Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  Z  Ž  T  U  V  W  Õ  Ä  Ö  Ü 

Kokku: 96 sõna

objektteos » Teos, mis on realiseeritud taktiilse kolmemõõtmelise vormina või kolmemõõtmelise vormina.

[RDA]

OCR » kirjamärkide tuvastamine optiliste vahenditega

odav väljaanne » suures tiraažis ja odavas kujunduses väljaanne

ofort » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul joonistus söövitatakse metallplaati
2. selles tehnikas graafikateos

ofsetpaber » tugeva liiminguga vähedeformeeruv trükipaber ofsettrüki jaoks, 70-200 g/m²

ofsettrükk » lametrükimenetlus, mille puhul värv kantakse trükivormilt paberile elastse kattega silindri abil, nt kummi-, pleki-, rotaprinditrükk

ohjekeel » keel operatsioonisüsteemile v rakendusprogrammile käskude andmiseks

okeanograafiline kaart » maailmamere füüsikalisi, keemilisi, geoloogilisi ja bioloogilisi protsesse ning nähtusi kujutav kaart

oksjonikataloog » oksjonil müüdava loetelu koos alghindadega

oktaav » formaat, mille puhul paberipoogen on murtud kaheksaks ja moodustab 16 lehekülge; väike oktaav on kuni 18,5 cm, suur oktaav kuni 25 cm

oktodeets » kaheksateistkümnendikformaat (18°), mille puhul paberipoogen on murtud 18-ks ja moodustab 36 lehekülge

olekuriba » riba akna servas programmi oleku ja teadete kuvamiseks

olem » Materiaalsete või mõisteliste asjade abstraktne klass inimühiskonna diskursuses.

[RDA]

oleograafia » 1. liik kromolitograafiat, mille puhul trükivärvi asemel kasutatakse erilist õlivärvi
2. selles tehnikas graafikateos

oletatav ilmumisaeg » raamatu ilmumise kavandatav aeg eelkirjetes või tellimiskirjetes raamatu kohta, mis pole veel ilmunud

olukirjeldus » publitsistlik-kirjanduslik proosateos kaasaja inimestest ja sündmustest

olulisus » ajalooline, esteetiline, teaduslik ja sotsiaalne väärtus, mida dokument või dokumendikogu omab mineviku-, oleviku- või tulevikupõlvkondade seisukohast

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

omaduste määrajad » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse nähtuste omadusi ja tunnuseid

omaduste üldmäärajad » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse nähtuste omadusi ja tunnuseid

omanikumärk » templijäljend, nimekirjutis, eksliibris vm, mis näitab raamatu kuuluvust raamatukogule, asutusele, isikule vm

omaväärtus » dokumendi väärtus, mis ei tulene sisust, nt võib selline väärtus tuleneda vanusest, kasutusviisist, loomistingimustest, signatuurist või lisatud pitserist

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

online andmebaas » interneti, veebi kaudu toimuv, seal asuv andmebaas

onomastikasõnastik » pärisnimesid loetlev ja seletav sõnaraamat

onomastikon » pärisnimesid loetlev ja seletav sõnaraamat

ontoloogia » informaatikas: mingi valdkonna jaoks oluliste mõistete hulk koos nende mõistete omavaheliste seostega, millega modelleeritakse valdkonna teadmust masinloetaval kujul

oopus » helilooja teos, mis on märgitud järjekorranumbriga; kirjanduslik, teaduslik vm teos (van)

oopusenumber » helilooja teose v väikeste teoste kogu järjekorranumber

opalograaf » paljundusaparaat, milles tõmmis saadakse mattklaasplaadilt, kuhu on kirjutatud erilise tušiga

Open Access » teadusinfo avaldamine viisil, millega antakse kasutajale kas ainult vaba juurdepääs infole või ka laiem kasutusõigus (nt õigus teost jagada, luua tuletatud teoseid). Tugineb sageli Creative Commons tüüplitsentsidel.

operatsioonisüsteem » tarkvara, mis juhib programmide täitmist ning võib korraldada ressursijaotust, sisestust, väljastust jms; süsteem võib sisaldada ka riistvarakomponente

opistograaf » käsikiri v trükis, mis on kirjutatud v trükitud papüüruse, pärgamendi, paberi kahele küljele

opsüsteem » tarkvara, mis juhib programmide täitmist ning võib korraldada ressursijaotust, sisestust, väljastust jms; süsteem võib sisaldada ka riistvarakomponente

optiline ketas » ketas, millel on optiliste meetoditega loetavad digitaalandmed

optiline koopia » optilise menetluse teel valmistatud koopia (filmist, fotost, tekstist jm)

optiline mälu » mäluseade, milles kirjutamiseks ja lugemiseks kasutatakse optilisi meetodeid

optiline märgituvastus » kirjamärkide tuvastamine optiliste vahenditega

optiline skanner » optiline sisendseade kujutise ridahaaval teisendamiseks digitaalkujule

opus (lad) » helilooja teos, mis on märgitud järjekorranumbriga; kirjanduslik, teaduslik vm teos (van)

orbteos » teos (raamat, ajaleht, vm kirjutisena avaldatud teos, film, fonogramm), mille autoriõiguse kaitse tähtaeg ei ole lõppenud, kuid mille õiguste omajat ei ole olnud võimalik tuvastada või leida

organisatsiooni digihoidla » avatud juurdepääsuga digihoidla organisatsiooni või organisatsioonide rühma väljaannete hoidmiseks, mille hulka kuuluvad näiteks e-väljaanded (nt teadusartiklid, konverentsiväljaanded, tehnilised aruanded, väitekirjad, õppematerjalid)

EE MÄRKUS. Digihoidla võib sisaldada ka piiratud juurdepääsuga väljaandeid.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

organisatsiooni digihoidla

organisatsiooni teadmus » ühise eesmärgi saavutamiseks suhtluse käigus loodav ja ressursina kasutatav üksikisikute teadmiste ja vaiketeadmiste kogum organisatsioonis

orientalia » Idamaade (ja nende kohta käiv) kirjandus

orienteeriv hind » enne väljaande ilmumist teatatud ligikaudne hind

originaal » algupärane väljaanne, algdokument

originaalgraafika » graafiline looming, mille kavand, trükiplaat ja võimalikult ka trükkimine on teostatud kunstniku enda poolt (kohandus „Kunstileksikonist“)

originaali pealkiri » Tõlketeose algupärandi pealkiri. (ISBD)

originaali tiitel » algupärase väljaande tiitellehe tekst

originaalkaas » kirjastusköite kaas

originaalkataloogimine » teaviku kohta de visu kataloogikirje koostamine, kasutamata varasemaid sama teaviku kirjeid

originaalklišee » graafilise teose klišee, mis on kunstniku enda tehtud (vastandina reproduktsiooni klišeele)

originaalköide » köide, mille raamat saab trükikojas kirjastuse tellimisel

originaalobjekt » algupärane objekt; objekt on see, milleks teda peetakse

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

originaalseisund » dokumendi seisund või väljanägemine pärast valmimist

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

originaalväljaanne » teose esimene väljaanne

orograafiline kaart » kahemõõtmeline reljeefi kujutav kaart

ortodroom » lühim vahemaa kahe punkti vahel maakera pinnal

ortofoto » fotogramm-meetrilisel töötlemisel teisendatud aerofoto, kus on kõrvaldatud reljeefist ja kaldenurgast tingitud moonutused

ortofotokaart » teatud mõõtkavasse teisendatud ortofotode montaaž koos sellele kantud leppemärkidega

ortograafiasõnastik » kirjakeele õigekeelsusnormidele vastavat kirjutusviisi esitav sõnastik

ortoloogiasõnastik » kirjakeele õigekeelsusnormidele vastavat sõnavara esitav sõnastik

osa » teose jaotis, sageli numbri ja eri pealkirjaga

osaluskultuur » demokratiseerunud kultuur, kus inimestel on võimalus osaleda kultuuriloomise protsessis

osatiitel » teose osa tiitel; mitmes köites teosel igal köitel üldtiitli kõrval; ühte köitesse kogutud teoseil iga osa kohta raamatus eri lehel

osatiraaž » trüki eraldi valmistatav ja realiseeritav osa

osatrükk » trüki eraldi valmistatav ja realiseeritav osa

ositipaginatsioon » mitu üksteisele järgnevat lehekülgede nummerdust samas raamatus

oskuskeel » kirjakeele allkeel teadus, kunsti-, tootmis- jm alade tarbeks

oskussõna » erialakeele kindla tähendusega sõna

oskussõnastik » sõnastik, mis esitab mingi eriala termineid, tavaliselt koos tõlgete ja seletustega

osuti » ekraanil kuvatav sümbol, mida kasutaja saab informatsiooni valimiseks liigutada osutusseadisega, nt hiirega

osutusseadis » sümboli v kursori ekraanil liigutamiseks kasutatav instrument

otsapael » raamatuploki selja otstesse kleebitud (värviline) pael köite tugevdamiseks

otsetee » fail, mis viitab teisele failile v seadmele; võimaldab kiiresti ligi pääseda vajalikele failidele

otseteeklahv » klahv v klahvikombinatsioon sageli kasutatavate funktsioonide kiireks käivitamiseks

otsiandmed » kogum otsielemente e otsitunnuseid

otsielement » andmeelement, mille esmane funktsioon on võimaldada juurdepääsu andmetele; bibliograafiakirjes on otsielementideks pealdised, märksõnad, liigiindeksid jms

otsielement » Nimi, termin, kood vms, mis esindab mingit RDA olemit.

[RDA]

otsikeel » otsingute tehiskeel, mis on sageli kombineeritud indekseerimiskeelest ja tarkvarasüsteemi menüüdest või käskudest

otsing » andmeelementide kogumi uurimine teatud omadus(t)ega elementide leidmiseks; paljude andmetöötlusoperatsioonide osa

otsing » spetsiifiline mõtestatud päring, mis on tavaliselt võrdsustatud raamatukogu pakutud võrguteenuse etteantud otsinguvormi kasutamisega

MÄRKUS 1. Kohandus väljaandest COUNTER code of practice, Release 4, 2012.

MÄRKUS 2. Otsing registreeritakse iga kord, kui serverisse esitatakse päring.

MÄRKUS 3. Ei hõlma kohe toimuvaid kordusotsinguid, topeltklõpse ja muud, mis viitab kasutaja tahtmatule käitumisele.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

otsingu profiil » päringuprofiili väljendus indekseerimiskeeles

otsingulugu » päringu või päringuseansi jooksul tehtud otsingute salvestis

otsinguplaan » otsingutsükli osa, plaan uuritava teema jaoks vajaliku info/kirjanduse leidmiseks

otsinguportaal » veebisait, mis võimaldab teha otsingut paljudes andmebaasides korraga

otsingutsükkel » protsess, mis hõlmab probleemi tuvastamist ja tõlgendamist, otinguplaani koostamist, otsingu läbiviimist, tulemuste hindamist ja vajadusel protsessi taasläbimist

otsiportaal » veebisait, mis võimaldab teha otsingut paljudes andmebaasides korraga

otsiprofiil » päringuprofiili väljendus indekseerimiskeeles

otsireeglid » reeglid, mis võimaldavad kujundada otsingukriteeriume, et aidata kasutajatel leida infot vastavalt konkreetsetele kategooriatele

otsistrateegia » otsivõtmete kasutamise ja otsingu teostamise plaan

otsistring » otsingul päringu tingimuseks antav märgistring; võib olla sõna, fraas, number jms

otsisõna » otsimootorisse sisestatud sõna või sõnade kombinatsioon, et tähistada otsitavat mõistet

otsitulemus » otsisüsteemis päringule saadud vastuste loend

otsitunnus » andmeelement, mille esmane funktsioon on võimaldada juurdepääsu andmetele; bibliograafiakirjes on otsielementideks pealdised, märksõnad, liigiindeksid jms

otsivahend

otstarbemäärang » osutamine raamatus, annotatsioonis v mujal, kellele raamat on esijoones suunatud, nt koolieelikule, aednikule, VI klassile

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018