Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  Z  Ž  T  U  V  W  Õ  Ä  Ö  Ü 

Kokku: 466 sõna

raadiokiibiluger » arvuti sisendseade, mis tuvastab ja dekodeerib raadiokiipi sisestatud info

raadiokiip » raadiolainesagedusel töötav identifitseerimis- ja turvaelement

raadiokiiptehnoloogia » raadiolainesageduse tuvastamisel põhinev turva- ja kodeerimissüsteem

raadiolainevälja muundur » seade, millega saab raadiokiipi aktiveerida ja inaktiveerida ning näiteks raamatukogus ka laenutuse registreerida

raal » sisemiselt talletatud programmidega juhitav digitaalandmeid töötlev seade

raal- » omane meetodile v protsessile, milles osa tööd teeb arvuti

raalandmetöötlus » andmete salvestamine, kodeerimine, sortimine, kuvamine jms süstemaatilised operatsioonid

raalgraafika » meetodid ja menetlused objektide ja andmete piltesituste loomiseks, töötluseks, talletuseks ja kuvamiseks arvuti abil; kujutised võivad olla kahe- v kolmemõõtmelised

raalindekseerimine » teavikute sisu iseloomustamine ja otsitavaks tegemine teaviku teksti automaatse analüüsi põhjal

raalistamine » teatud eluvaldkonna või kogu riigi elu korraldamine kõrgtasemel infotehnoloogia ja -tehnika rakendamise abil

raalkataloogimine » kataloogimine arvuti abil

raalkirjastamine » arvuti ja kirjastusprogrammide kasutamine trükiste trükiks ja multimeediatoodete paljunduseelseks ettevalmistuseks; hõlmab tekstisisestuse, piltide digiteerimise ja töötluse, toimetamise, küljenduse, korrektuuri ning failide salvestamise trükivormi valmistamiseks, teose arvutivõrku paigutamiseks v kompaktkettale kandmiseks sobival kujul

raalloetav » andmete ja andmekandjate omadus, mis võimaldab neid töödelda arvutiga

raalotsing » otsing arvuti abil

raalteavik » andmekogumi kujul arvutisüsteemi mällu salvestatud dokument

raaltõlge » tarkvara abil ühest keelest teise tõlkimine; sellisel viisil tõlgitud tekst või kõne

raamat » trükitud v käsitsi kirjutatud kaante vahele köidetud iseseisev väljaanne mahuga 49 ja enam lehekülge

raamat » trükitud ja köidetud teavik, mis ei ole jadaväljaanne

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

raamatajakiri » ajakirjana ilmuv ja levitatav raamat, nt ""Loomingu" Raamatukogu"

raamatkataloog » raamatukujuline trükikataloog

raamatu arhitektoonika » raamatu ülesehitus (kujundus, kirjade valik, alajaotused, kaaned, formaat jne)

raamatu hind » hind, mille eest raamat müüakse-ostetakse; hinnad võivad olla erinevad: alandatud, eeltellimis-, antikvariaadi-, oksjoni- jne hind

raamatu kõrgus » raamatu mõõde seljalt ülalt alla, määrab raamatu koha formaatpaigutuse puhul

raamatu leidumus » teaviku olemasolu ja asukoha (raamatukogu) määrang

raamatu maht » raamatu (trüki-, arvestus- v autori-) poognate, lehtede v lehekülgede arv

raamatu osad » raamatu elemendid: lehed, kaaned, selg, eeslehed jm

raamatu struktuur » raamatu ülesehitus (kujundus, kirjade valik, alajaotused, kaaned, formaat jne)

raamatu teatmestik » põhiteksti täpsustavad andmed raamatus (kommentaarid, selgitavad märkused, registrid, tabelid jms)

raamatu tee » raamatu töötlusprotsesside tsükkel (saabumisest lugejani) raamatukogus

raamatu töötlemiskäik » raamatu töötlusprotsesside tsükkel (saabumisest lugejani) raamatukogus

raamatu vihik » raamatuploki osa, mille moodustab üks volditud poogen, tavaliselt 8, 16, 32 lehekülge

raamatuajalugu » raamatu tekkimist, arengut, levikut, mõju ühiskonnas jmt uuriv teadusharu

raamatualus » abivahend raamatu seadmiseks lugemiseks või eksponeerimiseks sobivasse asendisse

raamatuannetus

raamatuasendaja » abivahend, mis tähistab riiulist väljavõetud teaviku asukohta

raamatuasjandus » raamatu tootmise, levitamise ja kasutamisega seotud tegevus

raamatubuss

raamatudisain » raamatute kunstilise ja tehnilise kujundamise võtete kogum

raamatuehis » raamatu kunstilise kujunduse element (initsiaal, ääris, päisliist, vinjett jm)

raamatugraafika » raamatukunstiharu, mis kasutab raamatute illustreerimisel graafikatehnikaid (puulõige, vaselõige, litograafia jt)

raamatuhaak » metallist, nahast vm kinnis raamatu kaante eesservade küljes (peamiselt vanaaegsetel köidetel)

raamatuharrastaja » isik, kes kollektsioneerib raamatuid lähtudes kindlatest kriteeriumidest (kujundus, vanus, sisu jne)

raamatuharrastus » haruldaste ja väärtuslike raamatute kogumine

raamatuhoidel » tugi raamatute püstihoidmiseks riiulil

raamatuhooldus » teavikute kaitse kahjulike mõjude (niiskus, tolm, kahjurid jm) eest nende säilivuse tagamiseks

raamatuhullus » haiglane raamatukogumiskirg

raamatuhävitaja » kindla kavatsusega teadlikult raamatuid hävitav isik

raamatuhöövel » höövelseade, raamatuploki servade lõikamiseks köitmisel

raamatuilustus » raamatu kunstilise kujunduse element (initsiaal, ääris, päisliist, vinjett jm)

raamatukaart » raamatu andmetega (kohaviit, autor, pealkiri) kaart, kuhu märgitakse laenutusandmed

raamatukaart-laenutussüsteem » laenutussüsteem, mille puhul laenutus vormistatakse raamatukaardile

raamatukaas » eeslehele v tiitellehele eelnev ja tagalehele järgnev tugevamast materjalist (papist, kartongist) katteleht

raamatukaitsekarp » kartongist vm materjalist kaitsekarp raamatule

raamatukaitsesüsteem » abinõude kogum, mis takistab raamatute vargust raamatukogust; kitsamas tähenduses selle ülesandega elektrooniline süsteem

raamatukapp

raamatukarp » kartongist vm materjalist kaitsekarp raamatule

raamatukassett » kartongist vm materjalist kaitsekarp raamatule

raamatukaubandus » raamatute müügiga tegelev kaubandusharu

raamatukaubandusbibliograafia » müügilolevat kirjandust loetlev bibliograafia

raamatukaubanduskataloog » raamatukaubanduses (kaupluses) müügilolevaid raamatuid tutvustav kataloog

raamatukaubandusliigitus » raamatukaubanduses kasutatav kirjanduse liigitamise skeem

raamatukaunistus » raamatu kunstilise kujunduse element (initsiaal, ääris, päisliist, vinjett jm)

raamatukauplus » kauplus raamatute müügiks

raamatukaupmees » raamatukaupleja, isik, kes müüb raamatuid

raamatukeeld » ametivõimu poolt raamatu trükkimise, levitamise, omamise vm keeld

raamatukingitus

raamatuklubi » sama huvialaga inimesi — bibliofiile, eksliibrisekogujaid jt ühendav klubi

raamatukogu » 1. asutus, mille ülesandeks on trükiste ja muude infokandjate kogumine, töötlemine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine lugejaile;
2. trükiste korrastatud kogu

raamatukogu » organisatsioon või selle osa, mille põhieesmärk on võimaldada selliste infoallikate, -teenuste ja -vahendite kasutamist, mis on nõutavad hariduslike ja teaduslike ning info-, kultuuriliste või meelelahutuslike vajaduste rahuldamiseks

MÄRKUS 1. Vajalike infoallikate pakkumiseks võib koostada ja säilitada kogu ja/või organiseerida juurdepääsu infoallikatele.

MÄRKUS 2. Need on raamatukogule esitatavad põhinõuded, mis ei välista tema põhieesmärgiga mitteseotud ressursside olemasolu ega teenuste osutamist.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

raamatukogu infosüsteem » arvutipõhine raaamatukogusüsteem, mis koosneb suhteliselt iseseisvatest alamsüsteemidest e moodulitest mingi tegevuste rühma jaoks (nt kataloogimismoodul, laenumoodul, e-kataloog)

raamatukogu isikkoosseis

raamatukogu juurdekasv » mingi ajavahemiku (kuu, kvartali, aasta vm) jooksul raamatukogusse juurdehangitud ja kustutatud teavikute arvuline vahe

raamatukogu kasutuseeskiri » raamatukogu kasutamise reeglistik

raamatukogu kasutuskord » raamatukogu kasutamise reeglistik

raamatukogu kaugkasutus » pearaamatukogu pakutavate teenuste kasutamine elektrooniliste võrkude kaudu väljaspool pearaamatukogu või selle haruraamatukogude ruume

raamatukogu kogu » kõik teavikud, mida raamatukogu pakub oma kasutajaile

MÄRKUS 1. Hõlmab kohapeal hoitavaid infoallikaid ja kaugressursse, millele on omandatud kasutusõigus.

MÄRKUS 2. Kasutusõiguse võib raamatukogu omandada ise, konsortsiumi kaudu ja/või välisrahastaja abiga.

MÄRKUS 3. Komplekteerimine tähendab teaviku teadlikku valikut, kasutusõiguse tagamist ja teaviku kajastamist elektronkataloogis või raamatukogu teistes andmebaasides. See ei hõlma RVL-i ja dokumendiedastust.

MÄRKUS 4. Ei hõlma linke Interneti-allikatele, millele raamatukogu ei ole taganud kasutusõigust seaduse, litsentsi, koostöölepingu ja/või muu kokkuleppe alusel. Eraldi arvestust tuleb pidada vaba juurdepääsuga Interneti-allikate kohta, mille raamatukogu on katalooginud oma elektronkataloogi või andmebaasi (vt jaotis 6.3.15).

MÄRKUS 5. Ei hõlma organisatsiooni digihoidlates olevaid teavikuid, kui raamatukogu tegeleb nimetuste kogumise ja/või arhiveerimisega, neid tuleb arvestada eraldi (vt A.3.6).

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

raamatukogu koosseis

raamatukogu koostis » kogu iseloomustavad näitajad: teavikute tüüp, laad, keel, sisu, väärtus, eksemplaarsus jms

raamatukogu pindala » raamatukogu tegevuseks eraldatud ala EVS-EN ISO 2789:2003

raamatukogu pindala » raamatukogu tegevuseks eraldatud ala

MÄRKUS. Raamatukogu pindala arvestatakse ruutmeetrites.

[EVS-ISO 2789:2007]

raamatukogu tuumik » raamatukogu profiilile ja ülesannetele vastav teavikute miinimum

raamatukogu veebisait » iseseisev domeen Internetis, mis koosneb raamatukogu avaldatud veebilehtedest või veebilehtede kogum teenindatava asutuse domeenil pakkumaks juurdepääsu raamatukogu teenustele ja ressurssidele

MÄRKUS 1. Veebisaidi lehed on tavaliselt hüpertekstilinkide abil ühendatud.

MÄRKUS 2. Ei hõlma teavikuid, mis kuuluvad e-kogu määratluse alla, ega vaba juurdepääsuga Interneti-allikaid, mis on lingitud raamatukogu veebisaidilt.

MÄRKUS 3. Ei hõlma raamatukogu domeeni veebiteenuseid, mis toimivad teiste organisatsioonide nime all.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

raamatukogu- ja infoteadus » raamatukogu- ja infospetsialiste ettevalmistava eriala nimetus

raamatukoguautomaatika » raamatukogu tööprotsesside integratsioon infotöötlussüsteemi abil; hõlmab informatsiooni kogumist, säilitamist, töötlemist ja kättesaadavaks tegemist

raamatukoguautomaatika süsteem » kõigi v osa raamatukogu tööprotsesside integreerimiseks kasutatav infotöötlussüsteem

raamatukogude ajalugu

raamatukogude huvikaitse » kodanikuühenduste jt huvitatud organisatsioonide ja üksikisikute tegevus, millega püütakse kaitsta raamatukogusid, kindlustada nendega arvestamist poliitika kujundamisel jne (nt kampaaniad, võrgustike arendamine, avalikkuse teavitamine)

raamatukogude kirjastustegevus » raamatukogude kirjastamistegevused, teavikute kirjastamine müügiks või litsentsimine avalikkusele olenemata vormist

MÄRKUS 1. Kirjastamistegevuste hulka kuuluvad eksperthinnangu andmine, lepingute sõlmimine autorite ja teenusepakkujatega, käsikirjade toimetamine, nimetuse kujundamine ja tootmine, turustamine, levitamine, autoriõiguse haldamine, nõu andmine ja konsulteerimine jms.

MÄRKUS 2. Ei hõlma valminud teavikute arhiveerimist organisatsiooni digihoidlasse.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

raamatukogudevaheline laenutus » lugejateeninduse üks vorme, mis seisneb raamatukogus puuduva teaviku (v selle koopia) tellimises teisest raamatukogust

raamatukogudevaheline laenutus » originaalvormis teaviku laenutamine või teaviku (või selle osa) koopia edastamine ühest raamatukogust teise raamatukokku, mis ei ole sama juhtkonna alluvuses

MÄRKUS 1. Elektrooniliste teavikute vahendatud edastust arvestatakse elektroonilise dokumendiedastusena.

MÄRKUS 2. Selles standardis määratletud laenutus- ja edastusteenuste liigid on esitatud tabelis 1.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

raamatukoguharidus

raamatukoguhoidja » raamatukogunduslik elukutse ja sellele vastav ametikoht raamatukogus

raamatukoguhoidjakutse

raamatukoguhoidjate ühing

raamatukoguja » raamatuharrastaja, kes kogub raamatuid mingeil põhimõtteil oma huvide järgi

raamatukogujuht » raamatukogu ja selle kasutamist tutvustav trükis

raamatukogukaart » registreeritud lugejale välja antud dokument, mis annab raamatukogu kasutamisõiguse

raamatukogukiri » trükikirjaga sarnanev käsitsikiri raamatukogutöös

raamatukogukollektor » raamatukaubandusasutus, mis varustab raamatukogusid raamatutega

raamatukogukool

raamatukoguköide » raamatukogu raamatule valmistatud spetsiaalne vastupidav köide

raamatukogumärkmed » raamatukogule vajalikud andmed kataloogikaardil: inventarinumber, kataloogiindeksid ning märked täiendkirjete koostamise ja märksõnade kohta

raamatukogumööbel » raamatukogu funktsioonidele vastav mööbel, nt kompaktriiul, kataloogikapp jne

raamatukogundus » raamatukogude tegevus- ja ainevaldkond

raamatukogundusajakiri » raamatukogunduse erialaajakiri

raamatukogundusalane uurimus » raamatukogunduse või infoteaduse mõne aspekti süstemaatiline uurimus ja analüüs

MÄRKUS. Tulemused avaldatakse tavaliselt raamatukogunduse ja infoteaduse ajakirjas või esitatakse konverentsil.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

raamatukogunduse ajalugu

raamatukogundusharidus

raamatukogunduskirjandus

raamatukogunduskool

raamatukogundusterminoloogia

raamatukogunõukogu

raamatukogupersonal

raamatukogupersonali uurimus » avaldatud uurimus raamatukogupersonalilt erialastel ja akadeemilistel teemadel

MÄRKUS. Hõlmab kõigis vormingutes trükiseid ja konverentside ettekandeid.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

raamatukogupäevik » formular (raamatu v vihikuna) raamatukogu töö (lugejad, laenutused, üritused jm) arvestamiseks päevade kaupa

raamatukogureklaam » tegevus, mille eesmärgiks on raamatukogu ja selle kasutamise propageerimine ja lugejaskonna laiendamine (näitused, kirjandusõhtud, konverentsid jms)

raamatukoguseadmed » raamatukogutöö hõlbustamiseks mõeldud spetsiaalsed vahendid

raamatukoguseadus » õigusakt, mis sätestab raamatukogu õigused ja kohustused, tema koha ühiskonnas, juhtimise ja finantseerimise korra jm

raamatukogusiigel » raamatukogu tinglik lühendatud nimetus, nt RR - Eesti Rahvusraamatukogu, SK - Saare Maakonna Keskraamatukogu

raamatukogustatistika » raamatukogude tegevuse käsitlemine ja kajastamine arvandmete kaudu

raamatukogustik » territoriaalse v haldusliku ühtekuuluvuse, raamatukogutüübi vm alusel moodustunud raamatukogude süsteem

raamatukogusüsteem » territoriaalse v haldusliku ühtekuuluvuse, raamatukogutüübi vm alusel moodustunud raamatukogude süsteem

raamatukoguteadus » infoteaduse valdkond, mis uurib raamatukogusid ja nende tegevust

raamatukoguteenindus » kõik raamatukogu poolt lugejate vajaduste rahuldamiseks pakutavad teenused

raamatukoguteenused

raamatukogutehnika » raamatukogus kasutatavad töövõtted ja -vahendid

raamatukogutehnoloogia » raamatukogus kasutatavad töövõtted ja -vahendid

raamatukoguterminoloogia

raamatukogutund » raamatukogu korraldatud koolitund raamatukogu ja infoallikate kasutamise õpetamiseks

raamatukogututvustus » tegevus, mille eesmärgiks on raamatukogu ja selle kasutamise propageerimine ja lugejaskonna laiendamine (näitused, kirjandusõhtud, konverentsid jms)

raamatukogutöö automatiseerimine » raamatukogu tööprotsesside integratsioon infotöötlussüsteemi abil; hõlmab informatsiooni kogumist, säilitamist, töötlemist ja kättesaadavaks tegemist

raamatukogutöötaja » inimene, kes töötab raamatukogus tasu eest

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

raamatukogutöötlus » tegevused, millega valmistatakse raamat ette hoiustamiseks ja kasutamiseks: inventeerimine, tembeldamine, kataloogimine, kohaviidastamine jne

raamatukogutüpoloogia » õpetus, mille järgi raamatukogud jaotatakse tüüpidesse nende koostise, ülesannete, lugejate, alluvuse jm alusel

raamatukogutüüp

raamatukoguvormistus » osa raamatukogutöötlusest, millega kujundatakse raamat raamatukogu jaoks: tembeldamine, inventarinumbri ja kohaviida märkimine, etikettimine jne

raamatukoguvõrk » territoriaalse v haldusliku ühtekuuluvuse, raamatukogutüübi vm alusel moodustunud raamatukogude süsteem

raamatukoguväljaanne » nimelt raamatukogude jaoks tehtud teose väljaanne

raamatukoguõppus » raamatukogu, selle kogusid ja teenuseid tutvustav koolitus, mille eesmärk on arendada raamatukogukasutajate infootsingu oskusi

raamatukoguühing » raamatukogusid ühendav vabatahtlik organisatsioon

raamatukoguüritus » raamatukogu ja lugemise propageerimiseks korraldatud üritus, nt raamatunäitus, kirjandushommik

raamatukollektsionäär » raamatuharrastaja, kes kogub raamatuid mingeil põhimõtteil oma huvide järgi

raamatukollektsioon » kindlate valikuprintsiipide järgi kogutud raamatud

raamatukujundaja » raamatuid kunstiliselt kujundav kunstnik

raamatukujundus » raamatute kunstilise ja tehnilise kujundamise võtete kogum

raamatukuld » õhuke (kuni 0,0001 mm) kuld trükkimiseks raamatu köitele ja raamatu lõike kuldamiseks

raamatukunst » raamatute kujundamisega tegelev kunstiharu, mis hõlmab illustreerimise, kirja-, trüki- ja köitekujunduse

raamatukunstnik » raamatuid kunstiliselt kujundav kunstnik

raamatukuulutus » kuulutus, mis teatab raamatu(te) ilmumisest v pakub neid

raamatuköitja » raamatute köitmise erioskustega töötaja

raamatulaat » laiaulatuslik raamatute näitusmüük müügi- ja kirjastuslepingute sõlmimiseks, nt Leipzigi raamatumess

raamatulevi » raamatu jõudmine lugejateni müügi, raamatukogude jm kaudu

raamatulevitamine » raamatute tutvustamine ja kättesaadavaks tegemine müügi, laenutuse jm teel

raamatulift » mehaaniline seade raamatute transportimiseks raamatukogus, tavaliselt hoidla korruste vahel

raamatulugu » raamatu tekkimist, arengut, levikut, mõju ühiskonnas jmt uuriv teadusharu

raamatulukk » metallist, nahast vm kinnis raamatu kaante eesservade küljes (peamiselt vanaaegsetel köidetel)

raamatumess » laiaulatuslik raamatute näitusmüük müügi- ja kirjastuslepingute sõlmimiseks, nt Leipzigi raamatumess

raamatumessikataloog » raamatumessi korraldust ja osalejaid tutvustav väljaanne

raamatumorfoloogia » raamatuteaduse osa, mis uurib raamatute füüsilist ehitust ja teksti paigutust

raamatumuuseum » muuseum, mis kogub, korraldab ja uurib raamatuid jm trükiseid

raamatumärk » raamatusse kleebitav graafiliselt kujundatud omaniku nimemärk

raamatumüüginimestik » müügilolevat kirjandust loetlev bibliograafia

raamatunael » ümara kujuga metallnupp raamatu kaane nurkadel (vanadel köidetel) köite kaitseks ja ilustuseks

raamatunahk » vana- ja keskaja kirjutusmaterjal, kasutatud ka köitmiseks; tavaliselt noorloomade (lamba-, kitsetalled, vasikad, eeslivarsad) eriliselt pargitud nahk

raamatunarr » raamatuhull, kirglik raamatute koguja

raamatunarrus » haiglane raamatukogumiskirg

raamatuneedus » vanasti raamatusse kirjutatud needusvormel kaitseks raamatuvarguse ja rikkumise eest

raamatunõudlus » väljendatud vajadus raamatute järele, nt lugejati ja liigiti

raamatunäitus » uudisteoste v teatud teemal valitud raamatute väljapanek vitriinis v stendil (teemanäitus, uudiskirjanduse näitus jne)

raamatuoksjon » raamatute müük enampakkumisega

raamatuomanik » isik, asutus, organisatsioon, raamatukogu vm, kellele raamat kuulub

raamatuost

raamatuplakat » raamatut reklaamiv plakat

raamatuplokk » kokkuõmmeldud ja kaitselehtedega varustatud trükipoognad

raamatupropaganda » sihikindel tegevus raamatute vastu huvi tekitamiseks

raamatupõlgur » raamatuvaenlane; isik, kes suhtub põlgavalt ja eitavalt raamatuisse

raamatupõlgus » raamatuvaenulikkus

raamaturatas » seade keskaja raamatukogus, mis võimaldas ühes kohas istudes kasutada mitut raamatut korraga

raamatureklaam

raamaturiiul

raamaturüüstaja » raamatute rikkuja, purustaja, hävitaja

raamaturüüste » raamatute rikkumine, purustamine, hävitamine

raamatuselg » raamatu osa, mis hoiab koos kaasi ja plokki ning kaitseb raamatu tagaserva (nt kõva selg, pehme selg, lame selg)

raamatusildik » raamatu kaanele v seljale kleebitud lipik kohaviida vm andmetega

raamatusisene bibliograafia » raamatus (lõpus, peatükkide, artiklite järel) leiduv(ad) bibliograafianimestik(ud) vm bibliograafiline andmestik

raamatusisene bibliograafialoetelu » raamatus (lõpus, peatükkide, artiklite järel) leiduv(ad) bibliograafianimestik(ud) vm bibliograafiline andmestik

raamatusisene kirjandusloetelu » raamatus (lõpus, peatükkide, artiklite järel) leiduv(ad) bibliograafianimestik(ud) vm bibliograafiline andmestik

raamatusotsioloogia » raamatute levikut, kasutamist, lugemise mõju jm uuriv sotsioloogia haru

raamatustatistika » raamatute ilmumise, leviku jne kohta käiv statistika

raamatusõber » isik, kes kollektsioneerib raamatuid lähtudes kindlatest kriteeriumidest (kujundus, vanus, sisu jne)

raamatusõprade ühing » raamatuhuvilisi ühendav organisatsioon; raamatute levitamise ja reklaamiga tegelev (ühiskondlik) organisatsioon

raamatutasku » kaarditasku raamatu kaane siseküljel

raamatute hävitamine » kindla kavatsusega teadlikult raamatute hävitamine poliitilistel, usulistel vm põhjustel

raamatute hävitamine » massiline raamatute hävitamine lähtudes mingist ideest

raamatute jumaldamine » raamatute jumaldamine, kummardamine kirjatähe ees; ka ebausklik piibliteksti austamine

raamatute kogu

raamatute valmistamine

raamatuteadlane » raamatu uurimisega tegelev eriteadlane

raamatuteadus » infoteaduse valdkond, mis uurib traditsioonilist ja digitaalset raamatut, selle kirjastamist, levitamist ja arengut

raamatutoodang » ilmunud raamatute kogum

raamatutrükkal » elukutseline trükkija; ajalooliselt ka trükikoja omanik

raamatutrükkimine » raamatute valmistamine trükkimise teel

raamatutugi » tugi raamatute püstihoidmiseks riiulil

raamatutundja

raamatutundmine » raamatute hulgas orienteerumine, nende sisu, kujunduse, kasutamisvõimaluste jm tundmine

raamatuturg » raamatukaubanduse ostu- ja müügitehingute süsteem, mis põhineb pakkumise ja nõudluse vahekorral

raamatututvustus

raamatutõstuk » mehaaniline seade raamatute transportimiseks raamatukogus, tavaliselt hoidla korruste vahel

raamatutööstus » raamatute tootmine (kirjastamisest ilmumiseni)

raamatutüpoloogia » õpetus, mille alusel raamatud jaotatakse tüüpidesse nende väljaandmisviisi, otstarbe, ülesehituse vm tunnuse alusel

raamatutüüp

raamatuvaat » vaat, milles trükikunsti algusajal transporditi raamatuid köitmata trükipoognatena

raamatuvahetus » raamatukogu üks komplekteerimisviise

raamatuvahetuspartner

raamatuvaras

raamatuvarumus » arvestusüksuste arv raamatukogus teeninduspiirkonna ühe elaniku (v lugeja) kohta

raamatuvarustatus » arvestusüksuste arv raamatukogus teeninduspiirkonna ühe elaniku (v lugeja) kohta

raamatuviit » raamatusse kleebitav graafiliselt kujundatud omaniku nimemärk

raamatuvorm » raamatu väline kuju: formaat, paksus, köitmisviis jne

raamatuühing » raamatuhuvilisi ühendav organisatsioon; raamatute levitamise ja reklaamiga tegelev (ühiskondlik) organisatsioon

raamatuüritus » raamatu(te)ga seotud üritus, nt esitlus, müük, näitus; ei ole tingimata raamatukogu korraldatud

raamjutustus » jutustus, mille alguses ja lõpus on kirjeldatud, kes, kus, millal ja kuidas jutustas selle loo

raat » mis tahes materiaalne objekt, millele on talletatud informatsioon, nt trükis, foto, heliplaat, kompaktketas

rahuldamata tellimus

rahuldatud tellimus

rahvajutt » rahvaloominguline jutustus

rahvalaul » rahvaloominguline luuleteos

rahvaluule » rahva pärimuslik suuline vaimulooming: rahvalaulud, muinasjutud, muistendid, naljandid, mõistatused, vanasõnad, kõnekäänud

rahvaraamat » sisult, kujunduselt ja hinnalt laiale lugejaskonnale määratud raamat; eriti XVIII ja XIX saj välja antud õpetliku ja ajaviitelise sisuga lugemisvara

rahvaraamatukogu » tasuta üldkasutatav universaalse koguga raamatukogu

rahvaraamatukogu » universaalse koostisega üldsusele avatud raamatukogu, mis teenindab kogu kohalikku või piirkondlikku elanikkonda ning mida tavaliselt täielikult või osaliselt rahastatakse kohaliku omavalitsuse ja/või riigieelarvest

MÄRKUS. Rahvaraamatukogu defineeritakse üldsusele avatud raamatukoguna isegi siis, kui selle teenused on suunatud kindlale sihtrühmale, nagu lapsed, nägemispuudega inimesed või haigla patsiendid. Rahvaraamatukogu põhiteenused on tasuta või osaliselt doteeritud. See määratlus hõlmab ka teenuseid, mida rahvaraamatukogud osutavad koolidele, ja teenuseid, mida piirkonnaraamatukogud osutavad piirkonna rahvaraamatukogudele.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

rahvaväljaanne » suures tiraažis ja odavas kujunduses väljaanne

rahvusbibliograafia » ühe rahvuse (maa, riigi) piirides ilmunud, selle rahvuse keeles, selle rahvuse autoritelt ning selle maa ja rahva kohta ilmunud teavikute bibliograafia

rahvusbibliograafia » ühes riigis avaldatud teavikuid sisaldav ja kirjeldav bibliograafia

MÄRKUS. Mõnes riigis hõlmab rahvusbibliograafia ka välismaal avaldatud riigiga seotud väljaandeid, sealhulgas tõlkeid ja riigi kodanike töid.

[ALLIKAS: ISO 9707:2008, määratlus 2.21]

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

rahvusraamatukogu » riigi keskne teaduslik universaalraamatukogu, kes hangib, säilitab ja teeb kättesaadavaks sellel maal, selle rahva keeles, selle maa kohta ilmunud ja selle maa autorite avaldatud väljaandeid; on ühtlasi rahvusbibliograafia keskuseks

rahvusraamatukogu » raamatukogu, mis vastutab oma asukohariigis kõigi selles riigis ilmuvate teavikute kogumise ja säilitamise eest

MÄRKUS 1. Tavaliselt täidab rahvusraamatukogu ka kõiki või mõningaid järgmisi ülesandeid: koostab rahvusbibliograafiat; säilitab ja arendab suurt ja esinduslikku väliskirjanduse kogu, k.a välismaal ilmunud oma maad käsitlevad teavikud; tegutseb üleriigilise bibliograafiainfo keskusena; koostab koondkatalooge; juhendab teiste raamatukogude töökorraldust ja/või edendab koostööd; koordineerib teadus- ja arendustegevust jne.

MÄRKUS 2. Mõiste „rahvusraamatukogu“ määratlus võimaldab kasutada seda rohkem kui ühe raamatukogu puhul riigis.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

rahvusteavikud » kõik riigis ilmunud teavikud olenemata vormist

MÄRKUS. Hõlmab kaubanduslikke ja mittekaubanduslikke väljaandeid.

[ALLIKAS: ISO/TR 28118:2009, määratlus 2.37]

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

rahvusteavikute kogu » kogu, mis koosneb rahvusteavikutest ja muust rahvuslikust dokumendipärandist, mille hulka kuuluvad nii traditsioonilised kui elektroonilised käsikirjad, arhiivimaterjalid, kartograafiateavikud, nooditeavikud, pildid, fotod ja audiovisuaalteavikud

[ALLIKAS: ISO/TR 28118:2009, määratlus 2.36]

MÄRKUS. Rahvusraamatukogu kogu võib hõlmata riikliku domeeni arhiivitud sisu veebis.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

rahvusvaheline bibliograafia » mitmes keeles ja mitme maa kirjandust loetlev bibliograafia (võib olla piiratud teema, aja vm tingimustega)

rahvusvaheline bibliograafianimestik » mitmes keeles ja mitme maa kirjandust loetlev bibliograafia (võib olla piiratud teema, aja vm tingimustega)

rahvusvaheline jadaväljaande standardnumber » Rahvusvaheline jadaväljaande standardnumber; kaheksakohaline numberkood, mis sisaldab kontrollnumbrit ja millele eelneb suurtähtlühend ISSN. ISSN koos võtmepealkirjaga identifitseerib ainuliselt ühe jadaväljaande või lõimväljaande (vt ISSN Manual). ISSNi annab ISSN Võrk (ISSN Network) ja see number põhineb rahvusvahelisel standardil EVS-ISO 3297. (ISBD)

rahvusvaheline kümnendliigitus

rahvusvaheline laenutus

rahvusvaheline noodiväljaande standardnumber » noodiväljaandele antud 13kohaline number, mis aitab väljaannet identifitseerida ja kergendab selle tellimist ning levitamist

rahvusvaheline raamatu standardnumber » Rahvusvaheline raamatu standardnumber; kümnekohaline numberkood, mis sisaldab kontrollnumbrit ja millele eelneb suurtähtlühend ISBN. ISBN identifitseerib ainuliselt teose ühe trüki, mille on välja andnud üks teatud kirjastaja. ISBNi annab rahvuslik ISBNi agentuur ja see number põhineb rahvusvahelisel standardil
EVS-ISO 2108. (ISBD)

rahvusvaheline raamatukogudevaheline laenutus

rahvusvaheline raamatuvahetus

rahvusvaheline RVL

rahvusvahelised auvisekirje reeglid

rahvusvahelised auviste bibliograafilise kirjeldamise reeglid

rahvusvahelised bibliograafilise kirjeldamise reeglid

rahvusvahelised bibliograafilise kirjeldamise üldreeglid

rahvusvahelised elektrooniliste teavikute bibliograafilise kirjeldamise reeglid

rahvusvahelised elektrooniliste teavikute kirjereeglid

rahvusvahelised jadaväljaannete bibliograafilise kirjeldamise reeglid

rahvusvahelised jadaväljaannete kirjereeglid

rahvusvahelised kaarditeavikute bibliograafilise kirjeldamise reeglid

rahvusvahelised kaarditeavikute kirjereeglid

rahvusvahelised kirje üldreeglid

rahvusvahelised kirjereeglid

rahvusvahelised monograafiakirje reeglid

rahvusvahelised monograafiate bibliograafilise kirjeldamise reeglid

rahvusvahelised noodikirje reeglid » rahvusvaheline nooditrükiste kirjeldamise reegleid sisaldav standard, mis käsitleb nooditrükiste kirjeldamisele ja identifitseerimisele esitatavaid nõudeid, kirjeelementide järjestust, kirjemärgistust

rahvusvahelised nooditrükiste bibliograafilise kirjeldamise reeglid » rahvusvaheline nooditrükiste kirjeldamise reegleid sisaldav standard, mis käsitleb nooditrükiste kirjeldamisele ja identifitseerimisele esitatavaid nõudeid, kirjeelementide järjestust, kirjemärgistust

rahvusvahelised vanaraamatukirje reeglid

rahvusvahelised vanaraamatute bibliograafilise kirjeldamise reeglid

rahvusvahelised vanaraamatute kirjereeglid

rakendus » lõppkasutaja infoprobleemi lahendavate vahendite kogum

rakenduskeskkond » rakendustarkvara tööd tagavate ja mõjutavate vahendite ja tingimuste kogum, sh riistvara ja operatsioonisüsteem

rakenduskirjandus » rakendusliku sisuga kirjandus

rakendusprofiil » Rakenduses kasutatavate metaandmete detailne kirjeldus.

MÄRKUS.Kirjelduses võib määrata kasutatavad olemid, elemendid ja leksikaalsed märkimissüsteemid ning elementide kohustuslikkuse ja korratavuse.

[RDA]

rakendusprogramm » tarkvara v programm, mis annab lõppkasutajale teatud teenuseid, nt tekstiprotsessor, meiler

rakendustarkvara » tarkvara v programm, mis annab lõppkasutajale teatud teenuseid, nt tekstiprotsessor, meiler

rakendustrükis » rakendusliku iseloomuga juhutrükitöö, nt kutsekaart, plank, pilet, kuulutus, teatri- v kontserdikava, etikett, prospekt jne

RAM » keskseadmesse kuuluv mäluseade, kuhu saab andmeid kirjutada ja neid sealt lugeda; töömälu, kust andmed kustuvad arvuti väljalülitamisel

rariteedikogu

rariteet » vähestes eksemplarides säilinud, vanuse, kujunduse, köite, sisu vm põhjusel haruldane teavik. Kõik käsipressil ajavahemikus u. 1455 – u. 1830 Euroopas trükitud raamatuid. Eestikeelsete trükiste rariteetsuse piiriks on võetud aasta 1860.

rariteet » enne 1800. aastat välja antud raamat või uuem raamat, mis on hinnaline piiratud väljaande, köite, pühenduste või muude sarnaste omaduste tõttu

MÄRKUS. Sellised nimetused kuuluvad tavaliselt erikogudesse, neil on spetsiaalsed kohaviidad ja need on paigutatud turvalisse piiratud juurdepääsuga ruumi.

EE MÄRKUS. Eestis on rariteedid enne 1861. aastat ilmunud eestikeelsed ja enne 1831. aastat ilmunud võõrkeelsed trükised ja käsikirjad, millel on ajalooline ja kultuuriväärtus.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

raster » toonillustratsioonide (foto jm) trükkimisel kasutatav joonvõrk, mille abil punktelementideks jaotamisega ja neile mitmesuguse suuruse andmisega saadakse rasterklišee

rasterklišee » läbi rastri pildistamisel saadud negatiivi kopeerimisel valmistatud klišee, mille trükielemendid koosnevad erisuguse suurusega punktidest

rasvane kiri [VAN] » trükikiri, millel tähesisene tühi pind on tähe põhijoontest kitsam

ratsur » perfokaardi (eriti nn ratsurkaardi) külge kinnitatav indikaator (sildike, värviline märgike vm)

ratsurkaart » ratsuritega märgistatav perfokaart

ratsurkartoteek » ratsuritega märgistatud perfokaartidest koosnev kartoteek

ravilugemine » psühhoteraapia kirjanduse abil

RDA olem » Inimühiskonna diskursuse olulisimate mõisteliste objektide abstraktne klass, mis on ressursside leidmise süsteemis RDA metaandmete kasutajate huvikeskmes.

MÄRKUS. RDA olemid on tegija, kollektiiv, asutus, väljendus, perekond, eksemplar, kehastus, nomen, isik, koht, ajavahemik ja teos.

[RDA]

reaalaja- » 1. omane andmete töötlusele arvutis seotult mingi väljaspool arvutit toimuva protsessiga, mille käigus saabuvaid (analoog)andmeid samas tempos töödeldakse
2. omane dialoogrežiimis töötavatele süsteemidele ja protsessidele

reaalkataloog » teavikute sisu järgi üles ehitatud kataloog, nt süstemaatiline e liigikataloog, märksõnakataloog jts

reaalkataloogimine » kataloogimise osa, mille käigus esitatakse märksõnad ja/või liigiindeksid

reaalune tõlge » rea alla kirjutatud sõnasõnaline tõlge, nt luuleteksti toortõlge

reaktsiooniaeg » aeg, mis kulub arvutisüsteemile antud korralduse lõpust reaktsiooni alguseni

realadur » ridade kaupa trükiladu valmistav ladumismasin

reanumber » ridu loendav number lehekülje veerisel, sageli kasutusel klassikaliste teoste väljaandeis

reavahe » tühi ruum ridade vahel

rebitav kalender » kalender, kust on võimalik eemaldada möödunud päeva, nädala v kuu leht

redaktor » teost avaldamiseks ettevalmistav, avaldamist korraldav, avaldamise eest vastutav töötaja

redaktsioon » dokumendi variant, oluliste erinevustega teksti teisend; mõtte väljenduslik vorm, formuleering

redaktsioon » tarkvaratoote uuendus sama versiooni piires

redigeerima » andmeid edasisteks operatsioonideks ette valmistama, nt ümber paigutama, lisama v vormingut muutma

redigeerimine » teose avaldamiseks ettevalmistamine (käsikirja sisu, keele ja stiili parandamine ja viimistlemine) ja avaldamise korraldamine

referaadikogumik » referaatide kogumik eraldi raamatuna

referaat » teose sisu lühikokkuvõte; ülevaatlik ettekanne mingil teemal avaldatud allika(te) põhjal

referaatajakiri » mingi ala referaate avaldav ajakiri

referaatbibliograafia » bibliograafia, milles kirjeile on lisatud referaadid

referaatide ja retsensioonide bibliograafia » kogumikes, perioodika- ja jätkväljaandeis ilmunud retsensioone ja referaate loetlev bibliograafia

referaatinfo » informatsioon referaatide kujul

referaatkaart » referaadiga varustatud (bibliograafia)kaart

referaatkartoteek » referaadiga varustatud kaartidest koosnev kartoteek

referaatmik » referaatide kogumik eraldi raamatuna

referaatnimestik » bibliograafia, milles kirjeile on lisatud referaadid

referaatväljaanne » referaate esitav väljaanne: referaatmik, referaatajakiri jt

refereerima

refereerimisteenus » mingil teemal ilmunud, tavaliselt teaduslike tööde lühikokkuvõtete pakkumine

regionaalbibliograafia » mingit piirkonda (regiooni) käsitleva kirjanduse loetelu.

regionaalvõrk » lähestikku asuvaid kohtvõrke ühendav võrk

register » loetelu, mis hõlbustab ainestiku leidmist, nt trükisest v andmebaasist

register » etteantud mälumahuga eriotstarbeline sisemälu osa

register » teatud tüüpi infosüsteem, millesse volitatud ametiasutus sisestab ametlikus korras andmeid, nt rahvastikuregister

register » korrastatud nimestik või otsisüsteemi osa, mis võimaldab juurdepääsu selle mingile teistmoodi korraldatud osale, dokumendi aadressile või dokumendile endale

register » samasse sarja või liiki kuuluvate või eri päritolu samalaadsete üksikdokumentide tavaliselt kronoloogiline loend koos iga dokumendi kokkuvõtliku kirjeldusega

registerköide » mitmeköitelise väljaande, nt entsüklopeedia sisu avav eraldi köide registritega

registratsioonbibliograafia » võimalikult täielikult mingi maa trükitoodangut loetlev bibliograafia

registratsioonnimestik » võimalikult täielikult mingi maa trükitoodangut loetlev bibliograafia

registreerimiskaart » formular lugeja registreerimiseks

registreerimislett » lett või laud lugejate registreerimiseks

registreerimispunkt » lugejate registreerimise koht raamatukogus

registreerimistasu

registreeritud kasutaja » isik või asutus, kes on raamatukogus registreeritud eesmärgiga kasutada selle kogu ja/või teenuseid raamatukogu ruumides või väljaspool raamatukogu

MÄRKUS 1. Kasutajaid võib registreerida nende soovi alusel või automaatselt, juhul kui nad liituvad asutusega, mille kõik liikmed saavad automaatselt registreeritud kasutajaiks.

MÄRKUS 2. Registreerimist tuleb regulaarselt kontrollida (minimaalselt iga kolme aasta tagant), et mitteaktiivsed kasutajad registrist eemaldada.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

reisijuht » raamat maa, linna, maakoha vm tutvustamiseks, esitab matkamarsruute, kirjeldab vaatamisväärsusi, annab muud infot

reisikirjeldus » teaduslik, populariseeriv v kirjanduslik reisisündmuste ja -muljete esitus

rekataloogimine » teavikute uuesti kataloogimine uute kataloogimisreeglite vm põhjuse tõttu

reklaameksemplar » tutvustuseks mõeldud eksemplar

reklaamilisa » ajalehe või ajakirjaga kaasnev ainult reklaame sisaldav väljaanne

reklaampael » reklaamtekstiga paberriba raamatu köite ümber

reklaamväljaanne » reklaami otstarbel välja antud trükis vm teavik

reklamatsioon » avaldus tellitud teaviku saamatajäämise (v ebakvaliteetse teaviku saatmise) kohta kirjastusele, raamatukaubastajale, postiasutusele

rekto » avatud raamatu parempoolne lehekülg, kannab üldjuhul paaritut numbrit

relatiivne paigutus » teavikute paigutusviis, mille puhul nende asukohta on võimalik seostada teiste teavikutega (inventarinumbri, kohaviida vm abil), mitte kindlate riiulitega

relatiivregister » Dewey kümendliigituse (DDC) märksõnaregistri nimi

relevantsus » informatsiooni asjakohasus, vastavus päringule

reljeefkaart » kolmemõõtmeline maa või muu taevakeha pinda esitav mõõtkavaline mudel

reljeeftrükk » trükkimisviis, mille puhul jäljendid saadakse reljeefse kõrgendusena

remark » 1. märkus, ääremärkus
2. draamateoses autori nõuandev märkus näitlejale, lavastajale v lugejale

repliik » draamateose teksti osa, ühe tegelase ütlus v vastus

reportaaž » ajakirjandusžanr: vahetute muljetena esitatud sündmuse kirjeldus

repositoorium [ebasoovitatav] » tehniline lahendus digiobjektide pikaajaliseks säilitamiseks ja haldamiseks

reprint » kordustrükk ilma uue trükilaota, tavaliselt fotomehaaniliselt

reprint » Bibliograafiaüksuse kordustrükk, mis on tehtud esialgse lao põhjal. See kordustrükk võib olla originaali täpne reproduktsioon (juurdetrükk – impression) või sisaldada suuremaid või väiksemaid täpselt piiritletud erinevusi (uustrükk – issue). (ISBD)

repro » trükitehnilisel, fotograafilisel vm teel tehtud koopia pildist, joonisest vm kujutisest, eriti kunstiteosest

reproduktsioon » trükitehnilisel, fotograafilisel vm teel tehtud koopia pildist, joonisest vm kujutisest, eriti kunstiteosest

reproduktsioon » Kehastuse või eksemplari sisu täpne koopia, mis on tehtud mehaaniliste või elektrooniliste vahenditega.

[RDA]

reprodutseerima » teosest ükskõik millises objektiivselt tajutavas vormis, k.a elektroonilises, koopiat või koopiaid tegema

reprograafia » trükiste, käsikirjade jm dokumentide kopeerimine ja koopiate paljundamine täpsete jäljendite saamiseks mitmesugustel menetlustel

res » Materiaalsete või mõisteliste asjade abstraktne klass inimühiskonna diskursuses.

[RDA]

reserveerima » teavikut laenamiseks ette tellima või varuks panema

reservkogu » kogu, millest täiendatakse kasutuskogu

restart » programmi täitmise jätkamine pärast veaparandust, kasutades vea-eelseid andmeid

restaureerima » kulunud v vigastatud teavikut taastama

restaureerimine » objekti töötlemine, mille eesmärgiks on see rekonstrueerida võimalikult algsel oletataval kujul

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

restaureerimine » toimingud, mille eesmärk on taastada halvas olukorras või kahjustatud dokumendi algne seisukord nii täpselt kui võimalik

MÄRKUS. Arhiveerimiseks restaureerimisel ei üritata taasluua puuduvat teksti jne ja kogu restaureerimine peab olema selgelt nähtav.

[ALLIKAS: ISO 5127:2001, määratlus 6.1.04]

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

resümee » millegi lühike, ainult kõige tähtsamat sisaldav esitus

režiim » seadme v programmi tööviis

retrokonversioon » andmete tagasiulatuv konvertimine, nt kaartkataloogi teisendamine arvutiloetavateks MARC-vormingus kirjeteks

retrospektiivbibliograafia » kirjandust piiramata v pikema aja ulatuses tagasihaaravalt registreeriv bibliograafia

retrospektiivne bibliograafia » kirjandust piiramata v pikema aja ulatuses tagasihaaravalt registreeriv bibliograafia

retrospektiivne kataloogimine » kogus leiduvate, kuid varem kataloogimata teavikute kataloogimine, samuti varem kataloogitud teavikute uuesti de visu kataloogimine (rekataloogimine) eesmärgiga koostada täielikum kirje ajakohaste reeglite järgi

retrospektiivne konversioon » andmete tagasiulatuv konvertimine, nt kaartkataloogi teisendamine arvutiloetavateks MARC-vormingus kirjeteks

retrospektiivnimestik » kirjandust piiramata v pikema aja ulatuses tagasihaaravalt registreeriv bibliograafia

retrospektiivotsing » mingil teemal minevikus avaldatud info otsing

retsenseerima » vaatlema ja analüüsima, arvustavalt hindama ning selle põhjal retsensiooni kirjutama

retsensent » arvustaja, teose hindaja, retsensiooni kirjutaja

retsensioon » teose, käsikirja, raamatu, lavastuse, filmi vm analüüs ja hinnang kirjutisena v trükitud artiklina

retsensioonide bibliograafia » kogumikes, perioodika- ja jätkväljaandeis ilmunud arvustusi loetlev bibliograafia

retsensioonieksemplar » arvustamiseks saadetav eksemplar

retseptsioon » teose, autori loomingu, kunstisuuna vm vastuvõtt oma või mõne teise maa kultuuris, sotsiaalse rühmituse poolt jne

RETURN-klahv » klahv, millega kasutaja annab töötluse juhtimise edasi programmile; tekstitöötluses lõpetab sisestusrea

revisjon » viimane korrektuur enne trükkimist

revisjonipoogen » küljendatud trükilaolt viimase korrektuuri lugemiseks tehtud tõmmis

revisjonkorrektuur » viimane korrektuur enne trükkimist

RFID » raadiolainesageduse tuvastamisel põhinev turva- ja kodeerimissüsteem

ribitud paber » ammutussõelast tekkinud ribijoonestikuga paber

rida » teksti osa, mille moodustavad samale joonele kirjutatud v trükitud tähed, numbrid jm märgid

riideköide » köide, mille kaante ja selja katteks on riie, nt sametköide ja kalingurköide

riigi inforessurss » kõik mingi riigi territooriumil kasutatavad infoallikad

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

riigibibliograafia » ühes riigis ilmunud trükitoodangut jm teavikuid registreeriv bibliograafia

riigiraamatukogu » riiklikult ülalpeetav raamatukogu

riiklik bibliograafia » ühes riigis ilmunud trükitoodangut jm teavikuid registreeriv bibliograafia

riiklik raamatukogu » riiklikult ülalpeetav raamatukogu

riimisõnastik » sõnastik, mis loetleb sõnu rühmitatult nende riimumise järgi

riimkroonika » riimitud värssides kroonika, eriti XII-XVI saj

riis » paberikauba (trükipaberi) mõõtühik, nt 480 või 500 A¤ formaadis paberilehte

riistariba » nupurida, mille kaudu saab käivitada rakendusprogrammi funktsioone

riistvara » infotöötlussüsteemi esemelised komponendid, nt arvutid ja välisseadmed

riiul » puidust v metallist seadis laudidega, milledele saab paigutada esemeid, nt raamatuid

riiulilaud

riiulimaht » riiuli mahutavusvõime

riiulipind

riiulisilt » riiulile kinnitatud etikett, mis iseloomustab sellele riiulile paigutatud raamatuid

riiuliviit » riiulis teavikute vahele paigutatav eristustahvlike, nt autoriviit, liigiviit, täheviit, numbriviit

ringkiri » laialisaadetav dokument ettekirjutuste, teadete v muuga

ringlus » mingi perioodi jooksul toimunud laenutuste ja raamatukogu teavikute arvu suhe

ringlussagedus » mingi perioodi jooksul toimunud laenutuste ja raamatukogu teavikute arvu suhe

ringpostitus » asutuse sisene teavikute või dokumentide kindlaksmääratud korras edasitoimetamine

rippmenüü » menüü, mis kuvatakse kasutaja valikul menüüriba alla

ripprida » lõigu v kirje esimene rida, mis algab järgnevaist ridadest eestpoolt

ristkataloog » tähestik- ja märksõnakataloogi kombinatsioon, kus kirjed on ühises tähestikjärjestuses; iga teos on peegeldatud nii autori (autorita teosed pealkirja) kui ka märksõna järgi

ristotsing » üheagne otsing mitmes andmebaasis

ristregister » kombineeritud register, nt nimesid ja märksõnu ühises tähestikjärjestuses esitav register

ristviide » kaks sideviidet, mis vastastikku seovad kaht kirje pealdist, märksõna v rubriiki

ROM » keskseadmesse kuuluv ainult lugemist võimaldav mäluseade, kuhu andmed ja programmid on salvestatud arvuti valmistamise ajal

romaan » ulatuslik proosateos mitmeti areneva sündmustikuga

romanist » romaane kirjutav kirjanik

rooma numbrid » liitmispõhimõttel rajanev arvusüsteem, sümbolid I, V, X, L, C, D, M

rotaator » sõeltrükil põhinev paljundusseade, olnud kasutusel peamiselt kirjutusmasinal kirjutatu paljundamiseks

rotaprint » väike ofsettrükimasin, milles trükivormiks on õhuke silindrile kinnitatav metallplaat sellele fotokeemilisel teel kantud teksti ja kujutistega

rotaprinttrükis » rotaprindil trükitud trükis

rotatsioonmasin » trükimasin, milles nii trükivorm kui ka paber pöörlevad trükkimise ajal silindril

rotatsioontrükk » trükkimine rotomasinal

roto » trükimasin, milles nii trükivorm kui ka paber pöörlevad trükkimise ajal silindril

rotomasin » trükimasin, milles nii trükivorm kui ka paber pöörlevad trükkimise ajal silindril

rototrükk » trükkimine rotomasinal

rubriik » kataloogi v kartoteegi jaotis, millesse kuuluvaid kirjeid ühendab mingi tunnus: indeks, teema, märksõna

rullfilm » rulliks keritud filmilint

rullmikrofilm » rullina hoitav mikrofilm

rullpaber » paber, mis tuleb vabrikust rullina (mitte lehtedena); kasutusel nt rotomasinas

rullraamat » vanaaegse raamatu vorm: pikk papüürusriba, millele kirjutatud teksti keritakse lugemisel edasi

rulltempel » rullikujuline tempel kaunistuste trükkimiseks köiteile

runo » soome ja karjala rahvalaul

ruumiandmebaas » andmebaas ruumiandmete tsentraalseks salvestamiseks, haldamiseks ja kasutamiseks; ruumiandmete kogum, mida hallatakse teatud maa-ala, teema või projekti põhiselt

ruumiandmed » ruumiandmed on andmed, mis otseselt või kaudselt osutavad konkreetsele asukohale või geograafilisele alale, sealhulgas andmekogudes hallatavad andmed, mis kirjeldavad ruumiobjektide asukohta, omadusi ja kuju geograafilises ruumis

[Ruumiandmete seadus]

ruumraamat » tavaliselt laste pildiraamat, mis avatuna esitab kujutised ruumiliselt nagu teatris dekoratsioonid

ruunikalender » kepile v lauakesele lõigatud igavene kalender, milles olid ruunikirjas märgitud nädala- ja tähtpäevad

ruuter » funktsionaalüksus marsruutimiseks

ruutkaart » korrapärase võrgustikuga teatud suhtarvu määra kirjeldav kaart; kasutatakse erinevate ruumianalüüside, nt teemaplaneeringute ja arengukavade koostamiseks. Statistikaamet koostab rahvaloendusandmete põhjal rahvastiku tiheduse ruutkaarti, mis näitab elanike arvu 1 km² kohta.

ruutkood » 1. kodeerimissüsteem, mis esitab märke kahemõõtmelise maatrikskoodina, mida saab dekodeerida kaameraga nutiseadme abil, nt nutitelefoni või tahvelarvutiga
2. info kodeeritud esitus selles süsteemis

RVL » lugejateeninduse üks vorme, mis seisneb raamatukogus puuduva teaviku (v selle koopia) tellimises teisest raamatukogust

RVL » originaalvormis teaviku laenutamine või teaviku (või selle osa) koopia edastamine ühest raamatukogust teise raamatukokku, mis ei ole sama juhtkonna alluvuses

MÄRKUS 1. Elektrooniliste teavikute vahendatud edastust arvestatakse elektroonilise dokumendiedastusena.

MÄRKUS 2. Selles standardis määratletud laenutus- ja edastusteenuste liigid on esitatud tabelis 1.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

RVL-i laenusedel » lugeja poolt täidetav spetsiaalne formular teaviku tellimiseks (ka rahvusvahelise) raamatukogudevahelise laenutuse kaudu

RVL-i tellimus

RVL-väline dokumendivahendus » trükis või e-teavik (või nende osa), mille saadab RVL-i süsteemi mittekuuluv tarnija väljastpoolt raamatukogu, kusjuures raamatukogu osaleb kättetoimetamises või teenuse eest tasumises

MÄRKUS 1. Ei ole tähtis, kas saadetiste eest makstakse ühekaupa või on teatud arvu saadetiste eest tehtud ettemaks.

MÄRKUS 2. Selles standardis määratletud laenutus- ja edastusteenuste liigid on esitatud tabelis 1.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

rõngasköide » rõngasmehhanismiga köidetav raamat, mille lehti saab hõlpsasti lisada v eemaldada

rändkogu » rändteeninduseks (rändraamatukogudes ja teeninduspunktides) määratud kogu

rändnäitus

rändraamatukaubandus » kandekaubandus, raamatute müük majast majja, perest perre liikudes

rändraamatukaupmees » majast majja ja perest perre rändav raamatumüüja, Eestis eriti XIX saj lõpul ja XX saj algul

rändraamatukogu » liikuv raamatukogu lugejate teenindamiseks piirkondades, kus raamatukogu puudub, nt autoraamatukogu, raamatubuss jne

rändraamatukogu » raamatukogu, mõnikord rahvaraamatukogu koosseisus, mis kasutab sõidukit, et viia teavikuid ja teenuseid kasutajani, s.o alternatiivne võimalus raamatukogu ruumidele

MÄRKUS. Kohandus standardist ISO 5127:2001.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

rändraamatukoguteenindus » väikese valikkoguga mobiilsete teeninduspunktide (rändraamatukogude) saatmine piirkondadesse või asutustesse

rändteenindus » väikese valikkoguga mobiilsete teeninduspunktide (rändraamatukogude) saatmine piirkondadesse või asutustesse

rööpandmed » Kirje andmed teises keeles v kirjasüsteemis. (ISBD)

rööpkirje » rööptiitliga teavikule teises keeles koostatud kirje

rööpliitum » Kehastus, mis kujundab üksuseks ühe ja sama teose kaks või enam väljendust.

[RDA]

rööpnummerdus » perioodikaväljaande rööbitine aasta- ja üldnummerdus, nt 11 (104), 306 (2111)

rööppealkiri » Põhipealkiri (või üksikteose pealkiri, mis sisaldub koondpealkirjata väljaandes) teises keeles või kirjasüsteemis, mis on esitatud põhipealkirjaga võrdväärsena. Rööppealkirjad võivad esineda ka koos seeria või allseeria põhipealkirjaga. (ISBD)

rööptekst » sama tekst teises v teistes keeltes

rööptekstiga väljaanne » raamat, kus sama teos esitatakse mitme tekstina: originaal ja tõlge, algtekst ja redigeering vm

rööptiitelleht » teiskeelne tiitelleht

rööptõlge » algtekstiga kõrvuti esitatav tõlge

rööpväljaanne » väljaanne, mis on sisult sama, aga avaldatud samaaegselt näiteks eri kirjastustes, eri keeltes (nt Euroopa Liidu väljaanded) või eri kandjatel (nt Sirp).

röövkirjastaja

röövtrükk (ajal) » teose trükkimine või paljundamine autori loata

rühmakirje » mitme teaviku ühine kirje

rühmatööruum » rühmatööks sisustatud ruum

rühmkogu » mingi tunnuse poolest samalaadsete, rühmiti arvelevõetud ja töödeldud trükiste kogu, nt pisitrükisekogu

rühmpaigutus » teavikute paigutamine rühmiti

rüütliromaan » keskaja õukonnakirjanduse eepikažanr, uusaja seiklusromaani eelkäija

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018