Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  Z  Ž  T  U  V  W  Õ  Ä  Ö  Ü 

Kokku: 271 sõna

vaata-ka-viide » viide, mis juhib samalaadse v täiendava ainese juurde, lüh: vt ka

vaatlus » andmekogumismeetod, mille puhul jälgitakse huvipakkuvat olukorda ja protokollitakse asjakohased faktid, tegevused ja käitumine

MÄRKUS Uurija võib käitumist vaadeldes kasutada hindamisskaalasid.

[EVS-ISO 16439:2016]

vaba juurdepääsuga Interneti-allikas » piiramatu (vaba) juurdepääsuga Interneti-ressurss, mille kasutamise eest ei pea maksma

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

vaba kasutuse litsents » luba, millega autor annab teose kasutajale õiguse teostada oma isiklikke või varalisi õigusi litsentsis toodud tingimustel; enamasti kuulub siia õigus teost kohandada, kopeerida ja levitada, nt Creative Commons (CC)

vaba tõlge » algtekstist suuremate v väiksemate kõrvalekalletega tõlge

vabad andmed » kõigile vabalt kasutamiseks antud masinloetavas formaadis andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad piirangud, nt avatud teadusandmed

vabakasutusajakiri

vabakasutusarhiiv

vabakasutuslitsents » luba, millega autor annab teose kasutajale õiguse teostada oma isiklikke või varalisi õigusi litsentsis toodud tingimustel; enamasti kuulub siia õigus teost kohandada, kopeerida ja levitada, nt Creative Commons (CC)

vabakasutuspäev

vabakasutusressursis avaldamise tasu » tasu, mida autor peab maksma, et avaldada oma loomingut vaba juurdepääsuga ressurssides (eriti ajakirjades)

[EVS-ISO 2789:2007]

vabakasutusteos » teos, millele ei laiene autoriõiguse kaitse (nt õigusaktid, kohtulahendid, päevauudised, rahvaloominguteosed) või mille kaitsetähtaeg on lõppenud (autori surmast on möödunud 70 aastat)

vabatahtlik » inimene, kes töötab raamatukogu heaks selle eest tasu saamata

MÄRKUS. Vabatahtlikud võivad saada sümboolset hüvitist või kuluraha.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

vabavara » tasuta tarkvara, mida võib kopeerida, kuid mitte edasi müüa

vademeekum » taskuraamatu formaadis teatmeraamat

vaegeksemplar » kasutamist takistavate vigadega eksemplar (lehed rebitud, illustratsioonid v tabelid puuduvad jne)

vaeglugemine » haiguslik rohkete vigadega lugemine, lugemisvõime kaotus

vahapaber » õhukese vahakihiga paber teksti ja jooniste paljundamiseks

vahatahvel » vahaga kaetud puittahvel, millele kirjutati metallkrihvli v elevandiluust stiilusega

vahekaart » väljega kaart kaartkataloogi liigendamiseks ning teabe esiletõstmiseks, näiteks sõnavahekaart, tähevahekaart jne

vahelehestamine » raamatu lehtede vahele märkuste ja täienduste jaoks puhaste lehtede kinnitamine (köitmine)

vaheleht » vahele köidetud, vahele pandav lisaleht (näiteks raamatus, margialbumis)

vahelisa » Mingi üksusega koos regulaarselt või ebaregulaarselt avaldatav bibliograafiaüksus, mis kinnitatakse või paigutatakse lahtiselt selle vahele. (ISBD)

vahemälu » põhimälust väiksem ja kiirem puhver, milles hoitakse põhimälust võetud ja protsessorile tõenäoliselt järgmistena vajalikke käskude ja andmete koopiat

vahendaja » raamatukogudele teavikuid vahendav ettevõte või eraisik

vahendama » raamatukogusid teavikutega varustama

vahendid » seadmed, töökohad jms raamatukogu kasutajale

MÄRKUS 1 Vahendid on koopiamasinad, võrguterminalid, arvutitöökohad, lugejakohad ja üksiktööruumid, kuid mitte tualettruumid, kohvikud ja avalikud telefonid.

[EVS-ISO 11620:2015]

vahendusdokument » vahendusinformatsiooni sisaldav dokument

vahendusdokumentide kogu

vahendusinfo » esmas- ja teisest infot vahendav info(bibliograafiad, annotatsioonid, referaadid)

vahepealkiri » teksti mingit osa iseloomustav pealkiri

vahetiitel » pealkiri (vahel ka muud andmed) eraldi lehel (vahetiitellehel)

vahetuseksemplar » teiste raamatukogude v asutustega vahetamiseks mõeldud eksemplar

vahetuskogu » vahetuseks määratud teavikute kogu

vahetusnimestik » vahetuseks mõeldud teavikute loetelu, nt raamatuvahetusnimestik, dublettide vahetusnimestik

vahetuspartner

vaike- » variant, toiming jms, mille süsteem automaatselt valib, kui ei ole määratud muud

vaimne kultuuripärand » kogukonna või rühma teadmised, oskused, kombed ja tavad, mida antakse põlvest põlve edasi ja mis on sellele kogukonnale või rühmale omased ja olulised ka tulevikus

valgusnupp » kuvaelement, mille aktiveerimisel osutusseadisega käivitatakse mingi funktsioon

valguspliiats » valgustundlik osutusseadis, millega sihitakse soovitud punkti ekraanil; koos lisaseadmetega võimaldab joonistada otse ekraanile

valgustrükk » lametrükimenetlus, mille puhul trükivormiks on valgustundliku kromatiinželatiiniga kaetud plaat

valikbibliograafia » ilmunud kirjandust valikuliselt kindlate tunnuste alusel loetlev bibliograafia

valikelement » kirjeelement, mis kirjereeglite järgi ei ole kohustuslik, kuid võimaldab teavikut täpsemalt kirjeldada, nt rööppealkiri, trükikoda

valiknimestik » ilmunud kirjandust valikuliselt kindlate tunnuste alusel loetlev bibliograafia

valikteadistus » süstemaatiline bibliograafiainfo vahendamine mingi teema või ainevaldkonna kohta lugejale või kindlale lugejarühmale

valimik » mingi kavatsusega välja valitud kogu, valimise tulemus, nt novellivalimik

valitsus » Kõik täidesaatvad, seadusandlikud ja kohtuasutused, kellel on võim mingis võimkonnas.

[RDA]

valitsuse väljaanne » valitsuse dokumente jm sisaldav valitsuse poolt avaldatud trükis

valitud teosed » autori teoseist tehtud valimik, sisaldab tavaliselt parima ja olulisima osa

vallaraamatukogu » valda teenindav ja valla eelarvel olev rahvaraamatukogu

vallas- » omane seadme talitusele, mis leiab aset sõltumatult arvuti põhitalitusest v sellega rööbiti

vallasrežiim » seadme v programmi režiim, kui ta ei ole ühendatud andmeside- v arvutivõrku

valm » harilikult loomtegelastega allegooriline õpetuslugu

vanandamine » materjali vananemise tagajärgede ligikaudse hindamise katsemeetod, mille puhul hoitakse materjali lagunemist põhjustavate keskkonnatingimuste forsseeritud mõju all

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

vananemine » materjalide füüsikalis-keemiliste omaduste muutumine sise- ja välistegurite toimel

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

vanaraamat » alates käsikirjalistest kuni 19. saj. keskpaigani (1850-1860) või kuni 1900. a ilmunud raamatud (piir erineb riigiti). Eesti puhul võib vanaraamatuks nimetada kuni 1944. aastani ilmunud (eesti) raamatuid.

vanaraamatukaubandus » raamatukaubandusharu, mis kaupleb antikvaarsete raamatutega

vanaraamatukaupmees

vanasõna » õpetliku v üldistava sisuga lühiütlus, rahvaluule lühivorme

vanatrükis » alates käsikirjalistest kuni 19. saj. keskpaigani (1850-1860) või kuni 1900. a ilmunud raamatud (piir erineb riigiti). Eesti puhul võib vanaraamatuks nimetada kuni 1944. aastani ilmunud (eesti) raamatuid.

vanglaraamatukogu

vapiraamat » vappide pilte ja kirjeldusi esitav raamat

vappeksliibris » vapi kujutisega eksliibris, sageli supereksliibrisena

varahoidja » 1) kogu(de) kuraator on muuseumitöötaja, kes vastutab kogude korraldusega seotud küsimuste eest
2) näituse kuraator vastutab objektide valiku ja näituse organiseerimise eest

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

varasem number » jadaväljaande eelviimane või varasem number

varasem pealkiri » Eelnev pealkiri, mida kandis pidevväljaanne, mis on jätkunud (tervikuna või osaliselt) teise pealkirja all, on ühinenud teise pidevväljaandega teise pealkirja all või on liidetud (tervikuna või osaliselt) teise pidevväljaandega teise pealkirja all. (ISBD)

varatrükis » trükikunsti algusaegadel (kuni 1550) trükitud raamat; vene raamat kuni ilmaliku kirja kasutuselevõtuni XVIII saj algul

vargustrükk » teose trükkimine või paljundamine autori loata

variantpealkiri » Põhipealkirjast erinev pealkiri, mis asub mujal kui tiitellehel või selle vastel (nt kaanepealkiri, seljapealkiri). (ISBD)

variautor » inimene, kes kirjutab tellimustöö, mille autoriks on ametlikult teine inimene

varjunimi » vabalt valitud nimi, mida autor kasutab oma teos(t)e avaldamisel

varufail » faili varukoopia

varukogu » kogu, millest täiendatakse kasutuskogu

varukoopia » andmete hävimise või rikkumise puhuks tehtud koopia e-keskkonnas

varundama » varuvahendeid looma v rakendama; varukoopiat tegema

varunduskoopia » andmete hävimise või rikkumise puhuks tehtud koopia e-keskkonnas

vasegravüür » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul kujutis graveeritakse vaskplaadile
2. selles tehnikas graafikateos

vastakleheküljed » kaks vastakuti asetsevat lehekülge raamatus

vastaktiitel » mitmekeelse v -köitelise teose, jätkväljaande vm tiitlist vasakul asetsev tiitel

vastaktiitelleht » kaksiktiitellehe vasemal asuv vastaktiitliga tiitelleht

vastutav toimetaja » trükise (eriti perioodikaväljaande) väljaandmise eest vastutav isik

vastutusandmed » kirjeelemendid, mis loetlevad autorid, koostajad, toimetajad jt teaviku koostamisest osa võtnud isikud

vastutusandmed » Väljaande intellektuaalse või kunstilise sisu loomise või teostuse eest vastutavate või selles abistanud isikute või kollektiivide identifitseerimise ja/või nende funktsiooni määratlemisega seotud nimed, fraasid või märgirühmad. Vastutusandmed võivad esineda seoses pealkirjade (põhipealkirja, rööppealkirja, väljaandes sisalduvate üksikteoste pealkirjade, seeria- ja allseeriaandmetes esinevate pealkirjade) või editsiooniandmetega. (ISBD)

veaavastus » arvutisüsteemi töö tõrke põhjuste otsimine ja leidmine

veaotsing » arvutisüsteemi töö tõrke põhjuste otsimine ja leidmine

veaparandus » programmivigade parandamine

veaparandus » andmetöötlusel ja -edastamisel tekkinud vigade parandamine

veateade » arvutisüsteemi tekitatud teade tarkvara vea v riistvara rikke kohta

veeb » ülemaailmne infoserverite võrgustik, Interneti osa, kus andmeedastus põhineb hüperteksti edastamise protokollil (HTTP); sisaldab teavet paljudest valdkondadest, reklaami ning meelelahutus- ja kommertsteenuseid

veeb » Interneti-teenus, mis ühendab dokumente hüperteksttehnoloogia abil. Sõnadena, URLidena vm viisil esitatud lingid võimaldavad leida ja kätte saada Internetis hoitavaid dokumente. (ISBD)

veebiarhiveerimine » veebist arhiveerimisroboti abil veebisaidi alla laadimine koos kuvamiseks vajalike elementidega ja selle salvestamine arhiivi

veebikirjastamine » veebilehtede kujundamine ja Internetis avaldamine

veebikülastus » kasutaja tegevuste katkematu seanss raamatukogu veebisaidil muu IP-aadressiga kui raamatukogu oma (tavaliselt väljaspool raamatukogu), olenemata vaadatud lehtede või elementide arvust

MÄRKUS 1. Veebikülastuse alguseks loetakse tavaliselt seda, kui kasutaja avab raamatukogu veebisaidi pärast välise lehe külastamist. Külastus lõpeb, kui määratud aja jooksul (maksimaalselt 30 minutit) ei ole ühtegi tegevust toimunud. Järgmine pöördumine pärast pikemat intervalli algatab uue külastuse.

MÄRKUS 2. Veebi külastaja tuleb tuvastada vähemalt unikaalse küpsise ja/või kasutaja IP-aadressi ning brauseri stringi (kasutajaagendi) unikaalse kombinatsiooni abil. Arvestamata jäetakse kogumisrobotite külastused.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

veebileht » tervikuna allalaaditav ja vaadeldav dokument v selle osa veebis

veebileht » Veebisaidis hoitava hüpertekstdokumendi üks leht. Veebilehtedeks, mille hulka kuuluvad ka kodulehed, nimetatakse suurt hulka dokumente, mis moodustavad veebi. (ISBD)

veebisait » kodulehega algav veebilehtede kogum

veebisait » URLiga määratud asukoht veebis, kus hoitakse pöörduseks ja kasutamiseks veebilehti. (ISBD)

veebivorm » dokumendivorm veebis, kuhu kasutaja saab sisestada informatsiooni

veebiväljaanne » arvutivõrgus, tavaliselt Internetis avaldatud elektrooniline väljaanne

veebivärav » veebisait, mis on lähtepunkt juurdepääsuks teistele veebis olevatele ressurssidele ja sisaldab mitmesuguseid teenuseid (nt otsisüsteemid, foorumid, e-poed, e-post).

veerandköide » köide, mille selg on kaetud ühe materjaliga ja kaanepapid teisega

veerandnahkköide » köide, mille selg on kaetud nahaga

veerg » trükiridade tulp, püstine (vertikaalne) tekstiosa tekstiväljal või tabelis; lehekülg jaguneb veergudeks nt ajalehtedes, sõnaraamatuis

veeris » trükipinnast vaba ruum lehekülje servadel

veerisepealkiri » veerisele trükitud pealkiri

veerukorrektuur » korrektuuri lugemine küljendamata lao veergudena

veerunumber » veerule (mitte leheküljele) antud järjenumber

veerunummerdus » veergude nummerdus, mis määrab nende järjekorra

veerutiitel » veeru kohal lehekülje ülaveerisel asuv tiitel

veeruvahe » veerge eraldav tühi ruum

velään » õhuke pehme valge vasikanahast pärgament

veonool » kerimisriba mõlemas otsas asuv noolega nupp, mida klõpsates keritakse aknas kuvatavaid andmeid v pilti ühe rea v veeru kaupa noolega näidatud suunas; mõnes programmis on kerimisosutid ka leheküljekaupa kerimiseks

veoriba » riba ekraani v akna serval, millega juhitakse kerimist ja kus näidatakse kuvatavate andmete v pildi suhtelist asukohta

versaal » suurtäht, suurtähtkiri

versioon » tarkvaratoote v faili variant

versiooniandmed » andmed e-teaviku tiraaži eripära kohta

verso » avatud raamatu vasakpoolne lehekülg, kannab üldjuhul paarisnumbrit

verstakaart » Venemaal koostatud topograafiliste kaartide kõnekeelne nimetus, tuleneb mõõtkavast „ühes tollis 1 verst” jt. Enim kasutusel ühe-, kahe-, kolme- ja kümneversta(li)sed kaardid.

veržee » ammutussõelast tekkinud ribijoonestikuga paber

vertikaalpaigutus

vesimärk » vastu valgust nähtav kujutis paberis

vesimärkpaber » paber, millesse on valmistamisel tehtud vesimärgid

veste » satiirilise v humoristliku laadiga kirjutis ajakirjanduses

vestlussõnastik » võõrkeeles vestlemiseks kõige vajalikumaid sõnu ja lauseid sisaldav sõnastik

vestmik » võõrkeeles vestlemiseks kõige vajalikumaid sõnu ja lauseid sisaldav sõnastik

videofail » videopilti sisaldav fail

videokaart » seade kuva tekitamiseks ja juhtimiseks ekraanil; graafikakaardist sõltub kuva kvaliteet ning arvutisüsteemi võime näidata kodeeritud pilte ja videot

videokandja » andmekandja, kuhu saab salvestada pilti ja heli

videokogu » videosalvestiste kogu

videokonverents » telekonverents, kus lisaks kõne, teksti ja graafika edastusele edastatakse ka osalejate reaalajas kujutisi

videosalvestis » kujutise (koos heliga v ilma) salvestis videolindil v videoplaadil

videoteek » videosalvestiste kogu

viga » programmi täitmisel v riistvara rikkest tekkinud tõrge arvutisüsteemi töös

vigurraamat » lastele määratud raamat, millel on mänguasja omadusi: kujutab midagi/kedagi ruumiliselt vm

vihik » suurema teose, sarja v jätkväljaande osa

viidad » suunavad tähised raamatukogus orienteerumiseks

viide » andmed tekstis kasutatud allika kohta; ühest kohast teise juhatav märge

viimane autoritrükk » autori viimset tahet järgiva tekstiga trükk

viip » kuuldav v nähtav teade, millega programm teatab valmisolekust käske vastu võtta, nt teatud string käsurea alguses

viirastusraamat » raamat, mis arvatakse olevat ilmunud, kuid pole suudetud leida; kirjastaja väljakuulutatud, kuid ilmumata jäänud raamat

viirusetõrjeprogramm » utiliit arvutiviiruste avastamiseks ja kõrvaldamiseks

viit » andmeelement, mis näitab teise andmeelemendi asukohta

viitamisandmebaas » teaduspublikatsioonide viidatavust jälgida võimaldav bibliograafia- ja/või referaatandmebaas

viiteandmebaas » andmebaas, mis sisaldab viiteid originaalinformatsioonile, s.t infot selle kohta, kust materjale leida

viitehaldustarkvara » tarkvara, mille abil saab viiteid koguda, sisestada, hallata, kanda koostatavasse dokumenti ja moodustada nende põhjal kasutatud kirjanduse loetelu. Nt Zotero, RefWorks, Mendeley

viitekaart » viitega kataloogikaart

viiteloetelu » raamatu, artikli v peatüki lõppu koondatud bibliograafiaviited

viitemärk » märk (number, täht, tärn) tekstis, mis osutab allikale joone all v viiteloetelus

viiteregister » viidete abil dokumente seostav register

viitestik » kõik joonealused allikaviited; kõigi töös esinevate viidete kogum, nt viiteloeteludena

viivis » rahatrahv laenutustähtaja ületamise eest

viki » veebirakendus, mille abil saavad kasutajad lisada sisu koostööl põhinevatele hüperteksti veebiallikatele (kaasautorsus), mida teised saavad toimetada (avatud toimetamine)

MÄRKUS 1. Autoriseerimine ja paroolid ei ole vajalikud.

MÄRKUS 2. Vikil võivad toimetamisprobleemide lahendamiseks olla eeskirjad, mis toimetamist ja protseduure reguleerivad.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

vinjett » graafiline kaunistus tiitellehel, algus- v lõppleheküljel, peatüki lõpul vm, pole seotud teose sisuga

virgula » kaldkriips / kirjavahemärgina vanades (kuni XVII saj) teostes praeguse koma, semikooloni v punkti asemel

virtuaal- » omane funktsionaalüksusele, mis näib olevat reaalne, kuid mille funktsioonid täidetakse teiste, tegelike vahenditega

virtuaalarvuti » virtuaalne andmetöötlussüsteem, mis näib olevat ainuüksi kasutaja käsutuses, kuid mille funktsioonid täidetakse tegeliku andmetöötlussüsteemi ressursside ühiskasutusega

virtuaalkülastus » kasutaja tegevuste katkematu seanss raamatukogu veebisaidil muu IP-aadressiga kui raamatukogu oma (tavaliselt väljaspool raamatukogu), olenemata vaadatud lehtede või elementide arvust

MÄRKUS 1. Veebikülastuse alguseks loetakse tavaliselt seda, kui kasutaja avab raamatukogu veebisaidi pärast välise lehe külastamist. Külastus lõpeb, kui määratud aja jooksul (maksimaalselt 30 minutit) ei ole ühtegi tegevust toimunud. Järgmine pöördumine pärast pikemat intervalli algatab uue külastuse.

MÄRKUS 2. Veebi külastaja tuleb tuvastada vähemalt unikaalse küpsise ja/või kasutaja IP-aadressi ning brauseri stringi (kasutajaagendi) unikaalse kombinatsiooni abil. Arvestamata jäetakse kogumisrobotite külastused.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

virtuaalmaailm » ulmelis-hüpoteetiline globaalvõrkude ja virtuaalreaalsuse integratsioon

virtuaalne » omane funktsionaalüksusele, mis näib olevat reaalne, kuid mille funktsioonid täidetakse teiste, tegelike vahenditega

virtuaalnäitus » digitaalsel kujul esitatud näitus, võib asuda nii veebis kui ka füüsilises ruumis

virtuaalraamatukogu » digitaalraamatukogu, mille ressursid ja kasutajad on hajutatud, kuid mida hallatakse kui tervikut

virtuaalreaalsus » matkitud reaalsus; multimeediarakendus inimese ja masina vahel, mitut meelt hõlmava liidesega

virtuaalüritus » elektrooniline üritus, mis on loodud osalemiseks veebi kaudu

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

visuaalne poeesia » luuletused, mille värsid on kirjutatud (trükitud) kujunditena

visuaalteavik » silmloetav teavik

visualiseerimine » numbrilise, geograafilise vm info piltlik (graafiline) kujutamine parema arusaadavuse huvides

vokabulaar (van) » kindlas järjestuses (tähestikus, mõistete rühmituses vm) sõnavarakogum tõlkevastete, tähenduse seletuste, õigekeelsuse juhiste, etümoloogia v muuga

voldik » kokkuvolditav pisitrükis

voldikkaart » kokkuvolditud kaart

voltimine » trükipoognate kokkumurdmine lehtedeks

voltraamat » Ida-Aasiast pärit raamatuvorm, mille puhul trükk on paberi ühel küljel ja lehed on kahekorra kokku volditud

voluumen » vanaaegse raamatu vorm: pikk papüürusriba, millele kirjutatud teksti keritakse lugemisel edasi

voogedastus » digitaalne audio- ja videosignaali ülekanne interneti kaudu, kusjuures vastuvõtt toimub ülekandmise ajal sedamööda, kuidas arvuti puhvrisse andmed jõuavad

[Lembit Abo "Elektroonika ja infotehnika leksikon" (2010)]

vormi üldmäärajad » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse teaviku laadi, välistunnuseid, käsitluse laadi, žanri, lugejamäärangut jms

vormialljaotis

vormiallmärksõna

vormiallrubriik

vormimärksõna

vormimäärajad » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse teaviku laadi, välistunnuseid, käsitluse laadi, žanri, lugejamäärangut jms

vormindama » vormingut looma v kohandama; erijuhul: ketast salvestuseks ette valmistama

vorming » andmete esitus-, struktureerimis- ja paigutusviis, nt teksti asetus ja ilme dokumendis, andmete paiknemine failis, ketta sektorjaotus

vormipealdis » tinglikult formuleeritud pealdis, mis koosneb riigi nimest ja teavikut iseloomustavast sõnast, mis võimaldab koondada iga maa seadusandlike jm dokumentide kirjeid

vutlar » papist, kartongist vm materjalist kaitseümbris teavikule

võimkond » Koht, mida valitsetakse seaduste, määruste, konstitutsiooni, kohtureeglite või muude õigusaktide alusel, mille on kehtestanud valitsev asutus.

[RDA]

võlgnevus » laenutustähtaja ületamine

võltsing » originaaldokumendi koopia, mis on valmistatud eesmärgiga, et seda käsitataks ehtsana

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

võltsnöörmed » nöörmete imitatsioon raamatu seljal

võrdusmärk » märk = , kasutusel ka kirjemärgina

võrguadapter » seade, mille abil arvuti suhtleb arvutivõrguga

võrguandmebaas » interneti, veebi kaudu toimuv, seal asuv andmebaas

võrguarvuti » kõvakettata arvuti, mis laadib iga kord enne töö alustamist vajaliku tarkvara serverist

võrguetikett » võrgusuhtluses aktsepteeritava käitumise reeglistik

võrgukaart » seade, mille abil arvuti suhtleb arvutivõrguga

võrguketas » võrgu kaudu käideldav mäluseade

võrgukodu » kodulehega algav veebilehtede kogum

võrgundus » valdkond, mis tegeleb arvutivõrkude projekteerimise, ehitamise ja hooldusega

võrguprinter » ühisprinter kohtvõrgus

võrguressursid » andmesidevõrkude kaudu juurdepääsetavad inforessursid

võrgustamine » võrguks v võrguga ühendamine

võrgustik » marsruuterite kaudu ühendatud võrkude kogum

võrguteavik » arvutivõrgus, tavaliselt Internetis avaldatud elektrooniline väljaanne

võrguteenus » teenus, mida pakutakse ja kasutatakse (avalike) andmesidevõrkude, enamasti Interneti kaudu

võrguväljaanne » arvutivõrgus, tavaliselt Internetis avaldatud elektrooniline väljaanne

võrk » sõlmede ja neid ühendavate harude kogum

võrkklišee » läbi rastri pildistamisel saadud negatiivi kopeerimisel valmistatud klišee, mille trükielemendid koosnevad erisuguse suurusega punktidest

võrkvara » andmesidevahendid ja tarkvara andmesidevõrgu loomiseks

võti » 1. identifikaator andmeelementide kogumi sees, nt sortimisvõti v otsivõti
2. krüpteerimisvahend

võtmepealkiri » jadaväljaandele koos ISSN-iga omistatud täis- v lühipealkiri

võtmepealkiri » ISSN Võrgu poolt antud ja ISSNiga lahutamatult seotud ainuline pidevväljaande nimi. Võtmepealkiri võib olla samane põhipealkirjaga. Ainulisuse tagamiseks võib võtmepealkiri olla moodustatud põhipealkirjast ja täpsustavatest elementidest nagu väljaandja nimi, ilmumiskoht, editsiooniandmed jms. (ISBD)

võtmesõna » otsivõtmeks olev üksiksõna; täisteksti- ja bibliograafiaandmebaasides on võtmesõnaks tavaliselt kogu kirjest v selle teatud väljadest automaatselt eraldatud üksiksõnad

võtmesõnakataloog » võtmesõnade järgi korraldatud kataloog

võtmesõnaotsing » otsing andmebaasis paiknevates kirjetes või täistekstides leiduvate üksiksõnade järgi

võtmesõnaregister » andmebaasis paiknevate kirjete või täistekstide üksiksõnadest moodustatud register sõnaotsingu jaoks

võtmeväli » võtmena kasutatav andmebaasiväli

võõrsõna » keele struktuurile võõras sõna

võõrsõnastik » võõrsõnu ja nende seletusi, vahel ka etümoloogiat esitav sõnastik

väikegraafika » väikeste mõõtmetega graafikateosed (nt eksliibrised, postmargid)

väikeleht » kohaliku omavalitsuse, asutuse, organisatsiooni, ühenduse, ühingu jne ajalehelaadne väljaanne ilmumissagedusega alla 50 numbri aastas, mille välimus, temaatika ühekülgsus, piiratud kättesaadavus, avaliku arutelu puudumine ei võimalda seda pidada ajaleheks

väikese tiraažiga väljaanne » väikeses trükiarvus ilmunud trükis

väiketäht » väike täht vastandina suurtähele

väitekiri » doktorikraadi saamiseks tehtud uurimus

väitekirjade bibliograafia » väitekirju loetlev bibliograafia

väitekirjakogu

väli » andmekandjal v mäluseadmes ala, mida kasutatakse teatud klassi kuuluvate andmeelementide talletamiseks

väli » andmebaasi andmeobjekt, sageli kirje osa

välisandmebaas » väljaspool kasutaja seadet või sisevõrku asuv andmebaas

väliskasutaja » raamatukogu kasutaja, kes ei kuulu selle raamatukogu teenindatavasse sihtgruppi

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

väliskirjandus » mitte-eesti ilukirjandus; välisriikides kirjastatud väljaanded

välismälu » mäluseade, millele protsessoril on juurdepääs ainult sisend-väljund-kanalite kaudu, nt kõvaketta- ja diskettseadmed ning optilised mälud

välisperioodika

välisseadmed » kõik seadmed, mida juhib keskseade ja mis suudavad sellega suhelda, nt välismäluseadmed ja printer

välisteenindus » infoteenuste pakkumine kasutajaile väljaspool tavalist teeninduspiirkonda, harilikult seal, kus teised infoteenused pole kättesaadavad, või juhul, kui infokasutajad ei saa külastada info- ja dokumendiasutust

välisteeninduspunkt » väljaspool raamatukoguhoonet asuv üksus, kus pakutakse regulaarselt teatud kindlat teenust

MÄRKUS 1. See hõlmab ka kohti (nt vanadekodud, piirkondlikud kultuurikeskused, haiglad), kuhu deponeeritakse raamatukogu teavikuid teatud kasutajarühma tarbeks, pakkumata teisi raamatukoguteenuseid.

MÄRKUS 2. Hõlmab teeninduspunkte, mis pakuvad e-teenuseid, aga mitte trükiste kogudega seotud teenuseid.

MÄRKUS 3. Rändraamatukogusid ja nende peatuspunkte ei loeta välisteeninduspunktideks.

MÄRKUS 4. Arvutiühendust kohaga väljaspool raamatukogu (nt üliõpilaste ühiselamu) ei arvestata välisteeninduspunktina.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

välisvahetus

välisveeris » veeris lehekülje välisserval

välja andma » trükiste jm publikatsioonide avaldamist korraldama ja sellega seotud kulusid kandma

välja logima » arvuti- v võrguseanssi lõpetama

välja meldima » arvuti- v võrguseanssi lõpetama

väljaande maht » raamatu vm trükise suurus trükipoognais v lehekülgedes

väljaandja » teaviku ilmumise ettevalmistaja ja korraldaja

väljaandja » Kollektiiv, kelle nime all tohib bibliograafiaüksust välja anda. See kollektiiv võib olla, kuid ei pea olema vastutav bibliograafiaüksuse sisu eest. Ta võib olla, kuid ei pea olema ka kirjastaja. Väljaandjaks võib olla ka üksikisik. (ISBD)

väljaanne » üldnimetus levitamiseks määratud teose v teaviku kohta

väljaanne » üksusena käsitletav salvestis või materiaalne objekt

[ALLIKAS: ISO 5127:2001, määratlus 1.2.02]

MÄRKUS. Teavikute vorm ja omadused võivad erinevad olla.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

väljalaskeandmed » andmed auvise tiraaži eripära kohta

väljapanek » väikesele pinnale tutvumiseks, ülevaate andmiseks ja kohe laenamiseks väljapandud teavikud

väljastus » infotöötlussüsteemi mingis koostisosas andmete tekitamine

väljatrükk » printeri abil valmistatud püsikoopia

välje » vahekaardi kõrgem osa, mille abil saab kaartkataloogis v kartoteegis teavet esile tõsta

väljendus » Teose intellektuaalne või kunstiline realisatsioon tähtnumbrilise, muusikalise või koreograafilise notatsioonina, helina, pildina, esemena, liikumisena vms vormis või nende kombinatsioonina.

[RDA]

väljund » raamatukogu protsesside saadused (nt kataloogitud nimetused, laenutused, vastatud infopäringud)

[EVS-ISO 16439:2016]

väljund- » omane väljastusega seotud andmetele, olekutele v protsessidele

väljundandmed » infotöötlussüsteemi mingis koostisosas tekitatavad andmed

väljundseade » seade, millega saab andmeid arvutist väljastada, nt kuvar v printer

välkraamatukogu » ajutine, väljaspool raamatukoguruume korraldatud raamatukogu, nt ranna-, pargi-, festivaliraamatukogu jne

värkstuba » tööruum koos seadmetega, mida raamatukogu pakub mingiks arendavaks, eelkõige käeliseks tegevuseks

värkvõrk » interneti kaudu ühendtud asjade (objektide) võrk, kus esemed vahetavad üksteise ja inimesega infot ja täidavad teatud ülesannet; esemed võivad olla näiteks nutitelefonid, köögitehnika, autod, meditsiiniseadmed, hooned jms

värskendama » 1. andmeid faili lisama, seal muutma v sealt kustutama
2. kuvatud andmeid uuesti otsima ja kuvama, et nt andmebaasi registris v kausta sisus ilmneksid vahepeal tehtud muudatused

värss » luulerida, luuleteose üks rida

värssromaan » luulevormis romaan; on ka värssdraamasid, värssjutustusi, värssmuinasjutte jt

värvimisraamat » lasteraamat, milles joonistatud pildid tuleb lapsel endal värvida

värvitahvel » raamatusse kleebitud tahvel mitmevärvilise kujutisega

värvitrükk » trükkimine mitme värviga

värvlõige » raamatuploki värvitud lõige, nt kuldlõige, marmorlõige

väärtkirjandus » asjatundjate, teadlaste ja koolisüsteemi poolt väärtuslikuks tunnistatud kirjandus; väärtkirjanduse hulka kuulub ka kirjandusklassika

väärtus » dokumendi üldine ja püsiv omadus, mis on inimese seisukohast oluline ja tähenduslik

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

väärtus » raamatukogudele huvirühmade poolt (rahastavad institutsioonid, poliitikud, avalikkus, kasutajad, personal) omistatud tähtsus, mis tuleneb tegeliku või potentsiaalse kasu tajumisest

MÄRKUS Võib hõlmata ka rahalist väärtust.

[EVS-ISO 16439:2016]

väärtuslikkus » ajalooline, esteetiline, teaduslik ja sotsiaalne väärtus, mida dokument või dokumendikogu omab mineviku-, oleviku- või tulevikupõlvkondade seisukohast

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

vöötkood » 1. kodeerimissüsteem, mis esitab märke erineva paksuse ja sammuga rööpkriipsude kogumitena, mida loetakse optiliselt põikisuunas skaneerimisega; kasutatakse laialdaselt kaubanduses, raamatukogudes jm 2. info kodeeritud esitus selles süsteemis

vöötkoodiluger » arvuti sisendseade, mis tuvastab ja dekodeerib vöötkoode

vöötkoodisildik » vöötkoodiga silt v kleebis

vöötkoodlaenutus » automatiseeritud laenutussüsteem, mille puhul laenutused ja tagastused registreeritakse teaviku ja lugejapileti vöötkoodi lugeva seadme abil

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018