Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  Z  Ž  T  U  V  W  Õ  Ä  Ö  Ü 

Kokku: 371 sõna

laadi erimäärang » Termin, mis näitab, millisesse teavikute kitsamasse rühma väljaanne kuulub (nt helikassett, partituur, atlas). (ISBD)

laadi üldmäärang » Termin, mis näitab, millisesse teavikute laiemasse rühma väljaanne kuulub (nt noot, kaart). (ISBD)

laadima » andmeid v programmi kasutuskohta teisaldama, nt disketilt arvutisse v magnetlindilt andmebaasi

laadiomane ala » Mingile teavikulaadile (nt kaart, elektrooniline teavik) eriomaseid andmeid sisaldav kirjeala, kasutatakse peamiselt erilaadide kirjeldamisel. (ISBD)

ladina numbrid » liitmispõhimõttel rajanev arvusüsteem, sümbolid I, V, X, L, C, D, M

ladu » ladumine; ladumise tulemus

laduma » trükivormi tekstiosa (ladu) koostama

laenaja » isik v juriidiline isik, kes saab raamatukogust teaviku ajutiseks kasutamiseks

laenaja » registreeritud kasutaja, kes on aruandeperioodil laenanud vähemalt ühe teaviku

MÄRKUS. See näitaja alahindab aktiivsete kasutajate arvu, aga on siiski mitme raamatukogu jaoks ainus kontrollitav meede.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

laenama » raamatukogu teavikut ajutiseks kasutamiseks saama

laenamiseelis » laenamiseesõigus

laenamiseeskiri » reeglite kogum, mille alusel laenutatakse

laenamiskeeld » laenamisõiguse tühistamine

laenamisprivileeg » laenamiseesõigus

laenamissagedus » statistiline näitaja: laenutuste arv lugeja kohta mingi ajavahemiku jooksul

laenamisõigus

laenuaeg » ajavahemik laenutuskuupäevast tagastustähtajani

laenuosakond » raamatukogu struktuuriüksus, mille ülesandeks on laenutuse korraldamine ja arvestus

laenuperiood » ajavahemik laenutuskuupäevast tagastustähtajani

laenuraamatukogu » kojulaenutusega raamatukogu

laenusedel » formular laenusoovi vormistamiseks

laenutaja » raamatukoguhoidja, kes vahendab ja vormistab laenutuse ja tagastuse

laenutama » raamatukogu teavikut lugejale ajutiseks kasutamiseks andma

laenutamine » raamatukogu teaviku vahendamine lugejale ajutiseks kasutamiseks; selle tegevuse üksikjuhtum

laenutatud » määrang teaviku kohta, mis on lugejale ajutiseks kasutamiseks antud

laenutus » raamatukogu teaviku vahendamine lugejale ajutiseks kasutamiseks; selle tegevuse üksikjuhtum

laenutus » füüsilisel kandjal teaviku (nt raamat, CD-ROM-il) või muul seadmel (nt e-raamatu lugeril) e-teaviku otsene laenutamine või kättetoimetamine või elektroonilise teaviku (nt e-raamatu) edastamine ühele kasutajale kindlaks ajavahemikuks

MÄRKUS 1. Ei hõlma laenutähtaja pikendamisi, aga neid võib eraldi arvestada.

MÄRKUS 2. Laenutuse alla kuuluvad raamatukogus tehtud registreeritud laenutused (laenutus kohalkasutuseks).

MÄRKUS 3. Laenutusteks arvestatakse ka originaalteavikute asemel (ka faksi teel) edastatud koopiaid ja raamatukogu personali poolt kasutaja jaoks tehtud elektrooniliste teavikute väljatrükke.

MÄRKUS 4. Hõlmab ka füüsilises vormis teavikute laenutamist kaugkasutajatele.

MÄRKUS 5. Teavikute elektroonilist edastust loetakse elektrooniliseks dokumendiedastuseks juhul, kui teavikuid on lubatud kasutada piiramatu aja jooksul. See hõlmab edastamist teenindatavatele.

MÄRKUS 6. Selles standardis määratletud laenutus- ja edastusteenuste liigid on esitatud tabelis 1.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

laenutus kohalkasutuseks » teavik, mis on väljastatud enamasti hoidlast, kasutamiseks raamatukogu ruumides

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

laenutus- ja tagastusautomaat » teavikute laenutamist ja tagastamist võimaldav iseteenindusterminal

laenutusaeg » ajavahemik laenutuskuupäevast tagastustähtajani

laenutusala » raamatukogu teeninduspiirkond, kus saab raamatuid ja muid meediume laenutada ning tagastada

[ALLIKAS: ISO/TR 11219:2012, määratlus 3.39]

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

laenutusandmed » andmed laenutatud teaviku, laenaja ja tagastuse kohta

laenutusautomaat » teavikute laenutamist võimaldav iseteenindusterminal

laenutuseeskiri » reeglite kogum, mille alusel laenutatakse

laenutuseksemplar

laenutusindikaator » laenutatud teavikute register (kartoteek v fail) laenutusandmetega

laenutusindikaator » mingit sündmust v olekut näitav vahend v andmeelement; MARC-vormingus muutpikkusega välja algul paiknev andmeelement, mis interpreteerib v täiendab välja andmeid

laenutusjärjekord » tellimuste täitmise ajaline järjestus suure nõutavusega teaviku puhul

laenutuskartoteek » laenutatud teavikute register (kartoteek v fail) laenutusandmetega

laenutuskogu

laenutuskuupäev » laenutuse toimumise kuupäev

laenutuslett » lett v laud laenutuse vormistamiseks

laenutusmaks » teenustasu laenutuse eest

laenutusosakond » raamatukogu struktuuriüksus, mille ülesandeks on laenutuse korraldamine ja arvestus

laenutusperiood » ajavahemik laenutuskuupäevast tagastustähtajani

laenutuspiirang » ettekirjutus, mille kohaselt teaviku kasutamist selle suure nõudluse, erilise väärtuse vm tõttu ajaliselt v ruumiliselt kitsendatakse

laenutuspunkt » koht raamatukogus, kus toimub laenutamine

laenutusstatistika » laenutusandmete kogumine ja töötlemine; töödeldud arvulised laenutusandmed

laenutussüsteem » laenutuste vormistamise ja arvestuse viis

laenutussüsteem » raamatukoguautomaatika süsteem v integreeritud raamatukogusüsteemi moodul arvutipõhiseks lugejate ja laenutuste arvestuseks

laenutustasu » teenustasu laenutuse eest

laenutuste arvestus

laenutuste registreerimine » laenutuste ülesmärkimine laenutussüsteemi kohaselt

laenutuste vormistamine » laenutuste ülesmärkimine laenutussüsteemi kohaselt

laenutustähtaega pikendama » laenutustähtaega uuendama

laenutustähtaega ületama

laenutusüksus » arvestusüksus (nt eksemplar, köide, aastakäik), mille alusel arvestatakse laenutusi

laenutähtaja pikendamine » teaviku laenuperioodi pikendamine tavaliselt kasutaja algatusel

MÄRKUS. Hõlmab automaatseid laenutähtaja pikendamisi, mille sooritab raamatukogusüsteem kasutaja sekkumiseta.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

lagunenud köide

lahknemine » Pidevväljaande jagunemine kaheks või enamaks uueks eraldi pidevväljaandeks. (ISBD)

lahti pakkima » taastama pakitud andmetest andmete algkuju

lahtine leht » raamatule lisatud eraldi leht: tabel, skeem, maakaart vm

lahtine tekst » krüpteerimata tekst v andmed

lahtiolekuaeg » nädalapäevad ja kellaajad, millal raamatukogu on lugejaile avatud

lahtiolekuaeg » tavanädala tundide arv, mille jooksul raamatukogu füüsilised põhiteenused (nt info- ja laenutusteenused, lugemissaalid) on kasutajaile kättesaadavad

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

lahtiolekuajad

lahutusvõime » kujutise kvaliteedi näitaja; printeri ja skanneri puhul mõõdetakse punktides tolli kohta rõht- ja püstsuunas (nt 300x300 dpi), kuvaril pikselites rõht- ja püstsuunas (nt 800x600 pikselit)

laiem termin » tesauruse märksõna, mis tähistab laiemat mõistet kui teine märksõna, millega ta on alanevas hierarhiasuhtes

laiend » riist- v tarkvara võimaluste täiendamiseks mõeldud seade v programm

laiend » failinime osa, mis näitab faili tüüpi või vormingut, nt doc, exe, epub, pdf, amz, gif; tavaliselt eraldatud punktiga

laiendama » akent suurendama

laiendatud liitum » Kehastus, mis kujundab üksuseks kahe või enama teose kaks või enam väljendust, kus üht teost on täiendatud ühe või mitme teise teosega.

[RDA]

laiendatud teos » Teos, mis on realiseeritud väljendusena, millega on liidetud üks või mitu täiendavate teoste väljendust.

[RDA]

laiendav teos » Liitev teos, mis lisab keskse teose väljendusele ühe või mitme täiendava teose väljendused.

[RDA]

laiformaat » raamatuformaat, mille laius on suurem kui kõrgus

laileht » raamatu leht (tavaliselt kleebis), mille laius on suurem kui kõrgus

laiveerisraamat » raamat, mis on trükitud suurtele poognatele, nii et veerised on tavalisest laiemad

laivõrk » laia geograafilist ala kattev võrk, milles arvutid on ühendatud sidesüsteemide kaudu

lamakartoteek (AJALOOLINE) » kartoteek, kus selleks vastava seadeldisega kapis on laekais kaardid lamavas asendis kinnitatud üksteise peale ja ülaread on nähtavad ilma sirvimata

lamapaigutus » teavikute paigutus riiuleil horisontaalasendis, nt suureformaadiliste raamatute puhul

lametrükk » trükkimisviis, mille puhul trükivormi trükkivad (trükivärvi ülekandvad) ja mittetrükkivad osad asetsevad ühel ja samal tasandil, trükivärvi jagunemine toimub rasva ja vee vastastikuse tõukumise printsiibil

laminaator » kiletamisaparaat, mille abil kaetakse paberilehed õhukese läbipaistva kilega

laminatsioon » raamatu kaante ja selja katmine õhukese kilega säilivuse huvides

laopind » küljendatud lehekülje trükiosa; lehekülg koosneb laopinnast ja veeristest

laserketas » 120 mm läbimõõduga optiline ketas, peamiselt personaalarvutites kasutatav andmekandja; käibel palju eri tüüpe, nt:
audio CD, laserplaat, saab kuulata ka laserplaadimängijaga;
CD-ROM, ainult loetav laserketas;
CD-E, kustutatav laserketas, võimaldab korduvat kirjutust;
CD-R, kirjutatav laserketas;
CD-RW, korduvalt ülekirjutatav laserketas;
DVD, eriti suure mahuga laserketas

laserketas » ketas, millel on optiliste meetoditega loetavad digitaalandmed

laserketas-püsimälu » arvuti andmekandjana kasutatav (ainult loetav) laserketas

laserketas-püsimälu » arvutipõhine informatsiooni talletamist ja taasesitamist võimaldav kandja, mis põhineb lasertehnoloogial ja sisaldab informatsiooni teksti ja/või multimeediumi vormis

MÄRKUS. CD-ROM-e arvestatakse ainult nendele talletatud informatsiooni järgi kas andmebaasi, digitaalteaviku või elektroonilise jadaväljaandena.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

laserkettaluger » arvutisüsteemi seade laserketaste lugemiseks, mõnel juhul ka kirjutamiseks

laserkettaseade » arvutisüsteemi seade laserketaste lugemiseks, mõnel juhul ka kirjutamiseks

laserplaat » 120 mm läbimõõduga optiline ketas, peamiselt personaalarvutites kasutatav andmekandja; käibel palju eri tüüpe, nt:
audio CD, laserplaat, saab kuulata ka laserplaadimängijaga;
CD-ROM, ainult loetav laserketas;
CD-E, kustutatav laserketas, võimaldab korduvat kirjutust;
CD-R, kirjutatav laserketas;
CD-RW, korduvalt ülekirjutatav laserketas;
DVD, eriti suure mahuga laserketas

laserprinter » printer, mis loob valgustundlikule pinnale suunatud laserkiirega nähtamatu kujutise, mis seejärel tehakse tooneriga nähtavaks, kantakse paberile ja kinnistatakse

lasteajakiri » lastele määratud ajakiri

lastebibliograafia » lastele kasutamiseks mõeldud bibliograafia

lastekirjandus » lastele kirjutatud ilukirjandus, ka lastepärases vormis populaarteaduslikud raamatud

lastekirjanduse bibliograafia » lastekirjandust loetlev bibliograafia

lasteosakond » lapsi teenindav osakond raamatukogus

lasteraamat » lastele kirjutatud raamat

lasteraamatukogu

lasteteenindus » lastele suunatud raamatukoguteenindus

lasteväljaanne » teose lastele kohandatud väljaanne, nt Eno Raua "Kalevipoeg"

laudi

laudimeeter » mõõtühik raamatukogustatistikas (pikkus 1 m, mahutab 35 köidet raamatuid v 14 ajakirjaköidet)

laul » 1. laulmiseks mõeldud luuletus (kasutatud varem luuletuse sünonüümina)
2. tekstist ja viisist moodustuv tervik, vokaalmuusika liik

laulik » trükitud v käsitsi kirjutatud laulutekstide ja nootide kogumik

lauluraamat » vaimulike laulude kogumik

lederiin » tehisnahk, köitematerjalina kasutatav erilise nitrokihiga kaetud puuvillriie

legend » rahvajutt kellegi elust v mingist sündmusest

legend » kaardil, plaanil, joonisel vm kasutatud tingmärkide seletus

legendaar » legendiraamat, kogumik legende pühakuist

lehe esikülg » avatud raamatu parempoolne lehekülg, kannab üldjuhul paaritut numbrit

lehe pööre » avatud raamatu vasakpoolne lehekülg, kannab üldjuhul paarisnumbrit

lehe tagakülg » avatud raamatu vasakpoolne lehekülg, kannab üldjuhul paarisnumbrit

lehekülg » käsikirja v trükise lehe üks külg

lehekülgede arv » trükise mahu arvuline väljendus

lehekülgtrükis » üheleheline ja ühele küljele trükitud trükis, nt plakat, müürileht vm

leheküljenumber » lehekülgede järjestuse number

leheküljenummerdus » lehekülgede nummerdus, mis määrab nende järjekorra

leheküljetiitel » leheküljel tekstist ülalpool olev rida, nt autor, pealkiri, peatüki number v pealkiri, sõnastikus esimene ja viimne sõna

leheküljeviide » viide allika leheküljele

lehenumber » lehtede järjestuse number

lehenummerdus » lehtede nummerdus, mis määrab nende järjekorra

lehik » trükis mahuga 1-4 lehekülge

lehitseja » rakendusprogramm veebis leiduva informatsiooni otsinguks ja kuvamiseks kasutaja ekraanil, nt Netscape, Internet Explorer

lehitsema » raamatut temast ettekujutuse saamiseks põgusalt siit-sealt vaatama

leht » formaati lõigatud paber; trükise koostisosa

lehtkataloog (AJALOOLINE) » lehtedele või sedelitele kantud kirjetega kataloog, mille lehed on pandud karpi või klambriga kinnitatult kaante vahel; kaartkataloogi eelkäija

lehtkuld » õhuke (kuni 0,0001 mm) kuld trükkimiseks raamatu köitele ja raamatu lõike kuldamiseks

lehttrükis » lehtedel avaldatud köitmata trükis

leid » otsisüsteemis päringule saadud relevantne vastus

leidandmed » andmed teaviku olemasolu ja eksemplaride kohta, nt kohaviit, vabad eksemplarid, eksemplari staatus, seisukord

leidumus » teaviku olemasolu ja asukoha (raamatukogu) määrang

leidumusandmed » andmed teaviku olemasolu ja eksemplaride kohta, nt kohaviit, vabad eksemplarid, eksemplari staatus, seisukord

leidumusotsing » otsing teaviku olemasolu ja asukoha määramiseks

leidumuspäring » päring teaviku olemasolu ja asukoha kohta

leidumusteadis » vastus leidumuspäringule

leksikaalne märkimissüsteem » Nimega struktureeritud loetelu, mis sisaldab elementide kindlaksmääratud väärtusi.

MÄRKUS.Leksikaalne märkimissüsteem on näiteks RDA terminiloend või sellele vastav väärtuste sõnastik RDA Registris, ISO koodide loend, standardterminoloogia, normikontrolli süsteem jms. Ei hõlma lihtsat võtmesõnaregistrit.

[RDA]

leksikograafia » sõnaraamatute koostamise teooria ja praktika

leksikon » 1. sõnaraamat, harilikult seletussõnaraamat
2. üldine, erialane v bibliograafiline teatmeteos, milles artiklid on järjestatud tähestikuliselt

lektüür » lugemisaine, eriti kindla ülesande huvides, nt keeleõppimiseks

lemmikraamat » subjektiivse hinnangu järgi enim meeldinud raamat

lendleht » tavaliselt ühele küljele trükitud tekstiga väikeses formaadis leht, mis informeerib v reklaamib v agiteerib ja mida levitatakse käest kätte

lendsõna » üldiselt kasutatav kirjandusliku v ajaloolise päritoluga tabav ütlus, nt verba volant, scripta manent

lennukaart » topograafilist ja spetsiaalset lendamiseks vajalikku infot sisaldav erikaart õhus navigeerimiseks

leporello » lõõtsana kokkuvolditav trükis

leppeline koondpealkiri » Koondpealkiri, mida kasutatakse eelispealkirjana ühe tegija mitme teose kogumiku puhul või ühe teose mitme osa puhul.

[RDA]

leppemärgid » kaardil kasutatavad tingmärgid, mis tähistavad kujutatavaid objekte

leppetrahv » rahatrahv laenutustähtaja ületamise eest

levitaja » müügiesindaja või asutus, kellel on õigus väljaannet turustada, tavaliselt mingis kindlas piirkonnas

libell » väike raamat; laimav v satiiriline kirjutis; kaebekiri, laimukiri

libreto » muusikalise lavateose (ooper, operett, oratoorium jm) tekst; ka balleti stsenaarium

ligatuur » liittäht, kahe tähe ühendamisel saadud tähemärk, nt saksa ß; trükitehnikas ühele jalale valatud kahe tähega trükitüüp

ligikaudne ilmumisaeg » raamatu ilmumisaeg, kui täpset ilmumisaastat ei leita; nt vanade raamatute puhul

lihtindeks » liigituse põhitabeli määrajateta indeks

lihtjaotis » ühest komponendist (sõnast või sõnaühendist) koosnev märksõna

lihtmärksõna » ühest komponendist (sõnast või sõnaühendist) koosnev märksõna

lihtotsing » infootsing ühe otsitunnuse (nt autori, pealkirja) või määratlemata funktsiooniga sõna(de) järgi (sõnaotsing)

lihtrubriik » ühest komponendist (sõnast või sõnaühendist) koosnev märksõna

liiane info » üleküllane, mõistmise seisukohast mitte hädavajalik informatsioon

liiasinfo » üleküllane, mõistmise seisukohast mitte hädavajalik informatsioon

liides » kahe koostööd tegeva funktsionaalüksuse ühispiir

liigendatud register » struktureeritud indeks

liigiindeks » liigitussüsteemis liigile omistatud tinglik leppemärk

liigikataloog » kataloog, milles kirjed on rühmitatud liigitussüsteemi jaotiste (liikide) järgi

liigikirjandus » koondmõiste, mis sisaldab teadus-, tarbe-, õppe-, teatme-, aime- jm kirjanduse

liigitama » teavikuid sisu järgi liigitussüsteemi (UDK, Dewey kümnendliigitus) alusel liikidesse jaotama

liigitusindeks » liigitussüsteemis liigile omistatud tinglik leppemärk

liigitustabel » tabelina vormistatud liigitussüsteem või selle osa

liik » üldmõiste jaotise kohta liigitustabelis

liikpaigutus » paigutus klassifikatsiooniliikide kaupa

liikumatust pildist koosnev teos » Teos, mis on realiseeritud liikumatu pildina või taktiilse pildina.

[RDA]

liikuv paigutus

liikuvast pildist koosnev teos » Teos, mis on realiseeritud kolmemõõtmelise liikuva pildina või kahemõõtmelise liikuva pildina.

[RDA]

liimköide » ilma õmbluseta köide seljalt kokkukleebitud üksiklehtedest

liitev teos » Teos, mille kavaks on valida ja korrastada ühe või mitme teose üks või mitu väljendust ja teostada need liitumis.

[RDA]

liitev väljendus » Väljendus, mis realiseerib liitva teose, mis valib ja korrastab ühe või mitme teose väljendused ja teostab need liitumis.

[RDA]

liitindeks » indeks, mis on saadud põhitabelite indeksi kombineerimisel määraja(te)ga

liitmine » Ühe või mitme pidevväljaande ühendamine teise pidevväljaandega, kusjuures liidetud pidevväljaanded tavaliselt kaotavad oma eraldi identiteedi. (ISBD)

liitnimi » kahest v rohkemast nimest koosnev nimi, vahel ühendatud sidekriipsuga v ühendava sõnaga (liiteesnimi, liitperekonnanimi)

liitotsing » otsitunnuste teadlikul kombineerimisel põhinev infootsing andmebaasist, nt märksõna, teaviku keele ja asukoha järgi

liittäht » liittäht, kahe tähe ühendamisel saadud tähemärk, nt saksa ß; trükitehnikas ühele jalale valatud kahe tähega trükitüüp

liitum » Kehastus, mis kujundab üksuseks liitva teose ja ühe või mitu ühe või mitme teose väljendust, mis moodustavad kavakohase ühenduse.

[RDA]

liitvõrk » marsruuterite kaudu ühendatud võrkude kogum

LiLaEst » Baltimaade rahvusraamatukogude suveseminar

liliputraamat » väikese formaadiga raamat (kõrgus kuni 10 cm)

linapaber » linakiududest valmistatud paber

link » aktiveerimisel sihtobjektiga asenduv objektiviide hüpertekstis v hüpermeedias

linnaplaan

linnaraamatukogu » linnas asuv raamatukogu

linnuperspektiiv » maastiku kujutis kaugvaatelt, kus detailid on projitseeritud kaldpinnale

linogravüür » 1. kõrgtrükitehnika, mille puhul trükiplaat valmistatakse linoleumist
2. selles tehnikas graafikateos

linoollõige » 1. kõrgtrükitehnika, mille puhul trükiplaat valmistatakse linoleumist
2. selles tehnikas graafikateos

linotüüp » ridade kaupa trükiladu valmistav ladumismasin

lipogramm » teos (luuletus, jutuke), milles kõik sõnad algavad sama tähega

lisa » teose osa - illustratsioonid, kaardid, skeemid jm - väljaande lõpus, kleebistena v eraldi kaasandena

lisaeksemplar » täiendavalt juurdehangitud eksemplar

lisakaart » maakaardile eraldi raamistuses lisatud kaardike mingi ala täpsema kujutusega

lisamine » funktsioon v režiim, mis võimaldab kasutajal viia senise teksti sisse lisatekst, mille sobitamiseks senine tekst paigutatakse automaatselt ümber

lisamisklahv » klahv, mida kasutatakse lisamis- ja asendusrežiimi ümberlülitamiseks

lisamuuteklahv » klahv, mis muudab mõne teise temaga koos vajutatava klahvi toimet

lisandunud teavik » teavik või arvestusüksus, mis on lisandunud raamatukogu kogusse aruandeperioodil

MÄRKUS. Lisandumise viisideks võivad olla nt ost, litsents, sundeksemplar, digiteerimine, annetus või vahetus.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

lisanimi » Vana-Rooma isikute poolt ees- ja perekonnanime järel kasutatud nimi, nt Publius Ovidius Naso, Quintus Horatius Flaccus

lisateenused » raamatukogu põhiteenuseid täiendavad (tavaliselt tasulised) lisateenused, nt tõlketeenus, ruumide üürimine

lisatiraaž » teose esialgsele tiraažile sama laoga lisaks trükitud osa

lisatrükk » teose esialgsele tiraažile sama laoga lisaks trükitud osa

lisavihik » perioodikaväljaande korralistele numbritele lisaks ilmunud vihik

litograafia » 1. lametrükitehnika, mille puhul trükialusena kasutatakse peenekristallilisi lubjakiviplaate
2. selles tehnikas graafikateos

litograafiatrükis » kivitrükis, litograafia teel saadud trükis

litsentsiandmebaas » litsentsilepingu alusel kasutatav andmebaas

litsentsileping » leping, millega üks isik (litsentsiandja) annab teisele isikule (litsentsisaaja) õiguse teostada intellektuaalsest varast tulenevaid õigusi kokkulepitud ulatuses ja kokkulepitud territooriumil, litsentsisaaja aga kohustub maksma selle eest tasu (litsentsitasu)

litsentsipõhine laenutusmudel » e-teavikute laenutamise mudel, millel on fikseeritud tasu ja fikseeritud laenutuskordade arv

litsentsiväljaanne » litsentsi alusel avaldatud väljaanne

liugur » kerimisribal asuv liikuv ala, mis näitab aknas kuvatavate andmete v pildi suhtelist asukohta

loeng » suusõnaline esinemine mingil teemal, tavaline ülikooli õppevorm

loetavus » hinnang teaviku lugemise sageduse kohta, nt suure loetavusega või väikese loetavusega ehk väheloetav teavik

loetavus » hinnang, kui kergesti on tähed, kiri, tekst loetav ja mõistetav

logiraamat » kindlavormiline laevapäevik

logo » Eraldi trükitüübi või -plaadi kujutis, millel on mingi väljend (nt ajalehe, ettevõtte, organisatsiooni nimi), enamasti kunstiliselt kujundatud. (ISBD)

logogramm » täht, märk, sümbol, mis tähistab sõna, nt t° = temperatuur

logotüüp » trükitüüp, millel on terve sõna v silp

lohistama » objekte osutusseadisega ekraanil ümber paigutama

lokaal- » omane failidele, andmetele jt ressurssidele, millele kasutajal on vahetu juurdepääs

lokaalandmebaas » kasutaja seadmes või sisevõrgus asuv andmebaas

lokaalketas » kasutaja arvutis asuv kõvaketas

lokaalvõrk » kasutaja territooriumil piiratud alal asuv arvutivõrk

loksodroom » kindla asimuudiga teekonnajoon maakera pinnal

longituuduuring » mitu uuringut, mille puhul rakendatakse sama või sarnast uurimisinstrumenti samal populatsioonil teatud ajavahemike järel rohkem kui üks kord, eesmärgiga mõõta muutusi kasutamise, tajumise, hoiakute vms mustrites

[EVS-ISO 16439:2016]

loodusgeograafiline kaart » teemakaart, mis kujutab üldistatult, leppemärkide abil maakera v selle osa maastikusfääri

loogikaoperaator » loogikatehtes sooritatavat toimingut esitav sümbol, nt AND, OR, NOT; kasutatakse nt programmeerimisel ja andmebaasipäringute sõnastamisel

loogiline » füüsilisest teostusest v asukohast sõltumatu, nt loogiline ketas, loogiline kirje

loogiline üksus » Ainetu kehastuse osa.

MÄRKUS.Sealhulgas digitaalne fail.

[RDA]

looksulud » kaartega sulud { }

loomevargus » teis(t)e isiku(te) tekst, uurimistulemused, ideed või looming, mis on esitatud enda omana

loomulik keel » keel, mille reeglid põhinevad käibival kasutusel

LT » tesauruse märksõna, mis tähistab laiemat mõistet kui teine märksõna, millega ta on alanevas hierarhiasuhtes

lubokk » lühikese, sageli värsivormis tekstiga puulõiketehnikas pilt vene rahvakunstis

lugeja » raamatukogu kasutamisõigusega isik, raamatukoguteenuste kasutaja

lugeja huviprofiil » infonõudluse suundumus

lugeja meelespea » raamatukogu kasutamiseks praktilist teavet andev trükis

lugejaala » lugejaile kasutamiseks mõeldud ruumid raamatukogus

lugejad » raamatukogu kasutajad

lugejagrupp » mingi ühendava tunnusega (sotsiaalne kuuluvus, vanus, tegevusala jne) lugejaskonna osa

lugejahoiak » lugejate suhtumine teosesse, sõltub isikuti teksti iseloomust ja lugemisele seatud ülesandest

lugejahuvi » lugeja kalduvus valida lugemiseks kirjandust eelistatavalt mingitest liikidest, laadidest, žanritest jne

lugejakaart » lugejaandmetega kaart lugejakartoteegis laenutuste vormistamiseks

lugejakartoteek » lugejakaartidest koosnev kartoteek

lugejakataloog » raamatukogu kasutajatele mõeldud kataloog

lugejakirje » kirje, mis sisaldab andmeid lugeja kohta (isikuandmed ja andmed raamatukogu kasutamise kohta)

lugejakoht

lugejakonverents » üritus, mille korraldab raamatukogu oma lugejate jaoks

lugejakood » lugejat tähistav kood lugejapiletil

lugejakoolitus » raamatukogu võimaluste tutvustamine ja kasutamise õpetamine lugejaile (individuaal- ja rühmakoolitused)

lugejaks registreerimine

lugejaküsitlus » lugejauuringu meetod: lugejaarvamuste ja muude andmete kindlakstegemine ankeet- vm küsitluse teel

lugejamäärang » osutamine raamatus, annotatsioonis v mujal, kellele raamat on esijoones suunatud, nt koolieelikule, aednikule, VI klassile

lugejanumber » lugejat identifitseeriv (ka lugejapileti ja lugejakaardi) number

lugejaotsing » raamatukogu lugeja kui lõppkasutaja tehtud infootsing

lugejapilet » registreeritud lugejale välja antud dokument, mis annab raamatukogu kasutamisõiguse

lugejaprofiil » lugeja või lugejate rühma tüüpiliste põhijoonte kogum

lugejapsühholoogia » psühholoogia haru, mis uurib inimese psüühilist käitumist raamatute lugemisel

lugejaregister » raamatukogu lugejate andmeid sisaldav kartoteek või andmebaas

lugejarühm » mingi ühendava tunnusega (sotsiaalne kuuluvus, vanus, tegevusala jne) lugejaskonna osa

lugejaskond » raamatukogu kasutajad

lugejaskonna koosseis » raamatukogu kasutajate jaotumus mingite tunnuste alusel

lugejastatistika » arvandmete kogumine lugejate kohta ja nende töötlemine

lugejate klubi

lugejate konverents » üritus, mille korraldab raamatukogu oma lugejate jaoks

lugejate registreerimine

lugejate taasregistreerimine » lugejaandmete perioodiline täpsustamine ja ümbervormistamine

lugejate ümberregistreerimine » lugejaandmete perioodiline täpsustamine ja ümbervormistamine

lugejateenindus » kõik raamatukogu poolt lugejate vajaduste rahuldamiseks pakutavad teenused

lugejaterminal » raamatukogu lugejatele infootsinguks mõeldud terminal; tavaliselt ühenduses lugejakataloogiga

lugejatsoon » lugejaile kasutamiseks mõeldud ruumid raamatukogus

lugejatüpoloogia » lugejate klassifitseerimine nende omaduste järgi

lugejauuring

lugema » võtma andmeid mäluseadmest v andmekandjalt

lugemik » õpetusliku eesmärgiga koostatud kirjanduspalade v teadustekstide kogumik

lugemine » kirjutatud v trükitud teksti nägemismeele kaudu mõtestamine teksti sisu tajumiseks ja vastuvõtuks

lugemisajend » sisemine v väline tegur lugeja lugema suunamiseks

lugemisdraama » oma ülesehituse v pikkuse tõttu pigem lugemiseks kui laval esitamiseks sobiv näidend

lugemise analüüs » lugeja loetud kirjanduse vaatlus ja jaotamine liikide, žanride, lugemisotstarbe jm järgi järelduste tegemiseks lugemishuvide kohta

lugemise juhtimine (AJALOOLINE) » sihikindel pedagoogiline tegevus lugemise sisu ja iseloomu, kirjanduse valiku ja selle mõistmise mõjutamiseks raamatukogu tegevuse eri vormide ja meetodite vahendusel

lugemisharjumus » harjumus järjekindlalt lugeda raamatuid, ajakirjandust jm trükiseid

lugemishuvi » lugeja kalduvus valida lugemiseks kirjandust eelistatavalt mingitest liikidest, laadidest, žanritest jne

lugemishügieen » lugemisel tervise huvides silmaspeetavad reeglid ja tingimused (valgustus, vaikus jne)

lugemiskabiin » tavaliselt ühele lugejale mõeldud ruum v vaheseintega eraldatud lugemissaali osa

lugemiskava » kirjandusloetelu, mis on koostatud nii, et lugejad võiksid vastavalt teemale täiendada selle abil oma teadmisi, üks soovitusbibliograafia liike

lugemiskiirus » näitaja, mis iseloomustab, kui kiiresti suudetakse lugeda: mitu sõna v tähte mingis ajavahemikus

lugemisklubi

lugemiskoer » registreeritud teraapiakoer, keda kasutatakse laste lugemis- ja suhtlemisoskuse parandamise programmis

lugemiskultuur » kõik lugemistegevusega seotu ja selle taset iseloomustav alates lugemaõppimisest (ja -õpetamisest) kuni raamatute oskusliku kasutamiseni

lugemismotiiv » sisemine v väline tegur lugeja lugema suunamiseks

lugemisnõustamine » raamatukoguhoidja pakutav teenus, kus soovitatakse kindlaid raamatuid või autoreid, tuginedes lugeja varasematele lugemiseelistustele, eesmärgiga toetada lugeja arengut ning tõsta lugemiskultuuri

lugemisnäidend » oma ülesehituse v pikkuse tõttu pigem lugemiseks kui laval esitamiseks sobiv näidend

lugemisoskus » võime kirjutatud v trükitud teksti sõnastada ja mõista

lugemisotstarve » suunitlus, mis raamatule on antud; lugemisotstarbe järgi jaotatakse raamatud tüüpidesse

lugemisplaan » kirjandusloetelu, mis on koostatud nii, et lugejad võiksid vastavalt teemale täiendada selle abil oma teadmisi, üks soovitusbibliograafia liike

lugemispsühholoogia » psühholoogia haru, mis uurib lugemise kui vaimse tegevuse psühholoogilist külge

lugemispäevik » päevik ülestähenduste tegemiseks loetud raamatute kohta

lugemispääs » pääsuõigus, mis lubab ainult andmeid lugeda, nt lugemispääs andmebaasi

lugemisring

lugemissaal » lugemiseks jm vaimseks tööks mõeldud, tavaliselt avariiulitega ruum raamatukogus

lugemissaalikogu

lugemissaalikoht

lugemissaalikonsultant

lugemissaalilaenutus » laenutus teaviku kasutamiseks raamatukogus

lugemissotsioloogia » sotsioloogia haru, mis uurib trükisõna osa ühiskonnas

lugemisstiimul » sisemine v väline tegur lugeja lugema suunamiseks

lugemistehnika » meetodid ja võtted raamatute teksti kiireks ja heaks vastuvõtuks (omandamiseks)

lugemisuuring » uuring, millega selgitatakse lugemise sisu (kirjanduse valik) v nõudlust raamatute järele (eelistused ja soovid)

lugemisvajadus » raamatute lugemise kui elus ja töös olulise ja vajaliku osa tunnetamine

lugemisviis » lugemise meetod, mis sõltub teksti laadist, lugemise eesmärgist, lugeja ettevalmistusest jm

lugemus » lugemise, kirjanduse tundmise ulatus

lukkum » metallist, nahast vm kinnis raamatu kaante eesservade küljes (peamiselt vanaaegsetel köidetel)

luksuseksemplar » eksemplar, mis millegi poolest on teistest sama trüki eksemplaridest silmapaistvam: iluköide, eriti hea paber, ebatavaline trükivärv vm

luksusköide » eriti hinnaline ja kvaliteetne köide

luksusväljaanne » teose eriti hoolikas kujunduses ja väga heal paberil, piiratud (tihti nummerdatud) eksemplaride arvus väljaanne

luule » värsskõne, teksti erilise liigenduse ja rütmil rajaneva struktuuriga sõnakunst

luulekogu » ühte raamatusse koondatud luuletused

luuleprõmm » omaloomingulise varem avaldamata luule lugemise võistlus

luuletus » salmiline lühike luuleteos

lõigatud raamat » raamat, mille raamatuplokk on kolmest küljest (lõikest) tasaseks lõigatud

lõige » raamatuploki lahtilõigatud üla-, all- v eesserv

lõigendikogu

lõik » taandrea v reavahega algav tekstiosa

lõikamine » raamatuploki lõikamine servadest, nii et poognavoldid lõigatakse lahti

lõikamine ja kleepimine » funktsioon, mis võimaldab kasutajal teisaldada ja kopeerida teksti v graafikat dokumendist lõikepuhvrisse kasutamiseks samas v teises dokumendis

lõike- ja mustrileht » käsitöö- v naisteajakirjale lisatud lahtine poogen lõigete ja mustritega ajakirjas esitatu valmistamiseks

lõikekaunistus » raamatu lõike ilustus, mis on saadud värvimise v mustri kandmisega lõikele

lõikelaud » puhver teksti v graafika ajutiseks hoideks korduskasutuseni samas v teises dokumendis

lõikepuhver » puhver teksti v graafika ajutiseks hoideks korduskasutuseni samas v teises dokumendis

lõikmikrofilm » tükk mikrofilmi, mida hoitakse tasafilmina, mitte rullina

lõimteos » Diakrooniline teos, mis on kavas realiseerida ühe väljendusena.

[RDA]

lõimväljaanne » Bibliograafiaüksus, mida täiendatakse ja/või muudetakse uuenduste abil, mis ei jää eraldi üksusteks, vaid ühendatakse tervikuga. Lõimväljaanded võivad olla lõpetatud või lõpetamata. Lõimväljaanded on nt uuendatavad irdlehtväljaanded ja uuendatavad veebisaidid. (ISBD)

lõpetatud bibliograafia » bibliograafia, mille koostamine on lõpetatud, millesse ei lisandu enam andmeid

lõppkasutaja » infosüsteemi või sellest saadavat teavet kasutav isik

lõpprida » lõigu viimane rida, võib olla poolik

lõppsõna » autori kirjutatud osa teose lõpus, mis võtab kokku eelneva teksti, sesitab järeldusi vm

lõppvinjett » raamatu, peatüki vm lõpus olev vinjett

lõpuklahv » klahv, mis sõltuvalt programmist viib kursori nt rea, lehekülje v faili lõppu

lõtk » painduv koht raamatu selja- ja kaaneköite vahel

lõuendköide » lõuendist selja- ja kaanekattega köide

lõõtsik » lõõtsana kokkuvolditav trükis

lõõtskaart » lineaarset nähtust (teed, jõed, piirid jms) kujutav pikiformaadis kaarditeavik

lõõtstrükis » lõõtsana kokkuvolditav trükis

läbimüüdud raamat » raamat, mille trükk on otsas

läbimüüdud trükk » raamat, mille trükk on otsas

läbiv nummerdus » ajakirja v ajalehe numbrite nummerdus, mis jätkub aastast aastasse

läbiv paginatsioon » lehekülgede ühtne nummerdus läbi mitme füüsilise üksuse, nt läbi ajakirja ühe aasta numbrite

läbivaadatud trükk » kordustrükk, mille tekst on üle vaadatud ja tehtud vajalikud täpsustused ja täiendused

lähetis » teaviku kontroll-leht töötlusetappide kuupäevadega

lähtedokument » alginformatsiooni sisaldav dokument (käsikiri, protokoll, trükis jt)

lähtekeel » keel, millest tõlgitakse

lähtestus » esialgse oleku v sisu taastamine

lähtestusnupp » nupp v lüliti arvutisüsteemi uuesti käivitamiseks

läiklõige » raamatuploki läikima poleeritud lõige

läkitus » kirjanduslikus vormis kiri

lühend » sõna v sõnaühend lühendatud kujul

lühendatud trükk » kordustrükk, mille aluseks olnud trüki tekstist on osa välja jäetud

lühendatud tõlge » tõlge, milles on algupärandiga võrreldes kärpeid ja väljajätte

lühendisõnastik » lühendeid ja nende täissõnastuses vasteid loetlev sõnastik

lühendite loetelu » teoses kasutatud lühendite loetelu täissõnastuses vastetega

lühendviide » viide allika pealkirja lühendi abil, nt EE 9, lk 666

lühidusmärk » diakriitik (kaareke tähe peal) vokaali lühiduse näitamiseks

lühijutt » lühike proosateos, novellist vabama ülesehitusega

lühikirje » kirje, mis sisaldab minimaalseid andmeid teaviku kohta (autor, pealkiri, ilmumisandmed)

lühinimi » meelespidamise hõlbustamiseks objektile antud lühem nimi

lühipealkiri » kokkuleppeliselt lühendatud pealkiri, vahel ainult suurtähtlühend

lühireferaat » lühireferaat, mis esitab kõige olulisema refereeritavast

lühitõlge » tõlge, milles on algupärandiga võrreldes kärpeid ja väljajätte

lüüs » funktsionaalüksus, mis ühendab erinevaid protokolle kasutavaid võrke

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018