Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  Z  Ž  T  U  V  W  Õ  Ä  Ö  Ü 

Kokku: 98 sõna

habilitatsioonitöö » ülikoolis loengupidamisõigust andev teadustöö

hagiograafia » pühakuid käsitlev kirjandus ja uurimistöö; pühakute elulood

hagioloogia » pühakuid käsitlev kirjandus ja uurimistöö; pühakute elulood

hagionüüm » pühaku nimi pseudonüümina

haiglaraamatukogu

hajusandmebaas » füüsiliselt eri paikades asuv tervikuna näiv andmebaas

hajustöötlus » andmetöötlus, kus andmete sisestus, väljastus, töötlemine ja salvestus ning juhtimine on osaliselt v täielikult jaotatud võrgu tööjaamade vahel

hajusvõrk » võrk, kus andmetöötlus võib toimuda eri paikades

halduskaart » haldusüksuste piire näitav kaart

haldusväärtus » dokumendi esmane väärtus juhtimistegevuseks: ehitiste aritektuurijoonised ja plaanid; kaardid maastiku, ökosüsteemide ja pärandiobjektide muutuste kindlakstegemiseks jne

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

halfapaber » paks ja kerge kõrgtrükipaber, valmistatakse halfa- ehk espartorohust (kasvab Põhja-Aafrikas ja Hispaanias)

hall kirjandus » kindlale kasutajateringile määratud kirjandus, ei levitata raamatukaubanduse kaudu

hanke-eelarve

hankeallikas » asutus, organisatsioon, eraisik vm, kellelt saadakse teavikuid kogude täiendamiseks

harduskirjandus » rahvalähedased usulis-moraliseeriva sisuga väljaanded (nt vaimulikud jutustused, meditatsioonide, mõtiskluste ja palvete kogud)

harjutustik » väljaanne, mis õppevahendina sisaldab harjutusi ja ülesandeid mingi aine omandamiseks

harukogu » iseseisva koguga, kuid administratiivselt ja rahaliselt keskraamatukogule alluv raamatukogu

haruldus » vähestes eksemplarides säilinud, vanuse, kujunduse, köite, sisu vm põhjusel haruldane teavik. Kõik käsipressil ajavahemikus u. 1455 – u. 1830 Euroopas trükitud raamatuid. Eestikeelsete trükiste rariteetsuse piiriks on võetud aasta 1860.

harulduste kogu

haruraamatukogu » iseseisva koguga, kuid administratiivselt ja rahaliselt keskraamatukogule alluv raamatukogu

haruraamatukogu » suurema administratiivüksuse eraldi paiknev osa, mis teenindab kindlat kasutajarühma (nt lapsed, kõrgkoolide teaduskonnad) või kindlat piirkonda

MÄRKUS. Hõlmab instituudi- ja osakonnaraamatukogusid ning teisi alluvaid raamatukogusid. Ei hõlma rändraamatukogusid ja välisteeninduspunkte.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

heakskiidetud väljaanne » ametliku hinnanguga väljaanne, nt Haridusministeeriumi kinnitusega kooliõpik

hektograafia » dokumentide paljundamise menetlus, mille puhul tekst v joonis kantakse eritindi v värvilindi abil paberile ning viiakse siis erikihiga kaetud plaadile; sellelt saadakse kuni 100 tõmmist; tänapäeval kasutatakse harva

hektograaftrükis » hektograafilisel menetlusel saadud väljaanne

heliandmed » kõne, muusika jms esitus kujul, mis võimaldab seda säilitada, töödelda ja edastada arvuti abil

helidokument » heli kujul informatsiooni kandev dokument, kasutamine rajaneb kuulmismeelel, nt helilint, heliplaat, laserplaat

helifail » helisalvestist sisaldav fail

helifilm » magnetilise v optilise heliribaga film

helikaart » seade arvutis, mis võimaldab helisignaale salvestada, töödelda ja taasesitada

helikandja » andmekandja, millele on võimalik salvestada ja taasesitada helisid, peamiselt muusikat ja kõnet

helikassett » lameda karbi kujuline seadis, milles asetseb heli salvestamiseks ja taasesitamiseks mõeldud magnetlint

helikirjeldus » Inimese või kõnesünteesirakenduse etteloetav jutustav tekst, milles kokkuvõtlikult selgitatakse nähtavaid üksikasju, mis ei ilmne väljenduse kuuldavatest elementidest.

[RDA]

helilindikogu » helilinte sisaldav kogu

helilint » magnetilises helisalvestuses kasutatav plastlint, millele salvestatakse heli

heliplaadikataloog » heliplaate loetlev kataloog

heliplaadikogu » heliplaate sisaldav kogu

heliplaat » kettakujuline plastikust vm materjalist infokandja, millel on salvestatud helivõnkumine (vinüül-, laserplaat)

heliraamat » helikandja, millele on salvestatud (kirjanduslik) tekst

heliraamatukogu

helisalvestis » heli jäädvustus, helisalvestuse tulemus

helisalvestiste kogu

helisalvestus » heli jäädvustamine hilisema taasesitamise eesmärgil; tuntakse mehhaanilist, fotograafilist, magnetilist ja digitaalset helisalvestust

hermeneutika » vanade tekstide, kunstiteoste jm tõlgendamise ja selgitamise õpetus

heterogramm » kirjamärk kasutusest kadunud keelest

hetkkoopia » informatsiooni ajutine väljastis kuuldaval või nähtaval kujul, nt kuva ekraanil

heuristika » bibliograafiaotsingu metoodika, põhimõtete ja vajalike võtete valimine infootsinguks

hic incipit (lad) » algab, siit algab - keskaja käsikirjade ja trükiste algusvormel

hieronüüm » pühaks peetud nimi pseudonüümina

hiidarvuti » vaadeldava aja kohta ülisuure jõudlusega arvuti teadus- ja tehnikaprobleemide lahendamiseks

hiir » laual libistatav nuppudega osutusseadis

hiirekursor » ekraanil kuvatav sümbol, mida kasutaja saab informatsiooni valimiseks liigutada osutusseadisega, nt hiirega

hindamine » teenuse või vahendi efektiivsuse, tõhususe, kasulikkuse ja tähtsuse määramine

[EVS-ISO 11620:2015; EVS-ISO 16439:2016]

hinnakiri » toodete v kaupade loetelu koos hindadega

hoiatusteade » arvutisüsteemi genereeritud teade eriolukorra võimaliku tekkimise kohta

hoid » kogu pikaajalist säilitamist ja kasutamist kindlustavad meetmed: ratsionaalne paigutus, optimaalsete füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste tingimuste loomine, kasutamiseeskirjade järgimine jne

hoidla » spetsiaalselt teavikute hoidmiseks sisustatud ruum või arvutisüsteem raamatukogus

hoidlakogu

hoiuraamatukogu » raamatukogu, kus hoiustatakse ja tehakse kättesaadavaks teistest raamatukogudest üleantud harvakasutatavad teavikud

hoiuraamatukogu » raamatukogu, mille peamine funktsioon on talletada teiste administratiivüksuste vähekasutatavaid teavikuid

MÄRKUS 1. Ei hõlma hoiuraamatukogusid, mis kuuluvad teise raamatukogu (nt rahvusraamatukogu või piirkonnaraamatukogu) juurde või valitsemisalasse.

MÄRKUS 2. Ei hõlma raamatukogusid, mille kogud jäävad hoiule andvate raamatukogude omandisse. Eelmainitud kogude ja nende kasutamise üle peetakse arvestust hoiule andvas raamatukogus.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

HOME-klahv » klahv, mis sõltuvalt programmist viib kursori rea, lehekülje v faili algusesse

homiliaar » jutlusi sisaldav raamat

hommikuleht » hommikuti ilmuv ajaleht

homofoonid » sõnad, mis kirjutatakse erinevalt, kuid häälduvad ühesuguselt, nt ball ja pall

homograafid » sõnad, mis kirjutatakse ühtviisi, kuid eri tähendustes häälduvad erinevalt, nt palk (palgi) ja palk (palga)

homonüümid » samakujulised eritähenduslikud sõnad, nt matt (vaibake) ja matt (läiketa)

homonüümisõnastik » homonüüme paaride v rühmadena loetlev sõnastik

honorar » teose autorile makstav seadusjärgne tasu

hoppraamatukogu » ajutine, väljaspool raamatukoguruume korraldatud raamatukogu, nt ranna-, pargi-, festivaliraamatukogu jne

horisontaalpaigutus » teavikute paigutus riiuleil horisontaalasendis, nt suureformaadiliste raamatute puhul

horoloog » palveraamat vastavalt päevaajale peetavate palvetega, sageli kaunilt kujundatud

host » 1. arvutisüsteem, millel on vähemalt üks Interneti aadress
2. teist arvutit v terminali teenindav peaarvuti, nt server

hostarvuti » 1. arvutisüsteem, millel on vähemalt üks Interneti aadress
2. teist arvutit v terminali teenindav peaarvuti, nt server

hostinimi » hostile antud nimi (aadress), mis eristab teda teistest võrku ühendatud arvutitest

hulgiarvestus » arvestus teavikute saadetise kaupa (hulgiarvestusraamatus, arvutifailis)

hulgiarvestusraamat » arvestusdokument (arvutifail) teavikute saamise ja kogust kustutamise fikseerimiseks saatedokumentide ja kustutusaktide alusel

humoresk » naljatlev, humoristlik lühijutt, ka ajakirjandusžanr

hõbelõige » raamatuploki hõbetatud lõige

hõlme » raamatukogu kasutavate inimeste osakaal sihtrühma(de)s

hõlmedaatum » Pidevväljaande numbri või osa kronoloogiliseks tähistamiseks kasutatav nummerdusse kuuluv daatum. (ISBD)

hõlve [ebasoovitatav] » raamatukogu kasutavate inimeste osakaal sihtrühma(de)s

hõrendama » tihendatud andmeid tagasi algkujule viima

häkker » tehniliselt oskuslik arvutientusiast

hällitrükis » trükikunsti leiutamisest kuni aastani 1500 (incl.) trükitud raamat, v.a plokiraamat. Ka kaardid enne 1550. aastat.

hääl » ühele instrumendile, lauljale v häälerühmale ettenähtud osa mitmehäälses helitöös, partituuri osa

hääldussõnastik » sõnade õiget hääldust esitav sõnastik

häälekandja » trükis (tavaliselt ajaleht v ajakiri), mis kuuludes mingile parteile, ühingule, asutusele vm peegeldab selle seisukohti ja tegevust

häälestama » arvutisüsteemi riist- ja tarkvara tööparameetreid seadma; rakendusprogrammi konkreetse arvuti ja kasutaja vajadustega kohandama

hübriidraamatukogu » raamatukogu, mis sisaldab nii digitaalseid kui ka füüsilisel kandjal teavikuid ning pakub nii kaug- kui kohapealseid teenuseid

hüdrograafiline kaart » maismaa veekogusid ja vetevõrku kujutav kaart

hümn » pidulik luuletus v kiituslaul; riikliku v seltsiühtsuse sümbolina tunnustatud pidulik laul

hüperlink » aktiveerimisel sihtobjektiga asenduv objektiviide hüpertekstis v hüpermeedias

hüpertekst » meetod, mille puhul teksti osad ja/v eri tekstid on seotud assotsiatiivsete viidetega (hüperseostega), võimaldades mittelineaarset lugemist ja liikumist ühelt tekstilt teisele; kasutatakse kõige rohkem veebis, aga ka nt abiinfo tekstides

hüpikaken » aken, mis ilmub kiiresti kuvapinnale vastusena mingile toimingule

hüpikmenüü » menüü, mis ilmub hiireklõpsu peale kursori asukohta, kaob pärast menüüst valiku tegemist v hiireklõpsu väljaspool menüü pinda

hüpikraamatukogu » ajutine, väljaspool raamatukoguruume korraldatud raamatukogu, nt ranna-, pargi-, festivaliraamatukogu jne

hüpsomeetriline kaart » kahemõõtmeline reljeefi kujutav kaart

hüüdnimi » ametliku nime asemel v selle täienduseks inimesele omistatud nimi

hüüumärk » kirjavahemärk ! hüüd-, käsk-, soovlause lõpus, vahel ka imestuse näitamiseks

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018