, peatüki vm lõpus olev vinjett

end-title » keskaja käsikirja v inkunaabli lõppu märgitud andmed autori, pealkirja, ümberkirjutaja v trükkija, koha ja aja kohta

end-user search » raamatukogu lugeja kui lõppkasutaja tehtud infootsing

end-user terminal » raamatukogu lugejatele infootsinguks mõeldud terminal; tavaliselt ühenduses lugejakataloogiga

endleaf » raamatu esimesele ja viimasele poognale kleebitud v õmmeldud ühe murruga leht; eeslehed ühendavad raamatuplokki kaantega

endless paper » paber, mis tuleb vabrikust rullina (mitte lehtedena); kasutusel nt rotomasinas

endpaper » raamatu esimesele ja viimasele poognale kleebitud v õmmeldud ühe murruga leht; eeslehed ühendavad raamatuplokki kaantega

engraved frontispiece » gravüüris frontispiss

engraved title page » gravüürina kujundatud tiitelleht

engraving » söövitamise v graveerimise teel valmistatud kõrgtrükiplaat, peamiselt illustratsioonide trükkimiseks

enlarged edition » kordustrükk, mida on eelmis(t)ega võrreldes millegi poolest täiendatud

enquiry » soov informatsiooni saamiseks

enquiry desk » infoteenindaja töökoht

enrolment of readers

enter » andmeid arvutiloetavale andmekandjale panema

enter key » klahv, millega kasutaja annab töötluse juhtimise edasi programmile; tekstitöötluses lõpetab sisestusrea

entity » Materiaalsete või mõisteliste asjade abstraktne klass inimühiskonna diskursuses.

[RDA]

entry data » infotöötlussüsteemi teatud koostisossa vastuvõetud andmed

entry language » keel, milles kirje on koostatud, harilikult põhipealkirja keel

entry word » sõna, mille järgi järjestatakse kirje kataloogis

enumerative bibliography » võimalikult täielikult mingi maa trükitoodangut loetlev bibliograafia

ephemera » trükis, mis on väikese mahuga (nt kutse, reklaamleht), napi sisuga (tekst on väheoluline või puudub) või mingiks konkreetseks puhuks valmistatud ja lühiajalise tähtsusega (nt valimisplakat, näituse kava); pisitükise määratlemisel ei ole olulised mõõtmed, vaid sisuline ja ajaline väärtus; pisitrükised kuuluvad raamatukogudes rühmtöötlusele ja üldjuhul neid rahvusbibliograafias ei kajastata; pisitrükiste seas eristatakse rakendustrükiseid ehk aktsidentse

ephemerides » tabelid, milles on taevakehade ettearvestatud asendid taevasfääril kellaaja järgi; laiemas mõttes ka igasugused teosed, mis registreerivad sündmusi kronoloogiliselt (päevikud, ajalehed)

epic » ulatuslik värsivormis jutustav teos, sageli kangelaslauludest koosnev

epic poem » ulatuslik värsivormis jutustav teos, sageli kangelaslauludest koosnev

epigram » pilkeluuletus, lühike satiiriline luuletus

epigraph » raidkiri, pealiskiri

epigraphy » ajaloo abiteadus, mis uurib vanu raidkirju

epilogue » ulatusliku kirjandusteose lõpposa kokkuvõtte v järellooga

epistle » kirjanduslikus vormis kiri

epistolary guide » kirjakirjutamise õpetus, raamat kirjade näidistega

epistolography » kirjakirjutamiskunst; kirjakirjutamisjuhiste kogu

epitaph » hauakiri v hauakirjaga mälestussammas; mälestustahvel; mälestusluuletus

epitome » suurema teose väljavõte v kokkuvõte; mingi ala lühiülevaade

epitome » millegi lühike, ainult kõige tähtsamat sisaldav esitus

epopee » suur eepiline teos, nt eepos, romaanisari vm

epos » ulatuslik värsivormis jutustav teos, sageli kangelaslauludest koosnev

ePub » levinud e-raamatute vorming, mille faili sisu kohandub ekraani suurusega. Lühend ingliskeelsest electronic publication

EPUB » levinud e-raamatute vorming, mille faili sisu kohandub ekraani suurusega. Lühend ingliskeelsest electronic publication

equal sign » märk = , kasutusel ka kirjemärgina

equals » märk = , kasutusel ka kirjemärgina

erase » kõrvaldama andmeid andmekandjalt; tekstitöötluses: kõrvaldama sisestatud teksti v selle osa

ergonomics » teadus inimesele kõige soodsamatest tööviisidest, -vahenditest ja -keskkonnast

errata » pärast trükkimist märgatud ja parandatud vigade loetelu, tavaliselt raamatu lõpus v eraldi lehel

errata list » pärast trükkimist märgatud ja parandatud vigade loetelu, tavaliselt raamatu lõpus v eraldi lehel

errata slip » pärast trükkimist märgatud ja parandatud vigade loetelu, tavaliselt raamatu lõpus v eraldi lehel

erratum » trükiteksti sattunud viga

error » kirjalikku teksti sattunud viga

error correction » andmetöötlusel ja -edastamisel tekkinud vigade parandamine

error detection » arvutisüsteemi töö tõrke põhjuste otsimine ja leidmine

error fix » programmivigade parandamine

error message » arvutisüsteemi tekitatud teade tarkvara vea v riistvara rikke kohta

ES » teadmussüsteem, mis aitab eksperdi tasemel lahendada teatava valdkonna v rakendusala probleeme

ESC key » klahv, mis enamikus programmides katkestab käsu täitmise

escape key » klahv, mis enamikus programmides katkestab käsu täitmise

esparto paper » paks ja kerge kõrgtrükipaber, valmistatakse halfa- ehk espartorohust (kasvab Põhja-Aafrikas ja Hispaanias)

essay » lühem üldmõistetav teadusliku v kirjandusliku sisuga kirjutis kunstipärases vormis ja vaimukas sõnastuses

Estonian translation » tõlge eesti keelde

etching » söövitamise v graveerimise teel valmistatud kõrgtrükiplaat, peamiselt illustratsioonide trükkimiseks

etching » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul joonistus söövitatakse metallplaati
2. selles tehnikas graafikateos

etymological dictionary » sõnade päritolu seletav sõnastik

evaluation » teenuse või vahendi efektiivsuse, tõhususe, kasulikkuse ja tähtsuse määramine

[EVS-ISO 11620:2015; EVS-ISO 16439:2016]

even page » avatud raamatu vasakpoolne lehekülg, kannab üldjuhul paarisnumbrit

evening newspaper » ajaleht, mis ilmub õhtuks (õhtupoolikul)

evening paper » ajaleht, mis ilmub õhtuks (õhtupoolikul)

event » korraldatud tegevused, millel on kultuuriline, hariduslik, sotsiaalne, poliitiline, teaduslik või muu eesmärk

NÄIDE. Näitused, kohtumine kirjanikega, kirjanduslikud arutelud, töötoad.

MÄRKUS 1. Kohandus tehnilisest aruandest ISO/TR 28118:2009.

MÄRKUS 2. Hõlmab vaid üritusi, mille on korraldanud raamatukogu või raamatukogu koostöös teiste asutustega ja mis toimuvad raamatukogu ruumides või väljaspool. Ei hõlma üritusi, mis toimuvad raamatukogu ruumides, aga mille on korraldanud teised asutused ilma raamatukogu osaluseta.

MÄRKUS 3. Ei hõlma kasutajakoolitust ja raamatukogu ekskursioone.

MÄRKUS 4. Hõlmab ka jätkuvaid programme. Programmi iga osa arvestatakse eraldi.

MÄRKUS 5. Hõlmab ka virtuaalüritusi.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

evidence based librarianship » raamatukogunduse ja infoteaduse uuringutulemuste kriitiline kaasamine raamatukogutöö igapäevases praktikas ning juhtimisotsuste tegemisel, kasutades selleks nii kvantitatiivsete (ankeetküsitlused, statistilised andmed) kui ka kvalitatiivsete (intervjuud, vaatlused, dokumentide analüüs) uuringute tulemusi

evidential value » dokumentide teisene väärtus nende looja päritolu, funktsioonide ja tegevuse tõendina

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

ex libris » raamatusse kleebitav graafiliselt kujundatud omaniku nimemärk

examination copy » trükise esimene eksemplar, mille läbivaatamise alusel antakse trükisele ilmumisluba

examination of the bookstock » kogu analüüs bibliograafilise, analüütilise, sotsioloogilise, statistilise vm meetodi abil

exceed

exceed of loan period

excelsior » 3-punktine (1,128 mm) trükikiri Inglismaal ja 4-punktine Ameerikas

exchange copy » teiste raamatukogude v asutustega vahetamiseks mõeldud eksemplar

exchange list » vahetuseks mõeldud teavikute loetelu, nt raamatuvahetusnimestik, dublettide vahetusnimestik

exchange of information » info edastamine ja vastuvõtt

exchange partner

exchange stock » vahetuseks määratud teavikute kogu

exclamation mark » kirjavahemärk ! hüüd-, käsk-, soovlause lõpus, vahel ka imestuse näitamiseks

executable file » käskude jada sisaldav programmifail teatud korralduste andmiseks

exercise book » väljaanne, mis õppevahendina sisaldab harjutusi ja ülesandeid mingi aine omandamiseks

exercise book » matemaatika vm aine õppimiseks kasutatav ülesannete kogumik

exhausted edition » raamat, mille trükk on otsas

exhibition

exhibition » objektide eksponeerimine piiratud aja jooksul, mille on korraldanud või mida on aidanud korraldada raamatukogu

MÄRKUS. Näitused võivad toimuda raamatukogu ruumides või väljaspool.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

exlibrisist » eksliibriste koguja ja uurija

exlibrisistics » eksliibriste kogumine ja uurimine

expand » akent suurendama

expand » tihendatud andmeid tagasi algkujule viima

expected date of publication » raamatu ilmumise kavandatav aeg eelkirjetes või tellimiskirjetes raamatu kohta, mis pole veel ilmunud

expert system » teadmussüsteem, mis aitab eksperdi tasemel lahendada teatava valdkonna v rakendusala probleeme

explanatory dictionary » sõnade tähendusi selgitav sõnastik

explanatory note » väljaande, artikli vm lühitutvustus, sisaldab sisu ja vormi lühiiseloomustuse, vahel ka lugejamäärangu; märkus töö sisu v vormi kohta

explication » kaardil, plaanil, joonisel vm kasutatud tingmärkide seletus

export » andmete salvestus teise programmi jaoks sobivas vormingus

expression » Teose intellektuaalne või kunstiline realisatsioon tähtnumbrilise, muusikalise või koreograafilise notatsioonina, helina, pildina, esemena, liikumisena vms vormis või nende kombinatsioonina.

[RDA]

expurgated edition » väljaanne tekstiga, millest on välja jäetud tsensuuri keelatud, moraali vm pärast ebasobivaks peetud osad

extend a loan » laenutustähtaega uuendama

extended search » otsitunnuste teadlikul kombineerimisel põhinev infootsing andmebaasist, nt märksõna, teaviku keele ja asukoha järgi

extension » failinime osa, mis näitab faili tüüpi või vormingut, nt doc, exe, epub, pdf, amz, gif; tavaliselt eraldatud punktiga

extension card » kataloogikaart, millel jätkub eelmisel kaardil alustatud kirje

extension service » infoteenuste pakkumine kasutajaile väljaspool tavalist teeninduspiirkonda, harilikult seal, kus teised infoteenused pole kättesaadavad, või juhul, kui infokasutajad ei saa külastada info- ja dokumendiasutust

extension services » raamatukogu põhiteenuseid täiendavad (tavaliselt tasulised) lisateenused, nt tõlketeenus, ruumide üürimine

extent » lehekülgede, lehtede v veergude arv väljaandes

external database » väljaspool kasutaja seadet või sisevõrku asuv andmebaas

external document supply » trükis või e-teavik (või nende osa), mille saadab RVL-i süsteemi mittekuuluv tarnija väljastpoolt raamatukogu, kusjuures raamatukogu osaleb kättetoimetamises või teenuse eest tasumises

MÄRKUS 1. Ei ole tähtis, kas saadetiste eest makstakse ühekaupa või on teatud arvu saadetiste eest tehtud ettemaks.

MÄRKUS 2. Selles standardis määratletud laenutus- ja edastusteenuste liigid on esitatud tabelis 1.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

external reader » piiratud õigustega lugeja väljastpoolt teeninduspiirkonda

external service point » väljaspool raamatukoguhoonet asuv üksus, kus pakutakse regulaarselt teatud kindlat teenust

MÄRKUS 1. See hõlmab ka kohti (nt vanadekodud, piirkondlikud kultuurikeskused, haiglad), kuhu deponeeritakse raamatukogu teavikuid teatud kasutajarühma tarbeks, pakkumata teisi raamatukoguteenuseid.

MÄRKUS 2. Hõlmab teeninduspunkte, mis pakuvad e-teenuseid, aga mitte trükiste kogudega seotud teenuseid.

MÄRKUS 3. Rändraamatukogusid ja nende peatuspunkte ei loeta välisteeninduspunktideks.

MÄRKUS 4. Arvutiühendust kohaga väljaspool raamatukogu (nt üliõpilaste ühiselamu) ei arvestata välisteeninduspunktina.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

external storage » mäluseade, millele protsessoril on juurdepääs ainult sisend-väljund-kanalite kaudu, nt kõvaketta- ja diskettseadmed ning optilised mälud

external user » raamatukogu kasutaja, kes ei kuulu selle raamatukogu teenindatavasse sihtgruppi

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

extra binding » täisnahkköide, mille seljal on nöörmed kõrgemate vöötidena nähtavad ning selja ja kaante vahel on sügav kooldnurk

extra copy » täiendavalt juurdehangitud eksemplar

extra issue » ajalehe v ajakirja number, mis on pühendatud mingile sündmusele, teemale vm, vahel väljaspool nummerdust

eye-readable document » silmloetav teavik

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018