Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  Z  Ž  T  U  V  W  Õ  Ä  Ö  Ü 

Kokku: 409 sõna

paarislehekülg » avatud raamatu vasakpoolne lehekülg, kannab üldjuhul paarisnumbrit

paaritu lehekülg » avatud raamatu parempoolne lehekülg, kannab üldjuhul paaritut numbrit

paber » õhuke (kuni 200 g/m²) materjal, mis on valmistatud mehhaaniliselt ja keemiliselt töödeldud, peamiselt taimseist kiudaineist (puit, õled, tselluloos, kaltsud jm) sadestamise teel

paberiformaat » paberipoogna pikkus ja laius, nt 70x90 cm

paberipoogen » paberi arvestusühik, arvestatakse tavaliselt standardsetes formaatides: 60x90, 70x90, 70x108, 84x108

paberiveski » paberivabriku endisaegne nimetus

paberkoopia » (ka masinloetava dokumendi) koopia paberil

paberköide » paberkaantega köide

paginatsioon » lehekülgede nummerdus, mis määrab nende järjekorra

paginatsiooniandmed » bibliokirje füüsilise kirjelduse alal esitatud andmed teaviku lehekülgede arvu ja nummerduse eripära kohta

pagineerima » teaviku lehekülgi või lehti nummerdama, nende järjekorda määrama

pagineerimata lehekülg » ilma numbrita lehekülg, tavaliselt raamatu (ka peatüki vm jaotuse) lõpus

pagulaskirjandus » väljaspool kodumaad loodud kirjandus

paigaldama » riistvara üles seadma ja arvutisüsteemi ühendama; tarkvara töökeskkonda paigutama ja häälestama

paigutus » teavikute asetusviis riiulil (vertikaalne, formaadiline, süstemaatiline, tähestikuline jne)

paigutuse kontroll

paigutusindeks » liigiindeks teaviku kohaviidas, määrab sisu järgi tema asukoha riiulil

paigutussüsteem » teavikute asetusviis riiulil (vertikaalne, formaadiline, süstemaatiline, tähestikuline jne)

paigutusviis » teavikute asetusviis riiulil (vertikaalne, formaadiline, süstemaatiline, tähestikuline jne)

paikkonnabibliograafia » mingit piirkonda (regiooni) käsitleva kirjanduse loetelu.

paikne kogu

paikne raamatukogu

pakett » edastusüksus andmesides

pakett » täielik ja dokumenteeritud programmide komplekt, mida tarnitakse mitmele kasutajale üldise rakenduse tarbeks

pakkfail » fail, mis sisaldab pakina töödeldavaid andmeüksusi

pakkima » andmeid salvestuskandjal kompaktsele kujule konvertima nii, et saab taastada nende algse kuju

pakktöötlus » kogutud andmete, tehingute vms töötlus rühmiti inimese sekkumiseta

paks kiri » trükikiri, millel tähesisene tühi pind on tähe põhijoontest kitsam

paleograafia » ajaloo ja filoloogia abiteadus, mis uurib peamiselt antiik- ja keskaja käsikirjade kirjutusviisi, väliseid iseärasusi, kirjutusmaterjale jne

paleograafia » antiik- ja keskaja käsikirjade arenemist, kirjutusviisi ja materjali uuriv ajaloo abiteadus

paleotüüp » aastatel 1501-1550 trükitud raamat

palgeleht » tiitellehe vastaklehekülg, millel on illustratsioon v autori portree

palimpsest » pärgament- v papüüruskäsikiri, mille tekst on maha kraabitud v pestud ja asendatud uuega

palindroom » sõna v lause, mis tagurpidi loetuna annab sama sõna v lause

palingraafia » vanade trükiste, nt puugravüüride ümbertrükkimine ülekantuna litograafiakivile v metallplaadile

paljundamine » originaalist kahe v enama jäljendi valmistamine kopeerimise teel

paljundus » originaalist kahe v enama jäljendi valmistamine kopeerimise teel

palmilehtraamat » palmilehtedele kirjutatud raamat (levinud Ees- ja Taga-Indias)

palveraamat » palvetekstidega raamat

pamflett » poleemiline paljastav ja mahategev pilkekirjutis

paneel » köite selja osa, mis asub kahe nöörme vahel

paneelpealkiri » kaardilehe õigesti kokkuvoltimisel voldiku esiküljele jääv pealkiri

paoklahv » klahv, mis enamikus programmides katkestab käsu täitmise

papp » paberist ja kartongist paksem jäik pabermaterjal kaaluga üle 500 g/m²

pappkaaned » köitmisel raamatule pandud papist kaaned, tavalised kõva köite puhul

pappköide » pappkaantega köide

pappraamat » papile trükitud, tavaliselt väikelastele määratud raamat

papüroloogia » papüüruskäsikirjade uurimise ja publitseerimisega tegelev teadusharu

papüürus » vanaaegne kirjutusmaterjal, mis valmistati Põhja-Aafrikas kasvavast lõikheinast (Cyperus papyrys); leiutati 3. at. e.m.a.; V saj tõrjus pärgament papüüruse kõrvale

papüürusrull » rullikujuline papüüruskäsikiri

parabool » lühike, sageli allegooriline jutustus, mille õpetlik mõte esitatakse võrdlusena teise nähtusega

paragrahv » nummerdatud lõik v jaotis tekstis, eriti seadustes ja määrustes; märk §

paralipomena (kr) » teose lisad, mis teose avaldamisel on kasutamata jäetud ja avaldatakse eraldi

paralleelkirje » rööptiitliga teavikule teises keeles koostatud kirje

paralleeltekst » sama tekst teises v teistes keeltes

paralleeltekstiga väljaanne » raamat, kus sama teos esitatakse mitme tekstina: originaal ja tõlge, algtekst ja redigeering vm

paralleeltiitel » tiitel teis(t)es keel(t)es

paralleeltõlge » algtekstiga kõrvuti esitatav tõlge

paralleelväljaanne » väljaanne, mis on sisult sama, aga avaldatud samaaegselt näiteks eri kirjastustes, eri keeltes (nt Euroopa Liidu väljaanded) või eri kandjatel (nt Sirp).

parameeter » seadme v programmi käitumist iseloomustav suurus; määratakse häälestamisel

parandatud trükk » kordustrükk, mille tekstis on tehtud parandavaid ja täpsustavaid muudatusi

parlamendiraamatukogu » raamatukogu, kelle ülesandeks on eeskätt parlamendiliikmete teenindamine

parlamendiväljaanded » parlamendi protokollide, aruannete, otsuste, seaduste jm dokumentide trükis avaldatud tekstid

paronüümisõnastik » häälikuliselt lähedaste, kuid erineva tähendusega sõnade sõnastik, nt teade-teate, teade-teatme

parool » salastatud märgijada, mis identifitseerib volitatud kasutaja, lubades tal siseneda süsteemi

partii » ühele instrumendile, lauljale v häälerühmale ettenähtud osa mitmehäälses helitöös, partituuri osa

partituur » helitöö kõigi instrumentaal- ja vokaalpartiide koondnoodistik kohastikku noodijoonestikega

partnerlus » jätkuv vormistatud koostöö raamatukogu ja ühe või mitme organisatsiooni vahel (sh teised raamatukogud), mis tavaliselt hõlmab kindlaid teenuseid või tegevusi

MÄRKUS 1. Partnerlus on tavaliselt lepinguline. Partnerite panused võivad olla erinevad, nt oskusteave, rahastamine, koolitus, materjalid, ruumid.

MÄRKUS 2. Välja arvatud mitme samas haldusüksuses asuva raamatukogu vaheline koostöö.

MÄRKUS 3. Tähtajaline koostöö kindla projekti raames ei kuulu partnerluse alla ja seda arvestatakse koostööprojektina (vt 2.5.2).

MÄRKUS 4. Välja arvatud ühepoolne tasuline või tasustamata suhe, kus üks partner tegeleb ainult teenuste pakkumisega ja teine ainult vastuvõtmisega.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

pasigraafia » mingil elu- v teadusalal kasutatav loomulikust keelest sõltumatu märgisüsteem, nt noodikiri

paskvill » teotav pilke- ja laimukirjutis

passiivkogu » kogu, millest ei laenutata (vahetus-, varukogu jmt)

pastelljoonistus » pastellkriitidega tehtud joonistus

patendiinfo » info avaldatud patenditaotluste ja väljaantud patentide ning registreeritud kasulike mudelite kohta

patendikirjeldus » patenditava leiutise lühike tehniline kirjeldus

patendikogu

patendiraamatukogu » erialaraamatukogu, mis kogub patendikirjandust ja jagab sellealast infot.

patendiregister » patenditaotluste ja patentide ning nende kehtivuse ja omandiõiguse kohta käivate andmete register

patent » patendi valdaja (leiutaja) õigusi sätestav juriidiline dokument; äri- v tööstustunnistus

patent » Liivi- ja Kuramaa kubermangu trükis avaldatud seadus, määrus vm õigusakt

patent » haldusakt (koos selle juurde kuuluva dokumentatsiooniga), millega valitsus annab leiutajale ainuõiguse kasutada või litsentsida leiutist

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

patriits » tähepildiga terastempel, millega vajutatakse täht matriitsile

patronüüm » isa nimi isikunime osana

paunköide » keskaja raamatuköite vorm: köidet kattev nahk on kaante servas pikendusega, nii et sellest on võimalik raamatut hoida ja kanda

peaarvuti » programm v seade, mis annab andmesidevõrgu kaudu tööjaamadele v muudele üksustele ühiskasutuslikke teenuseid, nt andmebaasi-, faili-, meiliserver

peakataloog » raamatukogu koostist kõige täielikumalt kajastav kataloog

pealdis » kirje algusse paigutatud ühtlustatud vormis kirje element, nt autori nimi, mis määrab kirje koha tähestikjärjestuses

pealdiskirje » bibliokirje, mille esimene element on pealdises

pealiik » üldmõiste jaotise kohta liigitustabelis

pealkiri » teose nimi

pealkiri » Sõna, fraas või märgirühm, mis tavaliselt esineb väljaandes ja mille järgi väljaannet või selles sisalduvat teost nimetatakse. Väljaandel on harilikult mitu pealkirja (nt tiitellehel, kaanel, seljal), mis võivad olla ühesugused või üksteisest erineda. (ISBD)

pealkirja täiendandmed » Sõna, fraas või märgirühm, mis esineb koos väljaande põhipealkirjaga ja allub sellele. Pealkirja täiendandmed esinevad ka koos teiste pealkirjadega, alludes neile (nt rööppealkirjade, väljaandes sisalduvate üksikteoste pealkirjade, seeria- või allseeriapealkirjade juurde kuuluvad täiendandmed). Pealkirja täiendandmed täpsustavad, selgitavad või täiendavad pealkirja, mille juurde nad kuuluvad. Samuti võivad nad osutada väljaande või selles sisalduvate teoste tüübile, sisule, iseloomule vms või selgitada väljaande loomise motiive ja põhjust. Termin hõlmab ka alapealkirju ja ülapealkirju, kuid mitte teisendpealkirju (nt seljapealkirjad), mis asuvad väljaandes mujal kui kehtestatud andmeallikas. (ISBD)

pealkirja- ja vastutusandmete ala » kirje põhiala, mis on vältimatu teaviku identifitseerimiseks; hõlmab pealkirja ja selle täiendandmeid, individuaal- v kollektiivautorite, toimetajate jt teose loomises osalenud isikute ja kollektiivide andmeid

pealkirjakartoteek » teoste pealkirjade tähestikkartoteek, milles pealkirjadelt viidatakse autoreile

pealkirjakataloog » tähestikkataloog, milles kirjed on järjestatud teoste pealkirjade järgi

pealkirjakirje » pealdiseta kirje, mille esimeseks elemendiks on pealkiri

pealkirjaregister » teoste pealkirju loetlev register trükises v andmebaasis

peamenüü » programmi käituse algul kasutajale kuvatav menüü, millest tavaliselt hargnevad alammenüüd

pearaamatukogu » juhtiv raamatukogu ühe süsteemi (asutuse) raamatukogude seas

pearaamatukogu » administratiivüksuse osa(d), kuhu on koondatud peamised administratiivsed funktsioonid ning oluline osa raamatukogu kogust ja teenustest

MÄRKUS. Mitmest haruraamatukogust koosnev administratiivüksus ei pea tingimata omama keskraamatukogu.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

peatoimetaja » kirjastuse v toimetuse tööd juhtiv isik

peatükk » teose suurem, omaette terviku moodustav jaotis

pedagoogikaraamatukogu

peegeltiitel » mitmekeelse v -köitelise teose, jätkväljaande vm tiitlist vasakul asetsev tiitel

peegeltiitelleht » kaksiktiitellehe vasemal asuv vastaktiitliga tiitelleht

pehme köide » painduvate kaantega köide

pehmelakk » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul pliiatsi v kriidiga tehtud joonistus kantakse läbi õhukese krobelise paberi rasva sisaldava pehme lakiga kaetud plaadile ja söövitatakse
2. selles tehnikas graafikateos

peitenimi » pseudonüüm, mis on moodustatud autori õige nime algustähtedest v -silpidest, nt KAH = Karl August Hindrey

peitfail » fail, mida kataloogipuus ei näidata, vältimaks selle juhuslikku kustutamist

pereajakiri » üldsisuline mitmesuguste kirjutiste ja piltidega ajakiri, mis pakub midagi kõigile pereliikmeile

perekond » Isikud, kes on omavahel seotud sünni, abielu, lapsendamise, kooselu või muu õigusliku aluse põhjal või esitlevad ennast muul viisil perekonnana.

[RDA]

perekonnanimi » vanemailt lapsele kanduv nimi, asetseb tavaliselt eesnime järel

perfokaart » kaart informatsiooni salvestamiseks mulgustamise või sälkamise teel

perioodika » perioodikaväljaannete kogunimetus

perioodikabibliograafia » perioodikaväljaandeid loetlev bibliograafia

perioodikakataloog

perioodikakogu » perioodikaväljaannete (ajalehed, ajakirjad jmt) kogu

perioodikakogumik » perioodiliselt ilmuv artiklite vm kogumik

perioodikalugemissaal » lugemissaal perioodikaväljaannete (nt ajalehed, ajakirjad) kasutamiseks

perioodikamoodul » raamatukoguautomaatika süsteem v integreeritud raamatukogusüsteemi moodul perioodiliselt numbritena saabuvate teavikute tellimiseks ja vastuvõtuks

perioodikasaal » lugemissaal perioodikaväljaannete (nt ajalehed, ajakirjad) kasutamiseks

perioodikasüsteem » raamatukoguautomaatika süsteem v integreeritud raamatukogusüsteemi moodul perioodiliselt numbritena saabuvate teavikute tellimiseks ja vastuvõtuks

perioodikaväljaanne » sama pealkirjaga regulaarselt ilmuv nummerdatud väljaanne, nt ajaleht, ajakiri

perioodikaväljaanne » määramata aja vältel korrapärase või ebakorrapärase ilmumissagedusega ja sama nimetuse all avaldatud jadaväljaanne, mille üksiknumbrid on jooksvalt nummerdatud või kuupäevastatud

MÄRKUS 1. Kohandus standardist ISO 9707:2008.

MÄRKUS 2. Hõlmab ka ettekannete ja aruannete sarju, asutuste toimetisi, regulaarsete konverentside materjalide sarju ja aastaraamatuid. Ei hõlma ajalehti ega monograafiasarju.

MÄRKUS 3. Hõlmab ka elektroonilisi perioodikaväljaandeid.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

perioodikum » sama pealkirjaga regulaarselt ilmuv nummerdatud väljaanne, nt ajaleht, ajakiri

perioodiline bibliograafiaväljaanne » perioodiliselt (ka jätkväljaandeina) ilmuvad bibliograafiad; kõige laiemas mõttes bibliograafiaga seotud perioodika

personaalarvuti » eeskätt üksikisikule kasutamiseks mõeldud mikroarvuti

personaalbibliograafia » ühe isiku elu, tegevust ja töid käsitlevat kirjandust ning tema loomingut loetlev bibliograafia ilma autori põhjalikuma tutvustuseta

personaalia » isiku elu ja tegevust käsitlevate dokumentide (raamatud, artiklid jm) kogunimetus

personaaliakartoteek » isiku(te) elu ja tegevust käsitlevate kirjutiste ja trükiste kartoteek

personaaliakataloog » isikute elu ja tegevust käsitlevate teavikute (personaaliate) süsteemne loetelu (kataloog)

personaalkogu » kogu, mis sisaldab materjale isiku elu ja tegevuse kohta, nt Tiit Kuusiku kogu

personaalne infonõustamine » kasutajat otsingu sooritamisesse kaasav personaalne teenus

personaalnimestik » ühe isiku elu, tegevust ja töid käsitlevat kirjandust ning tema loomingut loetlev bibliograafia ilma autori põhjalikuma tutvustuseta

personalia (lad) » isiku elu ja tegevust käsitlevate dokumentide (raamatud, artiklid jm) kogunimetus

personalikoolitus » ametlik etteplaneeritud koolitus, mis toimub raamatukogus või väljaspool ja mida viib läbi raamatukogu personal või väliseksperdid

MÄRKUS. Välja arvatud mitteametlik koolitus (näiteks nõuandmine).

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

personalita lahtiolekuaeg » aeg, mil raamatukogu või selle teatud ala on kasutajatele avatud iseteeninduseks personali kohalolekuta

MÄRKUS. Juurdepääs võib olla piiratud kindlate teenindatavatega, nt teadlased ja magistrandid/doktorandid.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

perspektiivbibliograafia » nimestik teoseist, mis on kavandatud ilmuma lähitulevikus

pertinentne info » asjakohane, päringule vastav info

pertinentsus » infovajadusele vastavus, mida kasutaja tajub mitterelevantsena

pidevväljaanne » Bibliograafiaüksus, mis ilmub pikema aja vältel ilma ettemääratud lõputa. Pidevväljaanded hõlmavad jadaväljaandeid ja lõpetamata lõimväljaandeid. (ISBD)

piibel » kristlaste pühakiri, ristiusu õpetuse aluseks olevate tekstide kogumik

piiblipaber » väga tugev õhuke läbipaistmatu paber, kasutatakse piiblite, sõnastike, entsüklopeediate jms trükkimiseks

piiratud juurdepääs » kindlaksmääratud kitsendustega juurdepääs infole

piiratud kasutamine » teaviku(te) kasutamine arvestades kindlaksmääratud kitsendusi (nt ainult kohapeal kasutamiseks, alla laadimine ja kopeerimine keelatud jms)

piiratud kasutusega väljaanne » väljaanne, mille kasutamine on ametkonna v ametiülesannetega piiratud; sageli nummerdatud eksemplaridega

piire » üks v mitu märki, mida kasutatakse (märgi)stringi alguse v lõpu tähistamiseks, nt MARC-vormingus püstkriips v dollarimärk alamvälja alguse tähistamiseks

piiritustrükk » dokumentide paljundamise menetlus, mille puhul tekst v joonis kantakse eritindi v värvilindi abil paberile ning viiakse siis erikihiga kaetud plaadile; sellelt saadakse kuni 100 tõmmist; tänapäeval kasutatakse harva

piirkondlik bibliograafia » mingit piirkonda (regiooni) käsitleva kirjanduse loetelu.

piirkonnaraamatukogu » suurem kindlat piirkonda teenindav raamatukogu, mida ei saa liigitada rahva-, kooli- ega kõrgkooliraamatukoguks ja mis ei moodusta osa riiklikust raamatukoguvõrgust

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

pikend » trükitähe põhiosast üles- v allapoole ulatuv osa, nt d, g, k, p jt puhul

pikendama » laenutustähtaega uuendama

pikikaart » lineaarset nähtust (teed, jõed, piirid jms) kujutav pikiformaadis kaarditeavik

pikitiitel » seljatiitel kas ülalt alla v alt üles

pikiuuring » mitu uuringut, mille puhul rakendatakse sama või sarnast uurimisinstrumenti samal populatsioonil teatud ajavahemike järel rohkem kui üks kord, eesmärgiga mõõta muutusi kasutamise, tajumise, hoiakute vms mustrites

[EVS-ISO 16439:2016]

pikk täht » pikendiga trükitäht, nt b, d, f, g, h, j jt

pikkusmärk » diakriitik (horisontaalkriips tähe peal) hääliku pikkuse näitamiseks, nt läti Rîga

piksel » digitaalpildi väikseim kahemõõtmeline element, millele saab sõltumatult kinnistada tunnuseid, nt värvust ja intensiivsust

piktogramm » ekraanil kuvatav graafiline sümbol, mida kasutaja saab teatud funktsiooni v tarkvararakenduse valimiseks osutada seadisega, nt hiirega

pildi allkiri » pildi vm illustratsiooni juurde selgituseks lisatud tekst

pildiaabits » aabits, milles piltidel on eriti oluline osa

pildiajakiri » ajakiri, milles piltidel on oluline osa

pildiandmebaas » piltinformatsiooni, nt fotosid, jooniseid v kaarte sisaldav andmebaas

pildifail » pilti sisaldav fail

pildikirjeldus » Kuulatav või puutekeeles kirjeldav tekst, mis on lisatud taktiilsele pildile, kaardile või joonisele või tarnitakse koos sellega.

[RDA]

pildilisa » raamatu tekstile eraldi lisatud illustratsioonid

pildipoogen » raamatu poogen (sageli paremal paberil), millel on teksti juurde kuuluvad pildid

pildiraamat » raamat, mis sisaldab pilte v pilte koos lühitekstiga

pilditöötlus » piltidega sooritatavad andmetöötluse operatsioonid, nt pildi konstrueerimine, korrigeerimine, taastamine

pilkeleht » ajakiri, mille sisuks on huumor ja satiir

pilkepilt » humoristlik v satiiriline joonistus

pilt » tasapinnale tehtud kujutis mingist esemest, isikust, sündmusest vms

piltkaart » kaart, millel on leppemärkide asemel kasutatud objektide pilte

piltkartoteek » (piltidega) illustreeritud kaartidest koosnev kartoteek

piltkataloog » piltidega illustreeritud kataloog lastele

piltlehekülg » lehekülg, millel on ainult illustratsioon

piltpostkaart » postkaart pildiga (joonistus, foto, reproduktsioon vm)

piltsõnastik » sõnastik, kus tähenduse selgitamisel on määrav pilt, joonis vm illustratsioon

pilttrükis » iseseisev ühel lehel trükis, mille põhisisuks on pildiline kujutis (postkaart, plakat, reproduktsioon). Pilttrükised võivad olla ühendatud terviklikuks ümbrisega komplektiks (reprode mapp, postkaardikomplekt)

pimedate kiri » reljeefsetest punktikombinatsioonidest, reljeefsetest tähedest vm märkidest koosnev kiri, mida loetakse sõrmedega

pimedate raamat » mõnes pimedate kirjas raamat

pimedate raamatukogu

pimekaas » raamatukaas ilma ühegi trükimärgita

pimetrükk » värvita suru- v reljeeftrükk, nt raamatu köitele ilma kulla vm värvita tähtede ja mustrite sissepressimine

pimeviide » ekslik viitamine: viidatud kohas pole otsitavat nime, teksti, andmeid vm

pindveeb

piraatkoopia » mistahes teose ilma autoriõiguste omaja loata reprodutseeritud koopia

piraattrükk » teose trükkimine või paljundamine autori loata

pisigraafika » väikeste mõõtmetega graafikateosed (nt eksliibrised, postmargid)

pisitrükis » trükis, mis on väikese mahuga (nt kutse, reklaamleht), napi sisuga (tekst on väheoluline või puudub) või mingiks konkreetseks puhuks valmistatud ja lühiajalise tähtsusega (nt valimisplakat, näituse kava); pisitükise määratlemisel ei ole olulised mõõtmed, vaid sisuline ja ajaline väärtus; pisitrükised kuuluvad raamatukogudes rühmtöötlusele ja üldjuhul neid rahvusbibliograafias ei kajastata; pisitrükiste seas eristatakse rakendustrükiseid ehk aktsidentse

pisitrükisekogu

pisitrükiste kogu

plaan » suuremõõtkavaline kaart (1:500 - 1:5000), mis kujutab mingit maa-ala Maa kumerust arvestamata

plaan » suures mõõtkavas detailne joonis, kus (tehis)objektide mõõtmed ja vahekaugused on vastavuses tegelikega, näiteks ruumi plaan

plaattempel » köidete kaunistamiseks kasutatud plaadike, millega sellesse suruti ornament vm kujutis

plagiaat » teis(t)e isiku(te) tekst, uurimistulemused, ideed või looming, mis on esitatud enda omana

plagieerima » teis(t)e isiku(te) teksti, uurimistulemusi, ideid või loomingut enda omana esitama

plakat » kunstiliselt kujundatud müürileht vähese tekstiga v hoopis ilma

plantiinid » Antverpeni trükkali Christoph Plantini (XVI saj) trükised

plastköide » plastist selja ja kaantega köide

platvorm » riistvara ja operatsioonisüsteem, millel rajaneb arvutisüsteem

pliiatsijoonistus » pliiatsiga tehtud joonistus, reprodutseerituna ka raamatuillustratsioon

plokiahel » kumulatiivne hajusandmete kogum, milles kõik tehingud on ajalises järjestuses, kõigi osaliste poolt kinnitatud ja salvestatud nii, et midagi ei saa muuta ega võltsida; plokiahel tagab andmete usaldusväärsuse ja tervikluse. Plokiahela tehnoloogial põhineb näiteks krüptoraha

ploking » trükilaosse kummuli sattunud trükitäht, nii et trükib trükitüübi jalg, mitte tähe kujutis

plokiraamat » algselt puutahvlitrükis raamat, levinud eriti XV saj

plokk-kalender » kalender omaette lehe v leheküljega iga päeva jaoks

plokkskeem » struktuuri graafiline kujutis, kus on näidatud elemendid ja nende seosed

plotter » väljundseade, mis püsijoontega jäädvustab andmeid graafiliselt nt paberile v kilele; kasutatakse erilist täpsust, suurust v säilimiskindlust nõudvate jooniste puhul

poeem » lüürilis-eepiline luuleteos, värssides jutustus v novell

poeesia » värsskõne, teksti erilise liigenduse ja rütmil rajaneva struktuuriga sõnakunst

poleemika » avalik vaidlus, publitsistlikku v teaduslikku laadi väitlus

poliitiline kaart » maailma poliitilist jaotust (ja suuremaid administratiivüksusi) kujutav kaart

poliitiline kirjandus » poliitikat käsitlev kirjandus

polonüüm » mitme autori ühiselt kirjutatud teos

polüglott » sama sisu mitmes keeles esitav raamat

polüglottsõnastik » mitmes keeles tõlkevastetega sõnastik

polügraafia » trükiste valmistamisega tegelev tehnika- ja tööstusharu

polüptühhon » rohkemast kui kolmest vahatahvlist koosnev koodeks

polütüüp » mitmest tähest koosnev v mingi kujundiga trükimärk

poogen » trükise mahu arvestusühik kirjastuses ja trükinduses; paberileht, millele trükitakse

poogentõmmis » trükimasinast ühe läbilaskega saadud tõmmis, trükitoodangu arvestusüksus

poogna esikülg » trükipoogna esimesena trükitud külg

poogna formaat » paberilehe (trükipoogna) suurus

poogna pöördekülg » trükipoogna teisena trükitud külg

poognais raamat » raamat (eksemplar), mille trükipoognad on voltimata ja õmblemata, s.o köitmata

poognajagum » voltimisel tekkiv osa paberipoognast: 1/2, 1/4, 1/8 jne

poognanummerdus » raamatu poognate nummerdamine signatuuride abil

poognatiitel » raamatu autori nimi ja/või (lühendatud) pealkiri iga trükipoogna esimese lehekülje vasakus allnurgas signatuuri kõrval

pooleaastakiri » ajakiri, mis ilmub kaks korda aastas

poolekuukiri » üle nädala v kaks korda kuus ilmuv ajakiri

poolik komplekt » perioodika- v jätkväljaande (ka sarja v mitmeköitelise teose) kogum, millest on puudu numbreid, andeid, köiteid

poolitusmärk » sidekriips rea lõpus, mis näitab sõnaosa kandmist järgmisele reale

poolkaust » kahendikformaat (2°), mille paberipoogen on murtud kaheks ja moodustab 4 lehekülge; kasutatakse kaartide jm suureformaadiliste trükiste väljaandmisel

poolköide » mitmes köites teose osa, kui köide on jagatud veel kaheks

poolköide » köide, mille selg ja kaante nurgad on kaetud ühe, kaaned teise materjaliga, nt poollõuendköide, poolnahkköide

poollõuendköide » osaliselt lõuendist kattega köide (muu võib olla paber või papp)

poolnahkköide » köide, mille selg ja kaante nurgad on nahast, kaaned on kaetud muu materjaliga

poolnurksulud » poolikud nurksulud

poolprantsusköide » poolnahkköide, mille seljal on nöörmed kõrgemate vöötidena nähtavad ning selja ja kaante vahel on sügav kooldnurk

poolriideköide » osaliselt riidest kattega köide

poolsulud » poolikud nurksulud

poort » kaunistus lehekülje veeristel teksti raamistusena

pop-up-raamatukogu » ajutine, väljaspool raamatukoguruume korraldatud raamatukogu, nt ranna-, pargi-, festivaliraamatukogu jne

populaarteaduslik kirjandus » üldarusaadavas vormis teadust tutvustav kirjandus

populaarteaduslik raamat » populaarteadusliku sisuga raamat

pornograafiline kirjandus » seksuaaltoiminguid kajastava sisuga kirjandus, mille eesmärk on tekitada sugulist erutust

port » 1. liides, mille kaudu saab ühendada välisseadmeid arvutiga
2. lõpp-punkt, mille kaudu signaalid sisenevad võrku v väljuvad sealt

portaal » veebisait, mis on lähtepunkt juurdepääsuks teistele veebis olevatele ressurssidele ja sisaldab mitmesuguseid teenuseid (nt otsisüsteemid, foorumid, e-poed, e-post).

portima » teisaldama programmi seda oluliselt muutmata ühelt platvormilt teisele

portolaan » keskaegne meresõidukaart, millel kaardivõrguna kasutati mitmest suvalisest punktist tõmmatud kompassijoonte võrku; kujutas eriti täpselt rannajoont

portree » inimest kujutav kunstiteos v foto; näopilt

positsioon » mistahes koht stringis, mille võib hõivata mingi element ja mida saab identifitseerida järjenumbriga; nt MARC21-kirje välja 008 positsioonid 0-39

postdateeritud raamat » raamat, mis on varustatud tegelikust hilisema ilmumisajaga

poster » kunstiliselt kujundatud müürileht vähese tekstiga v hoopis ilma

postill » kogumik jutlusi piibli tekstide järgi

postiloend » elektronpostiaadresside loend, mis võimaldab sõnumit saata paljudele aadressidele korraga

postinkunaabel » aastatel 1501-1550 trükitud raamat

postskriptum » kirjale lisatud täiendav märkus, sageli lühendiga PS, P. S.

postuumne väljaanne » pärast autori surma avaldatud väljaanne

potentsiaalne kasutaja » raamatukogu teenindatavate hulka kuuluv isik

MÄRKUS Määratlus hõlmab nii raamatukogu teenuste kasutajaid kui ka mittekasutajaid.

[EVS-ISO 16439:2016]

praakeksemplar » tootmisvigadega eksemplar

prantsusköide » täisnahkköide, mille seljal on nöörmed kõrgemate vöötidena nähtavad ning selja ja kaante vahel on sügav kooldnurk

prenonüüm » pseudonüümina kasutatud eesnimi perekonnanime asemel

preprint » uurimuse eelväljaanne enne lõplikku trükki

press » tänapäeva olulisim teabelevi-institutsioon; kitsamas tähenduses perioodikaväljaannete (ajakirjad, ajalehed, bülletäänid, lendlehed jm) üldnimetus;
laiemas tähenduses kõigi massikommunikatsioonivahendite üldnimetus

priivara » tasuta tarkvara, mida võib kopeerida, kuid mitte edasi müüa

primaarbibliograafia » autopsial põhinev vahetult bibliografeeritavate tööde järgi koostatud bibliograafia

print » printeri abil valmistatud püsikoopia

printer » väljundseade, mis jäädvustab andmed punktide kujul püsikoopiana paberile vm andmekandjale peamiselt teksti v graafilise kujutisena

printeridraiver » printeri juhtprogramm

printfail » kindla printeritüübi jaoks vormindatud fail

printima » printeri abil püsikoopiat valmistama

privaatväljaanne » eratoimetusel ilmunud seaduse vm dokumendi väljaanne

profiil » kartograafias: mõõtkavaline maapinna vertikaalne läbilõige ühes asukohapunktis (ristprofiil, ka ristlõige, diagramm) või kahe punkti vahel (pikiprofiil).

programm » millegi ellu- v läbiviimise üksikasjalik plaan, nt eeskava, saatekava, tegevuskava, õppekava

programm » mingi ülesande lahendamiseks sobiva algoritmi kirjeldus programmikeeles, milles sisalduvate käskude täitmise korral käitub arvuti ettemääratud viisil; ilma programmideta oleks arvuti kasutu

programmeerima » programme projekteerima, kirjutama, muutma ja testima

programmeerimiskeel » tehiskeel programmide väljendamiseks

programmifail » fail, mis sisaldab programmi v selle osa(sid)

programmikeel » tehiskeel programmide väljendamiseks

programmiviga » programmis sisalduv viga

programmõpik » ainekava järgi kindlas järjestuses ja väikestes annustes õppematerjali esitav õpik

projekt » unikaalne protsess, mis koosneb koordineeritud ja kontrollitud algus- ja lõppkuupäevadega tegevustest, mille abil täidetakse kindlatele nõudmistele (sh ajapiirangud, kulu ja ressursid) vastav eesmärk

MÄRKUS 1. Üks projekt võib olla suurema projekti osa.

MÄRKUS 2. Kohandus standardist ISO 9000:2005.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

proklamatsioon » poliitiline üleskutse v avalik teadaanne, sageli lendlehe kujul

prolegomena (kr) » eelmärkused (ka sissejuhatav eessõna) ulatuslikule teosele

proloog » teost alustav eellugu; pidulik avaluuletus mingi sündmuse puhul

prooprium » mingi objekti individuaalne, teda teistest objektidest eristav keeleline tähistus, nt kohanimi, eesnimi

proosa » sidumata kõnes kirjutatud kirjandus

proosaluuletus » väike lüüriline pala proosavormis

proovieksemplar » trükise esimene eksemplar, mille läbivaatamise alusel antakse trükisele ilmumisluba

proovinumber » näidis uuest ilmuma hakkavast ajalehest, ajakirjast vm selle tutvustamiseks

proovitõmmis » tõmmis, mille põhjal tehakse enne trükkimist veel parandusi

proovivara » tarkvara, mida on lubatud tasuta proovida vaid kindla aja jooksul

prooviväljaanne » teose esialgne variant arvamuste saamiseks enne lõplikku ilmumist

propagandakirjandus » vaadete, arvamuste, seisukohtade tutvustamiseks ja levitamiseks avaldatud trükised

prospekt » midagi tutvustav ja reklaamiv kataloogitaoline trükis

prospektbibliograafia » nimestik teoseist, mis on kavandatud ilmuma lähitulevikus

protokoll » reeglistik, mis määrab funktsionaalüksuste käitumise andmesides

protokoll » koosoleku vm sündmuse v toimingu käiku kirjeldav dokument, milles on jäädvustatud sõnavõtud ja otsused

protokoll » papüürusrulli algusse kinnitatud leheke rulli sisuga

protsendimärk » märk %, tähendab sajandikku e protsenti

protsess » kogum omavahel seotud ja vastastikku toimivaid tegevusi, mis muudavad sisendi väljundiks (nt kataloogimine, laenutus, infoteenindus)

[EVS-ISO 16439:2016]

protsessor » arvuti osa, mis tõlgendab ja täidab käske

provenients » dokumendi päritolu ja kuuluvuse ajalugu

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

provenientsimärk » märk raamatus, mis näitab tema varasemat kuuluvust: nimekirjutis, tempel, eksliibris vm

pruugitud raamat » kasutatud raamat

prügikast » kaust kustutamiseks määratud failide jaoks; prügikastis olevaid faile saab enne lõplikku kustutamist taastada

psalm » kirikulaul, eriti Vana Testamendi Taaveti laulude hulka kuuluv laul

psalter » psalmide kogumik

pseudoandronüüm » mehe nimi naisautori varjunimena, nt George Sand

pseudogünüüm » naise nimi meesautori varjunimena, nt Tiibuse Mari, Milli Mallikas

pseudonüüm » vabalt valitud nimi, mida autor kasutab oma teos(t)e avaldamisel

ptii » 8-punktine (3,008 mm) trükikiri

publikatsioon » üldnimetus levitamiseks määratud teose v teaviku kohta

publitseerima » teost üldsusele kättesaadavaks tegema

publitsistika » ühiskonnaelu päevaküsimuste käsitlemine meedias

pugillaar » vahaga kaetud puittahvel, millele kirjutati metallkrihvli v elevandiluust stiilusega

puhaslõige » värvi v mustrita raamatuploki lõige

puhastamata lõige » lõikamata raamatuploki serv

puhver » mäluseade v mäluala andmete ajutiseks salvestuseks

puhvermälu » mäluseade v mäluala andmete ajutiseks salvestuseks

puitkaaned » õhukesest lauast kaaned, eriti vanadel raamatutel, kaetud naha, lõuendi vm köitematerjaliga

puitkaasköide » puulaudadest kaantega köide

pukseerima » objekte osutusseadisega ekraanil ümber paigutama

pultraamatukogu » keskaja raamatukogu, kus raamatud olid kettidega kinnitatud riiulite v lugemispultide külge

punakuldlõige » raamatuploki punaseks värvitud ja siis kullatud lõige

punalõige » raamatuploki punaseks värvitud lõige

punkt » kirjavahemärk . ; kasutuses ka kirjemärgina

punktiir » täpistik, punktide rida ................, nt trükitud plangil täitmist nõudvail kohtadel

punktkiri » sõrmedega loetav reljeefsetest punktikombinatsioonidest koosnev kiri, mis on mõeldud nägemispuudega inimestele ning mida looja järgi nimetatakse ka Braille’ [brai] kirjaks

punktkirjas trükis

punktuatsioon » kirjavahemärkide tarvitamine lauseis ja lausete vahel

punsoon » tähepildiga terastempel, millega vajutatakse täht matriitsile

puugravüür » 1. kõrgtrükitehnika, mille puhul kujutis on lõigatud risti puu süüd
2. selles tehnikas graafikateos

puulõige » 1. kõrgtrükitehnika, mille puhul kujutis on lõigatud piki puu süüd
2. selles tehnikas graafikateos

puute-ekraan » kuvar, mis võimaldab kasutajal suhelda andmetöötlussüsteemiga ekraani teatud ala puudutamise teel; kasutatakse nt sülearvutites ja avalikes kohtades üles seatud teabesüsteemides

puutekeelne etikett » Puutekeeles selgitav tekst, mis on lisatud taktiilsele pildile, kaardile või joonisele.

[RDA]

puuteraamat » nägemispuudega inimeste, põhiliselt laste, jaoks käsitööna valmistatud raamat, mis sisaldab kolmemõõtmelisi või reljeefseid pilte; raamatu valmistamiseks kasutatakse väga erinevaid materjale (tekstiili, puitu, nahka, lõnga, metalli, kive, aga ka mitmesuguseid tehismaterjale
Lisaks piltidele sisaldavad puuteraamatud tavaliselt ka nii tava- kui ka punktkirjas teksti.

põhifond » raamatukogu keskne ja suurim kogu

põhijoon » tähe tugev ülalt-alla joon

põhikaart » kataloogikaart teaviku põhikirje ja raamatukogulike märgetega

põhikataloog » lugejatele mõeldud tähestikuline märksõna- v liigikataloog, mille täienduseks võivad olla erikataloogid

põhikiri » asutuse, ühingu vms tegevuse eesmärke, ülesandeid, töökorraldust jm reguleeriv õigusdokument

põhikirje » kõiki kirjeelemente sisaldav bibliokirje, mille järgi tehakse täiendkirjeid

põhikogu » raamatukogu keskne ja suurim kogu

põhimälu » sisemälu osa, kuhu laaditakse käsud ja andmed nende täitmiseks v töötlemiseks; arvuti keskne mäluseade

põhinimestik » arvestusdokument (arvutifail) teavikute üksikarvestuseks

põhinimestiku number » üksikteavikule inventeerimisel omistatav järjenumber (inventariraamatus, arvutifailis)

põhipealdis » kaartkataloogis põhikirje pealdis; e-kataloogis pealdis, mis kuvatakse tavaliselt kirje alguses

põhipealkiri » Väljaande tähtsaim pealkiri, s.o väljaande pealkiri tiitellehel või selle vastel antud kujul. Põhipealkiri võib sisaldada alternatiivpealkirja, kuid mitte rööppealkirju ega pealkirja täiendandmeid. Kui väljaanne sisaldab mitut teost, on põhipealkirjaks koondpealkiri. Kui väljaanne sisaldab mitut teost, kuid koondpealkiri puudub, on tegemist põhipealkirjata väljaandega. Seerial, allseerial, jaotisel, lisal, osal jms on samuti oma põhipealkiri. Teatavad põhipealkirjad on mitmeosalised, koosnedes üldpealkirjast ja sõltuvpealkirja(de)st. (ISBD)

põhiseeria » Nummerdatud seeria, mis sisaldab üht või mitut allseeriat. (ISBD)

põhitabel » liigitustabel, mis sisaldab süstemaatiliselt korrastatud loetelu liigitussüsteemi pealiikidest ja nende alljaotistest

põhiteenused » raamatukogu traditsioonilised teenused (laenutamine, teadistus, nõustamine)

põhitekst » teose tekst ilma eessõna, märkuste jm lisaosadeta

põikformaat » raamatuformaat, mille laius on suurem kui kõrgus

põikilugemine » teksti lugemine diagonaalis, üks kiirlugemise viise

põimkiri » dekoratiivkiri, milles kirjamärgid on omavahel ühendatud katkematuks ornamendiks

põllumajandusraamatukogu

põrandaalune kirjandus » trükised, mis on arvatud kehtivate seadustega vastuolus olevaks ning mille trükkimine ja/või levitamine toimub salaja

põrandaalune trükikoda » salaja, ebaseaduslikult tegutsev trükikoda

põrandaalune trükis » ebaseaduslikult trükitud ja levitatud trükis

põrandapind » kogu hoone põrandate üldpindala

MÄRKUS. Hõlmab kasulikku pinda, laenutusala, tehnilisi ja abiruume ning pinda hoone ehituslike osade all (sambad, siseseinad jne).

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

päevaleht » iga päev (v vähemalt 5-6 korda nädalas) ilmuv ajaleht

päevaraamat » sündmuste, mõtete, vaatlusandmete vm kronoloogilises järjestuses tehtud ülestähenduste kogum

päevik » sündmuste, mõtete, vaatlusandmete vm kronoloogilises järjestuses tehtud ülestähenduste kogum

päis » lehekülje ülaosa

päisliist » lehekülje ülaservas asuv ehisliist

päismik » Andmed ajalehe või ajakirja pealkirja, omaniku, toimetajate jms kohta. Päismiku asukoht võib varieeruda. Ajalehtedel on see tavaliselt toimetusleheküljel või esilehekülje ülaosas, ajakirjadel sisukorraleheküljel. (ISBD)

päismik » päises paiknev tiitel; tiitelleheta trükise, nt ajalehe ja ajakirja esileheküljel olev tiitel

päistiitel » päises paiknev tiitel; tiitelleheta trükise, nt ajalehe ja ajakirja esileheküljel olev tiitel

päistiitel » Teksti esilehekülje alguses paiknev bibliograafiaüksuse pealkiri jm tiitelinformatsioon. (ISBD)

päisvinjett » vinjett lehekülje ülaosas, nt peatüki alguses

pärgamendileht » lehekujuline pärgament

pärgamendirull » rullikeeratud pärgament; rullikujuline pärgamentkäsikiri

pärgament » vana- ja keskaja kirjutusmaterjal, kasutatud ka köitmiseks; tavaliselt noorloomade (lamba-, kitsetalled, vasikad, eeslivarsad) eriliselt pargitud nahk

pärgamentköide » köide, millel kaante ja selja katteks on pärgament

pärgamentraamat » raamat, mis on kirjutatud v trükitud pärgamendile

päring » soov informatsiooni saamiseks

päringuprofiil » päringu kirjeldus loomulikus keeles koos kasutaja huviala näitamisega

[EVS-ISO 11620:2015]

pärisnimi » mingi objekti individuaalne, teda teistest objektidest eristav keeleline tähistus, nt kohanimi, eesnimi

päritolu » dokumendi päritolu ja kuuluvuse ajalugu

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

pärl » 5-punktine (1,88 mm) trükikiri

pärsia köide » köide, mille eeslõike ümber käib tagakaane külge kinnitatud klapp

pääsu reguleerimine » ressursside kasutustingimuste seadmine; loata kasutamise või lubamatu kasutusviisi vältimine

pääsuõigus » luba kasutada ressursse

pöidlaregister » raamatu kasutamise hõlbustamiseks eeslõikesse tehtud sälkudesse märgitud tähestik, numbrid, sõnad vm

pöördsõnastik » sõnastik, kus sõnad on tähestikjärjestuses, arvestades sõna viimast, eelviimast jne tähte

pöördtiitel » tiitellehe pöördel olevad andmed

pöörduma » ressursi kasutamist alustama, nt andmete lugemiseks v kirjutamiseks mälu poole pöörduma

pöördusaeg » ajavahemik mälu poole pöördumise algushetkest andmete teisaldamise lõpuni

pöördustee » soovitud andmete juurde viiv aadresside ahel; faili pöördustee näitab faili loogilist asukohta kataloogipuus

pöörikkataloog » kataloog, kus lehed (kaardid kirjetega) on kinnitatud telje ümber pöörlevale alusele – turnikeele

pügalpulk » puupulk kauba, töö vm arvestamiseks sisselõigatud märkide abil

pühapäevaleht » ajalehe pühapäevaks ilmuv number, argipäevast mõneti erineva sisu ja kujundusega

pühendus » raamatu algusse trükitud tekst, mis näitab isikut v sündmust, kelle austuseks v mille tähistamiseks on raamat tehtud

pühenduseksemplar » autori pühendusega eksemplar

pühendusleht » raamatu leht, millele on trükitud pühendus

pühendusteos » kellelegi pühendatud, kellegi auks loodud teos

püsikoopia » kuva püsiv koopia, mis on valmistatud selleks ettenähtud väljundseadmes, nt printeris või plotteris

püsilink » muutumatu link, mis viib ühe kindla e-teaviku, selle artikli, blogi sissekande vm juurde

püsimälu » keskseadmesse kuuluv ainult lugemist võimaldav mäluseade, kuhu andmed ja programmid on salvestatud arvuti valmistamise ajal

püsinäitus

püsipikkusega andmeelement » etteantud muutumatu pikkusega andmeelement, nt alati neljakohaline aastaarv

püsipikkusväli » andmeväli, mille pikkus on ette määratud ning jääb kõikide kirjete puhul samaks; MARC21-kirje püsipikkusväljad on 001-008

püsiteadistus » bibliograafiainfo vahendamine mingil teemal või erialal ilmunud uue kirjanduse kohta

püsiühendus » alaline ühendus, nt Internetti

püstformaat » tavaline raamatuformaat, mille kõrgus on suurem kui laius

püstkartoteek » vertikaalselt paigutatud kaartidest koosnev kartoteek

püstpaigutus

pütipaber » nõrerestil käsitsi valmistatud paber iseloomulike servade, joonte ja vesimärgiga

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018