Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 483 sõna

back board » raamatu lõpus olev kaas

back cover » raamatu lõpus olev kaas

back flyleaf » leht köite lõpus kaane ja raamatuploki vahel

back issue » jadaväljaande eelviimane või varasem number

back label » raamatu kaanele v seljale kleebitud lipik kohaviida vm andmetega

back matter » raamatus põhitekstile järgnevad osad: kommentaarid, lisad, bibliograafia jms

back number » jadaväljaande eelviimane või varasem number

back page » avatud raamatu vasakpoolne lehekülg, kannab üldjuhul paarisnumbrit

back rounding » köitmise protseduur, millega selg saab ümmarguse ja eeslõige õõnsa kuju

back title » pealkiri raamatu seljal (võib erineda tiitellehel olevast pealkirjast)

back title » raamatu seljale trükitud andmed (autor, pealkiri jm)

back up » varuvahendeid looma v rakendama; varukoopiat tegema

back-in-the-book bibliography » raamatus (lõpus, peatükkide, artiklite järel) leiduv(ad) bibliograafianimestik(ud) vm bibliograafiline andmestik

back-of-the-book bibliography » raamatus (lõpus, peatükkide, artiklite järel) leiduv(ad) bibliograafianimestik(ud) vm bibliograafiline andmestik

backbone » raamatu osa, mis hoiab koos kaasi ja plokki ning kaitseb raamatu tagaserva (nt kõva selg, pehme selg, lame selg)

backbone title of bookjacket » raamatu kaaneümbrise seljaosale trükitud andmed

background printing » printimine samaaegselt muude toimingutega

backing sheet » illustratsiooni kaitsev siid- v läbipaistvast paberist nummerdamata leht; vahel ka seletustega pildi kohta

backlining » raamatu köitmisel seljamaterjali siseküljele kleebitav seljasuurune kartong- v paberriba, mis annab seljale tugevuse

backlining paper » raamatu köitmisel seljamaterjali siseküljele kleebitav seljasuurune kartong- v paberriba, mis annab seljale tugevuse

backlining strip » raamatu köitmisel seljamaterjali siseküljele kleebitav seljasuurune kartong- v paberriba, mis annab seljale tugevuse

backlog » laenutustähtaja ületamine

backspace key » klahv, mis viib kursori märgikoha võrra tagasi, kustutades ees oleva märgi

backup copy » andmete hävimise või rikkumise puhuks tehtud koopia e-keskkonnas

backup file » faili varukoopia

bag binding » keskaja raamatuköite vorm: köidet kattev nahk on kaante servas pikendusega, nii et sellest on võimalik raamatut hoida ja kanda

bail » materiaalne vastutus lugeja kohustuste täitmise tagamiseks asutuse v teise isiku poolt

bail » (alaealise) lugeja kohustuste täitmise tagaja; selle eest materiaalselt vastutav isik v asutus

bail

bail

ban of book » ametivõimu poolt raamatu trükkimise, levitamise, omamise vm keeld

bands » paelad (nöörid), mille külge köitmisel õmmeldakse raamatu poognad, neist tekivad reljeefsed ristvöödid raamatu seljal

banned book » raamat, mille võimuorganid on keelanud

banner » pealkiri ajalehes, mille alla on koondatud teemalt seotud lühiartikleid, sõnumeid, kirju jm

bar code » 1. kodeerimissüsteem, mis esitab märke erineva paksuse ja sammuga rööpkriipsude kogumitena, mida loetakse optiliselt põikisuunas skaneerimisega; kasutatakse laialdaselt kaubanduses, raamatukogudes jm 2. info kodeeritud esitus selles süsteemis

bar code reader » arvuti sisendseade, mis tuvastab ja dekodeerib vöötkoode

bar code scanner » arvuti sisendseade, mis tuvastab ja dekodeerib vöötkoode

barcoding label » vöötkoodiga silt v kleebis

barcoding system » automatiseeritud laenutussüsteem, mille puhul laenutused ja tagastused registreeritakse teaviku ja lugejapileti vöötkoodi lugeva seadme abil

base map » suuremas või väiksemas mahus vajalikke andmeid sisaldav kaart, mis on aluseks uute kaartide koostamisel

basic catalogue » lugejatele mõeldud tähestikuline märksõna- v liigikataloog, mille täienduseks võivad olla erikataloogid

basic collection » raamatukogu keskne ja suurim kogu

basic entry » kõiki kirjeelemente sisaldav bibliokirje, mille järgi tehakse täiendkirjeid

basic search » infootsing ühe otsitunnuse (nt autori, pealkirja) või määratlemata funktsiooniga sõna(de) järgi (sõnaotsing)

basic services » raamatukogu traditsioonilised teenused (laenutamine, teadistus, nõustamine)

basic stock » raamatukogu keskne ja suurim kogu

basic-entry card » kataloogikaart teaviku põhikirje ja raamatukogulike märgetega

bastard title » eestiitellehel leiduvad andmed: raamatu v sarja pealkiri, vahel ka autor, ilmumisandmed v kirjastuse märk

batch file » käskude jada sisaldav programmifail teatud korralduste andmiseks

batch file » fail, mis sisaldab pakina töödeldavaid andmeüksusi

batch processing » kogutud andmete, tehingute vms töötlus rühmiti inimese sekkumiseta

batch-mode data processing » kogutud andmete, tehingute vms töötlus rühmiti inimese sekkumiseta

be published » trükisena vm kujul üldsusele kättesaadavaks jõudma

belles-lettres » sõnaline kunstilooming

belletristic literature » sõnaline kunstilooming

benefit » kasulik või hea tulemus või miski, mis on mõeldud aitama

[EVS-ISO 16439:2016]

bestiary » loomade pilte ja kirjeldusi esitav raamat

bestseller » lühikese aja jooksul suurel hulgal müüdav raamat

between bands » köite selja osa, mis asub kahe nöörme vahel

biannual publication » ajakiri, mis ilmub kaks korda aastas

bibelot » väikese formaadiga raamat (kõrgus kuni 10 cm)

bible » kristlaste pühakiri, ristiusu õpetuse aluseks olevate tekstide kogumik

bible paper » väga tugev õhuke läbipaistmatu paber, kasutatakse piiblite, sõnastike, entsüklopeediate jms trükkimiseks

bibliochrome » raamat, mille osad on trükitud eri värvi pabereile

bibliocide » massiline raamatute hävitamine lähtudes mingist ideest

biblioclasm » raamatute rikkumine, purustamine, hävitamine

biblioclast » raamatute rikkuja, purustaja, hävitaja

bibliognost

bibliognosy » raamatute hulgas orienteerumine, nende sisu, kujunduse, kasutamisvõimaluste jm tundmine

bibliogony

bibliographer » bibliograafia eriteadlane; bibliograafia alal töötaja; bibliograafiavahendite koostaja; ametikoht raamatukogus v teadusasutuses

bibliographic » bibliograafiaga seotud, bibliograafiasse puutuv

bibliographic agency » bibliograafiatööd koordineeriv keskus; asutus v koht, kus toimub keskbibliografeerimine

bibliographic annual » aastabibliograafiat sisaldav väljaanne

bibliographic card » bibliograafiakirjega kartoteegikaart

bibliographic card file » bibliograafianimestik kaartidel; bibliograafiakaartidest koosnev kartoteek, võib sisaldada ka raamatukogus mitteleiduvate teavikute kirjeid

bibliographic card index » bibliograafianimestik kaartidel; bibliograafiakaartidest koosnev kartoteek, võib sisaldada ka raamatukogus mitteleiduvate teavikute kirjeid

bibliographic centre » bibliograafiatööd koordineeriv keskus; asutus v koht, kus toimub keskbibliografeerimine

bibliographic citation » teavikut identifitseerivad andmed: autor, pealkiri, vastutusandmed, ilmumiskoht, -aeg, lehekülgede arv jne

bibliographic citation » kasutatud andmestiku (allika) näitamine tekstis, joonealuse märkusena, viiteloetelus

bibliographic citation » kasutatud (tsiteeritud, vaadeldud) trükisele (teavikule) joone all, tekstis v teksti lõpus tehtud viide

bibliographic consultation » bibliograafiaalane nõustamine, konsulteerimine

bibliographic control » täielike bibliograafiakirjete koostamine eesmärgiga bibliograafiliselt registreerida kõik avaldatud väljaanded vastavalt kehtestatud kriteeriumidele (nt rahvusbibliograafias väljaande keel, ilmumiskoht)

bibliographic coverage » bibliograafianimestikus vm -vahendis kirjeldatud bibliograafiaüksuste ilmumisaegade piirid

bibliographic data » teavikut identifitseerivad andmed: autor, pealkiri, vastutusandmed, ilmumiskoht, -aeg, lehekülgede arv jne

bibliographic data » kirjes esitatavad andmed

bibliographic data bank » elektrooniliselt talletatud formaalsete ja sisuliste tunnuste alusel korrastatud bibliograafia- ja (ka) kataloogiandmete süsteem

bibliographic database » bibliograafiaandmeid sisaldav andmebaas

bibliographic department » bibliograafiavahendite koostamise, bibliograafilise nõustamise ja bibliograafiainfo vahendamisega tegelev osakond raamatukogus

bibliographic description » reeglipäraselt esitatud bibliograafiaandmete kogum, mis võimaldab kirjeldatavat dokumenti täielikult identifitseerida

bibliographic description » Bibliograafiaandmete kogum, mis kirjeldab teavikut ja mille abil on võimalik seda identifitseerida. (ISBD)

bibliographic description » teaviku kirje koostamine kirjereeglite kohaselt

bibliographic description element » Sõna, fraas või märgirühm, mis esindab bibliograafiaandmete eraldi üksust ja moodustab osa bibliokirje alast. (ISBD)

bibliographic details » teavikut identifitseerivad andmed: autor, pealkiri, vastutusandmed, ilmumiskoht, -aeg, lehekülgede arv jne

bibliographic editing » kirjete parandamine, toimetamine, kohendamine vastavalt kirjereeglitele

bibliographic education » bibliograafia-alane eriharidus

bibliographic element » Sõna, fraas või märgirühm, mis esindab bibliograafiaandmete eraldi üksust ja moodustab osa bibliokirje alast. (ISBD)

bibliographic enquiry » päring bibliograafiaandmete saamiseks

bibliographic entry » reeglipäraselt esitatud bibliograafiaandmete kogum, mis võimaldab kirjeldatavat dokumenti täielikult identifitseerida

bibliographic file » bibliograafianimestik kaartidel; bibliograafiakaartidest koosnev kartoteek, võib sisaldada ka raamatukogus mitteleiduvate teavikute kirjeid

bibliographic heuristics » bibliograafiaotsingu metoodika, põhimõtete ja vajalike võtete valimine infootsinguks

bibliographic identification » teaviku kindlaksmääramine bibliograafiaandmete alusel

bibliographic index » süsteemne, nõuetekohaste kirjetega, kindlail põhimõtteil üles ehitatud ja enamasti registritega varustatud bibliograafiavahend

bibliographic information

bibliographic issue » eraldi väljaandena ilmunud bibliograafianimestik vm bibliograafiainfot esitav teavik

bibliographic item » teavikute bibliograafilise arvestuse üksus: bibliograafiliselt kirjeldatav töö, mis kirjeobjektina annab kirje (raamat vm trükis tervikuna, artikkel, novell, luuletus, osa vm analüütilise kirjena, mitmeköiteline teos koondkirjes)

bibliographic journal » bibliograafia-alane ajakiri; ajakirjana ilmuv bibliograafia

bibliographic list » millegi juurde kuuluv, mitte iseseisev viidatud, kasutatud, soovitatava vms kirjanduse loetelu (raamatus, artikli järel); lühike lihtsa struktuuriga bibliograafianimestik

bibliographic literacy » bibliograafia-alane eriharidus

bibliographic means » korrastatud bibliograafiakirjete kogu (bibliograafianimestik, -kartoteek vms)

bibliographic periodicals » perioodiliselt (ka jätkväljaandeina) ilmuvad bibliograafiad; kõige laiemas mõttes bibliograafiaga seotud perioodika

bibliographic publication » eraldi väljaandena ilmunud bibliograafianimestik vm bibliograafiainfot esitav teavik

bibliographic publicity » bibliograafia levitamisele ja kasutamisoskuste süvendamisele suunatud tegevus, reklaam

bibliographic record » reeglipäraselt esitatud bibliograafiaandmete kogum, mis võimaldab kirjeldatavat dokumenti täielikult identifitseerida

bibliographic reference » teavikut identifitseerivad andmed: autor, pealkiri, vastutusandmed, ilmumiskoht, -aeg, lehekülgede arv jne

bibliographic reference » kasutatud andmestiku (allika) näitamine tekstis, joonealuse märkusena, viiteloetelus

bibliographic reference » infoteeninduse liik: päringutele vastamine

bibliographic reference » teadis bibliograafiaandmetega, vastus bibliograafiapäringule

bibliographic reference » kasutatud (tsiteeritud, vaadeldud) trükisele (teavikule) joone all, tekstis v teksti lõpus tehtud viide

bibliographic reference service » bibliograafiateadiste andmine vastavalt päringu(te)le

bibliographic request » päring bibliograafiaandmete saamiseks

bibliographic resourse » Teose väljendus või kehastus või eksemplar, mis on bibliokirje aluseks. Bibliograafiaüksus võib olla mistahes kandjal või mitmel eri kandjal ning olla materiaalne või mittemateriaalne. (ISBD)

bibliographic response » teadis bibliograafiaandmetega, vastus bibliograafiapäringule

bibliographic retrieval » bibliograafiaandmete kindlakstegemine v täpsustamine; bibliograafiainfo otsing

bibliographic search » bibliograafiaandmete kindlakstegemine v täpsustamine; bibliograafiainfo otsing

bibliographic search question » päring bibliograafiaandmete saamiseks

bibliographic selection » vajaliku teema v tunnuse alusel (bibliograafiaks) väljavalitud teavikud, artiklid vms

bibliographic service » bibliograafiateeninduse osa, üksikjuhtum, -akt

bibliographic source » teavik, millest on saadud bibliograafiaandmed

bibliographic stretch » bibliograafianimestikus vm -vahendis kirjeldatud bibliograafiaüksuste ilmumisaegade piirid

bibliographic strip » trükise iseloomustus perioodikaväljaande kaanel nimelühendi, aasta, numbri ja leheküljenumbritega

bibliographic survey » kokkuvõtlik käsitlus mingil ajal (nt aastaülevaade) v mingil alal ilmunud kirjandusest

bibliographic teaching » süstemaatiline bibliograafiateadmiste ja -oskuste õpetamine, bibliograafiahariduse andmine (ka täienduskoolituse vormis)

bibliographic technique » bibliograafiatöö teostamise viis(id)

bibliographic term » bibliograafiaalane oskussõna (väljend)

bibliographic tool » korrastatud bibliograafiakirjete kogu (bibliograafianimestik, -kartoteek vms)

bibliographic unit » teavikute bibliograafilise arvestuse üksus: bibliograafiliselt kirjeldatav töö, mis kirjeobjektina annab kirje (raamat vm trükis tervikuna, artikkel, novell, luuletus, osa vm analüütilise kirjena, mitmeköiteline teos koondkirjes)

bibliographic utility » korrastatud bibliograafiakirjete kogu (bibliograafianimestik, -kartoteek vms)

bibliographic work » bibliograafiainfo kogumine, korrastamine ja vahendamine

bibliographic yearbook » aastabibliograafiat sisaldav väljaanne

bibliographical » bibliograafiaga seotud, bibliograafiasse puutuv

bibliographical ghost » raamat, mis arvatakse olevat ilmunud, kuid pole suudetud leida; kirjastaja väljakuulutatud, kuid ilmumata jäänud raamat

bibliographize » bibliograafiaandmeid otsima, välja valima ning kirjeid koostama; bibliograafiaid koostama

bibliographizing » bibliograafiainfo kogumine, kirjeteks vormistamine ja bibliograafiavahendiks korraldamine; bibliograafianimestike jm bibliograafiavahendite koostamine

bibliographizing of papers » artiklite jm väljaande osade bibliografeerimine

bibliography » esialgu käsikirjade (maha)kirjutamine;
tänapäeval: 1) teavikute uurimine nende süstematiseerimise ja sisu avamise seisukohalt ning nende kasutamist hõlbustavate nimestike koostamine; tegevusala, mille ülesanne on varustada infokasutajaid bibliograafiavahenditega, võimaldades teavikute (trükised, käsikirjad, mikrokoopiad, helisalvestised jne) kohta vajaliku (bibliograafia)info leidmist; teadusala, mis annab infonõudlejaile bibliograafiavahendeid ja teadiseid ning võimaldab teavikute kohta tunnusliku info hankimist
2) kirjanduse loetelu, teoste nimestik vm teavikute kindlate tunnuste alusel korrastatud kirjete kogum

bibliography » kõik joonealused allikaviited; kõigi töös esinevate viidete kogum, nt viiteloeteludena

bibliography » infoteaduse valdkond, mis uurib bibliograafia teooriat, metoodikat ja ajalugu

bibliography in book » raamatus (lõpus, peatükkide, artiklite järel) leiduv(ad) bibliograafianimestik(ud) vm bibliograafiline andmestik

bibliography in footnotes » kõik joonealused allikaviited; kõigi töös esinevate viidete kogum, nt viiteloeteludena

bibliography of articles » ajakirjades, ajalehtedes, kogumikes jm avaldatud kirjutiste bibliograafia

bibliography of bibliographies » erinevaid bibliograafiaväljaandeid, manusbibliograafiaid jne loetlev nimestik (bibliograafia)

bibliography of bibliography » erinevaid bibliograafiaväljaandeid, manusbibliograafiaid jne loetlev nimestik (bibliograafia)

bibliography of children`s literature » lastekirjandust loetlev bibliograafia

bibliography of dissertations » väitekirju loetlev bibliograafia

bibliography of journals » ajakirju loetlev bibliograafia

bibliography of magazines » ajakirju loetlev bibliograafia

bibliography of newspapers » ajalehti loetlev bibliograafia

bibliography of periodicals » ajakirju loetlev bibliograafia

bibliography of periodicals » perioodikaväljaandeid loetlev bibliograafia

bibliography of printed music » noote loetlev bibliograafia

bibliography of sheet music » noote loetlev bibliograafia

bibliography science » infoteaduse valdkond, mis uurib bibliograafia teooriat, metoodikat ja ajalugu

bibliography up to date » bibliograafia, mis jätkuvalt (nt nädala, kuu, aasta lõikes) informeerib uutest teavikutest (ka artiklitest)

bibliography with abstracts » bibliograafia, milles kirjeile on lisatud referaadid

biblioklept

bibliokleptomaniac

bibliolatry » raamatute jumaldamine, kummardamine kirjatähe ees; ka ebausklik piibliteksti austamine

bibliolite » vulkaanilaava alla jäänud ja kivistunud käsikirjad, nt Pompejis ja Herculaneumis

bibliologist » raamatu uurimisega tegelev eriteadlane

bibliology » infoteaduse valdkond, mis uurib traditsioonilist ja digitaalset raamatut, selle kirjastamist, levitamist ja arengut

bibliology » raamatu tootmise, levitamise ja kasutamisega seotud tegevus

bibliolyte » kindla kavatsusega teadlikult raamatuid hävitav isik

bibliolyty » kindla kavatsusega teadlikult raamatute hävitamine poliitilistel, usulistel vm põhjustel

bibliomancy » ennustamine raamatu avamisel juhuslikult ette sattunud sõnade, nt piiblisalmi järgi

bibliomania » haiglane raamatukogumiskirg

bibliomaniac » raamatuhull, kirglik raamatute koguja

bibliometrics » statistiliste ja matemaatiliste võtete kasutamine raamatute ja raamatukogude uurimisel

bibliometry » statistiliste ja matemaatiliste võtete kasutamine raamatute ja raamatukogude uurimisel

bibliopegist » raamatuköitja; köitekunsti eriteadlane

bibliopegy » köite kujundamisega tegelev tarbekunstiharu; õpetus raamatuköitmisest

bibliophagist » kirglik lugeja, raamatuneelaja

bibliophile » isik, kes kollektsioneerib raamatuid lähtudes kindlatest kriteeriumidest (kujundus, vanus, sisu jne)

bibliophile binding » bibliofiili soovi kohaselt tehtud köide

bibliophile book » raamat, mis mingi omaduse poolest (sisu, kujundus, köide, autograafid, päritolu vm) on bibliofiilide huviobjektiks

bibliophile edition » bibliofiilidele pakutav hea kujundusega trükis, tavaliselt väikese trükiarvuga, vahel nummerdatud eksemplaridega

bibliophilist » isik, kes kollektsioneerib raamatuid lähtudes kindlatest kriteeriumidest (kujundus, vanus, sisu jne)

bibliophily » haruldaste ja väärtuslike raamatute kogumine

bibliophobe » raamatuvaenlane; isik, kes suhtub põlgavalt ja eitavalt raamatuisse

bibliophobia » raamatuvaenulikkus

bibliopole » raamatukaupleja, isik, kes müüb raamatuid

bibliopolism » raamatute müügiga tegelev kaubandusharu

bibliopolist » raamatukaupleja, isik, kes müüb raamatuid

bibliopoly » raamatute müügiga tegelev kaubandusharu

bibliotaph » raamatukoguja, kes oma raamatuid ei kasuta ega laena teistele

bibliotaphist » raamatukoguja, kes oma raamatuid ei kasuta ega laena teistele

bibliotherapy » psühhoteraapia kirjanduse abil

bibliotics » käsikirjade uurimine

big data » keeruliste seostega andmehulkade kogu, mida on raske töödelda traditsiooniliste andmebaasimootorite ja rakendustega nende suure mahu ja/või keerukuse tõttu

bilingual » kakskeelne rööptekst

bilingual dictionary » teises keeles tõlkevastetega sõnastik

bill » ühele paberiküljele trükitud kuulutus vm tekst nähtavasse kohta ülespanemiseks

bimonthly » üle kuu (kuus korda aastas) ilmuv ajakiri

bimonthly magazine » üle nädala v kaks korda kuus ilmuv ajakiri

bimonthly publication » üle kuu (kuus korda aastas) ilmuv ajakiri

binary digit » number 0 v 1 kahendsüsteemis kasutatuna; kõige väiksem andmeüksus, mida arvuti suudab tuvastada

binary file » fail, mis sisaldab suvalisi kahendarve, nt programmifail

binary number » kahendsüsteemis esitatud arv

binary system » arvutisüsteem, mis kasutab numbreid 0 ja 1; sellel põhineb digitaalarvuti töö

bind » poognaid või lehti kaante vahele ühendama

binder » raamatute köitmise erioskustega töötaja

bindery » töökoda, kus köidetakse trükiseid jm

binder`s mark » köitja tähis (etikett, tempel vm) raamatus v kaanel

binder`s stamp » köitja tähis (etikett, tempel vm) raamatus v kaanel

binder`s title » köitmisel köitele märgitud andmed

binding » kaante vahele raamatuks kokku õmmeldud v liimitud trükipoognad

binding art » köite kujundamisega tegelev tarbekunstiharu; õpetus raamatuköitmisest

binding in paper covers » trükiste lihtne köitmine (kokkutraatimine) paber- v kartongkaantesse

binding press » köitmisel raamatuploki valmistamiseks ja kaante kinnitamiseks kasutatav seade

binding with a folding flap » köide, mille eeslõike ümber käib tagakaane külge kinnitatud klapp

binding with yapp edges » keskaja raamatuköite vorm: köidet kattev nahk on kaante servas pikendusega, nii et sellest on võimalik raamatut hoida ja kanda

biobibliographical catalogue » isiku(te) elu ja tegevust käsitlevate kirjutiste ja trükiste kartoteek

biobibliographical catalogue » isikute elu ja tegevust käsitlevate teavikute (personaaliate) süsteemne loetelu (kataloog)

biobibliographical dictionary » mitme isiku elu, tegevust ja töid käsitlevat kirjandust ning nende loomingut loetlev ja nende elulooülevaateid sisaldav teatmeteos

biobibliography » ühe isiku elu, tegevust ja töid käsitlevat kirjandust ning tema loomingut loetlev ja tema elulooülevaadet sisaldav bibliograafia

biographical dictionary » elulugudest koosnev teatmeteos, tavaliselt nimede tähestikjärjestuses

biographical lexicon » elulugudest koosnev teatmeteos, tavaliselt nimede tähestikjärjestuses

biographical novel » romaan, milles ilukirjanduslikus vormis on käsitletud ühe isiku elu

biography » teaduslik v populaarne teos, mis kirjeldab ühe isiku elu ja tegevust

bird's-eye view » maastiku kujutis kaugvaatelt, kus detailid on projitseeritud kaldpinnale

bit » number 0 v 1 kahendsüsteemis kasutatuna; kõige väiksem andmeüksus, mida arvuti suudab tuvastada

biweekly magazine » üle nädala v kaks korda kuus ilmuv ajakiri

blank » märk, mis esitab kirjamärkide stringis tühja positsiooni, nt püstkriips | MARC21-vormingu püsipikkusega väljas

blank character » märk, mis esitab kirjamärkide stringis tühja positsiooni, nt püstkriips | MARC21-vormingu püsipikkusega väljas

blank column » trükkimata veerg veergudega trükises

blank cover » raamatukaas ilma ühegi trükimärgita

blank leaf » trükita leht raamatus

blank page » trükita lehekülg raamatus

blind page » trükita lehekülg raamatus

blind reference » ekslik viitamine: viidatud kohas pole otsitavat nime, teksti, andmeid vm

blind stamping » värvita suru- v reljeeftrükk, nt raamatu köitele ilma kulla vm värvita tähtede ja mustrite sissepressimine

blind tooling » värvita suru- v reljeeftrükk, nt raamatu köitele ilma kulla vm värvita tähtede ja mustrite sissepressimine

block » köidete kaunistamiseks kasutatud plaadike, millega sellesse suruti ornament vm kujutis

block » söövitamise v graveerimise teel valmistatud kõrgtrükiplaat, peamiselt illustratsioonide trükkimiseks

block book » algselt puutahvlitrükis raamat, levinud eriti XV saj

block calendar » kalender omaette lehe v leheküljega iga päeva jaoks

block-calendar » kalender, kust on võimalik eemaldada möödunud päeva, nädala v kuu leht

block-diagram » struktuuri graafiline kujutis, kus on näidatud elemendid ja nende seosed

blockchain » kumulatiivne hajusandmete kogum, milles kõik tehingud on ajalises järjestuses, kõigi osaliste poolt kinnitatud ja salvestatud nii, et midagi ei saa muuta ega võltsida; plokiahel tagab andmete usaldusväärsuse ja tervikluse. Plokiahela tehnoloogial põhineb näiteks krüptoraha

blocks » trükilaosse kummuli sattunud trükitäht, nii et trükib trükitüübi jalg, mitte tähe kujutis

blog post » blogi sissekanne

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

blurb » kirjastuses koostatud annotatsioon tiitellehe pöördel, kaaneümbrisel, kirjastuskataloogis vm

blurb » kaaneümbrise lakale trükitud tekst: annotatsioon, reklaam, autoritutvustus vm

board » eeslehele v tiitellehele eelnev ja tagalehele järgnev tugevamast materjalist (papist, kartongist) katteleht

board label » raamatusse kleebitav graafiliselt kujundatud omaniku nimemärk

board of editors » väljaande toimetamist abistav asjatundjaist koosnev kogu

body of the book » kokkuõmmeldud ja kaitselehtedega varustatud trükipoognad

body size » trükitüübi tähepildi kõrgus, arvestatakse tüpograafilistes punktides v kvadraatides

bold type » trükikiri, millel tähesisene tühi pind on tähe põhijoontest kitsam

book » trükitud v käsitsi kirjutatud kaante vahele köidetud iseseisev väljaanne mahuga 49 ja enam lehekülge

book » trükitud ja köidetud teavik, mis ei ole jadaväljaanne

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

book advertisement » kuulutus, mis teatab raamatu(te) ilmumisest v pakub neid

book advertising

book appearing in parts » annete kaupa ilmuv väljaanne, mis alles pärast lõppande ilmumist on tervik

book architectonics » raamatu ülesehitus (kujundus, kirjade valik, alajaotused, kaaned, formaat jne)

book art » raamatute kujundamisega tegelev kunstiharu, mis hõlmab illustreerimise, kirja-, trüki- ja köitekujunduse

book artist » raamatuid kunstiliselt kujundav kunstnik

book association » raamatuhuvilisi ühendav organisatsioon; raamatute levitamise ja reklaamiga tegelev (ühiskondlik) organisatsioon

book auction » raamatute müük enampakkumisega

book back » raamatu osa, mis hoiab koos kaasi ja plokki ning kaitseb raamatu tagaserva (nt kõva selg, pehme selg, lame selg)

book band » reklaamtekstiga paberriba raamatu köite ümber

book barrel » vaat, milles trükikunsti algusajal transporditi raamatuid köitmata trükipoognatena

book box » kartongist vm materjalist kaitsekarp raamatule

book brace » tugi raamatute püstihoidmiseks riiulil

book building » raamatu ülesehitus (kujundus, kirjade valik, alajaotused, kaaned, formaat jne)

book buying

book capacity » raamatu (trüki-, arvestus- v autori-) poognate, lehtede v lehekülgede arv

book car

book case » kartongist vm materjalist kaitsekarp raamatule

book catalogue » raamatukujuline trükikataloog

book club » sama huvialaga inimesi — bibliofiile, eksliibrisekogujaid jt ühendav klubi

book collection

book collection » kindlate valikuprintsiipide järgi kogutud raamatud

book collector » raamatuharrastaja, kes kogub raamatuid mingeil põhimõtteil oma huvide järgi

book craft » raamatute tootmine (kirjastamisest ilmumiseni)

book decoration » raamatu kunstilise kujunduse element (initsiaal, ääris, päisliist, vinjett jm)

book design » raamatute kunstilise ja tehnilise kujundamise võtete kogum

book designer » raamatuid kunstiliselt kujundav kunstnik

book detection system » abinõude kogum, mis takistab raamatute vargust raamatukogust; kitsamas tähenduses selle ülesandega elektrooniline süsteem

book devider » riiulis teavikute vahele paigutatav eristustahvlike, nt autoriviit, liigiviit, täheviit, numbriviit

book dispenser » iseteeninduslik raamatukapp, kuhu saab raamatuid tellida ja tagastada ka ajal, kui raamatukogu on suletud

book display » uudisteoste v teatud teemal valitud raamatute väljapanek vitriinis v stendil (teemanäitus, uudiskirjanduse näitus jne)

book distribution » raamatute tutvustamine ja kättesaadavaks tegemine müügi, laenutuse jm teel

book donation

book drama » oma ülesehituse v pikkuse tõttu pigem lugemiseks kui laval esitamiseks sobiv näidend

book elevator » mehaaniline seade raamatute transportimiseks raamatukogus, tavaliselt hoidla korruste vahel

book end » tugi raamatute püstihoidmiseks riiulil

book exchange » laiaulatuslik raamatute näitusmüük müügi- ja kirjastuslepingute sõlmimiseks, nt Leipzigi raamatumess

book exchange » raamatukogu üks komplekteerimisviise

book exchange partner

book exhibition » uudisteoste v teatud teemal valitud raamatute väljapanek vitriinis v stendil (teemanäitus, uudiskirjanduse näitus jne)

book fair » laiaulatuslik raamatute näitusmüük müügi- ja kirjastuslepingute sõlmimiseks, nt Leipzigi raamatumess

book fair catalogue » raamatumessi korraldust ja osalejaid tutvustav väljaanne

book for the blind » mõnes pimedate kirjas raamat

book for the young » raamat, mis on määratud eelkõige noortele

book graphic art » raamatukunstiharu, mis kasutab raamatute illustreerimisel graafikatehnikaid (puulõige, vaselõige, litograafia jt)

book graphics » raamatukunstiharu, mis kasutab raamatute illustreerimisel graafikatehnikaid (puulõige, vaselõige, litograafia jt)

book habit » harjumus järjekindlalt lugeda raamatuid, ajakirjandust jm trükiseid

book hawker » majast majja ja perest perre rändav raamatumüüja, Eestis eriti XIX saj lõpul ja XX saj algul

book hoist » mehaaniline seade raamatute transportimiseks raamatukogus, tavaliselt hoidla korruste vahel

book holder » tugi raamatute püstihoidmiseks riiulil

book in chaines » ketiga lugemispuldi v riiuli külge kinnitatud raamat, esijoones keskaja raamatukogudes

book in parts » annete kaupa ilmuv väljaanne, mis alles pärast lõppande ilmumist on tervik

book in quires » raamat (eksemplar), mille trükipoognad on voltimata ja õmblemata, s.o köitmata

book in sheets » raamat (eksemplar), mille trükipoognad on voltimata ja õmblemata, s.o köitmata

book industry » raamatute tootmine (kirjastamisest ilmumiseni)

book jacket » kaitse- v ehiskate raamatu kaante ümber

book knowledge » lugemise, kirjanduse tundmise ulatus

book label » raamatusse kleebitav graafiliselt kujundatud omaniku nimemärk

book lift » mehaaniline seade raamatute transportimiseks raamatukogus, tavaliselt hoidla korruste vahel

book list » süsteemne, nõuetekohaste kirjetega, kindlail põhimõtteil üles ehitatud ja enamasti registritega varustatud bibliograafiavahend

book lovers club » sama huvialaga inimesi — bibliofiile, eksliibrisekogujaid jt ühendav klubi

book madness » haiglane raamatukogumiskirg

book marker » raamatu vahele pandav kartongist, nahast vm materjalist riba lugemisjärje osutamiseks

book market » raamatukaubanduse ostu- ja müügitehingute süsteem, mis põhineb pakkumise ja nõudluse vahekorral

book museum » muuseum, mis kogub, korraldab ja uurib raamatuid jm trükiseid

book need » väljendatud vajadus raamatute järele, nt lugejati ja liigiti

book notice » kuulutus, mis teatab raamatu(te) ilmumisest v pakub neid

book number » liigiindeks teaviku kohaviidas, määrab sisu järgi tema asukoha riiulil

book number » tingmärk (numbrid, tähed) teavikul tema asukoha määramiseks riiulil

book of arms » vappide pilte ja kirjeldusi esitav raamat

book of hours » palveraamat vastavalt päevaajale peetavate palvetega, sageli kaunilt kujundatud

book of problems » matemaatika vm aine õppimiseks kasutatav ülesannete kogumik

book of the dead » Vana-Egiptuses surnule hauda kaasa antud papüürus tekstiga, mis pidi aitama pääseda surnuteriiki

book of travels » teaduslik, populariseeriv v kirjanduslik reisisündmuste ja -muljete esitus

book ornamentation » raamatu kunstilise kujunduse element (initsiaal, ääris, päisliist, vinjett jm)

book output » ilmunud raamatute kogum

book owner » isik, asutus, organisatsioon, raamatukogu vm, kellele raamat kuulub

book plane » höövelseade, raamatuploki servade lõikamiseks köitmisel

book pocket » kaarditasku raamatu kaane siseküljel

book pouch » kaarditasku raamatu kaane siseküljel

book price » hind, mille eest raamat müüakse-ostetakse; hinnad võivad olla erinevad: alandatud, eeltellimis-, antikvariaadi-, oksjoni- jne hind

book printing » raamatute valmistamine trükkimise teel

book processing cycle » raamatu töötlusprotsesside tsükkel (saabumisest lugejani) raamatukogus

book production » ilmunud raamatute kogum

book promotion » sihikindel tegevus raamatute vastu huvi tekitamiseks

book publicity

book publisity » sihikindel tegevus raamatute vastu huvi tekitamiseks

book purchase

book researcher » raamatu uurimisega tegelev eriteadlane

book review index » kogumikes, perioodika- ja jätkväljaandeis ilmunud arvustusi loetlev bibliograafia

book science » infoteaduse valdkond, mis uurib traditsioonilist ja digitaalset raamatut, selle kirjastamist, levitamist ja arengut

book section » raamatuploki osa, mille moodustab üks volditud poogen, tavaliselt 8, 16, 32 lehekülge

book security system » abinõude kogum, mis takistab raamatute vargust raamatukogust; kitsamas tähenduses selle ülesandega elektrooniline süsteem

book size » raamatu (trüki-, arvestus- v autori-) poognate, lehtede v lehekülgede arv

book society » raamatuhuvilisi ühendav organisatsioon; raamatute levitamise ja reklaamiga tegelev (ühiskondlik) organisatsioon

book sociology » raamatute levikut, kasutamist, lugemise mõju jm uuriv sotsioloogia haru

book spine » raamatu osa, mis hoiab koos kaasi ja plokki ning kaitseb raamatu tagaserva (nt kõva selg, pehme selg, lame selg)

book stack » spetsiaalselt teavikute hoidmiseks sisustatud ruum või arvutisüsteem raamatukogus

book statistics » raamatute ilmumise, leviku jne kohta käiv statistika

book structure » raamatu ülesehitus (kujundus, kirjade valik, alajaotused, kaaned, formaat jne)

book support » tugi raamatute püstihoidmiseks riiulil

book tag » raamatu kaanele v seljale kleebitud lipik kohaviida vm andmetega

book trade » raamatute müügiga tegelev kaubandusharu

book trade bibliography » müügilolevat kirjandust loetlev bibliograafia

book trade classification » raamatukaubanduses kasutatav kirjanduse liigitamise skeem

book trade fair » laiaulatuslik raamatute näitusmüük müügi- ja kirjastuslepingute sõlmimiseks, nt Leipzigi raamatumess

book type

book typology » õpetus, mille alusel raamatud jaotatakse tüüpidesse nende väljaandmisviisi, otstarbe, ülesehituse vm tunnuse alusel

book wheel » seade keskaja raamatukogus, mis võimaldas ühes kohas istudes kasutada mitut raamatut korraga

book-toy » lastele määratud raamat, millel on mänguasja omadusi: kujutab midagi/kedagi ruumiliselt vm

bookbinder » raamatute köitmise erioskustega töötaja

bookbinder`s craft » köite kujundamisega tegelev tarbekunstiharu; õpetus raamatuköitmisest

bookbinder`s press » köitmisel raamatuploki valmistamiseks ja kaante kinnitamiseks kasutatav seade

bookcard » raamatu andmetega (kohaviit, autor, pealkiri) kaart, kuhu märgitakse laenutusandmed

bookcard system » laenutussüsteem, mille puhul laenutus vormistatakse raamatukaardile

bookcase

bookdealer » raamatukaupleja, isik, kes müüb raamatuid

bookdealer

bookform catalogue » raamatukujuline trükikataloog

bookholder » abivahend raamatu seadmiseks lugemiseks või eksponeerimiseks sobivasse asendisse

booking » tellimus korduvate, pidevate v tähtajaliste teenuste saamiseks; sh ajalehed, ajakirjad, raamatud jms

booklet » kokkuvolditav pisitrükis

booklet » kerges köites v köitmata väikesemahuline (5-48 lk) mitteperioodiline trükis

booklet » trükis, mis on väikese mahuga (nt kutse, reklaamleht), napi sisuga (tekst on väheoluline või puudub) või mingiks konkreetseks puhuks valmistatud ja lühiajalise tähtsusega (nt valimisplakat, näituse kava); pisitükise määratlemisel ei ole olulised mõõtmed, vaid sisuline ja ajaline väärtus; pisitrükised kuuluvad raamatukogudes rühmtöötlusele ja üldjuhul neid rahvusbibliograafias ei kajastata; pisitrükiste seas eristatakse rakendustrükiseid ehk aktsidentse

booklover » isik, kes kollektsioneerib raamatuid lähtudes kindlatest kriteeriumidest (kujundus, vanus, sisu jne)

bookmark » salvestatud märgis, mis võimaldab kiiresti uuesti leida dokumenti v kohta dokumendis; kasutatakse nt tekstiprotsessorites ja brauserites

bookmark » raamatu vahele pandav kartongist, nahast vm materjalist riba lugemisjärje osutamiseks

bookmobile

bookmonger

bookplate » raamatusse kleebitav graafiliselt kujundatud omaniku nimemärk

books program » kirjandusloetelu, mis on koostatud nii, et lugejad võiksid vastavalt teemale täiendada selle abil oma teadmisi, üks soovitusbibliograafia liike

bookseller » raamatukaupleja, isik, kes müüb raamatuid

bookseller`s bibliography » müügilolevat kirjandust loetlev bibliograafia

bookseller`s catalogue » raamatukaubanduses (kaupluses) müügilolevaid raamatuid tutvustav kataloog

bookseller`s fair » laiaulatuslik raamatute näitusmüük müügi- ja kirjastuslepingute sõlmimiseks, nt Leipzigi raamatumess

bookselling » raamatute müügiga tegelev kaubandusharu

bookshelf

bookshelf

bookshop » kauplus raamatute müügiks

bookstand » alus (konstruktsioon) raamatute, muuseumieksponaatide vms demonstreerimiseks

bookstock

bookstock » süstemaatiliselt korraldatud teavikute kogum

bookstock unit » üksikteavik v teavikute kogum, mida käsitletakse iseseisva füüsilise üksusena (köide, ajakirja aastakomplekt, kassett jmt)

bookstore » kauplus raamatute müügiks

booktrade catalogue » raamatukaubanduses (kaupluses) müügilolevaid raamatuid tutvustav kataloog

Boolean operator » loogikatehtes sooritatavat toimingut esitav sümbol, nt AND, OR, NOT; kasutatakse nt programmeerimisel ja andmebaasipäringute sõnastamisel

boot » operatsioonisüsteemi arvuti muutmällu laadima ja käivitama; personaalarvuti alglaadib end iga kord pärast sisselülitamist

border » kaunistus lehekülje veeristel teksti raamistusena

born digital » digitaalseid meetodeid kasutades loodud

born digital document » algselt digivormingus loodud teavik

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

borrow » raamatukogu teavikut ajutiseks kasutamiseks saama

borrower » raamatukogu kasutamisõigusega isik, raamatukoguteenuste kasutaja

borrower » isik v juriidiline isik, kes saab raamatukogust teaviku ajutiseks kasutamiseks

borrowers` file » lugejakaartidest koosnev kartoteek

borrowers` index » lugejakaartidest koosnev kartoteek

borrowers` register » lugejakaartidest koosnev kartoteek

borrower`s card » lugejaandmetega kaart lugejakartoteegis laenutuste vormistamiseks

borrower`s card » registreeritud lugejale välja antud dokument, mis annab raamatukogu kasutamisõiguse

borrower`s number » lugejat identifitseeriv (ka lugejapileti ja lugejakaardi) number

borrower`s ticket » registreeritud lugejale välja antud dokument, mis annab raamatukogu kasutamisõiguse

borrowing charge » teenustasu laenutuse eest

borrowing privilege » laenamiseesõigus

borrowing regulations » reeglite kogum, mille alusel laenutatakse

borrowing right

borrowing rules » reeglite kogum, mille alusel laenutatakse

boss » ümara kujuga metallnupp raamatu kaane nurkadel (vanadel köidetel) köite kaitseks ja ilustuseks

bottom edge » raamatuploki lõigatud allserv

bottom margin » lehekülje tühi serv teksti all

bottom note » märkus lehekülje allservas teksti täiendamiseks v seletamiseks v allikate ja kirjanduse loetlemiseks ja viitamiseks

bottom note mark » number, tärn vm märk tekstis, mis viitab märkusele joone all

bottom of the page » lehekülje allosa

bottom title » maakaardi allservas raamis esitatud kaardi tiitel

bound book » kinnitatud poognatega ja kaantega raamat

bound in paper covers » paber- v kartongkaantega lihtsalt köidetud raamat

bound volume » perioodikaväljaande ühe aasta numbrid kokku köidetuna

bound with » teiste teostega kokkuköidetud iseseisev väljaanne v käsikiri

bourgeous » 9-punktine (3,384 mm) trükikiri

boustrophedon » kirjutusviis paremalt vasakule ja vasakult paremale vahelduvate ridadena vanakreeka keeles

bow brackets » kaartega sulud { }

bowdlerized edition » väljaanne tekstiga, millest on välja jäetud tsensuuri keelatud, moraali vm pärast ebasobivaks peetud osad

box » lahtise seljaga kaitsekarp raamatute, paberi vms jaoks

braces » kaartega sulud { }

brachygraphy » kiirkirjasüsteemide üldnimetus

brackets » kirjavahemärgid, mille vahele pannakse täiendused, selgitused jm andmed, nt ümarsulud, nurksulud, looksulud, noolsulud, pool(nurk)sulud, kaldsulud, tikksulud

braille book » mõnes pimedate kirjas raamat

braille library

Braille publication

Braille’ alphabet » sõrmedega loetav reljeefsetest punktikombinatsioonidest koosnev kiri, mis on mõeldud nägemispuudega inimestele ning mida looja järgi nimetatakse ka Braille’ [brai] kirjaks

branch library » iseseisva koguga, kuid administratiivselt ja rahaliselt keskraamatukogule alluv raamatukogu

branch library » suurema administratiivüksuse eraldi paiknev osa, mis teenindab kindlat kasutajarühma (nt lapsed, kõrgkoolide teaduskonnad) või kindlat piirkonda

MÄRKUS. Hõlmab instituudi- ja osakonnaraamatukogusid ning teisi alluvaid raamatukogusid. Ei hõlma rändraamatukogusid ja välisteeninduspunkte.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

brand » tootja tähis tootel v pakendil

brass » metallkilbike köite kaane kaitseks ja ehteks

break line » lõigu viimane rida, võib olla poolik

breve » diakriitik (kaareke tähe peal) vokaali lühiduse näitamiseks

breviary » 1. lühike ülevaade, väljavõtete kogu
2. katoliiklaste tunnipalveraamat

brevier » 8-punktine (3,008 mm) trükikiri

brief entry » kirje, mis sisaldab minimaalseid andmeid teaviku kohta (autor, pealkiri, ilmumisandmed)

bring out » teost üldsusele kättesaadavaks tegema

broader term » tesauruse märksõna, mis tähistab laiemat mõistet kui teine märksõna, millega ta on alanevas hierarhiasuhtes

broadsheet » üheleheline ja ühele küljele trükitud trükis, nt plakat, müürileht vm

broadside » üheleheline ja ühele küljele trükitud trükis, nt plakat, müürileht vm

brochure » kerges köites v köitmata väikesemahuline (5-48 lk) mitteperioodiline trükis

brochure » trükis, mis on väikese mahuga (nt kutse, reklaamleht), napi sisuga (tekst on väheoluline või puudub) või mingiks konkreetseks puhuks valmistatud ja lühiajalise tähtsusega (nt valimisplakat, näituse kava); pisitükise määratlemisel ei ole olulised mõõtmed, vaid sisuline ja ajaline väärtus; pisitrükised kuuluvad raamatukogudes rühmtöötlusele ja üldjuhul neid rahvusbibliograafias ei kajastata; pisitrükiste seas eristatakse rakendustrükiseid ehk aktsidentse

broken numbering » mitu üksteisele järgnevat lehekülgede nummerdust samas raamatus

browse » andmebaasi kirjeid v registris olevaid otsitunnuseid läbi vaatama üldise tutvumise v nende hulgast sobiva leidmise eesmärgil; tekstitöötluses: kuvatavat teksti kerides kiiresti läbi vaatama

browse » raamatut temast ettekujutuse saamiseks põgusalt siit-sealt vaatama

browser » rakendusprogramm veebis leiduva informatsiooni otsinguks ja kuvamiseks kasutaja ekraanil, nt Netscape, Internet Explorer

BS key » klahv, mis viib kursori märgikoha võrra tagasi, kustutades ees oleva märgi

BT » tesauruse märksõna, mis tähistab laiemat mõistet kui teine märksõna, millega ta on alanevas hierarhiasuhtes

bubble jet printer » printer, milles märgid moodustatakse värviosakeste v -piiskade paiskamisega paberile

buffer » mäluseade v mäluala andmete ajutiseks salvestuseks

buffer storage » mäluseade v mäluala andmete ajutiseks salvestuseks

bug » programmis sisalduv viga

bug fix » programmivigade parandamine

bulletin » väikese mahuga (perioodika)väljaanne jooksva informatsiooniga

bulletin of new books » raamatukogusse saabunud uute teavikute nimestik

bundle » mitme eri trükiteose v käsikirja kokkuköitmisel saadud ühine köide

burnished edge » raamatuploki läikima poleeritud lõige

button » kuvaelement, mille aktiveerimisel osutusseadisega käivitatakse mingi funktsioon

buying agency » raamatukaubandusasutus, mis varustab raamatukogusid raamatutega

bylina » vene eepiline kangelaslaul

byte » teatavast arvust, tavaliselt 8 bitist koosnev string, mis enamasti esitab märki v selle osa

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018