Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  Z  Ž  T  U  V  W  Õ  Ä  Ö  Ü 

Kokku: 91 sõna

jaapani paber » hea kvaliteediga õhuke paber, mille toormaterjaliks on mooruspuukiud

jadateos » Järgteos, mis on kavas realiseerida paljude eraldi liitvate väljendustena määramata ajavahemiku jooksul.

[RDA]

jadaväljaanne » jadaselt ilmuv väljaanne: jätk-, perioodika- v sariväljaanne, nt ajakiri, ajaleht, raamatusari

jadaväljaanne » Määramata lõpuga pidevväljaanne, mis ilmub järgnevate eraldi numbrite või osadena, mis tavaliselt kannavad järjenumbrit. Jadaväljaannete hulka kuuluvad ajalehed, ajakirjad, aastaraamatud, uurimuste ning toimetiste seeriad, perioodiliselt ilmuvad statistikakogumikud, monograafiasarjad jms. Jadaväljaanded ei ole mitmeosalised teosed, millele on kavandatud ilmumise lõpp.

[ISBD]

jadaväljaanne » järjestikuste osadena mis tahes ilmumissagedusega avaldatud trükitud või muus vormis teavik, mis on tavaliselt kuupäevastatud või nummerdatud ja mida antakse välja jätkuvalt

MÄRKUS 1. Kohandus standardist ISO 5127:2001.

MÄRKUS 2. Ei hõlma monograafiasarju ja need tuleb arvestada raamatutena.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

jagu » teose jaotis, sageli numbri ja eri pealkirjaga

jalus » lehekülje allosa

jaosvara » tarkvara, mille kopeerimist ja proovimist ei piirata, kuid mille pidevaks kasutamiseks nõutakse väikest registreerimistasu; levitatakse sageli Interneti kaudu

jaotis » Üks osa üksteisega seotud bibliograafiaüksuste rühmast, millel on üldpealkiri. Jaotis käsitleb tavaliselt kitsast ainevaldkonda ning on eristatav rühma üldpealkirja ja jaotisepealkirja ja/või jaotisetähise järgi. Jaotised (alljaotised) võivad moodustada mitmeastmelisi hierarhiaid. (ISBD)

jaotis » kataloogi v kartoteegi jaotis, millesse kuuluvaid kirjeid ühendab mingi tunnus: indeks, teema, märksõna

jaotisepealkiri » Pealkiri, mis järgneb jaotise üldpealkirjale ning mis üksi või koos jaotisetähisega eristab jaotist ühise üldpealkirjaga seotud jadaväljaannete rühmast. Identifitseerimiseks kasutatakse jaotisepealkirja sõltuvana üldpealkirjast olenemata sellest, kas ta on eristav või mitte. (ISBD)

Nt Acta Universitatis Tallinnensis. A, Humaniora

jaotisetähis » Järjenumber, mis järgneb üldpealkirjale ja mis üksi või koos jaotisepealkirjaga eristab üht jaotist ühise üldpealkirjaga seotud jadaväljaannete rühmast. (ISBD)

jooksev bibliograafia » bibliograafia, mis jätkuvalt (nt nädala, kuu, aasta lõikes) informeerib uutest teavikutest (ka artiklitest)

jooksev bibliograafianimestik » bibliograafia, mis jätkuvalt (nt nädala, kuu, aasta lõikes) informeerib uutest teavikutest (ka artiklitest)

jooksev komplekteerimine » raamatukogu pidev täiendamine

jooksev nimestik » bibliograafia, mis jätkuvalt (nt nädala, kuu, aasta lõikes) informeerib uutest teavikutest (ka artiklitest)

jooksev number » ajakirja vm jadaväljaande viimati ilmunud number

jooksevkulud » raamatukogu toimimisega seotud kulud

MÄRKUS. Raha, mis kulutatakse personalile ja regulaarselt kasutatavatele ja uuendatavatele ressurssidele (vt ISO 11620). Hõlmab tööjõu- ja komplekteerimiskulusid; kulusid rendile, litsentsidele, köitmisele, arvutivõrgu käitamisele ja hooldusele, sidele, hoonete haldusele, kommunaalkulusid (elekter, vesi, kanalisatsioon, küte jne), olemasoleva mööbli ja seadmete parandamisele ning väljavahetamisele jne. See võib olla ka jooksev või perioodiline kulu. Sisaldab ka ostumüügitehingutelt makstavaid kohalikke ja riiklikke makse (nt käibemaks).

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

joonealune » ajalehes lehekülje allosas tavaliselt joonega eraldatud tekst, enamasti veste v järjejutt

joonealune märkus » märkus lehekülje allservas teksti täiendamiseks v seletamiseks v allikate ja kirjanduse loetlemiseks ja viitamiseks

joonealune viide » viide kirjandusele vm allikale märkusena teksti all

joonis » tehnilise eseme (masina, detaili jm) graafiline kujutis, kasutatakse teksti illustratsiooni v tehnilise dokumendina

joonistus » sirkli v joonlauata käsitsi pliiatsi, tuši, söe, kriidiga vm tehtud pilt, võib olla koloreeritud

joonklišee » joontest koosnev rastrita valmistatud klišee pooltoonideta illustratsioonide trükkimiseks

joonmõõtkava » sirgjoonena esitatud mõõtkava, mille jaotistele on märgitud neile looduses vastavad pikkused

joonornament » köitele joonrauaga pressitud geomeetriline ornament

jugaprinter » printer, milles märgid moodustatakse värviosakeste v -piiskade paiskamisega paberile

juhend » eeskiri mingi töö tegemiseks v ülesande täitmiseks

juht » teatmik mingi maakoha, linna, muuseumi vm kohta

juht- » omane andmetele, strukruuriüksustele, seadmetele jms, millel on juhtimis-, reguleerimis- vm haldusfunktsioon

juhthoob » liigutatava hoovaga osutusseadis; kasutatakse peamiselt arvutimängudes

juhtimisinfosüsteem » organisatsiooni tegevust ja arengut toetav infosüsteem

juhtkang » liigutatava hoovaga osutusseadis; kasutatakse peamiselt arvutimängudes

juhtkiri » mingit aktuaalset probleemi käsitlev, harilikult esiküljel avaldatud artikkel ajalehes v ajakirjas

juhtklahv » klahv, mida kasutatakse alati koos teis(t)e klahvi(de)ga erifunktsioonide täitmiseks

juhtkuul » kohal veeretatava kuuliga osutusseadis; erineb hiirest selle poolest, et seda hoitakse paigal ja kuuli liigutatakse käega; kasutatakse peamiselt kandearvutites

juhtlause » tsitaat, vanasõna, aforism vm ütlus raamatu, peatüki vm ees autori suhtumisele v teksti mõttele viitamiseks

juhtmärk » märk, mille esinemine teatud kontekstis määrab juhtfunktsiooni, nt edastusmärk, vormingumärk; mõnikord esitatud graafiliselt

juhtpaneel » juhtprogramm, millega saab häälestada arvutisüsteemis osi parameetrite määramise teel

juhtprogramm » programm rakendusprogrammide täitmise plaanimiseks ja järelevalveks

juhtsõna » sõna sõnaraamatu leheküljetiitlis sõnade leidmise hõlbustamiseks

juhtsõna » tsitaat, vanasõna, aforism vm ütlus raamatu, peatüki vm ees autori suhtumisele v teksti mõttele viitamiseks

juhttäht » täht teatmeteose lehekülje ülaserval tähestiku järgi otsimise hõlbustamiseks

juhutrükis » üksiksündmusele pühendatud trükis, nt konverentsikutse, koosolekukava, pulmatrükis

jutlus » usuline kõne, kristliku jumalateenistuse osa

jutluseraamat » jutlusi sisaldav raamat

jutumärgid » kirjavahemärgid " ", mille vahele pannakse tekstis otsene kõne, tsitaadid, pealkirjad jm

juturaamat » kergestiloetav proosateos (ka reisikiri, mälestused jm)

jutustus » keskmise pikkusega proosateos

juubeliraamat » asutuse, organisatsiooni v isiku juubeli puhul välja antud raamat, sageli artiklikogumik

juubeliväljaanne » asutuse, organisatsiooni v isiku juubeli puhul välja antud raamat, sageli artiklikogumik

juurdekasv » mingi ajavahemiku (kuu, kvartali, aasta vm) jooksul raamatukogusse juurdehangitud ja kustutatud teavikute arvuline vahe

juurdeköide » teiste teostega kokkuköidetud iseseisev väljaanne v käsikiri

juurdepääs » ligipääs ressurssidele; ressursside kasutamisõigus

juurdepääs » võimalus kätte saada ja kasutada teenust või vahendit

[EVS-ISO 16439:2016]

juurdepääs infole

juurdepääsetavus » teenuse või vahendi kättesaamise ja kasutamise hõlpsus

[EVS-ISO 11620:2015; EVS-ISO 16439:2016]

juurdepääsu reguleerimine » ressursside kasutustingimuste seadmine; loata kasutamise või lubamatu kasutusviisi vältimine

juurdepääsuseanss » kordaläinud pöördumine raamatukogu pakutud võrguteenuse poole

MÄRKUS 1. Juurdepääsuseanss on kasutaja tegevuse üks tsükkel, mis tavaliselt algab siis, kui kasutaja võtab ühenduse raamatukogu pakutava võrguteenusega, ja lõpeb toimingute lõpetamisega (andmebaasist väljalogimise või väljumisega) või kontrollaja lõppemisega kasutaja passiivsuse tõttu.

MÄRKUS 2. Seansse raamatukogu veebisaidil arvestatakse virtuaalkülastustena.

MÄRKUS 3. Pöördumised avalehele või võrguväravale tuleb välja jätta.

MÄRKUS 4. Võimalusel tuleb välja jätta otsimootorite päringud.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

juurdepääsuõigus » luba kasutada ressursse

juurdetrükk » Esialgse lao põhjal tehtud kordustrükk, mis on originaali täpne reproduktsioon. (ISBD)

juurdetrükk » teose esialgsele tiraažile sama laoga lisaks trükitud osa

juurkataloog » kataloogipuu kõrgeima taseme kataloog, mis hargneb vahetult kettast

juusjoon » trükitähe peen alt-üles joon; kirjutuskirjas ühendav joon tähtede vahel

jäikköide » raamatuplokiga tasa lõigatud pappkaantega köide

jäljend » mehhaanilise surve abil saadud kujutis mingil materjalil, nt trükitekst v trükipilt, pitser, graafikateos

jäme kiri [VAN] » trükikiri, millel tähesisene tühi pind on tähe põhijoontest kitsam

järelehüüe » kirjutis äsja surnud isiku mälestuseks

järelkiri » kirjale lisatud täiendav märkus, sageli lühendiga PS, P. S.

järelkomplekteerimine » hankimine kogu lünkade kõrvaldamiseks (teavikud puuduvad, vähe eksemplare)

järelkoordineeritav register » register, mille liitainestik on indekseerimise ajal analüüsitud põhimõisteteks, kuid neid mõisteid ei kombineerita enne infootsingut ega kasutata ka liikide või terminite kindlat korda

järelm » väljundi otsene, eelmääratletud toime raamatukogu planeerimisel püstitatud sihtidele ja eesmärkidele (nt kasutajate arv, kasutajate rahulolu tase)

MÄRKUS Hõlmab ka raamatukogu omanikasutust või kogukonda puudutavaid järelmeid.

[EVS-ISO 16439:2016]

järelsõna » teost v käsitletavat teemat selgitav kirjutis raamatu lõpus, vahel autori loomingu ülevaade

järeltsensuur » trükiseid pärast nende ilmumist kontrolliv tsensuur

järg » jätkartikli vm teose järgnev osa

järgkaart » kataloogikaart, millel jätkub eelmisel kaardil alustatud kirje

järgteos » Diakrooniline teos, mis on kavas realiseerida paljude eraldi väljendustena.

[RDA]

järjehoidja » raamatu vahele pandav kartongist, nahast vm materjalist riba lugemisjärje osutamiseks

järjehoidja » salvestatud märgis, mis võimaldab kiiresti uuesti leida dokumenti v kohta dokumendis; kasutatakse nt tekstiprotsessorites ja brauserites

järjejutt » ajakirjas v ajalehes osadena ilmuv lugu (romaan vm)

järjekord » tellimuste täitmise ajaline järjestus suure nõutavusega teaviku puhul

järjenumber » Väljaande iga järgneva numbri või osa identifikaator, mis võib olla number, täht vm märk või nende kombinatsioon koos üksuse nimetusega (nt köide, number) ja/või dateeringuga või ilma nendeta. (ISBD)

järjenumbriline paigutus » paigutus teavikute järjenumbrite (liigisisene number, kronoloogilis-järjenumbriline jms) järgi

järjepael » raamatu ülakaptaali külge otsapidi kinnitatud pael lugemisjärje näitamiseks

järjestama » üksusi millegi alusel järjekorda seadma, nt tähestikkataloog: kaardid järjestatakse tähestikuliselt

järjestus

järjestussõna » sõna, mille järgi järjestatakse kirje kataloogis

jätkartikkel » artikkel, mille avaldamine on jaotatud mitme ajakirjanumbri (jätkväljaande vihiku, ajalehenumbri) vahel

jätkbibliograafia » jätkuv, sageli ebaregulaarselt ilmuv lõpetamata bibliograafia

jätkväljaanne » nummerdatud annetena, kuid normimata ajavahemike järel ja määramata annete arvuga ilmuv väljaanne

jäänukvara » tarkvara, mille kasutamine ei ole enam aktuaalne, nt vananenud arvutimängud

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018