Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  Z  Ž  T  U  V  W  Õ  Ä  Ö  Ü 

Kokku: 38 sõna

garantiikiri

generaalkataloog » raamatukogu koostist kõige täielikumalt kajastav kataloog

geoandmebaas » andmebaas ruumiandmete tsentraalseks salvestamiseks, haldamiseks ja kasutamiseks; ruumiandmete kogum, mida hallatakse teatud maa-ala, teema või projekti põhiselt

geoandmed » ruumiandmed on andmed, mis otseselt või kaudselt osutavad konkreetsele asukohale või geograafilisele alale, sealhulgas andmekogudes hallatavad andmed, mis kirjeldavad ruumiobjektide asukohta, omadusi ja kuju geograafilises ruumis

[Ruumiandmete seadus]

geograafiline allmärksõna

geograafiline kataloog » kataloog, kus informatsioon on esitatud piirkondade, riikide, maakondade vm geograafilise tunnuse alusel

geograafiline märksõna

geograafiline register » trükises v andmebaasis esinevate kohanimede register

geograafilised koordinaadid » maapealse punkti nurkkoordinaadid: geograafiline laius ja geograafiline pikkus vastavalt ekvaatoritasandi ja Greenwichi meridiaantasandi suhtes. Sõltuvalt määramissüsteemist võivad olla kas geodeetilised, sfäärilised või astronoomilised koordinaadid.

geoinfo » ruumiandmed on andmed, mis otseselt või kaudselt osutavad konkreetsele asukohale või geograafilisele alale, sealhulgas andmekogudes hallatavad andmed, mis kirjeldavad ruumiobjektide asukohta, omadusi ja kuju geograafilises ruumis

[Ruumiandmete seadus]

geoinfosüsteem » omavahel seotud kogum tarkvarast ja andmetest, mida kasutatakse ruumiandmete kogumiseks, vaatamiseks ja haldamiseks, ruumiliste seoste analüüsimiseks ning ruumiliste protsesside modelleerimiseks.

geoloogiline kaart » teemakaart, mis kujutab maakoore geoloogilist ehitust

geonüüm » kohanimest saadud pseudonüüm, nt Tallinlane

geoportaal » elektrooniline keskkond ruumiandmete koondamiseks, töötlemiseks ja vahendamiseks. Sisaldab erinevaid töövahendeid, kaardirakendusi ja teenuseid.

GIS » omavahel seotud kogum tarkvarast ja andmetest, mida kasutatakse ruumiandmete kogumiseks, vaatamiseks ja haldamiseks, ruumiliste seoste analüüsimiseks ning ruumiliste protsesside modelleerimiseks.

GIS-andmebaas » andmebaas ruumiandmete tsentraalseks salvestamiseks, haldamiseks ja kasutamiseks; ruumiandmete kogum, mida hallatakse teatud maa-ala, teema või projekti põhiselt

gloobus » maakera vähendatud mudel, kus Maa pinda on kujutatud üldistatult ning seal paiknevaid objekte antakse edasi joonte, märkide, värvide, nimede jms abil

gloss » 1. tundmatu sõna v väljend; selle seletus v tõlge teksti ridade vahel, serval v all (eriti vanades tekstides)
2. ääremärkus, tõlgendav märkus

glossaar » glosside kogu, vananenud v tundmatuid sõnu seletav sõnastik mingi teksti juurde

gnomoloogia » mõtteterade kogumine

gofreerimine » paberile, papile, riidele vm materjalile kurdude v reljeefmustri pressimine

gofreeritud lõige » raamatuploki gofreeringuga kaunistatud lõige

gooti kiri » XIII-XV saj välja kujunenud kitsaste kõrgete teravatipuliste tähtedega kiri

graafika » 1. kujutava kunsti liik, mille põhiväljendusvahendid on joon ja must-valge, ent ka värviline pind; jaguneb vaba- ja rakendusgraafikaks
2. joonistuse ja selle paljundustehnikate kogumõiste; ka graafilises tehnikas valmistatud kunstiteos

graafikakaart » seade kuva tekitamiseks ja juhtimiseks ekraanil; graafikakaardist sõltub kuva kvaliteet ning arvutisüsteemi võime näidata kodeeritud pilte ja videot

graafikakuvar » andmeid mistahes graafilisel kujul esitav kuvar

graafikateavik » trükis, milles domineerib piltkujutis

MÄRKUS. Selline teavik on vormilt pigem pildiline kui keeleline, muusikaline või kartograafiline. See hõlmab trükipilte, kunstiteoste originaale ja reproduktsioone, fotosid, plakateid, proovitõmmiseid, tehnilisi jooniseid jm. Siia ei kuulu graafikateavikud, mis on avaldatud köitena, mikrovormina, auvisena või elektroonilisel kujul.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

graafiline kasutajaliides » kasutajaliides, mis põhineb osutusseadistel ning akendel, menüüdel, ikoonidel, nuppudel jt graafilistel elementidel

graafiline märk » kirja üksik element: täht, number vm märk

graavis » diakriitik rõhu vm hääldusseiga näitamiseks, nt mère (kaldkriips vasakult paremale tähe peal)

graavisaktsent » diakriitik rõhu vm hääldusseiga näitamiseks, nt mère (kaldkriips vasakult paremale tähe peal)

graduaal » missa kooriosasid sisaldav lauluraamat

grafeem » täht, täheühend vm kirjamärk hääliku vm foneetilise nähtuse tähistamiseks

grafokuvar » andmeid mistahes graafilisel kujul esitav kuvar

grafonüüm » pseudonüüm mingi kujundliku märgina, nt + + + (kolm risti)

grammatika » keele grammatiline ehitus; seda uuriv keeleteaduse haru; sõnade ja lausete moodustamise reeglid ning vastav raamat

graveerfrontispiss » gravüüris frontispiss

graveertiitelleht » gravüürina kujundatud tiitelleht

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018