Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  Z  Ž  T  U  V  W  Õ  Ä  Ö  Ü 

Kokku: 113 sõna

naast » metallkilbike köite kaane kaitseks ja ehteks

nahkköide » köide, mille selja ja kaante kattematerjaliks on nahk

naiskirjandus

naisteajakiri » mitmekesise sisuga naistele mõeldud ajakiri

naistekirjandus » eelkõige naislugejatele suunatud ajaviitekirjandus

naljaajakiri » ajakiri, mille sisuks on huumor ja satiir

naljamäng » lõbusalt laheneva konfliktiga näidend

narratiivne tõendus » lühilugudel või jutustustel põhinev tõendus, mis on saadud mitteformaalselt isiklikest tähelepanekutest ja kogemustest, mida pole kogutud süsteemselt ega kontrollitud empiiriliselt

[EVS-ISO 16439:2016]

navigatsioonikaart » laevasõidus v lennuliikluses kasutatav kaart, mis kujutab navigatsiooniks olulisi objekte maal ja/või merel

navigeerima » otsima võrgus v andmebaasis objektidevaheliste seoste abil

nekroloog » kirjutis äsja surnud isiku mälestuseks

nelikteos » sama autori neli teost, mis moodustavad terviku

neljandikkaust » neljandikformaat (4°), mille puhul paberipoogen on murtud neljaks ja moodustab 8 lehekülge; kausta kõrgus on üle 25 cm; kasutatakse harilikult kunsti- ja fotoalbumite väljaandmisel

neologismisõnastik » uuemaid sõnu ja väljendeid tutvustav sõnastik

netikett » võrgusuhtluses aktsepteeritava käitumise reeglistik

niiskuseplekk » niiskusest raamatusse tekkinud jälg

niitköitmine » brošüüri õmblemine niidiga

nimeleht » raamatu alguses olev lehekülg, millel on autori nimi, teose pealkiri, allpealkiri, ilmumisandmed vm

nimeregister » trükises v andmebaasis esinevate nimede (isiku-, koha-, kollektiivinimede) register

nimestik » süsteemne, nõuetekohaste kirjetega, kindlail põhimõtteil üles ehitatud ja enamasti registritega varustatud bibliograafiavahend

nimetus » iga omaette tiitliga teavik

nimetus » dokumendi alguses olevad sõnad, mis seda dokumenti identifitseerivad ja üldjuhul teistest eristavad

[ALLIKAS: ISO 5127:2001, määratlus 4.2.1.4.01]

MÄRKUS. Mõõtmise otstarbel tähistab „nimetus“ teavikut, mis moodustab eristava pealkirjaga terviku, mis on välja antud ühe või mitme füüsilise üksusena. Siin ei arvestata teaviku raamatukogus säilitatavate eksemplaride arvu.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

nimevahekaart » vahekaart, mille väljel on isikunimi

nimeviide » viide nimelt nimele (isikud, organisatsioonid), nt kataloogis

nimeviit » tähestikpaigutusel raamatute vahele asetatav viit autori nimega

nimi » mingi objekti individuaalne, teda teistest objektidest eristav keeleline tähistus, nt kohanimi, eesnimi

nimijutustus » jutustuste kogule pealkirja andnud jutustus

nimiluuletus » luulekogule pealkirja andnud luuletus

niminovell » novellikogule pealkirja andnud novell

nimiviide » allikaviide autori nime abil, nt Künnap, lk 11

nomen » Tähistus, mis osutab RDA olemile. Tähistused on nimi, pealkiri, otsielement, identifikaator ning liigiindeksid ja märksõnad.

MÄRKUS. Tähistused on nimi, pealkiri, otsielement, identifikaator ning liigiindeksid ja märksõnad.

[RDA]

nominaalhind » raamatul v kirjastuskataloogis näidatud raamatu hind

nominaalkataloogimine » kataloogimise osa, mille käigus esitatakse kirjeldavad andmed ja sisukirjeldusse mittepuutuvad otsielemendid

nominaalse grupi intervjuu » interaktsioonita grupiintervjuu, mille puhul iga grupiliige annab moderaatori küsimustele kirjalikult vastused, mida seejärel grupis ükshaaval arutatakse ja tähtsusjärjekorda pannakse

[EVS-ISO 16439:2016]

nonparell » 6-punktine (2,265 mm) trükikiri

noodibibliograafia » noote loetlev bibliograafia

noodikataloog » noote loetlev kataloog

noodikogu » noote sisaldav kogu; võib sisaldada ka käsikirjalisi noote

noodikäsikiri » nii käsitsikirjas kui arvuti noodigraafikaga tehtud noot

nooditeavik » igasugune noodikirjas teavik

nooditeavik » teavik, mille põhisisu on esitatud noodikirjas

MÄRKUS. Nooditeavikud võivad olla noodilehtedel või köidetult.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

nooditrükis » väljaanne, milles ülekaalus on nooditekst

nooditrükk » nootide trükkimine vastavate trükimärkidega

noodiväljaanne » väljaanne, milles ülekaalus on nooditekst

nooleklahv » klahv kursori liigutamiseks

noolsulud » nooleotsakujulised sulud < >

noorsookirjandus » kirjandus, mis oma sisult ja käsitluslaadilt on lugemiseks eelkõige noortele

noorsooraamat » raamat, mis on määratud eelkõige noortele

noorsooraamatukogu

noorteajakiri » ajakiri, mis oma sisult ja käsitluslaadilt on määratud eelkõige noortele

noortekirjandus » kirjandus, mis oma sisult ja käsitluslaadilt on lugemiseks eelkõige noortele

noorteosakond » raamatukogu osakond, mis oma raamatuvalikult ja lugejateeninduselt on määratud esmajoones noortele

noorteraamat » raamat, mis on määratud eelkõige noortele

noorteraamatukogu

noot » märk, millega tähistatakse heli vältust ja kõrgust

noot » väljaanne, milles ülekaalus on nooditekst

noot » noodikiri, nooditekst, nii käsikirjaline, trükitud kui ka elektrooniline

norm » raamatu autori nimi ja/või (lühendatud) pealkiri iga trükipoogna esimese lehekülje vasakus allnurgas signatuuri kõrval

normandmed » bibliograafiakirje koostamisel kasutatavad andmed teaviku kohta, mis esitatakse ühtlustatud e normitud kujul, toetudes teavikuvälisele autoriteetallikale

normandmefail » arvutiloetav bibliograafiaandmebaasiga ühilduv normandmete allikas; võib olla bibliograafiaandmebaasi osa v iseseisev andmebaas

normatiivsõnastik » kehtivate normide kohast keelt esitav sõnaraamat

normdokument » tegevusjuhiseid (reegleid, juhtnööre) sätestav dokument (standard, tehnoeeskiri)

normikirje » normitud andmeelemendi kohta koostatud kirje; normandmefaili struktuuriüksus

normikontroll » laiemas tähenduses kõik normandmetega seotud tegevused: normandmete allikate koostamine, normandmete arvutiloetavaks muutmine, nende kasutamise ja kataloogi kvaliteedi ohje; kitsamas tähenduses normandmete kasutamise ohje

normitud kuju » olemi normitud otsielemendiks valitud vorm, nt normitud nimekuju, normitud märksõna, normitud pealkiri

normkirje (keeleliselt väär) » normitud andmeelemendi kohta koostatud kirje; normandmefaili struktuuriüksus

normtiitel » raamatu autori nimi ja/või (lühendatud) pealkiri iga trükipoogna esimese lehekülje vasakus allnurgas signatuuri kõrval

notatsioon » märgisüsteem mingi kindla ala mõistete tähistamiseks; nt muusika, male, UDK vm notatsioon

notograafia » noote loetlev bibliograafia

novell » väike proosateos, mis on keskendatud ühele sündmusele ja tavaliselt üllatusliku lõpuga

novellett » väike novell, pisipala

nullmeridiaan » meridiaan, millest alates mõõdetakse geograafilist pikkust. 1884. aastast kokkuleppeliseks algmeridiaaniks Greenwichi meridiaan

number » ajakirja, ajalehe vm jadaväljaande üksikväljaanne

number » märk arvu märkimiseks kirjas

number » Jadaväljaande üks järjestikustest osadest; mitmeastmelise jadaväljaande väikseim järjestikune osa. (ISBD)

number » suurema teose, sarja v jätkväljaande osa

numberindeks » ainult numbreist koosnev liigiindeks

numberkartoteek » kartoteek, milles kirjed on järjestatud väljaannete numeratsiooni järgi, nt ISO standardite kirjed

numberkataloog » kataloog, milles kirjed on järjestatud väljaannete numeratsiooni järgi, nt ISO standardite kirjed

numberpaginatsioon » lehekülgede järjestuse määramine numbritega

numberviide » allikaviide teose numbrile viiteloetelus, nt 53, 221 (viidatud teos 53, lehekülg 221)

numbriklaviatuur » eraldi numbriklahvide rühm klaviatuuril paremal; hõlbustab suure hulga numberandmete sisestamist

numbrimärk » märk arvu märkimiseks kirjas

numeratsioon » teavikute v nende osade järgnevuse ja hulga näitamiseks antud numbrid (osadele, lehekülgedele, eksemplaridele vm)

nummerdama lehekülgi või lehti » teaviku lehekülgi või lehti nummerdama, nende järjekorda määrama

nummerdamata lehekülg » ilma numbrita lehekülg, tavaliselt raamatu (ka peatüki vm jaotuse) lõpus

nummerdamata leht » ilma numbrita leht raamatus, kus lehed on nummerdatud

nummerdatud eksemplar » väljaandja poolt nummerdatud eksemplar (nt ametkondlik väljaanne)

nummerdatud väljaanne » väljaanne, mille eksemplarid (vahel osa tiraažist) on nummerdatud; tavaliselt on trükiarv ja kasutajaskond piiratud

nummerdus » teavikute v nende osade järgnevuse ja hulga näitamiseks antud numbrid (osadele, lehekülgedele, eksemplaridele vm)

nummerdus » Väljaande numbrite või osade järjenumbrite kogum. (ISBD)

nummerdusjärjestik » Numbrite või osade järjestikku nummerdatud rida jadaväljaande sees. (ISBD)

nupp » kuvaelement, mille aktiveerimisel osutusseadisega käivitatakse mingi funktsioon

nurksulud » kandilised sulud [ ]; kasutusel teksti lisatu märkimiseks, kirjes väljastpoolt põhiallikat saadud andmete eristamiseks

nõelprinter » printer, mis trükib punktidest moodustatud märke v pilte

nõtkköide » köide, mille puhul õmblemiseks ja kaante valmistamiseks kasutatud materjalid võimaldavad raamatul täielikult avaneda

nõuanne » kasutaja ühekordne nõustamine raamatukogutöötaja poolt kohapeal

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

nõudeleht » formular laenusoovi vormistamiseks

nõudesedel » formular laenusoovi vormistamiseks

nõudluspõhine komplekteerimine » raamatukogu hangib vaid need teavikud, mida lugeja konkreetselt tahab

nõue

nõustaja » raamatukogutöötaja, kes suunab ja abistab lugejaid nende infovajaduste rahuldamisel

nõustama » lugejaid nende infovajaduste rahuldamisel suunama ja abistama

nädalakiri » kord nädalas ilmuv ajakiri

nädalaleht » kord nädalas ilmuv ajaleht

näidend » kirjandusteos, mis on kirjutatud näitlemiseks määratud vormis

näidiseksemplar » raamatu kontrolliks, tutvumiseks, valimiseks vm esitatud eksemplar

näitlik abivahend » õppe- v õpivahend, mis esitab oma sisu kujundi v pildi kujul

näitlik õppevahend » õppe- v õpivahend, mis esitab oma sisu kujundi v pildi kujul

näitus

näitus » objektide eksponeerimine piiratud aja jooksul, mille on korraldanud või mida on aidanud korraldada raamatukogu

MÄRKUS. Näitused võivad toimuda raamatukogu ruumides või väljaspool.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

näitvahend » õppe- v õpivahend, mis esitab oma sisu kujundi v pildi kujul

nöörmed » paelad (nöörid), mille külge köitmisel õmmeldakse raamatu poognad, neist tekivad reljeefsed ristvöödid raamatu seljal

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018