Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 326 sõna

daily newspaper » iga päev (v vähemalt 5-6 korda nädalas) ilmuv ajaleht

daily paper » iga päev (v vähemalt 5-6 korda nädalas) ilmuv ajaleht

damp stain » niiskusest raamatusse tekkinud jälg

dash » kirjavahemärk — , kasutatakse ka kirjemärgina

data » kogumist, töötlemist, säilitamist ja edastamist võimaldavad märgid või nende kogumid, millel puudub iseseisev tähendus väljaspool konteksti

data acquisition » andmete kogumine ja sisestus

data administration » andmetele juurdepääsu andvad, salvestust sooritavad ning sisend-väljund-operatsioone juhtivad funktsioonid andmetöötlussüsteemis

data bank » failide või andmebaaside kogum koos hoiu- ja otsingusüsteemidega

data capture » asjassepuutuvate andmete eraldamine teatavast toimingust v operatsioonist selle käigus, nt laenutuste registreerimisel osa andmete eraldamine statistikanäitajate arvutamiseks

data carrier » ese andmete salvestamiseks, nt magnetketas, mikrovorm, paber

data collection

data communication » reeglipärane andmete teisaldus arvutisüsteemide vahel

data communication network » andmesidet võimaldav vahendite kogum

data element » andmeüksus, mis teatud kontekstis loetakse jagamatuks; üks erijuhtumeid on kirjeelement

data enquiry » päring fakti(de) kindlakstegemiseks

data entity » struktureeritud andmeüksus, nt kirje

data entry » andmete arvutiloetavale kandjale panemine, nt bibliograafiaandmete sisestamine kõvakettale

data field » andmebaasi andmeobjekt, sageli kirje osa

data file » andmeid sisaldav fail

data gathering

data information » teaduse, tehnika ja muude valdkondade fakte esitav informatsioon

data input » andmete arvutiloetavale kandjale panemine, nt bibliograafiaandmete sisestamine kõvakettale

data integrity » andmete omadus, mis näitab, et neid ei ole volitamatult muudetud ega hävitatud

data item » andmeüksus, mis teatud kontekstis loetakse jagamatuks; üks erijuhtumeid on kirjeelement

data management » andmetele juurdepääsu andvad, salvestust sooritavad ning sisend-väljund-operatsioone juhtivad funktsioonid andmetöötlussüsteemis

data medium » ese andmete salvestamiseks, nt magnetketas, mikrovorm, paber

data mining » mahukate andmete automaatne analüüs uute seaduspärasuste ja ootamatute seoste leidmiseks

data mining » andmetöötlusprotsess, millega tuvastatakse potentsiaalsed mustrid, kategoriseerides ja analüüsides eri vaatenurkadest kvantitatiivseid andmeid ning võttes kokku võimalikud seosed ja mõjutused

[EVS-ISO 16439:2016]

data model » andmete struktureerimise viis andmebaasis

data network » andmesidet võimaldav vahendite kogum

data object » struktureeritud andmeüksus, nt kirje

data processing » andmete salvestamine, kodeerimine, sortimine, kuvamine jms süstemaatilised operatsioonid

data processing system » ühest v mitmest arvutist, välisseadmetest ja tarkvarast koosnev süsteem, mis töötleb andmeid

data protection » meetmete rakendamine kaitsmaks andmeid nende volitamatu sihiliku või juhusliku avalikustamise, muutmise või hävitamise eest

data reference » fakti v fakte esitav teadis; vastus faktipäringule

data request » päring fakti(de) kindlakstegemiseks

data retrieval system » infosüsteem faktiinformatsiooni säilitamiseks ja leidmiseks

data security » meetmete rakendamine kaitsmaks andmeid nende volitamatu sihiliku või juhusliku avalikustamise, muutmise või hävitamise eest

data services » arvutikasutusel põhinevad teenused

data structure » andmetöötlust toetav füüsiline v loogiline seos andmeelementide vahel andmebaasis

data transfer » andmete teisaldus sidevahenditega signaalidena mingist punktist teise v mitmesse punkti

data transfer rate » ajaühikus kahe punkti vahel teisaldatav keskmine bittide, märkide vms arv, nt bitti sekundis

data transmission » andmete teisaldus sidevahenditega signaalidena mingist punktist teise v mitmesse punkti

data transmission network » andmesidet võimaldav vahendite kogum

data visualisation » numbrilise, geograafilise vm info piltlik (graafiline) kujutamine parema arusaadavuse huvides

database » riigi, kohaliku omavalitsuse, avalik-õigusliku või eraõigusliku isiku peetav korrastatud andmete kogum, mille pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust või mida peetakse käsitsi ja korrastatud vormidel, mis võimaldavad andmetega lihtsat tutvumist või nende mehhaanilist töötlemist

database » kindlate otsitunnuste järgi otsingut võimaldav loogiliselt seotud andmete kogum, mis toetab mingit rakendusvaldkonda

database » ühise kasutajaliidese ja andmete otsingut ning käitlust võimaldava tarkvaraga varustatud elektrooniliselt talletatud kirjete ja/või e-sisuüksuste (faktid, täistekstid, pildid ja heli) kogum

MÄRKUS 1. Üksused või kirjed on kogutud kindla eesmärgiga ja seotud teatud teemaga. Andmebaasi võib välja anda CDROM- il, disketil või muul otsepöördust võimaldaval andmekandjal või tarkvaraüksusena, mis on juurdepääsetav kas sideliinide või Interneti kaudu.

MÄRKUS 2. Litsentsi alusel kasutatavaid andmebaase arvestatakse igaühte eraldi, isegi kui juurdepääs mitmele litsentsiandmebaasile toimub sama kasutajaliidese abil.

MÄRKUS 3. Kirjastaja või tarnija pakutavat ühist liidest, mis võimaldab juurdepääsu jadaväljaannete või digitaalteavikute kogumile, tuleb ka arvestada andmebaasina. Üksikuid jadaväljaaandeid või digitaalteavikuid tuleb arvestada jadaväljaannete või digitaalteavikutena.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

database management system » tarkvarasüsteem andmebaaside loomiseks, haldamiseks ja kasutamiseks

dataset » sarnaste või seotud andmete loogiline kogu või rühm, mis on moodustatud andmete säilitamiseks või uurimustööks

MÄRKUS. Need võivad olla arvandmed, tekstipõhised, audiovisuaalsed või kombineeritud andmed.

[EVS-ISO 2789:2014]

date

date card » laenutusel lugejale antav või raamatusse kleebitav tagastuskuupäevaga sedel

date due

date due card » laenutusel lugejale antav või raamatusse kleebitav tagastuskuupäevaga sedel

date of borrowing » laenutuse toimumise kuupäev

date of censorship » tsensori poolt avaldamisloa andmise kuupäev, vahel trükitud ka raamatusse

date of coverage » Pidevväljaande numbri või osa kronoloogiliseks tähistamiseks kasutatav nummerdusse kuuluv daatum. (ISBD)

date of publication » teaviku ilmumise aeg, tavaliselt märgitud ilmumisaastana, vahel ka kuu v kuupäevana

date of return » raamatukogu määratud kuupäev teaviku tagastamiseks

date of return

dated publication » ilmumisaja andmetega väljaanne; ilmumisaeg on väljaandel näidatud v muul teel kindlaks tehtud

dating » ajaline määratlus, nt kuupäev, aasta, sajand

DBMS » tarkvarasüsteem andmebaaside loomiseks, haldamiseks ja kasutamiseks

DDA » kasutajate vajadustest lähtuv kogude arendamise mudel, kus raamatukogu hangib teavikuid kasutajate sooviavalduste põhjal

de luxe binding » eriti hinnaline ja kvaliteetne köide

de luxe binding » kaunilt kujundatud köide

de luxe copy » eksemplar, mis millegi poolest on teistest sama trüki eksemplaridest silmapaistvam: iluköide, eriti hea paber, ebatavaline trükivärv vm

de luxe edition » kaunilt kujundatud trükis

de luxe edition » teose eriti hoolikas kujunduses ja väga heal paberil, piiratud (tihti nummerdatud) eksemplaride arvus väljaanne

de visu » nägemise järgi, vahetult teaviku enda järgi

deacquisition

dechipher » krüptogrammi avatekstiks taastama

decimal classification » kümnendjaotusel põhinev liigitus (rahvusvaheliselt tuntuimad on Dewey kümnendliigitus ning universaalne kümnendliigitus UDK)

deckle-edged paper » nõrerestil käsitsi valmistatud paber iseloomulike servade, joonte ja vesimärgiga

decode » kodeeritud andmeid kodeerimiseelsele kujule tagasi teisendama

decorated edge » raamatuploki kaunistatud lõige

decorated initial » dekoratiivse kujundusega algustäht, kasutatud eriti vanades raamatutes

decrypt » krüptogrammi avatekstiks taastama

dedication » raamatu algusse trükitud tekst, mis näitab isikut v sündmust, kelle austuseks v mille tähistamiseks on raamat tehtud

dedication copy » autori pühendusega eksemplar

dedication leaf » raamatu leht, millele on trükitud pühendus

dedicatory letter » raamatu algusse trükitud tekst, mis näitab isikut v sündmust, kelle austuseks v mille tähistamiseks on raamat tehtud

deep Web

default » variant, toiming jms, mille süsteem automaatselt valib, kui ei ole määratud muud

defective copy » tootmisvigadega eksemplar

defective copy » kasutamist takistavate vigadega eksemplar (lehed rebitud, illustratsioonid v tabelid puuduvad jne)

defining dictionary » sõnade tähendusi selgitav sõnastik

definitive edition » autori viimset tahet järgiva tekstiga trükk

DEL key » klahv, mis kustutab märgi kursorist paremal v valitud objekti

deleatur » korrektuuri kustutusmärk, millega osutatakse ülearustele tähtedele, sõnadele jm nende eemaldamiseks

delete » kõrvaldama andmeid andmekandjalt; tekstitöötluses: kõrvaldama sisestatud teksti v selle osa

DELETE key » klahv, mis kustutab märgi kursorist paremal v valitud objekti

deleted copy » raamatukogust eemaldatud ja arvestusest kustutatud teaviku eksemplar

deletion mark » korrektuuri kustutusmärk, millega osutatakse ülearustele tähtedele, sõnadele jm nende eemaldamiseks

delimiter » üks v mitu märki, mida kasutatakse (märgi)stringi alguse v lõpu tähistamiseks, nt MARC-vormingus püstkriips v dollarimärk alamvälja alguse tähistamiseks

deliver » raamatukogusid teavikutega varustama

delivery desk » lett v laud laenutuse vormistamiseks

delivery room » koht raamatukogus, kus toimub laenutamine

demand

demand for books » väljendatud vajadus raamatute järele, nt lugejati ja liigiti

demand-driven acquisition » kasutajate vajadustest lähtuv kogude arendamise mudel, kus raamatukogu hangib teavikuid kasutajate sooviavalduste põhjal

demo » arvutiprogrammi vm objekti mittetäielik versioon, mida demonstreeritakse v jagatakse võimalikele tellijatele; selle objekti demonstreerimine

demonym » pseudonüümina kasutatud üldmõiste, nt Vaatleja, Rändur

department library

department of music » raamatukogu osakond muusikakirjanduse, nootide ning heli- ja videosalvestiste jaoks

departmental bibliography » ametkonna, asutuse, ettevõtte, organisatsiooni vm väljaandeid, samuti selle kollektiivi liikmete töid loetlev bibliograafia

departmental publication » ametkonna, asutuse, ettevõtte v organisatsiooni tegevust dokumenteeriv väljaanne (juhend, otsus, aruanne vm), mida kasutatakse peamiselt ametkonnas endas ja mida levitatakse piiratult

dependent title » Pealkiri, mis iseseisvalt on ebapiisav väljaande identifitseerimiseks ning vajab lisaks üldpealkirja või põhiväljaande pealkirja või põhiseeria pealkirja. Sõltuvpealkirjadeks võivad olla jaotisepealkirjad, teatavate lisade või osade pealkirjad või teatavad allseeriapealkirjad. (ISBD)

dependent title designation » Järjenumber, mis üksi või koos sõltuvpealkirjaga eristab üht pidevväljaannet ühise üldpealkirjaga seotud pidevväljaannete rühmast. (ISBD)

deposit copy » valmistaja v sissetooja poolt raamatukogudele üldjuhul tasuta loovutatav trükise, auvise, elektrondokumendi eksemplar

deposit library » raamatukogu, kuhu teavikud on teatavatel tingimustel deponeeritud, nt rahvusvaheliste organisatsioonide väljaanded, sundeksemplarid ja ametlikud väljaanded USA-s jne

depository » raamatukogu, kuhu teavikud on teatavatel tingimustel deponeeritud, nt rahvusvaheliste organisatsioonide väljaanded, sundeksemplarid ja ametlikud väljaanded USA-s jne

depository library » raamatukogu, kuhu teavikud on teatavatel tingimustel deponeeritud, nt rahvusvaheliste organisatsioonide väljaanded, sundeksemplarid ja ametlikud väljaanded USA-s jne

depository library » raamatuid jm teavikuid alatiselt säilitav raamatukogu

depth of acquisition

descender » täht, millel on allpikend: g, j, p, q, y

descender » trükitähe põhiosast üles- v allapoole ulatuv osa, nt d, g, k, p jt puhul

description » Andmekogum, millega registreeritakse ja identifitseeritakse RDA olem.

[RDA]

description » teaviku kirje koostamine kirjereeglite kohaselt

description area » Kirje osa, mis hõlmab teatud sisu ja ülesandega kirjeelementide rühma. (ISBD)

descriptive abstract » lühireferaat, mis esitab kõige olulisema refereeritavast

descriptive bibliography » kirjeist koosnev ilma annotatsioonideta, referaatideta jms bibliograafia

descriptive cataloguing » teaviku kirje koostamine kirjereeglite kohaselt

descriptive cataloguing » kataloogimise osa, mille käigus esitatakse kirjeldavad andmed ja sisukirjeldusse mittepuutuvad otsielemendid

descriptive record » standardvormingus arvutitöödeldud bibliograafiline või muu üksikkirje, mis viitab ja/või kirjeldab mis tahes füüsilisel kujul teavikut või e-sisuüksust

MÄRKUS 1. Kirjete kogum avaldatakse tavaliselt andmebaasina.

MÄRKUS 2. Kirje sisaldab tavaliselt selliseid elemente nagu pealkiri, autor, märksõnad, referaat, ilmumisaeg.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

descriptor » infootsikeele sõnaüksus, s.o sõna või sõnaühend dokumendi sisu ja päringu kirjeldamiseks

descriptor language » deskriptoritel põhinev infootsikeel

descriptor vocabulary » märksõnade korrastatud loetelu

descriptor vocabulary » deskriptorite ja nende sünonüümide tähestikloetelu

deselection

desideratum » raamatukogus puuduv, kuid soovitud teavik

design » tehnilise eseme (masina, detaili jm) graafiline kujutis, kasutatakse teksti illustratsiooni v tehnilise dokumendina

desktop publishing » elektronkirjastamine mikroarvuti abil

detective novel » liik seikluskirjandust, mille aineks on kuriteo avastamine

deterioration survey » 1) igas säilitusüksuses toimunud ja toimuvate kahjustusprotsesside iseloomu ja ulatuse kindlaksmääramine
2) terviklike kogude uurimine hoolduse ja säilitusprioriteetide kindlakstegemiseks

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

determinant » vokaali asendav abimärk tähe juures heebrea jt konsonantkirjades, et hõlbustada kirjutatu lugemist

device » arvutisüsteemi riistvarakomponent, nt sisendseade, välisseade

devourer of books » kirglik lugeja, raamatuneelaja

dexiography » kirjutamine suunaga vasemalt paremale

dia » klaasile, tselluloidile vm läbipaistvale materjalile tehtud foto, mida vaadatakse peamiselt ekraanile projitseerituna

diachronic work » Teos, mis on kavas teostada ajapikku.

[RDA]

diacritic » tähe põhijoonise lisamärk, nt katus, täpid, tilde

diacritical mark » tähe põhijoonise lisamärk, nt katus, täpid, tilde

diaeresis » diakriitik, kaksikpunkt tähe kohal, nt ä, ö, ü

diagonal reading » teksti lugemine diagonaalis, üks kiirlugemise viise

diagonal slash » kirjavahemärk /, nt kirjes vastutusandmete ees

diagram » suuruste ja nende muutumise graafiline kujutis: joon-, tulp-, sektor- jm diagramm

dialect literature » murdes kirjutatud kirjandusteosed (luuletused, jutud jne)

dialectological atlas » murdekeelendite levikut näitav atlas

dialectological dictionary » murde v murraku keelendeid esitav sõnastik

dialog box » hüpikaken andmete sisestuseks

dialogue » kahe osalise vastastikune kõnelus, nt näidendis

diamond » 4-punktine trükikiri

diapositive » klaasile, tselluloidile vm läbipaistvale materjalile tehtud foto, mida vaadatakse peamiselt ekraanile projitseerituna

diary » päevik; kalendermärkmik

diary » sündmuste, mõtete, vaatlusandmete vm kronoloogilises järjestuses tehtud ülestähenduste kogum

diascope » aparaat diapositiivide ja diafilmide vaatamiseks v projitseerimiseks ekraanile

diazo print » läbipaistvast kujutisest saadud koopia diasopaberil v diasofilmil

diazotype printing » diasoühendite valgustundlikkusel põhinev kopeerimismenetlus läbipaistvate kujutiste paljundamiseks

dictionary » raamatukujuline sõnastik

dictionary catalogue » tähestik- ja märksõnakataloogi kombinatsioon, kus kirjed on ühises tähestikjärjestuses; iga teos on peegeldatud nii autori (autorita teosed pealkirja) kui ka märksõna järgi

dictionary entry » sõnastikus ühe sõna (mis määrab järjestuse) järel esitatud andmed: seletus, tõlked, muutevormid jne

dictionary of a writer » mingi kirjaniku kasutatud sõnavara loetlev sõnastik

dictionary of antonyms » vastandsõnade sõnastik, vastandliku tähendusega sõnu paariti loetlev sõnastik

dictionary of descriptors » märksõnade korrastatud loetelu

dictionary of descriptors » deskriptorite ja nende sünonüümide tähestikloetelu

dictionary of foreign words » võõrsõnu ja nende seletusi, vahel ka etümoloogiat esitav sõnastik

dictionary of homonyms » homonüüme paaride v rühmadena loetlev sõnastik

dictionary of neologisms » uuemaid sõnu ja väljendeid tutvustav sõnastik

dictionary of paronyms » häälikuliselt lähedaste, kuid erineva tähendusega sõnade sõnastik, nt teade-teate, teade-teatme

dictionary of terms » sõnastik, mis esitab mingi eriala termineid, tavaliselt koos tõlgete ja seletustega

diffusion of a book » raamatu jõudmine lugejateni müügi, raamatukogude jm kaudu

digit » märk arvu märkimiseks kirjas

digital » omane andmetele, mis koosnevad numbritest, võimalikest erimärkidest ja tühikutest, ning neid andmeid kasutavatele protsessidele ja seadmetele

digital archive » mäluseadmes hoitav dokumentide kogu pikaajaliseks säilitamiseks

digital carrier » andmekandja (nt CD, DVD, diskett, kõvaketas), millele on salvestatud andmed digitaalkujul

digital cartography » kaartide valmistamine digitaaltehnoloogia abil

digital competence » suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas; digipädevuse 5 osaoskust:info haldamine, suhtlemine digikeskkondades, sisuloome, turvalisus kasutamisel, sobivate digivõtete ja –vahendite kasutamine

digital computer » sisemiselt talletatud programmidega juhitav digitaalandmeid töötlev seade

digital cultural heritage » digiteeritud või digitekkeline (digitaalselt sündinud) kultuuripärand

digital data » andmed, mis on esitatud arvude 0 ja 1 jadadena ehk binaarkujul ehk digitaalkujul

digital document » andmekogumi kujul arvutisüsteemi mällu salvestatud dokument

digital document » piiritletud sisuga digitekkeline või digiteeritud informatsiooniüksus, mis on loodud või digiteeritud raamatukogus või komplekteeritud raamatukogu kogusse digitaalkujul

MÄRKUS 1. Hõlmab elektroonilisi raamatuid ja elektroonilisi patendikirjeldusi, võrgu kaudu kättesaadavaid auviseid ning muid digitaalteavikuid (nt aruandeid, kaardi- ja nooditeavikuid, trükifaile jne). Digitaalteavikute hulka ei kuulu andmebaasid ja elektroonilised jadaväljaanded.

MÄRKUS 2. Andmebaasides sisalduvad üksused kuuluvad jaotise 2.3.10 alla.

MÄRKUS 3. Digitaalteavik võib koosneda ühest või enamast failist.

MÄRKUS 4. Digitaalteavik koosneb ühest või mitmest e-sisuüksusest. Raamatukogu peab enne digiteerimist otsustama, milliseid sisuüksusi pärast otsida saab, nt jadaväljaannete artiklid või plaadil olevad laulud.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

digital exhibition » digitaalsel kujul esitatud näitus, võib asuda nii veebis kui ka füüsilises ruumis

digital heritage » digiteeritud või digitekkeline (digitaalselt sündinud) kultuuripärand

digital humanities » humanitaarteaduse ja infotehnoloogia kokkupuutevaldkond, mille eesmärk on arendada digikogude ja infotehnoloogiliste vahendite kasutamist humanitaarteaduslikus uurimis- ja õppetöös

digital image » digiteeritud või digitaalseadmes loodud pilt

digital library » arvutivõrgu vahendusel otsitavatest ja kasutatavatest e-teavikutest koosnev raamatukogu

digital literacy » suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas; digipädevuse 5 osaoskust:info haldamine, suhtlemine digikeskkondades, sisuloome, turvalisus kasutamisel, sobivate digivõtete ja –vahendite kasutamine

digital map » arvuti abil valmistatud ja esitatud kaart

digital medium » nt Internet, WWW

digital object » digitaalsel kujul esitatud terviklik andmekogum

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

digital object identifier » püsiv identifikaator, mida kasutatakse objekti (mis ise võib olla füüsiline või digitaalne) üheselt identimiseks digikeskkonnas

digital optical disk » ketas, millel on optiliste meetoditega loetavad digitaalandmed

digital preservation » digitaalobjekti pikaajaline hoiustamine, säilitamine ja sellele juurdepääsu tagamine, mis tavaliselt hõlmab vähemalt ühe säilitusstrateegia rakendamist

[ALLIKAS: ISO/TS 21547:2010, määratlus 3.1.7]

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

digital record » heli, pildi, või mingi muu teabe jäädvustus digitaalsel kujul

digital repository » tehniline lahendus digiobjektide pikaajaliseks säilitamiseks ja haldamiseks

Digital Rights Management » kaitsemehhanism, mida kirjastajad kasutavad oma toodangu tasuta levitamise ja piraatluse piiramiseks. Nt e-teavikule lisatakse e-vesimärk, mis aitab levitaja tuvastada, või krüptograafiline kaitse, mis laseb vaid ostjal e-teavikut kasutada

digital signature » dokumendifailile elektroonselt lisatav krüptitud andmekogum, mis idendib dokumendi saatja; tavaallkirja vaste

digital unification » omavahel seotud dokumendipärandi koondamine ühte virtuaalsesse kohta digiteerimise ja haldamise teel, eesmärgiga laiendada juurdepääsu ülemaailmsele pärandile ja edendada raamatukogude koostööd

digital versatile disk » laserkettaga samas mõõdus, kuid oluliselt suurema salvestusmahuga optiline andmekandja

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

digital watermark » digitaalne kopeerimiskaitse. E-teaviku ostja andmed lisatakse faili, et oleks lihtne levitaja tuvastada

digitization » füüsilisel kandjal teavikute digitaalkujule viimise protsess

MÄRKUS 1. Ei hõlma raamatukogu kogu digiteerimist dokumendivahetuseks kasutaja või asutusega.

MÄRKUS 2. Hõlmab digiteerimist säilitamise eesmärgil.

MÄRKUS 3. Hõlmab massdigiteerimist.

MÄRKUS 4. Ei hõlma elektrooniliste eksemplaride ostmist trükitud eksemplaride asendamiseks.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 14639:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

digitize » analoogandmeid digitaalkujule viima

digitized » analoogobjektist digiteerimise teel saadud

digitized collection » elektroonilise kogu osa, mis hõlmab füüsilisel kandjal teavikute kogu digiteeritud nimetusi

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

diglot » sama teksti kahes keeles rööbiti esitav raamat

digraph » ühe hääliku tähistus kahe tähega, nt inglise sh, th, prantsuse ou, saksa ch

dilogy » sama autori kaks teost, mis moodustavad terviku

diplomatics » ajaloo abiteadus, mis tegeleb ajalooliste dokumentide uurimisega nende ehtsuse, koostamisaja usaldusväärsuse jne selgitamiseks

diptych » vahaga kaetud kaheks kokkumurtud kirjutustahvel Vana-Kreekas ja -Roomas

direction » lihtsustatud partituur, mida kasutatakse dirigeerimisel; sisaldab juhtpilli täieliku noodistiku ja teiste meloodiate põhiosa

direction » vanades raamatutes (käsikirjades) lehekülje lõpul eraldi real asuv järgmise lehekülje esimene silp v sõna, mis hõlbustab üleminekut järgmisele leheküljele ja määrab nummerdamata lehekülgede järjestuse

direction key » klahv kursori liigutamiseks

direction of writing » kirjamärkide järgnevus kirjutamisel, nt vasakult paremale, paremalt vasakule v ülalt alla

direction word » vanades raamatutes (käsikirjades) lehekülje lõpul eraldi real asuv järgmise lehekülje esimene silp v sõna, mis hõlbustab üleminekut järgmisele leheküljele ja määrab nummerdamata lehekülgede järjestuse

directive edition » kehtivaid dokumente (seadused, määrused, käskkirjad, otsused jm) ametliku tegevusjuhendina esitav väljaanne

directory » väiksem kitsa ulatusega teatmeteos

directory » süstemaatilis-tähestikuline isikute ja organisatsioonide loetelu koos aadressidega

directory » struktuuriüksus failide süstematiseerimisel; tavaline hierarhia on ketas-kataloog-alamkataloog-fail

directory of data files » andmekogumite loetelu koos nende sisu ja otstarbe kirjeldusega

directory tree » kettal paiknevate kataloogide hierarhia graafiline esitus

disc » kettakujuline plastikust vm materjalist infokandja, millel on salvestatud helivõnkumine (vinüül-, laserplaat)

disc » lameda ümarplaadi kujuline andmekandja, mis pannakse andmete lugemiseks v kirjutamiseks pöörlema

discard » vananenud, mitteprofiilseid, defektseid jne teavikuid kogust eemaldama ja arvestusdokumentidest maha kandma

discarded copy » raamatukogust eemaldatud ja arvestusest kustutatud teaviku eksemplar

discarding

discharge

discography » helisalvestiste kirjeldamine kataloogide ja nimestike tarbeks; helisalvestiste nimestik

discount copy » nominaalhinnast odavamalt müügil olev eksemplar

disk » lameda ümarplaadi kujuline andmekandja, mis pannakse andmete lugemiseks v kirjutamiseks pöörlema

disk drive » magnetketaste pöörlemist juhtiv seade

disk space » kettale mahtuv andmekogus, mälu maht, nt baitides

disk unit » seade, mis koosneb magnetketta(i)st, kettaajamist, magnetpea(de)st ja vastavatest juhtseadistest

diskette » õhuke painduv kaitseümbrises magnetketas tüüpläbimõõduga 3,5 v 5,25 tolli

display » väikesele pinnale tutvumiseks, ülevaate andmiseks ja kohe laenamiseks väljapandud teavikud

display » esitama andmeid nähtavalt ekraanil v muul kuvapinnal

display » andmete nähtav esitus ekraanil vm kuvapinnal

display » teksti tähtsamate osade (nimed, terminid, definitsioonid jne) trükitehniline esiletõst, kasutades selleks sõrendust, teist kirja (kursiiv, poolpaks), suurtähti vm

display adapter » seade kuva tekitamiseks ja juhtimiseks ekraanil; graafikakaardist sõltub kuva kvaliteet ning arvutisüsteemi võime näidata kodeeritud pilte ja videot

display device » andmeid nähtavalt esitav väljundseade, nt kuvar, projektor

display window » kindlapiiriline ekraaniosa, milles on näha töötav programm v dokument v kataloogi, disketi vms sisu

display work » rakendusliku iseloomuga juhutrükitöö, nt kutsekaart, plank, pilet, kuulutus, teatri- v kontserdikava, etikett, prospekt jne

disposal list » dokument teavikute kogust kustutamiseks

dissertation » doktorikraadi saamiseks tehtud uurimus

dissertation collection

distance lending » laenutusviis, mille puhul teavikud saadetakse kasutajale koju, pakiautomaati vm

distinctive title » Muusikateose pealkiri, mis on midagi muud kui ainult vormi või muusikažanri tähistav sõna, tempomärge, esitajate arv või liturgilise teksti liik.

[RDA]

distributed database » füüsiliselt eri paikades asuv tervikuna näiv andmebaas

distributed network » võrk, kus andmetöötlus võib toimuda eri paikades

distributed processing » andmetöötlus, kus andmete sisestus, väljastus, töötlemine ja salvestus ning juhtimine on osaliselt v täielikult jaotatud võrgu tööjaamade vahel

distributor » müügiesindaja või asutus, kellel on õigus väljaannet turustada, tavaliselt mingis kindlas piirkonnas

district library

divisional title » pealkiri (vahel ka muud andmed) eraldi lehel (vahetiitellehel)

document » andmetöötluses: nimega, struktureeritud tekstiüksus, mis võib sisaldada pilte ning mida saab eraldi üksusena salvestada, redigeerida, otsida ja edastada

document » üksusena käsitletav salvestis või materiaalne objekt

[ALLIKAS: ISO 5127:2001, määratlus 1.2.02]

MÄRKUS. Teavikute vorm ja omadused võivad erinevad olla.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

document » mis tahes materiaalne objekt, millele on talletatud informatsioon, nt trükis, foto, heliplaat, kompaktketas

document delivery » teaviku või selle osa koopia edastamine või kättetoimetamine kasutajale väljapoole raamatukogu

document handling

document management » dokumentide loomise, saamise, kasutamise ning säilitamise korraldamine ning selleks loodud süsteem

documentary edition » allikmaterjale publitseeriv väljaanne

documentary heritage » käsikirjad, trükitud dokumendid, muu meedia ja kogud, mis omavad pikaajalist tähtsust nendes leiduva info, provenientsi, füüsilise formaadi või mõne muu eristatava füüsilise või intellektuaalse tunnuse poolest; unikaalse ja erilise väärtuse tõttu soovitakse neid säilitada kasutamiseks tulevikus

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

documentary literature » reaalseid sündmusi ja isikuid nende õigete nimedega kujutav (ilu)kirjandus

documentation » süstematiseeritud dokumendikogum

documentation centre

dog-ear » lohakast kasutamisest kõverdunud ja kahekorra murdunud lehenurk raamatus

dog`s ear » lohakast kasutamisest kõverdunud ja kahekorra murdunud lehenurk raamatus

DOI » püsiv identifikaator, mida kasutatakse objekti (mis ise võib olla füüsiline või digitaalne) üheselt identimiseks digikeskkonnas

domain » Interneti hostinimede hierarhia ülatase, nt .ee, .edu, .com

domain name » organisatsiooni või isiku unikaalne nimi Internetis, nt nlib.ee

donat » Aelius Donatuse IV saj kirjutatud ladina keele grammatika järgi saadud nimetus ladina keele grammatikaraamatuile

dot » kirjavahemärk . ; kasutuses ka kirjemärgina

dot leaders » täpistik, punktide rida ................, nt trükitud plangil täitmist nõudvail kohtadel

dot matrix printer » printer, mis trükib punktidest moodustatud märke v pilte

dotted line » täpistik, punktide rida ................, nt trükitud plangil täitmist nõudvail kohtadel

double colombian » 36-punktine trükikiri; suur kaanon on 40 punkti, väike kaanon 32 punkti

double copy » ühe ja sama teaviku teine, kolmas jne eksemplar

double entry » põhikirjega, kuid lisaindeksiga kataloogikaart süstemaatilises kataloogis

double issue » kahe numbri v ande materjali sisaldav ja kahe numbriga tähistatud jadaväljaande üksus

double letter » liittäht, kahe tähe ühendamisel saadud tähemärk, nt saksa ß; trükitehnikas ühele jalale valatud kahe tähega trükitüüp

double name » kaks sidekriipsuga ühendatud ees- v perekonnanime, nt Mari-Liis, Joliot-Curie

double numbering » perioodikaväljaande rööbitine aasta- ja üldnummerdus, nt 11 (104), 306 (2111)

double pagination » kahekordne lehekülgede nummerdus, nt rööbiti üldine ja iga artikli eraldi nummerdus

double plate » kahest lehest tahvel, illustratsioon asub kahel vastakleheküljel

double surname » kaks sidekriipsuga ühendatud ees- v perekonnanime, nt Mari-Liis, Joliot-Curie

double title page » kaheleheküljeline tiitelleht, koosneb enamasti vastaklehekülgedest

doublepage title » kahel leheküljel, enamasti vastaklehekülgedel asetsev tiitel

doublure » kaunistused kaane sisekülgedel, eriti bibliofiilseil raamatuil

download » teisaldama arvutist välisseadmesse, serverilt tööjaama v teisest süsteemist oma süsteemi

download » edukalt lõppenud sisuüksuse päring raamatukogu pakutud võrguteenuse või muu Interneti-teenuse sisuüksuse poole

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

draft » tehnilise eseme (masina, detaili jm) graafiline kujutis, kasutatakse teksti illustratsiooni v tehnilise dokumendina

draft » esialgne viimistlemata käsikiri vm paberile pandu

drag » objekte osutusseadisega ekraanil ümber paigutama

drag and drop » objekte osutusseadisega ekraanil ümber paigutama

drama » kirjandusteos, mis on kirjutatud näitlemiseks määratud vormis

dramatization » jutustava teose (romaani, jutustuse) töötlus draamavormiks

drawing » tehnilise eseme (masina, detaili jm) graafiline kujutis, kasutatakse teksti illustratsiooni v tehnilise dokumendina

drawing » sirkli v joonlauata käsitsi pliiatsi, tuši, söe, kriidiga vm tehtud pilt, võib olla koloreeritud

drawing in Indian ink » tušiga tehtud joonistus, kasutatud ka raamatuillustratsioonina

drawsheet » illustratsiooni kaitsev siid- v läbipaistvast paberist nummerdamata leht; vahel ka seletustega pildi kohta

DRM » kaitsemehhanism, mida kirjastajad kasutavad oma toodangu tasuta levitamise ja piraatluse piiramiseks. Nt e-teavikule lisatakse e-vesimärk, mis aitab levitaja tuvastada, või krüptograafiline kaitse, mis laseb vaid ostjal e-teavikut kasutada

dry point » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul kujutis kraabitakse metallplaadile nõelaga (ilma söövitamata)
2. selles tehnikas graafikateos

dry point engraving » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul kujutis kraabitakse metallplaadile nõelaga (ilma söövitamata)
2. selles tehnikas graafikateos

due back

due date

due date card » laenutusel lugejale antav või raamatusse kleebitav tagastuskuupäevaga sedel

due for return

dummy » tulevase trükise v selle osa näidis

dummy redactor » ajalooline termin: formaalselt vastutavaks toimetajaks nimetatud isik väljaandele, mida ähvardab repressioon

duodecimo » kaheteistkümnendikformaat (12°), mille puhul paberipoogen on murtud kaheteistkümneks ja moodustab 24 lehekülge

duplicate » kopeerima lähte-andmekandjalt siht-andmekandjale, millel on samasugune füüsiline kuju, nt ühelt disketilt teisele disketile

duplicate checking

duplicate collection

duplicate control

duplicate copy » ühe ja sama teaviku teine, kolmas jne eksemplar

duplicate entry » põhikirjega, kuid lisaindeksiga kataloogikaart süstemaatilises kataloogis

duplicate pagination » kahekordne lehekülgede nummerdus, nt rööbiti üldine ja iga artikli eraldi nummerdus

duplicate title » lisatiitel sarjaandmetega

duplicate title » mitmekeelse v -köitelise teose, jätkväljaande vm tiitlist vasakul asetsev tiitel

duplication » originaalist kahe v enama jäljendi valmistamine kopeerimise teel

duration of copyright » ajavahemik, millal teosele kehtib autoriõigus

dust cover » kaitse- v ehiskate raamatu kaante ümber

dust jacket » kaitse- v ehiskate raamatu kaante ümber

dust wrapper » kaitse- v ehiskate raamatu kaante ümber

dwarf book » väikese formaadiga raamat (kõrgus kuni 10 cm)

dyslexia » haiguslik rohkete vigadega lugemine, lugemisvõime kaotus

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018