Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  Z  Ž  T  U  V  W  Õ  Ä  Ö  Ü 

Kokku: 455 sõna

taandrida » tekstilõigu esimene rida, mis on vasakult mõne täheruumi võrra järgmistest lühem

taane » tühi ruum taandrea alguses

taaskataloogimine » teavikute uuesti kataloogimine uute kataloogimisreeglite vm põhjuse tõttu

taaskäivitus » programmi täitmise jätkamine pärast veaparandust, kasutades vea-eelseid andmeid

taasköitmine » lagunenud raamatu uuesti köitmine

taasregistreerimine » lugejaandmete perioodiline täpsustamine ja ümbervormistamine

taastrükk » kordustrükk ilma uue trükilaota, tavaliselt fotomehaaniliselt

taastrükk » Bibliograafiaüksuse kordustrükk, mis on tehtud esialgse lao põhjal. See kordustrükk võib olla originaali täpne reproduktsioon (juurdetrükk – impression) või sisaldada suuremaid või väiksemaid täpselt piiritletud erinevusi (uustrükk – issue). (ISBD)

TAB-klahv » klahv, mida kasutatakse peamiselt teksti joondamiseks v andmeväljade vahel liikumiseks

tabel » veergude ja ridadena paigutatud numbriline v sõnaline andmestik

tabelarvutusprogramm » programm arvutustabelite koostamiseks ja töötlemiseks

tabeldusklahv » klahv, mida kasutatakse peamiselt teksti joondamiseks v andmeväljade vahel liikumiseks

tabeliprogramm » programm arvutustabelite koostamiseks ja töötlemiseks

tabelkalender » tabelina esitatud kalendaariumiga kalender

tabloid » sensatsiooni ja kõmu levitav ajakirjandusväljaanne

tabulatuur » noodimärgistik XIV sajandist, kasutas märke, tähti ja numbreid

taevakaart » taevasfääri või selle osi kujutav kaart, näiteks ka taevagloobus, taevaatlas ja tähegloobus, täheatlas

tagakaas » raamatu lõpus olev kaas

tagaleht » leht köite lõpus kaane ja raamatuploki vahel

tagasilükatud seanss » raamatukogu pakutud litsentsitud võrguteenuse päring, mis ebaõnnestub üheaegsete kasutajate limiidi ületamise tõttu

MÄRKUS. Ei hõlma päringu ebaõnnestumist, mille põhjus on vale parooli sisestamine.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

tagasilükkeklahv » klahv, mis viib kursori märgikoha võrra tagasi, kustutades ees oleva märgi

tagasiside » kasutaja hinnang raamatukoguteenusele, mida kogutakse teenuse paremaks muutmiseks

tagastama

tagastusautomaat » teavikute tagastamist võimaldav iseteenindusterminal

tagastuskuupäev » raamatukogu määratud kuupäev teaviku tagastamiseks

tagastuslipik » laenutusel lugejale antav või raamatusse kleebitav tagastuskuupäevaga sedel

tagastuspalve » teaviku tagastamise teade, mis enne tagastuskuupäeva saadetakse lugejale

tagastust vormistama

tagastustähtaeg

tagatiitel » keskaja käsikirja v inkunaabli lõppu märgitud andmed autori, pealkirja, ümberkirjutaja v trükkija, koha ja aja kohta

tagatis

tagatiskiri

tagatiskogu » unikaalsete ja kõige väärtuslikumate teavikute kindlustuskoopiate ja/või dublettide kogu

tagatiskoopia » originaali kaotsimineku või kahjustuse puhuks informatsiooni säilitamise eesmärgil valmistatud koopia

tagatismaks

tagavarafail » faili varukoopia

tagavarakoopia » andmete hävimise või rikkumise puhuks tehtud koopia e-keskkonnas

tahhügraafia » antiikajal kasutatud kiirkiri

tahmakassett » toonerit sisaldav laserprinteri osa

tahvel » illustratsioonidega kleebis raamatus väljaspool leheküljenummerdust

tahvel » Illustreerivat ainest sisaldav leht selgitava tekstiga või ilma, mis ei kuulu eesmikku ega lehtede või lehekülgede põhijärjestusse. (ISBD)

tahvelköide » puulaudadest kaantega köide

taktgeneraator » seade, mis genereerib täpse intervalliga võnkesignaale, mida kasutatakse protsessori töö reguleerimiseks, ajastuseks jm

taktiilne raamat » nägemispuudega inimeste, põhiliselt laste, jaoks käsitööna valmistatud raamat, mis sisaldab kolmemõõtmelisi või reljeefseid pilte; raamatu valmistamiseks kasutatakse väga erinevaid materjale (tekstiili, puitu, nahka, lõnga, metalli, kive, aga ka mitmesuguseid tehismaterjale
Lisaks piltidele sisaldavad puuteraamatud tavaliselt ka nii tava- kui ka punktkirjas teksti.

taktsagedus » taktgeneraatori võnkesagedus, mis määrab kiiruse, millega protsessor võib töödelda käske ja andmeid; mõõdetakse tavaliselt megahertsides (MHz)

talitlusklahv » klahv, mis käivitab teatud erifunktsiooni, nt muuteklahv, juhtklahv, suurtähelukk

talletama » andmeid mäluseadmes hoidma

talmud » usuliste, eetiliste ja juriidiliste eeskirjade kogu juutidel

tanuke » vanadel nahk- ja pärgamentköiteil raamatu selja üla- ja allotsa pikendav nahk- v pärgamentkant

tarbegraafika » graafika alaliik, mis hõlmab kogu esemelise keskkonna graafilist kujundamist (pakendid, kaubamärgid, logod, voldikud jne)

tarbekirjandus » rakendusliku sisuga kirjandus

tarbeprogramm » tarkvara v programm, mis annab lõppkasutajale teatud teenuseid, nt tekstiprotsessor, meiler

tarbija hinnavaru » summa, mille võrra tarbijad väärtustavad toodet või teenust üle selle ostuhinna

[EVS-ISO 16439:2016]

tardkaart » analoogtehnoloogia abil valmistatud ja vahetult vaadeldav kaart, näiteks paberil

tark » interaktiivne abivahend tarkvaratoodetes, mis aitab kasutajal teha keerukamaid operatsioone

tarkvara » infotöötlussüsteemi programmid, protseduurid, reeglid ja nendega seotud dokumentatsioon

tarkvarapakett » täielik ja dokumenteeritud programmide komplekt, mida tarnitakse mitmele kasutajale üldise rakenduse tarbeks

tarkvarapiraatlus » tarkvaratoodete ebaseaduslik levitamine või kasutamine

tarkvaratehnika » tarkvara projekteerimist, teostust, testimist ja dokumenteerimist hõlmav tehnikaharu

tarkvaraüksus » andmed või tarkvaraprogramm, nt arvutimäng, keelekursus või muu rakendustarkvara, mis on kättesaadav arvutiloetavatel ketastel, lintidel või muul andmekandjal, mida kasutaja saab laenata või raamatukogus kasutada

[EVS-ISO 2789:2007]

tarnija » raamatukogudele teavikuid vahendav ettevõte või eraisik

tarnima » raamatukogusid teavikutega varustama

tarvik » väike abiseadis v -programm, nt kalkulaatoriprogramm

tasafilm » filmileht v -riba vastandina rullfilmile

tasaselg » kumerdamata ja nöörmetega väljadeks jaotamata selg

taskuatlas » taskuformaadis atlas

taskuformaat » väike formaat, mitte suurem kui 16x10 cm

taskuhääling » digitaalne meediumifail (heli- või videofail), mida levitatakse Internetis RSS-kanali kaudu

MÄRKUS 1. Veebis saadaolevad netisaated saab kaasaskantavatel meediumiseadmetel ja personaalarvutitel kuulamiseks või vaatamiseks alla laadida.

MÄRKUS 2. Netisaadete võrgukatalooge saab tavaliselt teemade järgi sirvida ja neist saab märksõnadega otsida.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

taskuraamat » taskuformaadis raamat

taskusõnastik » taskuformaadis sõnastik

taskuteatmik » taskuraamatu formaadis teatmeraamat

taskuväljaanne » taskuformaadis raamat

tasu avatud juurdepääsuga kirjastamiseks » kirjastajatele makstavad tasud, mis annavad vaba juurdepääsu uurimustöö tulemitele (tavaliselt ajakirjade artiklid)

MÄRKUS 1. Tasusid võivad maksta autorid, teadustöö rahastajad või asutused.

MÄRKUS 2. Ei hõlma värvireproduktsiooni, jooniste, fotode jms kulusid.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

tasuline raamatukogu » raamatukogu, mille kasutamisõiguse eest võetakse tasu

tasulised teenused

tasuta eksemplar » kirjastuse v autori poolt tasuta levitatav eksemplar kingituseks, retsenseerimiseks jne

tasuta teenused

tasuta väljaanne » raamat, brošüür, ajakiri vm trükis, mida levitatakse tasuta

tasuvusanalüüs » protsess, millega hinnatakse ettevõtmise maksumuse ja saadud kasu rahalise väärtuse suhet

[EVS-ISO 16439:2016]

taustprintimine » printimine samaaegselt muude toimingutega

tautogramm » luuletus, ütlus vm, mille kõik sõnad algavad ühe ja sama tähega

tautoloogia » samasõnasus, sama sõna v sama tähendusega sõna tarbetu kordus, nt katseline eksperiment, visuaalne vaatlus

TCP » Internetis kehtiv protokollistik, mille järgi arvutid võrgus suhtlevad

teabehaldus » infojuhtimise valdkond, mis tegeleb organisatsiooni andme- ja dokumendihalduse süsteemide ja infoturbega

teabekandja » ese andmete salvestamiseks, nt magnetketas, mikrovorm, paber

teabekeskus » infoteenuseid osutav asutus või selle üksus

teabekirjandus » koondmõiste, mis sisaldab teadus-, tarbe-, õppe-, teatme-, aime- jm kirjanduse

teabenõue » teabevaldajale esitatud taotlus avaliku teabe saamiseks

teabetalitus » infoteenuseid osutav asutus või selle üksus

teabeteenindus » ühekordsele või pikemaajalisele infovajadusele vastav informatsiooni pakkumine ja inforessursside kättesaadavaks tegemine

teabeväärtus » väärtus, mis on seotud dokumentides leiduva informatsiooniga ja selle kasutamisega uurimisallikana

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

teade » teadaanne, teatamine millestki

teadis » vastus päringule

teadistamine » infoteeninduse liik: päringutele vastamine

teadistamine » infoteeninduse liik, mille ülesanne on teatmestu vahendamine ja päringutele vastamine

teadistus » infoteeninduse liik: päringutele vastamine

teadmine » õpitu, omandatu, tarkus(ed)

teadmiskirjandus » koondmõiste, mis sisaldab teadus-, tarbe-, õppe-, teatme-, aime- jm kirjanduse

teadmisraamat » mitteilukirjanduslik raamat

teadmistepõhine ühiskond » teadmisi väärtustav ja neid kõigis elu valdkondades optimaalselt kasutav ühiskond

teadmus » teadmised millegi kohta (kogumina)

teadmusbaas » andmebaas, mis sisaldab järeldusreegleid ning informatsiooni inimkogemuse ja -pädevuse kohta teatud valdkonnas

teadmusjuhtimine » teadmiste kogumise, salvestamise, jagamise ja kasutamise korraldamine ja juhtimine organisatsioonis

teadmuslik süsteem » infotöötlussüsteem, mis aitab lahendada teatud valdkonna v rakendusala probleeme, tehes järeldusi teadmusbaasist

teadmussüsteem » infotöötlussüsteem, mis aitab lahendada teatud valdkonna v rakendusala probleeme, tehes järeldusi teadmusbaasist

teadmusühiskond » teadmisi väärtustav ja neid kõigis elu valdkondades optimaalselt kasutav ühiskond

teadusajakiri » teadusalane ajakiri

teadusasutuse, kutse- või teadusühingu raamatukogu » teadusasutuse, kutseühingu, teadusliku seltsi, ametiühingu ja teiste selliste organisatsioonide raamatukogu, mille põhieesmärk on teenindada oma liikmeid ja kindla kutse või eriala esindajaid

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

teadusbibliograafia

teadusettekanne » teadusliku uurimistöö tulemusi tutvustav ettekanne

teadusinfo

teadusinformatsioon

teaduskirjandus » teadusprobleeme käsitlevad teosed (uurimused, monograafiad, artiklikogumikud, väitekirjad jt)

teaduskonnaraamatukogu

teaduslik fantastika » ulmekirjanduse liik: ilukirjandusteosed, mis toetuvad teaduse ja tehnika tõelistele või kujutletud saavutustele, kirjeldavad nende mõju inimkonnale, alternatiivseid maailmu, utoopiaid

teaduslik raamatukogu » teadustööd ja -töötajaid teenindav raamatukogu

teadusraamat » teadusliku sisuga raamat

teadusraamatukogu » teadustööd ja -töötajaid teenindav raamatukogu

teadusraamatukogu » raamatukogu, mille põhifunktsioon on pakkuda teavet õppimiseks ja uurimiseks

MÄRKUS. Hõlmab kõrgharidusasutuste raamatukogusid ja üldiseid teadusraamatukogusid.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: ISO 2789:2013 https://www.evs.ee/et/iso-2789-2013
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

teadustoimetaja » teadustöö sisu- ja vorminõuete järgimise eest vastutav toimetaja

teadustoimetamine » teadustöö trükkitoimetamine järgides selle sisu, vormistuse jm vastavust teadusnõudeile

teadustöö » teadusliku uurimistöö tulemusena valminud teos: artikkel, väitekiri, monograafia vm

teadusulme » ulmekirjanduse liik: ilukirjandusteosed, mis toetuvad teaduse ja tehnika tõelistele või kujutletud saavutustele, kirjeldavad nende mõju inimkonnale, alternatiivseid maailmu, utoopiaid

teadusväljaanne » mingi teose, sageli ühe autori teoste kogu teaduslikult kontrollitud ja toimetatud, kommentaaride ning lisadega varustatud väljaanne

teataja » värsket informatsiooni pakkuv perioodika- vm väljaanne

teatmebibliograafiateenindus » bibliograafiateadiste andmine vastavalt päringu(te)le

teatmekaart » täpsustavate andmetega kataloogikaart, mis aitab kataloogis orienteeruda

teatmekirjandus » raamatud vm trükised, kust leiab hõlpsasti vajaminevaid teatmeid: entsüklopeediad, leksikonid, sõnaraamatud, teatmikud, bibliograafiad jne

teatmekirjanduse bibliograafia » teatmeteoseid loetlev bibliograafia

teatmekogu » teatmeteoste (entsüklopeediad, käsiraamatud, leksikonid, sõnastikud, bibliograafiad jmt) kogu

teatmenõue » soov informatsiooni saamiseks

teatmeraamat » korraldatud (ja trükitud) andmekogumik

teatmesaal » saal, kus saab laenata teatmekirjandust

teatmestik » põhiteksti täpsustavad andmed raamatus (kommentaarid, selgitavad märkused, registrid, tabelid jms)

teatmestu » teatmeandmete kogu (kataloogid, kartoteegid, bibliograafiad, teatmekogu jmt) raamatukogus

teatmeteenindus » infoteeninduse liik, mille ülesanne on teatmestu vahendamine ja päringutele vastamine

teatmeteos » korraldatud (ja trükitud) andmekogumik

teatmik » väiksem kitsa ulatusega teatmeteos

teatrikava » leht v brosüür andmetega teatrietenduse kohta: teos, lavastaja, osalised jne

teave » tähenduslikku vormi ehk konteksti asetatud andmed, millel on reaalne või oletatav väärtus vastuvõtja jaoks

teavik » mis tahes materiaalne objekt, millele on talletatud informatsioon, nt trükis, foto, heliplaat, kompaktketas

teavik » üksusena käsitletav salvestis või materiaalne objekt

[ALLIKAS: ISO 5127:2001, määratlus 1.2.02]

MÄRKUS. Teavikute vorm ja omadused võivad erinevad olla.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

teaviku laad » teavikute jaotusüksus infokandja, salvestusviisi, ilmumissageduse ja mahu alusel, nt raamat, ajaleht, kaart, auvis, pisitrükis, e-teavik

teaviku liik » teavikute jaotusüksus sisu ehk temaatika alusel, põhineb mingil liigitussüsteemil, nt ajalooteavik, õigusteavik

teaviku reserveerimine » järjekorda panemise toiming juhul, kui kasutaja soovib teavikut, mis kuulub raamatukogu kogusse või on töötluses, ent ei ole sel ajal kättesaadav

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

teaviku tüüp » teavikute jaotusüksus neis sisalduva info otstarbemäärangu alusel, nt ilukirjandus, õppeteavik, teadusteavik

teavitamine » infopakkuja poolt algatatav tegevus infovajajate informeerimisel uutest teavikutest ja uudisteabest

teedeatlas » komplekt mingi territooriumi teede kaartidest

teedekaart » teemakaart, mis kujutab teid ja esitab liiklusega seotud teavet

teema-alljaotis

teema-allmärksõna

teema-allrubriik

teemabibliograafia » kindlal teemal koostatud bibliograafia, ainealane bibliograafia

teemainfo

teemakaart » üht nähtust või mingit valdkonda käsitlev kaart, näiteks geoloogia, kliima, majandus, ajalugu jt

teemamärksõna

teemanimestik » kindlal teemal koostatud bibliograafia, ainealane bibliograafia

teemant » 4-punktine trükikiri

teemanäitus

teemaotsing » bibliograafiaandmete või info otsing mingil teemal

teemapaigutus » paigutus ainevaldkondade (teemade) järgi

teemapäring » päring bibliograafiaandmete või informatsiooni saamiseks mingil teemal

teemaregister » ainealade, teemade järgi korraldatud register

teemaseire » eelnevalt määratud infoallikates avaldatud info regulaarne väljaselgitamine, analüüs ja seiriste koostamine kindlaksmääratud teemal

teemateadis » vastus teemapäringule

teemavalim

teenindatavad » isikute arv, kellele teenuste osutamiseks ja teavikute laenutamiseks raamatukogu on loodud

MÄRKUS 1. Kohandus standardist ISO 11620:2008.

MÄRKUS 2. Rahvaraamatukogude puhul on selleks tavaliselt ametliku teeninduspiirkonna (territoriaalse haldusüksuse) elanike arv; kõrgkooliraamatukogude puhul on selleks tavaliselt akadeemilise koosseisu, spetsialistide ning üliõpilaste koguarv.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

teeninduspiirkond » kohustusliku lugejateeninduse ala — geograafiline v administratiivne üksus, nt linn, küla, õppeasutus

teeninduspind » alad, mis on mõeldud lugemiseks ja õppimiseks, laenutamiseks, infoteeninduseks ning muude lugejateenuste pakkumiseks, hõlmab ka avakogusid, puhkeala ja vestibüüli

teeninduspunkt » koht väljaspool raamatukogu ruume, kus teenindatakse lugejaid

teenustasu » lugeja tasu teenuse eest

tees » mõte, väide, mille õigsust autor põhjendab

tegija » Üks isik või mitu isikut, kes on võimelised tegutsema üksusena.

[RDA]

tegula » tööruum koos seadmetega, mida raamatukogu pakub mingiks arendavaks, eelkõige käeliseks tegevuseks

tegum » loogiliselt tervikliku otstarbega programm v selle osa, mis parajasti kasutab operatsioonisüsteemi ressursse

tegumiriba » kuvariba tegumite näitamiseks Windows 95s jmt operatsioonisüsteemides

tehing » terviklik andmeoperatsioon, nt kirje eemaldamine v muutmine

tehisintellekt » arvutisüsteemi võime täita funktsioone, mida üldiselt seostatakse inimmõistusega, nt arutleda ja õppida

tehiskeel » keel, mille reeglid on kehtestatud enne kasutamist, nt UDK, HTML

tehisnahk » köitmisel naha asemel kasutatav tehismaterjal

tehistegelikkus » matkitud reaalsus; multimeediarakendus inimese ja masina vahel, mitut meelt hõlmava liidesega

tehnikaajakiri » tehnikat tervikuna v mõnda selle ala käsitlev ajakiri

tehnikaerilaadid » tehnikakirjanduse spetsiifilise sisuga väljaanded, nt standardid, patendikirjeldused, tootekataloogid, hinnakirjad

tehnikakirjandus » tehnikat (tehnikaalasid) käsitlev kirjandus

tehnikakirjanduse erilaadid » tehnikakirjanduse spetsiifilise sisuga väljaanded, nt standardid, patendikirjeldused, tootekataloogid, hinnakirjad

tehnikaraamatukogu » tehnikakirjanduse raamatukogu

tehniline toimetaja » trükise trükitehnilise kujundamisega tegelev toimetaja

tehniline toimetamine » trükise trükitehniline kujundamine: formaadi ja trükikirjade valik, teksti ja illustratsioonide paigutus jne

teisaldama » saatma andmeid ühest mälupesast teise

teise astme bibliograafia » erinevaid bibliograafiaväljaandeid, manusbibliograafiaid jne loetlev nimestik (bibliograafia)

teisendama » viima andmeid ühelt esituskujult teisele, muutmata andmetes sisalduvat informatsiooni

teisendpealkiri » Põhipealkirjast erinev pealkiri, mis asub mujal kui tiitellehel või selle vastel (nt kaanepealkiri, seljapealkiri). (ISBD)

teisene bibliograafia » bibliograafianimestike alusel, mitte de visu koostatud bibliograafia

teisene info » alginfot kirjeldav, kommenteeriv ja tõlgendav info

teisene väärtus » dokumentide sisuline väärtus nende loomisel mitteosalenud üksikisikute või organisatsioonide jaoks

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

teisikeksemplar » ühe ja sama teaviku teine, kolmas jne eksemplar

teisikkaart » põhikirjega, kuid lisaindeksiga kataloogikaart süstemaatilises kataloogis

tekst » mõtete kirjalik väljendus

tekst » andmed märkide, sümbolite, sõnade, fraaside, lõikude, lausete, tabelite vm märgistruktuuride kujul, mille tõlgendamine põhineb mingi loomuliku v tehiskeele tundmisel

tekstifail » ainult teksti sisaldav fail

tekstijärelmik » raamatus põhitekstile järgnevad osad: kommentaarid, lisad, bibliograafia jms

tekstikriitika » filoloogia haru, mis uurib kirjandustekstide ja ajalooürikute ehtsust ja ajalugu ning püüab selgitada nende algset kuju

tekstikriitiline toimetamine » teose toimetamine arvestades tekstikriitika nõudeid

tekstikriitiline väljaanne » teose väljaanne, mis tekstikriitiliselt toimetatuna püüab esitada teksti autori viimse tahte kohaselt, võib sisaldada variante ja kommentaare

tekstiprotsessor » tekstitöötlust võimaldav tarkvarapakett

tekstiredaktor » tekstitöötlust võimaldav tarkvarapakett

tekstitöötlus » tekstiga sooritavad andmetöötlusoperatsioonid, nt sisestus, sortimine, salvestus ja printimine

tekstiväli » teksti jaoks ettenähtud väli

tekstoloogia » filoloogia haru, mis uurib kirjandustekstide ja ajalooürikute ehtsust ja ajalugu ning püüab selgitada nende algset kuju

tekstteos » Teos, mis on realiseeritud taktiilse tekstina või tekstina.

[RDA]

telefaks » kaugside kaudu saadud koopia

telefonipäring » telefoni teel esitatud päring

telefoniraamat » maa, paikkonna, linna, ametkonna, asutuse vm telefoninumbrite loetelu

telefoniteadis » telefoni teel edastatud teadis

telekommunikatsioon » mistahes signaalide, helide, kujutiste, andmete jms ülekanne sidesüsteemide kaudu

telekonverents » eri kohtades asuvate osalejate interaktiivne suhtlus sidevahendite abil

telekoopia » kaugside kaudu saadud koopia

telemaatika » informaatikat ja sidetehnoloogiat ühendav tehnikavaldkond

tellima » teaviku laenamiseks vm teenuse saamiseks vormikohast sooviavaldust esitama

tellimishind

tellimissedel » formular laenusoovi vormistamiseks

tellimus » vormikohane sooviavaldus teaviku laenamiseks vm teenuse saamiseks

tellimusväljaanne » asutuse v organisatsiooni poolt kirjastajalt tellitud väljaanne

Telnet-protokoll » protokoll, millega kasutaja saab Internetis rakendada oma arvutit kui eemal asuva arvuti terminali

telonisnüüm » autori nime lõpptäht v lõpptähed pseudonüümina

teos » kirjandusliku, teadusliku vm loomingu tulemus

teos » Piiritletud intellektuaalne või kunstilooming, s.o intellektuaalne või kunstiline sisu.

[RDA]

teoserühm » Rühm teoseid, millel on ühine leksikaalsest märkimissüsteemist võetud nimetus.

[RDA]

terasegravüür » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul kujutis graveeritakse terasplaadile
2. selles tehnikas graafikateos

teravsulud » nooleotsakujulised sulud < >

termin » erialakeele kindla tähendusega sõna

terminal » üldisemalt: igasugune sisend-väljundseade, mille kaudu kasutaja suhtleb arvutiga; koosneb põhiliselt klaviatuurist ja kuvarist;
kitsamalt: välismäluseadmeteta kasutajaliidesega seade, mis on ühenduses eemal asuva arvutiga

terminaliemuleering » arvuti muutmine teise arvuti terminali taoliseks; võimaldab pöörduda personaalarvutiga suurarvuti v serveri poole

terminoloogia » oskussõnaõpetus; terminite kogum, oskussõnavara

terminoloogiasõnastik » sõnastik, mis esitab mingi eriala termineid, tavaliselt koos tõlgete ja seletustega

termograafia » koopiate valmistamine spetsiaalsel soojustundlikul paberil vastava aparaadi abil

termokoopia » termograafia teel saadud koopia

termokopeerimine » koopiate valmistamine spetsiaalsel soojustundlikul paberil vastava aparaadi abil

termoprinter » printer, milles märgid tekitatakse kuumade elementide toimega termotundlikule paberile v värvi sulatamisega värvilindilt tavalisele paberile

tertsia » 16-punktine trükikiri

tervikkogu » kujundatud kollekstsioon väljaannetest, mille terviklikkust säilitatakse ja mida võidakse hoida eraldi kogude kollektsioonist; nt annetus antakse raamatukogule tervikkoguna

tervikkollektsioon » kujundatud kollekstsioon väljaannetest, mille terviklikkust säilitatakse ja mida võidakse hoida eraldi kogude kollektsioonist; nt annetus antakse raamatukogule tervikkoguna

terviklus » dokumendi säilivus tahtlike või juhuslike muudatusteta, mis takistaksid selle tajumist originaalina

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

tesaurus » 1. sõnastik, mis taotleb keele sõnavara ammendada
2. mõisteline sõnastik
3. deskriptoreid ja nendevahelisi seoseid esitav sõnastik info töötlemiseks ja otsimiseks

tetbešköide » väljaanne, mille tekst ja lehekülgede nummerdus algavad vastaskülgedelt ning mis on köidetud nii, et teose lõpud on köite keskel vastamisi

tetraloogia » sama autori neli teost, mis moodustavad terviku

tiheladu » tihe trükiladu; reavahedeta ladu

tihendama » kahandama andmekandjal hõivatavat ruumi korduvate märkide kodeerimise v kõrvaldamise teel

tiitel » tiitellehele kirjutatu v osa sellest: teose autor ja pealkiri andmetega lugejamäärangu, žanri, köite numbri, kordustrüki jm kohta; sageli ka pealkirja tähenduses

tiitelkuva » kaader (kuva), mis sisaldab e-ressursi põhipealkirja ning tavaliselt ka vastutus- ja ilmumisandmeid; e-ressursi esmane andmeallikas; veebisaidi puhul enamasti avaleht; e-teaviku tiitellehe info

tiitellehe pööre » tiitellehe tagakülg, sisaldab sageli tiitellehte täiendavaid andmeid

tiitellehe vaste » Lehekülg, lehekülje osa või väljaande muu osa, mis sisaldab harilikult tiitellehel esitatud informatsiooni ja tiitellehe puudumisel asendab seda (nt kaas, kolofoon, päis, toimetusleheküljed). (ISBD)

tiitellehekülg » raamatu alguses olev lehekülg, millel on autori nimi, teose pealkiri, allpealkiri, ilmumisandmed vm

tiitelleht » raamatu alguses olev lehekülg, millel on autori nimi, teose pealkiri, allpealkiri, ilmumisandmed vm

tiitelleht » Tavaliselt väljaande alguses asetsev lehekülg, mis esitab kõige täielikuma informatsiooni väljaande ja selles sisalduva(te) teos(t)e kohta, andes kõige enam teavet pealkirja, vastutusandmete ning ilmumisandmete kohta. Kui tavaliselt tiitellehel esinevad andmed on ilma kordamata jagatud kahele vastakuti asetsevale leheküljele, vaadeldakse tiitellehena neid kahte lehekülge koos. (ISBD)

tiitelleht » Bibliograafiaüksuse alguses paiknev lehekülg, millel on esitatud põhipealkiri ja tavaliselt ka vastutusandmed ja ilmumisandmed. (ISBD)

tiitelvinjett » tiitellehele trükitud vinjett

tilde » diakriitik, laineline märk tähe kohal, nt eesti õ; sõnastikes asendusmärgina: raamat, ~u, ~ut, ~ute, ~uid

tindikassett » tinti vm värvainet sisaldav tindiprinteri osa

tindiprinter » printer, milles märgid moodustatakse värviosakeste v -piiskade paiskamisega paberile

tinglik hindamine » mittetulundusasutuste ja ühiskasulike projektide majandusliku väärtuse hindamise meetod, mille alus on potentsiaalsete kasutajate vastused küsitluse küsimustele, näiteks kui palju nad oleksid valmis maksma hüve või omaduse eest (maksevalmidus) või kui suurt summat nad aktsepteeriksid rahalise kompensatsioonina mingi hüve või omaduse puudumise eest (aktsepteerimisvalmidus)

MÄRKUS Seda meetodit kasutatakse näiteks keskkonnakaitses ja tervishoius.

[EVS-ISO 16439:2016]

tingpealkiri » kataloogija moodustatud pealkiri kirjes, juhul kui kirjeandmete põhiallikais pealkirja ei leidu

tingtrükipoogen » trükise mahu arvestusühik: trükipoogen formaadis 60x90 cm

tippdomeen » üladomeen, hostinimede hierarhia ülatase Internetis (.com, .edu, .ee jne)

tiraaži jääk » raamatu trükist (tiraažist) müümata v levitamata jäänud eksemplarid

tiree » kirjavahemärk — , kasutatakse ka kirjemärgina

tirelköide » Köide, milles teineteise suhtes pööratud asendis tekstidest üks algab "esiküljelt" ja teine "tagaküljelt". (ISBD)

tirelraamat » väljaanne, mille tekst ja lehekülgede nummerdus algavad vastaskülgedelt ning mis on köidetud nii, et teose lõpud on köite keskel vastamisi

titlonüüm » pseudonüümina kasutatud tiitel v ametinimetus

toimetaja » teost avaldamiseks ettevalmistav, avaldamist korraldav, avaldamise eest vastutav töötaja

toimetamine » teose avaldamiseks ettevalmistamine (käsikirja sisu, keele ja stiili parandamine ja viimistlemine) ja avaldamise korraldamine

toimetised » ülikoolide, teadusasutuste, seltside jt jätkväljaandena v sarjana avaldatud teadustööd

toimetus » teavikute (eriti ajakirjade ja ajalehtede) tekstide kogumise, redigeerimise ja trükkimiseks ettevalmistamisega tegelev kollektiiv

toimetuseartikkel » ajalehe- v ajakirjaartikkel, mis väljendab toimetuse arvamust

toimetuskolleegium » väljaande toimetamist abistav asjatundjaist koosnev kogu

toimetusnõukogu » väljaande toimetamist abistav asjatundjaist koosnev kogu

tooner » kserograafias, sh laserprinterites kasutatav värvipulber

toorinfo » töötlemata informatsioon

tootekataloog » tööstus- vm tooteid tutvustav kataloog

tootekataloogikogu

topograafiline kaart » võimalikult täpselt maapinna füüsilisi omadusi peegeldav suuremõõtkavaline kaart (1:10 000 kuni 1:200 000), mis kujutab reljeefi, veekogusid, taimkatet, asulaid, teid, majandusobjekte, kommunikatsioone ja halduspiire

topokaart » võimalikult täpselt maapinna füüsilisi omadusi peegeldav suuremõõtkavaline kaart (1:10 000 kuni 1:200 000), mis kujutab reljeefi, veekogusid, taimkatet, asulaid, teid, majandusobjekte, kommunikatsioone ja halduspiire

toponüümikasõnastik » kohanimede sõnastik

traatimine » trükise poognate traadiga kinnitamine seljalt v küljelt

traduktsionüüm » varjunimi, mis on saadud nime tõlkimisel teise keelde, nt Bauer = Agricola, Kreutzwald = Ristmets

trafarett-trükk » trükimenetlus, mille puhul värv kantakse trükitavale matejalile läbi raamile pingutatud (siid)võrgu

tragöödia » traagilise sündmustiku ja lõpuga näidend

traktaat » mingi üksikküsimuse teaduslik käsitlus, eriti varasemas teaduskirjanduses

transkribeerima » kopeerima andmeid ühelt andmekandjalt teisele, neid vajadusel konvertides; nt transkribeerima bibliograafiakirjeid paberkandjalt magnetkettale

transkriptsioon » ühes kirjasüsteemis teksti häälduspärane edasiandmine teises kirjasüsteemis; keeleuurimises v -õpetuses kasutatav kõne täpne ülesmärkimisviis tähtede ja diakriitikute abil

transliteratsioon » sõnade tähttäheline ülekandmine ühest kirjasüsteemist teise

treema » diakriitik, kaksikpunkt tähe kohal, nt ä, ö, ü

trigraaf » ühe hääliku tähistus kolme tähega, nt saksa sch

triloogia » sama autori kolm teost, mis moodustavad terviku

triptühhon » kolmest vahatahvlist koosnev koodeks

trükiaasta » trükise trükkimise aasta

trükiaeg » andmed aja kohta, millal raamat on trükitud

trükiandmed » trükise tootmistehniline andmestik toimetajate, trükkimise, formaadi kohta

trükiarv » ühe ja sama trükilaoga trükitud eksemplaride arv

trükifail

trükikaart » keskkataloogitud ning trükitud kirjega kataloogikaart

trükikataloog » trükitud kataloog, enamasti raamatuna

trükikoda » raamatuid, ajakirju, ajalehti jm trükkiv ettevõte

trükikoht » trükise trükkinud trükikoja asukoht

trükikojakorrektuur » trükikojas loetav esimene korrektuur pärast ladumist

trükikunst » trükiste valmistamise oskus

trükiladu » ladumine; ladumise tulemus

trükiluba » trükkimiseks antud luba v vastav märkus käsikirjal v korrektuurpoognail

trükimasin » masin, millega trükitakse tõmmiseid raamatute, ajakirjade jm tootmiseks

trükimärk » trükkimisel kasutatav märk (täht, number, kirjavahemärk, sümbol vm)

trükindus » trükiste valmistamisega tegelev tehnika- ja tööstusharu

trükinumber » number, mis osutab, mitmenda (kordus)trükiga on tegemist

trükipaber » trükkimiseks määratud paber; otstarbelt jaotatakse: ajalehe-, kõrgtrüki-, sügavtrüki-, ofsetpaber jne

trükipoogen » trükise mahu arvestusühik

trükipress » masin, millega trükitakse tõmmiseid raamatute, ajakirjade jm tootmiseks

trükiraamat » trükkimise teel valmistatud raamat

trükis » trükitehnika vahenditega valmistatud toode, nt raamat, ajakiri, ajaleht, kaart, noot vm

trükiseadus » seadus, mis reeglistab raamatute jm trükiste avaldamise, trükkimise, levitamise jne

trükistatistika » trükitoodangut arvestav statistika

trükisõna » trükised, kirjasõna

trükitekst » trükitud tekst erinevalt käsikirjalisest v suulisest tekstist

trükiteos » trükitehnika vahenditega valmistatud toode, nt raamat, ajakiri, ajaleht, kaart, noot vm

trükitoodang » ilmunud trükiste kogum

trükitoodangu statistika » trükitoodangut arvestav statistika

trükitud raamat » trükkimise teel valmistatud raamat

trükitööstus » trükiste valmistamisega tegelev tehnika- ja tööstusharu

trükitüüp » trükkimisel kasutatav metall-, puit- v plastmasspulgake, mille otsal on tähe vm märgi reljeefne kujutis

trükivabadus » õigus vabalt väljendada oma vaateid ja arvamusi trükisõnas

trükiviga » trükiteksti sattunud viga

trükivigade loetelu » pärast trükkimist märgatud ja parandatud vigade loetelu, tavaliselt raamatu lõpus v eraldi lehel

trükivorm » trükimasinasse paigutatav ladu (kõrgtrüki puhul) v trükiplaat (lame- ja sügavtrüki puhul)

trükiväljaanne » trükitult avaldatu

trükivärv » trükkimisel kasutatav värv, nt trükimust

trükiüksus » iga ilmunud trükis: raamat, brošüür, ajakirja- v ajalehenumber, noot jne; ka annete v köidetena ilmunud teose iga osa

trükk » trükiteose kõik eksemplarid, mis on trükitud sama laoga

trükk » trükimenetlus; trükkimise tulemus, jäljend trükivormist trükkimiseks kasutatud materjalil (paberil vm)

trükk » Väljaande kõik eksemplarid, mis on trükitud sama laoga või toodetud samast aluseksemplarist paljundades või muul meetodil ning välja antud ühe ja sama asutuse, asutuste rühma või isiku poolt. (ISBD)

trükkal » elukutseline trükkija; ajalooliselt ka trükikoja omanik

trükkali märk » raamatusse trükitud graafiline kujutis trükikoja embleemina, sageli trükkali (trükikoja) nime v initsiaalidena

trükkima » trükimenetlusega tõmmiseid saama, trükiseid valmistama

trükkimiskoht » trükise trükkinud trükikoja asukoht

tsensor » tsenseeriv ametnik

tsensorieksemplar » tsensorile kohustuslikult esitatatud eksemplar

tsensuur » võimuorganite kontroll takistamaks kehtiva võimu, kiriku, moraali jm vastaseks peetavate teoste avaldamist ja levitamist

tsensuuridaatum » tsensori poolt avaldamisloa andmise kuupäev, vahel trükitud ka raamatusse

tsentraliseeritud bibliografeerimine » bibliograafiakirjete koostamine ja levitamine keskuse poolt

tsentraliseeritud komplekteerimine (van) » teavikute keskne hankimine (nt haruraamatukogudele keskraamatukogu kaudu jne)

tsiitsero » 12-punktine trükikiri (4,513 mm)

tsinkograafia » 1. kõrgtrükitehnika, mille puhul kujutis söövitatakse happekindla lakiga kaetud tsinkplaadile
2. selles tehnikas graafikateos

tsirkulaar » laialisaadetav dokument ettekirjutuste, teadete v muuga

tsirkumfleks » diakriitik, katusekujuline märk tähe kohal

tsitaat » sõnasõnaline väljavõte tekstist, enamasti esitatud koos viitega autorile v allikale

tsiteeritud teos » teos, millest on võetud tsitaat; ladinakeelne lühend op. cit. (opus citatum)

TTE » mõõtühik, mis võrdub ühe täistööajaga töötava inimese tööajaga aastas

MÄRKUS 1 Näiteks kui kolmest raamatukoguhoidjana töötavast inimesest töötab üks veerandtööajaga, üks poole tööajaga ja üks täistööajaga, siis on nende kolme inimese täistööaja arvestuse ekvivalent (TTE) 0,25 + 0,5 + 1,0 = 1,75 raamatukoguhoidjat.

MÄRKUS 2 Kõik raamatukogud ei pruugi kasutada TTE määramiseks ühesugust aasta töötundide arvu. Sellepärast tuleb raamatukogude võrdlemisel arvesse võtta võimalikke erinevusi töötundide arvus.

[EVS-ISO 11620:2015]

tugitarkvara » tarkvara v programm, mis aitab välja töötada, hooldada v kasutada muud tarkvara, nt andmebaasihaldur

tugiteenused » teenused, mis võimaldavad pakkuda raamatukogu põhiteenuseid, nt kirjeldamine, indekseerimine

tulemkeel » keel, millesse tõlgitakse

tulemusindikaator » numbriline, sümboliline või sõnaline väljend, mis on tuletatud raamatukogustatistikast ja raamatukogutöö tulemuslikkust iseloomustavatest andmetest

[EVS-ISO 11620:2015; EVS-ISO 16439:2016]

tulemuslikkus » raamatukogu teenuste pakkumise efektiivsus ning ressursside paigutuse ja kasutuse tõhusus teenuste osutamisel

[EVS-ISO 11620:2015; EVS-ISO 16439:2016]

tulemüür » funktsionaalüksus kohtvõrgu kaitseks volitamatu sissetungi eest

tulme » muuseumisse jõudnud esemete kogum

tulmeregister » kõikide tulmete register kronoloogilises korras

tunniraamat » palveraamat vastavalt päevaajale peetavate palvetega, sageli kaunilt kujundatud

turismikaart » teemakaart turistile vajalike andmetega, näiteks majutus, toitlustus, vaatamisväärsused, matkarajad

turnikeekataloog » kataloog, kus lehed (kaardid kirjetega) on kinnitatud telje ümber pöörlevale alusele – turnikeele

turvakoopia » originaali kaotsimineku v kahjustuse puhuks informatsiooni säilitamise eesmärgil valmistatud koopia

turvakoopia » originaali kaotsimineku või kahjustuse puhuks informatsiooni säilitamise eesmärgil valmistatud koopia

turvasüsteem » abinõude kogum inimeste julgeoleku ja vara säilimise tagamiseks

tušijoonistus » tušiga tehtud joonistus, kasutatud ka raamatuillustratsioonina

tutvustusbibliograafia » bibliograafia, mille esmane ülesanne on ilmunud raamatute, artiklite jms tutvustamine lugejaile

tutvustusnimestik » bibliograafia, mille esmane ülesanne on ilmunud raamatute, artiklite jms tutvustamine lugejaile

tuumkogu » raamatukogu profiilile ja ülesannetele vastav teavikute miinimum

TVK-lukk » Kardinaalsuspiirang ühe teose puhul, mis on realiseeritud ainult ühe väljendusena ja mille väljendus on teostatud ainult ühe kehastusena.

T – teos

V – väljendus

K – kehastus

[RDA]

tõenduspõhine raamatukogundus » raamatukogunduse ja infoteaduse uuringutulemuste kriitiline kaasamine raamatukogutöö igapäevases praktikas ning juhtimisotsuste tegemisel, kasutades selleks nii kvantitatiivsete (ankeetküsitlused, statistilised andmed) kui ka kvalitatiivsete (intervjuud, vaatlused, dokumentide analüüs) uuringute tulemusi

tõendusväärtus » dokumentide teisene väärtus nende looja päritolu, funktsioonide ja tegevuse tõendina

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

tõhusus » ülesande täitmiseks kasutatud ressursside määr

MÄRKUS 1 Tegevus on tõhus, kui ressursse kasutatakse minimaalselt või saadakse samade ressurssidega parem tulemus.

[EVS-ISO 11620:2015; EVS-ISO 16439:2016]

tõlge » teksti esitus mingis teises keeles

tõlkekirjandus » teistest keeltest tõlgitud kirjandus

tõlkesõnastik » sõnastik ühe v mitme keele sõnadest tõlgetega teise keelde

tõlketeenus

tõlkija » teksti vahendaja ühest keelest teise

tõmmis » trükivormilt trükivärvi abil paberile vm materjalile tehtud jäljend

tõsielukirjandus » reaalseid sündmusi ja isikuid nende õigete nimedega kujutav (ilu)kirjandus

tõstuklahv » klahv märgiklahvide registri vahetuseks; naasmiseks põhiregistrisse tuleb klahv vabastada

tähekaart » taevasfääri või selle osi kujutav kaart, näiteks ka taevagloobus, taevaatlas ja tähegloobus, täheatlas

täheladur » tähtede kaupa trükiladu valmistav ladumismasin

tähemärk » kirjamärk, mida üksikuna v koos teistega kasutatakse eeskätt suulise kõne mingi helielemendi esituseks

tähendamissõna » lühike, sageli allegooriline jutustus, mille õpetlik mõte esitatakse võrdlusena teise nähtusega

täheruum » ühe trükimärgi v tühiku ruum reas; autoripoognas on 40 000 täheruumi

tähestik » mingi keele teksti kirjapanemiseks kasutatavad tähed sellele keelele tavapärases järjestuses

tähestikbibliograafia » tähestikjärjestuses bibliograafia(väljaanne)

tähestikjärjestama » tähestiku järjestuses järjestama

tähestikjärjestus » sõnade, nimede, kirjete, kaartide vm tähestikuline järjestuskord

tähestikkataloog » kataloog, milles kirjed on järjestatud pealdiste järgi tähestikuliselt

tähestiknimestik » tähestikjärjestuses bibliograafia(väljaanne)

tähestikpaigutus » teavikute paigutus autorite ja pealkirjade tähestikjärjestuses

tähestikregister » tähestikjärjestuses register trükises v andmebaasis

tähestikustama » tähestiku järjestuses järjestama

tähestikustamisreeglid » juhised, mis täpsustavad kirjete, kaartide jm tähestikulise järjestamise

täht » kirjamärk, mida üksikuna v koos teistega kasutatakse eeskätt suulise kõne mingi helielemendi esituseks

tähtaeg

tähtaega ületama

tähtindeks » ainult tähtedest koosnev liigiindeks

tähtpaginatsioon » lehekülgede märkimine tähtede abil tähestikjärjestuses

tähtraamat » raamatukujuline kalender

tähtsus » ajalooline, esteetiline, teaduslik ja sotsiaalne väärtus, mida dokument või dokumendikogu omab mineviku-, oleviku- või tulevikupõlvkondade seisukohast

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

täidis » sisutu märk v märgijada, mis lisatakse andmetele nõutava vormingu andmiseks

täielik bibliograafiaotsing » süsteemne, täielik otsing vastuseks bibliograafiapäringule, sisaldab ka täpsustusotsingu

täielikkus » infootsisüsteemist saadud relevantsete vastuste hulk kõigist süsteemis olevatest andmetest, mis on päringu suhtes relevantsed

täiendatud trükk » kordustrükk, mida on eelmis(t)ega võrreldes millegi poolest täiendatud

täiendkaart » kataloogikaart täiendkirjega

täiendkirje » kataloogi v kartoteeki lülitatav lisakirje, mis hõlbustab kirjeldatava leidmist põhikirjest erineva järjestussõna abil

täiendpealkiri » Sõna, fraas või märgirühm, mis esineb koos väljaande põhipealkirjaga ja allub sellele. Pealkirja täiendandmed esinevad ka koos teiste pealkirjadega, alludes neile (nt rööppealkirjade, väljaandes sisalduvate üksikteoste pealkirjade, seeria- või allseeriapealkirjade juurde kuuluvad täiendandmed). Pealkirja täiendandmed täpsustavad, selgitavad või täiendavad pealkirja, mille juurde nad kuuluvad. Samuti võivad nad osutada väljaande või selles sisalduvate teoste tüübile, sisule, iseloomule vms või selgitada väljaande loomise motiive ja põhjust. Termin hõlmab ka alapealkirju ja ülapealkirju, kuid mitte teisendpealkirju (nt seljapealkirjad), mis asuvad väljaandes mujal kui kehtestatud andmeallikas. (ISBD)

täiendtiitelleht » kordustrüki v tõlke teine tiitelleht, mis kopeerib varasema trüki tiitellehte

täiendused » põhiteksti täiendavad andmed

täiendusköide » mitmeköitelise teose põhiköidetele lisanduv täiendavate andmetega köide

täiskirje » lõpetatud, kirjereeglitele vastavalt kõigi võimalike andmetega kirje

täiskomplekt » kõiki numbreid ja andeid sisaldav ajakirja, ajalehe, jätkväljaande, sarja komplekt

täisköide » köide, mille selg, kaaned ja nurgad on kõik kaetud sama materjaliga

täisnahkköide » köide, millel selg, kaaned ja nurgad on kaetud nahaga

täispealkiri » teaviku täielik pealkiri

täistekstandmebaas [ebasoovitatav] » dokumentide täielikke tekste sisaldav andmebaas

täistekstiandmebaas » dokumentide täielikke tekste sisaldav andmebaas

täistekstiotsing » otsing dokumendi v kirje kogu tekstist, mitte ainult valitud osadest; kasutatakse peamiselt täistekstiandmebaasides

täistööaja arvestuse ekvivalent » mõõtühik, mis võrdub ühe täistööajaga töötava inimese tööajaga aastas

MÄRKUS 1 Näiteks kui kolmest raamatukoguhoidjana töötavast inimesest töötab üks veerandtööajaga, üks poole tööajaga ja üks täistööajaga, siis on nende kolme inimese täistööaja arvestuse ekvivalent (TTE) 0,25 + 0,5 + 1,0 = 1,75 raamatukoguhoidjat.

MÄRKUS 2 Kõik raamatukogud ei pruugi kasutada TTE määramiseks ühesugust aasta töötundide arvu. Sellepärast tuleb raamatukogude võrdlemisel arvesse võtta võimalikke erinevusi töötundide arvus.

[EVS-ISO 11620:2015]

täitefail » käskude jada sisaldav programmifail teatud korralduste andmiseks

täitemärk » märk täidise moodustamiseks

täkitud lõige » raamatuploki täkitud lõige

täppisotsing » otsitunnuste teadlikul kombineerimisel põhinev infootsing andmebaasist, nt märksõna, teaviku keele ja asukoha järgi

täpsustusotsing » täpsustav (korduv) bibliograafiaotsing

tärgituvastus » märkide tuvastamine automaatsete vahenditega

tärk » andmetöötluses kasutatav täht, number, vahemärk vm kirjamärk

tärn » viitemärk *

tööfail » fail, mis eksisteerib vaid vastava tegumi käituse kestel

tööjaam » 1. kindla rakendusvaldkonnaga terminal v mikroarvuti, nt graafikatööjaam
2. serveri teenindatav arvuti kohtvõrgus

töökartoteek » peamiselt raamatukogu sisetöö hõlbustamiseks loodud (pidevalt muutuv) abikartoteek, näit ilmuva kirjanduse, jooksva komplekteerimise, järelkomplekteerimise, teeninduspiirkonna asutuste ja ettevõtete jms kartoteek

töökorraldusküsimus » raamatukogu personalile esitatud töökorraldusalased küsimused

MÄRKUS 1. Hõlmab näiteks töötajate või ruumide otsingut, küsimusi lahtiolekuaegade, registreerimise või seadmete, nt lugejaprinterite või arvutiterminalide kasutamise kohta.

MÄRKUS 2. Küsimus võib olla esitatud isiklikult, telefonitsi, postiga, faksiga või elektrooniliselt (e-posti, raamatukogu veebisaidi jt võrgusidevahendite kaudu).

MÄRKUS 3. Infopäringute kohta vt jaotist 2.2.26.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

töökorras dokument » dokument täidab oma algset funktsiooni; algne materjal on säilitatud või asendatud, kui see on vajalik funktsiooni täitmiseks; vajadusel toimub dokumendi hooldus ja parandamine

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

tööriistariba » nupurida, mille kaudu saab käivitada rakendusprogrammi funktsioone

töötlema » teavikuid arvele võtma, kataloogima, liigitama ja tehniliselt vormistama

tühik » ühe täheruumi laiune vahe tekstis; andmetöötluses: tühja täheruumina esitatav erimärk

tühikuklahv » pikk klahv täheklahvide all, millele vajutamine tekitab tühiku

tühilehekülg » trükita lehekülg raamatus

tühileht » trükita leht raamatus

tühimärk » märk, mis esitab kirjamärkide stringis tühja positsiooni, nt püstkriips | MARC21-vormingu püsipikkusega väljas

tühistama » käsu täitmisest v tehtud valikust loobuma

tühiveerg » trükkimata veerg veergudega trükises

tüpoehiskaas » tüpograafiliste vahenditega kujundatud kaas

tüpograaf » trükinduse spetsialist

tüpograafia » trükiste valmistamise oskus

tüpograafia (van) » trükkimisviis, mille puhul trükivärv kantakse paberile trükivormi kõrgema osaga

tüpograafiline punkt » trükikirjade mõõtühik (0,3759 mm)

tüüpkataloog » mingi raamatukogutüübi jaoks koostatud teavikute näidisloetelu

tüüppealkiri » üldine väljend, mis osutab väljaande tüübile, nt toimetised, aruanne; ei identifitseeri teavikut

tüüppealkiri » Pealkirjaks olev üldise tähendusega termin, mis osutab väljaande tüübile. Tüüppealkirjadeks on sellised terminid pealkirjana nagu toimetised, aruanne, uurimused, teaduslikud tööd, annales, report, bulletin, journal, proceedings, transactions, Abhandlungen jne. Tüüppealkirjadeks ei ole pealkirjad, milles sisalduvad ka vastutusandmed või väljaande eriala väljendavad sõnad (nt Emakeele Seltsi aastaraamat, Ajaloo Ajakiri). (ISBD)

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018