Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 490 sõna

abbreviated entry » kirje, mis sisaldab minimaalseid andmeid teaviku kohta (autor, pealkiri, ilmumisandmed)

abbreviation » sõna v sõnaühend lühendatud kujul

ABC-book » kirjaoskuse algõpik

ability to read » võime kirjutatud v trükitud teksti sõnastada ja mõista

abondonware » tarkvara, mille kasutamine ei ole enam aktuaalne, nt vananenud arvutimängud

abort » protsessi, nt programmi täitmist enneaegselt lõpetama

abridged edition » kordustrükk, mille aluseks olnud trüki tekstist on osa välja jäetud

abridged translation » tõlge, milles on algupärandiga võrreldes kärpeid ja väljajätte

abridgement » millegi lühike, ainult kõige tähtsamat sisaldav esitus

abridgement » kordustrükk, mille aluseks olnud trüki tekstist on osa välja jäetud

absence circulation system » laenutussüsteem, mille puhul laenutusandmed kantakse laenutusindikaatorisse

absolute location » paigutusviis, mille puhul igale teavikule on kinnistatud kindel koht (hoidlas, riiulil, kapis)

absorption » Ühe või mitme pidevväljaande ühendamine teise pidevväljaandega, kusjuures liidetud pidevväljaanded tavaliselt kaotavad oma eraldi identiteedi. (ISBD)

abstract

abstract » teose sisu lühikokkuvõte; ülevaatlik ettekanne mingil teemal avaldatud allika(te) põhjal

abstract bibliography » bibliograafia, milles kirjeile on lisatud referaadid

abstract bulletin » mingi ala referaate avaldav ajakiri

abstract card index » referaadiga varustatud kaartidest koosnev kartoteek

abstract information » informatsioon referaatide kujul

abstract journal » mingi ala referaate avaldav ajakiri

abstract publication » referaate esitav väljaanne: referaatmik, referaatajakiri jt

abstracting journal » mingi ala referaate avaldav ajakiri

abstracting service » mingil teemal ilmunud, tavaliselt teaduslike tööde lühikokkuvõtete pakkumine

academic dissertation » doktorikraadi saamiseks tehtud uurimus

academic edition » mingi teose, sageli ühe autori teoste kogu teaduslikult kontrollitud ja toimetatud, kommentaaride ning lisadega varustatud väljaanne

academic library » raamatukogu, mille põhifunktsioon on pakkuda teavet õppimiseks ja uurimiseks

MÄRKUS. Hõlmab kõrgharidusasutuste raamatukogusid ja üldiseid teadusraamatukogusid.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: ISO 2789:2013 https://www.evs.ee/et/iso-2789-2013
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

academic library

academic periodical » teadusalane ajakiri

academic printed work » akadeemiliste asutuste tegevust ja töö tulemusi kajastavad väljaanded (väitekirjad, toimetised jne)

academic publication » akadeemiliste asutuste tegevust ja töö tulemusi kajastavad väljaanded (väitekirjad, toimetised jne)

accelerated aging » materjali vananemise tagajärgede ligikaudse hindamise katsemeetod, mille puhul hoitakse materjali lagunemist põhjustavate keskkonnatingimuste forsseeritud mõju all

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

accent » rõhk; rõhumärk, diakriitik tähe peal

accent mark » rõhk; rõhumärk, diakriitik tähe peal

accentuation » teksti tähtsamate osade (nimed, terminid, definitsioonid jne) trükitehniline esiletõst, kasutades selleks sõrendust, teist kirja (kursiiv, poolpaks), suurtähti vm

access » kordaläinud pöördumine raamatukogu pakutud võrguteenuse poole

MÄRKUS 1. Juurdepääsuseanss on kasutaja tegevuse üks tsükkel, mis tavaliselt algab siis, kui kasutaja võtab ühenduse raamatukogu pakutava võrguteenusega, ja lõpeb toimingute lõpetamisega (andmebaasist väljalogimise või väljumisega) või kontrollaja lõppemisega kasutaja passiivsuse tõttu.

MÄRKUS 2. Seansse raamatukogu veebisaidil arvestatakse virtuaalkülastustena.

MÄRKUS 3. Pöördumised avalehele või võrguväravale tuleb välja jätta.

MÄRKUS 4. Võimalusel tuleb välja jätta otsimootorite päringud.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

access » võimalus kätte saada ja kasutada teenust või vahendit

[EVS-ISO 16439:2016]

access » ressursi kasutamist alustama, nt andmete lugemiseks v kirjutamiseks mälu poole pöörduma

access » ligipääs ressurssidele; ressursside kasutamisõigus

access control » ressursside kasutustingimuste seadmine; loata kasutamise või lubamatu kasutusviisi vältimine

access copy » originaali koopia, mille eesmärgiks on tagada info võimalikult laialdane kasutatavus, vähendades samaaegselt originaali kahjustusi sagedase kasutamise tõttu

access path » soovitud andmete juurde viiv aadresside ahel; faili pöördustee näitab faili loogilist asukohta kataloogipuus

access permission » luba kasutada ressursse

access point » andmeelement, mille esmane funktsioon on võimaldada juurdepääsu andmetele; bibliograafiakirjes on otsielementideks pealdised, märksõnad, liigiindeksid jms

access point » Nimi, termin, kood vms, mis esindab mingit RDA olemit.

[RDA]

access restriction » ajaline piirang andmete avalikustamisele või andmete avalikustamine piiratud kasutajaskonnale vastavalt autori, kirjastaja vm seatud tingimustele

access right » luba kasutada ressursse

access rights » õigus raamatukogu kogule juurdepääsuks või selle kasutamiseks

MÄRKUS. Elektrooniliste teavikute kogu puhul tähendab kasutusõigus, et raamatukogu on taganud oma kasutajaile pideva või ajutise juurdepääsu seaduse, litsentsi, koostöölepingu ja/või muu kokkuleppe alusel.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

access time » ajavahemik mälu poole pöördumise algushetkest andmete teisaldamise lõpuni

access to information

accessibility » teenuse või vahendi kättesaamise ja kasutamise hõlpsus

[EVS-ISO 11620:2015; EVS-ISO 16439:2016]

accessible labels » Puutekeeles selgitav tekst, mis on lisatud taktiilsele pildile, kaardile või joonisele.

[RDA]

accession » mingi ajavahemiku (kuu, kvartali, aasta vm) jooksul raamatukogusse juurdehangitud ja kustutatud teavikute arvuline vahe

accession » teavikuid inventariraamatus (arvutifailis) registreerima nende varaliseks arvestamiseks ja inventarinumbri omistamiseks

accession book » arvestusdokument (arvutifail) teavikute üksikarvestuseks

accession catalogue » arvelevõetavate ja kustutatavate teavikute arvestuse kataloog raamatukogus

accession number » üksikteavikule inventeerimisel omistatav järjenumber (inventariraamatus, arvutifailis)

accession record » kõikide tulmete register kronoloogilises korras

accession register » arvestusdokument (arvutifail) teavikute üksikarvestuseks

accession register » kõikide tulmete register kronoloogilises korras

accession slip » teaviku kontroll-leht töötlusetappide kuupäevadega

accessions display » raamatukogusse saabunud uute raamatute väljapanek

accessions list » raamatukogusse saabunud uute teavikute nimestik

accessions register » arvelevõetavate ja kustutatavate teavikute arvestuse kataloog raamatukogus

accessions register » arvestusdokument (arvutifail) teavikute üksikarvestuseks

accessory » väike abiseadis v -programm, nt kalkulaatoriprogramm

accompanying material » Kirjeldava väljaandega koos ilmunud lahtine lisa, mis on mõeldud kasutamiseks koos põhiosa(de)ga. (ISBD)

accompanying material » teose juurde kuuluv lahtine lisa, milleks võib olla nt plaat, album vm

accompanying material statement » Irdlisa lühikirjeldus. (ISBD)

accordion fold » lõõtsana kokkuvolditav trükis

account » teose sisu lühikokkuvõte; ülevaatlik ettekanne mingil teemal avaldatud allika(te) põhjal

account » arvutisse pääsu reguleeriv kirje, mis sisaldab informatsiooni kasutaja identsuse ja õiguste kohta

acephalous book » vana raamat, millel alguslehed on kaotsi läinud

acquire » kogu looma, plaanipäraselt ja süstemaatiliselt täiendama vastavalt profiilile

acquisition » teavik või arvestusüksus, mis on lisandunud raamatukogu kogusse aruandeperioodil

MÄRKUS. Lisandumise viisideks võivad olla nt ost, litsents, sundeksemplar, digiteerimine, annetus või vahetus.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

acquisition

acquisition budget

acquisition expenditures » teavikute hankimiseks tehtud kulutused

acquisition librarian

acquisition number » üksikteavikule inventeerimisel omistatav järjenumber (inventariraamatus, arvutifailis)

acquisition plan » dokument, mis määrab kindlaks hangitavate teavikute hulga, laadi, keele, sisu ja tüübid

acquisition profile » raamatukogu ülesannetest ja lugejanõudlusest lähtuv teavikute valiku eripära komplekteerimisel

acquisition source » asutus, organisatsioon, eraisik vm, kellelt saadakse teavikuid kogude täiendamiseks

acquisition statistics » komplekteerimise käsitlemine ja kajastamine arvandmete kaudu

acquisitions department

acquisitions librarian

acquisitions module » raamatukoguautomaatika süsteem v integreeritud raamatukogusüsteemi moodul arvutipõhiseks teavikute tellimiseks, vastuvõtmiseks ja arvestuseks

acquisitions plan » dokument, mis määrab kindlaks hangitavate teavikute hulga, laadi, keele, sisu ja tüübid

acquisitions profile » raamatukogu ülesannetest ja lugejanõudlusest lähtuv teavikute valiku eripära komplekteerimisel

acquisitions subsystem » raamatukoguautomaatika süsteem v integreeritud raamatukogusüsteemi moodul arvutipõhiseks teavikute tellimiseks, vastuvõtmiseks ja arvestuseks

acquisitions system » raamatukoguautomaatika süsteem v integreeritud raamatukogusüsteemi moodul arvutipõhiseks teavikute tellimiseks, vastuvõtmiseks ja arvestuseks

acronym » sõnaühendi algustähtedest moodustatud sõnana häälduv lühend, nt UNESCO, ENE

acronym » Sõna, mis on moodustatud tervikliku sõnaühendi, nt kollektiivinime või pealkirja (tähtsamate) sõnade algustähtedest või algusosadest. (ISBD)

acrophony » piltkirjast lähtunud konsonanttähtede nimetused, mis algavad tähtede esihäälikutega, nt b - beth, d - daleth, g - gimel jne

action bar » menüünimede v -ikoonidega ala akna servas

activate » akent, faili v programmi töölerakendamiseks ette valmistama

active bookstock » raamatukogu kogud, mis on lugejaile kasutamiseks vastandina vahetus- ja varukogudele

active borrower » registreeritud kasutaja, kes on aruandeperioodil laenanud vähemalt ühe teaviku

MÄRKUS. See näitaja alahindab aktiivsete kasutajate arvu, aga on siiski mitme raamatukogu jaoks ainus kontrollitav meede.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

active file » aktiveeritud v avatud fail

active user » registreeritud kasutaja, kes on aruandeperioodil raamatukogu külastanud või kasutanud selle teenuseid või vahendeid

MÄRKUS 1. Hõlmab laenajaid.

MÄRKUS 2. Võib hõlmata raamatukogu e-teenuste kasutamist, kui ühe kasutaja e-kasutust ja virtuaalkülastusi on võimalik tuvastada või kui andmed kogutakse uuringuga.

MÄRKUS 3. Kui raamatukogu tuvastab registreerimata aktiivseid kasutajaid, nt uuringu kaudu, tuleb neid eraldi arvestada.

[EVS-ISO 2789:2014, EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

active window » andmete v käsu sisestamiseks valmis aken

actual condition » dokumendi seisund käesoleval hetkel; kajastab nii algset infot (primaarseid andmeid), aga samuti kasutamise, lagunemise, konserveerimise jne käigus muutunud ja/või lisandunud infot (sekundaarseid andmeid)

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

acute accent » diakriitik rõhu vm hääldusseiga näitamiseks, nt Mérimée (kaldkriips paremalt vasakule tähe peal)

adage » õpetliku v üldistava sisuga lühiütlus, rahvaluule lühivorme

adaptation » teksti muutmine mõistetavamaks lihtsustamise v kärpimise teel

adaptation » Uus tuletatud teos, mis on loodud varasema teose töötlemise teel selle olemust ja sisu oluliselt muutes.

MÄRKUS.Muusikateostest kuuluvad siia: tuletatud teos, mida on kirjeldatud kui „vabalt seadnud“, „põhineb“ jms; uut ainest sisaldav töötlus; teise helilooja teos(t)e parafraas või stilisatsioon; töötlus, milles on muudetud originaali harmooniat või muusikalist stiili; esitus, milles esitaja(te)l on märkimisväärne loominguline vastutus kohandamise, improvisatsiooni jms eest; muu teise muusikateose selge teisendus.

[RDA]

adapted classification schedule » kindla raamatukogu, raamatukogutüübi või andmebaasi vajadustele kohandatud, enamasti lühendatud ja lihtsustatud liigitustabel

adapted classification table » kindla raamatukogu, raamatukogutüübi või andmebaasi vajadustele kohandatud, enamasti lühendatud ja lihtsustatud liigitustabel

adapted edition » keeleliselt lihtsustatud ja jõukohane väljaanne konkreetsele lugejaskonnale; nt väiksema arusaamisvõimega inimeste jaoks kohandatud teos, klassikateosed lastele, piibliraamatud lastele

adapted text » keeleliselt lihtsustatud ja konkreetsele lugejaskonnale jõukohasemaks muudetud tekst; nt kohandatud tekst õpiraskustega lastele, täiskasvanuile määratud teose seade lastele lugemiseks, algupärase sõnastuse lihtsustus osalise keeleoskusega inimestele keeleõppeks, vanade kroonikate tekstid

adapter » arvuti kasutusvõimalusi laiendav sobitusseade v -programm, nt videoadapter, mälulaienduskaart, võrguadapter

add-in » riist- v tarkvara võimaluste täiendamiseks mõeldud seade v programm

add-on » riist- v tarkvara võimaluste täiendamiseks mõeldud seade v programm

added card » kataloogikaart täiendkirjega

added copy » täiendavalt juurdehangitud eksemplar

added entry » kataloogi v kartoteeki lülitatav lisakirje, mis hõlbustab kirjeldatava leidmist põhikirjest erineva järjestussõna abil

added title page » kordustrüki v tõlke teine tiitelleht, mis kopeerib varasema trüki tiitellehte

addenda » põhiteksti täiendavad andmed

addition » teavik või arvestusüksus, mis on lisandunud raamatukogu kogusse aruandeperioodil

MÄRKUS. Lisandumise viisideks võivad olla nt ost, litsents, sundeksemplar, digiteerimine, annetus või vahetus.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

addition » perioodikaväljaande juurde kuuluv iseseisev lisa

additional acquisition » hankimine kogu lünkade kõrvaldamiseks (teavikud puuduvad, vähe eksemplare)

additional catalogue » põhikataloogi kasutamist hõlbustav kartoteek, nt aineloend liigitustabeli juures

additional copy » täiendavalt juurdehangitud eksemplar

additional run » teose esialgsele tiraažile sama laoga lisaks trükitud osa

additions » mingi ajavahemiku (kuu, kvartali, aasta vm) jooksul raamatukogusse juurdehangitud ja kustutatud teavikute arvuline vahe

address » seadme, mälupesa, võrguobjekti vm identifikaator, võib olla nimi, number vm märgistring

adhesive binding » ilma õmbluseta köide seljalt kokkukleebitud üksiklehtedest

administrative library

administrative unit » iseseisev raamatukogu või raamatukogude rühm, mis allub ühele direktorile või juhtkonnale

MÄRKUS 1. Sõna „iseseisev“ ei tähenda siin juriidilist või finantsiseseisvust, vaid üksnes seda, et raamatukogu on eraldiseisev üksus, tavaliselt suurema organisatsiooni koosseisus.

MÄRKUS 2. Administratiivüksus võib olla üks raamatukogu või suurem asutus, kuhu tavaliselt kuuluvad keskraamatukogu/pearaamatukogu, haruraamatukogud ja administratiivseid ülesandeid täitvad üksused.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

administrative value » dokumendi esmane väärtus juhtimistegevuseks: ehitiste aritektuurijoonised ja plaanid; kaardid maastiku, ökosüsteemide ja pärandiobjektide muutuste kindlakstegemiseks jne

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

adolescent library

adolescent literature » kirjandus, mis oma sisult ja käsitluslaadilt on lugemiseks eelkõige noortele

advance copy » trükise esimene eksemplar, mille läbivaatamise alusel antakse trükisele ilmumisluba

advance reservation » tellimus korduvate, pidevate v tähtajaliste teenuste saamiseks; sh ajalehed, ajakirjad, raamatud jms

advance sheets » uurimuse eelväljaanne enne lõplikku trükki

advanced search » otsitunnuste teadlikul kombineerimisel põhinev infootsing andmebaasist, nt märksõna, teaviku keele ja asukoha järgi

adventure literature » seiklusliku sündmustikuga kirjandus

adventure novel » seiklusliku sündmustikuga romaan

advertisement » teade ajalehes, ajakirjas v mujal millegi üldiselt teatavaks tegemiseks

advertising copy » tutvustuseks mõeldud eksemplar

advertising publication » reklaami otstarbel välja antud trükis vm teavik

advertising strip » reklaamtekstiga paberriba raamatu köite ümber

advertising supplement » ajalehe või ajakirjaga kaasnev ainult reklaame sisaldav väljaanne

advice » teadaanne, teatamine millestki

advise » lugejaid nende infovajaduste rahuldamisel suunama ja abistama

aerial map » teatud mõõtkavasse teisendatud ortofotode montaaž koos sellele kantud leppemärkidega

aerial photo » õhust pildistatud maapinna foto

aerial photograph » õhust pildistatud maapinna foto

aeronautical chart » topograafilist ja spetsiaalset lendamiseks vajalikku infot sisaldav erikaart õhus navigeerimiseks

afterword » teost v käsitletavat teemat selgitav kirjutis raamatu lõpus, vahel autori loomingu ülevaade

ageing » materjalide füüsikalis-keemiliste omaduste muutumine sise- ja välistegurite toimel

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

agenda » 1. kirikutalituste käsiraamat
2. kalendaariumiga märkmik

agent » Üks isik või mitu isikut, kes on võimelised tegutsema üksusena.

[RDA]

aggregate » Kehastus, mis kujundab üksuseks liitva teose ja ühe või mitu ühe või mitme teose väljendust, mis moodustavad kavakohase ühenduse.

[RDA]

aggregating expression » Väljendus, mis realiseerib liitva teose, mis valib ja korrastab ühe või mitme teose väljendused ja teostab need liitumis.

[RDA]

aggregating work » Teos, mille kavaks on valida ja korrastada ühe või mitme teose üks või mitu väljendust ja teostada need liitumis.

[RDA]

agitation literature » trükised, eriti brošüürid, lendlehed, plakatid, ajakirjandus, mis on määratud mõjutama rahvahulki

agricultural library

AI » tavaliselt informaatika haruks loetav interdistsiplinaarne valdkond, mis käsitleb mudeleid ja süsteeme selliste ülesannete täitmiseks, mida üldiselt seostatakse intellektiga, nt arutlemine ja õppimine

album » trükis, mis sisaldab kunstiteoste, jooniste ja fotode reproduktsioone koos lühikese tekstiga

aldines » Veneetsia trükkali Aldus Manutiuse ja tema järglaste XV saj lõpus ja XVI saj trükitud raamatud, suur osa neist kreeka ja rooma klassikute teosed, oma aja parimaid trükikunsti saavutusi

alert message » arvutisüsteemi genereeritud teade eriolukorra võimaliku tekkimise kohta

alerting service » bibliograafiainfo vahendamine mingil teemal või erialal ilmunud uue kirjanduse kohta

algraphy » lametrükk alumiiniumplaatidelt

all through » tähestikjärjestus, mille puhul järjestamisel ei arvestata sõnavahesid

allonym » pseudonüümina kasutatud teise isiku nimi

allot the call number » teavikule kohaviita andma

allot the shelf mark » teavikule kohaviita andma

almanac » mitmekesise sisuga peamiselt kirjanduse ja kunsti koguteos, sageli jätkuvalt ilmuv

almanac » raamatukujuline kalender

alpbetical bibliographic index » tähestikjärjestuses bibliograafia(väljaanne)

alpbetical index » tähestikjärjestuses bibliograafia(väljaanne)

alphabet » kokkuleppeliselt järjestatud märgistik; erijuhuna loomuliku keele tähestik

alphabet » mingi keele teksti kirjapanemiseks kasutatavad tähed sellele keelele tavapärases järjestuses

alphabet » märgisüsteem keelelise väljenduse ülesmärkimiseks ning ruumis ja ajas edastamiseks

alphabetic character » kirjamärk, mida üksikuna v koos teistega kasutatakse eeskätt suulise kõne mingi helielemendi esituseks

alphabetic index » tähestikjärjestuses register trükises v andmebaasis

alphabetic subject cataloguing » infoallika v selle osa sisu (sageli ka vormi) väljendamine ühe v mitme sõna v sõnaühendiga

alphabetic subject index » märksõnade tähestikjärjestuses register trükises v andmebaasis

alphabetical arrangement » teavikute paigutus autorite ja pealkirjade tähestikjärjestuses

alphabetical arrangement » sõnade, nimede, kirjete, kaartide vm tähestikuline järjestuskord

alphabetical bibliography » tähestikjärjestuses bibliograafia(väljaanne)

alphabetical catalogue » kataloog, milles kirjed on järjestatud pealdiste järgi tähestikuliselt

alphabetical filing rules » juhised, mis täpsustavad kirjete, kaartide jm tähestikulise järjestamise

alphabetical order » sõnade, nimede, kirjete, kaartide vm tähestikuline järjestuskord

alphabetical pagination » lehekülgede märkimine tähtede abil tähestikjärjestuses

alphabetical sequence » sõnade, nimede, kirjete, kaartide vm tähestikuline järjestuskord

alphabetical subject catalogue » kataloog, milles kirjed on rühmitatud märksõnarubriikide tähestikjärjestuses

alphabetize » tähestiku järjestuses järjestama

alphanumeric character » andmetöötluses kasutatav täht, number, vahemärk vm kirjamärk

Alt key » klahv, mis muudab mõne teise temaga koos vajutatava klahvi toimet

altar binding » keskaegne iluköide altaril hoitavail liturgiaraamatuil

alterante graphics key » klahv, mis muudab mõne teise temaga koos vajutatava klahvi toimet

alternate key » klahv, mis muudab mõne teise temaga koos vajutatava klahvi toimet

alternative title » Kahest võrdväärsest osast koosneva ehk- v või-sidendiga (v selle vastega teises keeles) ühendatud põhipealkirja teine osa. (ISBD)

Nt „Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimased päevad”

ALTGR key » klahv, mis muudab mõne teise temaga koos vajutatava klahvi toimet

aluminography » lametrükk alumiiniumplaatidelt

amalgamation » Väljendus, milles sisalduvaid kaastöid ei ole võimalik eraldada eraldi väljendusteks.

[RDA]

amateur binding » bibliofiili soovi kohaselt tehtud köide

amendment » andmetöötlusel ja -edastamisel tekkinud vigade parandamine

amount » teaviku olemasolu ja asukoha (raamatukogu) määrang

ampersand » märk &, ladina "et" (ja) lühend

amplified edition » kordustrükk, mida on eelmis(t)ega võrreldes millegi poolest täiendatud

amusing fiction » kergloetav kirjandus, mida loetakse ajaviiteks ja puhkuseks, enamasti ilma olulise kunstiväärtuseta: põnevusjutud, seiklus-, kriminaal-, armastusromaanid jms

analects » valimik kreeka ja ladina tekste; kogumik valitud luuletusi, katkendeid, kirjutisi, mõtteteri

analog » omane pidevatena muutuvatele füüsikalistele suurustele v pideval kujul esitatud andmetele ning neid andmeid kasutavatele protsessidele ja seadmetele

analog map » analoogtehnoloogia abil valmistatud ja vahetult vaadeldav kaart, näiteks paberil

analogue carrier » andmekandja (nt paber, filmilint, vinüülplaat, magnetlint, diapositiiv, kileleht, VHS), millele on salvestatud andmed analoogkujul

analogue record » heli või pildi füüsiline jäädvustus, mille amplituud on otseselt seotud intensiivsusega (näiteks heli helisagedusega)

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

analysis of reading » lugeja loetud kirjanduse vaatlus ja jaotamine liikide, žanride, lugemisotstarbe jm järgi järelduste tegemiseks lugemishuvide kohta

analytical annotation » teose ühe osa (nt peatüki, artikli) annotatsioon

analytical bibliographic file » artiklite jms bibliograafiakaarte (kirjeid) sisaldav kartoteek

analytical bibliographic reference » viide artiklile v teose osale

analytical bibliography » raamatuis, perioodika- v jätkväljaandeis ilmunud tööde (ka teose osade) bibliograafia

analytical description » artiklitele jm väljaande osadele kirjete koostamine

analytical description » teose osa (sissejuhatuse, peatüki), samuti kogumiku v perioodikaväljaande üksikosa (artikli) kirje

analytical entry » teose osa (sissejuhatuse, peatüki), samuti kogumiku v perioodikaväljaande üksikosa (artikli) kirje

analytical record » teose osa (sissejuhatuse, peatüki), samuti kogumiku v perioodikaväljaande üksikosa (artikli) kirje

analytical review » eri infoallikates leiduvate materjalide väljaselgitamise, analüüsi ja sünteesi tulemusel koostatud struktureeritud tekst konkreetse teema kohta

analytical title page » Jadaväljaande kirjeldamise aluseks valitud tiitelleht, mis kuulub selle jadaväljaande osale, millele on samuti tehtud täielik kirje, nt monograafiasarja kuuluva monograafia tiitelleht. (ISBD)

ananym » lõpust ettepoole kirjutatud nimi, nt Voldemar Panso pseudonüüm Osnap

anastatic printing » taastustrükk, menetlus vanemate trükiste paljundamiseks lametrükis

anastatic reprint » taastustrükk, menetlus vanemate trükiste paljundamiseks lametrükis

anathema » vanasti raamatusse kirjutatud needusvormel kaitseks raamatuvarguse ja rikkumise eest

anecdotal evidence » lühilugudel või jutustustel põhinev tõendus, mis on saadud mitteformaalselt isiklikest tähelepanekutest ja kogemustest, mida pole kogutud süsteemselt ega kontrollitud empiiriliselt

[EVS-ISO 16439:2016]

anecdote » lühike koomilise sisu ja üllatusliku lõpuga lugu

anepigraphon » pealkirjata kirjutis v teos

angular back » täisnurkse profiiliga köiteselg

angular spine » täisnurkse profiiliga köiteselg

aniline printing » kõrgtrükimenetlus, mille puhul kasutatakse elastseid (kummi-, plastmass- vm) trükivorme ja piirituses lahustuvaid värve

animation » paigalpüsivate objektide liikumisillusiooni loomise tehnika

annals » kronoloogiliselt aastate järjestuses peetud ülestähendused, vanim ajalookirjutamise vorm

annex » teose osa - illustratsioonid, kaardid, skeemid jm - väljaande lõpus, kleebistena v eraldi kaasandena

anniversary issue » asutuse, organisatsiooni v isiku juubeli puhul välja antud raamat, sageli artiklikogumik

annotate » annotatsioone koostama ja neid väljaandele v kirjele lisama

annotated bibliographical index » annoteeritud kirjetega bibliograafia; kommentaaridega varustatud bibliograafia

annotated bibliography » annoteeritud kirjetega bibliograafia; kommentaaridega varustatud bibliograafia

annotated card » annotatsiooniga varustatud (bibliograafia)kaart

annotated catalogue » kataloog, milles kirjed on varustatud annotatsioonidega

annotated edition » kommentaaridega varustatud väljaanne

annotated printed card » annotatsiooniga varustatud trükikaart

annotation » väljaande, artikli vm lühitutvustus, sisaldab sisu ja vormi lühiiseloomustuse, vahel ka lugejamäärangu; märkus töö sisu v vormi kohta

annotator » annotatsioonide koostaja; annoteeriv bibliograaf

announcement » teade ajalehes, ajakirjas v mujal millegi üldiselt teatavaks tegemiseks

annual » kord aastas ilmuv jätkväljaanne

annual bibliography » aasta jooksul ilmunut loetlev bibliograafia(nimestik)

annual contents » perioodikaväljaande aastakäigu sisukord

annual index » perioodikaväljaande aastakäigu register

annual list of contents » perioodikaväljaande aastakäigu sisukord

annual publication » üks kord aastas ilmuv perioodikaväljaanne, nt kalender, aastaraamat vm

annual review » aasta jooksul toimunut (nt ilmunud kirjandust) vaatlev kirjutis eraldi trükisena v ajakirjas, aastaraamatus vm

annual set » perioodikaväljaande aasta jooksul ilmunud üksiknumbrite kogu

annual subscription » ajakirja v ajalehe eeltellimus terveks aastaks

annual survey » aasta jooksul toimunut (nt ilmunud kirjandust) vaatlev kirjutis eraldi trükisena v ajakirjas, aastaraamatus vm

annual table of contents » perioodikaväljaande aastakäigu sisukord

annual volume » perioodikaväljaande ühe aasta numbrid kokku köidetuna

annual volume » perioodikaväljaande aasta jooksul ilmunud üksiknumbrite kogu

anonym » oma nime varjav autor

anonymous author » oma nime varjav autor

anonymous publication » väljaanne, millel pole autorinime

anonymous work » autorinimeta teos

anopistographic edition » trükis (enamasti vana raamat), mis on trükitud paberi ühele küljele, nt plokiraamat

antedated book » raamat, mis on varustatud tegelikust varasema ilmumisajaga

anthem » pidulik luuletus v kiituslaul; riikliku v seltsiühtsuse sümbolina tunnustatud pidulik laul

anthology » ilukirjandusteoste, eelkõige luuletuste ja novellide valimik

antidotary » keskaegne arstimite raamat, retseptide kogu, vastumürkide loetelu

antiphonary » katoliku kirikulaulude tekstide ja viiside raamat, omistatud algselt Gregorianusele

antiqua » ladina kirjast XV saj võrsunud trükikiri, gooti kirjast ümaramate joontega

antiquarian » vanade haruldaste esemetega, piltidega, eriti trükistega kaupleja

antiquarian book » vana ja väärtuslik raamat

antiquarian book trade » raamatukaubandusharu, mis kaupleb antikvaarsete raamatutega

antiquarian bookshop » eelkõige vanade ja haruldaste trükiste (anikvaarsed jm tarvitatud raamatud) ning käsikirjade, kuid ka kunstiesemete ostu ja müügiga tegelev kauplus

antiquary » vanade haruldaste esemetega, piltidega, eriti trükistega kaupleja

antiquated literature » teaduse, tehnika, tootmise ja ühiskonna arengust mahajäänud teosed, esijoones tarbe- ja tootmist käsitlevad raamatud

antique shop » eelkõige vanade ja haruldaste trükiste (anikvaarsed jm tarvitatud raamatud) ning käsikirjade, kuid ka kunstiesemete ostu ja müügiga tegelev kauplus

antique store catalogue » antikvariaadis müüdavate raamatute kataloog

antivirus » tarkvaralise viirusetõrjevahendi üldnimetus

antivirus program » utiliit arvutiviiruste avastamiseks ja kõrvaldamiseks

aphorism » mõttetera, lühike vaimukas teritatud vormis lausung

apograph » täpne ärakiri originaalkäsikirjast

apostrophe » reajoonest kõrgemal asuv koma, mis eraldab v näitab väljajättu, nt O`Neill ja sull` = sulle

appear » trükisena vm kujul üldsusele kättesaadavaks jõudma

appendix » teose osa - illustratsioonid, kaardid, skeemid jm - väljaande lõpus, kleebistena v eraldi kaasandena

application » lõppkasutaja infoprobleemi lahendavate vahendite kogum

application » tarkvara v programm, mis annab lõppkasutajale teatud teenuseid, nt tekstiprotsessor, meiler

application card » formular lugeja registreerimiseks

application desk » lett või laud lugejate registreerimiseks

application environment » rakendustarkvara tööd tagavate ja mõjutavate vahendite ja tingimuste kogum, sh riistvara ja operatsioonisüsteem

application profile » Rakenduses kasutatavate metaandmete detailne kirjeldus.

MÄRKUS.Kirjelduses võib määrata kasutatavad olemid, elemendid ja leksikaalsed märkimissüsteemid ning elementide kohustuslikkuse ja korratavuse.

[RDA]

application program » tarkvara v programm, mis annab lõppkasutajale teatud teenuseid, nt tekstiprotsessor, meiler

application software » tarkvara v programm, mis annab lõppkasutajale teatud teenuseid, nt tekstiprotsessor, meiler

applied graphics » graafika alaliik, mis hõlmab kogu esemelise keskkonna graafilist kujundamist (pakendid, kaubamärgid, logod, voldikud jne)

applied literature » rakendusliku sisuga kirjandus

appointment of reader » osutamine raamatus, annotatsioonis v mujal, kellele raamat on esijoones suunatud, nt koolieelikule, aednikule, VI klassile

approach term » otsimootorisse sisestatud sõna või sõnade kombinatsioon, et tähistada otsitavat mõistet

appropriateness » indikaatori kohasus teatud tegevuse hindamiseks

[EVS-ISO 11620:2015]

approved edition » ametliku hinnanguga väljaanne, nt Haridusministeeriumi kinnitusega kooliõpik

approximate date of publication » raamatu ilmumisaeg, kui täpset ilmumisaastat ei leita; nt vanade raamatute puhul

aquatint » 1. sügavtrükitehnika, mille abil on võimalik saavutada toonivarjundeid, mis tekivad metallplaadi eri osade eri kestusega söövitamisel
2. selles tehnikas graafikateos

arabesque » ka raamatuillustratsioonina kasutatud taimornament, peamiselt lehtede ja väänlate põiming

arabic figures » meil üldtarvitatavad numbrimärgid, kümnendnumbrite graafilised kujutised; pärit Indiast ja araablaste vahendusel jõudnud Euroopasse

Arabic ligature » dekoratiivkiri, milles kirjamärgid on omavahel ühendatud katkematuks ornamendiks

arabic numerals » meil üldtarvitatavad numbrimärgid, kümnendnumbrite graafilised kujutised; pärit Indiast ja araablaste vahendusel jõudnud Euroopasse

archeography » kirjalike mälestiste kogumise, kirjeldamise ja trükis avaldamisega tegelev ajaloo abiteadus

architectural binding » köide (eriti renessansiajal), mille kaanel on kaunistuseks reljeeftrükis arhitektuurimotiive

archival collection » alatise säilitusväärtusega trükiste, helisalvestiste, filmide kogu

archival copy » alatise säilitusväärtusega trükis, helisalvestis, film vms

archival copy » originaali kaotsimineku või kahjustuse puhuks informatsiooni säilitamise eesmärgil valmistatud koopia

archival library » raamatuid jm teavikuid alatiselt säilitav raamatukogu

archival unit » dokument, millele on kehtestatud säilitustähtaeg või mida säilitatakse tema väärtuse tõttu ühiskonnale, riigile, omanikule või teisele isikule

archival value » säilitamist tagav väärtus, mille on avalik arhiiv arhivaalile hindamise käigus omistanud

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

archive » andmete säilituskoopiat salvestama nt arhiivikettale

archive collection » alatise säilitusväärtusega trükiste, helisalvestiste, filmide kogu

archiving robot » tarkvarasüsteem kindlatele tunnustele vastavate veebisaitide ja veebilehtede otsimiseks veebist, nende kopeerimiseks, indekseerimiseks ja talletamiseks veebiarhiivis

area » Kirje osa, mis hõlmab teatud sisu ja ülesandega kirjeelementide rühma. (ISBD)

argument » millegi lühike, ainult kõige tähtsamat sisaldav esitus

aristonym » aadlitiitel varjunimena

armarian » raamatukoguhoidja keskaja kloostris

armarium » raamatukapp, eriti antiikajal ja keskaja kloostris

armarius » raamatukoguhoidja keskaja kloostris

armorial » vappide pilte ja kirjeldusi esitav raamat

armorial ex libris » vapi kujutisega eksliibris, sageli supereksliibrisena

army library » sõjaväelastele mõeldud raamatukogu

arrangement » teavikute asetusviis riiulil (vertikaalne, formaadiline, süstemaatiline, tähestikuline jne)

arrangement by dimensions » teaviku mõõtmetest (kõrgus, laius) lähtuv paigutus

arrangement by languages » teavikute paigutus keelest lähtuvalt (keel+tähestik jne)

arrangement by size » teaviku mõõtmetest (kõrgus, laius) lähtuv paigutus

arrangement by subjects » paigutus ainevaldkondade (teemade) järgi

arrangement method » teavikute asetusviis riiulil (vertikaalne, formaadiline, süstemaatiline, tähestikuline jne)

arrearages » laenutustähtaja ületamine

arrears » laenutustähtaja ületamine

arrears letter » teade lugejale tagastustähtaja ületanud teaviku tagastamiseks

arrears letter fee » rahatrahv laenutustähtaja ületamise eest

arrow key » klahv kursori liigutamiseks

art book » kunsti käsitlev (illustreeritud) raamat

art collection » originaaltaieste kogu

art edition » tekstita v lühikese tekstiga graafikateavik: plakat, eksliibris, kunsti pisitrükis, piltpostkaart jms

art editions collection

art editior » raamatu toimetamisel isik, kes hoolitseb raamatu kunstilise külje eest

art leather » köitmisel naha asemel kasutatav tehismaterjal

art lending library » osakond raamatukogus, kuhu hangitakse ja kust laenutatakse kunstiteoseid (graafikat, maale)

art lending library » raamatukogu, mis sisaldab kunstiteavikuid ja kunstialaseid väljaandeid.

art library » raamatukogu, mis sisaldab kunstiteavikuid ja kunstialaseid väljaandeid.

art literature department » spetsialiseeritud osakond, mis korraldab lugejate teenindamist kunstiväljaannetega

art of writing » kirja e šrifti kujundamisega tegelev kunstiharu

art paper » läikiv tihe paber, kaetud valmistamisel spetsiaalse seguga, kasutatakse eriti illustratsioonide trükkimiseks

art reproduction » trükitehnilisel, fotograafilisel vm teel tehtud koopia pildist, joonisest vm kujutisest, eriti kunstiteosest

artefacts collection » kirjeldatud ja arvelevõetud esemete (nt mälestusmedalid) kogu

article » mingit teemat käsitlev arutlev kirjutis koguteoses, ajakirjas, ajalehes vm

article appearing in parts » artikkel, mille avaldamine on jaotatud mitme ajakirjanumbri (jätkväljaande vihiku, ajalehenumbri) vahel

article collection » artiklid raamatuna v jätkväljaande ühe andena

article series » ajakirjas vm avaldatud sari artikleid, mis on omavahel seotud sisu jätkuvuse v muuga

artifact » inimese loodud materiaalne objekt

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

artifacts collection » kirjeldatud ja arvelevõetud esemete (nt mälestusmedalid) kogu

artificial intelligence » arvutisüsteemi võime täita funktsioone, mida üldiselt seostatakse inimmõistusega, nt arutleda ja õppida

artificial intelligence » tavaliselt informaatika haruks loetav interdistsiplinaarne valdkond, mis käsitleb mudeleid ja süsteeme selliste ülesannete täitmiseks, mida üldiselt seostatakse intellektiga, nt arutlemine ja õppimine

artificial language » keel, mille reeglid on kehtestatud enne kasutamist, nt UDK, HTML

artificial leather » köitmisel naha asemel kasutatav tehismaterjal

artistic literature » sõnaline kunstilooming

artist´s book » raamatukujuline kunstiteos, mille puhul kunstnik on nii raamatu idee autor kui ka teostaja

artotheca » osakond raamatukogus, kuhu hangitakse ja kust laenutatakse kunstiteoseid (graafikat, maale)

ascender » trükitähe põhiosast üles- v allapoole ulatuv osa, nt d, g, k, p jt puhul

ascender » täht, millel on ülapikend: b, d, f, h, k, l, t

assembling » köitmiseks volditud trükipoognate kogumine ja raamatuplokiks järjestamine

assign subject headings

assign subject terms

association copy » väljaande väärindatud eksemplar, mida saab seostada konkreetse isiku või isikutega pühenduse, signeeringu, omanikumärkmete, eksliibrise, sissekleebitud lisamaterjalide vms kaudu

associational value » väärtus, mille loob seos väljapaistvate isikute, kohtade, sündmuste või rühmitistega

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

asterisk » viitemärk *

asteronym » pseudonüüm, mis koosneb ühest v mitmest tärnikesest (ka koos muu märgiga)

astronomical chart » taevasfääri või selle osi kujutav kaart, näiteks ka taevagloobus, taevaatlas ja tähegloobus, täheatlas

astronomical map » taevasfääri või selle osi kujutav kaart, näiteks ka taevagloobus, taevaatlas ja tähegloobus, täheatlas

astronomical signs » sümbolid astronoomiakirjanduses, nt sodiaagimärgid ja kuufaasid

astronomical signs » kalendris kasutatavad tingmärgid, millega märgitakse nädalapäevi, kuufaase jt astronoomilisi nähtusi, pühi jne

astronomical symbols » sümbolid astronoomiakirjanduses, nt sodiaagimärgid ja kuufaasid

atlas » kaartide süstemaatiline kogu, mis on avaldatud raamatu v mapina

atlas of anatomy » raamat organismide ehitust kujutavaist pilditahvleist koos selgitava tekstiga

atlas size » suures formaadis raamat, mille lehed on voltimata poognad

attachment » koos elektronposti sõnumiga saadetav fail

attendance » ühekordne käik raamatukokku

attendance » suhtarv, mis näitab raamatukogu külastamise sagedust: mingi ajavahemiku külastuste ja raamatukogu lugejate arvuline suhe

attitude of the reader » lugejate suhtumine teosesse, sõltub isikuti teksti iseloomust ja lugemisele seatud ülesandest

attributed author » isik, kelle autorsus on vaid oletatav ega ole kuidagi dokumenteeritud

auction catalogue » oksjonil müüdava loetelu koos alghindadega

audio board » seade arvutis, mis võimaldab helisignaale salvestada, töödelda ja taasesitada

audio book » helikandja, millele on salvestatud (kirjanduslik) tekst

audio captioning » Inimese või kõnesünteesirakenduse etteloetav jutustav tekst, milles kokkuvõtlikult selgitatakse nähtavaid üksikasju, mis ei ilmne väljenduse kuuldavatest elementidest.

[RDA]

audio card » seade arvutis, mis võimaldab helisignaale salvestada, töödelda ja taasesitada

audio cassette » lameda karbi kujuline seadis, milles asetseb heli salvestamiseks ja taasesitamiseks mõeldud magnetlint

audio description » Inimese või kõnesünteesirakenduse etteloetav jutustav tekst, milles kokkuvõtlikult selgitatakse nähtavaid üksikasju, mis ei ilmne väljenduse kuuldavatest elementidest.

[RDA]

audio disc » kettakujuline plastikust vm materjalist infokandja, millel on salvestatud helivõnkumine (vinüül-, laserplaat)

audio document » heli kujul informatsiooni kandev dokument, kasutamine rajaneb kuulmismeelel, nt helilint, heliplaat, laserplaat

audio format » digitaalsete heliandmete failivorming, mis määrab kindlaks andmete struktuuri ja mida kasutatakse audiosignaali töötlemisel, edastamisel, salvestamisel helikandjale ja taasesitamisel

audio library

audio record » heli jäädvustus, helisalvestuse tulemus

audio recording » heli jäädvustus, helisalvestuse tulemus

audio recording » heli jäädvustamine hilisema taasesitamise eesmärgil; tuntakse mehhaanilist, fotograafilist, magnetilist ja digitaalset helisalvestust

audio tape » magnetilises helisalvestuses kasutatav plastlint, millele salvestatakse heli

audio-visual document » teavik, milles valdava osa moodustavad heli ja/või pilt ning mida saab vaadata ja/või kuulata eriseadmetega

MÄRKUS 1. Kohandus standardist ISO 5127:2001.

MÄRKUS 2. Siia kuuluvad: 1) audioteavikud (heliplaadid: vinüül- ja laserplaadid, helilindid, helikassetid, heli-CD-d, DVD-d, heli- ehk audiofailid); 2) visuaalteavikud (diapositiivid, diafilmid, lüümikud); 3) kombineeritud auvised (helifilmid, videosalvestised, arvutimängud).

MÄRKUS 3. Siia ei kuulu mikrovormid.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

audiovisual document » kuulmis- ja nägemismeelega spetsiaalseadmete abil tajutav info mingil kandjal

audiovisual materials collection

audiovisual media » kuulmise ja nägemise abil tajutav meedia

augmentation aggregate » Kehastus, mis kujundab üksuseks kahe või enama teose kaks või enam väljendust, kus üht teost on täiendatud ühe või mitme teise teosega.

[RDA]

augmented edition » kordustrükk, mida on eelmis(t)ega võrreldes millegi poolest täiendatud

augmented work » Teos, mis on realiseeritud väljendusena, millega on liidetud üks või mitu täiendavate teoste väljendust.

[RDA]

augmenting work » Liitev teos, mis lisab keskse teose väljendusele ühe või mitme täiendava teose väljendused.

[RDA]

authentic edition » autori käsikirjast trükitud ja autori enese läbivaadatud väljaanne

authenticate » isiku v protsessi identsust kontrollima ja tõendama, nt parooli abil

authenticity » ehedus, võltsimatus, algne terviklus

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

author » teose looja, teostaja

author » ilukirjandust loov autor

author abstract » autori enda koostatud referaat oma teosest, nt dissertatsiooni autoreferaat

author bibliography » ühe isiku elu, tegevust ja töid käsitlevat kirjandust ning tema loomingut loetlev bibliograafia ilma autori põhjalikuma tutvustuseta

author catalogue » tähestikkataloog, milles kirjed on järjestatud autorinimede järgi

author collection » kogumik ühe autori teoseid

author entry » kirje, mille pealdiseks on autori(te) nimi (nimed)

author heading » pealdis, milleks on individuaal- v kollektiivautori nimi

author index » autorinimede register (kogu)teose, bibliograafia vms lõpus v bibliograafiaandmebaasis

author mark » raamatute paigutamisel tarvitatav tähis (osa kohaviidast)

author notation » raamatute paigutamisel tarvitatav tähis (osa kohaviidast)

author number » raamatute paigutamisel tarvitatav tähis (osa kohaviidast)

author series » ühe autori teoseist koosnev sari

author sheet » käsikirja v trükitud teose mahu mõõtühik autori, tõlkija, toimetaja jt töö arvestamiseks: 40000 täheruumi v 700 rida luuleteksti v 3000 cm² illustratsioone

author thesis » autori enda koostatud referaat oma teosest, nt dissertatsiooni autoreferaat

author-publisher » autor ise teose kirjastaja, trükkitoimetaja ja levitajana

author/title index » teoste autoreid ja pealkirju loetlev register

authorised workplace » arvutiterminal, mis on mõeldud juurdepääsupiirangutega e-teavikute (näiteks litsentseeritud ajakirjad, digitaalsed säilituseksemplarid) kohalkasutuseks ja mida kasutades on tehniliste ja füüsiliste vahenditega välistatud nende teavikute üldsusele kättesaadavaks tegemine ning kopeerimine igal kujul (salvestamine, printimine)

authorised workstation » arvutiterminal, mis on mõeldud juurdepääsupiirangutega e-teavikute (näiteks litsentseeritud ajakirjad, digitaalsed säilituseksemplarid) kohalkasutuseks ja mida kasutades on tehniliste ja füüsiliste vahenditega välistatud nende teavikute üldsusele kättesaadavaks tegemine ning kopeerimine igal kujul (salvestamine, printimine)

authorities » bibliograafiakirje koostamisel kasutatavad andmed teaviku kohta, mis esitatakse ühtlustatud e normitud kujul, toetudes teavikuvälisele autoriteetallikale

authority control » laiemas tähenduses kõik normandmetega seotud tegevused: normandmete allikate koostamine, normandmete arvutiloetavaks muutmine, nende kasutamise ja kataloogi kvaliteedi ohje; kitsamas tähenduses normandmete kasutamise ohje

authority data » bibliograafiakirje koostamisel kasutatavad andmed teaviku kohta, mis esitatakse ühtlustatud e normitud kujul, toetudes teavikuvälisele autoriteetallikale

authority file » arvutiloetav bibliograafiaandmebaasiga ühilduv normandmete allikas; võib olla bibliograafiaandmebaasi osa v iseseisev andmebaas

authority record » normitud andmeelemendi kohta koostatud kirje; normandmefaili struktuuriüksus

authorized edition » autori heakskiidetud väljaanne

authorized form » olemi normitud otsielemendiks valitud vorm, nt normitud nimekuju, normitud märksõna, normitud pealkiri

authorized translation » autori heakskiidetud tõlge

authorship » mingi teose autoriks olemine

authors` collective » mitu isikut, kes ühiselt autoritena on kirjutanud teose

author`s abstract » autori enda koostatud referaat oma teosest, nt dissertatsiooni autoreferaat

author`s alteration » autori enda tehtud parandus tekstis

author`s annotation » autori koostatud annotatsioon oma tööle

author`s certificate » leiutaja autorsust tõendav dokument

author`s copy » eksemplar, mille autor saab teose ilmumisel kirjastuselt tasuta

author`s correction » autori enda tehtud parandus tekstis

author`s corrections » autori enda loetud korrektuur

author`s fees » teose autorile makstav seadusjärgne tasu

author`s name » nimi (perekonnanimi, pseudonüüm), mille all on autori teosed ilmunud

author`s proof » autori enda loetud korrektuur

author`s proof reading » autori enda loetud korrektuur

author`s quire » käsikirja v trükitud teose mahu mõõtühik autori, tõlkija, toimetaja jt töö arvestamiseks: 40000 täheruumi v 700 rida luuleteksti v 3000 cm² illustratsioone

author`s summary » autori enda koostatud resümee teose kohta

author`s translation » autori enda tehtud tõlge oma teosest

authorʼs right » autorile kuuluvate isiklike ja varaliste õiguste kogum,mis annab autorile ainuõiguse ja kontrolli oma teose kasutamise ja käsutamise üle; tsiviilõiguse osa, mis reeglistab kirjandus-, kunsti- ja teadusteoste loomisel ja kasutamisel tekkinud tsiviilõiguslikke suhteid

auto- » omane protsessile v seadmestikule, mis etteantud tingimustel funktsioneerib inimese sekkumiseta

autoabstract » autori enda koostatud referaat oma teosest, nt dissertatsiooni autoreferaat

autobibliography » autori koostatud personaalbibliograafia

autobiography » isiku enda kirjutatud elulookirjeldus

autograph » omakäeline nimekirjutus

autograph » kirjutaja omakäeline tekst, nt käsikiri, kiri, pühendus

autograph collection

autographed copy » omakäelise tekstiga eksemplar

autolithography » litograafia, mille puhul kujutise kannab kivile autor ise

automated » omane protsessile v seadmestikule, mis etteantud tingimustel funktsioneerib inimese sekkumiseta

automated cartography » kaartide valmistamine digitaaltehnoloogia abil

automated circulation system » raamatukoguautomaatika süsteem v integreeritud raamatukogusüsteemi moodul arvutipõhiseks lugejate ja laenutuste arvestuseks

automated services » arvutikasutusel põhinevad teenused

automatic » omane protsessile v seadmestikule, mis etteantud tingimustel funktsioneerib inimese sekkumiseta

automatic classification » teavikute jaotamine arvutiprogrammi abil mingi tunnuse alusel rühmadesse

automatic data processing » andmete salvestamine, kodeerimine, sortimine, kuvamine jms süstemaatilised operatsioonid

automatic indexing » teavikute märksõnastamine arvutiprogrammi abil

automatic indexing » teavikute sisu iseloomustamine ja otsitavaks tegemine teaviku teksti automaatse analüüsi põhjal

automatic retrieval » otsing arvuti abil

automatic search » otsing arvuti abil

automatic translation » tarkvara abil ühest keelest teise tõlkimine; sellisel viisil tõlgitud tekst või kõne

automation » protsessi või seadmestiku automaatseks muutmine; sageli kasutatakse tähenduses 'arvutistamine'

automation » 1. teaduse ja tehnika haru, mis tegeleb protsesside ja seadmete automaatseks muutmise vahendite ja meetoditega
2. automatiseerimise tulemus

autosave » töödeldava faili automaatne salvestus teatud ajavahemike järel, paljude rakendusprogrammide võime

autotutor » õpik iseseisvaks õppimiseks, nt keeleõpik

autotype » läbi rastri pildistamisel saadud negatiivi kopeerimisel valmistatud klišee, mille trükielemendid koosnevad erisuguse suurusega punktidest

auxiliaries » UDK tabelites esitatud notatsioonisümbolid paljudes liikides korduvate tunnuste (teemade, mõistete) tähistamiseks, liigitamisel lisatakse põhiindeksile

auxiliary acquisition » hankimine kogu lünkade kõrvaldamiseks (teavikud puuduvad, vähe eksemplare)

auxiliary catalogue » põhikataloogi kasutamist hõlbustav kartoteek, nt aineloend liigitustabeli juures

auxiliary file » peamiselt raamatukogu sisetöö hõlbustamiseks loodud (pidevalt muutuv) abikartoteek, näit ilmuva kirjanduse, jooksva komplekteerimise, järelkomplekteerimise, teeninduspiirkonna asutuste ja ettevõtete jms kartoteek

auxiliary schedule » liigitustabel, mis sisaldab üldisi alljaotisi (üldmäärajaid) ning juhiseid indeksite kombineerimiseks

auxiliary table » liigitustabel, mis sisaldab üldisi alljaotisi (üldmäärajaid) ning juhiseid indeksite kombineerimiseks

AV media » kuulmise ja nägemise abil tajutav meedia

availability » kasutajatele vajalikul hetkel tegelikult pakutavate e-sisuüksuste, teavikute, vahendite või teenuste määr

[EVS-ISO 11620:2015; EVS-ISO 16439:2016]

availability » teaviku olemasolu ja asukoha (raamatukogu) määrang

availibility » andmete, süsteemi, seadme vm kättesaadavus ja kasutajakõlblikkus

avant-titre » Põhipealkirja sissejuhatavad pealkirja täiendandmed, mis paiknevad tiitellehel või selle vastel põhipealkirjast kõrgemal. (ISBD)

avant-titre » teaviku tiitellehel pealkirjast kõrgemal asetsevad andmed (väljaandva asutuse v organisatsiooni nimi vm)

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018