Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  Z  Ž  T  U  V  W  Õ  Ä  Ö  Ü 

Kokku: 821 sõna

kaane sisekülg » esi- ja tagakaane sisemine pool

kaanehind » raamatul v kirjastuskataloogis näidatud raamatu hind

kaaneillustratsioon » kaane kujundamisel kasutatud illustratsioon

kaanekant » raamatuplokist üleulatuv kaane serv

kaanekujundus

kaanepaber » raamatu v brošüüri kaanteks kasutatav paber v kartong 80-300 g/m²

kaanepealkiri » Väljaande (esialgsele) esikaanele trükitud pealkiri. (ISBD)

kaanepilt » kaane kujundamisel kasutatud illustratsioon

kaanestamine » raamatuploki kinnitamine kaante vahele

kaanetiitel » raamatu kaanele trükitud andmed (autor, pealkiri jm)

kaaneümbris » kaitse- v ehiskate raamatu kaante ümber

kaaneümbrise lakatekst » kaaneümbrise lakale trükitud tekst: annotatsioon, reklaam, autoritutvustus vm

kaaneümbrise lakk » kaaneümbrise sissekeeratud osa kaane ja raamatuploki vahel

kaaneümbrise seljatiitel » raamatu kaaneümbrise seljaosale trükitud andmed

kaaneümbrisepealkiri » kaaneümbrisele trükitud pealkiri

kaaneümbrisetiitel » kaaneümbrisele trükitud andmed (autor, pealkiri jm)

kaanon » 36-punktine trükikiri; suur kaanon on 40 punkti, väike kaanon 32 punkti

kaardibibliograafia » maakaarte loetlev bibliograafia

kaardikataloog » 1. Raamatu- või kaardikogus olevate kaarditeavikute loend; 2. Kaardikirjastuses valminud või levitaja poolt levitatavate kaardiväljaannete loend.

kaardikiht » geograafilise informatsiooni temaatiline kogum ühesugust geomeetriatüüpi (punkt, joon, polügoon) omavatest nähtustest

kaardikogu » ruumiinfokandjaist (kaart, atlas, gloobus jne) koosnev kogu raamatukogus või muus asutuses, kus neid säilitatakse ja kirjeldatakse

kaardikogu » asutuse, raamatukogu või eraisiku poolt mingil eesmärgil kogutud maakaartide kogu

kaardikollektsioon » asutuse, raamatukogu või eraisiku poolt mingil eesmärgil kogutud maakaartide kogu

kaardiprojektsioon » maaellipsoidi- või sferoidipinna kujutamise viis tasapinnal

kaardistik » kaartide süstemaatiline kogu, mis on avaldatud raamatu v mapina

kaarditeavik » mistahes infokandja, mis esitab Maa või taevakehade pinda tervikuna või osade kaupa

kaarditeavik » ruumis ja ajas lokaliseeritud konkreetsete või abstraktsete nähtuste kokkuleppeline vähendatud kujutis

MÄRKUS 1. Termini kaart kohandus standardist ISO 5127:2001.

MÄRKUS 2. Hõlmab nt kahe- ja kolmemõõtmelisi maakaarte, gloobuseid, plaane, topograafilisi mudeleid ja aerokujutisi, puutekaarte. Ei hõlma atlasi ega teisi köidetud, mikrovormis, audiovisuaalseid ja elektroonilisi kaarditeavikuid.

EE MÄRKUS. Eestis arvestatakse kaarditeavikuna ka atlasi.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

kaardivõrk » meridiaanide ja paralleelide jooned kaardil, mille abil saab määrata punktide geograafilisi koordinaate

kaardiväljaanne » levitamiseks määratud kaarditeavik koos lisamaterjaliga. Näiteks gloobus koos nimeloendiga, kaart ümbrisega, seinakaart

kaart » Maa või muu taevakeha pinna üldistatud, leppemärkidega edastatud ja matemaatiliselt määratletud vähendatud kujutis

kaartkataloog » kartongsedeleist (kataloogikaartidest) koosnev kataloog

kaartkäsikiri » originaalkäsikiri kaartidel, nt bibliograafianimestik

kaartväljaanne » kindla suuruse ja kujundusega kaartidel, tavaliselt mappi koondatud trükis

kaas » eeslehele v tiitellehele eelnev ja tagalehele järgnev tugevamast materjalist (papist, kartongist) katteleht

kaas » Bibliograafiaüksust kattev ükskõik mis materjalist ümbris. (ISBD)

kaasanne » perioodikaväljaande juurde kuuluv iseseisev lisa

kaasautor » kollektiivteose üks autoreid

kaasav raamatukogundus » raamatukogundus, kus on muutunud nii raamatukogu ja kasutajate vaheline kui ka kasutajate omavaheline suhtlus, uue osaluskultuuri ja keskkonna on kaasa toonud ühis- ehk sotsiaalmeedia

kaastoimetaja » isik, kes koos teis(t)ega on kogumiku, ajakirja vm toimetajaks

kaastööline » koostöö tegija ajalehele, ajakirjale vm väljaandele

kahandama » akent vähendama

kaheksandikformaat » formaat, mille puhul paberipoogen on murtud kaheksaks ja moodustab 16 lehekülge; väike oktaav on kuni 18,5 cm, suur oktaav kuni 25 cm

kaheksandikkaust » formaat, mille puhul paberipoogen on murtud kaheksaks ja moodustab 16 lehekülge; väike oktaav on kuni 18,5 cm, suur oktaav kuni 25 cm

kaheksateistkümnendikkaust » kaheksateistkümnendikformaat (18°), mille puhul paberipoogen on murtud 18-ks ja moodustab 36 lehekülge

kahekuukiri » üle kuu (kuus korda aastas) ilmuv ajakiri

kahekõne » kahe osalise vastastikune kõnelus, nt näidendis

kahekümneneljandikkaust » kahekümneneljandikformaat (24°), mille puhul paberipoogen on murtud 24-ks ja moodustab 48 lehekülge

kahendarv » kahendsüsteemis esitatud arv

kahendfail » fail, mis sisaldab suvalisi kahendarve, nt programmifail

kahendikkaust » kahendikformaat (2°), mille paberipoogen on murtud kaheks ja moodustab 4 lehekülge; kasutatakse kaartide jm suureformaadiliste trükiste väljaandmisel

kahendnumber » number 0 v 1 kahendsüsteemis kasutatuna; kõige väiksem andmeüksus, mida arvuti suudab tuvastada

kahendsüsteem » arvutisüsteem, mis kasutab numbreid 0 ja 1; sellel põhineb digitaalarvuti töö

kahenädalakiri » üle nädala v kaks korda kuus ilmuv ajakiri

kaheteistkümnendikkaust » kaheteistkümnendikformaat (12°), mille puhul paberipoogen on murtud kaheteistkümneks ja moodustab 24 lehekülge

kaitsekaaned » lugemise ajaks raamatule ümber pandav nahast, riidest, plastikust vm kaitse

kaitseleht » raamatu esimesele ja viimasele poognale kleebitud v õmmeldud ühe murruga leht; eeslehed ühendavad raamatuplokki kaantega

kaitsepaber » illustratsiooni kaitsev siid- v läbipaistvast paberist nummerdamata leht; vahel ka seletustega pildi kohta

kakograafia » 1. vigane õigekiri
2. halb käekiri

kaksikanne » kahe numbri v ande materjali sisaldav ja kahe numbriga tähistatud jadaväljaande üksus

kaksiknimi » kaks sidekriipsuga ühendatud ees- v perekonnanime, nt Mari-Liis, Joliot-Curie

kaksiknumber » kahe numbri v ande materjali sisaldav ja kahe numbriga tähistatud jadaväljaande üksus

kaksiknummerdus » perioodikaväljaande rööbitine aasta- ja üldnummerdus, nt 11 (104), 306 (2111)

kaksikpaginatsioon » kahekordne lehekülgede nummerdus, nt rööbiti üldine ja iga artikli eraldi nummerdus

kaksiktahvel » kahest lehest tahvel, illustratsioon asub kahel vastakleheküljel

kaksikteos » sama autori kaks teost, mis moodustavad terviku

kaksiktiitel » kahel leheküljel, enamasti vastaklehekülgedel asetsev tiitel

kaksiktiitelleht » kaheleheküljeline tiitelleht, koosneb enamasti vastaklehekülgedest

kaksikvihik » kahe numbri v ande materjali sisaldav ja kahe numbriga tähistatud jadaväljaande üksus

kakskeelne sõnastik » teises keeles tõlkevastetega sõnastik

kalamus » Vana-Roomas ja Idamaades kasutusel olnud pilliroost kirjutuspulk

kalander » valtsidega masin paberi jm pinna silumiseks, mustri sissepressimiseks jne

kaldkiri » paremale kaldu asetsevate tähtedega kiri, kus tähemärgi kalle on ca 15º

kaldkriips » kirjavahemärk /, nt kirjes vastutusandmete ees

kalendaarium » kuude, nädalate ja päevade järgi seatud nädalapäevade loetelu tabelina, kalendri tähtsaim osa

kalender

kalendrimärgid » kalendris kasutatavad tingmärgid, millega märgitakse nädalapäevi, kuufaase jt astronoomilisi nähtusi, pühi jne

kalingur » raamatuköitmisel kasutatav tugevasti apreteeritud puuvillriie

kalingurköide » köide, mille kaante ja selja katteks on kalingur

kalkograaf » vaselõiketehnikas trükitud raamat

kalkograafia » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul kujutis graveeritakse vaskplaadile
2. selles tehnikas graafikateos

kaltsupaber » linastest ja puuvillastest kaltsudest valmistatud paber

kammköide » mehhaaniline köide, mille puhul plastikust selja küljes olevad kumerad harud kinnituvad lehtedes ja kaantes olevatesse piludesse

kandearvuti » mikroarvuti, mida saab mitmes kohas kasutamiseks kaasas kanda

kandja » Materiaalne meedium, millele on salvestatud andmed, heli, pildid ja muud liiki sisu.

MÄRKUS. Teatud tüüpi kehastuste puhul koosneb kandja salvestusmeediumist ning plastist, metallist vm materjalist kaitsekattest, mis on üksuse lahutamatu osa.

[RDA]

kanooniline tekst » mingi teose üldtunnustatud, normiks kujunenud v kuulutatud tekst

kantselg » täisnurkse profiiliga köiteselg

kapitaalmahutused » kulud, mille tulemus on põhivara omandamine või lisandumine

MÄRKUS. Hõlmab kulusid ehituskruntidele, uutele ehitistele ja juurdeehitistele, sisustusele ja uute ning laiendatud ehitiste seadmetele, arvutisüsteemide riist- ja tarkvarale jne. Sisaldab ka ostu-müügitehingutelt makstavaid kohalikke ja riiklikke makse (nt käibemaks).

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

kapsa » silindrikujuline nõu, mida Vana-Roomas kasutati rullraamatute hoidmiseks püstasendis

kaptaal » raamatuploki selja otstesse kleebitud (värviline) pael köite tugevdamiseks

kardinaalsuspiirang » Kahe olemi vaheliste seoste arvu piirmäär.

[RDA]

karikatuur » humoristlik v satiiriline joonistus

kartograafia » teadus maa-, mere- jm kaartidest ning nende koostamisest

kartograafiakataloog » 1. Raamatu- või kaardikogus olevate kaarditeavikute loend; 2. Kaardikirjastuses valminud või levitaja poolt levitatavate kaardiväljaannete loend.

kartograafiateavik » mistahes infokandja, mis esitab Maa või taevakehade pinda tervikuna või osade kaupa

kartograafiline generaliseerimine » detailsuse astme vähendamine kaardil nii, et see oleks mõõtkava vähendamise korral loetav

kartograafiline projektsioon » maaellipsoidi- või sferoidipinna kujutamise viis tasapinnal

kartograafiline sisu » Sisu, mis kujutab maakera või selle osa, taevakehasid või väljamõeldud kohta mis tahes mõõtkavas.

[RDA]

kartograafiline teos » Teos, mis on realiseeritud kartograafilise andmekogumina, kartograafilise pildina, kartograafilise liikuva pildina, kartograafilise taktiilse pildina, kartograafilise taktiilse kolmemõõtmelise vormina või kartograafilise kolmemõõtmelise vormina.

[RDA]

kartogramm » arvjoonis maakaardil, millel mingi nähtuse esinemust või esinemuse muutumise intensiivsust kujutatakse vastavat ala katvate erinevate värvidega või erisuguse viirutusega

kartoneeritud köide » kartongi köidetud raamat, millel kaaned on lõigatud tasa raamatuplokiga

kartong » paks jäik paber ruutmeetri kaaluga 200-500 g/m²

kartoteek » kaartidest (kartongsedeleist) koosnev andmekogu

kartulaar » vanade (keskaja) ürikute koopiate kogu

kartušš » raami või kaunistustega ümbritsetud nurk pealkirja ja muude täiendavate andmetega, näiteks vanadel gravüüridel ja maakaartidel

kassett » lahtise seljaga kaitsekarp raamatute, paberi vms jaoks

kassett » vahetatav värvilindi, tooneri, ketas- v lintmälu mahuti

kasu » kasulik või hea tulemus või miski, mis on mõeldud aitama

[EVS-ISO 16439:2016]

kasulik pind » põrandapinna osa, mida kasutatakse hoone põhieesmärgi täitmiseks

MÄRKUS 1. Hõlmab lugejateeninduseks (sh puhke- ja vestlemisalad), hoidlateks, raamatukogu haldamiseks ja tehnilisteks teenusteks, ürituste, näituste ja koosolekute korraldamiseks jne kasutatavat pinda, seadmete ala, vahekäike, tualette ja koristaja ruume ning kõiki muid ruume, mida kasutatakse raamatukogu ressursside ja teeninduse jaoks.

MÄRKUS 2. Välja arvatud liikumiseks mõeldud ala (koridorid, trepid, liftišahtid ja sõidukite liiklusmaa).

MÄRKUS 3. Välja arvatud tehnilised ja abiruumid, kus asuvad hoone töötamiseks vajalikud seadmed (nt reoveepuhastusseadmed, kütteseadmed, konveier).

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

kasutaja » isik v programm, kes v mis annab andmetöötlussüsteemile käske v teateid v võtab infotöötlussüsteemilt teateid vastu

kasutaja » raamatukogu kasutamisõigusega isik, raamatukoguteenuste kasutaja

kasutaja » raamatukoguteenuste tarbija

[ALLIKAS: ISO 11620:2008, määratlus 2.43]

MÄRKUS 1. Tarbijaks võib olla üksikisik või asutus, sh raamatukogud.

MÄRKUS 2. Raamatukoguteenused hõlmavad e-teenuseid, füüsilisi teenuseid ja raamatukogu külastamist.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

kasutaja arvutitöökoht » raamatukogule kuuluv autonoomne (eraldi) või võrku ühendatud arvutitöökoht; hõlmab ka väljaspool raamatukogu asuvaid arvutitöökohti ja neid, mille hankimine ja/või hooldamine on toimunud raamatukogu rahalisel toel, samuti raamatukogule kingitud arvutitöökohti

MÄRKUS. Kohandus standardist ANSI/NISO Z39.7:2004.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

kasutaja töökoht » kasutajaile mõeldud koht lugemiseks või õppimiseks, kas istekohtade ja seadmetega või ilma

MÄRKUS 1. Hõlmab kohti üksiktööruumides, seminari- ja õpperuumides, raamatukogu auviste ja lasteosakondades ning istekohti puhketubades, rühmatööruumides jne.

MÄRKUS 2. Ei hõlma kohti fuajeedes ega ruumides, mis on mõeldud kindlate ürituste jaoks. Välja on arvatud ka põrandapind ja padjad, kus kasutajad istuda võivad.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

kasutaja tööülesanne » Ressursside leidmise teenust kasutava isiku tegevuse kategooria.

[RDA]

kasutaja võimestamine » raamatukogukasutaja suutlikkuse kujundamine ja arendamine

kasutajakoht » kasutajaile mõeldud istekoht lugemiseks või õppimiseks, kas seadmetega või ilma

kasutajakonto » arvutisse pääsu reguleeriv kirje, mis sisaldab informatsiooni kasutaja identsuse ja õiguste kohta

kasutajakoolitus » raamatukogu võimaluste tutvustamine ja kasutamise õpetamine lugejaile (individuaal- ja rühmakoolitused)

kasutajakoolitus » raamatukogu- ja teiste infoteenuste kasutamise õpetus vastava koolituskava alusel

MÄRKUS 1. Kasutajakoolitust võib pakkuda raamatukogu tutvustava ekskursioonina, vastavasisuliste õppetundidena või võrgupõhise teenusena.

MÄRKUS 2. Õppetundide kestus ei ole oluline.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

kasutajaliides » tugiprogramm v operatsioonisüsteemi laiend, mis tekstiliste ja graafiliste kujunduselementide abil hõlbustab arvutisüsteemi kasutamist

kasutajanimi » nimi, mis identifitseerib arvutisüsteemi kasutaja; kasutatakse pääsu reguleerimiseks

kasutajapõhine komplekteerimine » kasutajate vajadustest lähtuv kogude arendamise mudel, kus raamatukogu hangib teavikuid kasutajate sooviavalduste põhjal

kasutajarühm » samasuguste volitustega kasutajate rühm süsteemis; süsteemi kasutajaid ühendav organisatsioon

kasutajaskond » raamatukogu kasutajad

kasutajastatistika » arvandmete kogumine lugejate kohta ja nende töötlemine

kasutajasõbralik » inimestele hõlbus ja mugav kasutada, nt graafiline kasutajaliides

kasutajate rahulolu küsitlus » kasutajate valimi hulgas läbi viidud küsitlus, millega selgitatakse välja, kuidas nad hindavad oma raamatukogukogemust, ning küsitakse parendusettepanekuid

MÄRKUS 1 Küsitluse võib läbi viia silmast silma, küsitluslehtede abil, telefoni, e-posti või Interneti teel.

MÄRKUS 2 Küsitlus võib sisaldada küsimusi kasutaja staatuse kohta ning selle kohta, kui sageli ja kuidas nad tavaliselt kasutavad raamatukogu ressursse ja teenuseid.

MÄRKUS 3 Longituuduuringu puhul viiakse sama või sarnase uurimisinstrumendiga uuring läbi teatud ajavahemike järel rohkem kui üks kord, eesmärgiga mõõta muutusi kasutamise, tajumise, hoiakute vms mustrites.

[EVS-ISO 16439:2016]

kasutusaeg » ajavahemik dokumendi valmimisest kuni tema kasutusest kõrvaldamiseni

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

kasutusfond » raamatukogu kogud, mis on lugejaile kasutamiseks vastandina vahetus- ja varukogudele

kasutusiga » aeg lagunemise astmeni, mil materjal on muutunud kasutuskõlbmatuks

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

kasutuskogu » raamatukogu kogud, mis on lugejaile kasutamiseks vastandina vahetus- ja varukogudele

kasutuskoopia » originaali koopia, mille eesmärgiks on tagada info võimalikult laialdane kasutatavus, vähendades samaaegselt originaali kahjustusi sagedase kasutamise tõttu

kasutusmäärang » kasutamise laadi v kasutajaskonda piiritlev märge raamatul

kasutuspiirang » ajaline piirang andmete avalikustamisele või andmete avalikustamine piiratud kasutajaskonnale vastavalt autori, kirjastaja vm seatud tingimustele

kasutuspõhine laenutusmudel » e-teavikute laenutamise mudel, mis põhineb kasutuskordadel

kasutusõigus » õigus raamatukogu kogule juurdepääsuks või selle kasutamiseks

MÄRKUS. Elektrooniliste teavikute kogu puhul tähendab kasutusõigus, et raamatukogu on taganud oma kasutajaile pideva või ajutise juurdepääsu seaduse, litsentsi, koostöölepingu ja/või muu kokkuleppe alusel.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

katalekt » osaliselt säilinud antiik- v keskaja tekst

kataloog » 1. raamatukogus leiduvaid teavikuid kirjeldav süsteemne andmekogu; 2. mingi kindla eesmärgiga koostatud objektiandmete loetelu, nt tootekataloog, müügikataloog, näitusekataloog

kataloog » struktuuriüksus failide süstematiseerimisel; tavaline hierarhia on ketas-kataloog-alamkataloog-fail

kataloogi redigeerimine » kataloogi läbivaatamine koos selles vajalike paranduste (täienduste, muudatuste, eemalduste) tegemisega

kataloogiandmik » kataloogi kirjeldav dokument

kataloogiindeks » liigiindeks kirje koha määramiseks kataloogis, väljendab teose sisu võimalikult täpselt

kataloogija

kataloogijuht » katalooge tutvustav ja nende kasutamist hõlbustav trükis vm abivahend

kataloogikaart » kartongsedel, millele kantakse kirje ja mis liidetakse kaartkataloogi v kartoteeki. Kataloogikaart on üldjuhul rahvusvaheliselt standardsete mõõtmetega 12,5x7,5 cm

kataloogikapp

kataloogikast [VAN] » kast kataloogikaartide (kartoteegi) jaoks, kataloogikapi osa

kataloogikirje » kindlas kogus asuva teavikuga seotud bibliokirje kataloogis (ISO 5127)

kataloogikonsultant » nõustaja, kes abistab ja juhendab lugejaid kataloogi kasutamisel

kataloogikorraldus » kataloogi ülesehitus, struktuur

kataloogima » kataloogi jaoks kirjeid koostama ning katalooge koostama ja hooldama

kataloogimine » kirjete koostamine kataloogi jaoks ning kataloogide koostamine ja hooldamine

kataloogimisjuhend » eeskirjad kataloogikirjete koostamiseks ja kataloogi panemiseks

kataloogimiskeel » kataloogija kasutatud keel kirje märkustes jm

kataloogimismoodul » raamatukoguautomaatika süsteem v integreeritud raamatukogusüsteemi moodul elektronkataloogimiseks, kataloogiotsinguks ja kataloogihoolduseks

kataloogimisreeglid » eeskirjad kataloogikirjete koostamiseks ja kataloogi panemiseks

kataloogimissüsteem » raamatukoguautomaatika süsteem v integreeritud raamatukogusüsteemi moodul elektronkataloogimiseks, kataloogiotsinguks ja kataloogihoolduseks

kataloogiotsing » otsing kataloogis

kataloogipass » kataloogi kirjeldav dokument

kataloogipuu » kettal paiknevate kataloogide hierarhia graafiline esitus

kataloogistik » ühe v mitme raamatukogu kataloogid, mis koordineeritult peegeldavad raamatukogu(de) koostist

kataloogisüsteem » ühe v mitme raamatukogu kataloogid, mis koordineeritult peegeldavad raamatukogu(de) koostist

kataloogivormistus » kataloogi sisuline ja vormiline kujundus: välisvormistus ja sisevormistus

katastrikaart » maaomandite piire näitav kaart

kateedriraamatukogu

katekismus » lühike kristliku usuõpetuse käsiraamat (küsimuste-vastuste vormis)

katkend » osa, tükk mingist teosest v teavikust

katkestus » protsessi, nt programmi täitmise peatamine välise sündmuse toimel nii, et protsess saab hiljem jätkuda

kauamängiv heliplaat » üks mahukas või paljude muusikapaladega heliplaat; analoogheli salvestusformaat; kasutusel ka inglise lühend LP

kaubamärk » tootja tähis tootel v pakendil

kaubanduslik väljaanne » trüki- või e-dokument, mis tavaliselt toodetakse ja müüakse (levitatakse) kasu teenimise eesmärgil

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

kaug- » omane failidele, seadmetele jt ressurssidele, millele kasutajal on juurdepääs andmesidevõrgu kaudu

kaugandmebaas » väljaspool kasutaja seadet või sisevõrku asuv andmebaas

kaugkonverents » eri kohtades asuvate osalejate interaktiivne suhtlus sidevahendite abil

kauglaenutus » laenutusviis, mille puhul teavikud saadetakse kasutajale koju, pakiautomaati vm

kaugostmine » ostutehingute sooritamine andmesidevõrgu kaudu

kaugpöördus » mingi teise arvutisüsteemi kasutamine andmesidevõrgu kaudu

kaugside » mistahes signaalide, helide, kujutiste, andmete jms ülekanne sidesüsteemide kaudu

kaugteenindus » lugejate teenindamine kaugsidevahendite kaudu

kaugterminal » terminal, mis suhtleb arvutiga andmesidevõrgu kaudu

kaugtöö » väljaspool asutuse või ettevõtte ruume tehtav töö, millega kaasneb andmete või dokumentide vahetus tööandjaga andmesidevõrgu kaudu

kaunistatud käsikiri

kaust » struktuuriüksus failide süstematiseerimisel mõnes operatsioonisüsteemis, nt Windows 95s; sisuliselt sama, mis kataloog

kaust » trükise mõõtmed (laius ja kõrgus), tavaliselt sentimeetrites. Trükise kausta märgitakse ka leppemärgiga, mis näitab, mitmeks on paberipoogen voltimisel murtud

kautsjon

kava » millegi ellu- v läbiviimise üksikasjalik plaan, nt eeskava, saatekava, tegevuskava, õppekava

keegel » trükitüübi tähepildi kõrgus, arvestatakse tüpograafilistes punktides v kvadraatides

keelatud kirjandus » üldiseks kasutamiseks kirjandus, mille võimuorganid on keelanud

keelatud raamat » raamat, mille võimuorganid on keelanud

keelatud raamatute nimestik » ametivõimude koostatud loetelu keelustatud trükistest

keele üldmäärajad » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse teaviku keelt

keeleatlas » keelte ja keelendite leviku kaardistik

keeleline paigutus » teavikute paigutus keelest lähtuvalt (keel+tähestik jne)

keelemäärajad » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse teaviku keelt

keeletoimetaja » käsikirja keeleline toimetaja

keelitipaigutus » teavikute paigutus keelest lähtuvalt (keel+tähestik jne)

keemiamärgid » elemendisümbolid jt tingmärgid keemiat käsitlevates tekstides

kehastus » Teose väljenduse materiaalne teostus.

[RDA]

kehtestatud andmeallikas » Allikas või allikad, kust võetakse andmed kirje teatud elemendi või ala jaoks. (ISBD)

kehtivus » määr, mille ulatuses indikaator tegelikult mõõdab objekti, mida ta on määratud mõõtma

[EVS-ISO 11620:2015]

kehtivus » määr, mille ulatuses uuringu tulemused esindavad seda, milleks uuring oli mõeldud

[EVS-ISO 16439:2016]

kerima » kuva püst- v rõhtsihis nihutama, et vaadelda andmeid, mis ei ole ekraani v akna piires nähtaval

kerimisnupp » kerimisribal asuv liikuv ala, mis näitab aknas kuvatavate andmete v pildi suhtelist asukohta

kerimisosuti » kerimisriba mõlemas otsas asuv noolega nupp, mida klõpsates keritakse aknas kuvatavaid andmeid v pilti ühe rea v veeru kaupa noolega näidatud suunas; mõnes programmis on kerimisosutid ka leheküljekaupa kerimiseks

kerimisriba » riba ekraani v akna serval, millega juhitakse kerimist ja kus näidatakse kuvatavate andmete v pildi suhtelist asukohta

keskarvuti » programm v seade, mis annab andmesidevõrgu kaudu tööjaamadele v muudele üksustele ühiskasutuslikke teenuseid, nt andmebaasi-, faili-, meiliserver

keskbibliografeerimine » bibliograafiakirjete koostamine ja levitamine keskuse poolt

keskkataloog » kataloog, mis hõlmab kesk- ja haruraamatukogude koostist

keskkataloogimine » teavikute kataloogimine ühes asutuses (nt rahvusbibliograafiakeskuses, keskraamatukogus) mitme raamatukogu tarbeks

keskkirjeldamine » bibliograafiakirjete koostamine ja levitamine keskuse poolt

keskkomplekteerimine » teavikute keskne hankimine (nt haruraamatukogudele keskraamatukogu kaudu jne)

keskraamatukogu » haruraamatukogusid administratiivselt ja majanduslikult juhtiv keskne raamatukogu

keskraamatukogu » administratiivüksuse osa(d), kuhu on koondatud peamised administratiivsed funktsioonid ning oluline osa raamatukogu kogust ja teenustest

MÄRKUS. Mitmest haruraamatukogust koosnev administratiivüksus ei pea tingimata omama keskraamatukogu.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

keskseade » arvuti keskne töötlusseade, mis koosneb ühest v mitmest protsessorist ja nende sisemäludest ning on ühendatud välismälude ja sisend-väljundseadmetega

ketas » lameda ümarplaadi kujuline andmekandja, mis pannakse andmete lugemiseks v kirjutamiseks pöörlema

kettaajam » magnetketaste pöörlemist juhtiv seade

kettadraiv » magnetketaste pöörlemist juhtiv seade

kettaruum » kettale mahtuv andmekogus, mälu maht, nt baitides

kettaseade » seade, mis koosneb magnetketta(i)st, kettaajamist, magnetpea(de)st ja vastavatest juhtseadistest

kiip » pooljuhtmaterjali tükike, mis sisaldab omavahel ühendatud elektroonilisi elemente

kiipkaart » sisseehitatud mikroprotsessoriga plastkaart, nt krediitkaart

kiirkiri » erimärkide ja lühenditega kirjutusviis suulise kõne kiireks ülesmärkimiseks

kiirklahv » klahv v klahvikombinatsioon sageli kasutatavate funktsioonide kiireks käivitamiseks

kiirlugemine

kiirteadistus » bibliograafiainfo vahendamine mingil teemal või erialal ilmunud uue kirjanduse kohta

kiirteenindus » erakorraline infovajaduste kiirendatud rahuldamine

kiletamine » raamatu kaante ja selja katmine õhukese kilega säilivuse huvides

kimptellimine » mitme erineva ajakirja koostellimine, tavaliselt soodushinnaga

kinaver » vanade käsikirjade ja raamatute kaunistamisel kasutatud punane värv

kindlustuskogu » unikaalsete ja kõige väärtuslikumate teavikute kindlustuskoopiate ja/või dublettide kogu

kindlustuskoopia » originaali kaotsimineku v kahjustuse puhuks informatsiooni säilitamise eesmärgil valmistatud koopia

kindlustuskoopia » originaali kaotsimineku või kahjustuse puhuks informatsiooni säilitamise eesmärgil valmistatud koopia

kindralstaabikaart » sõjaväes kasutatav täpne topograafiline kaart, Eestis kutsutakse seda kaitseväekaardiks

kinkeeksemplar

kinnine hoidla » hoidla, kuhu kasutajad tavapäraselt ei pääse

kinnine hoidla » hoidla, mis ei ole kasutajatele avatud

MÄRKUS Antonüüm: avatud hoidla.

[ALLIKAS: ISO/TR 11219:2012, määratlus 3.19]

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

kinnine selg » köitmisel raamatuploki külge kleebitud selg

kinniseksemplar » ainult raamatukogu ruumides kasutatav eksemplar

kinniskogu » raamatukogu lugemissaalis kasutatavaist teavikutest koosnev kogu

kinnispaigutus » paigutusviis, mille puhul igale teavikule on kinnistatud kindel koht (hoidlas, riiulil, kapis)

kiri » märgisüsteem keelelise väljenduse ülesmärkimiseks ning ruumis ja ajas edastamiseks

kiri » pöördumise vormis kellelegi suunatud sõnum vm tekst

kiri » ühesuguse põhijoonisega kirjamärkide komplekt, nt Courier; samal kirjal võib olla eri suurusi

kiri » kirjutatu

kiri » ühesuguse kirjapildiga trükikiri, nt kursiiv, antiikva, fraktuur

kiri » kindla kirjatüübi, kirjalaadi ja suurusega kirjamärkide komplekt, nt 8-punktine Arial kursiivis

kirikuraamat » kiriku tegevuses kasutusel olevad raamatud (jutluseraamat, meetrikaraamat, kirikukirjad) jm kiriklikud (käsi)raamatud ning registrid

kirikuraamatukogu

kirillitsa » IX saj kreeka majuskleist kujunenud vanim slaavi kiri, XII saj sai aluseks hilisemale slaavi tähestikule

kirja kõrgus » trükitüübi tähepildi kõrgus, arvestatakse tüpograafilistes punktides v kvadraatides

kirja suund » kirjamärkide järgnevus kirjutamisel, nt vasakult paremale, paremalt vasakule v ülalt alla

kirjade kataloog » trükikirju e šrifte esitav raamat

kirjagarnituur » kindla kirjatüübi, kirjalaadi ja suurusega kirjamärkide komplekt, nt 8-punktine Arial kursiivis

kirjakeel » 1. reeglitega korrastatud keel
2. kirjutatud keel vastandina suulisele

kirjakraad » trükitüübi tähepildi kõrgus, arvestatakse tüpograafilistes punktides v kvadraatides

kirjakunst » kirja e šrifti kujundamisega tegelev kunstiharu

kirjaliik » ühesuguse kirjapildiga trükikiri, nt kursiiv, antiikva, fraktuur

kirjalik päring » kirjalikult vormistatud päring

kirjalik teadis » kirjalikult vormistatud vastus päringule

kirjamärk » kirja üksik element: täht, number vm märk

kirjandus » sõnaline vaimulooming kirjapanduna v trükituna

kirjandusajakiri » ilukirjandusele ja kirjandusteadusele pühendatud ajakiri

kirjandusajaleht » peamiselt kirjandusele ja kirjanduselule pühendatud ajaleht

kirjandusajalugu » teadus, mis uurib kirjandus(t)e ajaloolist arenemist ning kirjanike elu ja loomingut

kirjanduse annotatsioonnimestik » annoteeritud kirjetega bibliograafia; kommentaaridega varustatud bibliograafia

kirjanduse märksõnanimestik » bibliograafia, milles kirjed on korrastatud märksõnade järgi

kirjanduse referaatnimestik » bibliograafia, milles kirjeile on lisatud referaadid

kirjanduse süstemaatiline nimestik » mingi süsteeemi järgi, liigiti korraldatud bibliograafia

kirjanduse valiknimestik » ilmunud kirjandust valikuliselt kindlate tunnuste alusel loetlev bibliograafia

kirjanduskriitika » kirjanduse, eeskätt uudisteoste analüüsimine, tõlgendamine ja hindamine tavaliselt artiklite ja retsensioonidena

kirjanduslik kaasanne » ajakirja kirjandusliku sisuga kaasanne

kirjanduslik toimetamine » teose kompositsiooni, stiili ja keele redigeerimine vastandina tehnilisele toimetamisele

kirjandusloetelu » millegi juurde kuuluv, mitte iseseisev viidatud, kasutatud, soovitatava vms kirjanduse loetelu (raamatus, artikli järel); lühike lihtsa struktuuriga bibliograafianimestik

kirjanduslugu » teadus, mis uurib kirjandus(t)e ajaloolist arenemist ning kirjanike elu ja loomingut

kirjandusnimestik » süsteemne, nõuetekohaste kirjetega, kindlail põhimõtteil üles ehitatud ja enamasti registritega varustatud bibliograafiavahend

kirjandusnäitus » uudisteoste v teatud teemal valitud raamatute väljapanek vitriinis v stendil (teemanäitus, uudiskirjanduse näitus jne)

kirjanduspropaganda » sihikindel tegevus raamatute vastu huvi tekitamiseks

kirjanduspärand » kirjanikust, teadlasest jne järele jäänud tööd, käsikirjad, märkmed, visandid jm

kirjandusravi » psühhoteraapia kirjanduse abil

kirjandusviide » kasutatud (tsiteeritud, vaadeldud) trükisele (teavikule) joone all, tekstis v teksti lõpus tehtud viide

kirjandusülevaade » kokkuvõtlik käsitlus mingil ajal (nt aastaülevaade) v mingil alal ilmunud kirjandusest

kirjanik » ilukirjandust loov autor

kirjanikusõnastik » mingi kirjaniku kasutatud sõnavara loetlev sõnastik

kirjaoskamatu » kirjaoskamatu

kirjaoskus » oskus emakeeles lugeda ja kirjutada

kirjaraamat » kirjakirjutamise õpetus, raamat kirjade näidistega

kirjarull » vanaaegse raamatu vorm: pikk papüürusriba, millele kirjutatud teksti keritakse lugemisel edasi

kirjastaja » trükiste jm publikatsioonide väljaandmisega tegelev isik v institutsioon

kirjastajata » lüh s.n.; teavikul puudub kirjastaja nimi ja seda pole võimalik olnud kindlaks teha

kirjastama » trükiste jm publikatsioonide avaldamist korraldama ja sellega seotud kulusid kandma

kirjastamine » trükiste jm publikatsioonide väljaandmine

kirjastamisõigus » õigusnormid, mis määravad kirjastuse õigused ja suhted autoritega teoste hankimiseks, avaldamiseks ja levitamiseks

kirjastus » teavikuid väljaandev asutus, kes vastutab nende sisu ja vormi eest

kirjastusannotatsioon » kirjastuses koostatud annotatsioon tiitellehe pöördel, kaaneümbrisel, kirjastuskataloogis vm

kirjastusbibliograafia » kirjastuse toodangut loetlev bibliograafia

kirjastuskataloog » kirjastuse väljaannete nimestik

kirjastuskorrektuur » kirjastuses loetav korrektuur

kirjastusköide » köide, mille raamat saab trükikojas kirjastuse tellimisel

kirjastusleping » autori ja kirjastaja (kirjastuse) vahelisi suhteid määrav leping

kirjastusmärk » väljaande kaanele, tiitellehele vm trükitav kirjatuse embleem (logo)

kirjastusnimestik » kirjastuse toodangut loetlev bibliograafia

kirjastusplaan » teatud ajaks (aastaks) kavandatud avaldatavate raamatute jt trükiste nimestik koos muude tööandmetega

kirjastusportfell » kirjastuses olevad ja toimetatavad käsikirjad

kirjastussari » ühe ja sama kirjastuse välja antud sari

kirjastustegevus » kirjastamine majandusharuna

kirjastustoodang » kirjastustegevuse tulemusena ilmunud raamatud jm trükised

kirjastusõigus » õigusnormid, mis määravad kirjastuse õigused ja suhted autoritega teoste hankimiseks, avaldamiseks ja levitamiseks

kirjasüsteem » märgisüsteem keelelise väljenduse ülesmärkimiseks ning ruumis ja ajas edastamiseks

kirjatüüpide kataloog » trükikirju e šrifte esitav väljaanne või andmekogu

kirjavahemärgid » lausete, lauseosade, sõnade v sõnaosade vahel kirjas mõtteselguse huvides kasutatavad märgid: punkt, koma, mõttekriips jt

kirjavahemärgistus » kirjavahemärkide tarvitamine lauseis ja lausete vahel

kirjavara » sõnaline vaimulooming kirjapanduna v trükituna

kirjaviga » kirjalikku teksti sattunud viga

kirjaviis » ajalooliselt kujunenud õigekirjatava

kirje » terviküksusena käsitletatav andmeelementide kogum

kirje » Bibliograafiaandmete kogum, mis kirjeldab teavikut ja mille abil on võimalik seda identifitseerida. (ISBD)

kirje » standardvormingus arvutitöödeldud bibliograafiline või muu üksikkirje, mis viitab ja/või kirjeldab mis tahes füüsilisel kujul teavikut või e-sisuüksust

MÄRKUS 1. Kirjete kogum avaldatakse tavaliselt andmebaasina.

MÄRKUS 2. Kirje sisaldab tavaliselt selliseid elemente nagu pealkiri, autor, märksõnad, referaat, ilmumisaeg.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

kirje » Andmekogum, millega registreeritakse ja identifitseeritakse RDA olem.

[RDA]

kirje eriosa » koondkirje osa, mis järgneb üldosale ja sisaldab andmeid mitmeosalise teaviku üksikosade kohta

kirje identnumber » kirjet andmebaasis üheselt identifitseeriv number

kirje marker » MARC-kirje püsipikkusväli, mis sisaldab andmeid kirje kohta, nt kirje pikkus ja tüüp; on aluseks andmetöötlusoperatsioonidele

kirje pealdis » kirje algusse paigutatud ühtlustatud vormis kirje element, nt autori nimi, mis määrab kirje koha tähestikjärjestuses

kirje pikkus » baitide vm sobivate ühikute arv kirjes

kirje sundelement » kirjeelement, mis on kirjereeglite kohaselt vältimatu teaviku identifitseerimiseks, nt pealkiri, vastutusandmed, ilmumisaeg

kirje teatmik » MARC-kirje osa, mis sisaldab andmeid iga välja pikkuse ja alguspositsiooni kohta

kirje valikelement » kirjeelement, mis kirjereeglite järgi ei ole kohustuslik, kuid võimaldab teavikut täpsemalt kirjeldada, nt rööppealkiri, trükikoda

kirje üldosa » koondkirje algusosa, mis sisaldab üldandmeid mitmeosalise teaviku kohta

kirjeala » Kirje osa, mis hõlmab teatud sisu ja ülesandega kirjeelementide rühma. (ISBD)

kirjeandmed » kirjes esitatavad andmed

kirjebibliograafia » kirjeist koosnev ilma annotatsioonideta, referaatideta jms bibliograafia

kirjeelement » Sõna, fraas või märgirühm, mis esindab bibliograafiaandmete eraldi üksust ja moodustab osa bibliokirje alast. (ISBD)

kirjekeel » keel, milles kirje on koostatud, harilikult põhipealkirja keel

kirjeldamine » teaviku kirje koostamine kirjereeglite kohaselt

kirjeldamist mittetoetav kehastus » Kehastus, mis ei sisalda identifitseerivat infot.

[RDA]

kirjeldamist toetav kehastus » Kehastus, mis sisaldab identifitseerivat infot.

[RDA]

kirjeldus » Andmekogum, millega registreeritakse ja identifitseeritakse RDA olem.

[RDA]

kirjeldusüksus » teavik, teaviku osa või teavikute kogum, mida käsitletakse ja kirjeldatakse tervikuna

kirjemärgid » kirjemärgistuseks kasutatavad märgid

kirjemärgistus » (kirjavahe)märkide kasutamine kirjealade ja -elementide piiritlemiseks, ei ole kõikjal seostatav keelenormidega, vaid toimub kirjereeglite järgi

kirjemärgistus » Vahemärgistus kirje iga elemendi või ala (v.a ala 1 esimene element) ees või ümber. (ISBD)

kirjenimestik » kirjeist koosnev ilma annotatsioonideta, referaatideta jms bibliograafia

kirjenumber » kirjet andmebaasis üheselt identifitseeriv number

kirjeteisaldus » kirjete ühest süsteemist teise teisaldamise protsess

kirjutama » registreerima andmeid püsivalt v ajutiselt mäluseadmes v andmekandjal

kirjutatav kompaktketas

kirjutis » mingit teemat käsitlev arutlev kirjutis koguteoses, ajakirjas, ajalehes vm

kirjutuskaitse » andmekandja v faili kaitse juhusliku v volitamatu ülekirjutuse eest, nt disketil paikneva pisilüliti v operatsioonisüsteemi vastava käsu abil

kirjutuspaber » esijoones käsitsi kirjutamiseks määratud paber

kirjutuspääs » pääsuõigus, mis lubab nii lugeda kui kirjutada, nt kirjutuspääs andmebaasi

kirograafia » käsitsi kirjutatud tekst (hilisantiigis); omakäeline dokument (keskajal)

kitsam termin » tesauruse märksõna, mis tähistab kitsamat mõistet kui teine märksõna, millega ta on ülenevas hierarhiasuhtes.

kivitrükk » 1. lametrükitehnika, mille puhul trükialusena kasutatakse peenekristallilisi lubjakiviplaate
2. selles tehnikas graafikateos

klahv » klaviatuuri põhielement

klahvikombinatsioon » klahv koos muute- ja/v juhtklahviga

klahvistik » klahvidega sisendseade

klahviühend » klahv koos muute- ja/v juhtklahviga

klamberköide » klamberseadisega ühendatud lehed hõlpsasti lahtivõetava köitena

klappköide » köide, mille eeslõike ümber käib tagakaane külge kinnitatud klapp

klassifitseerima » teavikuid sisu järgi liigitussüsteemi (UDK, Dewey kümnendliigitus) alusel liikidesse jaotama

klassik » üldtunnustatud kirjanik, kunstnik, teadlane vm suurkuju, kelle looming on jääva väärtusega

klassika » aegumatu väärtusega tähtteosed maailma või mingi rahva kirjanduses, teaduses, kunstis vm

klaviatuur » klahvidega sisendseade

klaviir » sümfoonia, ooperi vm teose koondnoodistus klaverile

kleebis » raamatusse kleebitud leht illustratsioonide, kaartide, tabelite vm täiendusega tekstile, tavaliselt väljaspool leheküljenummerdust

kleepimine » funktsioon, mis võimaldab kasutajal teisaldada ja kopeerida teksti v graafikat dokumendist lõikepuhvrisse kasutamiseks samas v teises dokumendis

klient » programm v seade arvutivõrgus, mis kasutab teise programmi v seadme (serveri) ühiskasutuslikke teenuseid

klient-server-süsteem » hajusrakendus, mis põhineb serveri(te) ja klientide vahelisel tööjaotusel

kliister » raamatute köitmisel kasutatud jahust valmistatud liim

kliistripaber » pintsli abil kliistri ja värviga käsitsi kujundatud kattepaber raamatule

klišee » söövitamise v graveerimise teel valmistatud kõrgtrükiplaat, peamiselt illustratsioonide trükkimiseks

kloostriköide » peamiselt kloostreis valmistatud keskaegne täis- v poolnahkköide

kloostriraamatukogu

klõpsama » osutusseadise, nt hiire nuppu vajutama ja vabastama osutiga näidatava ala v objekti valimiseks

kodeerima » andmeid kodeerimissüsteemi kasutades konvertima nii, et neid on võimalik konvertida tagasi algkujule

kodeerimissüsteem » reeglite kogum, mis teisendab ühe, kodeeritava hulga elemendid teise, koodielementide hulga elementideks; elemendid võivad olla märgid v märgistringid

kodikoloogia » koodeksikujulisi käsikiriraamatuid uuriv teadus

kodukataloog » ühiskasutuslikus arvutis kasutajanimega seotud kataloog, mis on kataloogipuu kasutajale kuuluva osa loogiline juurkataloog

koduklahv » klahv, mis sõltuvalt programmist viib kursori rea, lehekülje v faili algusesse

kodukohabibliograafia » mingi piirkonna v maakoha kohta ja seal ilmunud kirjandust ning seal elanud autorite töid loetlev bibliograafia

kodukohakartoteek » kodukohakirjandust (raamatuid, artikleid jm) loetlev kartoteek

kodukohanimestik » mingi piirkonna v maakoha kohta ja seal ilmunud kirjandust ning seal elanud autorite töid loetlev bibliograafia

koduleht, kodulehekülg » isiku v organisatsiooni veebilehtede süsteemi avaleht

koduloobibliograafia » mingi piirkonna v maakoha kohta ja seal ilmunud kirjandust ning seal elanud autorite töid loetlev bibliograafia

kodulookartoteek » kodukohakirjandust (raamatuid, artikleid jm) loetlev kartoteek

kodulookirjandus » kohalikku piirkonda käsitlev kirjandus

kodulookogu » paikkonda käsitlevate teavikute kogu; kodulookirjanduse kogu

koduloonimestik » mingi piirkonna v maakoha kohta ja seal ilmunud kirjandust ning seal elanud autorite töid loetlev bibliograafia

koduraamatukogu

koduteenindus » eriteeninduse liik: (nt liikumisvõimetute) lugejate teenindamine kodus

kognitiivne kaart » kujuteldav või reaalne ruumisuhete mentaalne mudel, mis sisaldab kolme elementi: paigad, ruumilised seosed paikade vahel ja liikumisplaanid

kogu » süstemaatiliselt korraldatud teavikute kogum

kogu » nende teavikute arv laadide (nt raamatud ja jadaväljaanded, mikrovormid, elektroonilised jadaväljaanded) kaupa, mida hoitakse kohapeal või kasutatakse kaugressursina, millele on vähemalt teatud ajavahemikuks omandatud kasutusõigus

MÄRKUS. Seis fikseeritakse aruandeperioodi lõpus.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

kogu arendamine » kogude planeerimine, rajamine, täiendamine, puhastamine

kogu arvestus » kogude suuruse ja koostise statistika

kogu arvestusüksus » üksikteavik v teavikute kogum, mida käsitletakse iseseisva füüsilise üksusena (köide, ajakirja aastakomplekt, kassett jmt)

kogu dünaamika » kogu omadus muutuda, täieneda ja uueneda nii koostise, struktuuri kui korralduse poolest

kogu haldamine » kogude koostamise, täiendamise, hooldamise ja kasutamisega seotud tegevused

kogu hoid » kogu pikaajalist säilitamist ja kasutamist kindlustavad meetmed: ratsionaalne paigutus, optimaalsete füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste tingimuste loomine, kasutamiseeskirjade järgimine jne

kogu hooldus » teavikute kaitse kahjulike mõjude (niiskus, tolm, kahjurid jm) eest nende säilivuse tagamiseks

kogu juurdekasv » mingi ajavahemiku (kuu, kvartali, aasta vm) jooksul raamatukogusse juurdehangitud ja kustutatud teavikute arvuline vahe

kogu kaitse » kogu terviklikkuse kindlustamine; meetmed teavikute varguse, rikkumise, kaotamise jms vastu

kogu koostis » kogu iseloomustavad näitajad: teavikute tüüp, laad, keel, sisu, väärtus, eksemplaarsus jms

kogu korraldus » kogu nõuetekohast funktsioneerimist ja säilimist kindlustav arvestus, tehniline töötlus, paigutus, hoid jms

kogu kujundamine » kogude planeerimine, rajamine, täiendamine, puhastamine

kogu liikumine » kogu omadus muutuda, täieneda ja uueneda nii koostise, struktuuri kui korralduse poolest

kogu lünk » vajalike teavikute puudumine kogus (nt sarjast puudub mõni köide jne)

kogu mudel » kogu koostise adekvaatne esitus (matemaatiline, graafiline, skemaatiline, kirjeldav)

kogu paigutus » teavikute asetusviis riiulil (vertikaalne, formaadiline, süstemaatiline, tähestikuline jne)

kogu profiil » kogu temaatiline, kronoloogiline, keeleline eripära

kogu ringlus » mingi perioodi jooksul toimunud laenutuste ja raamatukogu teavikute arvu suhe

kogu struktuur » kogu vormiline ja sisuline ülesehitus

kogu suurus » teavikute koguhulk arvestusüksustes

kogu säilitamine » kogu pikaajalist säilitamist ja kasutamist kindlustavad meetmed: ratsionaalne paigutus, optimaalsete füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste tingimuste loomine, kasutamiseeskirjade järgimine jne

kogu turvamine » kogu terviklikkuse kindlustamine; meetmed teavikute varguse, rikkumise, kaotamise jms vastu

kogu tuum » raamatukogu profiilile ja ülesannetele vastav teavikute miinimum

kogu täielikkus » kogu vastavus lugejanõudlusele ja raamatukogu profiilile

kogu uuring » kogu analüüs bibliograafilise, analüütilise, sotsioloogilise, statistilise vm meetodi abil

kogude arendamine » kogude planeerimine, rajamine, täiendamine, puhastamine

kogude haldamine » objektide säilitamise, kättesaadavuse tagamise ja kasutamisega seotud põhimõtted ja menetlused organisatsioonis; kogude poliitika elluviimiseks vajalike toimingute planeerimine ja teostamine

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

kogude hindamine » kogude üldise seisundi hindamine nii konserveerimise kui ka üldise organisatsiooni aspektist

kogude korraldus » objektide säilitamise, kättesaadavuse tagamise ja kasutamisega seotud põhimõtted ja menetlused organisatsioonis; kogude poliitika elluviimiseks vajalike toimingute planeerimine ja teostamine

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

kogude kujundamine » kogude planeerimine, rajamine, täiendamine, puhastamine

kogude poliitika » olemasolevate ressursside efektiivse kasutamise strateegia kogude arendamiseks

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

kogude seisundi uurimine » 1) igas säilitusüksuses toimunud ja toimuvate kahjustusprotsesside iseloomu ja ulatuse kindlaksmääramine
2) terviklike kogude uurimine hoolduse ja säilitusprioriteetide kindlakstegemiseks

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

kogude süsteem » ühe v mitme raamatukogu omavahel seotud ja üksteist täiendavate koordineeritult koostatud ja kasutatav fondide kogum

koguduseraamatukogu

koguhoidja » isik, kes vastutab kogude korralduse eest teabeasutuses

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

kogumik » ühte väljaandesse koondatud ühe v mitme autori iseseisvad tööd

kogumikliitum » Kehastus, mis kujundab üksuseks kahe või enama iseseisva teose kaks või enam väljendust.

[RDA]

kogumispoliitika » määratleb objektide hankimise kriteeriumid, mida kogutakse, kuidas kogutakse ja põhjused, miks mingid objektid kogudega liidetakse

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

kogust kustutama » vananenud, mitteprofiilseid, defektseid jne teavikuid kogust eemaldama ja arvestusdokumentidest maha kandma

kogust kustutamine

koguteos » eri autorite töödest koosnev kindla suunitlusega kogumik

kogutiraaž » tiraažide summa, nt kirjastuse v trükikoja toodang, autori teoste kõik trükid vm

kogutud teosed » ühe- v mitmeköitelisse väljaandesse koondatud autori kõik teosed

koha üldmäärajad » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse paiknevust, kohta üldiselt, kõige sagedamini maailmajagusid, riike ja riikide haldusüksusi

koha-alljaotis

koha-allmärksõna

koha-allrubriik

kohaindeks » liigiindeks teaviku kohaviidas, määrab sisu järgi tema asukoha riiulil

kohakataloog » kataloog, milles kirjed on järjestatud kohaviitade, teavikute paigutuse järgi riiuleil

kohalik trükis » mingis kohas (linnas, külas, asutuses) trükitud teavik; paikkondlik teavik

kohalike trükiste bibliograafia » mingis kohas (nt linnas) ilmunud trükiste bibliograafia

kohalike trükiste kogu

kohalike trükiste nimestik » mingis kohas (nt linnas) ilmunud trükiste bibliograafia

kohalkasutus » raamatukogu teavikute kasutamine raamatukogus

kohalkasutuseksemplar » ainult raamatukogu ruumides kasutatav eksemplar

kohalkasutuskogu » raamatukogu lugemissaalis kasutatavaist teavikutest koosnev kogu

kohallaenutus » laenutus teaviku kasutamiseks raamatukogus

kohallugemine » raamatukogu teavikute kasutamine raamatukogus

kohallugemiskogu » raamatukogu lugemissaalis kasutatavaist teavikutest koosnev kogu

kohallugemisraamatukogu » raamatukogu, kust ei laenutata raamatuid koju

kohalteenindus » raamatukogus kohapeal toimuv teenindus

kohamärksõna

kohamäärajad » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse paiknevust, kohta üldiselt, kõige sagedamini maailmajagusid, riike ja riikide haldusüksusi

kohandatud liigitustabel » kindla raamatukogu, raamatukogutüübi või andmebaasi vajadustele kohandatud, enamasti lühendatud ja lihtsustatud liigitustabel

kohandatud tekst » keeleliselt lihtsustatud ja konkreetsele lugejaskonnale jõukohasemaks muudetud tekst; nt kohandatud tekst õpiraskustega lastele, täiskasvanuile määratud teose seade lastele lugemiseks, algupärase sõnastuse lihtsustus osalise keeleoskusega inimestele keeleõppeks, vanade kroonikate tekstid

kohandatud väljaanne » keeleliselt lihtsustatud ja jõukohane väljaanne konkreetsele lugejaskonnale; nt väiksema arusaamisvõimega inimeste jaoks kohandatud teos, klassikateosed lastele, piibliraamatud lastele

kohandus » Uus tuletatud teos, mis on loodud varasema teose töötlemise teel selle olemust ja sisu oluliselt muutes.

MÄRKUS.Muusikateostest kuuluvad siia: tuletatud teos, mida on kirjeldatud kui „vabalt seadnud“, „põhineb“ jms; uut ainest sisaldav töötlus; teise helilooja teos(t)e parafraas või stilisatsioon; töötlus, milles on muudetud originaali harmooniat või muusikalist stiili; esitus, milles esitaja(te)l on märkimisväärne loominguline vastutus kohandamise, improvisatsiooni jms eest; muu teise muusikateose selge teisendus.

[RDA]

kohanimeregister » trükises v andmebaasis esinevate kohanimede register

kohanimesõnastik » kohanimede loend koos asukohainfo (või ka geograafiliste koordinaatide-) ja selgitustega

kohanimi

kohaviidastama » teavikule kohaviita andma

kohaviit » tingmärk (numbrid, tähed) teavikul tema asukoha määramiseks riiulil

koht » Teatud kindel ruumiulatus.

[RDA]

koht- » omane failidele, andmetele jt ressurssidele, millele kasutajal on vahetu juurdepääs

kohtandmebaas » kasutaja seadmes või sisevõrgus asuv andmebaas

kohtprinter » printer, mis kuulub kasutaja arvutisüsteemi

kohtvõrk » kasutaja territooriumil piiratud alal asuv arvutivõrk

kojulaenamisôigus

kojulaenutus » laenutus, mille puhul lugejal on õigus laenatud teavik raamatukogu ruumidest välja viia

kojulaenutuseksemplar

kojulaenutuskogu

kokaraamat » toiduvalmistamise õpetuse ja retseptide raamat

kokkuköide » mitme eri trükiteose v käsikirja kokkuköitmisel saadud ühine köide

kokkuvõte » millegi lühike, ainult kõige tähtsamat sisaldav esitus

kokkuvõte » autori kirjutatud osa teose lõpus, mis võtab kokku eelneva teksti, sesitab järeldusi vm

kokkuvõtmine » köitmiseks volditud trükipoognate kogumine ja raamatuplokiks järjestamine

kollane ajakirjandus

kollane kirjandus » vähese väärtusega kirjandus, vähenõudlik lugemisvara

kollane leht » sensatsiooni ja kõmu levitav ajakirjandusväljaanne

kolledžiraamatukogu

kollektiiv » Nime järgi identifitseeritav organisatsioon või isikute ja/või organisatsioonide rühm. See hõlmab ka nime omavaid ajutisi rühmi ja üritusi, nt kohtumisi, konverentse, kongresse, ekspeditsioone, näitusi, festivale ja messe. Kõige sagedamini esinevad kollektiividena assotsiatsioonid, asutused, ettevõtted, mittetulundusühingud, võimuorganid, valitsusasutused, usuorganisatsioonid ja konverentsid. (ISBD)

kollektiiv » Isikute rühm või organisatsioon, millel on kindel nimi ja mis on võimeline tegutsema üksusena.

MÄRKUS. Kollektiivid on asutus ja perekond.

[RDA]

kollektiivautor » teaviku kirjeldamisel autoripealdises märgitav oma töid avaldav asutus v organisatsioon, mida saab nime järgi identifitseerida

kollektiivautorikirje » kirje, mille pealdises on asutuse, organisatsiooni vm nimetus (mitte isikunimi) kollektiivautorina

kollektiivinimi » nimetus, mille järgi kollektiivi (asutust, organisatsiooni) tuntakse

kollektiiviregister » trükises v andmebaasis esinevate ettevõtete, asutuste, organisatsioonide jm kollektiivide register

kollektiivlaenaja » asutus, organisatsioon vm juriidiline isik, kes laenab raamatukogust teavikuid

kollektiivlaenutus » laenutuse liik, mille puhul laenajaks on kollektiiv (asutus, organisatsioon vm juriidiline isik)

kollektiivpseudonüüm » pseudonüüm, mis kuulub koos töötavate (töötanud) autorite rühmale

kollektiivteos » mitme autori (autorite rühma) ühiselt kirjutatud ja koostatud teaduslik v kirjanduslik teos

kollektsioon » mingite valikuprintsiipide järgi kogutud raamatud, esemed vm

kollotüüpia » lametrükimenetlus, mille puhul trükivormiks on valgustundliku kromatiinželatiiniga kaetud plaat

kolm punkti » kirjavahemärk ..., tähistab mõtte poolelijäämist v väljajättu; kasutusel ka kirjemärgina

kolmandane info » esmas- ja teisest infot vahendav info(bibliograafiad, annotatsioonid, referaadid)

kolmekuukiri » neli korda aastas ilmuv ajakiri

kolmekümnekahendikkaust » kolmekümnekahendikformaat (32°), mille puhul paberipoogen on murtud 32-ks ja moodustab 64 lehekülge

kolmekümnekuuendikkaust » kolmekümnekuuendikformaat (36°), mille puhul paberipoogen on murtud 36-ks ja moodustab 72 lehekülge

kolmikteos » sama autori kolm teost, mis moodustavad terviku

kolmveerandköide » poolköitele sarnane köide, mille puhul esimene materjal ulatub kolmveerandi või pooleni kaanepappide laiusest

kolofoon » keskaja käsikirja v inkunaabli lõppu märgitud andmed autori, pealkirja, ümberkirjutaja v trükkija, koha ja aja kohta

kolofoon » Harilikult väljaande lõpus asuvad andmed väljaandmise või trükkimise kohta, mõnel juhul ka muud bibliograafilised andmed, k.a pealkiri. (ISBD)

kolonatsioon » veergude nummerdus, mis määrab nende järjekorra

kolonel » 7-punktine trükikiri

koloreerimine » jooniste, kaartide jm käsitsi värvimine, tavaline XVIII ja XIX saj trükistes

kolpartaaž » kandekaubandus, raamatute müük majast majja, perest perre liikudes

kolportöör » majast majja ja perest perre rändav raamatumüüja, Eestis eriti XIX saj lõpul ja XX saj algul

koma » kirjavahemärk , ; kasutuses ka kirjemärgina

kombatav raamat » nägemispuudega inimeste, põhiliselt laste, jaoks käsitööna valmistatud raamat, mis sisaldab kolmemõõtmelisi või reljeefseid pilte; raamatu valmistamiseks kasutatakse väga erinevaid materjale (tekstiili, puitu, nahka, lõnga, metalli, kive, aga ka mitmesuguseid tehismaterjale
Lisaks piltidele sisaldavad puuteraamatud tavaliselt ka nii tava- kui ka punktkirjas teksti.

kombineeritud paigutus » kogu paigutamine kaht v enamat paigutusviisi koos kasutades

komisjoniraamatukaubandus » raamatute müük komisjonitasu eest müükiandja (komitendi) ülesandel

kommentaar » selgitav või tõlgendav märkus mingi teksti juurde

kommenteeritud väljaanne » kommentaaridega varustatud väljaanne

kommertsraamatukogu » raamatukogu, mille kasutamisõiguse eest võetakse tasu

kommertsväljaanne » trüki- või e-dokument, mis tavaliselt toodetakse ja müüakse (levitatakse) kasu teenimise eesmärgil

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

kommünikee » dokument teatega peetud läbirääkimiste ja saavutatud kokkuleppe vms kohta

kompakthoid » teavikute hoidmine liikuvatel riiulitel

kompaktkirjastamine » elektronkirjastamine mikroarvuti abil

kompasskaart » keskaegne meresõidukaart, millel kaardivõrguna kasutati mitmest suvalisest punktist tõmmatud kompassijoonte võrku; kujutas eriti täpselt rannajoont

kompendium » ulatusliku teadustöö v uurimuse kokkuvõtlik esitus; kokkuvõtlik käsiraamat

kompilaator » kompilatsiooni koostaja, isik, kes tegeleb kompileerimisega

kompilatsioon » teiste autorite töödest kokkukirjutatud, ilma iseseisva loominguta koostatud teos

kompleksotsing » otsitunnuste teadlikul kombineerimisel põhinev infootsing andmebaasist, nt märksõna, teaviku keele ja asukoha järgi

komplekt » terviklik kogum ühtekuuluvaid teavikuid (mitmeköitelise teose köited, ajakirjanumbrid vm)

komplekt » koos kasutamiseks mõeldud teavikud, mis on omavahel seotud ja võivad olla eri meediumitel; ükski meedium ei ole teistest tähtsam ja neid hoitakse tavaliselt koos

MÄRKUS 1. Hõlmab laborikomplekte ja õppekava materjale.

MÄRKUS 2. Komplekte arvestatakse samamoodi kui teisi raamatukogu teavikuid (vt 6.3.10).

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

komplekteerija

komplekteerima » kogu looma, plaanipäraselt ja süstemaatiliselt täiendama vastavalt profiilile

komplekteerimine

komplekteerimisallikas » asutus, organisatsioon, eraisik vm, kellelt saadakse teavikuid kogude täiendamiseks

komplekteerimise täielikkus

komplekteerimiseelarve

komplekteerimiskulud » teavikute hankimiseks tehtud kulutused

komplekteerimismoodul » raamatukoguautomaatika süsteem v integreeritud raamatukogusüsteemi moodul arvutipõhiseks teavikute tellimiseks, vastuvõtmiseks ja arvestuseks

komplekteerimisosakond

komplekteerimisplaan » dokument, mis määrab kindlaks hangitavate teavikute hulga, laadi, keele, sisu ja tüübid

komplekteerimisprofiil » raamatukogu ülesannetest ja lugejanõudlusest lähtuv teavikute valiku eripära komplekteerimisel

komplekteerimispõhimõtted

komplekteerimisstatistika » komplekteerimise käsitlemine ja kajastamine arvandmete kaudu

komplekteerimissüsteem » raamatukoguautomaatika süsteem v integreeritud raamatukogusüsteemi moodul arvutipõhiseks teavikute tellimiseks, vastuvõtmiseks ja arvestuseks

komplekteerimistemaatika

kompressima » kahandama andmekandjal hõivatavat ruumi korduvate märkide kodeerimise v kõrvaldamise teel

kompressladu » tihe trükiladu; reavahedeta ladu

komputeriseerimine » teatud eluvaldkonna või kogu riigi elu korraldamine kõrgtasemel infotehnoloogia ja -tehnika rakendamise abil

kompuuterbibliograafia » elektrooniliselt avaldatud ning arvuti abil kasutatav bibliograafia

komöödia » lõbusalt laheneva konfliktiga näidend

konfiguratsioon » infotöötlussüsteemi riist- ja tarkvara organiseerimise ja ühendamise viis

konfigureerima » arvutisüsteemi riist- ja tarkvara tööparameetreid seadma; rakendusprogrammi konkreetse arvuti ja kasutaja vajadustega kohandama

konfiskeeritud raamat » võimude poolt käigust kõrvaldatud ja hävitamisele määratud trükiteos

konjektuur » oletuslik parandus tekstis, lähtudes lünklikult säilinud v vigase teksti kontekstist

konnaperspektiiv » perspektiivvaade madala(i)mast punktist, maapinnalt

konservaator » vastava koolituse ja töökogemusega, kvalifitseeritud või akrediteeritud erialaspetsialist, kes vastutab objektide konserveerimise eest

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

konserveerima » teavikuid kaitsma loomuliku vananemise ja lagunemise eest, nende säilivuse parandamine spetsiaalsete vahendite v meetoditega

konserveerimine » objektide vananemise aeglustamine füüsikaliste ja keemiliste meetoditega

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

konserveerimine » sekkumisprotseduurid, mis on mõeldud kahjustuste ennetamiseks, nende tekke peatamiseks või edasilükkamiseks

[ALLIKAS: ISO 5127:2001, määratlus 6.1.03]

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

konserveerimismeetod » kindlaksmääratud protseduur konserveerimistöötlusel

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

konserveerimispoliitika » põhiprintsiibid, mille eesmärk on tagada ajalooliste objektide, hoonete, mälestiste või paikkondade säilimine tulevikus

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

konserveerimistöötlus » objekti(de) füüsikalis-keemiline muutmine nende säilitamise eesmärgil

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

konspekt » raamatu, loengu vm kokkuvõte

konspiratiivväljaanne » illegaalselt avaldatud väljaanne (nt raamat, ajakiri), mis on peidetud legaalselt ilmunud väljaandesse (nt viimase kaante, tiitel- ja lõpppoognate vahele)

konsultant » raamatukogutöötaja, kes suunab ja abistab lugejaid nende infovajaduste rahuldamisel

konsulteerima » lugejaid nende infovajaduste rahuldamisel suunama ja abistama

kontaktitu trükk » trükkimisviis, mille puhul trükivärv kantakse paberile elektromagnetilisel teel

kontaktivaba laenutus » laenutusviis, mille puhul kasutaja ei puutu raamatukoguhoidjaga kokku, näit laenutus selveraamatukapi, laenutusautomaadi, tellitud raamatute riiuli vms abil

kontakttrükk » trükkimisviis, mille puhul trükivärv kantakse paberile trükivormiga vahetul kokkupuutumisel (kõrg-, lame-, sügavtrükk)

konto » arvutisse pääsu reguleeriv kirje, mis sisaldab informatsiooni kasutaja identsuse ja õiguste kohta

kontrafaktsioon » teose trükkimine või paljundamine autori loata

kontroll-lipik (AJALOOLINE) » raamatukogu inventuuril kasutatav sedel kontrolliks vajalike andmetega raamatu kohta

kontrolleksemplar » trükise esimene eksemplar, mille läbivaatamise alusel antakse trükisele ilmumisluba

kontrollfail » trükikojalt saadav fail viimaseks kontrollimiseks

kontrollpaneel » juhtprogramm, millega saab häälestada arvutisüsteemis osi parameetrite määramise teel

kontrolltrükk » trükikojalt saadav väljatrükk viimaseks kontrollimiseks

kontrolltõmmis » trükikojalt saadav fail või väljatrükk viimaseks kontrollimiseks

kontseptuaalne objekt » idee, kontsepti kujul esinev objekt enne valmistamist; potentsiaalne objekt

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

kontuurkaart » tavaliselt ühevärviline maakaart, kus on kujutatud ainult objektide olulisemad piirjooned (rannajoon, riikide piirid, jõgede ja järvede kontuurid jms), ning mida kasutatakse mingite andmete märkimiseks

konverentsikogumik » konverentsi, kongressi, sümpoosioni jne ettekannete, teeside vm sisumaterjali kogumik

konverteerima » viima andmeid ühelt esituskujult teisele, muutmata andmetes sisalduvat informatsiooni

konverter » programm andmete konvertimiseks, nt ühest vormingust teise

konvertima » viima andmeid ühelt esituskujult teisele, muutmata andmetes sisalduvat informatsiooni

konvoluut » mitme eri trükiteose v käsikirja kokkuköitmisel saadud ühine köide

kood » reeglite kogum, mis teisendab ühe, kodeeritava hulga elemendid teise, koodielementide hulga elementideks; elemendid võivad olla märgid v märgistringid

kood » kodeeritava hulga elemendile kodeerimissüsteemi rakendamise tulemus, nt "er" kui Eesti esitus MARC21-vormingu maanimede kodeerimise süsteemis

koodeks » Vana-Roomas kokkuköidetud vahatahvlid kirjutamiseks; keskajal pärgamendilehtedest köidetud käsikiri, mis IV saj tõrjus välja rullraamatu, tänapäeva raamatu eelkäija

koodeks » õigusnormide süstematiseeritud kogu, millega reguleeritakse üheliigilisi ühiskondlikke suhteid

koodielement » kodeeritava hulga elemendile kodeerimissüsteemi rakendamise tulemus, nt "er" kui Eesti esitus MARC21-vormingu maanimede kodeerimise süsteemis

koodiväärtus » kodeeritava hulga elemendile kodeerimissüsteemi rakendamise tulemus, nt "er" kui Eesti esitus MARC21-vormingu maanimede kodeerimise süsteemis

kooliraamat » raamat mingi aine süsteemipärase esitusega selle omandamiseks vastavalt õppekavale

kooliraamatukogu

kooliraamatukogu » raamatukogu, mis tegutseb kõrgharidusest madalama astme haridust andvate koolide juures ja mille põhifunktsioon on teenindada vastava kooli õpilasi ja õpetajaid

MÄRKUS 1. Kooliraamatukogu võib teenindada ka kogu elanikkonda. MÄRKUS 2. Hõlmab raamatukogusid ja teabekogusid kõigis kõrgharidusest madalama astme haridust andvates õppeasutustes (nt gümnaasiumides, täienduskoolituskeskustes, kutsekoolides jne).

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

koolisõnastik » kooliõpilaste jaoks koostatud sõnastik

kooliväljaanne » õppeotstarbeline väljaanne, sageli lihtsustatud ning lühendatud teksti ja seletustega

koolon » kirjavahemärk : ; kasutuses ka kirjemärgina

koolonliigitus » S. R. Ranganathani loodud raamatukogu liigitussüsteem, milles indeksite kombineerimiseks kasutatakse koolonit. Peamiselt kasutusel Indias.

koomiks » jutustav (napi tekstiga) joonistatud pildiseeria üksik- v sariväljaandena; sageli ka järgnevana perioodikas

koondannotatsioon » mitme sisult seotud teose ühine annotatsioon

koondbibliograafia » mitme bibliograafia ühendamisel saadud bibliograafia

koondkaart » kokkuseadeleht, mis annab ülevaate mitmel lehel v atlases leiduvaist kaartidest

koondkataloog » kataloog mitme raamatukogu teavikute kohta

koondkirje » mitmeosalise väljaande kohta koostatud kirje, mis koosneb üld- ja eriosast

koondkirje » Kirje, mis põhineb kirjeandmete jagamisel kahele või enamale astmele. Esimene aste sisaldab informatsiooni kogu väljaande või põhiväljaande kohta. Teine ja järgnevad astmed sisaldavad informatsiooni väljaande ühe osa või muu üksuse kohta. (ISBD)

koondkirje eriosa » koondkirje osa, mis järgneb üldosale ja sisaldab andmeid mitmeosalise teaviku üksikosade kohta

koondkirje üldosa » koondkirje algusosa, mis sisaldab üldandmeid mitmeosalise teaviku kohta

koondnimestik » mitme bibliograafia ühendamisel saadud bibliograafia

koondpealkiri » pealkiri ajalehes, mille alla on koondatud teemalt seotud lühiartikleid, sõnumeid, kirju jm

koondpealkiri » Mitut teost sisaldava väljaande ühine pealkiri. (ISBD)

Nt Richard Roht, „Neli juttu”

koondpealkiri » Liitumi kehastuse pealkiri.

MÄRKUS.Koondpealkiri tavaliselt erineb liitumina teostatud väljenduste ja teoste pealkirjadest.

[RDA]

koondregister » mitme eri registri ühendamisel saadud register

koondsisukord » ajakirja mitme aastakäigu v mitmeköitelise teose sisukord

kooperatiivkataloogimine » kirjete koostamine ühise kataloogi jaoks eri raamatukogudes

kooperatiivkomplekteerimine

koopiakaart » maksevahend koopiate valmistamiseks kaardiga töötava koopiamasinaga

koopiamasin

koopiateenindus » teenindusliik: koopiate valmistamine ja vahendamine lugejaile

koordinaatsüsteem » punktidel, joontel ja/või pindadel ning teatud reeglitel põhinev raamistik, mida kasutatakse punktide ja teiste geomeetriliste elementide asukohtade määramiseks kahe või kolmemõõtmelises ruumis. Näiteks geograafiliste koordinaatide süsteem ja tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteem.

koostaja » kokkuseadja, kes valib, korraldab ja töötleb kogutud andmed, kirjutised, teosed jm uueks tervikuks (kogumik, lugemik, almanahh, antoloogia, kogutud teosed jne)

koostalitlusvõime » funktsionaalüksuste võime omavahel suhelda, programme täita v andmeid teisaldada nii, et kasutaja ei pea tundma nende üksuste eriomadusi

koostööprojekt » institutsionaalne ja/või erirahastusega raamatukoguprojekt, mis toimub koostöös vähemalt ühe partneriga

MÄRKUS 1. Koostööprojekti partnerid võivad olla raamatukogud, arhiivid, muuseumid, ülikoolide teaduskonnad, kogukonnad või muud asutused.

MÄRKUS 2. Projektid võivad olla organiseeritud kohalikul, piirkondlikul, riiklikul või rahvusvahelisel tasandil.

MÄRKUS 3. Välja arvatud ad hoc koostöö.

MÄRKUS 4. Välja arvatud ühepoolne tasuline või tasustamata suhe, kus üks partner tegeleb ainult teenuste pakkumisega ja teine ainult vastuvõtmisega.

MÄRKUS 5. Välja arvatud mitme samas haldusüksuses asuva raamatukogu vaheline koostöö.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

kopeerima » originaalist jäljendit valmistama; teksti ümber kirjutama; lugema andmeid lähte-andmekandjalt neid muutmata ning kirjutamata samad andmed mingile siht-andmekandjale, mis võib erineda lähte-andmekandjast, nt magnetlindilt magnetkettale

kopeerimiskaitse » andmete v tarkvara kaitse volitamatu kopeerimise eest; seadusega kehtestatud kaitse tarkvara illegaalse kopeerimise vastu

kopeerimispaber » õhuke ühelt poolt tumeda vahaja pigmendiseguga, enamasti süsinikuga kaetud paber

kopeerimistehnika » tehnika, mille käigus dokumendi koopia on tehtud originaaliga samaaegselt, kasutades selleks õhukest spetsiaalset dokumendi lehtede vahele paigutatud kopeerpaberit. Koopia tekib kas pliiatsi survel või trükimasinas trükkides.

kopeerkataloogimine » kataloogimismeetod, mille puhul teaviku sageli mujal koostatud kirje kopeeritakse ja kohandatakse oma vajadustega; produktiivne eriti elektronkataloogimisel, kui on olemas juurdepääs teiste raamatukogude kataloogidele ja kirjete allalaadimise vahendid

kopeerluger » mikrovormiluger, millega on võimalik valmistada mikrokujutisest suurendatud paberkoopia

kopeerpaber » õhuke ühelt poolt tumeda vahaja pigmendiseguga, enamasti süsinikuga kaetud paber

kopist » kopeerija, ümberkirjutaja, eriti keskaja kloostris käsikirjade kopeerija

koraaliraamat » protestantlike kirikulaulude kogumik tekstide ja nootidega

koraan » muhameedlaste pühakiri, sisaldab islamiusu alused, koosneb 114 suurast

kordustellimus

kordustrükiandmed » Sõna, fraas või märgirühm, mis näitab väljaande kuulumist teatud trüki juurde. (ISBD)

kordustrükk » sama teose uue laoga trükk

kordusviide » korduval viitamisel samale allikale kasutatav kärpeline viide lühenditega: samas, ibid., op. cit. vms

koreograafiline teos » Teos, mis on realiseeritud noteeritud liikumisena, esitatud liikumisena või taktiilse noteeritud liikumisena.

[RDA]

korpus » 10-punktine trükikiri (kõrgusega 3,761 mm)

korpus » seadet välismõjude eest kaitsev kest, nt arvuti v printeri korpus

korraldusfail » käskude jada sisaldav programmifail teatud korralduste andmiseks

korraldusrida » viibale järgnev rida käsu sisestamiseks

korratav väli » andmeväli, mida on lubatud vajadusel korrata

korrektor » kirjastuse v trükikoja töötaja, kes teeb korrektuuri

korrektuur » teksti parandamine laotõmmisel, väljatrükil v kuvaril

korrektuurifail » fail toimetajale küljendusjärgseks kontrollimiseks

korrektuurilugemine » teksti parandamine laotõmmisel, väljatrükil v kuvaril

korrektuurimärgid » tingmärgid vigade parandamiseks

korrektuurpoogen (AJALOOLINE) » küljendatud trükilaolt tehtud tõmmis korrektuuri lugemiseks

korrektuurtõmmis (AJALOOLINE) » trükilaolt tehtud tõmmis paranduste tegemiseks

korrektuurveerg » trükilaolt veergudena tehtud tõmmis esimeseks korrektuuriks

kosmosepilt » Maa tehiskaaslastelt tehtud maapinna foto või elektromagnetlainete spektri optilises, infrapunases või raadiolainealas skaneeritult edastatud maapinna kujutis

krahh » arvutisüsteemi töö seiskumine tark- v riistvara vea tõttu

kreeka köide » köide, mida iseloomustab sissesaetud nöörmetega tasaselg ja raamatuplokiga tasa lõigatud kaaned

krestomaatia » õpetusliku eesmärgiga koostatud kirjanduspalade v teadustekstide kogumik

kriidijoonistus » musta v värvilise kriidiga tehtud joonistus

kriitik

kriitika » arvustamine, hindav eritelu; puuduste, vigade, vastuolude esitus; vastavate tekstide kogum

kriitiline bibliograafia » bibliograafia, milles kirjeile on annotatsioonide v referaatide kujul lisatud hinnangud

kriitiliste juhtumite meetod » uurimisviis mingi sündmuse või kogemuse kõige meeldejäävamate aspektide väljatoomiseks

MÄRKUS Kriitiliste juhtumite meetodit võib kasutada individuaalintervjuus, fookusgrupiintervjuus või küsitluses.

[EVS-ISO 16439:2016]

kriitpaber » läikiv tihe paber, kaetud valmistamisel spetsiaalse seguga, kasutatakse eriti illustratsioonide trükkimiseks

kriminaalromaan » liik seikluskirjandust, mille aineks on kuriteo avastamine

kromolitograafia » värviline litograafia

kronograafia » vana- ja keskaegne üldajalugu käsitlev teos, milles sündmused on esitatud kronoloogilises järjestuses

kronogramm » lause, milles on varjatud kujul antud mingi aastaarv, tavaliselt rooma numbrites: SCheiDIngVs sVeDVs renoVaVIt faDera rVssI, SVeDIs et MosChIs paX noVa Visa fVlt

kronoloogiline alljaotis

kronoloogiline bibliograafia » ilmumisaja alusel üles ehitatud ja korrastatud bibliograafia

kronoloogiline järjestus » kirjete, dokumentide vm järjestuskord vanuse, ilmumisaja vm tunnuse järgi

kronoloogiline kataloog » kataloog, milles kirjed on järjestatud teoste ilmumisaegade järgi

kronoloogiline märksõna

kronoloogiline nimestik » ilmumisaja alusel üles ehitatud ja korrastatud bibliograafia

kronoloogiline paigutus » paigutus ilmumisaja järgi

kroonika » ajaloosündmusi kronoloogilises järjestuses esitav teos, keskaja ajalookirjanduse peamine vorm

kräkker » tehniliselt oskuslik arvutientusiast, kes kasutab oma teadmisi ja vahendeid kaitstud ressurssidele volitamatuks juurdepääsuks

krüpteerima » teisendama andmeid kõrvaliste jaoks loetamatule kujule

krüptograafia » kokkuleppeline, kõrvalistele isikutele arusaamatu kirjutusviis; krüpteerimismeetodeid uuriv teadusharu

krüptogramm » salakirjas kirjutatud tekst; krüpteeritud tekst v andmed

krüptonüüm » pseudonüüm, mis on moodustatud autori õige nime algustähtedest v -silpidest, nt KAH = Karl August Hindrey

krüsograafia » käsikirja kirjutamine v maalimine kullaga, eriti Bütsantsis, vara-keskajal ja XVI saj Venemaal; kullaga trükkimine

kserograafia » ameeriklase C. F. Carlsoni leiutatud elektrograafiline menetlus koopiate saamiseks

kserokoopia » kserograafia teel saadud koopia

ksülograafia » puulõike- ja puugravüürikunst

ksülograafiline raamat » algselt puutahvlitrükis raamat, levinud eriti XV saj

KT » tesauruse märksõna, mis tähistab kitsamat mõistet kui teine märksõna, millega ta on ülenevas hierarhiasuhtes.

kuivnõel » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul kujutis kraabitakse metallplaadile nõelaga (ilma söövitamata)
2. selles tehnikas graafikateos

kujutuvastus » kuju, vormi v piirjoonte tuvastamine automaatsete vahenditega

kukeaabits » kaanekukega pildiaabits

kukkurraamat » keskaja raamatuköite vorm: köidet kattev nahk on kaante servas pikendusega, nii et sellest on võimalik raamatut hoida ja kanda

kuldlõige » raamatuploki kullatud lõige

kuldpunalõige » raamatuploki punaseks värvitud ja siis kullatud lõige

kuldtrükk » trükkimine kullaga, kasutusel eriti kirjade ja kaunistuste trükkimiseks köitele

kultuuripärand » kõik see, mida peetakse kultuuris hoidmisväärseks ja antakse edasi järelpõlvedele

kultuuriökonoomika » majandusteaduse haru, mis uurib kultuuri seost majandustulemustega ja käsitleb kultuurinähtusi majandusteguritena

[EVS-ISO 16439:2016]

kulunud köide

kumerselg » raamatuploki selg, mis on köitmisel kumerdatud, nii et eeslõige jääb õõnsaks

kumulatiivbibliograafia » pidevalt andmestikku koondav bibliograafia: igal järgneval avaldamisel kajastub kõik varasem koos vahepeal lisandunud uuega; üks koondbibliograafia erijuhtumeid

kumulatiivnimestik » pidevalt andmestikku koondav bibliograafia: igal järgneval avaldamisel kajastub kõik varasem koos vahepeal lisandunud uuega; üks koondbibliograafia erijuhtumeid

kumulatiivregister » register, mida täiendatakse vahepeal lisandunud andmetega

kuninglik raamatukogu » rahvusraamatukogu nimetus mitmes kuningriigis, nt Hollandis, Rootsis, Taanis

kunstikogu » originaaltaieste kogu

kunstiosakond » spetsialiseeritud osakond, mis korraldab lugejate teenindamist kunstiväljaannetega

kunstiraamat » kunsti käsitlev (illustreeritud) raamat

kunstiraamatukogu » raamatukogu, mis sisaldab kunstiteavikuid ja kunstialaseid väljaandeid.

kunstiteavikute kataloog » raamatukogus leiduvate kunstiteavikute loetelu

kunstitoimetaja » raamatu toimetamisel isik, kes hoolitseb raamatu kunstilise külje eest

kunstitrükis » tekstita v lühikese tekstiga graafikateavik: plakat, eksliibris, kunsti pisitrükis, piltpostkaart jms

kunstitrükiste kogu

kunstnahk » köitmisel naha asemel kasutatav tehismaterjal

kunstnikuraamat » raamatukujuline kunstiteos, mille puhul kunstnik on nii raamatu idee autor kui ka teostaja

kuraator » 1) kogu(de) kuraator on muuseumitöötaja, kes vastutab kogude korraldusega seotud küsimuste eest
2) näituse kuraator vastutab objektide valiku ja näituse organiseerimise eest

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

kurbmäng » traagilise sündmustiku ja lõpuga näidend

kursiiv » paremale kaldu asetsevate tähtedega kiri, kus tähemärgi kalle on ca 15º

kursiivkiri » paremale kaldu asetsevate tähtedega kiri, kus tähemärgi kalle on ca 15º

kursor » kuval liigutatav osutusmärk, mis näitab viimasena valitud punkti, nt järgmiste andmete paigutamise kohta

kustos » vanades raamatutes (käsikirjades) lehekülje lõpul eraldi real asuv järgmise lehekülje esimene silp v sõna, mis hõlbustab üleminekut järgmisele leheküljele ja määrab nummerdamata lehekülgede järjestuse

kustutama » kõrvaldama andmeid andmekandjalt; tekstitöötluses: kõrvaldama sisestatud teksti v selle osa

kustutama » vananenud, mitteprofiilseid, defektseid jne teavikuid kogust eemaldama ja arvestusdokumentidest maha kandma

kustutamine

kustutatud eksemplar » raamatukogust eemaldatud ja arvestusest kustutatud teaviku eksemplar

kustutatud teavik » teavik või üksus, mis on aruandeperioodi jooksul kogust kustutatud

MÄRKUS. Kustutamine võib toimuda nt loovutamise või kogust eemaldamise tõttu; elektroonilise teaviku puhul faili(de) kustutamise või litsentside tühistamise tõttu.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

kustutusakt » dokument teavikute kogust kustutamiseks

kustutusklahv » klahv, mis kustutab märgi kursorist paremal v valitud objekti

kustutusnimestik » dokument teavikute kogust kustutamiseks

kutsealane koolitus » raamatukogunduse, infoteaduse või sidusalade ametlik õpe, mida teostab raamatukogu, enamasti koostöös raamatukogundust õpetava kõrgkooli või sarnase asutusega

MÄRKUS. Kvalifikatsiooni tase on riigiti erinev.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

kuuendikkaust » kuuendikformaat (6°), mille puhul paberipoogen on murtud kuueks ja moodustab 12 lehekülge

kuueteistkümnendikkaust » kuueteistkümnendikformaat (16°), mille puhul paberipoogen on murtud kuueteistkümneks ja moodustab 32 lehekülge

kuukiri » üks kord kuus ilmuv ajakiri

kuulamiskabiin » audiotehnikaga varustatud ühele lugejale mõeldud ruum v vaheseintega eraldatud lugemissaali osa raamatukogus

kuulamisruum » audiotehnikaga varustatud ruum raamatukogus

kuulamissaal » audiotehnikaga varustatud ruum raamatukogus

kuuldemäng » raadio kaudu kuulamiseks esitatav näidend

kuulutus » teade ajalehes, ajakirjas v mujal millegi üldiselt teatavaks tegemiseks

kuupäev

kuva » andmete nähtav esitus ekraanil vm kuvapinnal

kuvaaken » kindlapiiriline ekraaniosa, milles on näha töötav programm v dokument v kataloogi, disketi vms sisu

kuvama » esitama andmeid nähtavalt ekraanil v muul kuvapinnal

kuvar » ekraaniga varustatud kuvaseade, mis võimaldab kasutajal arvutiga suhelda; põhitüübid on elektronkiirekuvar ja vedelkristallkuvar

kuvaseade » andmeid nähtavalt esitav väljundseade, nt kuvar, projektor

kvadraatkiri » heebrea keele märkimiseks enim kasutatud kirjavorm; trükikirjana tänapäeval kasutuses ka ivriidi, jidiði, espanjooli jaoks

kvalifitseeritud raamatukogutöötaja » raamatukogus töötav inimene, kes on saanud raamatukogunduse ja/või infoteaduse alase ettevalmistuse ja kelle töö nõuab kutsealast koolitust

MÄRKUS. See ettevalmistus võib tähendada vastavat ametlikku haridust või pikemaajalist töötamist raamatukogus kogenud raamatukogutöötaja juhendamisel.

[EVS-ISO 2789:2007]

kvalifitseeritud raamatukogutöötaja » raamatukogutöötaja, kes on saanud raamatukogunduse ja/või infoteaduse alase ettevalmistuse ja kelle töö nõuab kutsealast koolitust või kogemust

MÄRKUS. See ettevalmistus võib tähendada vastavat ametlikku haridust või pikemaajalist töötamist raamatukogus kogenud raamatukogutöötaja juhendamisel.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

kvalitatiivsed andmed » andmed, mis kirjeldavad, kuid ei mõõda objekti tunnuseid või omadusi, eriti inimtegevuste põhjusi kirjeldavad andmed

MÄRKUS Tunnustele võib omistada numbriliselt tähistatud kategooriaid.

[EVS-ISO 16439:2016]

kvaliteet » määr, milleni olemuslike karakteristikute kogum nõudeid täidab

MÄRKUS 1 Terminit "kvaliteet" saab kasutada koos selliste omadussõnadega nagu "halb", "hea" või "suurepärane".

MÄRKUS 2 "Olemuslik" vastandina "omistatule" tähendab milleski olemasolevat, peamiselt püsivat karakteristikut.

[ALLIKAS: ISO 9000:2005, 3.1.1]

[EVS-ISO 11620:2015]

kvantitatiivsed andmed » arvulised andmed, mis väljendavad kvantiteeti, kogust või ulatust ning alluvad statistilisele töötlusele

MÄRKUS Kvantitatiivseid andmeid väljendatakse tavaliselt mõõtühikutes, nt laenutuste arv, raamatukogu külastanud intervjueeritavate protsent.

[EVS-ISO 16439:2016]

kvart » neljandikformaat (4°), mille puhul paberipoogen on murtud neljaks ja moodustab 8 lehekülge; kausta kõrgus on üle 25 cm; kasutatakse harilikult kunsti- ja fotoalbumite väljaandmisel

kvartalikiri » neli korda aastas ilmuv ajakiri

kõmuajakirjandus

kõmuleht » sensatsiooni ja kõmu levitav ajakirjandusväljaanne

kõne » suusõnaline esinemine kuulajatele, ka trükis avaldatud kõnetekst

kõrgkooliraamatukogu

kõrgkooliraamatukogu » raamatukogu, mille põhifunktsioon on teenindada üliõpilasi, akadeemilist koosseisu ja spetsialiste ülikoolides ning teistes kõrgharidust andvates õppeasutustes

MÄRKUS. Kõrgkooliraamatukogu võib teenindada ka kogu elanikkonda.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

kõrgtrükk » trükkimisviis, mille puhul trükivärv kantakse paberile trükivormi kõrgema osaga

kõrgussuhete kaart » kahemõõtmeline reljeefi kujutav kaart

kõvaketas » magnetketas, mis asub hermeetilises kestas arvuti korpuses

kõvaköide » kõvade kaantega köide

käendaja » (alaealise) lugeja kohustuste täitmise tagaja; selle eest materiaalselt vastutav isik v asutus

käendus » materiaalne vastutus lugeja kohustuste täitmise tagamiseks asutuse v teise isiku poolt

käideldavus » andmete, süsteemi, seadme vm kättesaadavus ja kasutajakõlblikkus

käitama » tegevuses, käigus pidama, ekspluateerima

käitlemine » toimingud, mis on vajalikud dokumentide säilitamiseks ja kasutamiseks

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

kärglaenutus » laenutusviis, kus rühm lugejaid tohib üksteisele ja üksteise eest teavikuid laenata

kärpimine » stringi algus- v lõpuosa kustutus v ärajätt etteantud kriteeriumi järgi; kasutatakse sageli otsistringi formuleerimisel

käsikataloog » käsikogukataloog; kaartkataloog, trükikataloog vms vastandina e-kataloogile

käsikiri » 1. käsitsi kirjutatud tekst (raamat, ürik vm);
2. käsitsi, kirjutusmasinal v arvutil kirjutatud tekst avaldamiseks

käsikiri » originaalteavik, mis on kirjutatud käsitsi, masina- või arvutikirjas

MÄRKUS. Köidetud eksemplaride ja teiste üksuste (katkendite, rullraamatute, autograafide jne) kohta võib pidada eraldi arvestust.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

käsikiriraamat » käsitsi kirjutatud raamat, tuntud peamiselt enne trükikunsti leiutamist

käsikirja õigustes » piiratud kasutajaskonnale mõeldud trükis (nt dissertatsioonide autoreferaadid, õppejõudude loengute konspektid), mida ei retsenseerita ega levitata müügivõrgus. Trükisel on harilikult märge 'käsikirja õigustes'.

käsikirjakogu

käsikirjaline kaart » käsitsi joonistatud kaart, mida säilitatakse originaalina

käsikirjaline koopia » originaalist käsitsi kirjutatud koopia

käsikirjaline märkus » käsitsi kirjutatud märkus

käsikirjaline noot » nii käsitsikirjas kui arvuti noodigraafikaga tehtud noot

käsikirjaline raamat » käsitsi kirjutatud raamat, tuntud peamiselt enne trükikunsti leiutamist

käsikirjateadus » antiik- ja keskaja käsikirjade arenemist, kirjutusviisi ja materjali uuriv ajaloo abiteadus

käsikogu » kohalkasutatav, peamiselt teatmeteostest koosnev kogu

käsiladu » trükilao kokkupanemine käsitsi

käsiotsing » mehhaaniline otsing

käsiraamat » mingi ala süstemaatililine esitus raamatuna, erialane teatmeteos

käsiraamatukogu » kohalkasutatav, peamiselt teatmeteostest koosnev kogu

käsitsikiri » käsitsi kirjutatud kiri

käsitsiköide » raamatule käsitsi valmistatud köide

käsitsipaber » nõrerestil käsitsi valmistatud paber iseloomulike servade, joonte ja vesimärgiga

käsk » süsteemile v protsessile antav korraldus kasutajalt v programmilt

käsufail » käskude jada sisaldav programmifail teatud korralduste andmiseks

käsukeel » keel operatsioonisüsteemile v rakendusprogrammile käskude andmiseks

käsurida » viibale järgnev rida käsu sisestamiseks

käsustik » täielik kogum käske, millest protsessor aru saab

kättesaadavus » kasutajatele vajalikul hetkel tegelikult pakutavate e-sisuüksuste, teavikute, vahendite või teenuste määr

[EVS-ISO 11620:2015; EVS-ISO 16439:2016]

kääbusraamat » väikese formaadiga raamat (kõrgus kuni 10 cm)

köide » kaante vahele raamatuks kokku õmmeldud v liimitud trükipoognad

köide » mitmest raamatust koosneva teose üks raamat, ka perioodika- v jätkväljaande kokkukuuluvad numbrid

köide » trükise füüsiline üksus, milles on kaante vahele koondatud teatud arv lehti ja mis moodustab terviku või osa sellest

MÄRKUS. Kohandus standardist ISO 5127:2001.

EE MÄRKUS. Eesti statistikas loetakse eksemplare.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

köidetud raamat » kinnitatud poognatega ja kaantega raamat

köitekoda » töökoda, kus köidetakse trükiseid jm

köitekunst » köite kujundamisega tegelev tarbekunstiharu; õpetus raamatuköitmisest

köitekunstnik » raamatuköitja; köitekunsti eriteadlane

köiteleht » raamatu esimesele ja viimasele poognale kleebitud v õmmeldud ühe murruga leht; eeslehed ühendavad raamatuplokki kaantega

köitenumber » mitmeköitelise teose v jadaväljaande köitele antud number

köitepress » köitmisel raamatuploki valmistamiseks ja kaante kinnitamiseks kasutatav seade

köites raamat » kinnitatud poognatega ja kaantega raamat

köiteselg » raamatu osa, mis hoiab koos kaasi ja plokki ning kaitseb raamatu tagaserva (nt kõva selg, pehme selg, lame selg)

köitetiitel » köitmisel köitele märgitud andmed

köitja » raamatute köitmise erioskustega töötaja

köitjamärk » köitja tähis (etikett, tempel vm) raamatus v kaanel

köitma » poognaid või lehti kaante vahele ühendama

köitmata raamat » lahtistes poognates raamat

köitmik » ajakirjade, ajalehtede vm kaante vahele v mappi kinnitatud (nt seotud, kuid köitmata) komplekt

küberkosmos » ulmelis-hüpoteetiline globaalvõrkude ja virtuaalreaalsuse integratsioon

küberruum » ulmelis-hüpoteetiline globaalvõrkude ja virtuaalreaalsuse integratsioon

külaliskaart » ühekordne v ajutine pääse raamatukokku

külaraamatukogu

külastajakaart » ühekordne v ajutine pääse raamatukokku

külastamistihedus » suhtarv, mis näitab raamatukogu külastamise sagedust: mingi ajavahemiku külastuste ja raamatukogu lugejate arvuline suhe

külastatavus » suhtarv, mis näitab raamatukogu külastamise sagedust: mingi ajavahemiku külastuste ja raamatukogu lugejate arvuline suhe

külastus » ühekordne käik raamatukokku

külastus » üksikisiku sisenemine raamatukogusse

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

küljelt traatimine » raamatuplokiks köitmine seljaveerisest läbiõmblemise v -traatimise teel

küljelt õmblemine » raamatuplokiks köitmine seljaveerisest läbiõmblemise v -traatimise teel

küljendamine » laoridadest, -veergudest, joontest, klišeedest jm trükivormi koostamine soovitud suuruse ja kujundusega lehekülgede saamiseks

küljenditiitel » leheküljel tekstist ülalpool olev rida, nt autor, pealkiri, peatüki number v pealkiri, sõnastikus esimene ja viimne sõna

küljendus » dokumendi teksti ja piltide paigutus ning vormindus

külmnõel » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul kujutis kraabitakse metallplaadile nõelaga (ilma söövitamata)
2. selles tehnikas graafikateos

kümnendliigitus » kümnendjaotusel põhinev liigitus (rahvusvaheliselt tuntuimad on Dewey kümnendliigitus ning universaalne kümnendliigitus UDK)

kürillitsa » IX saj kreeka majuskleist kujunenud vanim slaavi kiri, XII saj sai aluseks hilisemale slaavi tähestikule

küsimustik » küsimuste komplekt küsitluse või (pool)struktureeritud intervjuu jaoks

MÄRKUS Küsimused võivad olla suletud (vastatavad ühe või mitme etteantud vastuse äramärkimisega) või avatud (nõudes osavõtjatelt oma sõnadega vastust).

[EVS-ISO 16439:2016]

küsimärk » kirjavahemärk ? küsiva lause lõpul; ka muude küsitavuste märkimiseks

küsitlus » andmekogumismeetod, mille puhul kasutatakse kirjalikke küsimustikke info kogumiseks määratletud populatsioonilt või selle valimilt

MÄRKUS Küsitluse võib läbi viia silmast silma, küsitluslehtede abil, telefoni, e-posti või Interneti teel.

[EVS-ISO 16439:2016]

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018