Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  Z  Ž  T  U  V  W  Õ  Ä  Ö  Ü 

Kokku: 251 sõna

maailmabibliograafia » bibliograafia, mille eesmärgiks on kõigi maailmas ilmunud trükiste loetlemine, piiratud harilikult ajaga, teemaga, tähtsusega maailmakirjandusele (-teadusele jne), keel(t)ega vms

maailmakirjandus » kõigi rahvaste kõigi aegade kirjandus kokku vastandina rahvuskirjandustele

maakaart » maapinna üldistatud, vastavate leppemärkidega esitatud ja matemaatiliselt määratud vähendatud kujutis

maakonnaraamatukogu

maalimisraamat » lasteraamat, milles joonistatud pildid tuleb lapsel endal värvida

maaloobibliograafia » mingi maa kohta ja seal ilmunud kirjandust ning seal elanud autorite töid loetlev bibliograafia

maaraamatukogu » maal asuv raamatukogu

maatriksprinter » printer, mis trükib punktidest moodustatud märke v pilte

magnetketas » magnetkihiga kaetud lame ümarplaat, mille ühele v mõlemale küljele saab talletada andmeid

magnetlint » magnetkihiga kaetud lint, millele saab talletada andmeid

magnetmälu » mäluseade, milles kasutatakse teatud materjalide magnetomadusi

magnetoptiline ketas » laser- ja magnetsalvestuse kombinatsioonil põhinev andmekandja

magnetpea » elektromagnet, mis loeb, kirjutab ja kustutab magnetilisel andmekandjal olevaid andmeid

mahajäämus » laenutustähtaja ületamine

maht » lehekülgede, lehtede v veergude arv väljaandes

majandusgeograafiline kaart » teemakaart, kus leppemärkide, diagrammide jms abil on kirjeldatud majandusnähtusi

majanduskaart » teemakaart, kus leppemärkide, diagrammide jms abil on kirjeldatud majandusnähtusi

majanduslik mõju » poliitika, institutsiooni, programmi või sündmuse mõju antud piirkonna majandusele

MÄRKUS Majanduslikku mõju mõõdetakse tavaliselt majanduskasvu seisukohalt (väljundi või lisandväärtusena) ning sellest tulenevate muutustega tööhõives ja sissetulekutes (palkades).

[EVS-ISO 16439:2016]

majuskel » suurtäht vastandina väiketähele, kasutatakse lause alguses, pärisnimede ja pealkirjade alguses

makett » tulevase trükise v selle osa näidis

makroon » diakriitik (horisontaalkriips tähe peal) hääliku pikkuse näitamiseks, nt läti Rîga

maksiim » tarkussõna, käitumisreegel, elutarkus lühilausena

maksimeerima » ikooni aknaga asendama

makulatuur » vanapaber, sh paberi tootmisel v trükkimisel tekkinud praakpaber; ülekantud tähenduses - väärtusetu kirjandus

mall » 1. arvutustabelite ja andmebaasikirjete tühi vorm, mis näitab võimalikke väljasid, nende asukohta ja pikkust
2. näidis, mis sisaldab teatud tüüpi dokumentide püsivaid osi ja vormingut, nt kirjamall

manifest » valitsuse pidulik kirjalik pöördumine elanikkonna poole; partei vm organisatsiooni v rühmituse programmiline avalik teadaanne

manuaal » käsiraamat ettekirjutuste, reeglite ja õpetustega

manus » koos elektronposti sõnumiga saadetav fail

manusbibliograafia » iseseisev, kuid mitte omaette trükisena avaldatud, vaid raamatusse, ajakirja vm paigutatud bibliograafia

manuskript » 1. käsitsi kirjutatud tekst (raamat, ürik vm);
2. käsitsi, kirjutusmasinal v arvutil kirjutatud tekst avaldamiseks

mapp » kaaned trükiste, käsikirjade vms hoidmiseks; selline ümbris koos seesolevaga; käepidemeta õhuke portfell

MARC-vorming » rahvusvaheliselt tunnustatud raamvorming peamiselt bibliograafia- ja normikirjete esituseks ja struktureerimiseks arvutiloetaval andmekandjal; selle variandid on nt MARC21, FINMARC ja UNIMARC

marginaal » 1. märkus raamatu valgel äärel, ääremärkus
2. esseistika väikevorm: lühikirjutis, mõttekild v kommentaar

marker » MARC-kirje püsipikkusväli, mis sisaldab andmeid kirje kohta, nt kirje pikkus ja tüüp; on aluseks andmetöötlusoperatsioonidele

marmorlõige » raamatuploki marmormustriga kaunistatud lõige

marmorpaber » marmoritaolise mustriga paber, tarvitatakse köitmisel kaante katmiseks

marokään » raamatute köitmiseks kasutatav õhuke värvitud kitse- v lambanahk

marsruuter » funktsionaalüksus marsruutimiseks

marsruutima » edastatavatele pakettidele võrgus õiget sõlme ja järgmist teelõiku valima

martüroloogium » pühakute ja märtrite loetelu koos nende lühikeste elulugudega

masinakiri » kirjutusmasinal kirjutatud kiri

masinköide » masinate abil valmistatud köide vastandina käsitsiköitele

masinladu » trükilao valmistamine ladumismasina abil

masinloetav » andmete ja andmekandjate omadus, mis võimaldab neid töödelda arvutiga

masinloetav bibliograafia » elektrooniliselt avaldatud ning arvuti abil kasutatav bibliograafia

masintõlge » tarkvara abil ühest keelest teise tõlkimine; sellisel viisil tõlgitud tekst või kõne

maskeeritud raamat » illegaalselt avaldatud teos, mis on peidetud legaalse raamatu kujunduse vahele

maskeeritud väljaanne » illegaalselt avaldatud väljaanne (nt raamat, ajakiri), mis on peidetud legaalselt ilmunud väljaandesse (nt viimase kaante, tiitel- ja lõpppoognate vahele)

massväljaanne » suures tiraažis ja odavas kujunduses väljaanne

matemaatikamärgid » sümbolid matemaatiliste tehete kirjapanekuks

materiaalne kultuuripärand » inimese loodud või inimese ja looduse koosmõjust tekkinud esemed ja paigad, millel on aja- ja kultuurilooline või esteetiline väärtus

materjalide üldmäärajad » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse materjale ja koostisosi, millest esemed ja tooted on valmistatud

materjalimäärajad » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse materjale ja koostisosi, millest esemed ja tooted on valmistatud

matkimine » andmetöötlussüsteemi kasutamine reaalse v abstraktse süsteemi valikuliste käitumuslike omaduste esituseks; modelleerimise liik

matriits » süvenditega vorm trükitähtede valmistamiseks; ladumismasina valuvorm, millega saadakse trükiladu; trükilaolt pehmesse massi pressitud jäjend, mille abil valatakse stereotüüp

matrikkel » ametlik nimestik mingisse kollektiivi kuuluvaist isikuist; ka nimestikku kandmise tunnistus

matronüüm » ema nimi isikunime osana

mediateek » kogu mitmel viisil salvestatud tekste, pilte ja helisid, mille taasesitamine toimub tehniliste seadmete abil (nt filmid, heliplaadid jt); koht eelnimetatu hoidmiseks ja kasutamiseks.

meditsiiniraamatukogu

meditsiiniraamatukogu » raamatukogu, mis teenindab nii era- kui ka avaliku sektori tervishoiuspetsialiste haiglates või mujal

MÄRKUS 1. Ravimiettevõtete raamatukogud kuuluvad jaotise 2.1.12.4 alla.

MÄRKUS 2. Need raamatukogud võivad hõlmata ka patsientidele lugemiseks mõeldud materjale.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

meedia » keskkond, kus toimub infoedastus, info avaldamine ja/või massikommunikatsioon

meediamonitooring » meediakanalite kaudu üldsusele kättesaadava info regulaarne kindlakstegemine, analüüs ja seiriste koostamine kindlaksmääratud teemal

meediapädevus » oskus meedias orienteeruda, meedia kaudu vajalikku teavet leida, meediasõnumit kriitiliselt lugeda/vastu võtta ja mõista ning kasutada meediat oma sõnumi edastamiseks

meediaraamatukogu » raamatukogu, mis teenindab meedia- ja kirjastusettevõtteid ning -organisatsioone, k.a ajalehetoimetused, kirjastused, ringhäälingu-, filmi- ja teleettevõtted ning -organisatsioonid

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

meediaseire » meediakanalite kaudu üldsusele kättesaadava info regulaarne kindlakstegemine, analüüs ja seiriste koostamine kindlaksmääratud teemal

meediaülevaade » eri meediakanalites leiduvate materjalide väljaselgitamise, analüüsi ja sünteesi tulemusel koostatud struktureeritud tekst konkreetse teema kohta

meedium » esitusvorm, milles andmeid tajutakse, esitatakse, salvestatakse ja edastatakse

meeldetuletus » teade lugejale tagastustähtaja ületanud teaviku tagastamiseks

meelespea » brošüür, voldik v lehik, mis sisaldab vajaliku miinimumi andmeid millegi kohta

mehaaniline paigutus » teavikute paiknemine inventeerimise (saabumise) järjestuses osutamata tähelepanu teistele tunnustele.

mehhaaniline köide » köitmismeetod, mille puhul lehtede kooshoidmiseks kasutatakse mehaanilisi vahendeid niidi või liimi asemel

meil » kirjavahetus arvutivõrgu kaudu edastatavate sõnumite kujul

meiler » programm elektronposti saatmiseks ja vastuvõtmiseks

meiliaadress » sõnumi sihtkoha identifikaator elektronpostisüsteemis

meililoend » elektronpostiaadresside loend, mis võimaldab sõnumit saata paljudele aadressidele korraga

meldima » arvuti- v võrguseanssi alustama

melotüüpia » nootide trükkimine vastavaist trükimärkidest laotud trükivormiga

memoriaaleksemplar » tuntud isiku omanikutunnusega (nt nimemärk) eksemplar

memoriaalkogu » raamatukogus omaette koguna hoitav isikule, ühingule, asutusele kuulunud (raamatu)kogu

memuaarid » talletatud meenutused isiku elust, tema kaasaegseist isikuist ja sündmustest

menuk » lühikese aja jooksul suurel hulgal müüdav raamat

menuraamat » lühikese aja jooksul suurel hulgal müüdav raamat

menüü » valikuvõimaluste loetelu, mille kuvab andmetöötlussüsteem ja millest kasutaja saab valida käivitatava toimingu

menüüriba » menüünimede v -ikoonidega ala akna servas

merekaart » mere või ookeani piirkonna üldistatud, vastavate leppemärkidega esitatud ja matemaatiliselt määratud vähendatud kujutis, näiteks mereteede kaart, hoovuste, merepõhja reljeefi, merefloora ja -fauna kaart

mestima » andmekogumeid kokku liitma

metaandmed » olemasolevate andmete sisu, kvaliteeti, seisundit, päritolu ja muid omadusi kirjeldavad andmed

metaandmed » struktureeritud andmed andmete kohta

MÄRKUS 1 Need andmed on seotud infosüsteemi või infoobjektiga ning loodud kirjeldamise, haldamise, õiguslike nõuete täitmise, tehnilise talitlemise, kasutamise ja säilitamise otstarbel.

MÄRKUS 2 Kohandatud Dublin Core Metadata Initiative’i määratlusest, 2005.

[EVS-ISO 11620:2015]

metaandmeteos » Teos, mis on metaandmekanne või metaandmekogum.

[RDA]

metallköide » ohtrasti kaunistatud metallkaantega köide, käibel eriti XIV ja XV saj

metonomaasia » nime muutmine (nt pseudonüümiks) tõlkimise teel teise keelde, nt Bauer = Agricola, Holzmann = Xylander

metoodik » raamatukoguhoidjate täienduskoolituse ja/või raamatukoguhoidjate kutsetegevuse juhendamise alal töötav raamatukoguhoidja

metoodikakeskus » raamatukogusid metoodiliselt juhendav raamatukogu (vm asutus), kus töötavad metoodikud ning kelle poole võib pöörduda juhenduse ja nõuannete saamiseks

metoodikakirjandus » kirjandus mingi aine õpetamise, teadusliku töö meetodite, mingi tootmisala v töö meetodite kohta

metoodiline juhendamine » raamatukoguhoidjate nõustamine ja õpetamine, kuidas üht või teist tööülesannet täita või mingis töös talitada

metoodiline nõuanne » metoodilise juhendamise üksikjuhtum; õpetus ja soovitus, kuidas talitada mingil juhtumil

metsotinto » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul vask- v tsinkplaat esmalt karestatakse, seejärel kujutist plaadile kandes kaabitakse kujutise heledamaks jäävad kohad madalamaks
2. selles tehnikas graafikateos

mikroarvuti » digitaalarvuti, mille keskseade koosneb ühest v mitmest mikroprotsessorist, mäluseadmest ja sisend-väljundvahenditest

mikrodokument » palja silmaga loetamatut kujutist kandev dokument, saadakse originaaldokumenti tugeva vähendusega pildistades v mikrovormväljastuse teel arvutist

mikrofilm » mikrokujutist kandev film, mikrovormi liik; ka selleotstarbeline fotomaterjal

mikrofilmiaparaat » projektor mikrofilmide lugemiseks

mikrofilmikogu

mikrofilmiluger » projektor mikrofilmide lugemiseks

mikrofilmimine » mikrofilmide valmistamine

mikrofilmograafia » mikrofilmide bibliograafiline kirjeldamine; mikrofilmide bibliograafia

mikrofilmoteek

mikrofišikogu

mikrofišš » mikrokujutisi (kaadrivälju) kandev läbipaistva põhimikuga kaart (tavaliselt 105x148 mm), mikrovormi liik

mikrofoto » mikroskoobi ja fotokaamera abil saadud foto üliväiksest objektist

mikrograafia » palja silmaga loetamatute dokumendikoopiate valmistamine ja kasutamine

mikrokaardiluger » projektor mikrokaartide lugemiseks

mikrokaart » mikrokujutist kandev kaardikujuline dokumendikoopia

mikrokataloog » kataloog mikrokandjal

mikrokoopia » originaali vähendatud koopia mikrovormina

mikrokoopiakogu

mikrokopeerimine » trükistest ja dokumentidest mikrosuuruses koopiate valmistamine

mikrolülitus » pooljuhtmaterjali tükike, mis sisaldab omavahel ühendatud elektroonilisi elemente

mikroprotsessor » protsessor, mille elemendid on vähendatud üheks v mitmeks integraallülituseks

mikrovorm » palja silmaga loetamatut kujutist kandev dokument, saadakse originaaldokumenti tugeva vähendusega pildistades v mikrovormväljastuse teel arvutist

mikrovorm » fotograafiline teavik, mis nõuab kasutamisel suurendamist

MÄRKUS 1. Kohandus standardist ISO 5127:2001.

MÄRKUS 2. Hõlmab mikrofišše ja mikrofilme.

MÄRKUS 3. Slaide ja muid selletaolisi teavikuid loetakse auvisteks.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

mikrovormiluger » projektor mikrovormide (mikrofilm, mikrokaart) lugemiseks

mikrovormväljastus » arvutis salvestatud informatsiooni väljastamine mikrovormil(mikrofilmil või mikrokaardil)

mikroväljaanne » mikrovormis väljaanne

militaarkartograafia » kaitseväe poolt või sõjalisel otstarbel kaartide valmistamine, uurimine ja kasutamine

mimeograaf » vahapaberist trafareti abil tõmmiseid valmistav endisaegne paljundusaparaat

miniaator » raamatute kirjutaja ja maalija keskajal

miniarvuti » funktsionaalselt mikroarvuti ja suurarvuti vahepealne digitaalarvuti

miniatuur » punase värviga (minium) maalitud initsiaal v pealkiri keskaja käsikirjas, hiljem ka kaunistav joonistus; ilukirjanduse väikevorm - pisipala

miniatuurväljaanne » väikseformaadiline trükis, mille kõrgus ei ületa 10 cm

minigraafika » väikeste mõõtmetega graafikateosed (nt eksliibrised, postmargid)

minimeerima » akent ikooniga asendama

miniraamat » väikese formaadiga raamat (kõrgus kuni 10 cm)

minjoon » 7-punktine trükikiri

minuskel » väike täht vastandina suurtähele

missaal » jumalateenistuse eeskirju esitav raamat, eriti katoliku kirikus

missaal » 48-punktine trükikiri

missaraamat » jumalateenistuse eeskirju esitav raamat, eriti katoliku kirikus

missioon » avaldus, mille juhtkond on heaks kiitnud, milles on sõnastatud organisatsiooni sihid ning valikud teenuste pakkumisel ja tootearenduses

[EVS-ISO 11620:2015; EVS-ISO 16439:2016]

mistsellid » kogu mitmesuguse sisuga kirjutisi

mitmekeelne sõnastik » mitmes keeles tõlkevastetega sõnastik

mitmekeelne väljaanne » mitmes keeles tekstiga väljaanne

mitmeköiteline teos » teos, mis on välja antud kahes v enamas köites kindlaksmääratud köidete arvuga ning moodustab sisult ühtse terviku

mitmeköiteline väljaanne » teos, mis on välja antud kahes v enamas köites kindlaksmääratud köidete arvuga ning moodustab sisult ühtse terviku

mitmeosaline väljaanne » Kahest või enamast füüsilisest osast moodustuv kindla osade arvuga monograafia; osadel võivad olla oma pealkirjad ja vastutusandmed. (ISBD)

mitmevärvitrükk » trükkimine mitme värviga

mitmikköide » mitme eri trükiteose v käsikirja kokkuköitmisel saadud ühine köide

mitmiknumber » suurema mahu ja mitme numbriga tähistatud jadaväljaande üksus, nt number 6-8

mitmiktegumtöö » käitusrežiim, mis tagab kahe v enama tegumi samaaegse v vaheldumisi täitmise

mitteametlik väljaanne » mitteametlikus korras avaldatud seadus vm dokument

mitteilukirjandus [ebasoovitatav] » koondmõiste, mis sisaldab teadus-, tarbe-, õppe-, teatme-, aime- jm kirjanduse

mittekasutaja » isik, kes kuulub mingi raamatukogu teenindatavate hulka, kuid ei kasuta selle raamatukogu füüsilisi ega/või e-teenuseid

MÄRKUS Hõlmab ka raamatukogu endisi kasutajaid.

[EVS-ISO 16439:2016]

mittekaubanduslik väljaanne » kasumit mittetaotlevate organisatsioonide (nt ühendused, seltsid, algatused) kirjastatud kõigis vormingutes teavikud, mis ei ole enamjaolt tavaliste raamatukaubanduse kanalite kaudu saadaval

MÄRKUS 1. Mittekaubanduslike väljaannete hulka võivad kuuluda aruanded, väitekirjad, perioodikaväljaanded, konverentsikogumikud jne.

MÄRKUS 2. Kohandus tehnilisest aruandest ISO/TR 28118:2009.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

mittel » 14-punktine trükikiri

mittemuusikaline helisalvestis » mittemuusikalise heli jäädvustus, nt audioraamat

mitteperioodiline väljaanne » ühekordselt ilmuv väljaanne

mittetäielik komplekt » perioodika- v jätkväljaande (ka sarja v mitmeköitelise teose) kogum, millest on puudu numbreid, andeid, köiteid

mobiilseade » arvutiseade, millel üldjuhul on puuteekraan või pliiatsi ja/või klaviatuuriga kasutatav ekraan ning Internetiühendus

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

modem » seade v programm, mis võimaldab edastada digitaalsignaale analoogtelefoniliinide kaudu

moeajakiri » piltide ja joonistega illustreeritud moodi tutvustav ajakiri

moealbum » moode esitav raamat, milles oluline osa on piltidel ja joonistel

monitor » ekraaniga varustatud kuvaseade, mis võimaldab kasutajal arvutiga suhelda; põhitüübid on elektronkiirekuvar ja vedelkristallkuvar

monodraama » ühe kõneleva tegelasega näidend

monograafia » mingit ainet, probleemi v isikut ammendavalt käsitlev ja iseseisva väljaandena avaldatud teaduslik uurimus

monograafia » Üheosaline või kindlast arvust eraldi osadest koosnev terviklik väljaanne. (ISBD)

monograafia » trükitud või muu väljaanne, mis on tervikuna ühes köites või mille terviku moodustab kindel arv köiteid

[ALLIKAS: ISO 5127:2001, määratlus 2.4.02]

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

monograafiasari » teatud arv ühise koondpealkirjaga seotud monograafiaid

[ALLIKAS: ISO 9707:2008, määratlus 3.20]

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

monoloog » näidendis vm kirjandusteoses pikem kõne iseendaga v publiku poole pöördudes

monotüüp » tähtede kaupa trükiladu valmistav ladumismasin

monotüüpia » 1. graafikatehnika, mille puhul metall-, klaas-, vm plaadile kantakse õlivärvidega pilt, millest saadakse üksainus tõmmis
2. selles tehnikas graafikateos

moodul » tark- v riistvara suhteliselt sõltumatu koostisosa

mosaiikköide » nahkköide, mille kujunduses on kasutatud mosaiiki

moto » tsitaat, vanasõna, aforism vm ütlus raamatu, peatüki vm ees autori suhtumisele v teksti mõttele viitamiseks

mugandus » teksti muutmine mõistetavamaks lihtsustamise v kärpimise teel

muinasjutt » rahvajutt v kirjandusteos, milles on valdav kunstiline väljamõeldis

muistend » tõestisündinud loona esitatud rahvajutt, mis on seotud kindla koha, isiku v sündmusega

mulaažkaart » kolmemõõtmeline maa või muu taevakeha pinda esitav mõõtkavaline mudel

multimeedia » heli, piltide, animatsiooni, video ja teksti põimimine ühte rakendusse

multimeediaarvuti » personaalarvuti, mis sisaldab multimeediarakendusteks vajalikke komponente

multimeediumteavik » digitaalteavik, milles on kombineeritud eri infomeediumid interaktiivseks kasutamiseks (nt tekst, graafika, fotod, video, audio)

MÄRKUS. Multimeediumteavikuid arvestatakse vastavalt nende põhiolemusele või -eesmärgile nt andmebaasi, ejadaväljaande või digitaalteavikuna.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

multitegumtöö » käitusrežiim, mis tagab kahe v enama tegumi samaaegse v vaheldumisi täitmise

mungaköide » peamiselt kloostreis valmistatud keskaegne täis- v poolnahkköide

murdeatlas » murdekeelendite levikut näitav atlas

murdekirjandus » murdes kirjutatud kirjandusteosed (luuletused, jutud jne)

murdesõnastik » murde v murraku keelendeid esitav sõnastik

museaal » muuseumis arvele võetud kultuuriväärtusega asi

MÄRKUS: kohandus "Muuseumiseadusest"

mustand » esialgne viimistlemata käsikiri vm paberile pandu

muu digitaalteavik » digitaalteavik, mis ei ole (selle standardi tähenduses) e-raamat, e-jadaväljaanne, võrgu kaudu kättesaadav auvis ega e-patendikirjeldus. Siia kuuluvad elektroonilised aruanded, trükifailid, kaardi- ja nooditeavikud, keelekursused jm

MÄRKUS. See hõlmab nii digiteeritud kui ka digitekkelisi teavikuid.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

muu erialaraamatukogu » raamatukogu, mis ei kuulu eelnimetatud erialaraamatukogude hulka

NÄIDE. Vabaühenduste, muuseumide või usuühenduste raamatukogu.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

muu kvalifitseeritud spetsialist » raamatukogutöötaja, kes on saanud ettevalmistuse mingil muul erialal kui raamatukogundus ja/või infoteadus

MÄRKUS. See ettevalmistus võib tähendada vastavat ametlikku haridust või pikemaajalist töötamist kogenud spetsialisti juhendamisel sellistel erialadel nagu raamatupidamine, infotehnoloogia, personalijuhtimine, köitmine jne.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

muu personal » raamatukogutöötajad, kellel puudub ametlik kvalifikatsioon raamatukogunduse/infoteaduse või muul vastaval erialal

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

muu teavik » füüsilisel kandjal teavik või muu üksus, mis ei ole (selle standardi tähenduses) raamat, jadaväljaanne, käsikiri, nooditeavik, mikrovorm, kaarditeavik, auvis, graafikateavik ega patendikirjeldus

MÄRKUS. Siia kuuluvad dioraamid ja teised ruumilised teavikud, mängud, komplektid, mänguasjad jmt. Braille’ kirjas teavikuid loetakse trükisteks.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

muudetud pealkiri » teosele antud uus pealkiri, nt kordustrükis

muuseumijuht » muuseumi ja tema ekspositsiooni tutvustav teavik

muusikakogu » muusikaliste helisalvestiste ja/või nooditrükiste korrastatud kogu

muusikaline helisalvestis » muusikalise heli jäädvustus

muusikalugemissaal » muusikateavikuid (noote, auviseid, muusikakirjandust jm infot) vahendav erialasaal, sisaldab ka kuulamissaali

muusikaosakond » raamatukogu osakond muusikakirjanduse, nootide ning heli- ja videosalvestiste jaoks

muusikaraamatukogu

muusikasaal » muusikateavikuid (noote, auviseid, muusikakirjandust jm infot) vahendav erialasaal, sisaldab ka kuulamissaali

muusikateavik » muusika-alane või muusikaline teavik, näiteks auvis, noot, muusikaraamat, -ajakiri

muusikateos » Teos, mis on realiseeritud noteeritud muusikana, esitatud muusikana või taktiilse noteeritud muusikana.

[RDA]

muuteklahv » klahv, mis muudab mõne teise temaga koos vajutatava klahvi toimet

muutkogu » kogu, mis ei ole kindlas raamatukogus, vaid mille teavikud asuvad raamatukogus, kuhu need viimati tagastati

muutmata trükk » kordustrükk, milles ei ole tehtud muudatusi (peale vigade parandamise)

muutmälu » keskseadmesse kuuluv mäluseade, kuhu saab andmeid kirjutada ja neid sealt lugeda; töömälu, kust andmed kustuvad arvuti väljalülitamisel

muutpikkusväli » andmeväli, mille pikkus sõltub andmete pikkusest; MARC21-kirje muutpikkusväljad on 010-999

mõisteline allmärksõna

mõisteline märksõna

mõisteline sõnaraamat » sõnaraamat, mis esitab sõnu järjestatuna nende mõistelise sisu järgi

mõistujutt » lühike, sageli allegooriline jutustus, mille õpetlik mõte esitatakse võrdlusena teise nähtusega

mõju » erinevus või muutus üksikisikus või grupis, mis tuleneb kokkupuutest raamatukoguteenustega

MÄRKUS Muutus võib olla materiaalne või mittemateriaalne.

[EVS-ISO 16439:2016]

mõttekriips » kirjavahemärk — , kasutatakse ka kirjemärgina

mõttepunktid » kirjavahemärk ..., tähistab mõtte poolelijäämist v väljajättu; kasutusel ka kirjemärgina

mõõtmed » trükise mõõtmed (laius ja kõrgus), tavaliselt sentimeetrites. Trükise kausta märgitakse ka leppemärgiga, mis näitab, mitmeks on paberipoogen voltimisel murtud

mälestused » talletatud meenutused isiku elust, tema kaasaegseist isikuist ja sündmustest

mälestusteos » kellegi v millegi mälestusele pühendatud teos

mälu » kogu adresseeritav käskude täitmiseks kasutatav talletusruum keskseadmes jt sisemäludes

mälu » seade, kuhu saab andmeid paigutada, kus neid saab hoida ja kust neid saab võtta

mälu maht » mäluseadmesse mahtuv andmekogus andmeühikutes, nt baitides v sõnades

mäluasutus » teabeasutus, mis eelkõige tegeleb info kogumise, säilitamise, töötlemise ja vahendamisega; mäluasutused on raamatukogud, arhiivid, muuseumid

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

mälupesa » aadressiga üheselt määratud koht mäluseadmes

mäluseade » seade, kuhu saab andmeid paigutada, kus neid saab hoida ja kust neid saab võtta

mängukaardid » kartonglehekesed neile trükitud kujutistega kaardimängudeks

märgend » andmeelementide kogumi sees asuv v sellele lisatud identifikaator, nt kirjevälja märgend

märgikuvar » andmeid ainult kirjamärkide kujul esitav kuvar; kasutatakse tihti terminali osana

märgistik » teatud otstarbeks terviklik märkide kogum, nt ASCII-märgistik

märgituvastus » märkide tuvastamine automaatsete vahenditega

märk » andmetöötluses: element andmete esituseks, korralduseks v juhtimiseks, nt täht, number, vormingumärk

märkide seletus » kaardil, plaanil, joonisel vm kasutatud tingmärkide seletus

märksõna » infoallika v selle osa ainestikku tähistav sõna v sõnaühend; kasutatakse nt teatmeteoses artikli algussõnana märksõnakataloogis ja registris jaotusüksusena, andmebaasis otsitunnusena

märksõna-alljaotis

märksõna-allrubriik

märksõnabibliograafia » bibliograafia, milles kirjed on korrastatud märksõnade järgi

märksõnajaotis » infoallika v selle osa ainestikku tähistav sõna v sõnaühend; kasutatakse nt teatmeteoses artikli algussõnana märksõnakataloogis ja registris jaotusüksusena, andmebaasis otsitunnusena

märksõnakataloog » kataloog, milles kirjed on rühmitatud märksõnarubriikide tähestikjärjestuses

märksõnalis-süstemaatiline kataloog » süstemaatilise ja märksõnakataloogi kombinatsioon, kus kirjed on rühmitatud liikide järgi, nende rühmade sees aga organiseeritud märksõnarubriikide tähestikjärjestuses

märksõnaloetelu » märksõnade korrastatud loetelu

märksõnanimestik » bibliograafia, milles kirjed on korrastatud märksõnade järgi

märksõnaotsing » otsing teavikute sisu või vormi iseloomustavate märksõnade järgi

märksõnapaigutus » paigutus ainevaldkondade (teemade) järgi

märksõnaregister » märksõnade tähestikjärjestuses register trükises v andmebaasis

märksõnarubriik » infoallika v selle osa ainestikku tähistav sõna v sõnaühend; kasutatakse nt teatmeteoses artikli algussõnana märksõnakataloogis ja registris jaotusüksusena, andmebaasis otsitunnusena

märksõnastama

märksõnastamine » infoallika v selle osa sisu (sageli ka vormi) väljendamine ühe v mitme sõna v sõnaühendiga

märksõnastik » märksõnade korrastatud loetelu

märkus » põhitekstile lisatud selgitus, täiendus, viide; kirjeelement, mis sisaldab lühitäiendust v -seletust teaviku iseärasuste kohta

märkuseala » kirjeala, mis sisaldab teistes alades puuduvaid lisaandmeid

märkuste ala » kirjeala, mis sisaldab teistes alades puuduvaid lisaandmeid

määrajad » UDK tabelites esitatud notatsioonisümbolid paljudes liikides korduvate tunnuste (teemade, mõistete) tähistamiseks, liigitamisel lisatakse põhiindeksile

müügikataloog » müügilolevate kaupade loetelu koos nende kirjelduste ja hindadega

müürileht » ühele paberiküljele trükitud kuulutus vm tekst nähtavasse kohta ülespanemiseks

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018